Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. september 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

146. Køb af jord til vejformål, Brændgårdvej, Herning

Sagsnr.: 05.01.02-P20-9-17 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Køb af jord til vejformål, Brændgårdvej, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Tommy Jonassen

Sagsresume

I forbindelse med realisering af lokalplan nr. 13.B19-1 Boligområde ved Brændgårdvej i Herning, er der behov for at erhverve ejendommen Brændgårdvej 101 (matr.nr. 2h Brændgårde, Herning Jorder) til vejformål.

 

På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 3. juni 2019, pkt. 119 blev forvaltningen bemyndiget til at indlede forhandlinger om køb af ejendommen.

 

Forvaltningen anbefaler, at ekspropriation gennemføres.

Sagsfremstilling

På Byrådsmødet den 2. april 2019, pkt. 90 blev det besluttet at give anlægsbevilling på 2 mio. kr. ekskl. arealerhvervelse til etablering af en ny rundkørsel på Brændgårdvej.

 

Den 10. juli 2019 blev der afholdt åstedsforretning som forberedelse til ekspropriation af ejendommen Brændgårdvej 101. Karlo Brondbjerg deltog som repræsentant for Byrådet.

 

Bemærkninger fra åstedsforretningen samt de bemærkninger, der måtte forekomme til ekspropriationen inden 4 ugers fristens udløb, er vedlagt sagen (kopi af protokollen og brev fra ejeren).

 

Ekspropriationen gennemføres med hjemmel i "Lov om offentlige veje" §§ 96-98, da det er nødvendigt at erhverve ejendommen for at kunne gennemføre vejprojektet.

 

Efter åstedsforretningen blev der afholdt forhandlinger om erstatningssummen med ejeren Leif Thraentoft Kristiansen.

  

Herning Kommune tilbød et forlig, men ejeren ønskede et væsentlig højere beløb for ejendommen. Der blev derfor ikke indgået et forlig.

 

Økonomi

Sagen vil nu gå til taksation, og hvis der mod forventning skal udbetales yderligere erstatning, vil der blive fremsendt en sag til politisk behandling. En eventuel yderligere erstatning vil, tilsvarende erstatningen på 1 mio. kr., blive finansieret af de likvide aktiver, som vedtaget på byrådsmødet den 2. april 2019, pkt. 90. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at ekspropriation gennemføres med hjemmel i "Lov om offentlige veje" §§ 96-98 i henhold til ekspropriationsplan

 

at der til erstatningen meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223040 Vejtilslutning af boligområde til Brændgårdvej

 

at erstatningen på 1 mio. kr. finansieres af de likvide aktiver.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Notat fra ejeren
  • Ekspropriationsprotokol
  • Ekspropriationsplan