Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. juni 2014
Mødested: B2.01 (Fællesmøde med Byplanudvalget)

Dagsordenpunkter

137. Revision af parkeringskrav i f.m. nyt byggeri, til- eller ombygning eller ændret anvendelse af en ejendom (fællesmøde med Byplanudvalget)

Sagsnr.: 01.00.00-P00-3-14 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Revision af parkeringskrav i f.m. nyt byggeri, til- eller ombygning eller ændret anvendelse af en ejendom (fællesmøde med Byplanudvalget)

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese, Hans Eghøj

Sagsresume

Herning Kommunes parkeringsvedtægt ønskes revideret i forhold til de parkeringskrav Herning Kommune stiller over for restaurationer og hoteller i Herning Bymidte inden for det område, hvor Herning Kommunes Parkeringsfond finder anvendelse, se kortbilag A.

Sagsfremstilling

Den nuværende parkeringsvedtægt er fra før 1985 dog med en mindre ændring for ungdoms- og ældreboliger, som er reguleret fra 1 til en ½ p-plads i 90erne.
 
Krav til parkeringsarealer:
Parcel-/rækkehuse 2 p-plads pr. bolig
Etageboliger 1½ p-plads pr. bolig
1 værelses lejligheder 1 p-plads pr. bolig
Ungdomsboliger ½ p-plads pr. bolig
Ældreboliger ½ p-plads pr. bolig
Erhverv 1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal
Hoteller 1 p-plads pr. værelse + 10 % til personale
Restauranter 1 p-plads pr. 8 siddepladser + 1 pr. samtidig beskæftiget personale.
 
Restauranter
De senere år er der sket en brancheglidning/udskiftning i bymidten, hvor der er kommet flere restaurationer. Ved den ændrede anvendelse stilles typisk et større krav til parkering da restaurationerne skal etablere 1 plads pr. 8 siddepladser til forskel fra 1 plads pr 50 m2 erhvervsareal for andre typer erhverv. Der er i de fleste tilfælde tale om ændring af lokaler i eksisterende bygningsmasse, hvilket betyder, at der ikke kan etableres yderligere parkeringsplader. Krav om indbetaling til Herning Kommunes Parkeringsfond for de pladser, der ikke kan etableres, har i flere tilfælde været årsag til, at projekter ikke realiseres. Dermed bliver parkeringskravet begrænsende for byudviklingen.
 
Det er forvaltningens vurdering, at parkeringskravet kan ændres til 1 pr. 12 siddepladser, uden det får betydning for, om der etableres det fornødne antal parkeringspladser. Dette begrundes med, at der i Herning Bymidte er gode kollektive transportmuligheder, samt at spidsbelastningstidspunkterne på byens parkeringspladser og anlæg ligger uden for restauranternes ”spidsbelastningstidspunkter”. Restauranter som barer og udskænkningssteder fordrer heller ikke kørsel i bil og dermed brug af parkeringspladser.
 
Hoteller
Herning Kommune stiller krav om, at der etableres én parkeringsplads pr. værelse ved opførelse af hoteller. For hoteller, som ønsker at placere sig tæt ved f.eks. banegården eller andre trafikknudepunkter for offentlig transport, hvor man må have en forventning om, at en del af kunderne benytter offentlig transport, kan parkeringskravet betyde, at projekterne er urealiserbare.
 
Det er forvaltningens vurdering, at der inden for parkeringsfondens område kan stilles et reduceret parkeringskrav på 25 % med begrundelse i, at en del af kunderne må forventes at benytte offentlig transport, og at gæster, der kommer i bil, i visse tilfælde ankommer flere i samme bil.
  
Forhold til allerede givne byggetilladelser
Fastlæggelse af parkeringsnormer er forvaltningsretligt at betragte som skøn under regel, hvilket konkret er lovligt, idet der netop er hjemmel til at fastsætte generelle normer. Der vil ikke i forbindelse med en generel praksisændring opstå problemer i relation til lighedsgrundsætningen, idet tidligere vedtagne lokalplaner har forholdt sig til de planmæssige forhold på tidspunktet for deres vedtagelse, se bilag.


Forhold til gældende lokalplaner

Herning Kommune kan i konkrete sager, på baggrund af en ændring i parkeringskravene, dispensere til parkeringskrav stillet i gældende lokalplaner. Dette kan ske når kravet om parkering ikke fremgår af lokalplanens formålsbestemmelse eller anvendelsesbestemmelse.
 
Krav til parkeringsarealer herefter
Parcel-/rækkehuse 2 p-plads pr. bolig
Etageboliger 1½ p-plads pr. bolig
1 værelses lejligheder 1 p-plads pr. bolig
Ungdomsboliger ½ p-plads pr. bolig
Ældreboliger ½ p-plads pr. bolig
Erhverv 1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal
Hoteller ¾ p-plads pr. værelse + 10 % til personale
Restauranter 1 p-plads pr. 12 siddepladser + 1 p-plads pr. samtidig beskæftiget personale

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur og Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Byplanudvalget fastsætter parkeringskrav for restauranter inden for parkeringsfondens område (kortbilag A) til 1 p-plads pr. 12 siddeplader +1 p-plads pr. samtidig beskæftiget personale,

 

at Byplanudvalget fastsætter parkeringskrav for hoteller inden for parkeringsfondens område (kortbilag A) til ¾ p-plads pr. værelse + 10 % til personale,

 

at Teknik- og Miljøudvalget tager sagen til orientering.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur og Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • Kortbilag A Regulativ for Parkeringsfonden
  • Generel praksisændring for parkeringsnorm