Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. juni 2014
Mødested: B2.01 (Fællesmøde med Byplanudvalget)

Dagsordenpunkter

135. Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 23 til Herning Kommuneplan 2013-2024. Udpegning af områder til placering af store husdyrbrug (fællesmøde med Byplanudvalget)

Sagsnr.: 01.02.15-P16-7-14 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 23 til Herning Kommuneplan 2013-2024. Udpegning af områder til placering af store husdyrbrug (fællesmøde med Byplanudvalget)

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 (x)
 (x)

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Kanstrup, Anders Debel, Marius Reese

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 til Herning Kommuneplan har været behandlet på fællesmøde med Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget den 22. april 2014. Punktet blev udsat på baggrund af ønske om at få udarbejdet yderligere materiale til grundlag for en beslutning.
 
Der er udarbejdet en analyse med arealstørrelser som udvælgelseskriterie for udpegning af områder til store husdyrbrug samt en analyse af hvilke ændringer undladelse af ”større uforstyrrede landskaber” som parameter vil betyde for en udpegning. Dette fremgår af bilag 3.

Sagsfremstilling

Analysen med arealstørrelser som udvælgelseskriterie tager udgangspunkt i udpegningen beskrevet i Bilag 1, side 1-5. Endvidere er der i analysen vist arealstørrelser med og uden ”større uforstyrrede landskaber” som parameter for en udpegning.
  
Endvidere er udarbejdet notat om krav til bebyggelse i forbindelse med naturgasledninger, se bilag 4 samt nyt Kortbilag A med eksisterende husdyrbrug på kortet.

 

Minimumsafstandskrav til husdyrbrug i forhold til bymæssig bebyggelse: Inden for 50 meter er der tale om et forbud. Inden for 300 meter kan der gives godkendelse - evt. på vilkår til støj, lugt, fluer mm. Men de skal også altid overholde 5 OUE/m³ (som angiver geneafstanden til byzone). Geneafstanden reduceres dog, hvis landbruget er placeret nord for byzonen og den øges, hvis der, i samme punkt, er andre husdyrbrug, der lugter. 

 
Sagsfremstilling Byplanudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets behandling 22. april 2014 
Sagsresume
Dette forslag til tillæg nr. 23 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er udarbejdet på baggrund af Naturstyrelsens indsigelse mod Forslag til Herning Kommuneplan 2013-2024 vedrørende udpegning til placering af store husdyrbrug. Med kommuneplantillæg nr. 23 udpeger Herning Kommune i alt 8 områder til placering af store husdyrbrug.
 
Udpegningen er medvirkende til at sikre en større investeringssikkerhed for det enkelte landbrug, da man på baggrund af udpegningen må forvente, at Herning Kommune ikke tager arealerne i brug til anden anvendelse.
 
Sagsfremstilling
Naturstyrelsen gjorde i forbindelse med Forslag til Herning Kommuneplan 2013-2024 indsigelse mod Herning Kommunes udpegninger til placering af store husdyrbrug. Store husdyrbrug er efter planloven defineret som husdyrbrug med over 500 dyreenheder (DE). For at sikre at Herning Kommuneplan 2013-24 kunne endeligt vedtages, blev det i den forbindelse aftalt, at Herning Kommune i det første halvår af 2014 skulle udarbejde et tillæg med en fornyet udpegning af områder til store husdyrbrug.
 
Nuværende udpegning består af en retningslinje om, at de store husdyrbrug skal placeres inden for udpegningen af særligt værdifulde landbrugsjorde. Staten har stillet krav om, at der på kort sker en konkret udpegning af afgrænsede områder til store husdyrbrug. Herning Kommunes udpegning af særligt værdifulde landbrugsjorde ændres dermed ikke ved dette kommuneplantillæg, men fastholdes som udpeget i Herning Kommuneplan 2013-2024.
 
Ved udpegningen af områder til store husdyrbrug er der taget udgangspunkt i de prioriteringer, herunder arealer til byudvikling, beskyttelsesområder mv., der allerede er vedtaget gennem Herning Kommuneplan 2013-2024, samt de metoder til udpegninger som bl.a. nabokommunerne har benyttet. Herning Kommunes metode til udpegning kan direkte sammenlignes med metoden benyttet i Ringkøbing-Skjern og Holstebro Kommuner. Se bilag 2 for nabokommunernes konkrete udpegninger.
 
På den baggrund er følgende lagt til grund for en udpegning (se også bilag 1 samt kortbilag A):
 
A-, B- og C-målsatte naturområder, Grundvandsindsatsplanområder, Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), Nitratfølsomt indvindingsopland, Områder der anvendes til råstofindvinding, Hygiejnisk zone til vandværksboringer, oplande til vandområder, hvor målsætning ikke er opfyldt som følge af tilførslen af næringsstoffer (fosfor), § 3 arealer, potential natur, Natura2000, Spredningskorridorer, de kommunale handleplaner for de statslige Vand- og Naturplaner, større uforstyrrede landskaber, kirkebyggelinjer, fredninger, særligt værdifulde landskaber, skov, sø og å-beskyttelseslinjer, fredskov, 500 m til bebyggelse og 1000 m til centerbyer.
 
Analysen foretaget på baggrund af ovenstående parametre er at betragte som residual planlægning, dvs. en udpegning baseret kun på kendte bindinger uden en konkret vurdering af egnetheden af de enkelte områder. I ovenstående analyse er størsteparten af bindingerne baseret på lovgivning, som stiller specifikke krav til hvordan de enkelte arealer kan anvendes. Viborg og Ikast-Brande Kommuner har grundlæggende lavet residual planlægning.
 
Herning Kommune har et vist råderum inden for bindingerne ”Større uforstyrrede landskaber” og ”særligt værdifulde landskabsområder”, hvor der gerne må opføres landbrugsbygninger, men der må være en forventning om særlige krav i forhold til landskabet samt udpegning af ”Potentiel natur” og ”Spredningskorridorer”, som ikke er lovfastsatte udpegninger. Dog følger disse udpegninger å’er og anden natur med udpegninger fastsat efter anden lovgivning. Endvidere er fastlæggelsen af 500 m og 1000 m zonerne om bebyggelse ligeledes ikke lovfastsatte udpegninger, men medtaget med det formål at sikre plads til fremtidigt byudvikling.
 
Der er i den konkrete udpegning (de 8 områder) lagt til grund, at det er større sammenhængende områder, uden eller næsten uden bindinger, der udpeges. Der er taget særligt hensyn til områder der efter husdyrloven skal beskyttes mod kvælstofbelastning samt sammenhæng til områder udpeget i nabokommunerne.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur og Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at kriterier for udpegning af områder til store husdyrbrug drøftes og besluttes,

 

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 23 til Herning Kommuneplan 2013-
2024 til foreløbig vedtagelse,

 

at Teknik- og Miljøudvalget tager sagen til orientering.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur og Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 • Kortbilag A udpegning af områder til husdyrbrug med eksisterende husdyrbrug og større uforstyrrede l
 • Bilag 1 Udpegning af områder til storehusdyrbrug
 • Bilag 2 Updegninger store husdyrbrug Nabokommuner
 • Bilag 3 Udpegning af områder til store husdyrbrug - arealstørrelser som udvælgelseskriterie
 • Bilag 4 notat restriktioner bygninger ved naturgasledninger
 • bilag 4A Cirkulære af 26. november 1984
 • Bilag 4B Servitut
 • Bilag 4C Pas på gasledningerne 2012 side 8
 • Udkast Kommuneplantillæg nr. 23 Områder til placering af store husdyrbrug
 

136. Forslag til klimatilpasningsplan til udsendelse i høring (fællesmøde med Byplanudvalget)

Sagsnr.: 01.02.15-P16-3-13 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Forslag til klimatilpasningsplan til udsendelse i høring (fællesmøde med Byplanudvalget)

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth, Marius Reese, Anders Debel

Sagsresume

I 2012 indgik Regeringen og Kommunernes Landsforening en aftale om, at alle landets kommuner skal udarbejde en klimatilpasningsplan. I overensstemmelse hermed fremlægges hermed forslag til Klimatilpasningsplan for Herning Kommune med henblik på udsendelse i høring. Klimatilpasningsplanen skal vedtages som Tillæg nr. 13 til Herning Kommuneplan 2013-2024. Prioriteringen af de kommende års klimaindsatser er foregået i samarbejde med Herning Vand A/S med henblik på at sikre enighed om indsatsernes gennemførelse. Efter endt høring forelægges planen til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har i samarbejde med Herning Vand A/S udarbejdet forslag til Tillæg nr. 13 til Herning Kommuneplan 2013-2024. Forslaget vedlægges som bilag.
 
Under den offentlige høring vil borgerne have adgang til oversvømmelseskort, risikokort og klimatilpasningsplanen.
 
Klimatilpasningsplanen har til formål at beskrive hvilke lokale udfordringer, der er i Herning Kommune, og på baggrund heraf pege på, hvordan der kan ske klimatilpasning af byerne og det åbne land – på kort sigt og på langt sigt.
 
Til grund for klimatilpasningsplanen ligger et større kortlægningsarbejde, der er udført i samarbejde med Herning Vand A/S. Kortlægningen viser, hvor konsekvenserne af oversvømmelser vil være størst. På baggrund af kortlægningen er der sammen med Herning Vand A/S fundet frem til, hvordan klimaudfordringen bedst løses herunder prioriteret i hvilke områder, der skal igangsættes en indsats. Prioriteringen tager udgangspunkt i, hvor oversvømmelserne vil skade mest sammenholdt med de steder, hvor der i dag allerede er kendte oversvømmelseshændelser og prioriteringen tager ligeledes udgangspunkt i kriterierne i den tidligere vedtagne klimatilpasningsstrategi. Klimatilpasningsplanen har et fokus på Herning By da det under kortlægningsarbejdet blev identificeret at oversvømmelsesrisikoen er størst her.
 
I indsatsplanen er oplistet de indsatser, der ønskes gennemført de kommende år. Udover konkrete områder, hvor der skal laves nye klimaløsninger, lægges der op til en række generelle indsatser. Realiseringen af klimaindsatserne er et fælles ansvar. Planen indeholder til dette formål en række retningslinjer for kommunens planlægning, myndighedsbehandling og målsætninger for det fremtidige samarbejde mellem kommunen, forsyningen og private om at gennemføre klimatilpasningen.
Netop fordi klimatilpasning fordrer et øget samarbejde mellem Herning Kommune, Herning Vand A/S og de private grundejere og brugere af arealer, vil der i fremtiden være øget fokus på at sikre en god koordination og dialog om projekterne og de generelle indsatser. I afsnittene Handleplan er der nærmere redegjort for, hvordan klimatilpasning bør ske.
 
Der er i forbindelse med den offentlige høring af debatoplægget, fra 5. februar 2014 til den 5. marts 2014, indkommet én bemærkning til klimatilpasningsplanen. Bemærkningen omhandler placering af ny skole i Gjellerup/Hammerum i forhold til at der er udpeget en oversvømmelsesrisiko på boldbanerne ved Hammerum Hallen. Udpegningen betyder at der ved planlægning i området skal tages særligt stilling til hvor bygninger kan placeres samt behov for terrænregulering. Bemærkningen giver ikke anledning til særlige tiltag i selve klimatilpasningsplanen, men indgår i arbejdet med placeringen af skolen.
 
Regeringen og Kommunernes Landsforening har i 2012 indgået en aftale om, at alle landets kommuner skal udarbejde en klimatilpasningsplan, der kortlægger risikoen for oversvømmelse og skaber overblik over, og dermed danner et godt grundlag for beslutninger om nye investeringer i klimatilpasning. I aftalen ligger også et ønske om, at kommunerne skal løfte investeringerne til klimatilpasning med 2,5 mia. kr. om året.
 
Ny lovgivning gennemført foråret 2013 medvirker til, at forsyningsselskaberne kan medfinansiere klimatilpassede løsninger over jorden. Samtidig er der lagt op til tværgående løsninger, hvor tekniske anlæg, der f.eks. har et rekreativt indhold, kan medfinansieres af forsyningen. Forsyningens muligheder for medfinansiering gælder både kommunale og private anlæg og dækker både anlægs- og driftsudgifter, uden at selskabet altså kommer til at eje de nye anlæg. Herning Kommune og Herning Vand A/S samarbejder om 3 projekter (KLIT 1-3), hvoraf KLIT 1 ved Kløvervej er under udførelse.
 
KLIT projekterne etableres, inden klimatilpasningsplanen er færdig, men dækker et erkendt behov i området og ligger i naturlig forlængelse af de allerede planlagte oversvømmelsesbegrænsende tiltag i forhold til større regnvandshændelser i Herningsholm Å systemet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur og Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Byplanudvalget indstiller forslag til Klimatilpasningsplan (tillæg nr. 13 til Herning Kommuneplan 2013-2024) til foreløbig vedtagelse,

 

at Teknik- og Miljøudvalget tager sagen til orientering.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur og Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 • Forslag til klimatilpasningsplan Herning 28-05-14
 

137. Revision af parkeringskrav i f.m. nyt byggeri, til- eller ombygning eller ændret anvendelse af en ejendom (fællesmøde med Byplanudvalget)

Sagsnr.: 01.00.00-P00-3-14 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Revision af parkeringskrav i f.m. nyt byggeri, til- eller ombygning eller ændret anvendelse af en ejendom (fællesmøde med Byplanudvalget)

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese, Hans Eghøj

Sagsresume

Herning Kommunes parkeringsvedtægt ønskes revideret i forhold til de parkeringskrav Herning Kommune stiller over for restaurationer og hoteller i Herning Bymidte inden for det område, hvor Herning Kommunes Parkeringsfond finder anvendelse, se kortbilag A.

Sagsfremstilling

Den nuværende parkeringsvedtægt er fra før 1985 dog med en mindre ændring for ungdoms- og ældreboliger, som er reguleret fra 1 til en ½ p-plads i 90erne.
 
Krav til parkeringsarealer:
Parcel-/rækkehuse 2 p-plads pr. bolig
Etageboliger 1½ p-plads pr. bolig
1 værelses lejligheder 1 p-plads pr. bolig
Ungdomsboliger ½ p-plads pr. bolig
Ældreboliger ½ p-plads pr. bolig
Erhverv 1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal
Hoteller 1 p-plads pr. værelse + 10 % til personale
Restauranter 1 p-plads pr. 8 siddepladser + 1 pr. samtidig beskæftiget personale.
 
Restauranter
De senere år er der sket en brancheglidning/udskiftning i bymidten, hvor der er kommet flere restaurationer. Ved den ændrede anvendelse stilles typisk et større krav til parkering da restaurationerne skal etablere 1 plads pr. 8 siddepladser til forskel fra 1 plads pr 50 m2 erhvervsareal for andre typer erhverv. Der er i de fleste tilfælde tale om ændring af lokaler i eksisterende bygningsmasse, hvilket betyder, at der ikke kan etableres yderligere parkeringsplader. Krav om indbetaling til Herning Kommunes Parkeringsfond for de pladser, der ikke kan etableres, har i flere tilfælde været årsag til, at projekter ikke realiseres. Dermed bliver parkeringskravet begrænsende for byudviklingen.
 
Det er forvaltningens vurdering, at parkeringskravet kan ændres til 1 pr. 12 siddepladser, uden det får betydning for, om der etableres det fornødne antal parkeringspladser. Dette begrundes med, at der i Herning Bymidte er gode kollektive transportmuligheder, samt at spidsbelastningstidspunkterne på byens parkeringspladser og anlæg ligger uden for restauranternes ”spidsbelastningstidspunkter”. Restauranter som barer og udskænkningssteder fordrer heller ikke kørsel i bil og dermed brug af parkeringspladser.
 
Hoteller
Herning Kommune stiller krav om, at der etableres én parkeringsplads pr. værelse ved opførelse af hoteller. For hoteller, som ønsker at placere sig tæt ved f.eks. banegården eller andre trafikknudepunkter for offentlig transport, hvor man må have en forventning om, at en del af kunderne benytter offentlig transport, kan parkeringskravet betyde, at projekterne er urealiserbare.
 
Det er forvaltningens vurdering, at der inden for parkeringsfondens område kan stilles et reduceret parkeringskrav på 25 % med begrundelse i, at en del af kunderne må forventes at benytte offentlig transport, og at gæster, der kommer i bil, i visse tilfælde ankommer flere i samme bil.
  
Forhold til allerede givne byggetilladelser
Fastlæggelse af parkeringsnormer er forvaltningsretligt at betragte som skøn under regel, hvilket konkret er lovligt, idet der netop er hjemmel til at fastsætte generelle normer. Der vil ikke i forbindelse med en generel praksisændring opstå problemer i relation til lighedsgrundsætningen, idet tidligere vedtagne lokalplaner har forholdt sig til de planmæssige forhold på tidspunktet for deres vedtagelse, se bilag.


Forhold til gældende lokalplaner

Herning Kommune kan i konkrete sager, på baggrund af en ændring i parkeringskravene, dispensere til parkeringskrav stillet i gældende lokalplaner. Dette kan ske når kravet om parkering ikke fremgår af lokalplanens formålsbestemmelse eller anvendelsesbestemmelse.
 
Krav til parkeringsarealer herefter
Parcel-/rækkehuse 2 p-plads pr. bolig
Etageboliger 1½ p-plads pr. bolig
1 værelses lejligheder 1 p-plads pr. bolig
Ungdomsboliger ½ p-plads pr. bolig
Ældreboliger ½ p-plads pr. bolig
Erhverv 1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal
Hoteller ¾ p-plads pr. værelse + 10 % til personale
Restauranter 1 p-plads pr. 12 siddepladser + 1 p-plads pr. samtidig beskæftiget personale

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur og Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Byplanudvalget fastsætter parkeringskrav for restauranter inden for parkeringsfondens område (kortbilag A) til 1 p-plads pr. 12 siddeplader +1 p-plads pr. samtidig beskæftiget personale,

 

at Byplanudvalget fastsætter parkeringskrav for hoteller inden for parkeringsfondens område (kortbilag A) til ¾ p-plads pr. værelse + 10 % til personale,

 

at Teknik- og Miljøudvalget tager sagen til orientering.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur og Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 • Kortbilag A Regulativ for Parkeringsfonden
 • Generel praksisændring for parkeringsnorm
 

138. Mobilitetsstrategi (Fællesmøde med Byplanudvalget)

Sagsnr.: 05.00.00-P15-1-13 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Mobilitetsstrategi (Fællesmøde med Byplanudvalget)

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 
 

 

Sagsresume

Der foreslås udarbejdet en mobilitetsstrategi for Herning Kommune, da mobilitet er afgørende for at fastholde kommunen attraktiv for erhvervslivet og bosætningen.

Mobilitetsstrategien vil indgå i tæt sammenhæng med kommunens øvrige planer og vil rangere på linje med Kommuneplanens strategiske niveau med direkte sammenhæng til underliggende temaplaner.
 
Hensigten med mobilitetsplanen er at give borgerne, de erhvervsaktive og virksomhederne de bedst mulige forudsætninger for at kunne transportere sig både som fodgænger, cyklist, kollektiv rejsende og i bil rundt i kommunen samt til/fra kommunen.  


Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes en mobilitetsstrategi.

Sagsfremstilling

Formål
Herning Kommune har gennem de sidste årtier gennemgået en markant udvikling i både byudviklingen og infrastrukturen. Dette har været med til at gøre Herning til en attraktiv kommune for både erhvervslivet, til bosætning samt til oplevelser og fritidsaktiviteter.
 
For at sikre, at Herning Kommune også i fremtiden kan være en attraktiv kommune er der behov for udarbejdelse af en mobilitetsstrategi, der skal understøtte og muliggøre de politikker og visioner, der allerede foreligger ved at skabe et solidt fundament for fremtidig udvikling af den trafikale infrastruktur.
 
Mobilitetsstrategien vil indgå i en tæt sammenhæng med kommunens øvrige planer og rangerer på linje med Kommuneplanens strategiske niveau men med direkte reference til underliggende temaplaner som Trafiksikkerhedsplan, Cykelhandlingsplan, Kollektiv Trafikplan mv.
 
Derved sikres en overensstemmelse på tværs af de øvrige planer i kommunen, hvorved fysisk arealudvikling kombineres med overordnede målsætninger, der relaterer sig til både miljø, transport, erhvervsudvikling og borgerne generelt.
 
Målgruppe
Mobilitetsstrategien er et styringsredskab, som skal kunne give borgerne, de erhvervsaktive og virksomhederne de bedst mulige forudsætninger for at kunne transportere sig både som fodgænger, cyklist, kollektiv rejsende og i bil rundt i kommunen samt til/fra kommunen. Borgerne og erhvervslivet skal derved opleve at få reelle alternativer i forbindelse med deres transport.


Mobilitetsstrategien er et planstyrende redskab for forvaltningen i det daglige arbejde.  


Mobilitetsstrategiens principper
Mobilitet er noget der påvirker os alle i vores hverdag enten i form af vores eget transportbehov for at komme fra A til B eller i forbindelse med at flytte vare og gods mellem eksempelvis produktion, detailhandel og forbrugere.
 
Ofte bemærkes behovet for god mobilitet først når mobiliteten ikke er tilstrækkelig og generne overstiger det forventede og/eller det rentable. I sidste ende resulterer en dårlig mobilitet ofte i øgede omkostninger - menneskelige, økonomiske eller miljømæssigt – og dermed reduceret vækst.
 
I mobilitetsstrategien vil der blive arbejdet med to centrale begreber, nemlig
knudepunkter og korridorer, til beskrivelse af mobiliteten og de services og tilbud der tilbydes borgerne og de erhvervsdrivende for transport rundt om i kommunen.

Knudepunkter er lokaliteter, hvor to eller flere transportformer knyttes sammen med mulighed for at skifte transportmiddel. I knudepunkterne knyttes transportbehov for bolig, erhverv og rekreative tilbud sammen. Byudviklingen i området understøttes gennem udbuddet og tilstedeværelsen af forskellige transportformer.
 
Korridorer forbinder knudepunkterne ved hjælp af én eller flere transportformer og hvor der er et transportbehov mellem bolig, erhverv og rekreative tilbud.
 
De udpegende knudepunkter og korridorer i mobilitetsstrategien er ikke en beskrivelse af de eksisterende faciliteter, men skal ses som den fremadrettede vision for, hvilke transporttilbud Herning Kommune på sigt ønsker at arbejde hen imod at kunne tilbyde borgere og erhvervsdrivende i de enkelte områder.
 
Knudepunkterne og korridorerne beskrives med forskellige niveauer, til hvilke der knytter sig nogle forudbestemte services og faciliteter. På den baggrund er det muligt at udarbejde underliggende planer, der konkretiserer mobilitetsstrategiens visioner og målsætning gennem fysiske og adfærdsregulerende tiltag.

I mobilitetesstrategien vil der i øvrigt blive arbejdet med de gennemgående trafikanter nord/syd og øst/vest gennem kommunen, som skal sikre hurtig og sikker fremkommelighed for virksomheder og pendlere.

 

I Herning Kommune er der foretaget en række analyser og undersøgelser, der viser, at ca. 45 % af de daglige rejser under 5 km foretages i bil. Disse rejser er således for langt de fleste personer helt eller delvist mulige at gennemføre ved hjælp af andre transportmidler. Med et tilfredsstillende mobilitetssystem er det således muligt at kombineret transport, sundhed og bæredygtighed ved at understøtte brugen af cyklen på en del af rejsen.  

 
Sammenhæng
For at sikre sammenhæng og størst mulig værdi af de overordnede regionale og nationale strategier og infrastrukturprojekter, der i disse år er til debat, er det vigtigt, at Herning Kommune gennem mobilitetsstrattegien har klarlagt hvorledes kommunen bedst muligt kan støtte op om projekterne.
 
Mobilitetsstrategien vil derfor give beskrivelser af, hvorledes de nationale visioner kan sammentænkes med Herning Kommunes ønsker til den infrastrukturelle og bymæssige udvikling i kommunen.
  
Der vil på mødet blive givet en uddybende præsentation af den forventede arbejdsproces samt det nærmere indhold i mobilitetsstrategien.

Indstilling

Direktørerne for By, Erhverv og Kultur samt Teknik og Miljø indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalget beslutter, at udarbejdelsen af mobilitetsstategien igangsættes, så der skabes et grundlag for den fremtidige by- og infrastrukturudvikling i kommunen og som skal indgå i kommuneplanprocessen,

 

at Byplanudvalget tager sagen til orientering.
Direktørerne for By, Erhverv og Kultur samt Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

139. Vægtningskriterier for nyt busterminalprojekt på Banegårdspladsen

Sagsnr.: 05.05.06-P20-6-13 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Vægtningskriterier for nyt busterminalprojekt på Banegårdspladsen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese, Tommy Jonassen

Sagsresume

Materialet til prækvalifikation af teams for et nyt busterminalprojekt på Banegårdspladsen skal udsendes primo juni og prækvalifikationen løber ca. 4 uger. Vægtningskriterierne for udvælgelse af teams skal godkendes, og foreslås som beskrevet i sagsfremstillingen med fem hovedpunkter.

Forvaltningen anbefaler, at vægtningskriterierne godkendes.

Sagsfremstilling

Der gennemføres en prækvalifikation for udvælgelse af teams / konsortier til en entreprisekonkurrence for etableringen af en ny samlet busterminal, omlægning af Banegårdspladsen samt opførelsen af en ny terminalbygning. Der er i projektet også mulighed for at udnytte en option på en byggeret i den vestlige del af Banegårdspladsen.
 
Vægtningskriterierne for udvælgelsen er vurderet ud fra projektets opbygning, hvor funktionaliteten er essentiel for at terminalanlæg og terminalbygning fungerer optimalt for passagererne. Æstetik er ligeledes en vigtig del af projektet, da terminalanlæg og bygninger skal indpasses i et centralt og trafikmæssigt komplekst byrum i Herning. Økonomi vægter som det tredje højeste dog kun med 15%, da der i den efterfølgende konkurrence bliver fastsat et maksimalt beløb for etablering af terminalanlæg og ombygning af Banegårdspladsen. Dette beløb bliver fastlagt ud fra den afsatte økonomi indeholdende et tilskud fra Trafikstyrelsen, og bliver derfor ikke et væsentligt konkurrenceparameter. Selve terminalbygningen finansieres og etableres af den vindende byder. Tidsplanen vægter 10% for at understrege at arbejdet skal udføres effektivt, og til mindst mulig gene for den daglige trafik. Under de øvrige vægtningskriterier er bl.a. optionen på udnyttelse af byggeretten på den vestlige del af Banegårdspladsen samt etableringen af ekstra parkeringspladser. Disse punkter vægter ikke så højt, da det primære projekt er selve terminalprojektet.
 
Tildelingen af kontrakten vil tilgå den bydende, der samlet set tilbyder kommunen det mest fordelagtige tilbud i forbindelse med opførelsen af nyt terminalanlæg med tilhørende terminalbygning ud fra disse vægtningskriterier. De afleverede tilbud vil blive vægtet og tildelt point i forhold til følgende vægtningskriterier:

 

A – Funktionalitet – 35 %:

 • Arealdisponering af Banegårdsplads og terminalbygning

 • Logistik for trafik og gående

 • Den samlede plan for hele området i sammenhæng med byen

 

B – Æstetik – 25 %:

 • Terminalbygningens fremtoning og arkitektoniske indpasning på Banegårdspladsen

 • Overflader - facader og belægning

 • Sammenhæng og detaljering af Banegårdspladsen

 

C – Økonomi – 15 %:

 • Tilbudt anlægssum for terminalanlæg og ombygning af Banegårdspladsen

 

D – Tidsplan – 10 %:

 • Effektiv tidsplan for byggeri som forholder sig til områdets fortsatte trafikale funktioner

 

E – øvrige – 15 %:

 • Udnyttelse af optionen for opførelse af yderligere byggeri på byggefelt vest for terminalanlægget, jf. lokalplanforslag (5 %)

 • Tilbudte parkeringsarealer ud over det byggeriet udløser (5 %)

 • Driftsomkostninger af det tilbudte terminalanlæg i en 5. års driftsaftale (5 %)

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at vægtningskriterierne for prækvalifikationen godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.