Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. september 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

145. Forslag til rutemarkeringer for el-løbehjul

Sagsnr.: 00.16.00-P20-1-19 Sagsbehandler: Mette Damkær  

Forslag til rutemarkeringer for el-løbehjul

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

   X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jacob Philipsen

Sagsresume

For at skabe så sikre rammer som muligt for både el-løbehjul og medtrafikanter, foreslår forvaltningen at markere anbefalede ruter for el-løbehjul og cykler mellem centrale punkter i Herning by.

 

Det samlede budget for markeringer og skiltning forventes at være på 225.000 kr.

 

Forvaltningen anbefaler, de foreslåede ruter markeres, og at finansieringen af rutemarkeringen drøftes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med introduktion af el-løbehjul i Herning by er det vigtigt at overveje, hvordan el-løbehjulene passes bedst muligt ind i byens eksisterende infrastruktur, herunder hvordan vi kan skabe så sikre rammer som muligt for både el-løbehjul og medtrafikanter.

 

Derfor foreslås det at markere de mest sikre ruter for el-løbehjul i byen. Disse ruter vil forbinde centrale punkter i byen, hvor vi forventer, at der vil være mest trafik af el-løbehjul. Det forventes, at de mest anvendte ruter vil være mellem Herning Station, bymidten, Herningcentret, Birk, uddannelsesinstitutioner, Holing og MCH.

 

Forslaget tager udgangspunkt i en rute som omslutter gågadesystemet. Herfra går der ruter til de ovennævnte punkter. Forvaltningen vurderer, at de foreslåede ruter er de mest sikre. Ruterne er vist i bilaget ”Udkast til ruter”.

 

Da el-løbehjul skal køre de samme steder og i øvrigt følge samme regler som cykler, betyder det i praksis, at det er de ruter i byen, som har de bedste rammer for cyklister. Derfor foreslås markeringen gennemført på en sådan måde, at den både angiver overfor cyklister og el-løbehjul, at dette er en anbefalet rute. På den måde vil rutemarkeringen også være med til at øge sikkerhed og service overfor Hernings mange cyklister.

 

Ved de parkeringszoner, hvor der udlejes flest el-løbehjul – eks. banegården - sættes kort op, som viser ruterne. Forvaltningen foreslår, at ruterne navngives og får forskellige farver. Ruterne markeres ved start og slut med farvet grafik på underlaget, samt ved alle steder, hvor man kan komme i tvivl om retningen, dvs. kryds og rundkørsler. Dette markeres ligeledes med grafik på underlaget samt med mindre skilte.

 

Forvaltningen vil arbejde på, at få alle rutemarkeringer og skilte klar forud for introduktionen af el-løbehjul, som forventes at ske i løbet af september.

Økonomi

Budgettet for markering af de foreslåede ruter forventes at være på 225.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at de foreslåede ruter markeres som beskrevet i sagsfremstillingen

 

at finansieringen af rutemarkeringen drøftes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Udvalget ønsker at starte med markering af ruter til Herning Centret/Birk og MCH. Udgiften finansieres af driftbudgettet på Serviceområde 09, Trafik.

 

Øvrige rutemarkeringer afventer erfaringer med hvilke ruter løbehjulsbrugerne benytter samt dialog med det vindende firma om evt. medfinansiering af ruterne.

Bilag

 • Kort_Udkast til ruter_August 2019 (002)
 

146. Køb af jord til vejformål, Brændgårdvej, Herning

Sagsnr.: 05.01.02-P20-9-17 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Køb af jord til vejformål, Brændgårdvej, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Tommy Jonassen

Sagsresume

I forbindelse med realisering af lokalplan nr. 13.B19-1 Boligområde ved Brændgårdvej i Herning, er der behov for at erhverve ejendommen Brændgårdvej 101 (matr.nr. 2h Brændgårde, Herning Jorder) til vejformål.

 

På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 3. juni 2019, pkt. 119 blev forvaltningen bemyndiget til at indlede forhandlinger om køb af ejendommen.

 

Forvaltningen anbefaler, at ekspropriation gennemføres.

Sagsfremstilling

På Byrådsmødet den 2. april 2019, pkt. 90 blev det besluttet at give anlægsbevilling på 2 mio. kr. ekskl. arealerhvervelse til etablering af en ny rundkørsel på Brændgårdvej.

 

Den 10. juli 2019 blev der afholdt åstedsforretning som forberedelse til ekspropriation af ejendommen Brændgårdvej 101. Karlo Brondbjerg deltog som repræsentant for Byrådet.

 

Bemærkninger fra åstedsforretningen samt de bemærkninger, der måtte forekomme til ekspropriationen inden 4 ugers fristens udløb, er vedlagt sagen (kopi af protokollen og brev fra ejeren).

 

Ekspropriationen gennemføres med hjemmel i "Lov om offentlige veje" §§ 96-98, da det er nødvendigt at erhverve ejendommen for at kunne gennemføre vejprojektet.

 

Efter åstedsforretningen blev der afholdt forhandlinger om erstatningssummen med ejeren Leif Thraentoft Kristiansen.

  

Herning Kommune tilbød et forlig, men ejeren ønskede et væsentlig højere beløb for ejendommen. Der blev derfor ikke indgået et forlig.

 

Økonomi

Sagen vil nu gå til taksation, og hvis der mod forventning skal udbetales yderligere erstatning, vil der blive fremsendt en sag til politisk behandling. En eventuel yderligere erstatning vil, tilsvarende erstatningen på 1 mio. kr., blive finansieret af de likvide aktiver, som vedtaget på byrådsmødet den 2. april 2019, pkt. 90. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at ekspropriation gennemføres med hjemmel i "Lov om offentlige veje" §§ 96-98 i henhold til ekspropriationsplan

 

at der til erstatningen meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223040 Vejtilslutning af boligområde til Brændgårdvej

 

at erstatningen på 1 mio. kr. finansieres af de likvide aktiver.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 • Notat fra ejeren
 • Ekspropriationsprotokol
 • Ekspropriationsplan
 

147. Orientering om asfaltarbejder 2019

Sagsnr.: 05.01.08-P00-1-19 Sagsbehandler: Satenik Gasparyan  

Orientering om asfaltarbejder 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Orientering om planlagte asfaltarbejder på vejnettet i Herning Kommune, herunder resultat af afholdt licitation.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende resultat af afholdt offentlig licitation på asfaltbelægninger den 8. april 2019: 

 

Firma

Tilbud i kr.

Pankas A/S

14.224.783,85

NCC Industry

14.564.538,00

Munck Asfalt A/S

14.996.249,00

YIT Danmark A/S

16.339.163,30

Colas

16.970.460,00

Arkil A/S

18.498.201,00

 

Pankas er med et samlet tilbud på 14.224.783,85 kr. lavestbydende og har derfor fået overdraget arbejdet.

 

Med et drifts-rådighedsbeløb i 2019 til asfaltbelægninger på ca. 24,5 mio. kr. er følgende indtil videre disponeret:

 

Aktivitet

Beløb i mio. kr.

Licitationsresultat

14,5

Disponering til regulering og ekstra arbejder

3,0

Overfladebehandling med granitsten

1,5

Cykelstier

1,0

Reparationer af mindre og akutte skader

4,5

I alt

24,5

 

De planlagte asfaltarbejder i 2019 på i alt 80 km vej fremgår af vedlagte oversigtskort. Desuden er der vedlagt en liste og et oversigtskort, som viser de større planlagte asfaltarbejder på det overordnede vejnet i perioden 2020 - 2024.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 • Oversigtskort asfaltarbejder 2019
 • Asfaltstrategi 2020-2024
 • Asfaltstrategi 2020 - 2024 oversigtskort
 

148. Orientering om skolebusplanlægning 2019-2020

Sagsnr.: 13.05.22-P00-1-19 Sagsbehandler: Katrine Damsgaard Boye  

Orientering om skolebusplanlægning 2019-2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Preben Siggaard

Sagsresume

Den årlige revision af skolebussernes køreplaner er gennemført. Forvaltningen ønsker derfor at redegøre for de ændringer, der er foretaget i forbindelse med revisionen samt de udfordringer og problemstillinger, der har vist sig i processen eller kan forventes respons på i det nye skoleår.

 

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

Sagsfremstilling

I Herning Kommune kører der i skoleåret 2019/2020 27 skolebusruter. I det følgende vil ruterne kort blive gennemgået med henblik på at beskrive eventuelle ændringer eller udfordringer for det nye skoleår. For overblikkets skyld vil den nedenstående gennemgang tage udgangspunkt i de pakker, hvori ruterne har været udbudt til licitation. Pakkerne dækker seks geografiske områder af kommunen.

 

Pakke 1, Holstebro Turistkørsel – Haderup, Aulum og Hodsager

Der er lavet lidt småjusteringer på enkelte ruter for at imødegå elevernes placering.

 

Pakke 2, Brande Buslinjer – Sørvad og Vind

Der er udelukkende foretaget småjusteringer på ruterne i Pakke 2.

 

Pakke 3, Brøchner Biler – Ilskov og Sunds

Der er udelukkende foretaget småjusteringer på ruterne i Pakke 3.

 

Pakke 4, Mørup Turistkørsel – Snejbjerg, Timring, Vildbjerg, Sinding og Lundgårdskolen

Der er udelukkende foretaget småjusteringer på størstedelen af ruterne i Pakke 4. På  baggrund af Regionens nedlæggelse af rute 12 har det dog været nødvendigt at udvide skolebusrute 157 sådan, at den nu kører de uddannelsessøgende mellem Nybro/Ørre og stationen i Herning. Turen køres en gang om morgenen og to gange om eftermiddagen. Eftermiddagsturene mellem stationen og Nybro/Ørre har medført en lidt forlænget ventetid for de kørselsberettigede elever til Lundgårdskolen og Tjørring Skole.

 

Pakke 5, Mørup Turistkørsel – Lind, Arnborg, Kølkær, Hammerum og Fasterholt

De store ændringer i denne pakke relaterer sig til sammenlægningen af Hammerum Skole og Gjellerup Skole. Ændringerne er primært sket på køreplanerne, hvor gamle ruter er blevet delt op og flyttet til nye ruter. Der er dog lavet enkelte fysiske ændringer for at tilpasse ruterne til elevernes placering.

 

Pakke 6, Brande Buslinjer – Kibæk, Sdr. Felding og Skarrild

Der er udelukkende foretaget småjusteringer på ruterne i Pakke 6.

 

Generelt

Der er overordnet ikke lavet de store ændringer på flertallet af ruterne, men der er alligevel foretaget nogle ændringer, som har konsekvenser for både elever, skoler og økonomi.

 

Folketingets beslutning om at indskolingen skal reduceres i timeantal fra skoleåret 2019/2020 har haft fIere konsekvenser for skolebusplanlægningen. Det betyder blandt andet, at det har været nødvendigt med én ekstra kørsel flere gange om ugen, fordi der nu er minimum tre eftermiddagsringetider i stedet for tidligere to.

Forvaltningen og Midttrafik er ved at undersøge de økonomiske konsekvenser af det ændrede timetal.

 

Derudover giver det flere steder ekstra ventetid på skolerne for mellemtrinnet og udskolingen, hvilket kræver ekstra opsyn af eleverne fra skolens side.

De fleste skoler har valgt at reducere længden af skoledagen på specifikke dage. Det gælder dog ikke Snejbjerg og Engbjerg skoler, som har valgt at reducere tiden over hele ugen. Skolebussernes omløbstider bliver dermed for lange til at de kan nå rundt på ruten inden næste ringetid, hvilket har resulteret i ekstra lang ventetid på skolerne for eleverne i mellemtrinnet og i udskolingen.

 

Det har ikke været muligt at nå at undersøge, hvor mange af indskolingsbørnene, der faktisk har brug for at komme hjem lige efter skole. En sådan undersøgelse forventes at blive lavet i efteråret. Hvis det viser sig, at den første eftermiddagstur kører rundt med en tom eller meget ringe udnyttet bus, vil det blive vurderet om turen skal opretholdes, beskæres eller på anden måde udføres.

 

Fra 1. august 2019 er der et fald på 10,2 % i tilmeldingen til SFO i Herning Kommune set under et. Faldet dækker over store forskelle, idet nogle SFO' er oplever en stigning, mens andre oplever et fald.

 

Det er derfor tvivlsomt, hvor meget det bliver muligt at skære i køreplanernes første eftermiddagstur. Det er derfor også svært at sige, hvor stort et besparringspotentiale, der ligger her på nuværende tidspunkt både i forhold til ventetid og økonomi.

 

Skolebusruterne kan ses på Herning Kommunes hjemmeside via dette link: https://skole.herning.dk/kort/kort-over-skolebusruter.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af Folketingets beslutning om reduceret timeantal vil blive fremlagt i en senere sag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

 

at sagen sendes i Børne- og Familieudvalget til orientering. 
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget opfordrer Børne- og Familieudvalget til at sikre, at skolernes ringetider er koordineret med buskørslen for at nedbringe ventetiden for eleverne mest muligt.

 

149. Orientering om Herning Cykler - Status og kommende aktiviteter

Sagsnr.: 05.00.00-A00-2-12 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Orientering om Herning Cykler - Status og kommende aktiviteter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Line Engell Nørby, Tommy Jonassen

Sagsresume

Herning Kommune har i en årrække haft fremme af cyklisme på dagsordenen. I regi af Herning Cykler er der gennemført en lang række anlægsprojekter samt kampagner, events, undersøgelser og evalueringer for at skabe opmærksomhed omkring transportadfærd og de transportvalg, vi træffer hver dag.

 

På mødet gennemgås nogle af de mere markante projekter, som er støttet af Transportministeriets Cykelpulje. Desuden vil der blive orienteret om skolevejsundersøgelser, cykelregnskab og de kommende års aktiviteter/projekter.

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Herning Kommunes mål er, at flere skal bruge cyklen. Det gælder både til job, studie, skole og i fritiden. Målet er, at 5% af den private biltrafik bliver til cykeltrafik, således at 25% af alle ture i kommunen i 2020 foregår på cykel og/eller i kombination med kollektiv trafik. Målsætningen er først og fremmest et klimamål, men der er mange gode samfundsgevinster forbundet med fremme af cyklisme - navnligt forbedring af folkesundhed, livskvalitet, attraktive bymiljøer, fællesskaber og mindre forurening mv. Fokus på cykling er om noget et tværfagligt projektområde hvor nøglefagligheder fra skole-, ældre-, social-, natur- og fritidsområdet mv. har store og vigtige interesser.

 

Over de seneste år har vi fået lavet over 20 km nye cykelstier, lavet ny belægning på ca. 60 km stier, samt ny belysning på mange strækninger og lavet en række adfærdsprojekter og kampagner på skoler, boligforeninger, arbejdspladser mv.

 

Hver dag cykler Herninggenserne næsten 160.000 km. Hvis de kilometer var kørt i bil, ville det svare til en ekstraudledning på 20 tons CO2 hver dag.

Siden 2012 er andelen af herninggensere, der anvender cyklen til arbejde eller uddannelse steget med over 4 %. Der er ingen tvivl om, at de langsigtede indsatser på cykelområdet er med til at hjælpe borgerne til at træffe de gode valg på de korte afstande, når det passer ind i hverdagen og turens formål. På landsplan er den danske cykelkultur desværre faldende, men det er imidlertid lykkedes for de største byer at vende den udvikling - også i Herning Kommune har vi med fælles og vedholdende indsats formået at vende generel nedgang med opgang.

 

For at få bedre indsigt i, hvordan trafiktrygheden og -sikkerheden er på kommunens skoleveje, har forvaltningen iværksat en række årlige undersøgelser på kommunens skoler. Resultatet af disse undersøgelser er nu udformet i en mere tilgængelig form, således at hver skole nemt kan få et overblik. Materialet viser opmærksomhedspunkter og udvikling i forhold til transportvalg og adgangsveje til skolen. For at kunne følge udviklingen for hele kommunens transportvalg, er der ydermere lavet et cykelregnskab for hele kommunen med telefoninterviews og online spørgeskema. Disse undersøgelser vil kort blive præsenteret på udvalgsmødet.

 

Herning Kommune har formået at få tilskud fra Vejdirektoratetes cykelpulje til en meget lang række projekter. Denne pulje til cyklisme har i en årrække været ude af trafikforligene. Det er sandsynligt, at puljen kommer på dagsorden igen, hvor vi så vil have mulighed for at tiltrække nye midler i fremtiden med nytænkning og tiltag på cykelområdet. Eksempelvis er det forudsat at en ny cykelsti langs Herningvej mellem Skibbild-Nøvling og Trehøjevej delvist finansieres via statspuljemidler.

 

Til orientering er vedlagte bilag med listen over vedtagne cykelstiprojekter samt forslag til kommende projekter.

 

Over de seneste to år har vi filmet nogle af de tiltag, som Herning Cykler har gennemført - denne film vil desuden blive vist på mødet. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

Bilag

 • Forslag til cykelstiprojekter 2019 - 2021
 

150. Kaj Munks Vænget 27, Herning - Opførelse af etageboliger

Sagsnr.: 02.34.02-P19-40-19 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen  

Kaj Munks Vænget 27, Herning - Opførelse af etageboliger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Der er på Kaj Munks Vænget 27, 7400 Herning søgt om tilladelse til opførelse af 4 etageboliger i et eksisterende boligområde.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives tilladelse til opførelse af boligerne.

Sagsfremstilling

Der er på ejendommen Kaj Munks Vænget 27, Herning, søgt om byggetilladelse til opførelse af 4 etageboliger. Bygningen opføres i 2 etager med adgangsarealer mod øst og altaner/haver mod vest.

 

Området er omfattet af lokalplan 12.Bl4.1, delområde IV, som udlægger området til boligformål. Boligtyperne er ikke nærmere defineret, men bebyggelsesprocenten er fastsat til maksimalt 30%, mens byggeriet må være i op til 2 etager og 8,5 m i højden. Projektet overholder disse bestemmelser.

 

 

Etageboliger er ikke omfattet af byggeretten i BR18 og da lokalplanen ikke definerer boligtypen nærmere og heller ikke regulerer afstande til skel, er der foretaget en helhedsvurdering, som er sendt i partshøring hos de omkringliggende naboer.

 

Der er i forbindelse med partshøringen kommet bemærkninger fra 1 nabo, Kaj Munks Vænget 10.

 

Bemærkningerne omhandler vejadgangen til ejendommen, som går hen over grunden på Kaj Munks Vænget 10:

 

 • Det bemærkes, at adgangsvejen til nr. 27 ikke er en tinglyst vejadgang, men erkendes at den er synlig på matrikelkortet.
 • Vejadgangen i sin nuværende form betjener et parcelhus og ikke 4 lejeboliger.
 • Vejadgangen er ikke egnet til at betjene 4 lejeboliger med 10 parkeringspladser.
 • Gennemførelse af projektet vil betyde en forøget trafik på vejen, som vil medføre en værdiforringelse af naboejendommen og begrænse mulighederne for gennemførelse af fremtidig projektudvikling.
 • Den øgede trafik menes at udgøre en potentiel risiko for de bløde trafikanter, som dagligt benytter sig af vejadgangen.
 • Vejadgangen menes i sin nuværende form ikke at have gode tilkørselsforhold for hverken lejere eller renovations- og redningskøretøjer.

 

Der er ikke indkommet bemærkninger til selve byggeriet.

 

Forvaltningens vurdering

 

Ejendommen har en vejadgang jf. matrikelkortet. Vejadgangen er registreret i kommunens vejfortegnelse og er derfor en lovlig vejadgang til ejendommen.

 

At byggeriet på ejendommen ændres fra et enfamiliehus til 4 lejeboliger i samme ejendom har ikke betydning for vejadgangen jf. vejloven. Dette er verificeret af Vejdirektoratets jurister.

 

Vejens udformning og stand er et privat anliggende mellem de to parter, så længe vejens stand ikke udgør en fare for brugerne. Dette vurderes ikke at være tilfældet.

 

En eventuelt værdigforringelse af naboejendommen som følge af den mulige øgede trafik, vurderes ikke at være indenfor kommunens kompetenceområde. Der henvises i stedet til en privatretlig afgørelse ved domstolene.

 

Hvis trafikken øges på den private vej kan det udgøre en øget risiko for bløde trafikanter, som også benytter vejen. Der er dog tale om en privat fællesvej som har begrænset trafik, da den kun betjener én ejendom.

Forvaltningen vurderer, at trafikken ikke udgør en væsentlig fare for de bløde trafikanter.

 

Tilkørselsforhold til ejendommen er uændrede i forhold til tidligere og der vurderes at være god plads til både tilkørsel for renovations- og redningskøretøjer.

 

Forvaltningen vurderer, at der ud fra ovenstående kan gives tilladelse til opførelse af de 4 boliger, da der ikke er kommet indsigelser til selve byggeprojektet og vejadgangen til ejendommen er sikret i lovmæssig forstand.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der gives tilladelse til opførelse af boligerne som ansøgt.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 • Partshøring
 • Helhedsvurdering BR-18 - foreløbig
 • indsigelse juli 2019 - med bilag
 • Mailkorrespondance
 

151. Orientering om status for byggesagsbehandling

Sagsnr.: 02.00.00-P19-70-08 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Orientering om status for byggesagsbehandling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Orientering om status for byggesagsbehandling i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har været orienteret om udviklingen og lovændringer senest på udvalgets møder den 14. august 2017, pkt. 151 og 3. september 2018, pkt. 152.

 

Overordnet har udviklingen på området siden medio 2018 været kraftig påvirket af det nye Bygningsreglement 2018 (BR18) og opfølgning på SKAT's undersøgelse af BBR og afvigende bygningsforhold. Forhold, der medfører en ofte tidskrævende og kompliceret sagsbehandling for bygninger, der har været opført og anvendt i en årrække.

 

Byggeriet er fortsat i en meget positiv og stabil udvikling. Der forventes behandlet tilsvarende antal sager som for 2018, svarende til ca. 1600. Senest kan det oplyses, at der for juli måned 2019 indkom ca. 170 nye sager mod 90 i 2018. Det er forvaltningens vurdering at ca. 1/3 af ansøgningerne kan relateres til lovliggørelsessager. Supplerende kan oplyses at pr. 1. august 2019 afventer ca. 420 ansøgninger sagsbehandling. Ca. 180 af disse ansøgninger afventer ansøgers supplerende oplysninger.

 

Det har ikke været muligt at indfri de statslige servicemål på henholdsvis 40 og 60 dage for små og store sager i 2019. Generelt imødekommes servicemålene i øjeblikket kun i ca. 69 procent af sagerne, hvor kravet er fastsat til 80 procent. Sagsbehandlingstiderne for mindre sager har i en længere periode været på 7- 8 uger og for de større sager 10-12 uger.

 

Dette skyldes:

 1. Sagsmængden fortsat er stabil stigende på grund af en relativ høj byggeaktivitet
 2. Opfølgning på lovliggørelsessager
 3. Stigende dokumentationskrav for byggesagernes afslutning med BR18. Forvaltningen bruger flere resurser på at indhente dette materiale og kommunikere med ansøgerne.

 

Forvaltningen har igangsat forskellige tiltag:

 1. Initiativer for at effektivisere og kommunikere til ansøgere er indarbejdet. Effekten afhænger specielt af ansøgernes mulighed for at kunne anvende selvbetjeningsløsninger.
 2. Der er før sommerferien aftalt merarbejde for 6 medarbejdere over en 1/2 årig periode for samlet ca. 700 timer.

 

Det er forvaltningens vurdering, at der ud fra den samme tilgang af nye sager fortsat vil være et stort pres på sagsbehandlingstiderne i 2019 og dermed vil påvirke situationen langt ind i 2020.  

Økonomi

Der er i budgettet for 2019 afsat en forventet gebyrindtægt for byggesagsbehandlingen på 1.441 mio. kr. Indtægten er afsat i forhold til den fastsatte gebyrinstruks for byggesagsbehandling, hvor Herning Byråd besluttede at ændre satsen med virkning fra januar 2019, fra tidligere 772 kr. til nuværende 481 kr.

 

På baggrund af en 1/2 års opgørelse pr. 1 juni 2019, er det forvaltningens vurdering, at den forventede indtægt for året vil blive indfriet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Teknik- og Miljøudvalget ønsker, at de nationale servicemål skal overholdes i 2020. Derfor anbefaler udvalget, at finansiering af 1 årsværk (ca. 550.000 kr.) til nedbringelse af sagsbehandlingstiden på byggesager søges indarbejdet i budgetforhandlingerne for 2020-2023.

Bilag

 • Registrerede nye sager i Byg og Miljø i perioden fra 2015 til i dag
 

152. Orientering om referat for Landbrugsrådsmødet den 27. juni 2019

Sagsnr.: 09.00.00-P35-1-14 Sagsbehandler: Pernille Kjeldsen  

Orientering om referat for Landbrugsrådsmødet den 27. juni 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt

Sagsresume

Der er afholdt Landbrugsrådsmøde hos Sagro i Birk den 27. juni 2019.

 

Mødet afholdes 2 gange årligt, hvor det skiftevis arrangeres af Sagro og Herning Kommue.

 

Referatet af mødet er vedlagt sagen. Forvaltningen anbefaler, at referatet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

 

Følgende punkter blev blandt andet behandlet på mødet den 27. juni 2019:

 

- Træbeskæring langs vandløb

- Markvandingsansøgninger

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at referatet tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

Bilag

 • Referat fra Landbrugsrådsmødet 27-6-2019 udarbejdet af Helle Borum
 

153. Orientering om politianmeldelse

Sagsnr.: 01.05.00-P00-32-16 Sagsbehandler: Kith Skovgaard  

Orientering om politianmeldelse

 

154. Orientering om politianmeldelse, lovliggørelse af bygning

Sagsnr.: 02.00.20-P07-234-18 Sagsbehandler: Line Jessen  

Orientering om politianmeldelse, lovliggørelse af bygning

 

155. Orientering om politianmeldelse, ulovlig boligtilmelding

Sagsnr.: 03.01.00-P00-6-19 Sagsbehandler: Line Jessen  

Orientering om politianmeldelse, ulovlig boligtilmelding

 

156. Meddelelser

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-17 Sagsbehandler: Nina Skov Lauridsen  

Meddelelser