Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. juni 2014
Mødested: B2.01 (Fællesmøde med Byplanudvalget)

Dagsordenpunkter

135. Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 23 til Herning Kommuneplan 2013-2024. Udpegning af områder til placering af store husdyrbrug (fællesmøde med Byplanudvalget)

Sagsnr.: 01.02.15-P16-7-14 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 23 til Herning Kommuneplan 2013-2024. Udpegning af områder til placering af store husdyrbrug (fællesmøde med Byplanudvalget)

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 (x)
 (x)

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Kanstrup, Anders Debel, Marius Reese

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 til Herning Kommuneplan har været behandlet på fællesmøde med Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget den 22. april 2014. Punktet blev udsat på baggrund af ønske om at få udarbejdet yderligere materiale til grundlag for en beslutning.
 
Der er udarbejdet en analyse med arealstørrelser som udvælgelseskriterie for udpegning af områder til store husdyrbrug samt en analyse af hvilke ændringer undladelse af ”større uforstyrrede landskaber” som parameter vil betyde for en udpegning. Dette fremgår af bilag 3.

Sagsfremstilling

Analysen med arealstørrelser som udvælgelseskriterie tager udgangspunkt i udpegningen beskrevet i Bilag 1, side 1-5. Endvidere er der i analysen vist arealstørrelser med og uden ”større uforstyrrede landskaber” som parameter for en udpegning.
  
Endvidere er udarbejdet notat om krav til bebyggelse i forbindelse med naturgasledninger, se bilag 4 samt nyt Kortbilag A med eksisterende husdyrbrug på kortet.

 

Minimumsafstandskrav til husdyrbrug i forhold til bymæssig bebyggelse: Inden for 50 meter er der tale om et forbud. Inden for 300 meter kan der gives godkendelse - evt. på vilkår til støj, lugt, fluer mm. Men de skal også altid overholde 5 OUE/m³ (som angiver geneafstanden til byzone). Geneafstanden reduceres dog, hvis landbruget er placeret nord for byzonen og den øges, hvis der, i samme punkt, er andre husdyrbrug, der lugter. 

 
Sagsfremstilling Byplanudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets behandling 22. april 2014 
Sagsresume
Dette forslag til tillæg nr. 23 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er udarbejdet på baggrund af Naturstyrelsens indsigelse mod Forslag til Herning Kommuneplan 2013-2024 vedrørende udpegning til placering af store husdyrbrug. Med kommuneplantillæg nr. 23 udpeger Herning Kommune i alt 8 områder til placering af store husdyrbrug.
 
Udpegningen er medvirkende til at sikre en større investeringssikkerhed for det enkelte landbrug, da man på baggrund af udpegningen må forvente, at Herning Kommune ikke tager arealerne i brug til anden anvendelse.
 
Sagsfremstilling
Naturstyrelsen gjorde i forbindelse med Forslag til Herning Kommuneplan 2013-2024 indsigelse mod Herning Kommunes udpegninger til placering af store husdyrbrug. Store husdyrbrug er efter planloven defineret som husdyrbrug med over 500 dyreenheder (DE). For at sikre at Herning Kommuneplan 2013-24 kunne endeligt vedtages, blev det i den forbindelse aftalt, at Herning Kommune i det første halvår af 2014 skulle udarbejde et tillæg med en fornyet udpegning af områder til store husdyrbrug.
 
Nuværende udpegning består af en retningslinje om, at de store husdyrbrug skal placeres inden for udpegningen af særligt værdifulde landbrugsjorde. Staten har stillet krav om, at der på kort sker en konkret udpegning af afgrænsede områder til store husdyrbrug. Herning Kommunes udpegning af særligt værdifulde landbrugsjorde ændres dermed ikke ved dette kommuneplantillæg, men fastholdes som udpeget i Herning Kommuneplan 2013-2024.
 
Ved udpegningen af områder til store husdyrbrug er der taget udgangspunkt i de prioriteringer, herunder arealer til byudvikling, beskyttelsesområder mv., der allerede er vedtaget gennem Herning Kommuneplan 2013-2024, samt de metoder til udpegninger som bl.a. nabokommunerne har benyttet. Herning Kommunes metode til udpegning kan direkte sammenlignes med metoden benyttet i Ringkøbing-Skjern og Holstebro Kommuner. Se bilag 2 for nabokommunernes konkrete udpegninger.
 
På den baggrund er følgende lagt til grund for en udpegning (se også bilag 1 samt kortbilag A):
 
A-, B- og C-målsatte naturområder, Grundvandsindsatsplanområder, Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), Nitratfølsomt indvindingsopland, Områder der anvendes til råstofindvinding, Hygiejnisk zone til vandværksboringer, oplande til vandområder, hvor målsætning ikke er opfyldt som følge af tilførslen af næringsstoffer (fosfor), § 3 arealer, potential natur, Natura2000, Spredningskorridorer, de kommunale handleplaner for de statslige Vand- og Naturplaner, større uforstyrrede landskaber, kirkebyggelinjer, fredninger, særligt værdifulde landskaber, skov, sø og å-beskyttelseslinjer, fredskov, 500 m til bebyggelse og 1000 m til centerbyer.
 
Analysen foretaget på baggrund af ovenstående parametre er at betragte som residual planlægning, dvs. en udpegning baseret kun på kendte bindinger uden en konkret vurdering af egnetheden af de enkelte områder. I ovenstående analyse er størsteparten af bindingerne baseret på lovgivning, som stiller specifikke krav til hvordan de enkelte arealer kan anvendes. Viborg og Ikast-Brande Kommuner har grundlæggende lavet residual planlægning.
 
Herning Kommune har et vist råderum inden for bindingerne ”Større uforstyrrede landskaber” og ”særligt værdifulde landskabsområder”, hvor der gerne må opføres landbrugsbygninger, men der må være en forventning om særlige krav i forhold til landskabet samt udpegning af ”Potentiel natur” og ”Spredningskorridorer”, som ikke er lovfastsatte udpegninger. Dog følger disse udpegninger å’er og anden natur med udpegninger fastsat efter anden lovgivning. Endvidere er fastlæggelsen af 500 m og 1000 m zonerne om bebyggelse ligeledes ikke lovfastsatte udpegninger, men medtaget med det formål at sikre plads til fremtidigt byudvikling.
 
Der er i den konkrete udpegning (de 8 områder) lagt til grund, at det er større sammenhængende områder, uden eller næsten uden bindinger, der udpeges. Der er taget særligt hensyn til områder der efter husdyrloven skal beskyttes mod kvælstofbelastning samt sammenhæng til områder udpeget i nabokommunerne.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur og Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at kriterier for udpegning af områder til store husdyrbrug drøftes og besluttes,

 

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 23 til Herning Kommuneplan 2013-
2024 til foreløbig vedtagelse,

 

at Teknik- og Miljøudvalget tager sagen til orientering.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur og Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • Kortbilag A udpegning af områder til husdyrbrug med eksisterende husdyrbrug og større uforstyrrede l
  • Bilag 1 Udpegning af områder til storehusdyrbrug
  • Bilag 2 Updegninger store husdyrbrug Nabokommuner
  • Bilag 3 Udpegning af områder til store husdyrbrug - arealstørrelser som udvælgelseskriterie
  • Bilag 4 notat restriktioner bygninger ved naturgasledninger
  • bilag 4A Cirkulære af 26. november 1984
  • Bilag 4B Servitut
  • Bilag 4C Pas på gasledningerne 2012 side 8
  • Udkast Kommuneplantillæg nr. 23 Områder til placering af store husdyrbrug