Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

215. Orientering: Vedtagelse af forslag til Retningslinier for Digital Skiltning

Sagsnr.: 01.00.00-P00-1-13 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Orientering: Vedtagelse af forslag til Retningslinier for Digital Skiltning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X
 X

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede 12. august 2013, pkt. 95, at vedtage Retningslinier for Digital Skiltning, og at retningslinierne indarbejdes i Byens Ansigt, samt at Retningslinier for Digital Skiltning sendes til orientering i Teknik- og Miljøudvalget. 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med at Herning Kommune selv opstiller digitale infostandere samt en stigende interesse fra erhvervsdrivende for at opstille digitale skilte, har forvaltningen udarbejdet et række retningslinier og anbefalinger for digitale skiltes udformning, placering og indhold.
 
I 2011 blev der opsat en 27 m2 digital skærm på en ejendom beliggende i krydset ved Viborgvej/Sjællandsgade. I den forbindelse blev byggetilladelsen givet med den forudsætning, at der skulle ske en nærmere afklaring af de tekniske specifikationer af skærmen vedr. lysstyrke, samt at de spots, der vises, skal følge retningslinierne for skiltning. Herning Kommune har siden modtaget klager over det digitale skilt på Viborgvej.
 
Retningslinierne for Digital Skiltning skal indarbejdes i Herning Kommunes skiltevejledning - Byens Ansigt. 

Byens Ansigt skelner mellem bymidter, centerområder, boligområder samt langs indfaldsveje i erhvervs- og offentlige områder. Skiltningen varierer i størrelse og antal i forhold til de forskellige områder. I boligområder tillades nærmest ingen skiltning. I bymidter tillades en mindre skiltning i omfang og antal og langs indfaldsveje, i erhvervs- og offentlige områder tillades den største skiltning i forhold til størrelse og antal.

 

De samme regler gør sig gældende, når der er tale om digital skiltning. Digitale skilte bør altid afstemme forholdene.

 

I bymidterne bør skiltning primært placeres på facader og tilpasses arkitekturen.

I boligområder bør digital skiltning frarådes, da lysgenerne kan genere de omkringboende.

I øvrige områder (centerområder og langs indfaldsveje, i erhvervs- og offentlige områder) kan skiltningen både opsættes på facader eller stå frit.

På facader skal skiltningen tilpasses arkitekturen.

Som fritstående bør skiltningen vurderes i forhold til den øvrige skiltning i området og størrelse tilpasses det, der normalt tillades i det pågældende område (f.eks. tillades pyloner med en maksimal størrelse på 5 x 1 meter) eller iflg. lokalplanen, hvis der foreligger en sådan, for det pågældende område. Digitale skilte bør altid vurderes inden der gives tilladelse, hvorfor Herning Kommune jf. byggeloven skal godkende alle skilte, der opstilles.

 

Der er opsat en række anbefalinger herunder baggrundsfarver, størrelser på tekst, bevægelighed m.v. Disse anbefalinger er inspireret fra Århus Kommunes erfaringer i den proces, de har været igennem med deres digitale infostandere.

 

Retningslinierne og anbefalingerne skal sikre, at de digitale skiltes indhold fremstår med en høj grad af trafiksikkerhed.

 

Retningslinier for Digitale Skilte

 • Alle digitale skilte skal godkendes af Herning Kommune

 • Den primære belysning i gadebilledet skal altid være gadebelysningen. Alle digitale skilte skal være monteret med lyssensor, der måler det omgivende lys og justerer lysstyrken derefter

 • Skift mellem spots skal ske ved langsom op- og nedblænding af hensyn til trafiksikkerheden.

 • På digitale skilte kan man skilte med events, kultur- og sportsarrangementer, udstillinger, konferencer o. lign., turistarrangementer, store handelsarrangementer som f.eks. Open By Night, generel borgerinformation som f.eks. åbent hus samt trafikinformation.

 • Digital skiltning må ikke indeholde her-og-nu tilbud, slagtilbud o. lign., samt priser

 • Digital skiltning skal fremstå etisk forsvarligt og uden anstødelige budskaber

 • Digital skiltning skal overholde Herning Kommunes regler for valgplakater

 • Digital skiltning må kun opsættes på facader, hvor de kan indgå som en naturlig del af arkitekturen

 • Digitale skilte opstillet frit på terræn, skal placeres uden for vejudvidelses- og vejoversigtslinier

 • Digitale skilte opstillet frit på terræn, skal være forankret på en måde, så de ikke virker dominerende

 • Digitale skilte skal i størrelse og udformning tilpasses det område, hvor de opsættes

 • Digitale skilte skal strømføres enten via jordkabler ved fritstående skilte eller indefra ved facadehængte skilte. Alternativt kan de drives vha. solceller, såfremt det kan gøres på en måde, så det ikke virker dominerende

 • De forskellige spots skal fremstå uden sammenhæng af nogen art.

 

Anbefalinger for Digitale Skilte

 • Digital skiltning må ikke fremstå med hvid eller lys baggrund

 • Digital skiltning skal fremstå med let afkodelige billeder og grafik, i et enkelt layout

 • Billeder og grafik skal fremstå i klare farver og med høj kontrast

 • Digital skiltning skal indeholde korte budskaber, med store og letlæselige skrifttyper

 • Digital skiltning skal fremstå som faste plakater uden bevægelse i de enkelte spots

 • Hver spot skal stå på skærmen i min. 1½ minut inden billedet skifter (maks. 40 skift pr. time).

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning