Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. december 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

192. Køb af jord til vejformål - Gødstrupvej baneoverskæring

Sagsnr.: 05.01.02-P20-5-18 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Køb af jord til vejformål - Gødstrupvej baneoverskæring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Der foreligger projekt for etablering af stikrydsning af jernbanen på Gødstrupvej. Projektet medfører, at der skal erhverves et mindre areal til stien.

 

Forvaltningen anbefaler, at projektet godkendes, og at forvaltningen bemyndiges til at indlede ekspropriationsprocedure med henblik på, at erhverve det nødvendige areal til stien.

 

Sagsfremstilling

BaneDanmark skal igang med at renovere jernbaneoverkørslen på Gødstrupvej og i den forbindelse er der mulighed for at få etableret en cykel/gangsti langs vestsiden af Gødstrupvej som vist på skitsen herunder.

  

                                               

BaneDanmark er indstillet på at finansiere den del af anlægget som befinder sig på banearealet, såfremt Herning Kommune betaler frem til banen.

 

Projektet medfører at der skal erhverves at mindre landbrugsareal på ca. 30 m2 på matr. nr. 1bb Gødstrup præstegård, Snejbjerg. Arealet er vist med rødt på nedenstående oversigtskort og billede.

 

 

 

 

Forvaltningen anmoder hermed om bemyndigelse til, efter Vejlovens kapitel 10, at indlede ekspropriationsprocedure vedrørende del af den ovennævnte matrikel. 

Økonomi

Stianlægget og udgiften til arealerhvervelse finansieres af anlægsbevillingen til etablering af infrastruktur omkring DNV-Gødstrup.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at projektet godkendes

 

at forvaltningen bemyndiges til at indlede ekspropriationsprocedure vedrørende ovenstående matrikel.

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.