Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

216. Opsætning af ny pylon med digitale skilte ved Herning Centret

Sagsnr.: 02.00.14-P19-4-13 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Opsætning af ny pylon med digitale skilte ved Herning Centret

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Casper Laursen, Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om opsætning af ny pylon ved Herning Centret. Pylonen skal, udover at indeholde almindelige skilteinformationer, som navn, åbningstider m.v., også indeholde digitale skærme, som skal informere om arrangementer, særlige begivenheder m.v. i Herning Centret.

 

Forvaltningen anbefaler, at der med udgangspunkt i administrationsgrundlaget kan dispenseres til opstilling af ny pylon med digitale skærme.

Sagsfremstilling

Herning Centret ligger indenfor lokalplan nr. 12.C1.4 – Centerområde mellem Silkeborgvej og Golfvej (Herning Centret).

 

Lokalplanens bestemmelser vedrørende skiltning:

§ 8.6 Ved indkørsler til området må der placeres henvisningsskilte og orienteringsskilte.
Placering, størrelse og udformning af disse skal tilpasses trafikforholdene i området og godkendes af Herning Kommune i hvert enkelt tilfælde.

 

§ 8.7 På lokalplanens kortbilag 2 er anført 6 steder, hvor placering af fritstående skilte er tilladt.


Hvert fritstående skilt må maksimalt have en højde på 8,5 m og et skilteareal på højest 10 m². Udformningen af disse skal godkendes af Herning Kommune i hvert enkelt tilfælde.

 

Der blev i 1994 givet dispensation for opstilling af 2 pyloner med en højde på 10 meter.

 

I juni 2009 blev skiltningen ved Herning Centret fornyet og i den forbindelse blev pylonerne renoveret. Den tilladte højde på de renoverede skilte var fortsat 10 meter. I områder, som ved Herning Centret, tillades generelt de største skiltetyper både i omfang og antal i forhold til andre områder. 


Herning Centret ønsker at opstille en ny pylon på 12 x 6 meter ved indkørslen til centret (se bilag 1). I den forbindelse fjernes en ældre blå pylon, der har en højde på ca. 16 x 2 meter samt skelettet af et byggepladsskilt på ca. 10 x 5 meter.

 

De digitale skærme vil blive brugt til at informere om arrangementer, særlige begivenheder m.v. i Herning Centret.

 

Herning Centret er bekendt med, at Herning Kommune har vedtaget en række retningslinier og anbefalinger, som de accepterer at følge.

 

Forvaltningen har vurderet de trafikale forhold og finder, at de digitale skilte kan tillades, såfremt Herning Centret overholder Herning Kommunes retningslinier og anbefalinger.

 

På baggrund af skiltets placering ved indfaldsvej til Herning fra øst, og på baggrund af den øvrige skiltning indenfor lokalplanområdet vurderes størrelsen på den ansøgte pylon til digital skiltning at være forenelig med områdets karakter som centerområde.

 

Hensigten med skiltningen langs indfaldsvejene er, at gøre skiltningen synlig for at vejvise de mange besøgende til Herning Centret til de kunderelaterede erhverv, hvorfor det anbefales, at der gives dispensation til opsætning af den nye pylon indeholdende digitale skærme.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles dispensation fra lokalplan nr. 12.C1.4 §§ 8.6 - 8.7 til opsætning af ny pylon indeholdende digitale skilte ved Herning Centret.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Bilag 1_Dagsorden_Herning Centret
  • Kortbilag 2 til lokalplan 12.C1.4 - Centerområde mellem Silkeborgvej og Golfvej (Herning Centret)