Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

207. Orientering: Kommunale landbrugsarealer - administration og licitation 2013.

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1501-11 Sagsbehandler: Henrik Steffensen Bach  

Orientering: Kommunale landbrugsarealer - administration og licitation 2013.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Karin Skov-Aggerholm

Sagsresume

Forvaltningen følger hidtidig praksis for udbud og indgåelse af kontrakter, idet der kontraktligt indføres bestemmelser om placering af bistader og mulighed for kontraktens ophævelse som følge af udmøntningen af EU's landbrugsreform pr. 1. januar 2015.

Sagsfremstilling

Forvaltningen sender i lighed med tidligere år ledige kommunale landbrugsarealer i udbud, i det omfang der ikke er planlagte aktiviteter indenfor de nærmeste år.

Der følges sædvanlig procedure, senest som besluttet af udvalget den 3. september 2012, pkt. 169.

Ledige arealer på til sammen ca. 250 ha forventes udbudt den 12. september og licitation forventes afholdt den 25. september.

 

Kontraktlige forhold.

Da udmøntningen af EU's landbrugsreform ikke er kendt på nuværende tidspunkt, indføres der bestemmelser i standardkontrakten, om at parterne kan ophæve kontrakten som følge af væsentlige ændringer i forhold til de nuværende ordninger. Landbrugsreformen forventes udmøntet fra 1. januar 2015.

 

Der indføres bestemmelser om, at der ved opstilling af bistader indgåes særskilt aftale, og at forvaltningen kan indgå aftale herom til anden side. 

Kontrakt med ændringer er vedlagt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

  • Standard-forpagtningskontrakt_2014