Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. februar 2014
Mødested: Mødelokale E2.40, Enghavevej 10, Herning

Dagsordenpunkter

26. Orientering: Klimatilpasning: Seminar for politikere og Storå-interessenter: ”Landmanden som Vandforvalter” den 6. marts 2014

Sagsnr.: 06.02.11-K08-7-13 Sagsbehandler: Charlotte Sønderby Højbjerre  

Orientering: Klimatilpasning: Seminar for politikere og Storå-interessenter: ”Landmanden som Vandforvalter” den 6. marts 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anders Debel, Marius Reese , Erik Skibsted

Sagsresume

Landmanden som Vandforvalter er et netværk med landmænd, landbrugsrådgivere, videns-institutioner og kommuner. Netværket vil med udgangspunkt i 3 områder, hvor der er udfordringer med oversvømmelser, udvikle et idekatalog med forslag til nye koblinger mellem teknologi og arealanvendelse.

Sagsfremstilling

I netværket omkring "Landmanden som Vandforvalter" er der planlagt et seminar for caseområdet Storå den 6. marts 2014 kl. 15 -18.
 
Det er projektledelsen (Orbicon), der er ansvarlig for afholdelse af mødet, men de 3 kommuner, landbrugsorganisationerne i Storåoplandet og Videnscenter for landbrug står bag arrangementet. I netværket er der bl.a. fokus på, hvordan vi finder klimatilpasningsløsninger i samspil, og hvordan vi finder løsninger, der giver mening for flest mulige aktører. Seminaret sætter fokus på, hvordan land og by spiller sammen, og hvordan man kan tænke landmanden og landbrugets arealer ind på en måde, som giver mening. Det kan f.eks. være ved at landmændene bidrager til løsningerne, muligvis ved ændret arealanvendelse eller ved at stille arealer til rådighed for oversvømmelser til gavn for byerne.
 
På dette seminar vil nogle af de virkemidler og tanker omkring forretningsmuligheder for landmændene blive gennemgået, og der vil lægges op til en diskussion om emnerne.


Målgruppen er politikere og beslutningstagere, organisationer og andre aktører/ der er engagerede i klimatilpasning.


Seminaret afholdes i Auditoriet i Nupark i Holstebro. Invitationerne påregnes udsendt i uge 4 fra Videnscenter for Landbrug. Tilmeldingsfristen er 17. februar.
 
Invitationen er vedlagt som bilag

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • Invitation til drøftelse af klimatilpasning i oplandet til Stor Å