Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

210. Ændring af bebyggelsesprocent på Solsikkevej 19, Sdr. Felding

Sagsnr.: 02.34.02-P19-56-13 Sagsbehandler: Hanne Jacobsen  

Ændring af bebyggelsesprocent på Solsikkevej 19, Sdr. Felding

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Ejer af Solsikkevej 19, Sdr. Felding, har søgt byggetilladelse til et nyt enfamiliehus efter brand.
 
Enfamiliehuset med integreret garage udgør 30 % af grundens areal.
 
Ejendommen er omfattet af en tinglyst deklaration af 22. januar 1956, som foreskriver, at bebyggelsesprocenten ikke må overstige 20 og udhuse højst må udgøre af 1/4 heraf.
 
Deklarationens påtaleret tilkommer stamejendommens ejer, en person udpeget af grundejerforening og en person udpeget af kommunen.

 

Det forhold at stamejendommens ejer er død, og at der aldrig er oprettet en grundejerforening, medfører nu behov for ændring af deklarationen.

 

Forvaltningen anbefaler, at deklarationsbestemmelser om bebyggelsesprocent slettes og erstattes af bygningsreglementets regler.

Sagsfremstilling

Det var stamejendommens ejers ønske, at når 50 % af arealet var solgt, skulle der oprettes en grundejerforening, så påtaleudvalget kan bestå af et medlem valgt af grundejerforeningen, en person valgt af kommunalbestyrelsen og ejeren.

Ejeren er død, og der er aldrig oprettet en grundejerforening.
 
De påtaleberettigede kan, jf deklarationens § 9 stk. 2, indrømme mindre væsentlige ændringer i deklarationen, dog skal såvel
hensynet til opretholdelsen af kvarterets helhedspræg tilgodeses, som den enkelte parcelejers interesse i servitutbestemmelserne overholdes.
 
Den 18. marts 2013 udstedes byggetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus på ejendommen Solsikkevej 19, på betingelse af:

 

  • at ansøger indenfor 6 mdr. fra datoen for udstedelsen, fremviser dokumentation for, at bestemmelserne i den privatretlige servitut lyst den 22. jan. 1965, som er til hinder for at udnytte grunden op til de 30 procent, er fjernet.

 

Geopartner har på vegne af ejerne af Solsikkevej 19, Sdr. Felding fremsendt anmodning til byrådet om at udpege 3 personer til et tremandudvalg.

 

Geopartner vil efterfølgende ansøge Tinglysningsretten om at acceptere, at påtaleretten overdrages til tremands udvalget udpeget af Herning Kommune.
 
Tremandsudvalget anmodes om, at underskrive de nødvendige dokumenter for overdragelse af påtaleretten for deklaration tinglyst 22. januar 1965, lb. nr. 562 til byrådet samt en ændring af bebyggelsesprocenten fra 20 til 30, og som er i overensstemmelse med gældende bygningsreglement.

Økonomi

Der er ingen udgifter for Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget indstiller 3 personer til at indtræde i et tremandsudvalg,

 

at tremandsudvalget efterfølgende anmodes om, at overdrage påtaleretten for deklaration tinglyst den 22. januar 1965 til Herning Kommunes Byråd,

 

at Herning Kommunes Byråd godkender, at deklarationens bestemmelser om bebyggelsesprocent slettes, således at det fremadrettet er bygningsreglementets beregningsregler, der er gældende.

 

 

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Udvalget indstiller Finn Stengel Petersen, Anne Marie Søe Nørgaard og Christen Dam Larsen til at indtræde i tremandsudvalget.

 

Indstillingen iøvrigt tiltrådt.

Bilag

  • Deklaration. 22. jan. 1965
  • Anmodning fra landinspektør
  • Oversigtkort