Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. december 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

202. Orientering om Vandrådsarbejde 2019-2020

Sagsnr.: 06.02.03-P20-35-19 Sagsbehandler: Daniel Lindvig  

Orientering om Vandrådsarbejde 2019-2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

                   

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Lov om vandplanlægning understreger værdien af den lokale inddragelse i udarbejdelsen af de kommende vandområdeplaner 2021-2027. I løbet af 2019-2020 skal det vurderes, hvor og hvordan der skal ske indsatser i vandløbene for at sikre målopfyldelse. I dette arbejde skal kommuner og vandråd inddrages.

 

Herning Kommune har vandløb i oplandet til Limfjorden, Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord. For hvert af de tre oplande skal der nedsættes vandråd.

 

Forvaltningen anbefaler, at sekretariatsfunktion varetages af henholdsvis Limfjordsrådet, Holstebro Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune, samt at der udvælges en suppleant for vandråd i både Ringkøbing Fjord og Nissum Fjord.

Sagsfremstilling

Et nyt vandrådsarbejde igangsættes i 2019 i forbindelse med forberedelse af 3. generation af vandområdeplanerne (2021-2027). Hensigten med vandrådene er at styrke interessentinddragelsen og det lokale kendskab til vandområdeplanerne.

 

I henhold til udkast til bekendtgørelse om vandråd mv., vil kommuner og vandråd, som i 2014, give bidrag til indsatsprogrammet for den fysiske vandløbsindsats, der skal gennemføres i 3. planperiode. Organisationer og foreninger kan i henhold til lov om vandplanlægning tage initiativ til, at der nedsættes vandråd til at rådgive kommunerne. Miljøstyrelsen udarbejder en vandrådspakke, rammer og vejledning, der ligeledes omfatter et IT-værktøj til at indberette forslag til indsatser for vandløb.

 

Herning Kommune har opland til tre hovedvandoplande, Limfjorden, Ringkøbing Fjord og Nissum Fjord. Limfjordsrådet, Ringkøbing-Skjern Kommune og Herning Kommune er allerede blevet anmodet om at oprette vandråd i oplandet til henholdsvis Limfjorden, Ringkøbing Fjord og Nissum Fjord, og arbejdet kan nu igangsættes.

 

På Herning Kommunes hjemmeside er der annonceret om muligheden for indstilling af lokale medlemmer til vandråd for de tre hovedvandoplande (https://politik.herning.dk/byraad-udvalg-raad-og-naevn/raad/vandraad).

 

Den foreløbige tidsplan for vandrådsarbejdet (afventer offentliggørelse af bekendtgørelse om vandråd mv.) er: 

-

Senest den 18. november 2019 skal organisationerne indsende indstilling af medlemmer og suppleanter til vandråd

-

Senest den 22. november 2019 skal kommunerne meddele Miljø- og Fødevareministeriet og offentliggøre på deres hjemmesider, hvilken kommune der varetager sekretariatsbetjeningen for de enkelte vandråd

-

Senest den 2. december 2019 opretter sekretariatskommunen vandrådet og træffer i samråd med de øvrige kommuner beslutning om, hvilke af de indstillede personer, der kan virke som medlem og suppleant. Et vandråd kan maksimalt bestå af 20 medlemmer

-

Vandrådene skal ud fra lokal viden foreslå indsatser for den fysiske vandløbsindsats, der skal gennemføres i 3. planperiode (2021 - 2027)

-

På baggrund af vandrådenes samlede indstilling eller ved brug af mindretalsudtalelser fra grupper eller enkelte organisationer rådgives kommunalbestyrelserne, sekretariatskommunen samler og koordinerer kommunalbestyrelsernes vurderinger og fremsender disse til Miljøstyrelsen senest den 22. september 2020 sammen med eventuelle udtalelser fra vandrådet, herunder mindretalsudtalelser fra organisationer eller foreninger i forhold til kommunernes bidrag.

 

Efter fremsendelse af kommunalbestyrelsernes bidrag udarbejder Miljø- og Fødevareministeriet indsatsprogrammet, der skal gennemføres i forbindelse med opfyldelse af 3. generation af vandområdeplanerne.

 

Som en del af det forberedende arbejde skal kommunerne i de enkelte hovedvandoplande udpege en sekretariatskommune, som skal varetage sekretariatsfunktionen for vandrådene.

 

Følgende har tilbudt at varetage sekretariatsbetjeningen for vandrådene i de tre hovedvandoplande, som Herning Kommune er beliggende indenfor:  

-

Hovedvandopland Limfjorden - Limfjordssekretariatet

-

Hovedvandopland Nissum Fjord - Holstebro Kommune

-

Hovedvandopland Ringkøbing Fjord - Ringkøbing-Skjern Kommune

 

For vandråd for henholdsvis Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord er oplægget, at der er politisk repræsentation i form af en ordstyrer, ligesom det var tilfældet i de to foregående perioder med vandråd. I de to sekretariatskommuner er det bestemt, at ordstyreren er en politisk repræsentant fra sekretariatskommunen, men at der skal findes en suppleant fra en nabokommune. I begge vandråd er der udtrykt ønske om, at Herning Kommune stiller med en suppleant, som tidligere. Endvidere lægges der op til at videreføre de overordnede rammer for arbejdet på tilsvarende vis, som i sidste vandrådsperiode.

Indstilling

Direktøren for Teknik- og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

 

at der udvælges en suppleant til ordstyrer posten i både Ringkøbing Fjord og Nissum Fjord.
Direktøren for Teknik- og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Jens-Bernhard Knudsen blev valgt som suppleant til ordstyrer posten i vandrådene for Ringkøbing Fjord og Nissum Fjord