Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. september 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

150. Kaj Munks Vænget 27, Herning - Opførelse af etageboliger

Sagsnr.: 02.34.02-P19-40-19 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen  

Kaj Munks Vænget 27, Herning - Opførelse af etageboliger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Der er på Kaj Munks Vænget 27, 7400 Herning søgt om tilladelse til opførelse af 4 etageboliger i et eksisterende boligområde.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives tilladelse til opførelse af boligerne.

Sagsfremstilling

Der er på ejendommen Kaj Munks Vænget 27, Herning, søgt om byggetilladelse til opførelse af 4 etageboliger. Bygningen opføres i 2 etager med adgangsarealer mod øst og altaner/haver mod vest.

 

Området er omfattet af lokalplan 12.Bl4.1, delområde IV, som udlægger området til boligformål. Boligtyperne er ikke nærmere defineret, men bebyggelsesprocenten er fastsat til maksimalt 30%, mens byggeriet må være i op til 2 etager og 8,5 m i højden. Projektet overholder disse bestemmelser.

 

 

Etageboliger er ikke omfattet af byggeretten i BR18 og da lokalplanen ikke definerer boligtypen nærmere og heller ikke regulerer afstande til skel, er der foretaget en helhedsvurdering, som er sendt i partshøring hos de omkringliggende naboer.

 

Der er i forbindelse med partshøringen kommet bemærkninger fra 1 nabo, Kaj Munks Vænget 10.

 

Bemærkningerne omhandler vejadgangen til ejendommen, som går hen over grunden på Kaj Munks Vænget 10:

 

  • Det bemærkes, at adgangsvejen til nr. 27 ikke er en tinglyst vejadgang, men erkendes at den er synlig på matrikelkortet.
  • Vejadgangen i sin nuværende form betjener et parcelhus og ikke 4 lejeboliger.
  • Vejadgangen er ikke egnet til at betjene 4 lejeboliger med 10 parkeringspladser.
  • Gennemførelse af projektet vil betyde en forøget trafik på vejen, som vil medføre en værdiforringelse af naboejendommen og begrænse mulighederne for gennemførelse af fremtidig projektudvikling.
  • Den øgede trafik menes at udgøre en potentiel risiko for de bløde trafikanter, som dagligt benytter sig af vejadgangen.
  • Vejadgangen menes i sin nuværende form ikke at have gode tilkørselsforhold for hverken lejere eller renovations- og redningskøretøjer.

 

Der er ikke indkommet bemærkninger til selve byggeriet.

 

Forvaltningens vurdering

 

Ejendommen har en vejadgang jf. matrikelkortet. Vejadgangen er registreret i kommunens vejfortegnelse og er derfor en lovlig vejadgang til ejendommen.

 

At byggeriet på ejendommen ændres fra et enfamiliehus til 4 lejeboliger i samme ejendom har ikke betydning for vejadgangen jf. vejloven. Dette er verificeret af Vejdirektoratets jurister.

 

Vejens udformning og stand er et privat anliggende mellem de to parter, så længe vejens stand ikke udgør en fare for brugerne. Dette vurderes ikke at være tilfældet.

 

En eventuelt værdigforringelse af naboejendommen som følge af den mulige øgede trafik, vurderes ikke at være indenfor kommunens kompetenceområde. Der henvises i stedet til en privatretlig afgørelse ved domstolene.

 

Hvis trafikken øges på den private vej kan det udgøre en øget risiko for bløde trafikanter, som også benytter vejen. Der er dog tale om en privat fællesvej som har begrænset trafik, da den kun betjener én ejendom.

Forvaltningen vurderer, at trafikken ikke udgør en væsentlig fare for de bløde trafikanter.

 

Tilkørselsforhold til ejendommen er uændrede i forhold til tidligere og der vurderes at være god plads til både tilkørsel for renovations- og redningskøretøjer.

 

Forvaltningen vurderer, at der ud fra ovenstående kan gives tilladelse til opførelse af de 4 boliger, da der ikke er kommet indsigelser til selve byggeprojektet og vejadgangen til ejendommen er sikret i lovmæssig forstand.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der gives tilladelse til opførelse af boligerne som ansøgt.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Partshøring
  • Helhedsvurdering BR-18 - foreløbig
  • indsigelse juli 2019 - med bilag
  • Mailkorrespondance