Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. december 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

204. Byggeaffald i Rind Plantage

Sagsnr.: 09.08.26-P19-17-19 Sagsbehandler: Martin Klejs Skøtt  

Byggeaffald i Rind Plantage

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget har den 23. september, pkt. 163, og den 28. oktober 2019, pkt. 184, fået forelagt sagen om byggeaffald i Rind Plantage.

 

Kommunen har indskærpet overfor Rind Plantage ApS, at det udlagte byggeaffald til renovering af skovveje på to delstrækninger skal lovliggøres enten ved fjernelse af byggeaffaldet eller ved ansøgning om § 19 tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven.

 

Rind Plantage ApS har den 2. og 9. oktober 2019 indsendt ansøgning om en lovliggørende tilladelse efter § 19 i Miljøbeskyttelsesloven til udlægning af forurenet byggeaffald til renovering af skovveje på to delstrækninger i Rind Plantage.

 

Samlet redegørelse for sagens forløb er vedlagt som bilag.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på møde den 4. november 2019, pkt. 364, tilkendegivet, at der ikke skal meddeles en lovliggørende § 19 tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven til det udlagte byggeaffald i Rind Plantage, da området er et naturområde.

 

Derudover har Økonomi- og Erhvervsudvalget bedt Teknik- og Miljøudvalget om at ændre praksis, således at der skelnes mellem markveje og naturområder i § 19 tilladelser.

 

Endvidere har Økonomi- og Erhvervsudvalget bedt Teknik- og Miljøudvalget om at indskærpe, at kildesortering skal foregå ved kildestedet, fremfor på det nye anvendelsessted.

 

Endelig har Økonomi- og Erhvervsudvalget bedt Teknik- og Miljøudvalget om at tage sagen op igen.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget behandler sagen på ny og tager stilling til Økonomi- og Erhvervsudvalgets tilkendegivelser i sagen.

Sagsfremstilling

Byggeaffaldet er blevet knust og anvendt som vejfyld på delstrækning 1 og 2 i Rind Plantage.

 

 

Der er udtaget prøver til analyse på begge strækninger. Prøverne er blevet analyseret for indholdet af tungmetaller samt PCB, asbest og sulfat jfr. Restproduktbekendtgørelsen.

 

Der er analyseret på fast stof og lavet udvaskningstest. Ifølge Restproduktbekendtgørelsen bliver restprodukter inddelt i 3 kategorier med forskellige grænseværdier for indholdet af miljøfremmede stoffer.

 

Analyseresultaterne for delstrækning 1 og 2 fremgår af vedlagte bilag.

  

Det knuste byggeaffald i delstrækning 1 og 2 kategoriseres som kategori 3 i udvaskningstesten på grund af indholdet af arsen, chrom og sulfat. Det betyder, at det udlagte byggeaffald er forurenet, og derfor skal have en § 19 tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven eller fjernes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har tilkendegivet, overfor Teknik- og Miljøudvalget, at der ikke skal meddeles en lovliggørende § 19 tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven til det udlagte byggeaffald i Rind Plantage, da området er et naturområde.

 

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at udvalget beslutter, om der skal arbejdes videre med lovliggørelse af det udlagte byggeaffald i Rind Plantage ved § 19 tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven eller om der skal meddeles et afslag.

 

I forlængelse heraf anbefaler forvaltningen, at udvalget godkender ny praksis på området, hvor der ikke længere gives § 19 tilladelser efter Miljøbeskyttelsesloven i ansøgning om udlægning af forurenet bygge- og anlægsaffald i naturområder. Forvaltningen anbefaler, at man ved naturområder forstår skove, plantager, heder og lignende.

 

Det bemærkes i den forbindelse, at det fortsat vil være muligt uden tilladelse at anvende bygge- og anlægsaffald som vejfyld i både naturområder og på markveje, hvis det i henhold til Affaldsbekendtgørelsen er anmeldt korrekt, og hvis det i henhold til Restproduktbekendtgørelsen er sorteret og uforurenet.

 

I så fald kan bygge- og anlægsaffald efter forarbejdning, herunder nedknusning, anvendes som erstatning for primære råstoffer i bygge- og anlægsarbejder, jf. Restproduktbekendtgørelsen. Bygge- og anlægsaffald er i bekendtgørelsen defineret som natursten (fx granit og flint), uglaseret tegl (mur- og tagsten), beton samt blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton.

 

Krav om anmeldelse og regler for håndtering af byggeaffald er beskrevet nærmere i Vejledning om byggeaffald: http://afld.dk/UserFiles/Vejledning_om_byggeaffald.pdf

 

Forvaltningen anbefaler desuden, at det indskærpes overfor virksomheder og andre, der anmelder bygge- og anlægsaffald til genanvendelse, at kildesortering skal foregå ved kildestedet, frem for på det nye anvendelsessted, jf. Affaldsbekendtgørelsen.

 

Såfremt der gives afslag på den lovliggørende § 19 tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven skal afgørelsen sendes i partshøring, jf. Forvaltningslovens bestemmelser.

 

Hvad enten der gives tilladelse til eller afslag på en lovliggørelse efter § 19 i Miljøbeskyttelsesloven kan afgørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

 

Rind Plantages bemærkninger til sagen fremgår af vedlagt bilag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget beslutter, om der skal arbejdes videre med lovliggørelse af det udlagte byggeaffald i Rind Plantage ved § 19 tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven, eller om der skal meddeles et afslag

 

at udvalget godkender ny praksis, hvor der ikke længere gives § 19 tilladelser efter Miljøbeskyttelsesloven i ansøgning om udlægning af forurenet bygge- og anlægsaffald i naturområder, hvor naturområder her defineres som skove, plantager, heder og lignende

 

at det indskærpes overfor virksomheder og andre, der anmelder bygge- og anlægsaffald, at kildesortering skal foregå ved kildestedet, fremfor på det nye anvendelsessted.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Udvalget kan på baggrund af de samlede oplysninger i sagen om Rind Plantage konstatere, at det udlagte bygge- og anlægsaffald i plantagen ikke har været sorteret godt nok.

 

Udvalget har på den baggrund, ud fra en helhedsbetragtning, samt henset til at bygge- og anlægsaffaldet er udlagt i et naturområde besluttet, at der skal meddeles afslag på ansøgning om lovliggørende § 19 tilladelse af det udlagte bygge- og anlægsaffald på delstrækning 1 og 2 i Rind Plantage.

 

Udvalget har samtidig besluttet at ændre praksis, så der ikke længere gives en § 19 tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven i ansøgninger om udlægning af forurenet bygge- og anlægsaffald i naturområder, hvor naturområder defineres som skove, plantager, heder og lignende.

 

Endelig beder udvalget forvaltningen om at indskærpe overfor virksomheder og andre, der anmelder bygge- og anlægsaffald, at kildesortering skal foregå ved kildestedet eller på godkendt nedknusningsplads.

 

Erling Præstekjær kunne ikke tiltræde beslutning om afslag på ansøgning om lovliggørende § 19 tilladelse af det udlagte bygge- og anlægsaffald i Rind Plantage

Bilag

  • Prøvningsrapport Rind Plantage.pdf
  • Prøvningsrapport 2 Rind Plantage.pdf
  • Redegørelse om sagsforløb vedrørende Rind Plantage - 25-11-2019
  • Bemærkninger fra Rind Plantage af 11-11-2019
  • Bemærkninger fra Rind Plantage af 16-11-2019