Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. september 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

148. Orientering om skolebusplanlægning 2019-2020

Sagsnr.: 13.05.22-P00-1-19 Sagsbehandler: Katrine Damsgaard Boye  

Orientering om skolebusplanlægning 2019-2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Preben Siggaard

Sagsresume

Den årlige revision af skolebussernes køreplaner er gennemført. Forvaltningen ønsker derfor at redegøre for de ændringer, der er foretaget i forbindelse med revisionen samt de udfordringer og problemstillinger, der har vist sig i processen eller kan forventes respons på i det nye skoleår.

 

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

Sagsfremstilling

I Herning Kommune kører der i skoleåret 2019/2020 27 skolebusruter. I det følgende vil ruterne kort blive gennemgået med henblik på at beskrive eventuelle ændringer eller udfordringer for det nye skoleår. For overblikkets skyld vil den nedenstående gennemgang tage udgangspunkt i de pakker, hvori ruterne har været udbudt til licitation. Pakkerne dækker seks geografiske områder af kommunen.

 

Pakke 1, Holstebro Turistkørsel – Haderup, Aulum og Hodsager

Der er lavet lidt småjusteringer på enkelte ruter for at imødegå elevernes placering.

 

Pakke 2, Brande Buslinjer – Sørvad og Vind

Der er udelukkende foretaget småjusteringer på ruterne i Pakke 2.

 

Pakke 3, Brøchner Biler – Ilskov og Sunds

Der er udelukkende foretaget småjusteringer på ruterne i Pakke 3.

 

Pakke 4, Mørup Turistkørsel – Snejbjerg, Timring, Vildbjerg, Sinding og Lundgårdskolen

Der er udelukkende foretaget småjusteringer på størstedelen af ruterne i Pakke 4. På  baggrund af Regionens nedlæggelse af rute 12 har det dog været nødvendigt at udvide skolebusrute 157 sådan, at den nu kører de uddannelsessøgende mellem Nybro/Ørre og stationen i Herning. Turen køres en gang om morgenen og to gange om eftermiddagen. Eftermiddagsturene mellem stationen og Nybro/Ørre har medført en lidt forlænget ventetid for de kørselsberettigede elever til Lundgårdskolen og Tjørring Skole.

 

Pakke 5, Mørup Turistkørsel – Lind, Arnborg, Kølkær, Hammerum og Fasterholt

De store ændringer i denne pakke relaterer sig til sammenlægningen af Hammerum Skole og Gjellerup Skole. Ændringerne er primært sket på køreplanerne, hvor gamle ruter er blevet delt op og flyttet til nye ruter. Der er dog lavet enkelte fysiske ændringer for at tilpasse ruterne til elevernes placering.

 

Pakke 6, Brande Buslinjer – Kibæk, Sdr. Felding og Skarrild

Der er udelukkende foretaget småjusteringer på ruterne i Pakke 6.

 

Generelt

Der er overordnet ikke lavet de store ændringer på flertallet af ruterne, men der er alligevel foretaget nogle ændringer, som har konsekvenser for både elever, skoler og økonomi.

 

Folketingets beslutning om at indskolingen skal reduceres i timeantal fra skoleåret 2019/2020 har haft fIere konsekvenser for skolebusplanlægningen. Det betyder blandt andet, at det har været nødvendigt med én ekstra kørsel flere gange om ugen, fordi der nu er minimum tre eftermiddagsringetider i stedet for tidligere to.

Forvaltningen og Midttrafik er ved at undersøge de økonomiske konsekvenser af det ændrede timetal.

 

Derudover giver det flere steder ekstra ventetid på skolerne for mellemtrinnet og udskolingen, hvilket kræver ekstra opsyn af eleverne fra skolens side.

De fleste skoler har valgt at reducere længden af skoledagen på specifikke dage. Det gælder dog ikke Snejbjerg og Engbjerg skoler, som har valgt at reducere tiden over hele ugen. Skolebussernes omløbstider bliver dermed for lange til at de kan nå rundt på ruten inden næste ringetid, hvilket har resulteret i ekstra lang ventetid på skolerne for eleverne i mellemtrinnet og i udskolingen.

 

Det har ikke været muligt at nå at undersøge, hvor mange af indskolingsbørnene, der faktisk har brug for at komme hjem lige efter skole. En sådan undersøgelse forventes at blive lavet i efteråret. Hvis det viser sig, at den første eftermiddagstur kører rundt med en tom eller meget ringe udnyttet bus, vil det blive vurderet om turen skal opretholdes, beskæres eller på anden måde udføres.

 

Fra 1. august 2019 er der et fald på 10,2 % i tilmeldingen til SFO i Herning Kommune set under et. Faldet dækker over store forskelle, idet nogle SFO' er oplever en stigning, mens andre oplever et fald.

 

Det er derfor tvivlsomt, hvor meget det bliver muligt at skære i køreplanernes første eftermiddagstur. Det er derfor også svært at sige, hvor stort et besparringspotentiale, der ligger her på nuværende tidspunkt både i forhold til ventetid og økonomi.

 

Skolebusruterne kan ses på Herning Kommunes hjemmeside via dette link: https://skole.herning.dk/kort/kort-over-skolebusruter.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af Folketingets beslutning om reduceret timeantal vil blive fremlagt i en senere sag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

 

at sagen sendes i Børne- og Familieudvalget til orientering. 
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget opfordrer Børne- og Familieudvalget til at sikre, at skolernes ringetider er koordineret med buskørslen for at nedbringe ventetiden for eleverne mest muligt.