Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. december 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

200. Fremtidig serviceniveau og drift af genbrugspladser

Sagsnr.: 07.04.20-G01-1-16 Sagsbehandler: Karen Marie Frost Troelsen  

Fremtidig serviceniveau og drift af genbrugspladser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Gitte Østergård, Klaus Jensen

Sagsresume

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 22. oktober 2018, pkt.170, blev udvalget præsenteret for en status på de 9 kommunale og 2 borgerdrevne genbrugspladser. Samtidig drøftede udvalget serviceniveau og fremtidige forventninger til genbrugspladserne.

Det blev besluttet, at forvaltningen skulle komme med supplerende oplysninger til flere af pladserne, og at sagen skulle fremlægges igen på et senere møde i udvalget.

 

Der gives en kort status om placering, åbningstider og indretning af genbrugspladserne i Herning Kommune, samt supplerende oplysninger omkring genbrugspladserne i Vildbjerg, Fasterholt, Stakroge og Haderup.

 

Forvaltningen anbefaler, at der tages stilling til fremtidig serviceniveau og drift af genbrugspladserne i henholdsvis Vildbjerg, Fasterholt, Stakroge og Haderup, herunder behov for renovering/opgradering af pladserne.

 

Sagsfremstilling

Skemaet viser et overblik over den bygningsmæssige status på genbrugspladserne, og hvilke pladser, der gives supplerende oplysninger omkring. Oplysningerne om de fire udvalgte genbrugspladser uddybes i en præsentation for udvalget.

 

 

Status

Supplerende oplysninger

Herning Genbrugsplads

Opgraderes i øjeblikket. Forventet indvielse til april 2020

Ikke yderligere behov

Sunds Genbrugsplads

Gode oversigtsforhold. Pladsen er fra 2017

Ikke yderligere behov

Vildbjerg Genbrugsplads

Dårlige oversigtsforhold og nedslidte bygninger

Supplerende oplysninger 1)

Aulum Genbrugsplads

Gode oversigtsforhold. Pladsen er fra 2012

Ikke yderligere behov

Kibæk Genbrugsplads

Funktionel plads fra 2010

Ikke yderligere behov

Sdr. Felding Genbrugsplads

Funktionel plads fra 2010

Ikke yderligere behov

Sørvad Genbrugsplads

Lille overskuelig plads med ældre mandskabsbygning. Pladsen er fra 2009

Ikke yderligere behov

Ørnhøj Genbrugsplads

Lille overskuelig plads med ældre mandskabsbygning. Pladsen er fra 2009

Ikke yderligere behov

Fasterholt Genbrugsplads

Overskuelig plads, som passes af AFLD

Supplerende oplysninger 2)

Stakroge Genbrugsplads (Borgerdrevet)

Lille funktionel plads, som passes af Stakroge Genbrug

Supplerende oplysninger 3)

Haderup Genbrugsplads (Borgerdrevet + FDF-butik)

Lille overskuelig plads, som passes af frivillige

Supplerende oplysninger 4)

 

De enkelte pladser beskrives kort i vedhæftede bilag.

 

1) Vildbjerg Genbrugsplads

Vildbjerg Genbrugsplads ligger på en lejet grund. Grunden er meget langstrakt, og har derfor dårlige oversigtsforhold.

Mandskabsbygningen er nedslidt og trænger til en opgradering. Samtidig er der et akut behov for en opgradering af rummet til modtagelse og opbevaring af farligt affald, da rummet ikke lever op til arbejdsmiljøkravene omkring udsugning.

Der opstilles derfor en midlertidig miljø- og arbejdsmiljøgodkendt containerløsning til modtagelse af farligt affald.

 

Forslag til fremtidig løsning:

 1. Opgradering af nuværende bygning til mandskab og modtagelse af farligt affald. Skønnet udgift ca. 1 mio. kr.
 2. Køb af en ny grund og etablering af en ny genbrugsplads svarende til Sunds Genbrugsplads. Skønnet udgift ca. 6 mio. kr.

Der vil blive udarbejdet en plan inkl. økonomi for den valgte løsning, der fremlægges som en særskilt sag for Teknik- og Miljøudvalget.  

 

2) Fasterholt genbrugsplads

Genbrugspladsen er etableret på en mindre del af AFLD´s anlæg i Fasterholt. Pladsens åbningstider følger derfor anlæggets normale åbningstider, som er fra kl. 7-16 på hverdage.

Erfaringen fra de øvrige genbrugspladser viser, at det er i tidsrummet fra kl. 15-17 på hverdage og i weekenderne, at der er flest besøgende.

 

Hvis pladsen skal gøres mere brugervenlig, bør nuværende åbningstider ændres.

Mulig løsning kan være at bemande pladsen med en medarbejder i flexjob, og holde åben nogle timer onsdag og lørdag, som i både Ørnhøj og Sørvad.

Hvis der skal holdes åben uden for AFLD´s normale åbningstider, skal der monteres en ny port. En ny port m.m. koster ca. 150.000 kr.

Forventet driftsudgifter ved ændrede åbningstider ca. 150.000 kr. årligt.

 

AFLD modtager årligt et beløb på 420.000 kr. for pladsen, bemanding, tømning og rengøring, heraf er 120.000 kr. afdrag på etablering af pladsen, som er færdigbetalt ved udgangen af 2020. Driftsudgifterne er således ca. 300.000 kr. årligt.

 

Forslag til fremtidig løsning:

 1. Genbrug og Affald overtager pladsen og ændrer åbningstiderne til onsdag eftermiddag og lørdag. Driftsudgifter ca. 150.000 kr. årligt.
 2. Pladsen fortsætter med nuværende aftaler med AFLD. Driftsudgifter ca. 300.000 kr. årligt.

 

3) Stakroge Genbrugsplads

Ved oprettelsen af det fælleskommunale affaldsselskab AFLD, overdrog Herning Kommune ansvaret for afsætningen af affald fra genbrugspladserne til AFLD. De borgerdrevne genbrugspladser kan derfor ikke drives som hidtil, hvor foreningen selv har aftaler omkring afsætning af affaldet. I henhold til gældende vedtægter kan ansvaret for affaldet ikke overdrages til en privat forening. Det er kun selve pasningen af pladsen, der kan udliciteres.

 

Genbrug og Affald overtager derfor drift og vedligeholdelse af pladsen. Overtagelsesdatoen vil afhænge af Stakroge Genbrugs nuværende afsætningsaftaler. Den årlige refusion på ca. 100.000 kr. vil hermed ophøre.

 

Genbrug og Affald har været i dialog med Stakroge Genbrug, som har tilkendegivet, at de ønsker at drive pladsen videre på de nuværende vilkår. Stakroge Genbrug har desuden tilkendegivet, at de som alternativ er interesseret i at bevare pladsen og fortsat bemande pladsen med frivillige, når Herning Kommune overtager afsætningen af affaldet. Foreningen har også givet udtryk for, at genbrugspladsen er et vigtigt socialt mødested for borgerne i Stakroge.

 

Stakroge Genbrugsplads drives af frivillige fra foreningen Stakroge Genbrug. Foreningen blev stiftet af en privat kreds af borgere i tidligere Åskov Kommune.

Genbrugspladsen servicerer ca. 200 husstande, som kan benytte pladsen til aflevering af de mest almindelige affaldsfraktioner. Farligt affald modtages ikke på pladsen, det skal afleveres via problemaffaldskassen eller på en af de andre genbrugspladser i kommunen. Nærmeste genbrugsplads ligger i Sdr. Felding - 7,5 km væk.  

Genbrugspladsen holder åbent hver lørdag kl. 9-11 og onsdag fra kl. 18.30-19.30 i perioden april-oktober.

 

Forslag til fremtidig drift og bemanding af pladsen:

 1. Herning Kommune skal enten leje eller købe grunden af Stakroge Genbrug og pasningen af pladsen skal aftales med Stakroge Genbrug. Samtidig skal ordningen indarbejdes i husholdningsregulativet, som en mulighed der efterfølgende kan anvendes af andre lokalsamfund i kommunen.
 2. Herning Kommune skal enten leje eller købe grunden af Stakroge Genbrug, og Genbrug og Affald skal stå for pasning af pladsen. Hvis Genbrug og Affald skal passe pladsen, vil der være udgifter til etablering af velfærdsfaciliteter, som mandskabsrum med bad og toilet. Da der ikke er tilslutning til vand og spildevand i nærheden af grunden, skal der regnes med en større investering. Hertil skal lægges en udgift til bemanding, ny bygning samt leje eller køb af grunden.
 3. Pladsen lukkes og borgerne i Stakroge henvises til nærmeste genbrugsplads, som ligger 7,5 km fra Stakroge. Borgerne vil stadig have mulighed for at bestille afhentning af storskrald. 

 

4) Haderup Genbrugsplads

 

Genbrug og Affald har været i dialog med de frivillige i Haderup, som har tilkendegivet, at de er villige til at bemande pladsen som frivillige, så længe genbrugsbutikken kører. De frivillige har, i lighed med Stakroge, givet udtryk for at genbrugspladsen er et vigtigt social mødested for borgerne i Haderup.

 

Haderup Genbrugsplads ejes af Herning Kommune. Både genbrugspladsen og genbrugsbutikken har i mange år været drevet af frivillige fra Haderup FDF. Bygningen til Genbrugsbutikken stilles gratis til rådighed for Haderup FDF, hvor forvaltningen afholder udgifter til forbrug og vedligeholdelse.

På pladsen kan der afleveres jern, dåser, pap, papir, haveaffald og genbrug. Farligt affald modtages ikke på pladsen, det skal afleveres via problemaffaldskassen eller på en af de andre genbrugspladser i kommunen. Nærmeste genbrugsplads er Aulum Genbrugsplads, som ligger 19 km væk.

Pladsen holder åbent hver lørdag kl. 9-13.

 

En bygningsundersøgelse, som er udført af Kommunale Ejendomme, viser, at bygningen, som anvendes til genbrugsbutik, er i meget dårlig stand. Det anbefales derfor, at bygningen afvikles inden for få år, og muligheden for at flytte i andre lokaler undersøges.

 

Forslag til fremtidig bemanding af pladsen:

 1. Der laves en aftale med de frivillige omkring pasning af pladsen. Genbrugsbutikken afvikles pga. bygningens dårlige stand.
 2. Pladsen kører videre med frivillige. Undersøgelse af mulighed for andre lokaler til genbrugsbutik inden udgangen af 2021.
 3. Genbrug og Affald bemander pladsen. Det vil kræve, at der etableres velfærdsfaciliteter på pladsen, og at der tilsluttes vand og spildevand.

 

Økonomi

Der vil blive udarbejdet økonomi på de foreslåede løsninger, som kommer med på de fremtidige sager for udvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der tages stilling til fremtidigt serviceniveau og drift af henholdsvis Vildbjerg, Fasterholt, Stakroge og Haderup genbrugspladser, herunder behov for renovering/opgradering af pladserne.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Udvalget besluttede følgende vedrørende

 

Vildbjerg Genbrugsplads:

Opgradering af nuværende bygning til mandskab og modtagelse af farligt affald. Skønnet udgift ca. 1 mio. kr.

 

Fasterholt Genbrugsplads:

Herning Kommune overtager pladsen og ændrer åbningstiderne til onsdag kl. 15-17 og lørdag kl. 13-15. Driftsudgifter ca. 150.000 kr. årligt samt udgifter til montering af ny port m.m.

 

Stakroge Genbrugsplads:

Uændret drift og serviceniveau. Forvaltningen fortsætter dialogen med Stakroge Genbrug.

 

Haderup Genbrugsplads:

Pladsen kører videre med frivillige. Undersøgelse af mulighed for andre lokaler til genbrugsbutik inden udgangen af 2021.

Bilag

 • Bilag Genbrugspladser