Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

213. Orientering: Status på behandling af miljøgodkendelser til landbrug og forslag til fastholdelse af sagsbehandlingstid

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1665-08 Sagsbehandler: Lene Kimø  

Orientering: Status på behandling af miljøgodkendelser til landbrug og forslag til fastholdelse af sagsbehandlingstid

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kirsten Brødbæk, Anders Debel

Sagsresume

På Teknik - og Miljøudvalgets møde den 29. april 2013 pkt. 98 redegjorde forvaltningen for status på sagsbehandlingstiden for miljøgodkendelser til landbrug.

 

Som opfølgning på dette punkt redegør forvaltningen for status siden sidst. 

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen om status og sagsbehandlingstid på landbrugsområdet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Status

Nedenstående liste viser antallet af ubehandlede ansøgninger om tilladelser (§ 10) og godkendelser (§§ 11 og 12) samt tillæg til eksisterende godkendelser efter husdyrgødningsbekendtgørelsen i perioden nov. 2009 - jan. 2013.

 

Status for ubehandlede ansøgninger om tilladelser og godkendelser (inkl. tillæg):

 

November 2009: 121

Januar 2010: 105

December 2010: 47

Januar 2012: 61

Januar 2013: 32

 

Forvaltningen har i 2013 modtaget 46 ansøgninger. Af disse er 10 helt afsluttet. Pr. 1. september 2013 er der 22 ansøgninger fra 2013, som ikke er påbegyndt behandling, den ældste er fra 24. april 2013.

 

Sagsbehandlingstiden for ansøgninger indsendt i 2013 fra før 24. april uden komplikationer forventes at have en sagsbehandlingstid på 6 mdr., og enkelte sager med større kompleksitet afsluttes indenfor 9 mdr.

 

Fra april - til og med august 2013 har forvaltningen modtaget 11 nye ansøgninger efter § 11 og § 12 og 17 ansøgninger om tillæg. Det sidste halve år op til marts 2013 modtog forvaltningen ikke nogen af disse.

 

Sager efter anmeldeordningen fylder fortsat meget. Forvaltningen modtog i 2012 73 anmeldelser. I 2013 har vi pr. 1. september 2013 modtaget 41 anmeldelser. Forvaltningen forventer at afgøre disse anmeldelser indenfor 2 mdr. fra sagen er fuldt oplyst og overholder dermed den lovbestemte sagsbehandlingstid.

 

Som følge af den nye tilsynsbekendtgørelse, der blev orienteret om på TMU den 24. juni 2013 pkt. 163, skal forvaltningen udføre ca. 180 tilsyn på landbrug i 2013 for at overholde bekendtgørelsen.

 

Sagsbehandlingstider i 2011 og 2012 

I følge seneste opgørelse over sagsbehandlingstider fra Miljøstyrelsen fra 2. juli 2013 for sager afgjort i 2012 har der i Herning Kommune været et gennemsnitligt antal behandlingsdage på 316 , svarende til 10,5 mdr. på i alt 42 ansøgninger om godkendelse, hvor gennemsnittet på landsplan har været 303 dage.

 

Sammenlignet med listen over sagsbehandlingstider i 2011 har Herning Kommune afgjort 27 sager med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 213 dage svarende til 7 mdr.

 

Ud over de 42 afgørelser i statistikken fra 2012 har vi desuden afgjort 9 sager, som ikke tæller med i statistikken i 2012. Forklaringen er, at statistikken beregnes ud fra de sager, der kører i det statslige IT-system, som er det system vi og landbrugets konsulenter generelt skal bruge, og i hvilket beregninger foretages. Når vi har kørt 9 sager "uden om", så er det for ikke at bebyrde ansøger med ekstra omkostninger til konsulent, fordi vores sagsbehandling kunne foretages uden IT-systemets ekstra beregninger. Hvis vi tæller disse sager med ligger Herning Kommunes sagsbehand-

lingstid i 2012 på 281 dage svarende til ca. 9,5 mdr.

 

Aktuel sagsbehandlingstid 

Med den nuværende normering i landbrugsteamet forventes sagsbehandlingstiden for ansøgninger indsendt efter 24. april 2013 at være 9 - 12 mdr.  

Dermed overholdes servicemålet for landbrugsgodkendelser på maksimale 1 år som Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 27. juni 2011 pkt. 155.

 

Hvis antallet af ansøgninger stiger yderligere, kan det være vanskeligt at overholde den maksimale sagsbehandlingstid på 1 år. Forvaltningen følger udviklingen og hvis situationen med flere ansøgninger opstår og det bliver vanskeligt at overholde servicemålet kan forvaltningen foreslå:

  • midlertidig opnormering på landbrugsområdet på 1 årsværk

  • midlertidig opnormering af deltidsansatte til fuldtidsansatte

  • aftale om mer-arbejde på tilsyn uden for normal arbejdstid

 

- som et initiativ, der kan tages i anvendelse.

 

Teknik og Miljøudvalget vil til den tid få forelagt en sag med forslag til konkret finansiering.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen om status og sagsbehandlingstid på landbrugsområdet tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Udvalget ønsker at få en beregning på sagsbehandlingstid på landbrugsområdet på henholdsvis 6 måneder og 9 måneder.