Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. juni 2014
Mødested: B2.01 (Fællesmøde med Byplanudvalget)

Dagsordenpunkter

138. Mobilitetsstrategi (Fællesmøde med Byplanudvalget)

Sagsnr.: 05.00.00-P15-1-13 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Mobilitetsstrategi (Fællesmøde med Byplanudvalget)

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 
 

 

Sagsresume

Der foreslås udarbejdet en mobilitetsstrategi for Herning Kommune, da mobilitet er afgørende for at fastholde kommunen attraktiv for erhvervslivet og bosætningen.

Mobilitetsstrategien vil indgå i tæt sammenhæng med kommunens øvrige planer og vil rangere på linje med Kommuneplanens strategiske niveau med direkte sammenhæng til underliggende temaplaner.
 
Hensigten med mobilitetsplanen er at give borgerne, de erhvervsaktive og virksomhederne de bedst mulige forudsætninger for at kunne transportere sig både som fodgænger, cyklist, kollektiv rejsende og i bil rundt i kommunen samt til/fra kommunen.  


Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes en mobilitetsstrategi.

Sagsfremstilling

Formål
Herning Kommune har gennem de sidste årtier gennemgået en markant udvikling i både byudviklingen og infrastrukturen. Dette har været med til at gøre Herning til en attraktiv kommune for både erhvervslivet, til bosætning samt til oplevelser og fritidsaktiviteter.
 
For at sikre, at Herning Kommune også i fremtiden kan være en attraktiv kommune er der behov for udarbejdelse af en mobilitetsstrategi, der skal understøtte og muliggøre de politikker og visioner, der allerede foreligger ved at skabe et solidt fundament for fremtidig udvikling af den trafikale infrastruktur.
 
Mobilitetsstrategien vil indgå i en tæt sammenhæng med kommunens øvrige planer og rangerer på linje med Kommuneplanens strategiske niveau men med direkte reference til underliggende temaplaner som Trafiksikkerhedsplan, Cykelhandlingsplan, Kollektiv Trafikplan mv.
 
Derved sikres en overensstemmelse på tværs af de øvrige planer i kommunen, hvorved fysisk arealudvikling kombineres med overordnede målsætninger, der relaterer sig til både miljø, transport, erhvervsudvikling og borgerne generelt.
 
Målgruppe
Mobilitetsstrategien er et styringsredskab, som skal kunne give borgerne, de erhvervsaktive og virksomhederne de bedst mulige forudsætninger for at kunne transportere sig både som fodgænger, cyklist, kollektiv rejsende og i bil rundt i kommunen samt til/fra kommunen. Borgerne og erhvervslivet skal derved opleve at få reelle alternativer i forbindelse med deres transport.


Mobilitetsstrategien er et planstyrende redskab for forvaltningen i det daglige arbejde.  


Mobilitetsstrategiens principper
Mobilitet er noget der påvirker os alle i vores hverdag enten i form af vores eget transportbehov for at komme fra A til B eller i forbindelse med at flytte vare og gods mellem eksempelvis produktion, detailhandel og forbrugere.
 
Ofte bemærkes behovet for god mobilitet først når mobiliteten ikke er tilstrækkelig og generne overstiger det forventede og/eller det rentable. I sidste ende resulterer en dårlig mobilitet ofte i øgede omkostninger - menneskelige, økonomiske eller miljømæssigt – og dermed reduceret vækst.
 
I mobilitetsstrategien vil der blive arbejdet med to centrale begreber, nemlig
knudepunkter og korridorer, til beskrivelse af mobiliteten og de services og tilbud der tilbydes borgerne og de erhvervsdrivende for transport rundt om i kommunen.

Knudepunkter er lokaliteter, hvor to eller flere transportformer knyttes sammen med mulighed for at skifte transportmiddel. I knudepunkterne knyttes transportbehov for bolig, erhverv og rekreative tilbud sammen. Byudviklingen i området understøttes gennem udbuddet og tilstedeværelsen af forskellige transportformer.
 
Korridorer forbinder knudepunkterne ved hjælp af én eller flere transportformer og hvor der er et transportbehov mellem bolig, erhverv og rekreative tilbud.
 
De udpegende knudepunkter og korridorer i mobilitetsstrategien er ikke en beskrivelse af de eksisterende faciliteter, men skal ses som den fremadrettede vision for, hvilke transporttilbud Herning Kommune på sigt ønsker at arbejde hen imod at kunne tilbyde borgere og erhvervsdrivende i de enkelte områder.
 
Knudepunkterne og korridorerne beskrives med forskellige niveauer, til hvilke der knytter sig nogle forudbestemte services og faciliteter. På den baggrund er det muligt at udarbejde underliggende planer, der konkretiserer mobilitetsstrategiens visioner og målsætning gennem fysiske og adfærdsregulerende tiltag.

I mobilitetesstrategien vil der i øvrigt blive arbejdet med de gennemgående trafikanter nord/syd og øst/vest gennem kommunen, som skal sikre hurtig og sikker fremkommelighed for virksomheder og pendlere.

 

I Herning Kommune er der foretaget en række analyser og undersøgelser, der viser, at ca. 45 % af de daglige rejser under 5 km foretages i bil. Disse rejser er således for langt de fleste personer helt eller delvist mulige at gennemføre ved hjælp af andre transportmidler. Med et tilfredsstillende mobilitetssystem er det således muligt at kombineret transport, sundhed og bæredygtighed ved at understøtte brugen af cyklen på en del af rejsen.  

 
Sammenhæng
For at sikre sammenhæng og størst mulig værdi af de overordnede regionale og nationale strategier og infrastrukturprojekter, der i disse år er til debat, er det vigtigt, at Herning Kommune gennem mobilitetsstrattegien har klarlagt hvorledes kommunen bedst muligt kan støtte op om projekterne.
 
Mobilitetsstrategien vil derfor give beskrivelser af, hvorledes de nationale visioner kan sammentænkes med Herning Kommunes ønsker til den infrastrukturelle og bymæssige udvikling i kommunen.
  
Der vil på mødet blive givet en uddybende præsentation af den forventede arbejdsproces samt det nærmere indhold i mobilitetsstrategien.

Indstilling

Direktørerne for By, Erhverv og Kultur samt Teknik og Miljø indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalget beslutter, at udarbejdelsen af mobilitetsstategien igangsættes, så der skabes et grundlag for den fremtidige by- og infrastrukturudvikling i kommunen og som skal indgå i kommuneplanprocessen,

 

at Byplanudvalget tager sagen til orientering.
Direktørerne for By, Erhverv og Kultur samt Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.