Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

205. Anlægsbevilling: Busprioritering ved adaptiv signalstyring

Sagsnr.: 05.00.00-P20-1-13 Sagsbehandler: Line Engell Nørby  

Anlægsbevilling: Busprioritering ved adaptiv signalstyring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. februar 2013 orienterede forvaltningen om Herning Kommunes ansøgning til Trafikstyrelsens fremkommelighedspulje om delfinansiering af adaptiv signalstyring i 4 signalanlæg, hvorved grønttidsfordelingen i signalanlæggene løbende bliver tilpasset og optimeret af en centralcomputer på baggrund af den aktuelle og reelle trafikbelastning på vejnettet.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,2 mio. kr. samt en anlægsindtægtsbevilling på 0,6 mio. kr. til etablering af adaptiv signalstyring i 4 eksisterende signalanlæg på cityringen i Herning.

 

Sagsfremstilling

Forvaltningen har den 29. juli 2013 modtaget tilsagnskrivelse fra Trafikstyrelsen, hvoraf det fremgår, at styrelsen yder et tilskud på 0,6 mio. kr. til projektet.

 

Indtægtsbevillingen finansieres af Trafikstyrelsens Fremkommelighedspulje.

 

Projektet omfatter etablering af adaptiv signalstyring i 4 eksisterende signalanlæg.

 

De 4 signalanlæg, der dagligt gennemkøres af 370 busafgange er:

  • Nygade / Nørregade

  • Nørregade / Th. Nielsens Gade

  • Kousgaards Plads

  • Nygade / Skolegade

 

Styringen forventes at kunne give en besparelse på i gennemsnit 1 minut og 35 sekunder pr. gennemkørsel af de 4 kryds, som gennemkøres af 11 ud af 18 buslinier.

I perioder med spidsbelastning vil besparelsen være 2-3 minutter pr. gennemkørsel grundet generelle fremkommelighedsproblemer på strækningerne.

Antallet af berørte passagerer på en hverdag er opgjort til i alt 15.800 rejsende.

 

Projektet forventes at kunne generere en passagertilvækst og medvirke til at busserne kan overholde køreplanen og dermed fastholde det nuværende serviceniveau.

Økonomi

Herning Kommunes andel af udgiften til projektet på 0,6 mio. kr. foreslås finansieret på Serviceområde 09 Trafik, på driften af den kollektive trafik med 0,3 mio. kr. i henholdsvis 2013 og 2014.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,2 mio. kr. samt tilhørende rådighedsbeløb på hhv. 0,3 mio. kr. i 2013 og 0,9 mio. kr. i 2014 til Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. adaptiv signalstyring ved Nygade/Nørregade,

 

at der meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. i 2014 Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. adaptiv signalstyring ved Nygade/Nørregade. Indtægten medfinansierer anlægsudgiften,

 

at nettoudgiften på 0,6 mio. kr. finansieres ved nedskrivning af driftsbudgettet på Serviceområde 09 Trafik, kollektiv trafik med 0,3 mio. kr. i henholdsvis 2013 og 2014.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.