Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. december 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

213. Udbud af bybuskørsel

Sagsnr.: 13.05.16-A50-1-17 Sagsbehandler: Randi Nedergaard-Hansen  

Udbud af bybuskørsel

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jacob Philipsen

Sagsresume

Midttrafik og Herning Kommune arbejder hen i mod at kunne offentliggøre udbuddet af bybuskørslen i Herning by den 16. december 2019. Udbuddet er et genudbud, efter at det første udbud blev annulleret i juni 2019, hvor der samtidig blev truffet beslutning om, at genudbuddet skulle omfatte 100 % overgang til nul-emissionsbusser; det vil sige el- eller brintbusser.

 

I denne sag fremlægges det samlede udbudsgrundlag til orientering, ligesom det anbefales, at etableringen af busdepotet på vanlig vis varetages af busoperatøren. Endelig foreslås det, at udvalget godkender, at Herning Kommune, på baggrund af forslag om ændringer i momslovgivningen, frasiger sig retten til at råde over reklamerettighederne på bybusserne. 

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen om udbudsgrundlaget tages til efterretning, og at udvalget godkender, at Herning Kommune i det kommende udbud giver afkald på retten til reklameindtægterne.

Sagsfremstilling

Med henblik på at tilrettelægge udbuddet på den mest hensigtsmæssige måde, har Midttrafik og Herning Kommune afholdt et fælles dialogmøde den 10. september 2019, hvor både busoperatører, busproducenter, elforsyningsselskaber og andre interessenter havde mulighed for at deltage. Derudover har Midttrafik efterfølgende afholdt individuelle dialogmøder med interesserede busoperatører.

 

Teknik- og Miljøudvalget blev den 28. oktober 2019, pkt. 183 orienteret om, hvilke opmærksomhedspunkter markedsdialogen havde givet anledning til. På samme møde godkendte udvalget, at forvaltningen arbejder videre med at afdække de juridiske og økonomiske konsekvenser ved, at Herning Kommune eventuelt påtager sig at etablere et busdepot.

 

Udbudsgrundlag

Midttrafik har i vedlagte notat samlet grundlaget for udbud af Herning bybuskørslen, idet det bemærkes, at Midttrafik har sendt dele af udbudsgrundlaget i høring ved busselskaber, der forventes at være interesseret i udbuddet. Formålet med høringen er at kvalificere udbudsgrundlaget i forhold til markedets holdninger til kravene, inden udbuddet offentliggøres medio december 2019. Der er frist for svar på høringen ultimo november. På baggrund  af høringssvarene vil Midttrafik foretage eventuelle justeringer i udbudsgrundlaget, specielt hvis der identificeres særligt risikobetonede krav, og dermed fordyrende krav.

 

Alle busser, herunder også reservebusserne, vil være nul-emissions busser, og at installation af elektriske ramper til kørestolsbrugere og installation af udstyr til automatisk fastspænding af kørestol vil indgå som en option i udbuddet. I forbindelse med det tidligere udbud blev der modtaget tilbud på elektriske ramper til diesel- og brintbusser i intervallet 32.000 - 85.000 kr. årligt i driftsomkostninger, mens der for automatisk fastspænding mangles erfaringstal fra andre udbud. Prisen på automatisk fastspænding vil derfor først være kendt ved tilbudsmodtagelse, hvilket er afspejlet i beslutningen om, at automatisk fastspænding indgår som option i udbuddet.

 

Ændrede momsreglers betydning for rettigheder til reklame

Skatteministeriet har foreslået en ændring af udtagningsreglerne i momsloven. Ændringen vil få betydning for busselskaber, der anvender den typiske forretningsmodel, og som ikke har momspligtige reklameindtægter. Lovændringen betyder, at hvis busselskabet har momspligtige reklameindtægter, skal busselskabet ikke afregne udtagningsmoms, når det såkaldte årstalsselskab efter 5 års anvendelse af busserne fusioneres med busselskabet. For yderligere oplysninger se vedlagte notat fra EY.

 

Lovændringen har givet anledning til, at forvaltningen har bedt EY vurdere, om Herning Kommune med økonomisk fordel kan lade rettighederne til salg af reklamer overgå til busselskaberne. Herning Kommune opnår i dag momspligtige reklameindtægter i størrelsesordenen 215.000 kr. årligt. EY vurderer, at de foreslåede udtagningsregler medfører, at busselskabet skal afregne udtagningsmoms i størrelsesordenen ca. 4 mio. kr. for 15 busser, som en engangsbetaling efter 5 år.

 

Hvis Herning Kommune lader reklamerettighederne indgå i udbuddet, vil Herning Kommune således miste ca. 215.000 kr. årligt i reklameindtægter, men kan omvendt forvente, at den samlede tilbudspris bliver ca. 4 mio. kr. lavere, svarende til en årlig mindreudgift på 333.000 kr. (4 mio. kr./12 år). Endvidere må det forventes, at busselskabets indtægt på reklamesalg kommer Herning Kommune til gode i form af en lavere tilbudspris. Det estimeres, at busselskabet vil have reklameindtægter på 20.000 - 30.000 kr. årligt pr. bus svarende til 360.000 kr. årligt.

 

På det grundlag anbefales det, at Herning Kommune indarbejder reklamerettigheder i udbuddet.

 

Det skal i den forbindelse bemærkes, at den anvendte afskrivningsmodel til beregning af bussernes restværdi er baseret på erfaringer fra Norge. Anvendes der i stedet en lineær afskrivningsmodel, anslår EY, at udtagningsmomsen beløber sig til 7,7 mio. kr., svarende til en årlig mindreudgift på 641.000 kr. I anbefalingen er der taget udgangspunkt i den mest konservative afskrivningsmodel. Endvidere skal det bemærkes, at der i ovenstående er taget udgangspunkt i priser for el-busser, som er lavere end priser for brintbusser.

 

Hvordan og for hvad der må reklameres med på og i busserne reguleres af Midttrafiks bestemmelser. Se vedlagte notat for nærmere uddybning.

 

Herning Kommunes mulighed for at påtage sig etablering af busdepot

Forvaltningen har i samarbejde med Midttrafik arbejdet med at afdække de juridiske og økonomiske konsekvenser ved, at Herning Kommune påtager sig etableringen af busdepotet.

 

Konklusionen herpå er, at forvaltningen anbefaler, at etablering af busdepot på vanlig vis varetages af busoperatøren.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget tager orienteringen om udbudsgrundlaget til efterretning

 

at udvalget godkender, at retten til reklameindtægter bliver en del af udbuddet, som følge af ændringer i momslovgivningen.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Orienteringen om udbudsgrundlaget blev taget til efterretning, og udvalget godkendte, at retten til reklameindtægter bliver en del af udbuddet.

Bilag

  • Standardbestemmelser for busreklamer