Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

209. Redegørelse om brugertilfredshedsundersøgelsen af vandløbsvedligeholdelsen

Sagsnr.: 15.00.00-G01-215-11 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Redegørelse om brugertilfredshedsundersøgelsen af vandløbsvedligeholdelsen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anders Debel, Erik Skibsted

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget fik på mødet den 24. juni 2013 (punkt 160) en foreløbig præsentation af forvaltningens brugertilfredshedsundersøgelse af vandløbsvedligeholdelsen i Herning Kommune. På dette møde fremlægges resultaterne og 10 konkrete forslag til initiativer, der både kan og skal give større tilfredshed.

 

Forvaltningen anbefaler, at brugerundersøgelsen gentages om 2 år.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har som tidligere nævnt bedt en række tilfældigt udvalgte bredejere langs kommunens offentlige vandløb om at deltage i brugertilfredshedsundersøgelsen.
Bredejerne er udvalgt indenfor de tre store vandløbssystemer, Karup Å systemet, Storå systemet og Skjern Å systemet. Ved tilfældig udvælgelse er der udvalgt en repræsentativ stikprøve på 12 % af det samlede antal bredejere langs offentlige vandløb i Herning Kommune svarende til 500 bredejere.


Med udvælgelsen af bredejere på tværs af de tre vandløbssystemer sikres ligeledes, at samtlige 7 entreprenører, der udfører vandløbsvedligeholdelsen, er repræsenteret i undersøgelsen.

 

Undersøgelsen viste, at hver fjerde bredejer er tilfreds eller meget tilfreds med vandløbsvedligeholdelsen. 53 % er utilfreds eller meget utilfreds. Der er en vis variation mellem de tre vandoplande, men såvel den største tilfredshed som utilfredshed ses i oplandet til Storå.

 

På baggrund af den konstaterede utilfredshed og dialog med 43 bredejere, der ønskede en opringning fra forvaltningen, fremsættes 10 konkrete initiativer.

 

1.
Arbejdsplaner for vedligeholdelsen på hjemmesiden.
2.
Avisannoncer om den kommende vedligeholdelse i efteråret.
3.
SMS-service/nyhedsmail.
4.
Mere information på hjemmesiden om pligter og rettigheder.
5.
Forhold omkring beskæring af træer og buske.
6.
Information på hjemmesiden fra 12 vandstandsmålere i udvalgte vandløb.
7.
Fælles stormøde for entreprenører.
8.
Mere fokus på Straks-billedbesked om opstart og afslutning i hvert eneste vandløb.
9.
Opstartsmøde med de enkelte åmænd og entreprenører.
10.
Flere ressourcer til ekstraordinær vedligeholdelse gennem omplacering af driftsmidler.

 

De første 2 initiativer er implementeret. Initiativerne er uddybet i bilag.

 

Brugertilfredshedsundersøgelsen viser bl.a. også at:  

  • et flertal af bredejerne henvender sig telefonisk og af dem er hovedparten tilfredse med, at det er muligt at få fat i den rigtige medarbejder

  • en mindre gruppe bredejere bruger hjemmesiden, og af dem er hovedparten tilfredse med de oplysninger, de kan hente,  

  • over halvdelen af de adspurgte ikke er tilfredse med det udførte tilsyn med vandløbsvedligeholdelsen,

  • lidt over halvdelen mener de ved forvaltningens tilsyn med vandløbsvedligeholdelsen får svar på deres spørgsmål

  • de fleste ikke er i kontakt med forvaltningen efter tilsynet,

  • lidt over halvdelen er tilfredse med det, der blev aftalt, og det, der blev udført,

  • flertallet er tilfredse med den samlede oplevelse af tilsynet.

 

Hertil kommer en række bemærkninger til de enkelte spørgsmål.

 
Dialogen med de 43 bredejere, der ønskede at blive kontaktet af forvaltningen, viser, at der er mange forskellige grunde til. at man har ønsket kontakt (se bilag) - f.eks. kommentarer til den udførte træbeskæring, ønsker om sandoprensning, men også utilfredshed med den udførte vedligeholdelse.
 
Kommentarerne fra de 500 bredejere viser, at der ligger en opgave i at få afstemt lodsejernes og kommunens forventninger til både tilsyn og serviceniveau for vandløbsvedligeholdelse. Derudover er der en væsentlig opgave for kommunen i at formidle de faglige serviceniveauer, sådan at lodsejerne har mulighed for at kende og forstå serviceniveauerne.
 
Vi kan ikke sikre, at det faglige niveau – udover kendes og forstås - også accepteres. Fra andre serviceområder ved man, at borgere godt kan acceptere et givent serviceniveau, når de kender og forstår baggrund og hensyn i det nuværende, og når de samtidig har en oplevelse af, at kommunen lytter til borgerens situation.

 

De ovennævnte 10 konkrete initiativer er netop forslag til både at opnå en større tilfredshed og accept af de lovmæssige forpligtelser og hensyn kommunen har og skal tage i forhold til overholdelse af de gældende regulativer (se bilag).

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at undersøgelsens resultater tages til efterretning,

 

at forslagene til de nye initiativer frem mod en større tilfredshed med vandløbsvedligeholdelsen drøftes,

 

at der gennemføres en ny tilfredshedsundersøgelse i 2015.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Undersøgelsens resultater blev taget til efterretning.

 

Der skal udarbejdes en konkret handleplan, som skal sikre en effektiv vandløbsvedligeholdelse i kommunen og øge brugertilfredsheden.

 

Udvalget ønsker at opnå følgende med handleplanen:

 

-
markant øget tilfredshed med vandløbsvedligeholdelsen,
-
øget dialog med lodsejerne og de entreprenører, som skal udføre vedligeholdelsen,
-
grundig gennemgang af det nuværende serviceniveau i den gældende kontrakt - kan vedligeholdelsen udføres mere effektivt og med mere fokus på hydrologien (afvandingen) af hensyn til klimaændringer og dyrkningsinteresser,
-
øget beskæring af træer og buske langs vandløbene vil give mulighed for øget brug af maskiner,
-
mere tilsyn med udførslen af vandløbsvedligeholdelsen og regulativernes overholdelse,
-
øge muligheden for at handle forebyggende.

 

De 10 forslag til initiativer indarbejdes i handleplanen.

 

Stillingtagen til gennemførelse af en ny brugertilfredshedsundersøgelse afventer udvalgets behandling af handleplanen.

Bilag

  • Notater efter opringninger til lodsejere - brugertilfredshedsundersøgelse
  • 10 initiativer der kan øge brugertilfredsheden med vedligeholdelsen af vandløb i Herning Kommune