Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. december 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

205. Foreløbig vedtagelse af tillæg 27 til Herning Kommunes Spildevandsplan - Sunds Campingplads og Herning

Sagsnr.: 06.00.00-P16-2-18 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af tillæg 27 til Herning Kommunes Spildevandsplan - Sunds Campingplads og Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

  Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Tillæg 27 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes på grund af ny lokalplan for et område i Sunds og på grund af anmodning fra Herning Vand A/S, som ønsker ændringer i spildevandsplanen for et område i den centrale del af Herning.

  

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 27 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.  

Sagsfremstilling

En ny lokalplan for området ved Søgården og Sunds Campingplads betyder, at der skal ændres i spildevandsplanen. Lokalplanen skal give mulighed for etablering af en selvbetjent campingplads for autocampere og etablering af hytter samt etablering af 5 boliger langs Åvej (nr. 21.E7.2 for Campingplads, Erhvervs- og boligområde ved Søgården i Sunds). Den matrikel, som Sunds Campingplads ligger på, er kun delvist optaget i spildevandsplanen. For at realisere lokalplanen er det nødvendigt at optage hele matriklen i spildevandsplanen, dels for at sikre overensstemmelse med de faktiske forhold og dels for at muliggøre etableringen af boliger ved Åvej.

 

I Herning er der behov for en ændring af spildevandsplanen for opland A27-9, som ligger syd for Dronningens Boulevard. Herning Vand A/S ønsker, at der anføres et andet udløb og en anden recipient for regnvand.

 

Forvaltningen anbefaler følgende ændringer i spildevandsplanen med dette tillæg jf. bilag 1 samt bilag 1.1, 1.2 og 1.3 samt 2.1 og 2.2:

 

Sunds

I Sunds justeres oplandsgrænsen for opland E07-2, så alle eksisterende bygninger på Sunds Campingplads kommer ind i oplandet (svarende til de faktiske forhold i dag). Der indføres desuden to nye oplande: Opland E07-12.P som dækker det område, der skal rumme hytter og autocampere, og opland E28-1.P som skal rumme det nye boligområde i den sydlige del af campingpladsen.

 

            

Nuværende spildevandsplan, Sunds     Kommende spildevandsplan, Sunds

 

I både E07-2 og E07-12.P skal alt regnvand nedsives lokalt. Regnvand fra de eksisterende bygninger på campingpladsen er gennem mange år ledt til nedsivning i faskiner. Regnvand fra det kommende hytteområde på pladsen forventes tilsvarende at kunne nedsive, da der er tale om et begrænset antal mindre hytter.

 

I den sydlige del af området (opland E28-1.P) skal der etableres almindelig separatkloak. Dels fordi nedsivningsforholdene i den sydligste del af området ikke kendes og dels for at fremtidssikre området med de nye boliger. Regnvand fra boligområdet skal ledes til kloak i Åvej og derfra videre til det eksisterende regnvandsbassin med udløb til Kvalsholm Bæk via E28RUL1. Forvaltningen vurderer, at merudledningen til Kvalsholm Bæk pga. det nye boligområde er så begrænset at den ikke vil medføre nogen væsentlig påvirkning af bækken, da der kun er tale om regnvand fra 5 ejendomme.

 

Der gælder særlige forhold vedr. kloakering, når en tidligere erhvervsmatrikel udstykkes. Når boligområdet med de 5 boliger etableres, skal udstykker være opmærksom på dette. Udstykker skal selv betale for detailkloakken frem til skel for de nye boligmatrikler. Udstykker kan efterfølgende overdrage kloakken til Herning Vand, hvis det på forhånd er aftalt mellem parterne, og hvis kloakken er udført efter Herning Vands forskrifter. Udstykker skal derfor indgå aftale med Herning Vand vedr. kloakering af det nye boligområde.

 

Herning

I Herning er der en fejl i Spildevandsplanens skema over udløb. Det er planlagt, at regnvand fra opland A27-9 (som ligger lige syd for Dronningens Boulevard), skal udledes via udløb A01RUL1 til Vestre Kanal. Herning Vand ønsker dette rettet, så det i stedet fremgår, at udledning skal ske via A27RUL2 til Tyvkær Bæk. Alt regnvand fra oplandet vil blive forsinke og renset i regnvandsbassin, og udledning af regnvand til Tyvkær Bæk forventes ikke at give anledning til øget hydraulisk belastning eller væsentligt øget næringsstofbelastning af bækken.

 

Alt spildevand fra ovennævnte oplande i Sunds og Herning ledes til renseanlæggene i de to byer.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 27 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 foreløbig vedtages.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Bilag 1.1 Oplandskort Sunds
  • Bilag 1.2 Udløbsskema Sunds
  • Bilag 1.3 Oplandsskema Sunds
  • Bilag 2.1 Udløbsskema Herning
  • Bilag 2.2 Oplandsskema Herning
  • Bilag 1. Tillæg 27 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 - Sunds Camping