Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. juni 2014
Mødested: B2.01 (Fællesmøde med Byplanudvalget)

Dagsordenpunkter

139. Vægtningskriterier for nyt busterminalprojekt på Banegårdspladsen

Sagsnr.: 05.05.06-P20-6-13 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Vægtningskriterier for nyt busterminalprojekt på Banegårdspladsen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese, Tommy Jonassen

Sagsresume

Materialet til prækvalifikation af teams for et nyt busterminalprojekt på Banegårdspladsen skal udsendes primo juni og prækvalifikationen løber ca. 4 uger. Vægtningskriterierne for udvælgelse af teams skal godkendes, og foreslås som beskrevet i sagsfremstillingen med fem hovedpunkter.

Forvaltningen anbefaler, at vægtningskriterierne godkendes.

Sagsfremstilling

Der gennemføres en prækvalifikation for udvælgelse af teams / konsortier til en entreprisekonkurrence for etableringen af en ny samlet busterminal, omlægning af Banegårdspladsen samt opførelsen af en ny terminalbygning. Der er i projektet også mulighed for at udnytte en option på en byggeret i den vestlige del af Banegårdspladsen.
 
Vægtningskriterierne for udvælgelsen er vurderet ud fra projektets opbygning, hvor funktionaliteten er essentiel for at terminalanlæg og terminalbygning fungerer optimalt for passagererne. Æstetik er ligeledes en vigtig del af projektet, da terminalanlæg og bygninger skal indpasses i et centralt og trafikmæssigt komplekst byrum i Herning. Økonomi vægter som det tredje højeste dog kun med 15%, da der i den efterfølgende konkurrence bliver fastsat et maksimalt beløb for etablering af terminalanlæg og ombygning af Banegårdspladsen. Dette beløb bliver fastlagt ud fra den afsatte økonomi indeholdende et tilskud fra Trafikstyrelsen, og bliver derfor ikke et væsentligt konkurrenceparameter. Selve terminalbygningen finansieres og etableres af den vindende byder. Tidsplanen vægter 10% for at understrege at arbejdet skal udføres effektivt, og til mindst mulig gene for den daglige trafik. Under de øvrige vægtningskriterier er bl.a. optionen på udnyttelse af byggeretten på den vestlige del af Banegårdspladsen samt etableringen af ekstra parkeringspladser. Disse punkter vægter ikke så højt, da det primære projekt er selve terminalprojektet.
 
Tildelingen af kontrakten vil tilgå den bydende, der samlet set tilbyder kommunen det mest fordelagtige tilbud i forbindelse med opførelsen af nyt terminalanlæg med tilhørende terminalbygning ud fra disse vægtningskriterier. De afleverede tilbud vil blive vægtet og tildelt point i forhold til følgende vægtningskriterier:

 

A – Funktionalitet – 35 %:

 • Arealdisponering af Banegårdsplads og terminalbygning

 • Logistik for trafik og gående

 • Den samlede plan for hele området i sammenhæng med byen

 

B – Æstetik – 25 %:

 • Terminalbygningens fremtoning og arkitektoniske indpasning på Banegårdspladsen

 • Overflader - facader og belægning

 • Sammenhæng og detaljering af Banegårdspladsen

 

C – Økonomi – 15 %:

 • Tilbudt anlægssum for terminalanlæg og ombygning af Banegårdspladsen

 

D – Tidsplan – 10 %:

 • Effektiv tidsplan for byggeri som forholder sig til områdets fortsatte trafikale funktioner

 

E – øvrige – 15 %:

 • Udnyttelse af optionen for opførelse af yderligere byggeri på byggefelt vest for terminalanlægget, jf. lokalplanforslag (5 %)

 • Tilbudte parkeringsarealer ud over det byggeriet udløser (5 %)

 • Driftsomkostninger af det tilbudte terminalanlæg i en 5. års driftsaftale (5 %)

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at vægtningskriterierne for prækvalifikationen godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.