Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. december 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

193. Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling - Trafiksikkerhed Lindbjergskolen, Hammerum

Sagsnr.: 05.13.00-P20-1-19 Sagsbehandler: Martin Lystbech Nørgaard Frandsen  

Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling - Trafiksikkerhed Lindbjergskolen, Hammerum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  x

  x

  x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,450 mio. kr. i 2020 afsat til gennemførelse af trafiksikkerhedsfremmende tiltag i Hammerum/Gjellerup i forbindelse med Lindbjergskolen.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der er afsat 0,450 mio. kr. i 2020 i investeringsoversigten til gennemførelse af trafiksikkerhedsfremmende tiltag i Hammerum/Gjellerup i forbindelse med Lindbjergskolen.

 

Der vil blive gennemført følgende tiltag:

  • Etablering af belysning på den dobbeltrettede fællessti langs Frølundvej
  • Anlæggelse af stiforbindelse mellem Kildehøj og Kirkebakken, som vil skabe et godt og sikkert sammenhængende stisystem i området med forbindelse til lyskrydset ved kirken.
  • I rundkørslen Ny Gjellerupvej/Tolstedvej etableres der en fodgængerovergang på tværs af det nordlige ben for skabe et sikkert færdselsareal for de bløde trafikanter. Cykelbanen i rundkørslen ændres med opmærksomhedsgivende rød farve, som skal sikre synligheden af cyklisternes færdselsareal og samtidig være med til at understøtte vigepligtsforholdene når man nærmer sig rundkørslen.

Økonomi

Der er afsat rådighedsbeløb på 0,450 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099 02 til trafiksikring, Lindbjergskolen. Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløbet.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 0,450 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. Trafiksikkerhed, Lindbjergskolen,

 

at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 0,450 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099 02.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.