Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. december 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

201. AFLD kontingentmodel

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2197-07 Sagsbehandler: Karen Marie Frost Troelsen  

AFLD kontingentmodel

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bjarne Kallesø

Sagsresume

Omkostninger i AFLD dækkes af behandlingsprisen på den affaldsmængde, der håndteres i selskabet samt af ekspeditionsgebyret på foretagne vejninger.

AFLD varetager opgaver, der ikke er direkte relateret til affaldshåndteringen, som fx diverse arbejdsgrupper, formidlingstjeneste og udviklingsopgaver.

Der foreslås indført et kontingent i AFLD, som skal dække omkostningerne til disse opgaver. Dette betyder, at disse omkostninger samtidig løftes ud af behandlingsprisen.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter kontingentmodel for AFLD.

Sagsfremstilling

Kontingentmodellen er drøftet i såvel teknisk råd som i faggruppen, hvor holdningen er, at en sådan model understøtter forventningen om gennemsigtighed i behandlingspriser, og at behandlingspriserne bliver sammenlignelige med priserne hos andre aftagere.

 

AFLD forslår et kontingent på i alt 1,5 mio. kr. i 2020, og har opstillet tre modeller til, hvordan kontingentet kan fordeles mellem de 6 ejerkommuner - se bilag.

Kontingentet kan enten fordeles efter indbyggertal (model 1), ligeligt mellem de 6 kommuner (model 2) eller en kombination af model 1 og 2 (model 3).

 

Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte forslagene til kontingentmodel i AFLD. 

Økonomi

Alle tre modeller medfører en øget udgift til AFLD for Herning Kommune.

Udgiften afholdes indenfor budgetrammen på Serviceområde 07 Renovation.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget drøfter kontingentmodel for AFLD.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Udvalget finder det fornuftigt at indføre et AFLD kontingent, og at disse omkostninger løftes ud af behandlingsprisen. Udvalget anbefaler Model 3.

Bilag

  • AFLD kontigent