Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

204. Anlægsregnskab for parkerings-søgesystem Herning by

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1847-07 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Anlægsregnskab for parkerings-søgesystem Herning by

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskab for etablering af parkerings-søgesystem i Herning by fremsendes til godkendelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at regnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet meddelte på mødet den 15. december 2009, pkt. 348, anlægsbevilling på 5,1 mio. kr. til etablering af et p-søgesystem, som skal guide bilisten til de ledige p-pladser i Herning bymidte.

 

Projektet er gennemført som planlagt.

 

Sted nr.
Navn
Bevilling kr.
Regnskab kr.
Forskel kr.
 
222028
P-søgesystem
5.100.000
5.118.281
-18.281

 

Økonomi

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr., fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

205. Anlægsbevilling: Busprioritering ved adaptiv signalstyring

Sagsnr.: 05.00.00-P20-1-13 Sagsbehandler: Line Engell Nørby  

Anlægsbevilling: Busprioritering ved adaptiv signalstyring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. februar 2013 orienterede forvaltningen om Herning Kommunes ansøgning til Trafikstyrelsens fremkommelighedspulje om delfinansiering af adaptiv signalstyring i 4 signalanlæg, hvorved grønttidsfordelingen i signalanlæggene løbende bliver tilpasset og optimeret af en centralcomputer på baggrund af den aktuelle og reelle trafikbelastning på vejnettet.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,2 mio. kr. samt en anlægsindtægtsbevilling på 0,6 mio. kr. til etablering af adaptiv signalstyring i 4 eksisterende signalanlæg på cityringen i Herning.

 

Sagsfremstilling

Forvaltningen har den 29. juli 2013 modtaget tilsagnskrivelse fra Trafikstyrelsen, hvoraf det fremgår, at styrelsen yder et tilskud på 0,6 mio. kr. til projektet.

 

Indtægtsbevillingen finansieres af Trafikstyrelsens Fremkommelighedspulje.

 

Projektet omfatter etablering af adaptiv signalstyring i 4 eksisterende signalanlæg.

 

De 4 signalanlæg, der dagligt gennemkøres af 370 busafgange er:

 • Nygade / Nørregade

 • Nørregade / Th. Nielsens Gade

 • Kousgaards Plads

 • Nygade / Skolegade

 

Styringen forventes at kunne give en besparelse på i gennemsnit 1 minut og 35 sekunder pr. gennemkørsel af de 4 kryds, som gennemkøres af 11 ud af 18 buslinier.

I perioder med spidsbelastning vil besparelsen være 2-3 minutter pr. gennemkørsel grundet generelle fremkommelighedsproblemer på strækningerne.

Antallet af berørte passagerer på en hverdag er opgjort til i alt 15.800 rejsende.

 

Projektet forventes at kunne generere en passagertilvækst og medvirke til at busserne kan overholde køreplanen og dermed fastholde det nuværende serviceniveau.

Økonomi

Herning Kommunes andel af udgiften til projektet på 0,6 mio. kr. foreslås finansieret på Serviceområde 09 Trafik, på driften af den kollektive trafik med 0,3 mio. kr. i henholdsvis 2013 og 2014.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,2 mio. kr. samt tilhørende rådighedsbeløb på hhv. 0,3 mio. kr. i 2013 og 0,9 mio. kr. i 2014 til Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. adaptiv signalstyring ved Nygade/Nørregade,

 

at der meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. i 2014 Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. adaptiv signalstyring ved Nygade/Nørregade. Indtægten medfinansierer anlægsudgiften,

 

at nettoudgiften på 0,6 mio. kr. finansieres ved nedskrivning af driftsbudgettet på Serviceområde 09 Trafik, kollektiv trafik med 0,3 mio. kr. i henholdsvis 2013 og 2014.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

206. Orientering: Brugerundersøgelse omkring bynære grønne arealer

Sagsnr.: 04.01.00-P05-1-12 Sagsbehandler: Morten Lange  

Orientering: Brugerundersøgelse omkring bynære grønne arealer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Dalsgaard

Sagsresume

Der er i 2012 gennemført brugerundersøgelser omkring bynære grønne arealer i hhv. Arnborg og Lind.

 

Resultaterne fra brugerundersøgelserne har generelt været positive, og flere forbedringstiltag er efterfølgende gennemført i samarbejde med borgerforeningerne.  

Sagsfremstilling

Borgerundersøgelsen er valgt gennemført i en landsby og i en forstad til Herning by. Målingens praktiske gennemførsel har taget udgangspunkt i et opstartsmøde med borgerforeningerne i Arnborg og Lind. Her blev Herning Kommunes Parkpolitik og de overordnede rammer præsenteret, en byvandring, hvor et bredt udsnit af arbejdssteder blev besøgt, herefter udfyldelse af spørgeskema og efterfølgende udarbejdelse af en målingsrapport samt præsentation og evaluering.

 

Grundlæggende har målingerne taget afsæt i samarbejdet med den lokale borgerforening, idet borgerforeningerne typisk har et godt lokalkendskab, engagement, ved, hvad der ”rør sig” og har lyst til at bruge noget tid til opgaven. Målingerne omhandler den oplevede kvalitet i kategorierne græsområder, træer og buske, blomster, stier og pladser, legeredskaber, grønne vejarealer og publikumsfaciliteter.


Resultatet:
I Arnborg var vurderingen, at de generelt var tilfredse med vedligeholdelsen af de grønne arealer.
Arnborg Borgerforening har, i samarbejde med forvaltningen, gennemført mange af de forbedringstiltag, som er blevet foreslået. Bl.a. renovering af rundkørsel, forbedring af stisystem i Arnborg Anlæg, beplantningsplan for området bag Solsikken, slåning af græsrabatter m.m.


I Lind var man ligeledes generelt tilfreds med vedligeholdelsen af de grønne arealer. Lind Torv opleves dog utilfredsstillende, hvilket beror på igangværende byggeri af plejeboliger. Lind Torv renoveres i løbet af september måned.  

I Lind planlægges og prioriteres en tynding af beplantningsbælterne i toftekvarteret i efteråret 2013.


Begge målinger har resulteret i et langsigtet bidrag til at opnå en god dialog, give ejerskab til lokalområdet, vide hvem man skal henvende sig til og derved færre klager og misforståelser.
 
Begge borgerforeninger mener, at brugerundersøgelsen er meget brugbar i forhold til at vide, hvad borgerne ønsker, og i forhold til at lave en prioritering af ønsker og tiltag.

 
Målingens langsigtede mål har været at skabe fundament/platform for øget samarbejde, dialog og forventningsafstemning. Samtidig med at kunne skabe et afsæt for eventuelle forbedringsmuligheder/driftsomlægninger, som kan være mere værdiskabende for borgerne og samtidig med at sikre den fremtidige og overordnede planlægning.


Hvorvidt målingen er repræsentativ og tilstrækkelig kvantitativ er i første omgang ikke afgørende i forhold til at få en dialog og en samarbejdsplatform. Vurderingen er, at de første 2 målinger netop har bidraget til det fremtidige gode samarbejde, hvorfor modellen udrulles til yderligere 4 lokaliteter i 2013.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Der gennemføres tilsvarende brugerundersøgelse på 4 nye lokaliteter i efteråret 2013: Aulum, Sdr. Felding, Skarrild og Haderup.

Bilag

 • Brugerundersøgelse Arnborg
 • Brugerundersøgelse Lind
 

207. Orientering: Kommunale landbrugsarealer - administration og licitation 2013.

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1501-11 Sagsbehandler: Henrik Steffensen Bach  

Orientering: Kommunale landbrugsarealer - administration og licitation 2013.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Karin Skov-Aggerholm

Sagsresume

Forvaltningen følger hidtidig praksis for udbud og indgåelse af kontrakter, idet der kontraktligt indføres bestemmelser om placering af bistader og mulighed for kontraktens ophævelse som følge af udmøntningen af EU's landbrugsreform pr. 1. januar 2015.

Sagsfremstilling

Forvaltningen sender i lighed med tidligere år ledige kommunale landbrugsarealer i udbud, i det omfang der ikke er planlagte aktiviteter indenfor de nærmeste år.

Der følges sædvanlig procedure, senest som besluttet af udvalget den 3. september 2012, pkt. 169.

Ledige arealer på til sammen ca. 250 ha forventes udbudt den 12. september og licitation forventes afholdt den 25. september.

 

Kontraktlige forhold.

Da udmøntningen af EU's landbrugsreform ikke er kendt på nuværende tidspunkt, indføres der bestemmelser i standardkontrakten, om at parterne kan ophæve kontrakten som følge af væsentlige ændringer i forhold til de nuværende ordninger. Landbrugsreformen forventes udmøntet fra 1. januar 2015.

 

Der indføres bestemmelser om, at der ved opstilling af bistader indgåes særskilt aftale, og at forvaltningen kan indgå aftale herom til anden side. 

Kontrakt med ændringer er vedlagt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 • Standard-forpagtningskontrakt_2014
 

208. Naturpolitik for Herning Kommune

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1622-07 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Naturpolitik for Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Herning Kommunes Naturpolitik er blevet revideret i samarbejde med Grønt Råd og på tværs af kommunens forvaltninger.

 

Naturpolitikken har været i offentlig høring i perioden 1. maj til 29. juli og i samme periode har den været i høring i de øvrige politiske fagudvalg. Der er indkommet 10 høringssvar. Ingen af høringssvarene har givet anledning til ændringer.

 

Forvaltningen anbefaler, at naturpolitikken godkendes, og at Heden & Fjorden samt Danmarks Naturfredningsforening gives en tilbagemelding på fremsendte høringssvar.

Sagsfremstilling

Naturpolitikken fra 2008 er under revision. Teknik- og Miljøudvalgsmødet har den 5. november 2012 (sag nr. 201) som optakt til revisionen haft en temadrøftelse om naturpolitik. Herefter har forvaltningen arbejdet videre med målene. Det har givet anledning til en række ændringer. Naturpolitikken er gjort mere handlingsorienteret med fokus på de elementer, som kommunen selv har indflydelse på. Samarbejde med lodsejere og frivillighed er vigtige nøgleord.
 
På Grønt Råds møde den 22. november 2012 er Naturpolitikken ligeledes blevet drøftet. Medlemmerne udtrykte tilfredshed med de foreslåede ændringer til politikken.
 
Naturpolitikken blev sendt i offentlig høring fra den 1. maj til den 29. juli 2013. Lodsejere og interesseorganisationer er kommet med input og kommentarer via hjemmesiden. Samtidig er en intern høring i kommunens øvrige politiske fagudvalg gennemført.

 

I høringsperioden er der indkommet 10 høringssvar, hvoraf 8 er fra kommunens øvrige fagudvalg og råd, og 2 er fra interresseorganisationer. Hovedparten af høringssvarene gav positive tilkendegivelser til naturpolitikken, og ingen af høringssvarene har givet anledning til ændringer. Høringssvarene er resumeret i vedlagte bilag, hvor administrationen også kommer med bemærkninger til de enkelte høringssvar. Det forslås, at der til de 2 interresseorganisationer sendes svarbrev på deres høringssvar. Udkast til brev til de 2 interesseorganisationer er vedlagt som bilag.

 

Når naturpolitikken er vedtaget, vil den blive lagt på kommunens hjemmeside, og der vil blive trykt et antal pjecer, som vil blive fordelt på kommunens offentlige steder, hvor der i forvejen er pjecer og foldere til uddeling.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at naturpolitikken godkendes,

 

at Heden & Fjorden samt Danmarks Naturfredningsforening gives en tilbagemelding på fremsendte høringssvar.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Kommunens svar på det fremsendte høringssvar fra Heden & Fjorden rettes i overensstemmelse med udvalgets bemærkninger.

Bilag

 • Naturpolitik-pjece
 • Bilag - Resumé af indkomne høringssvar, samt adm. bemærkninger
 • Høringssvar Heden og Fjorden
 • Høringssvar Danmarks Naturfredningsforening
 • Høringssvar Ældrerådet
 • Høringssvar Handicaprådet
 • Forslag til svarbrev til Heden og Fjorden
 • Forslag til svarbrev til Danmarks Naturfredningsforening
 

209. Redegørelse om brugertilfredshedsundersøgelsen af vandløbsvedligeholdelsen

Sagsnr.: 15.00.00-G01-215-11 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Redegørelse om brugertilfredshedsundersøgelsen af vandløbsvedligeholdelsen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anders Debel, Erik Skibsted

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget fik på mødet den 24. juni 2013 (punkt 160) en foreløbig præsentation af forvaltningens brugertilfredshedsundersøgelse af vandløbsvedligeholdelsen i Herning Kommune. På dette møde fremlægges resultaterne og 10 konkrete forslag til initiativer, der både kan og skal give større tilfredshed.

 

Forvaltningen anbefaler, at brugerundersøgelsen gentages om 2 år.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har som tidligere nævnt bedt en række tilfældigt udvalgte bredejere langs kommunens offentlige vandløb om at deltage i brugertilfredshedsundersøgelsen.
Bredejerne er udvalgt indenfor de tre store vandløbssystemer, Karup Å systemet, Storå systemet og Skjern Å systemet. Ved tilfældig udvælgelse er der udvalgt en repræsentativ stikprøve på 12 % af det samlede antal bredejere langs offentlige vandløb i Herning Kommune svarende til 500 bredejere.


Med udvælgelsen af bredejere på tværs af de tre vandløbssystemer sikres ligeledes, at samtlige 7 entreprenører, der udfører vandløbsvedligeholdelsen, er repræsenteret i undersøgelsen.

 

Undersøgelsen viste, at hver fjerde bredejer er tilfreds eller meget tilfreds med vandløbsvedligeholdelsen. 53 % er utilfreds eller meget utilfreds. Der er en vis variation mellem de tre vandoplande, men såvel den største tilfredshed som utilfredshed ses i oplandet til Storå.

 

På baggrund af den konstaterede utilfredshed og dialog med 43 bredejere, der ønskede en opringning fra forvaltningen, fremsættes 10 konkrete initiativer.

 

1.
Arbejdsplaner for vedligeholdelsen på hjemmesiden.
2.
Avisannoncer om den kommende vedligeholdelse i efteråret.
3.
SMS-service/nyhedsmail.
4.
Mere information på hjemmesiden om pligter og rettigheder.
5.
Forhold omkring beskæring af træer og buske.
6.
Information på hjemmesiden fra 12 vandstandsmålere i udvalgte vandløb.
7.
Fælles stormøde for entreprenører.
8.
Mere fokus på Straks-billedbesked om opstart og afslutning i hvert eneste vandløb.
9.
Opstartsmøde med de enkelte åmænd og entreprenører.
10.
Flere ressourcer til ekstraordinær vedligeholdelse gennem omplacering af driftsmidler.

 

De første 2 initiativer er implementeret. Initiativerne er uddybet i bilag.

 

Brugertilfredshedsundersøgelsen viser bl.a. også at:  

 • et flertal af bredejerne henvender sig telefonisk og af dem er hovedparten tilfredse med, at det er muligt at få fat i den rigtige medarbejder

 • en mindre gruppe bredejere bruger hjemmesiden, og af dem er hovedparten tilfredse med de oplysninger, de kan hente,  

 • over halvdelen af de adspurgte ikke er tilfredse med det udførte tilsyn med vandløbsvedligeholdelsen,

 • lidt over halvdelen mener de ved forvaltningens tilsyn med vandløbsvedligeholdelsen får svar på deres spørgsmål

 • de fleste ikke er i kontakt med forvaltningen efter tilsynet,

 • lidt over halvdelen er tilfredse med det, der blev aftalt, og det, der blev udført,

 • flertallet er tilfredse med den samlede oplevelse af tilsynet.

 

Hertil kommer en række bemærkninger til de enkelte spørgsmål.

 
Dialogen med de 43 bredejere, der ønskede at blive kontaktet af forvaltningen, viser, at der er mange forskellige grunde til. at man har ønsket kontakt (se bilag) - f.eks. kommentarer til den udførte træbeskæring, ønsker om sandoprensning, men også utilfredshed med den udførte vedligeholdelse.
 
Kommentarerne fra de 500 bredejere viser, at der ligger en opgave i at få afstemt lodsejernes og kommunens forventninger til både tilsyn og serviceniveau for vandløbsvedligeholdelse. Derudover er der en væsentlig opgave for kommunen i at formidle de faglige serviceniveauer, sådan at lodsejerne har mulighed for at kende og forstå serviceniveauerne.
 
Vi kan ikke sikre, at det faglige niveau – udover kendes og forstås - også accepteres. Fra andre serviceområder ved man, at borgere godt kan acceptere et givent serviceniveau, når de kender og forstår baggrund og hensyn i det nuværende, og når de samtidig har en oplevelse af, at kommunen lytter til borgerens situation.

 

De ovennævnte 10 konkrete initiativer er netop forslag til både at opnå en større tilfredshed og accept af de lovmæssige forpligtelser og hensyn kommunen har og skal tage i forhold til overholdelse af de gældende regulativer (se bilag).

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at undersøgelsens resultater tages til efterretning,

 

at forslagene til de nye initiativer frem mod en større tilfredshed med vandløbsvedligeholdelsen drøftes,

 

at der gennemføres en ny tilfredshedsundersøgelse i 2015.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Undersøgelsens resultater blev taget til efterretning.

 

Der skal udarbejdes en konkret handleplan, som skal sikre en effektiv vandløbsvedligeholdelse i kommunen og øge brugertilfredsheden.

 

Udvalget ønsker at opnå følgende med handleplanen:

 

-
markant øget tilfredshed med vandløbsvedligeholdelsen,
-
øget dialog med lodsejerne og de entreprenører, som skal udføre vedligeholdelsen,
-
grundig gennemgang af det nuværende serviceniveau i den gældende kontrakt - kan vedligeholdelsen udføres mere effektivt og med mere fokus på hydrologien (afvandingen) af hensyn til klimaændringer og dyrkningsinteresser,
-
øget beskæring af træer og buske langs vandløbene vil give mulighed for øget brug af maskiner,
-
mere tilsyn med udførslen af vandløbsvedligeholdelsen og regulativernes overholdelse,
-
øge muligheden for at handle forebyggende.

 

De 10 forslag til initiativer indarbejdes i handleplanen.

 

Stillingtagen til gennemførelse af en ny brugertilfredshedsundersøgelse afventer udvalgets behandling af handleplanen.

Bilag

 • Notater efter opringninger til lodsejere - brugertilfredshedsundersøgelse
 • 10 initiativer der kan øge brugertilfredsheden med vedligeholdelsen af vandløb i Herning Kommune
 

210. Ændring af bebyggelsesprocent på Solsikkevej 19, Sdr. Felding

Sagsnr.: 02.34.02-P19-56-13 Sagsbehandler: Hanne Jacobsen  

Ændring af bebyggelsesprocent på Solsikkevej 19, Sdr. Felding

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Ejer af Solsikkevej 19, Sdr. Felding, har søgt byggetilladelse til et nyt enfamiliehus efter brand.
 
Enfamiliehuset med integreret garage udgør 30 % af grundens areal.
 
Ejendommen er omfattet af en tinglyst deklaration af 22. januar 1956, som foreskriver, at bebyggelsesprocenten ikke må overstige 20 og udhuse højst må udgøre af 1/4 heraf.
 
Deklarationens påtaleret tilkommer stamejendommens ejer, en person udpeget af grundejerforening og en person udpeget af kommunen.

 

Det forhold at stamejendommens ejer er død, og at der aldrig er oprettet en grundejerforening, medfører nu behov for ændring af deklarationen.

 

Forvaltningen anbefaler, at deklarationsbestemmelser om bebyggelsesprocent slettes og erstattes af bygningsreglementets regler.

Sagsfremstilling

Det var stamejendommens ejers ønske, at når 50 % af arealet var solgt, skulle der oprettes en grundejerforening, så påtaleudvalget kan bestå af et medlem valgt af grundejerforeningen, en person valgt af kommunalbestyrelsen og ejeren.

Ejeren er død, og der er aldrig oprettet en grundejerforening.
 
De påtaleberettigede kan, jf deklarationens § 9 stk. 2, indrømme mindre væsentlige ændringer i deklarationen, dog skal såvel
hensynet til opretholdelsen af kvarterets helhedspræg tilgodeses, som den enkelte parcelejers interesse i servitutbestemmelserne overholdes.
 
Den 18. marts 2013 udstedes byggetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus på ejendommen Solsikkevej 19, på betingelse af:

 

 • at ansøger indenfor 6 mdr. fra datoen for udstedelsen, fremviser dokumentation for, at bestemmelserne i den privatretlige servitut lyst den 22. jan. 1965, som er til hinder for at udnytte grunden op til de 30 procent, er fjernet.

 

Geopartner har på vegne af ejerne af Solsikkevej 19, Sdr. Felding fremsendt anmodning til byrådet om at udpege 3 personer til et tremandudvalg.

 

Geopartner vil efterfølgende ansøge Tinglysningsretten om at acceptere, at påtaleretten overdrages til tremands udvalget udpeget af Herning Kommune.
 
Tremandsudvalget anmodes om, at underskrive de nødvendige dokumenter for overdragelse af påtaleretten for deklaration tinglyst 22. januar 1965, lb. nr. 562 til byrådet samt en ændring af bebyggelsesprocenten fra 20 til 30, og som er i overensstemmelse med gældende bygningsreglement.

Økonomi

Der er ingen udgifter for Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget indstiller 3 personer til at indtræde i et tremandsudvalg,

 

at tremandsudvalget efterfølgende anmodes om, at overdrage påtaleretten for deklaration tinglyst den 22. januar 1965 til Herning Kommunes Byråd,

 

at Herning Kommunes Byråd godkender, at deklarationens bestemmelser om bebyggelsesprocent slettes, således at det fremadrettet er bygningsreglementets beregningsregler, der er gældende.

 

 

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Udvalget indstiller Finn Stengel Petersen, Anne Marie Søe Nørgaard og Christen Dam Larsen til at indtræde i tremandsudvalget.

 

Indstillingen iøvrigt tiltrådt.

Bilag

 • Deklaration. 22. jan. 1965
 • Anmodning fra landinspektør
 • Oversigtkort
 

211. Dispensation til byggelængde i skelbræmmen Nørregade 88, Herning

Sagsnr.: 02.34.04-P19-344-12 Sagsbehandler: Hanne Jacobsen  

Dispensation til byggelængde i skelbræmmen Nørregade 88, Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Ejer af Nørregade 88, Herning, har søgt om lovliggørende dispensation til nyopført carport, hvorved den samlede byggelængde i skelbræmmen overskrides.

 

Carporten på 18 m² er opført mod Nørregade 86, 7400 Herning


Ejer har i 2005 søgt Herning Kommune om tilladelse til carporten. Sagen blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. februar 2005, hvor der meddeles afslag til overskridelse af den samlede byggelængde i skelbræmmen, på grund af naboens indsigelser, og at den samlede længde overskrides væsentlig i forhold til gældende bestemmelser.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles dispensation til overskridelse af den samlede længde i skelbræmmen med 60 cm, mod at et udhus beliggende på grundens nord/østlige hjørne flyttes udenfor skelbræmmen. Dispensation vil lovliggøre det eksisterende byggeri.

Sagsfremstilling

Der er på grunden ud over enfamiliehuset placeret et udhus mod grundens nord-/østlige hjørne, en overdækket terrasse, udhus og ny carport mod sydlige skel. Alle udhuse er placeret med facadelængde i skelbræmmen, som tilsammen udgør en samlet længde i skelbræmmen på 20 m.

 

Ejer vil flytte udhuset beliggende på grundens nord-/østlige hjørne, således at sider og gavl placeres min. 2,5 m fra skel, hvorved den samlede længde i skelbræmmen herefter bliver 12,60 m.
 

Projektet kræver dispensation til Bygningsreglementet 2010 (BR10) kap. 2.2.6 stk. 2 pkt. 2, - at sider der er nærmere naboskel end 2,5 m, ikke må have en større samlet længde end 12 m.

 

Der er afholdt partshøring og der er fremkommet flg. bemærkninger: 

 • Det er derimod karakteristisk for villaer i gaden, at carporte/garager er placeret ved siden af eller tilbagetrukket fra beboelsen og ikke, som i foreliggende tilfælde, foran.

 • En carport, som opført af ansøger, skæmmer efter fleres mening gaden og ødelægger desuden udsigten fra min ejendom æstetisk set.

 

Den fremførte indsigelse er næsten tilsvarende indsigelsen, som indgik i tidligere udvalgs sag.

 

Der er íkke i byggeloven forhold der udelukker opførelse af en carport på grunden forudsat, at den samlede længde i skelbræmmen ikke overstiger 12 m.

  

Det er forvaltningens vurdering, at en overskridelse af den samlede byggelængde med 60 cm er minimal og ligger indenfor det, udvalget kan dispensere til. Det forudsættes, at udhuset placeret i det nord/østlige hjørne flyttes ind på grunden, så udhusets længde i skelbræmmen ikke medregnes.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles dispensation til carporten, mod at udhuset, beliggende på grundens nord/østlige skel, flyttes udenfor skelbræmmen.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 • Oversigtskort Nørregade 88 (7400)
 • Brev fra ejer Anmodning om dispensation
 • Bemærkninger fra nabo
 

212. Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 19 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 19 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 19 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 udarbejdes på baggrund af ny lokalplan for området ved campingpladsen på Ringkøbingvej, Herning.

 

En mindre del af campingplads-området er allerede optaget i Spildevandsplanen som opland A27. Med dette tillæg optages den resterende del af området også i spildevandsplanen (nyt opland - A30).

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 19 foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

Den eksisterende Herning Park Camping er beliggende ved Ringkøbingvej

i den vestlige del af Herning.  

 

En ny lokalplan for området (14.R3.1), som er vedtaget den 26. juni 2013, muliggør udvidelse af campingpladsen med henblik på udbud og salg af området. Lokalplanen omfatter følgende matrikler: 21c, 21l, 38a, 38c og 38d.

 

For nuværende er det kun 2 mindre arealer i hhv. den østligste og vestligste del af området, som er omfattet af spildevandsplanen (som opland A27 - fælleskloakeret opland). Der ændres ikke på dette opland for nuværende.

 

Lokalplanen muliggør bl.a. etablering af reception, butik og toiletbygning samt hytter med toilet/bad og køkken i hele den midterste (og største) del af området, og en forudsætning for dette er, at området er optaget i spildevandsplanen. Med dette tillæg optages den midterste del af området som opland A30 i spildevandsplanen.  

 

Hele lokalplanområdet udgør ca. 4,2 ha. Heraf udgør opland A30 ca. 3 ha. Centralt i området ligger Teglværkssøen. Det forventes at etablering af bygninger/hytter og veje vil betyde at der befæstes 10-20 %.

 

Afledning af spildevand fra hytter mm. i opland A30 vil ske til Herning Renseanlæg. Regnvand og drænvand fra oplandet vil blive ledt til eksisterende regnvandsledning nord-øst for campingpladsen, med udløb til Teglværksgrøften, dog må regnvand fra hytternes tage gerne afledes til Teglværkssøen.  
 
Forslag til tillæg nr. 19 skal fremlægges i en høringsperiode på 8 uger, hvorefter det fremsendes til endelig godkendelse med de eventuelle ændringer, som høringen giver anledning til.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 19 til Herning Kommunes Spildevandsplan foreløbig vedtages.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 • Bilag 1 Oplandskort
 

213. Orientering: Status på behandling af miljøgodkendelser til landbrug og forslag til fastholdelse af sagsbehandlingstid

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1665-08 Sagsbehandler: Lene Kimø  

Orientering: Status på behandling af miljøgodkendelser til landbrug og forslag til fastholdelse af sagsbehandlingstid

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kirsten Brødbæk, Anders Debel

Sagsresume

På Teknik - og Miljøudvalgets møde den 29. april 2013 pkt. 98 redegjorde forvaltningen for status på sagsbehandlingstiden for miljøgodkendelser til landbrug.

 

Som opfølgning på dette punkt redegør forvaltningen for status siden sidst. 

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen om status og sagsbehandlingstid på landbrugsområdet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Status

Nedenstående liste viser antallet af ubehandlede ansøgninger om tilladelser (§ 10) og godkendelser (§§ 11 og 12) samt tillæg til eksisterende godkendelser efter husdyrgødningsbekendtgørelsen i perioden nov. 2009 - jan. 2013.

 

Status for ubehandlede ansøgninger om tilladelser og godkendelser (inkl. tillæg):

 

November 2009: 121

Januar 2010: 105

December 2010: 47

Januar 2012: 61

Januar 2013: 32

 

Forvaltningen har i 2013 modtaget 46 ansøgninger. Af disse er 10 helt afsluttet. Pr. 1. september 2013 er der 22 ansøgninger fra 2013, som ikke er påbegyndt behandling, den ældste er fra 24. april 2013.

 

Sagsbehandlingstiden for ansøgninger indsendt i 2013 fra før 24. april uden komplikationer forventes at have en sagsbehandlingstid på 6 mdr., og enkelte sager med større kompleksitet afsluttes indenfor 9 mdr.

 

Fra april - til og med august 2013 har forvaltningen modtaget 11 nye ansøgninger efter § 11 og § 12 og 17 ansøgninger om tillæg. Det sidste halve år op til marts 2013 modtog forvaltningen ikke nogen af disse.

 

Sager efter anmeldeordningen fylder fortsat meget. Forvaltningen modtog i 2012 73 anmeldelser. I 2013 har vi pr. 1. september 2013 modtaget 41 anmeldelser. Forvaltningen forventer at afgøre disse anmeldelser indenfor 2 mdr. fra sagen er fuldt oplyst og overholder dermed den lovbestemte sagsbehandlingstid.

 

Som følge af den nye tilsynsbekendtgørelse, der blev orienteret om på TMU den 24. juni 2013 pkt. 163, skal forvaltningen udføre ca. 180 tilsyn på landbrug i 2013 for at overholde bekendtgørelsen.

 

Sagsbehandlingstider i 2011 og 2012 

I følge seneste opgørelse over sagsbehandlingstider fra Miljøstyrelsen fra 2. juli 2013 for sager afgjort i 2012 har der i Herning Kommune været et gennemsnitligt antal behandlingsdage på 316 , svarende til 10,5 mdr. på i alt 42 ansøgninger om godkendelse, hvor gennemsnittet på landsplan har været 303 dage.

 

Sammenlignet med listen over sagsbehandlingstider i 2011 har Herning Kommune afgjort 27 sager med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 213 dage svarende til 7 mdr.

 

Ud over de 42 afgørelser i statistikken fra 2012 har vi desuden afgjort 9 sager, som ikke tæller med i statistikken i 2012. Forklaringen er, at statistikken beregnes ud fra de sager, der kører i det statslige IT-system, som er det system vi og landbrugets konsulenter generelt skal bruge, og i hvilket beregninger foretages. Når vi har kørt 9 sager "uden om", så er det for ikke at bebyrde ansøger med ekstra omkostninger til konsulent, fordi vores sagsbehandling kunne foretages uden IT-systemets ekstra beregninger. Hvis vi tæller disse sager med ligger Herning Kommunes sagsbehand-

lingstid i 2012 på 281 dage svarende til ca. 9,5 mdr.

 

Aktuel sagsbehandlingstid 

Med den nuværende normering i landbrugsteamet forventes sagsbehandlingstiden for ansøgninger indsendt efter 24. april 2013 at være 9 - 12 mdr.  

Dermed overholdes servicemålet for landbrugsgodkendelser på maksimale 1 år som Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 27. juni 2011 pkt. 155.

 

Hvis antallet af ansøgninger stiger yderligere, kan det være vanskeligt at overholde den maksimale sagsbehandlingstid på 1 år. Forvaltningen følger udviklingen og hvis situationen med flere ansøgninger opstår og det bliver vanskeligt at overholde servicemålet kan forvaltningen foreslå:

 • midlertidig opnormering på landbrugsområdet på 1 årsværk

 • midlertidig opnormering af deltidsansatte til fuldtidsansatte

 • aftale om mer-arbejde på tilsyn uden for normal arbejdstid

 

- som et initiativ, der kan tages i anvendelse.

 

Teknik og Miljøudvalget vil til den tid få forelagt en sag med forslag til konkret finansiering.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen om status og sagsbehandlingstid på landbrugsområdet tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Udvalget ønsker at få en beregning på sagsbehandlingstid på landbrugsområdet på henholdsvis 6 måneder og 9 måneder.

 

214. Indvinding af grundvand til markvanding

Sagsnr.: 13.02.01-G01-1-13 Sagsbehandler: Lucia Aagaard  

Indvinding af grundvand til markvanding

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anders Debel, Hans Eghøj, Trine Jakobsen

Sagsresume

Sagen om indvinding af grundvand til markvanding var senest på Teknik- og Miljøudvalgets 12. august 2013, hvor sagen blev udsat.

 

Forvaltningen henviser til tidligere dagsordenstekst for baggrunden for sagen.

 

Forvaltningen anbefaler, at tilladelser til indvinding af grundvand til markvanding fremover meddeles for en periode på op til 15 år efter et konkret skøn i den enkelte sag.

Sagsfremstilling

Vandforsyningsloven giver mulighed for at meddele tilladelser til markvanding for op til 15 år. Kommunen har pligt til at foretage et skøn i den enkelte sag jf. notat fra Herning Kommunes juridiske afdeling.

 

Forvaltningen foreslår, at markvandingstilladelser fremover meddeles for en periode på op til 15 år efter et konkret skøn i den enkelte sag.

 

Forvaltningens sagsbehandling vil bestå af:

 

1) en beregning fra BEST, som giver det p.t. bedste bud på vandløbspåvirkningen og påvirkning af øvrige vådområder.

2) en konkret vurdering af boringens ydelse og placering i forhold til vandløb og vådområder, så f.eks. en boring der ligger langt fra vådområder har mulighed for at få en længerevarende tilladelse end boring der ligger meget tæt på.

3) at lade det faktiske forbrug - 5 år tilbage - i oplandet til vandløbet indgå i vurderingen.

4) en vurdering i forhold til retningslinjerne i Regionplanen.

 

I vandoplande, hvor vandforekomsten overpåvirkes, vil der således kunne gives tilladelser af forskellig varighed mellem 6 og 15 år, så nogle tilladelser kan give for f.eks. 8, 10 eller 12 år i vandoplande, hvor vandforekomsten er overpåvirket.

 

Det vil betyde, at der kun vil være få tilfælde, hvor en tilladelse kan gives for 6 år, og det skønnes, at det kun vil berøre ganske få lodsejere der vil etablere en ny boring - og dermed står overfor en stor investering. De fleste af de behandlede sager vedrører fornyelser af eksisterende tilladelser og dermed allerede etablerede boringer.

 

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fremover meddeles for en periode på op til 15 år efter et konkret skøn i den enkelte sag.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Udvalget ønsker en opfølgning på givne tilladelser efter 3 måneder.

 

215. Orientering: Vedtagelse af forslag til Retningslinier for Digital Skiltning

Sagsnr.: 01.00.00-P00-1-13 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Orientering: Vedtagelse af forslag til Retningslinier for Digital Skiltning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X
 X

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede 12. august 2013, pkt. 95, at vedtage Retningslinier for Digital Skiltning, og at retningslinierne indarbejdes i Byens Ansigt, samt at Retningslinier for Digital Skiltning sendes til orientering i Teknik- og Miljøudvalget. 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med at Herning Kommune selv opstiller digitale infostandere samt en stigende interesse fra erhvervsdrivende for at opstille digitale skilte, har forvaltningen udarbejdet et række retningslinier og anbefalinger for digitale skiltes udformning, placering og indhold.
 
I 2011 blev der opsat en 27 m2 digital skærm på en ejendom beliggende i krydset ved Viborgvej/Sjællandsgade. I den forbindelse blev byggetilladelsen givet med den forudsætning, at der skulle ske en nærmere afklaring af de tekniske specifikationer af skærmen vedr. lysstyrke, samt at de spots, der vises, skal følge retningslinierne for skiltning. Herning Kommune har siden modtaget klager over det digitale skilt på Viborgvej.
 
Retningslinierne for Digital Skiltning skal indarbejdes i Herning Kommunes skiltevejledning - Byens Ansigt. 

Byens Ansigt skelner mellem bymidter, centerområder, boligområder samt langs indfaldsveje i erhvervs- og offentlige områder. Skiltningen varierer i størrelse og antal i forhold til de forskellige områder. I boligområder tillades nærmest ingen skiltning. I bymidter tillades en mindre skiltning i omfang og antal og langs indfaldsveje, i erhvervs- og offentlige områder tillades den største skiltning i forhold til størrelse og antal.

 

De samme regler gør sig gældende, når der er tale om digital skiltning. Digitale skilte bør altid afstemme forholdene.

 

I bymidterne bør skiltning primært placeres på facader og tilpasses arkitekturen.

I boligområder bør digital skiltning frarådes, da lysgenerne kan genere de omkringboende.

I øvrige områder (centerområder og langs indfaldsveje, i erhvervs- og offentlige områder) kan skiltningen både opsættes på facader eller stå frit.

På facader skal skiltningen tilpasses arkitekturen.

Som fritstående bør skiltningen vurderes i forhold til den øvrige skiltning i området og størrelse tilpasses det, der normalt tillades i det pågældende område (f.eks. tillades pyloner med en maksimal størrelse på 5 x 1 meter) eller iflg. lokalplanen, hvis der foreligger en sådan, for det pågældende område. Digitale skilte bør altid vurderes inden der gives tilladelse, hvorfor Herning Kommune jf. byggeloven skal godkende alle skilte, der opstilles.

 

Der er opsat en række anbefalinger herunder baggrundsfarver, størrelser på tekst, bevægelighed m.v. Disse anbefalinger er inspireret fra Århus Kommunes erfaringer i den proces, de har været igennem med deres digitale infostandere.

 

Retningslinierne og anbefalingerne skal sikre, at de digitale skiltes indhold fremstår med en høj grad af trafiksikkerhed.

 

Retningslinier for Digitale Skilte

 • Alle digitale skilte skal godkendes af Herning Kommune

 • Den primære belysning i gadebilledet skal altid være gadebelysningen. Alle digitale skilte skal være monteret med lyssensor, der måler det omgivende lys og justerer lysstyrken derefter

 • Skift mellem spots skal ske ved langsom op- og nedblænding af hensyn til trafiksikkerheden.

 • På digitale skilte kan man skilte med events, kultur- og sportsarrangementer, udstillinger, konferencer o. lign., turistarrangementer, store handelsarrangementer som f.eks. Open By Night, generel borgerinformation som f.eks. åbent hus samt trafikinformation.

 • Digital skiltning må ikke indeholde her-og-nu tilbud, slagtilbud o. lign., samt priser

 • Digital skiltning skal fremstå etisk forsvarligt og uden anstødelige budskaber

 • Digital skiltning skal overholde Herning Kommunes regler for valgplakater

 • Digital skiltning må kun opsættes på facader, hvor de kan indgå som en naturlig del af arkitekturen

 • Digitale skilte opstillet frit på terræn, skal placeres uden for vejudvidelses- og vejoversigtslinier

 • Digitale skilte opstillet frit på terræn, skal være forankret på en måde, så de ikke virker dominerende

 • Digitale skilte skal i størrelse og udformning tilpasses det område, hvor de opsættes

 • Digitale skilte skal strømføres enten via jordkabler ved fritstående skilte eller indefra ved facadehængte skilte. Alternativt kan de drives vha. solceller, såfremt det kan gøres på en måde, så det ikke virker dominerende

 • De forskellige spots skal fremstå uden sammenhæng af nogen art.

 

Anbefalinger for Digitale Skilte

 • Digital skiltning må ikke fremstå med hvid eller lys baggrund

 • Digital skiltning skal fremstå med let afkodelige billeder og grafik, i et enkelt layout

 • Billeder og grafik skal fremstå i klare farver og med høj kontrast

 • Digital skiltning skal indeholde korte budskaber, med store og letlæselige skrifttyper

 • Digital skiltning skal fremstå som faste plakater uden bevægelse i de enkelte spots

 • Hver spot skal stå på skærmen i min. 1½ minut inden billedet skifter (maks. 40 skift pr. time).

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning

 

216. Opsætning af ny pylon med digitale skilte ved Herning Centret

Sagsnr.: 02.00.14-P19-4-13 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Opsætning af ny pylon med digitale skilte ved Herning Centret

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Casper Laursen, Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om opsætning af ny pylon ved Herning Centret. Pylonen skal, udover at indeholde almindelige skilteinformationer, som navn, åbningstider m.v., også indeholde digitale skærme, som skal informere om arrangementer, særlige begivenheder m.v. i Herning Centret.

 

Forvaltningen anbefaler, at der med udgangspunkt i administrationsgrundlaget kan dispenseres til opstilling af ny pylon med digitale skærme.

Sagsfremstilling

Herning Centret ligger indenfor lokalplan nr. 12.C1.4 – Centerområde mellem Silkeborgvej og Golfvej (Herning Centret).

 

Lokalplanens bestemmelser vedrørende skiltning:

§ 8.6 Ved indkørsler til området må der placeres henvisningsskilte og orienteringsskilte.
Placering, størrelse og udformning af disse skal tilpasses trafikforholdene i området og godkendes af Herning Kommune i hvert enkelt tilfælde.

 

§ 8.7 På lokalplanens kortbilag 2 er anført 6 steder, hvor placering af fritstående skilte er tilladt.


Hvert fritstående skilt må maksimalt have en højde på 8,5 m og et skilteareal på højest 10 m². Udformningen af disse skal godkendes af Herning Kommune i hvert enkelt tilfælde.

 

Der blev i 1994 givet dispensation for opstilling af 2 pyloner med en højde på 10 meter.

 

I juni 2009 blev skiltningen ved Herning Centret fornyet og i den forbindelse blev pylonerne renoveret. Den tilladte højde på de renoverede skilte var fortsat 10 meter. I områder, som ved Herning Centret, tillades generelt de største skiltetyper både i omfang og antal i forhold til andre områder. 


Herning Centret ønsker at opstille en ny pylon på 12 x 6 meter ved indkørslen til centret (se bilag 1). I den forbindelse fjernes en ældre blå pylon, der har en højde på ca. 16 x 2 meter samt skelettet af et byggepladsskilt på ca. 10 x 5 meter.

 

De digitale skærme vil blive brugt til at informere om arrangementer, særlige begivenheder m.v. i Herning Centret.

 

Herning Centret er bekendt med, at Herning Kommune har vedtaget en række retningslinier og anbefalinger, som de accepterer at følge.

 

Forvaltningen har vurderet de trafikale forhold og finder, at de digitale skilte kan tillades, såfremt Herning Centret overholder Herning Kommunes retningslinier og anbefalinger.

 

På baggrund af skiltets placering ved indfaldsvej til Herning fra øst, og på baggrund af den øvrige skiltning indenfor lokalplanområdet vurderes størrelsen på den ansøgte pylon til digital skiltning at være forenelig med områdets karakter som centerområde.

 

Hensigten med skiltningen langs indfaldsvejene er, at gøre skiltningen synlig for at vejvise de mange besøgende til Herning Centret til de kunderelaterede erhverv, hvorfor det anbefales, at der gives dispensation til opsætning af den nye pylon indeholdende digitale skærme.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles dispensation fra lokalplan nr. 12.C1.4 §§ 8.6 - 8.7 til opsætning af ny pylon indeholdende digitale skilte ved Herning Centret.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 • Bilag 1_Dagsorden_Herning Centret
 • Kortbilag 2 til lokalplan 12.C1.4 - Centerområde mellem Silkeborgvej og Golfvej (Herning Centret)
 

217. Dispensation for pylon samt fritstående digitalt skilt ved Ford, Silkeborgvej 110, Herning

Sagsnr.: 02.00.14-P19-6-13 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Dispensation for pylon samt fritstående digitalt skilt ved Ford, Silkeborgvej 110, Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Casper Laursen, Hans Eghøj

Sagsresume

I forbindelse med opførelsen af nyt bilhus til bl.a. Ford på Silkeborgvej 110 er der blevet ansøgt om opstilling af 4 pyloner, som skal indeholde et bilmærke hver med varierende højde, samt et digitalt skilt på ca. 7 x 7 meter med en skærmstørrelse på ca. 28 m2 ( 7 x 4 meter) ved indkørsel fra Valdemarsvej.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives dispensation til opstilling af 1 pylon for samordning af bilmærker, og at der meddeles afslag på opstilling af digital skærm.

Sagsfremstilling

Det nye bilhus ligger inden for lokalplan nr. 12.E3.3 – Centerområde ved Absalonsvej og Åvænget.

 

Lokalplanens bestemmelser vedrørende skiltning:

§ 1.3 at sikre et godt by- og handelsmiljø ved at fastlægge bestemmelser for etablering af fremtidig bebyggelse og for skiltning.

 

§ 8.11 Der tillades ikke inden for lokalplanområdet fritstående skilte i form af pyloner, klapskilte og lignende.

 

Der kan dog i begrænset omfang tillades mindre henvisningsskilte til f.eks. vareindlevering opsat på facaden eller som fritstående skilt ved Thyrasvej og Valdemarsvej.

 

Der er tidligere givet dispensation, inden for samme lokalplan, ved Rema 1000 m.fl., hvor der er givet tilladelse til at opstille én pylon med en maksimal højde på 5 meter og en bredde på 1 meter ved Absalonsvej.

 

I forbindelse med McDonalds, Jem og Fix og Haahr benzinstation ved Åvænget, som er beliggende i en nyere lokalplan i forlængelse af nærværende lokalplan, men på samme vejstrækning, blev der givet tilladelse til en pylon med en maksimal højde på 5 meter og en bredde på 1 meter, hvor skiltene skulle samordnes.

 

Strækningen på Silkeborgvej indeholder mange skiltestørrelser. De største ved Bauhaus, Bilka (tidligere AZ) og Herning Centret. Herning Centret er af en særlig karakter, hvorfor der kan tillades større skiltetyper ved denne i forhold til de øvrige. Bilka og Bauhaus har igennem deres lokalplaner haft mulighed for en større skiltetype. De øvrige er gennem deres lokalplaner reguleret efter, at der skal opstilles mindre pyloner, både i størrelse og antal, da skiltning på Silkeborgvej er meget dominerende, og der søges en ensretning, så skiltningen i området virker ensartet og professionel og dermed kan trafikanterne hurtigt orientere sig.

 

I forbindelse med det nye bilhus er der søgt om langs Silkeborgvej at opstille 4 pyloner for de 4 forskellige bilmærker. De 4 pyloner er alle forskellige i højde/bredde (se bilag 1). Højden varierer fra 6 meter til 7,5 meter. Normalt tillades skiltepyloner med en maksimal højde på 5 meter og 1 meter i bredden. Lokalplanens bestemmelser tillader ingen pyloner, men da der tidligere er givet tilladelse ved Rema 1000 m.fl. til én pylon, hvor de skulle samordnes, bør der gives afslag til det ansøgte og meddeles tilladelse til, at de 4 bilmærker kan samordnes på én pylon med en maksimal højde på 5 meter målt fra vejkote på Silkeborgvej, da terræn ved bilhuset ligger under vejkoten, og en bredde på 1 meter.

 

Der er endvidere ansøgt om at opstille en pylon på ca. 7 x 7 meter ved indkørsel fra Valdemarsvej (se bilag 2). Pylonen skal indeholde en digital skærm på ca. 28 m2 ( 7 x 4 meter), som skal vise produktreklamer fra bilmærkerne, samt åbent hus arrangementer o.lign.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives afslag på den digitale skiltepylon med begrundelse i, at størrelse og placering ved Valdemarsvej kan give trafikale gener, og at bilmærkerne vil fremstå som rene produktreklamer, hvilket Herning Kommune ikke tillader jf. Byens Ansigt. Der tillades ikke fritstående pyloner inden for lokalplanområdet, og at det allerede er anbefalet, at der kun gives dispensation til én pylon, hvor bilmærkerne kan samordnes på ved Silkeborgvej.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles dispensation fra lokalplan nr. 12.E3.3, §§ 1.3 og 8.11 til opsætning af én pylon med maksimal højde 5 meter og med en bredde på ca. 1 meter, hvor alle bilmærker skal samordnes,

 

at der jf. ovenstående bestemmelser i lokalplanen meddeles afslag på opstilling af fritstående digitalt skilt.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Der meddeles dispensation fra lokalplan nr. 12.E3.3, §§ 1.3 og 8.11 til opsætning af de ansøgte 4 pyloner med en højde på cirka 5 m under hensyntagen til terrænforhold og vejbane, og med en bredde som ansøgt.

 

Der meddeles tilladelse til opstilling af fritstående digitalt skilt om ansøgt.

Bilag

 • Bilag 1 - Pyloner
 • Bilag 2 - Digitalt skilt
 

218. Orientering: Politianmeldelse for manglende efterkommelse af påbud om forbedret spildevandsrensning

Sagsnr.: 06.00.00-P19-102-10 Sagsbehandler: Lucia Aagaard  

Orientering: Politianmeldelse for manglende efterkommelse af påbud om forbedret spildevandsrensning

 

219.

Sagsnr.: 00.00.00-P19-692-09 Sagsbehandler: Lotte Vinter