Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. december 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

194. Herning Lufthavn S/I - regnskab 2018

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1793-07 Sagsbehandler: Vivi Kjær  

Herning Lufthavn S/I - regnskab 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Den selvejende institution Herning Lufthavn S/I fremsender årsrapport for 2018 til behandling og godkendelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at årsrapporten for 2018 for Herning Lufthavn S/I godkendes.

Sagsfremstilling

Årsrapporten er aflagt efter samme retningslinjer som hidtil.

 

Selskabets revision anfører i sin påtegning, at årsrapporten giver et retvisende billede.

 

Årets resultat udviser et underskud på 44.253 kr.

 

Bestyrelsen har i sin beretning konkluderet, at resultatet ikke anses for at være tilfredsstillende, idet der har været en tilbagegang i erhvervsflyvninger fra udlandet på ca. 46% i startafgifter. Årets økonomiske resultat på startafgifter er i alt 8% mindre i 2018, hvilket primært skyldes nedgang i antal af udenlandske fly og en nedgang i indtægter fra faldskærmscentret "DropZone". Der har været en lille fremgang på årskort. I alt viser startsafgifter et underskud i forhold til budgettet på ca. 15%.

 

Der var forventet en kraftig stigning i erhvervsflyvninger pga. baneforlængelsen, blandt andet med flyvninger til messecentret fra udlandet. Erhvervsflyvningerne er dog stadig meget begrænset på grund af manglende GPS anflyvningsmuligheder. Flere udenlandske flyselskaber beflyver ikke pladser, der ikke har en GPS anflyvningsprocedure.

 

Omkostningerne til eksternt brandberedskab gør det urentabelt at beflyve Herning Lufthavn med større fly (dvs. fly med maksimalt 19 passagerer). Fremtidig fokus er derfor på beflyvning med fly med maksimalt 19 passagerer, da der ikke kræves brandberedskab til disse fly.

 

I regnskab 2018 fremgår det, at der fortsat er hensat 380.000 kr. til vejrstation/GPS-anflyvning (den samlede investering vil beløbe sig til 300.000 - 400.000 kr.).

 

Udbygningen skal muliggøre GPS anflyvninger, hvorved muligheden for tiltrækning af erhvervsflyvninger vil blive forøget.

 

Den langfristede gældsforpligtelser er på i alt 376.135 kr. Gældsforpligtelsen består af et lån fra Herning Kommune til lysanlæg 220.000 kr. samt endnu et lån fra Herning Kommune på 156.135 kr. vedr. tankanlæg. Lånet til tankanlægget er videreudlånt til Herning Lufthavn ApS.

 

Der er i 2018 afskrevet 20.000 kr. på en traktor, der blev udskiftet i 2014 med en væsentlig større traktor. Der er i 2018 ikke anvendt midler til anskaffelse af maskiner eller til vedligeholdelse af tekniske anlæg og installationer.

 

Resultatet viser et underskud på 44.253 kr. på trods af, at der ikke er forbrugt midler til vedligeholdelse og anskaffelse i øvrigt i 2018. Herning Kommune har nedsat sit tilskud til driften af pladsen med 200.000 kr., hvilket i følge lufthavnen har gjort det svært at afsætte midler til vedligeholdelse og anskaffelser i øvrigt.

 

Egenkapitalen er nedskrevet med årets underskud (44.253 kr.) fra 88.189 kr. i 2017 og udgør med udgangen af 2018 en positiv egenkapital på 43.936 kr.

 

På det foreliggende grundlag anbefaler forvaltningen, at årsrapport for 2018 for Herning Lufthavn S/I godkendes. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at årsrapport for 2018 for Herning Lufthavn S/I godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Herning Lufthavn - årsrapport 2018