Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. december 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

209. Østergade 42, Herning - etablering af altan

Sagsnr.: 02.34.02-P19-833-18 Sagsbehandler: Thomas G. Frydensbjerg  

Østergade 42, Herning - etablering af altan

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

                                        

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Ejerne af ejendommen Østergade 42, Herning har søgt om tilladelse til at ændre et eksisterende erhvervsareal på 1. sal til en ny boligenhed.

 

I tilknytning til boligen renoveres en eksisterende tagterrasse for at sikre boligen et opholds- og friareal.   

På tagterrassen etableres der et mindre udhus samt et overdækket areal. Over det overdækkede areal etableres en altan for den eksisterende bolig på ejendommens 2. sal.

 

Forvaltningen har lavet en helhedsvurdering af bebyggelsens samlede omfang og indvirkning på omgivelserne og hørt naboerne. I forbindelse med høringen er der kommet indsigelser vedr. indblik og skyggegener.  

 

Forvaltningen vurderer, at tagterrassen og altanen ikke medfører væsentligt større indbliksgene, da der i området er flere ejendomme med sammenlignelige forhold.

 

Forvaltningen anbefaler, at der på baggrund af helhedsvurderingen meddeles tilladelse til den ansøgte tagterrasse, udhus og altan.

Sagsfremstilling

Ejerne af ejendommen, ReTo Invest Herning ApS, har søgt om tilladelse til at indrette en bolig i det tidligere erhvervslokale på 1. sal, på ejendommen Østergade 42, Herning.

Området er reguleret af Byplanvedtægt nr. 12.

 

Ejendommen er opført i 3 etager med adgang til baggården fra Danmarksgades parkeringsplads. Stueetagen indeholder erhverv, hvorfra der drives en bank. 1. sal er indrettet til erhverv, som tidligere har været sammenhængende med erhvervsenheden i stueetagen. På 2. sal er der indrettet én bolig. 

 

Da erhvervsarealet på 1. sal er blevet overflødigt, er der søgt om tilladelse til at indrette én bolig. For at sikre tilfredsstillende opholds- og friareal for den nye bolig, udvides og renoveres den eksisterende tagterrasse, oven på erhvervsarealet i stueetagen. Tagterrassen som er markeret med rødt på nedenstående kort, er placeret inden for det byggefelt byplanvedtægten angiver.  

 

Til boligen på 2. sal, etableres en altan som markeret med blåt på nedenstående kort, for at forbedre boligens opholds- og friarealer. På tagterrassen, under altanen, etableres et mindre udhus til opbevaring af havemøbler med videre samt et overdækket areal, til brug for den nye bolig.  

 

 

 

For at begrænse indbliksgenerne i videst mulige udstrækning, etableres der en skærmvæg ved tagterrassen mod øst og vest, samt der etableres en lukket altanvæg i en højde på 1,2 m. Afskærmningen medfører skyggegener fra sidst på eftermiddagen i vinterhalvåret, når solen står lavt på himlen

 

Da anvendelsen af tagterrassen og den nye altan er væsentligt anderledes end de eksisterende forhold på ejendommen, har forvaltningen lavet en helhedsvurdering. Forvaltningen har herefter foretaget en høring hos de naboer, der vurderes at blive påvirket af de ændrede forhold.

 

I forbindelse med høringen er der kommet indsigelse fra naboejendommen mod øst, Østergade 46.

Indsigerne bemærker, at tagterrassen og altanen vil medføre indblik- og skyggegener på naboejendommens altaner samt opholdshaven mod syd. Forvaltningen vurderer, at indblik- og skyggegene er sædvanligt for det nære byområde med en relativ fortættet bebyggelse, hvor boligerne har behov for adgang til nære udendørs opholds- og friareal. Hertil skal også bemærkes, at tagterrassen og altanen er placeret inden for den byggeret, byplanvedtægten angiver.

 

Indsigerne bemærker også, at tagterrassen og altanens størrelse vil medføre et øget brug som kan føre til støjgener. Forvaltningen vurderer, at størrelsen på ejendommens opholds- og friarealer ikke vil medføre en øget støjgene, da ejendommens placering er meget bynær, midt i Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles tilladelse til den ansøgte tagterrasse, udhus og altan.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der på baggrund af helhedsvurderingen meddeles byggetilladelse til den ansøgte tagterrasse, udhus og altan.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Partshøring partshøringssvar_Fotobilag
  • Partshøring - Partshøringssvar
  • Partshøring - Indsigelse Østergade 46
  • Billeder_30-10-2019
  • Partshøring - Tegninger_høring
  • Helhedsvurdering - Foreløbig