Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. september 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

151. Orientering om status for byggesagsbehandling

Sagsnr.: 02.00.00-P19-70-08 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Orientering om status for byggesagsbehandling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Orientering om status for byggesagsbehandling i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har været orienteret om udviklingen og lovændringer senest på udvalgets møder den 14. august 2017, pkt. 151 og 3. september 2018, pkt. 152.

 

Overordnet har udviklingen på området siden medio 2018 været kraftig påvirket af det nye Bygningsreglement 2018 (BR18) og opfølgning på SKAT's undersøgelse af BBR og afvigende bygningsforhold. Forhold, der medfører en ofte tidskrævende og kompliceret sagsbehandling for bygninger, der har været opført og anvendt i en årrække.

 

Byggeriet er fortsat i en meget positiv og stabil udvikling. Der forventes behandlet tilsvarende antal sager som for 2018, svarende til ca. 1600. Senest kan det oplyses, at der for juli måned 2019 indkom ca. 170 nye sager mod 90 i 2018. Det er forvaltningens vurdering at ca. 1/3 af ansøgningerne kan relateres til lovliggørelsessager. Supplerende kan oplyses at pr. 1. august 2019 afventer ca. 420 ansøgninger sagsbehandling. Ca. 180 af disse ansøgninger afventer ansøgers supplerende oplysninger.

 

Det har ikke været muligt at indfri de statslige servicemål på henholdsvis 40 og 60 dage for små og store sager i 2019. Generelt imødekommes servicemålene i øjeblikket kun i ca. 69 procent af sagerne, hvor kravet er fastsat til 80 procent. Sagsbehandlingstiderne for mindre sager har i en længere periode været på 7- 8 uger og for de større sager 10-12 uger.

 

Dette skyldes:

  1. Sagsmængden fortsat er stabil stigende på grund af en relativ høj byggeaktivitet
  2. Opfølgning på lovliggørelsessager
  3. Stigende dokumentationskrav for byggesagernes afslutning med BR18. Forvaltningen bruger flere resurser på at indhente dette materiale og kommunikere med ansøgerne.

 

Forvaltningen har igangsat forskellige tiltag:

  1. Initiativer for at effektivisere og kommunikere til ansøgere er indarbejdet. Effekten afhænger specielt af ansøgernes mulighed for at kunne anvende selvbetjeningsløsninger.
  2. Der er før sommerferien aftalt merarbejde for 6 medarbejdere over en 1/2 årig periode for samlet ca. 700 timer.

 

Det er forvaltningens vurdering, at der ud fra den samme tilgang af nye sager fortsat vil være et stort pres på sagsbehandlingstiderne i 2019 og dermed vil påvirke situationen langt ind i 2020.  

Økonomi

Der er i budgettet for 2019 afsat en forventet gebyrindtægt for byggesagsbehandlingen på 1.441 mio. kr. Indtægten er afsat i forhold til den fastsatte gebyrinstruks for byggesagsbehandling, hvor Herning Byråd besluttede at ændre satsen med virkning fra januar 2019, fra tidligere 772 kr. til nuværende 481 kr.

 

På baggrund af en 1/2 års opgørelse pr. 1 juni 2019, er det forvaltningens vurdering, at den forventede indtægt for året vil blive indfriet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Teknik- og Miljøudvalget ønsker, at de nationale servicemål skal overholdes i 2020. Derfor anbefaler udvalget, at finansiering af 1 årsværk (ca. 550.000 kr.) til nedbringelse af sagsbehandlingstiden på byggesager søges indarbejdet i budgetforhandlingerne for 2020-2023.

Bilag

  • Registrerede nye sager i Byg og Miljø i perioden fra 2015 til i dag