Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

214. Indvinding af grundvand til markvanding

Sagsnr.: 13.02.01-G01-1-13 Sagsbehandler: Lucia Aagaard  

Indvinding af grundvand til markvanding

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anders Debel, Hans Eghøj, Trine Jakobsen

Sagsresume

Sagen om indvinding af grundvand til markvanding var senest på Teknik- og Miljøudvalgets 12. august 2013, hvor sagen blev udsat.

 

Forvaltningen henviser til tidligere dagsordenstekst for baggrunden for sagen.

 

Forvaltningen anbefaler, at tilladelser til indvinding af grundvand til markvanding fremover meddeles for en periode på op til 15 år efter et konkret skøn i den enkelte sag.

Sagsfremstilling

Vandforsyningsloven giver mulighed for at meddele tilladelser til markvanding for op til 15 år. Kommunen har pligt til at foretage et skøn i den enkelte sag jf. notat fra Herning Kommunes juridiske afdeling.

 

Forvaltningen foreslår, at markvandingstilladelser fremover meddeles for en periode på op til 15 år efter et konkret skøn i den enkelte sag.

 

Forvaltningens sagsbehandling vil bestå af:

 

1) en beregning fra BEST, som giver det p.t. bedste bud på vandløbspåvirkningen og påvirkning af øvrige vådområder.

2) en konkret vurdering af boringens ydelse og placering i forhold til vandløb og vådområder, så f.eks. en boring der ligger langt fra vådområder har mulighed for at få en længerevarende tilladelse end boring der ligger meget tæt på.

3) at lade det faktiske forbrug - 5 år tilbage - i oplandet til vandløbet indgå i vurderingen.

4) en vurdering i forhold til retningslinjerne i Regionplanen.

 

I vandoplande, hvor vandforekomsten overpåvirkes, vil der således kunne gives tilladelser af forskellig varighed mellem 6 og 15 år, så nogle tilladelser kan give for f.eks. 8, 10 eller 12 år i vandoplande, hvor vandforekomsten er overpåvirket.

 

Det vil betyde, at der kun vil være få tilfælde, hvor en tilladelse kan gives for 6 år, og det skønnes, at det kun vil berøre ganske få lodsejere der vil etablere en ny boring - og dermed står overfor en stor investering. De fleste af de behandlede sager vedrører fornyelser af eksisterende tilladelser og dermed allerede etablerede boringer.

 

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fremover meddeles for en periode på op til 15 år efter et konkret skøn i den enkelte sag.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Udvalget ønsker en opfølgning på givne tilladelser efter 3 måneder.