Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. december 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

195. Herning Lufthavn S/I - driftsbudget 2020

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1793-07 Sagsbehandler: Vivi Kjær  

Herning Lufthavn S/I - driftsbudget 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jacob Philipsen

Sagsresume

Bestyrelsen for den selvejende institution S/I Herning Lufthavn fremsender forslag til driftsbudget 2020 til behandling.

 

Forvaltningen anbefaler, at S/I Herning Lufthavns driftsbudget godkendes, og der i 2020 udbetales et driftstilskud på 600.000 kr.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for S/I Herning Lufthavn har en forventning om, at der i 2019 og 2020 vil ske en fremgang for erhvervsflyvninger, såfremt det lykkes at skaffe beflyvning med mindre jetfly (op til 19 passagerer) med messegæster til MCH. Dette forudsætter godkendelse af pladsen til GPS-anflyvninger. Når GPS-anflyvningen er etableret, ses der potentiale til øget indtjening. Denne investering er beregnet til mellem 300.000 - 400.000 kr. Der er derfor hensat i alt 380.000 kr. til formålet.

 

Såfremt den øgede indtjening ikke bliver en realitet, vil eneste anden måde at holde driften i balance være, at lukke lufthavnen i perioder.

 

Faldskærmscentret, der blev oprettet på Herning Lufthavn i 2015, har fået ny ejer i 2018. Bestyrelsen for S/I Herning Lufthavn har derfor en forventning til øgede aktiviteter på lufthavnen og derved også forventning om stigende indtægter.

 

S/I Herning Lufthavn har i 2013 modtaget et lån fra Herning Kommune på 300.000 kr. til etablering af nyt tankanlæg. Pengene er videre udlånt til Herning Lufthavn ApS, der forestår den samlede ydelse på lånet. På den baggrund er lånet udgiftsneutralt for S/I Herning Lufthavn, hvorfor det ikke optræder i budgettet. Forpligtelsen påfalder dog stadig S/I Herning Lufthavn.

 

Bestyrelsen i S/I Herning Lufthavn og bestyrelsen for Herning Lufthavn ApS er i gang med et oplæg til sammenlægning af driften på Herning Lufthavn, da der vil kunne opnås besparelser herved. Det betinger, at lufthavnen får godkendt GPS anflyvningsprocedure. 

Økonomi

Driftsbudgettets resultat for 2020 (før kommunalt driftstilskud) udviser en nettoudgift på 585.000 kr.

Lufthavnen har i driftsbudgettet indregnet løn til flyvepladsleder 510.000 kr., løn til flyvepladsassistent 96.000 kr. og løn til en flyvepladsafløser 20.000 kr. Total 626.000 kr.

 

Herning Kommune har i rammen for 2020 afsat et kommunalt driftstilskud på 600.000 kr. Beløbet fremkommer ved prisfremskrivning af tidligere tilskud på 500.000 kr. samt den i budgetforliget aftalte forhøjelse af tilskud på 100.000 kr.

 

Herning Kommune har hidtil givet tilsagn om at indestå for lønudgiftsbetalinger på S/I Herning Lufthavn, således at man har sikkerhed for, at status som offentlig godkendt flyveplads med flyvepladsleder kan opretholdes. Lønudbetalingen overstiger det af Herning Kommune afsatte driftstilskud til S/I Herning Lufthavn.

 

Det fremsendte driftsbudget er i balance, idet der i budgettet ikke er taget højde for prisfremskrivningen af tilskuddet.

 

For at opnå et budget i balance er der i 2020 afsat mindre beløb til vedligehold og anskaffelser. Der er afsat 10.000 kr. til vedligehold af asfaltbane, 15.000 kr. til tekniske anlæg og installationer og 25.000 til anskaffelse af maskiner.

 

Faldskærmscentret, der blev oprettet på Herning Lufthavn i 2015, har i 2018 fået ny ejer og vil fortsætte deres aktiviteter i 2020. Dette betyder øgede aktiviteter på lufthavnen og derved også stigende indtægter.

 

Forvaltningen anbefaler, at der i 2020 udbetales et driftstilskud til S/I Herning Lufthavn på 600.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at S/I Herning Lufthavns driftsbudget godkendes, og der i 2020 udbetales et driftstilskud på 600.000 kr.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Herning Lufthavn Driftsbudget for 2020 første udkast af 26-02-2019
  • Mail fra Herning Lufthavn vedr. revideret driftsbudget
  • Revideret driftsbudget 2020 af 12-11-2019