Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

211. Dispensation til byggelængde i skelbræmmen Nørregade 88, Herning

Sagsnr.: 02.34.04-P19-344-12 Sagsbehandler: Hanne Jacobsen  

Dispensation til byggelængde i skelbræmmen Nørregade 88, Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Ejer af Nørregade 88, Herning, har søgt om lovliggørende dispensation til nyopført carport, hvorved den samlede byggelængde i skelbræmmen overskrides.

 

Carporten på 18 m² er opført mod Nørregade 86, 7400 Herning


Ejer har i 2005 søgt Herning Kommune om tilladelse til carporten. Sagen blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. februar 2005, hvor der meddeles afslag til overskridelse af den samlede byggelængde i skelbræmmen, på grund af naboens indsigelser, og at den samlede længde overskrides væsentlig i forhold til gældende bestemmelser.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles dispensation til overskridelse af den samlede længde i skelbræmmen med 60 cm, mod at et udhus beliggende på grundens nord/østlige hjørne flyttes udenfor skelbræmmen. Dispensation vil lovliggøre det eksisterende byggeri.

Sagsfremstilling

Der er på grunden ud over enfamiliehuset placeret et udhus mod grundens nord-/østlige hjørne, en overdækket terrasse, udhus og ny carport mod sydlige skel. Alle udhuse er placeret med facadelængde i skelbræmmen, som tilsammen udgør en samlet længde i skelbræmmen på 20 m.

 

Ejer vil flytte udhuset beliggende på grundens nord-/østlige hjørne, således at sider og gavl placeres min. 2,5 m fra skel, hvorved den samlede længde i skelbræmmen herefter bliver 12,60 m.
 

Projektet kræver dispensation til Bygningsreglementet 2010 (BR10) kap. 2.2.6 stk. 2 pkt. 2, - at sider der er nærmere naboskel end 2,5 m, ikke må have en større samlet længde end 12 m.

 

Der er afholdt partshøring og der er fremkommet flg. bemærkninger: 

  • Det er derimod karakteristisk for villaer i gaden, at carporte/garager er placeret ved siden af eller tilbagetrukket fra beboelsen og ikke, som i foreliggende tilfælde, foran.

  • En carport, som opført af ansøger, skæmmer efter fleres mening gaden og ødelægger desuden udsigten fra min ejendom æstetisk set.

 

Den fremførte indsigelse er næsten tilsvarende indsigelsen, som indgik i tidligere udvalgs sag.

 

Der er íkke i byggeloven forhold der udelukker opførelse af en carport på grunden forudsat, at den samlede længde i skelbræmmen ikke overstiger 12 m.

  

Det er forvaltningens vurdering, at en overskridelse af den samlede byggelængde med 60 cm er minimal og ligger indenfor det, udvalget kan dispensere til. Det forudsættes, at udhuset placeret i det nord/østlige hjørne flyttes ind på grunden, så udhusets længde i skelbræmmen ikke medregnes.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles dispensation til carporten, mod at udhuset, beliggende på grundens nord/østlige skel, flyttes udenfor skelbræmmen.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Oversigtskort Nørregade 88 (7400)
  • Brev fra ejer Anmodning om dispensation
  • Bemærkninger fra nabo