Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

206. Orientering: Brugerundersøgelse omkring bynære grønne arealer

Sagsnr.: 04.01.00-P05-1-12 Sagsbehandler: Morten Lange  

Orientering: Brugerundersøgelse omkring bynære grønne arealer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Dalsgaard

Sagsresume

Der er i 2012 gennemført brugerundersøgelser omkring bynære grønne arealer i hhv. Arnborg og Lind.

 

Resultaterne fra brugerundersøgelserne har generelt været positive, og flere forbedringstiltag er efterfølgende gennemført i samarbejde med borgerforeningerne.  

Sagsfremstilling

Borgerundersøgelsen er valgt gennemført i en landsby og i en forstad til Herning by. Målingens praktiske gennemførsel har taget udgangspunkt i et opstartsmøde med borgerforeningerne i Arnborg og Lind. Her blev Herning Kommunes Parkpolitik og de overordnede rammer præsenteret, en byvandring, hvor et bredt udsnit af arbejdssteder blev besøgt, herefter udfyldelse af spørgeskema og efterfølgende udarbejdelse af en målingsrapport samt præsentation og evaluering.

 

Grundlæggende har målingerne taget afsæt i samarbejdet med den lokale borgerforening, idet borgerforeningerne typisk har et godt lokalkendskab, engagement, ved, hvad der ”rør sig” og har lyst til at bruge noget tid til opgaven. Målingerne omhandler den oplevede kvalitet i kategorierne græsområder, træer og buske, blomster, stier og pladser, legeredskaber, grønne vejarealer og publikumsfaciliteter.


Resultatet:
I Arnborg var vurderingen, at de generelt var tilfredse med vedligeholdelsen af de grønne arealer.
Arnborg Borgerforening har, i samarbejde med forvaltningen, gennemført mange af de forbedringstiltag, som er blevet foreslået. Bl.a. renovering af rundkørsel, forbedring af stisystem i Arnborg Anlæg, beplantningsplan for området bag Solsikken, slåning af græsrabatter m.m.


I Lind var man ligeledes generelt tilfreds med vedligeholdelsen af de grønne arealer. Lind Torv opleves dog utilfredsstillende, hvilket beror på igangværende byggeri af plejeboliger. Lind Torv renoveres i løbet af september måned.  

I Lind planlægges og prioriteres en tynding af beplantningsbælterne i toftekvarteret i efteråret 2013.


Begge målinger har resulteret i et langsigtet bidrag til at opnå en god dialog, give ejerskab til lokalområdet, vide hvem man skal henvende sig til og derved færre klager og misforståelser.
 
Begge borgerforeninger mener, at brugerundersøgelsen er meget brugbar i forhold til at vide, hvad borgerne ønsker, og i forhold til at lave en prioritering af ønsker og tiltag.

 
Målingens langsigtede mål har været at skabe fundament/platform for øget samarbejde, dialog og forventningsafstemning. Samtidig med at kunne skabe et afsæt for eventuelle forbedringsmuligheder/driftsomlægninger, som kan være mere værdiskabende for borgerne og samtidig med at sikre den fremtidige og overordnede planlægning.


Hvorvidt målingen er repræsentativ og tilstrækkelig kvantitativ er i første omgang ikke afgørende i forhold til at få en dialog og en samarbejdsplatform. Vurderingen er, at de første 2 målinger netop har bidraget til det fremtidige gode samarbejde, hvorfor modellen udrulles til yderligere 4 lokaliteter i 2013.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Der gennemføres tilsvarende brugerundersøgelse på 4 nye lokaliteter i efteråret 2013: Aulum, Sdr. Felding, Skarrild og Haderup.

Bilag

  • Brugerundersøgelse Arnborg
  • Brugerundersøgelse Lind