Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

208. Naturpolitik for Herning Kommune

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1622-07 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Naturpolitik for Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Herning Kommunes Naturpolitik er blevet revideret i samarbejde med Grønt Råd og på tværs af kommunens forvaltninger.

 

Naturpolitikken har været i offentlig høring i perioden 1. maj til 29. juli og i samme periode har den været i høring i de øvrige politiske fagudvalg. Der er indkommet 10 høringssvar. Ingen af høringssvarene har givet anledning til ændringer.

 

Forvaltningen anbefaler, at naturpolitikken godkendes, og at Heden & Fjorden samt Danmarks Naturfredningsforening gives en tilbagemelding på fremsendte høringssvar.

Sagsfremstilling

Naturpolitikken fra 2008 er under revision. Teknik- og Miljøudvalgsmødet har den 5. november 2012 (sag nr. 201) som optakt til revisionen haft en temadrøftelse om naturpolitik. Herefter har forvaltningen arbejdet videre med målene. Det har givet anledning til en række ændringer. Naturpolitikken er gjort mere handlingsorienteret med fokus på de elementer, som kommunen selv har indflydelse på. Samarbejde med lodsejere og frivillighed er vigtige nøgleord.
 
På Grønt Råds møde den 22. november 2012 er Naturpolitikken ligeledes blevet drøftet. Medlemmerne udtrykte tilfredshed med de foreslåede ændringer til politikken.
 
Naturpolitikken blev sendt i offentlig høring fra den 1. maj til den 29. juli 2013. Lodsejere og interesseorganisationer er kommet med input og kommentarer via hjemmesiden. Samtidig er en intern høring i kommunens øvrige politiske fagudvalg gennemført.

 

I høringsperioden er der indkommet 10 høringssvar, hvoraf 8 er fra kommunens øvrige fagudvalg og råd, og 2 er fra interresseorganisationer. Hovedparten af høringssvarene gav positive tilkendegivelser til naturpolitikken, og ingen af høringssvarene har givet anledning til ændringer. Høringssvarene er resumeret i vedlagte bilag, hvor administrationen også kommer med bemærkninger til de enkelte høringssvar. Det forslås, at der til de 2 interresseorganisationer sendes svarbrev på deres høringssvar. Udkast til brev til de 2 interesseorganisationer er vedlagt som bilag.

 

Når naturpolitikken er vedtaget, vil den blive lagt på kommunens hjemmeside, og der vil blive trykt et antal pjecer, som vil blive fordelt på kommunens offentlige steder, hvor der i forvejen er pjecer og foldere til uddeling.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at naturpolitikken godkendes,

 

at Heden & Fjorden samt Danmarks Naturfredningsforening gives en tilbagemelding på fremsendte høringssvar.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Kommunens svar på det fremsendte høringssvar fra Heden & Fjorden rettes i overensstemmelse med udvalgets bemærkninger.

Bilag

  • Naturpolitik-pjece
  • Bilag - Resumé af indkomne høringssvar, samt adm. bemærkninger
  • Høringssvar Heden og Fjorden
  • Høringssvar Danmarks Naturfredningsforening
  • Høringssvar Ældrerådet
  • Høringssvar Handicaprådet
  • Forslag til svarbrev til Heden og Fjorden
  • Forslag til svarbrev til Danmarks Naturfredningsforening