Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. december 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

198. Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til udskiftning af køkkener og badeværelser i udlejningsboliger

Sagsnr.: 03.00.00-S00-1-12 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til udskiftning af køkkener og badeværelser i udlejningsboliger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,338 mio. kr. i 2020 afsat til udskiftning af køkkener og badeværelser i ejendommen Nørregade 15 A, B og C, Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I årene 2015-2020 er der afsat i alt 1,581 mio. kr. i investeringsoversigten til løbende udskiftning af køkkener i den kommunale udlejningsejendom beliggende Nørregade 15 A, B og C i Herning.

Fra budget 2019 og frem er beløbet på investeringsoversigten ændret til også at omfatte badeværelser.

 

Rådighedsbeløbet på 0,338 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme søges hermed frigivet.

 

Ejendommen Nørregade 15 A, B og C, Herning består af mindre lejemål, der beboes af borgere, som er visiteret af Handicap og Psykiatri. Målgruppen har behov for stor forudsigelighed i hverdagen, så den igangværende renovering af køkkener og badeværelser foregår typisk i forbindelse med fraflytninger for ikke at genere beboerne unødigt.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 0,338 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 011078 Udskiftning af køkkener og badeværelser Nørregade 15 A, B og C, nyt understednr.

 

at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 0,338 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 011099 06 Nørregade 15 A, B og C, udskiftning af køkkener og badeværelser.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.