Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. juni 2014
Mødested: B2.01 (Fællesmøde med Byplanudvalget)

Dagsordenpunkter

136. Forslag til klimatilpasningsplan til udsendelse i høring (fællesmøde med Byplanudvalget)

Sagsnr.: 01.02.15-P16-3-13 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Forslag til klimatilpasningsplan til udsendelse i høring (fællesmøde med Byplanudvalget)

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth, Marius Reese, Anders Debel

Sagsresume

I 2012 indgik Regeringen og Kommunernes Landsforening en aftale om, at alle landets kommuner skal udarbejde en klimatilpasningsplan. I overensstemmelse hermed fremlægges hermed forslag til Klimatilpasningsplan for Herning Kommune med henblik på udsendelse i høring. Klimatilpasningsplanen skal vedtages som Tillæg nr. 13 til Herning Kommuneplan 2013-2024. Prioriteringen af de kommende års klimaindsatser er foregået i samarbejde med Herning Vand A/S med henblik på at sikre enighed om indsatsernes gennemførelse. Efter endt høring forelægges planen til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har i samarbejde med Herning Vand A/S udarbejdet forslag til Tillæg nr. 13 til Herning Kommuneplan 2013-2024. Forslaget vedlægges som bilag.
 
Under den offentlige høring vil borgerne have adgang til oversvømmelseskort, risikokort og klimatilpasningsplanen.
 
Klimatilpasningsplanen har til formål at beskrive hvilke lokale udfordringer, der er i Herning Kommune, og på baggrund heraf pege på, hvordan der kan ske klimatilpasning af byerne og det åbne land – på kort sigt og på langt sigt.
 
Til grund for klimatilpasningsplanen ligger et større kortlægningsarbejde, der er udført i samarbejde med Herning Vand A/S. Kortlægningen viser, hvor konsekvenserne af oversvømmelser vil være størst. På baggrund af kortlægningen er der sammen med Herning Vand A/S fundet frem til, hvordan klimaudfordringen bedst løses herunder prioriteret i hvilke områder, der skal igangsættes en indsats. Prioriteringen tager udgangspunkt i, hvor oversvømmelserne vil skade mest sammenholdt med de steder, hvor der i dag allerede er kendte oversvømmelseshændelser og prioriteringen tager ligeledes udgangspunkt i kriterierne i den tidligere vedtagne klimatilpasningsstrategi. Klimatilpasningsplanen har et fokus på Herning By da det under kortlægningsarbejdet blev identificeret at oversvømmelsesrisikoen er størst her.
 
I indsatsplanen er oplistet de indsatser, der ønskes gennemført de kommende år. Udover konkrete områder, hvor der skal laves nye klimaløsninger, lægges der op til en række generelle indsatser. Realiseringen af klimaindsatserne er et fælles ansvar. Planen indeholder til dette formål en række retningslinjer for kommunens planlægning, myndighedsbehandling og målsætninger for det fremtidige samarbejde mellem kommunen, forsyningen og private om at gennemføre klimatilpasningen.
Netop fordi klimatilpasning fordrer et øget samarbejde mellem Herning Kommune, Herning Vand A/S og de private grundejere og brugere af arealer, vil der i fremtiden være øget fokus på at sikre en god koordination og dialog om projekterne og de generelle indsatser. I afsnittene Handleplan er der nærmere redegjort for, hvordan klimatilpasning bør ske.
 
Der er i forbindelse med den offentlige høring af debatoplægget, fra 5. februar 2014 til den 5. marts 2014, indkommet én bemærkning til klimatilpasningsplanen. Bemærkningen omhandler placering af ny skole i Gjellerup/Hammerum i forhold til at der er udpeget en oversvømmelsesrisiko på boldbanerne ved Hammerum Hallen. Udpegningen betyder at der ved planlægning i området skal tages særligt stilling til hvor bygninger kan placeres samt behov for terrænregulering. Bemærkningen giver ikke anledning til særlige tiltag i selve klimatilpasningsplanen, men indgår i arbejdet med placeringen af skolen.
 
Regeringen og Kommunernes Landsforening har i 2012 indgået en aftale om, at alle landets kommuner skal udarbejde en klimatilpasningsplan, der kortlægger risikoen for oversvømmelse og skaber overblik over, og dermed danner et godt grundlag for beslutninger om nye investeringer i klimatilpasning. I aftalen ligger også et ønske om, at kommunerne skal løfte investeringerne til klimatilpasning med 2,5 mia. kr. om året.
 
Ny lovgivning gennemført foråret 2013 medvirker til, at forsyningsselskaberne kan medfinansiere klimatilpassede løsninger over jorden. Samtidig er der lagt op til tværgående løsninger, hvor tekniske anlæg, der f.eks. har et rekreativt indhold, kan medfinansieres af forsyningen. Forsyningens muligheder for medfinansiering gælder både kommunale og private anlæg og dækker både anlægs- og driftsudgifter, uden at selskabet altså kommer til at eje de nye anlæg. Herning Kommune og Herning Vand A/S samarbejder om 3 projekter (KLIT 1-3), hvoraf KLIT 1 ved Kløvervej er under udførelse.
 
KLIT projekterne etableres, inden klimatilpasningsplanen er færdig, men dækker et erkendt behov i området og ligger i naturlig forlængelse af de allerede planlagte oversvømmelsesbegrænsende tiltag i forhold til større regnvandshændelser i Herningsholm Å systemet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur og Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Byplanudvalget indstiller forslag til Klimatilpasningsplan (tillæg nr. 13 til Herning Kommuneplan 2013-2024) til foreløbig vedtagelse,

 

at Teknik- og Miljøudvalget tager sagen til orientering.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur og Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • Forslag til klimatilpasningsplan Herning 28-05-14