Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. september 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

149. Orientering om Herning Cykler - Status og kommende aktiviteter

Sagsnr.: 05.00.00-A00-2-12 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Orientering om Herning Cykler - Status og kommende aktiviteter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Line Engell Nørby, Tommy Jonassen

Sagsresume

Herning Kommune har i en årrække haft fremme af cyklisme på dagsordenen. I regi af Herning Cykler er der gennemført en lang række anlægsprojekter samt kampagner, events, undersøgelser og evalueringer for at skabe opmærksomhed omkring transportadfærd og de transportvalg, vi træffer hver dag.

 

På mødet gennemgås nogle af de mere markante projekter, som er støttet af Transportministeriets Cykelpulje. Desuden vil der blive orienteret om skolevejsundersøgelser, cykelregnskab og de kommende års aktiviteter/projekter.

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Herning Kommunes mål er, at flere skal bruge cyklen. Det gælder både til job, studie, skole og i fritiden. Målet er, at 5% af den private biltrafik bliver til cykeltrafik, således at 25% af alle ture i kommunen i 2020 foregår på cykel og/eller i kombination med kollektiv trafik. Målsætningen er først og fremmest et klimamål, men der er mange gode samfundsgevinster forbundet med fremme af cyklisme - navnligt forbedring af folkesundhed, livskvalitet, attraktive bymiljøer, fællesskaber og mindre forurening mv. Fokus på cykling er om noget et tværfagligt projektområde hvor nøglefagligheder fra skole-, ældre-, social-, natur- og fritidsområdet mv. har store og vigtige interesser.

 

Over de seneste år har vi fået lavet over 20 km nye cykelstier, lavet ny belægning på ca. 60 km stier, samt ny belysning på mange strækninger og lavet en række adfærdsprojekter og kampagner på skoler, boligforeninger, arbejdspladser mv.

 

Hver dag cykler Herninggenserne næsten 160.000 km. Hvis de kilometer var kørt i bil, ville det svare til en ekstraudledning på 20 tons CO2 hver dag.

Siden 2012 er andelen af herninggensere, der anvender cyklen til arbejde eller uddannelse steget med over 4 %. Der er ingen tvivl om, at de langsigtede indsatser på cykelområdet er med til at hjælpe borgerne til at træffe de gode valg på de korte afstande, når det passer ind i hverdagen og turens formål. På landsplan er den danske cykelkultur desværre faldende, men det er imidlertid lykkedes for de største byer at vende den udvikling - også i Herning Kommune har vi med fælles og vedholdende indsats formået at vende generel nedgang med opgang.

 

For at få bedre indsigt i, hvordan trafiktrygheden og -sikkerheden er på kommunens skoleveje, har forvaltningen iværksat en række årlige undersøgelser på kommunens skoler. Resultatet af disse undersøgelser er nu udformet i en mere tilgængelig form, således at hver skole nemt kan få et overblik. Materialet viser opmærksomhedspunkter og udvikling i forhold til transportvalg og adgangsveje til skolen. For at kunne følge udviklingen for hele kommunens transportvalg, er der ydermere lavet et cykelregnskab for hele kommunen med telefoninterviews og online spørgeskema. Disse undersøgelser vil kort blive præsenteret på udvalgsmødet.

 

Herning Kommune har formået at få tilskud fra Vejdirektoratetes cykelpulje til en meget lang række projekter. Denne pulje til cyklisme har i en årrække været ude af trafikforligene. Det er sandsynligt, at puljen kommer på dagsorden igen, hvor vi så vil have mulighed for at tiltrække nye midler i fremtiden med nytænkning og tiltag på cykelområdet. Eksempelvis er det forudsat at en ny cykelsti langs Herningvej mellem Skibbild-Nøvling og Trehøjevej delvist finansieres via statspuljemidler.

 

Til orientering er vedlagte bilag med listen over vedtagne cykelstiprojekter samt forslag til kommende projekter.

 

Over de seneste to år har vi filmet nogle af de tiltag, som Herning Cykler har gennemført - denne film vil desuden blive vist på mødet. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

Bilag

  • Forslag til cykelstiprojekter 2019 - 2021