Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 31. august 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 05.00.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Søren Boel Fyhn  

Hjemtagning af kantstensfejning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Dalsgaard, Tommy Jonassen

Sagsresume

Den store fejebil i DRIFT står til udskiftning, da den er 23 år gammel, og samtidig udløber kontrakten med privat aktør vedrørende kantstensfejning.

 

Ved anskaffelse af en ny fejebil og hjemtagelse af kantstensfejning vil det nuværende serviceniveau kunne opretholdes indenfor den afsatte driftsramme på serviceområde 09 Trafik.

 

Forvaltningen anbefaler, at opgaven med kantstensfejning hjemtages.

 

Sagsfremstilling

Fejeopgaven i dag består af et udbud på maskinel fejning langs kantsten på kommunale veje og intern varetagelse af akutte og mindre fejeopgaver.

 

I udbuddet fejes der årligt langs 2.260 km kantsten til ca. 650.000 kr. Kontrakten udløber den 31. december 2015.

 

Derudover anvendes egen fejebil til akutte og mindre fejeopgaver for flere af kommunens afdelinger med en omsætning på ca. 150.000 kr. Det kan eksempelvis være akutte fejeopgaver i forbindelse med cykelløb, events, koncerter, trafikuheld (eksempelvis på Landsskuet og til Vildbjerg Cup) samt mindre fejeopgaver i almindelighed.

 

Når kommunen selv disponerer over en fejebil, opnås en større fleksibilitet i forhold til reaktionstid, planlægning og koordinering af arbejdsindsats, særligt i forbindelse med events, arrangementer og lignende. Herudover kan der leveres en billig og behjælpelig fejning til kommunens øvrige afdelinger.

 

Beskrivelse af 2 muligheder for fremtidig udførelse af kantstensfejning i kommunen:

 

1. Udbyde alle fejeopgaver:

Ved at udbyde hele fejeopgaven forventes en meromkostning på ca. 150.000 kr. ved uændret serviceniveau.

Der vil være mindre fleksibilitet i opgaveløsningen.

 

2. Hjemtagning af fejning og indkøb af ny fejebil:

Ved at hjemtage hele fejeopgaven, vil der ikke være en meromkostning.

Der vil fortsat kunne tilbydes en stor fleksibilitet på fejeopgaven og uændret

serviceniveau.

Økonomi

Nuværende budget på serviceområde 09 Trafik til maskinel fejning er 1,1 mio. kr., hvori deponering af fejesand, den lille fejebil, akut fejning og kantstensfejning er indeholdt.

 

Hjemtagning af kantstensfejning vil betyde uændret serviceniveau og samme driftsramme til opgaven som i dag.

 

Anskaffelse af ny fejebil finansieres gennem det eksisterende driftsbudget i DRIFT.

 

Forvaltningen anbefaler, at opgaven med kantstensfejning hjemtages.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at opgaven med kantstensfejning hjemtages pr. 1. januar 2016.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 07.00.01-P15-1-14 Sagsbehandler: Gitte Østergaard  

Forslag til Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

x

x

Øvrige sagsbehandlere: Birger Strandby Ernst, Martin Skøtt, Bjarne Kallesø

Sagsresume

Herning Kommune har udarbejdet forslag til ny Affaldshåndteringsplan 2015-2024.

 

Planen fokuserer på følgende 3 områder:

 

-Bedre sortering

-Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

-Bedre affaldsbehandling og afsætning

 

For at opfylde de nationale målsætninger om 50% genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022 foreslås en 2-trins model i Herning Kommune:

 

1. Fra 2018 skal metal frasorteres fra alle husstande til genanvendelse.

2. Fra 2022 skal det organiske affald frasorteres fra alle husstande.

 

For at finde den bedste løsning på udsortering af plast og organisk affald ved husstandene, vil der i planperioden ske nærmere undersøgelser af mulighederne for indsamling og behandling.

Planen lægger op til, at der skal findes en løsning som indebærer maksimum 2 affaldsbeholdere samt en problemaffalds-kasse ved hver husstand.

 

Planen lægger desuden op til flere initiativer på genbrugspladserne, blandt andet optimering af indretning, evaluering af åbningstiderne og vurdering af behov for ny genbrugsplads i Sundsområdet.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 foreløbig godkendes og sendes i 8 ugers høring.

Sagsfremstilling

Alle kommuner skal hvert 6. år udarbejde en 12-årig plan for affaldshåndteringen i kommunen. Hovedvægten skal ligge på planens første 6 år.

Denne affaldshåndteringsplan er ikke gældende i 6 år. Dette skyldes bl.a. regeringens sene udmelding på ressourceområdet.

 

Del 1 – Målsætning og planlægning

Del 2 – Kortlægning

 

Der er udarbejdet et høringsoplæg, hvor hovedpunkterne i planen er inddraget.

 

 Planen er udarbejdet på baggrund af:

-Den nationale ressourceplan ”Danmark uden affald” der slår fast, at Danmark

 brænder for meget affald af. De nationale mål angiver, at vi i langt højere grad ser

 affald som en ressource, der kan genbruges og genanvendes.

-Herning Kommunes nuværende affaldshåndteringsplan

 

I den nationale ressourceplan ”Danmark uden affald” lægges op til, at kommunerne etablerer nye ordninger, så der på landsplan genanvendes 50 % af husholdningsaffaldet.

 

Med de nuværende ordninger i Herning Kommune genanvendes der i dag 34 %. Det sker ved indsamling af papir ved husstandene, glas og pap i miljøstationer samt plast, metal og pap på genbrugspladserne.

For at nå det nationale mål på 50 %, vurderer forvaltningen, at det er nødvendigt at indføre husstandsindsamling af både plast-, metal og det organiske affald.

 

Kommunens mål for øget genanvendelse af husholdningsaffaldet foreslås opdelt i en 2-trins model:

 

2018 mål

37 % genanvendelse af husholdningsaffaldet, forventes opnået ved husstandsindsamling af genanvendeligt metal. Husstandsindsamling af plastaffald afventer stillingtagen til, om der skal etableres et sorteringsanlæg i regi af det fælleskommunale affaldsselskab Østdeponi eller om der skal anvendes en anden aftager. Ved at håndtere affaldet i et sorteringsanlæg kan plast og metal og evt. andre fraktioner indsamles i samme rum i den to delte beholder og efterfølgende sorteres i rene fraktioner.

 

2022 mål

50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet, som forventes opnået ved genanvendelse af organisk affald fra husstandene. Inden da gennemføres undersøgelse af muligheder for udsortering af organisk affald fra restaffaldet uden kildesortering samt afsætning og genanvendelse af det organiske affald i biogasanlæg.

 

Initiativer i Affaldshåndteringsplan 2015-2018 

 • Udskiftning af affaldsbeholdere ved husstandene.
 • Forsøg med udsortering af metal og papir i èn 2-delt beholder i 1-2 udvalgte områder.
 • Genbrugspladsernes indretning skal gennemgås og optimeres - herunder skal Nederkærgård Genbrugsplads, Herning opgraderes.
 • Åbningstiderne på de 8 genbrugspladser skal harmoniseres.
 • Kompetenceløft af medarbejdere på genbrugspladserne.
 • Storskraldsordninger ved etageejendomme skal ensrettes.
 • Glascontainere skal gradvist udskiftes til nedgravede løsninger.
 • Etablering af fællesforening for velgørende organisationer, som kan aftage genbrugs effekter på genbrugspladserne.
 • Udvikling af skoletjenesten, eventuelt indgå som en del af Løvbakke Natur- og læringscenter.
 • Adfærdspåvirkende og informationskampagner – f.eks. sortering af problemaffald.
 • Udvikling af hjemmeside og selvbetjeningsløsninger.
 • Følge markedet for bedst mulig afsætning.
 • Følge udviklingen af behandlingsteknologier.

 

Nedenstående skal undersøges med henblik på afklaring:

 • Muligheden for etablering af en ny genbrugsplads i Sunds-området.
 • Videreudvikling af tværkommunale samarbejder, herunder fusion af fælleskommunale selskaber.
 • Muligheder for udsortering af plast ved husstandene, samt mulighederne for genanvendelse.
 • Muligheder for udsortering af organisk affald ved husstandene samt mulighederne for genanvendelse.

 

Efter behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget 7. september 2015 og Byrådet 15. september 2015 sendes forslag til Herning Kommunes affaldshåndteringsplan i offentlig høring i 8 uger.

Det endelige forslag forventes fremlagt i Teknik- og Miljøudvalget 30. november, i Økonomi- og Erhvervsudvalget 7. december og i Byrådet 15. december.

Økonomi

Det forventes, at gebyrniveauet i perioden 2015-2018 kan fastholdes på 2014-niveau, dog med forbehold for almindelig pristalsregulering, lovændringer, nye eller forhøjede nationale afgifter og gebyrer samt væsentlige stigninger i affaldsmængderne. Gebyret for perioden 2019-2024 kan være mere usikkert at forudsige. Muligheden for en mindre takstnedsættelse undersøges og er afhængig af, hvilken teknologisk løsning, der skal anvendes til udsortering af den organiske del ved husholdningerne.

Affaldshåndteringsplanen finansieres ud over de i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb, af den eksisterende driftsramme.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 foreløbig godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning

Forslag til Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 foreløbig godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger, idet materialet korrigeres for budgetforligets aftaler,

- etablering af genbrugsplads i Sunds-området

- søndagsåbent på genbrugspladsen i Herning gøres permanent.

Bilag

 

Sagsnr.: 07.00.00-G00-1-04 Sagsbehandler: Gitte Østergaard  

Orientering om kampagne for sortering af farligt affald

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Bjarne Kallesø, Lotta Sandsgaard

Sagsresume

I ugen op til og i Grøn Herning Uge (uge 36) gennemføres en kampagne om sortering af det farlige affald.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

 

Sagsfremstilling

Igennem en længere periode har antallet af problemaffalds-kasser til sortering været faldende, og der konstateres en del fejlsortering i kasserne.

 

Det er et stort problem for både naturen og mennesker, og også et økonomisk problem, hvis det farlige affald havner de forkerte steder.

 

Målet med kampagnen er at opnå en bedre sortering, og at udbrede kendskabet til den røde problemaffalds-kasse, som er en nem løsning, der ikke koster ekstra for borgeren.

 

Kampagnen omfatter flg:

-

Husstandsomdeling til alle private boliger inkl. etageboliger i form af en kuvert + folder + batteriboks. Se bilag.

-

Nye batteribokse kan efterfølgende hentes hos borgerservice, biblioteket og på genbrugspladserne

-

Bannere på alle skraldebiler

-

Udlevering af røde problemaffaldskasser på Nederkærgård

-

Nye sorteringsmærkater til problemaffaldskasserne udskiftes løbende i forbindelse med sorteringen + ilægsseddel, som viser, hvad der ikke skal i problemaffaldskassen

-

Nye ”hængere” til beskeder fra skraldemanden

-

Stand på Torvet den 29. august med fokus på problemaffaldskassen

-

Annoncering i Grøn Herning Uge avis, Herning Bladet og Herning Folkeblad

-

Video på Herning Kommunes facebook fra sorteringshallen - produceres af Herning Kommunes kommunikationsafdeling

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.01.00-P00-2-14 Sagsbehandler: Søren Brandt  

'Lillelund Engpark" - Forslag til regulering af Holing Bæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger forslag til reguleringsprojekt, som indebærer en forlægning af en række delstrækninger af Holing Bæk på en ca. 815 m lang strækning øst for Gullestrupvej. Projektet er en del af arbejdet med klimatilpasningsprojektet KLIT 3 Lillelund Engpark. Midlerne til projektet, som afholdes af Herning Vand A/S, blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. maj 2015, punkt 93.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til reguleringsprojekt godkendes.

Sagsfremstilling

Projektets formål er dels at gøre plads til en udvidelse af en række regnvandsbassiner, og dels at give vandløbet et mere naturligt forløb øst for Gullestrupvej.

 

 

Vandløbet får et nyt forløb på en række delstrækninger. Forlægningerne får ingen afvandingsmæssige konsekvenser for de tilstødende arealer.

Økonomi

Udgiften til regulering af vandløbet finansieres via klimatilpasningsprojektet KLIT 3.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til reguleringsprojekt for Holing Bæk godkendes og sendes i 4 ugers offentlig høring,
at forvaltningen bemyndiges til, i samarbejde med Herning Vand A/S, at arbejde videre med realisering af projektet, hvis der ikke indkommer bemærkninger i høringsfasen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.00.00-P35-1-14 Sagsbehandler: Kirsten Marie Brødbæk  

Orientering om referat fra Landbrugsrådsmøde juni 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Referat fra Landbrugsrådsmøde den 23. juni 2015 i Birk Centerpark.

Sagsfremstilling

Der har været afholdt Landbrugsrådsmøde den 23. juni 2015 hos Heden og Fjorden, Herning.

 

Mødet afholdes 2 gange årligt, hvor det skiftevis arrangeres af Heden og Fjorden og Herning Kommune.

 

Deltagere i mødet er 2 valgte politikere fra Teknik- og Miljøudvalget, repræsentanter fra Familielandbruget Midtvest/Vestjylland, Herning-Ikast Landboforening, Heden og Fjorden og repræsentanter fra administrationen i Herning Kommune.

 

Vedhæftet er referat og oplæg til de enkelte punkter.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.17.00-P19-53-13 Sagsbehandler: Peter Raben Refsgaard  

Orientering om Natur- og Miljøklagenævnets stadfæstelse af afgørelse om miljøgodkendelse på husdyrbrug

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Natur- og Miljøklagenævnet har den 10. juli 2015 stadfæstet Herning Kommunes afgørelse af 3. december 2013 om § 11 miljøgodkendelse af minkfarmen på Rotvigvej 5, Aulum.

Nævnet har desuden besluttet at tilføje 3 yderligere vilkår til godkendelsen, med henblik på at begrænse lugt- og fluegener for de omkringboende.


Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Godkendelsen giver tilladelse til udvidelse fra 2.595 tæver (76,3 DE) til 4.000 tæver (117,6 DE).

 

I forbindelse med udvidelsen ønsker ansøger at opføre 15 stk. 2-rækkede minkhaller nordøst for de eksisterende haller, flytning af fodersilo samt opførelse af ny gyllebeholder i det åbne land, 2,3 km nordøst for ejendommen. 

 

Miljøgodkendelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af en række beboere i nærområdet. Klagerne vedrører kravet om anvendelse af BAT i minkproduktionen samt gener fra minkfarmen i form af lugt, fluer, rotter og støj fra elektronisk fugleskræmsel. Klagerne forventer, at den ønskede produktionsudvidelse på minkfarmen vil forværre disse gener og gøre klagernes ejendomme usælgelige.

 

Lugt og fluegener

Natur- og Miljøklagenævnet finder, at den ansøgte produktion ikke vil medføre væsentlige lugtgener, hvis de af kommunen fastsatte vilkår overholdes. Nævnet lægger herved vægt på, at der ikke er relevante boliger, bebyggelse eller områder m.v. inden for de udregnede lugtgeneafstande, og at der ikke er grundlag for at antage, at husdyrbrugets lugtbidrag til omgivelserne er uacceptabelt for de omkringboende. Med henblik på størst mulig begrænsning af lugt- og fluegener for de omkringboende finder nævnet, at godkendelsen til minkfarmen på Rotvigvej 5 bør indeholde yderligere vilkår, der bl.a. skal sikre muligheden for kontrol med overholdelsen af reglerne i pelsdyrbekendtgørelsen om rengøring og fluebekæmpelse. Nævnet tilføjer følgende vilkår herom.

19a. Minkfarmens drift må ikke give anledning tillugtgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige for området.

28. Der skal føres logbog med angivelse af tidspunkter og metoder til rensing i, under og omkring burene.

29. Der skal føres logbog med angivelse af tidspunkter og forbrug af midler til fluebekæmpelse.

 

Spørgsmålet om værdiforringelse af de omkringliggende ejendomme er efter nævnets opfattelse ikke et hensyn, der indgår i vurderingen af en ansøgning efter husdyrbrugsloven.

 

Efter nævnets vurdering er der – ud over de ovenfor behandlede klagepunkter – ikke med klagerne fremkommet forhold, der kan føre til yderligere ændringer af kommunens afgørelse.

 

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Herning Kommunes afgørelse af 3. december 2013 om godkendelse til minkfarmen på ejendommen Rotvigvej 5, Aulum, med tilføjelse af tre ekstra vilkår.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-315-15 Sagsbehandler: Anja Plykker  

Sunds Hovedgade 70 - Ændring af tagkonstruktion på garage

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Der søges om tilladelse til overskridelse af byggeretten på Sunds Hovedgade 70, Sunds med hensyn til bygningshøjde i skelbræmmen mod naboejendom i forbindelse med ændring af tagkonstruktion på eksisterende garage.

 

Forvaltningen anbefaler, at det ud fra en helhedsvurdering tillades, at tagkonstruktionen ændres til 45° taghældning, som den forreste del af bebyggelsen.

Sagsfremstilling

Der ansøges i forbindelse med en forestående renovering og ombygning af eksisterende 2-familiebolig med garage, om ændring af bagbygningens tagkonstruktion. Nuværende bebyggelse består af en boligbebyggelse med høj rejsning. Garagen, der er sammenbygget hermed, har en lavere taghældning.

 

Ansøger ønsker, at den samlede bebyggelse får en helt ny tagbeklædning i sort tegltagsten og med samme taghældning på 45°. Dette vil ifølge ansøger give den samlede bebyggelse et mere ensartet og harmonisk udtryk. Bygningen er beliggende 1 m fra skel til nabo og dermed beliggende i skelbremmen.(2,5 m fra skel). Byggeriet overskrider byggeretten i BR-10, kap. 2.2.6, stk 2, 1): Ingen del af bygningens ydervægge eller tag må inden for en afstand af 2,5 m fra skel være højere end 2,5 m over terræn.

 

Ved ændring af tagkonstruktionen vil en del af tagfladen i skelbræmmen blive mere end 2,5 m høj, mens kippen på bygningen, der med en totalhøjde på 6 m ligger parallelt med skel, ligger inden for byggeretten og derfor overholder det skrå højdegrænseplan (se vedlagte bilag med skitse, hvor det område, der ligger uden for byggeretten er skraveret ind). Den nuværende garagebygning har en kiphøjde på ca. 3,2 m, mens beboelsesdelen af samme bygning allerede har 6 m til kip.

 

Idet kippen på bygningen ligger inden for byggeretten, ville man inden for byggeretten kunne bygge en bygning med en anden udformning, som i princippet ville give samme skyggegener for naboen, som den tagkonstruktion, der søges om tilladelse til. I følge BR10 vil der inden for byggeretten og inden for det skrå højdegrænseplan, kunne tillades byggeri op til 8,5 m i højden.

 

Naboen, Sunds Hovedgade 72, som ligger nord for skellet, bemærker, at man frygter, at få en øget skyggevirkning fra den højere tagkonstruktion. Det påpeges, at der ud for den ønskede tagkonstruktion, med en afstand på 6,95 m fra skel mod naboen, og dermed 7,95 m fra den aktuelle garagebygning, er opført en udestue, som i forårs- og sommermånederne er det primære opholdsareal i deres bolig. De er bekymret for, om de kommer til at mangle lys og bliver "klemt" inde, ved opførelse af et sort tegltag med 6 m højde til kip. Naboen er desuden bekymret for, om tagkonstruktionen vil kunne påvirke handelsprisen på deres ejendom negativt, idet de også fra terrassen udenfor havestuen vil føle sig klemt inde.

 

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at naboen ikke vil få større skyggevirkning ved den ønskede tagkonstruktion, end hvis der opførtes en anden bygning inden for byggeretten på samme sted. Der er 7,95 m afstand fra naboens udestue til garagen, og derfor god plads mellem de 2 bygninger. Bygningen opføres med en totalhøjde på 6 m mod de tilladelige 8,5 m inden for byggeretten i området. Forvaltningen vurderer, at garagen kan ændres uden væsentlig større gene for naboen.

Forhold der omhandler eventuel værdiforringelse af en ejendom som følge af dispensation eller tilsvarende, ligger uden for det kommunale ansvarsområde.

Økonomi

Ingen økonomi

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at garagen ud fra en helhedsvurdering tillades ændret til 45° taghældning, som den forreste del af bygningen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.00.00-P15-1-12 Sagsbehandler: Lotta Sandsgaard  

Orientering om koblingen mellem MIDT Energistrategi og Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Trine Bjørn Olsen, Lotta Sandsgaard

Sagsresume

Region Midtjylland afslutter den 5. oktober 2015 deres arbejde med strategisk energiplanlægning. Det sker ved et politisk debatmøde hvor projektets resultater og anbefaling bliver fremlagt, og hvor der lægges der op til en politisk debat om anbefalingerne for den strategiske energiplanlægning på tværs af kommunerne i regionen.

19 kommuner har deltaget i arbejdet, som efterfølgende kan danne ramme for de kommunale strategiske energiplaner.

 

Udvalget orienteres om de foreløbige resulater af det regionale samarbejde og om hvordan dette kan kobles til den strategiske energiplanlægning i Herning Kommune.


Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Energi er en global udfordring, men også en forretningsmulighed, der åbner for øget vækst og beskæftigelse lokalt. Forsyningsoplande, energiressourcer og erhvervsliv går på tværs af kommunegrænserne, og det tværgående perspektiv er en nødvendig del af en strategisk energiplanlægning. Derfor er det også vigtigt for Herning Kommune, at der i udarbejdelsen af vores egen strategiske energiplan sker en tværgående planlægning og interesseafstemning, og derfor er der netop indledt et administrativt samarbejde om strategisk energiplanlægning mellem Herning og Ikast-Brande Kommuner.

 

På mødet vil væsentlige resultater og anbefalinger fra MIDT Energistrategi blive præsenteret for udvalget og der vil blive givet en status på arbejdet med Herning Kommunes egen strategiske energiplan.

Regionens møde sker som opfølgning på det første politiske debatmøde, som blev afholdt samme sted den 28. november 2014. Her mødtes160 politikere, repræsentanter fra energiselskaber og fagpersoner fra de 19 kommuner i Region Midtjylland, for at drøfte retning og fokus i det tværgående arbejde med strategisk energiplanlægning. Siden da har forvaltningerne og de øvrige tilknyttede partnere i projektet arbejdet videre med fokusområderne, og nu præsenteres resultatet af projektsamarbejdet i form af en række anbefalinger til den fremadrettede strategiske energiplanlægning i regionen. Anbefalingerne omhandler bl.a. nye vindmøller på land, satsning på biogas, lokal produktion af biomasse til energi, udnyttelse af overskudsvarme og sol i varmeproduktionen og energibesparelser.

 

På vegne af de 19 deltagerkommuner i projekt MIDT Energistrategi inviterer Region Midtjylland til politisk debatmøde om projektets resultater og anbefalinger for den strategiske energiplanlægning: "Energidebatten II" afholdes mandag den 5. oktober kl. 9-13 på Gl. Skovriddergård, Marienlundsvej 36 i Silkeborg.

 

Program og tilmelding fremgår af bilaget. De tilmeldte vil få debatoplæg og deltagerliste tilsendt direkte ca. 14 dage inden mødet. Endvidere kan den samlede slutrapport fra MIDT Energistrategi downloades fra projekthjemmesiden www.rm.dk/regional-udvikling/energi-og-cleantech/strategisk-energiplanlagning

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-279-10 Sagsbehandler: Line Thastum  

Grøn Herning Uge 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lotta Sandsgaard

Sagsresume

I uge 36 fra den 29. august til den 7. september afholdes Grøn Herning Uge for syvende gang. Denne gang er overskriften Natur, Miljø og Sundhed.

 

I samarbejde med en række lokale aktører er et alsidigt program kommet op at stå, med mange forskellige typer aktiviteter og events, fra debat med borgerne på ti-mandscykel til byttemarked i Huset No 7, virksomhedsseminar og ”Grøn Bauhaus” med tilbud på miljøprodukter, vejledning om energibesparelser mm.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i år valgt at tilrettelægge programmet sådan, at det primært indeholder indspil fra de aktører, der har været mest aktive omkring Grøn uge. Den prioritering betyder bl.a., at der ikke i samme grad som sidste år har været tilbud til detailhandlen fra kommunens side. Programmet indeholder aktiviteter og events fra aktører som Bauhaus, Biblioteket i Østergade, Via Design (TEKO), Huset No 7., Erhvervsrådet og organisationen Omstilling Nu, der bl.a. samarbejder med erhvervsrådet og UMT (Development Centre UMT er et viden- og innovationscenter og samtidig sekretariat for Innovationsnetværket Livsstil- Bolig & Beklædning).

Som vanligt bidrager Herning Folkeblad med den grønne temaavis, der husstandsomdeles den 26. august.

 

Forvaltningen finder det meget positivt, at der fortsat efter syv år er så stort lokalt engagement for afholdelse af ugen!

 

Forvaltningen anbefaler, at der til det videre arbejde med Grøn Herning Uge nedsætte en styregruppe bestående af nogle af årets aktive aktører, med den hensigt at give Herning Kommune en mindre rolle og de lokale aktører en større rolle i koordineringen af Grøn Herning Uge. I den forbindelse inviteres også Cityforeningen og herningCentret indenfor. Form og hyppighed for afholdelse af Grøn Herning Uge vil her blive diskuteret.

 

Program for Grøn Herning Uge er vedlagt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1793-07 Sagsbehandler: Nina Gunn Bredahl Thomsen  

Herning Lufthavn S/I - Budgetforslag 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Steen Brokær, Jacob Philipsen

Sagsresume

Byrådet har i forbindelse med arbejdet med mulighedskataloget besluttet at reducere Herning Lufthavns driftstilskud med 200.000 kr. fra 2016. Beslutningen er truffet på Byrådsmøde 26. maj 2015, pkt. 141. Der er derfor udarbejdet et alternativt budget for 2016, der tager højde for reduceringen af driftstilskuddet.

 

Forvaltningen anbefaler, at det reducerede driftstilskud til Herning Lufthavn S/I indgår i den kommunale budgetlægning for 2016.

Sagsfremstilling

 

Bestyrelsen for Herning Lufthavn S/I har en forventning om, at der senest i 2015 er etableret GPS anflyvningsprocedurer. Når det er etableret, forventes det, at der vil ske en stigning på omkring 200.000 kr. årligt over en periode ved erhvervsflyvninger fra ind- og udland.

 

Indfrielse af kravene til GPS anflyvning er beregnet til en investering på mellem 300.000 - 400.000 kr. Herning Lufthavn S/I har i perioden 2012-2014 hensat 300.000 kr. til formålet. I 2016 er der afsat 0 kr. til anskaffelse af kraftigere materiel til fjernelse af sne og fejning af banen.

 

Der vil samtidig være en mulighed for en opgradering af den offentligt godkendte flyveplads med erhvervsflyvninger til et højre niveau. På nuværende tidspunkt er der gennemført flyvninger med turbofly og erhvervsflyvninger med personel. Der arbejdes på et koncept med 19 personers fly, hvor der kræves udvidet beredskab og bemanding på pladsen om lørdagen og længere åbningstid. Det forventes, at konceptet anvendes til 30-35 events årligt. Det vil betyde en væsentlig indtægtsstigning.

 

Herning Lufthavn S/I har i 2013 modtaget et lån på 300.000 kr. til etablering af nyt tankanlæg fra Herning Kommune. Pengene er videre-udlånt til Herning Lufthavn ApS der forestår den samlede ydelse på lånet. På den baggrund er lånet udgiftsneutralt for Herning Lufthavn S/I, hvorfor det ikke optræder i budgettet. Forpligtelsen påfalder stadigvæk Herning Lufthavn S/I, hvilket også påpeges i det af Partner Revisions godkendte Årsrapport 2013 for Herning Lufthavn S/I.

Økonomi

Det alternative driftsbudgettets resultat for 2016 (før kommunalt driftstilskud) udviser en nettoudgift på 466.000 kr. Løn til flyvepladslederen 419.000 kr. inkl. ferietillæg og løn til assistent 47.000 kr. Total 466.000 kr.

 

Herning Kommune har i rammen for budget 2016 afsat et kommunalt driftstilskud på 468.000 kr.

 

Herning Kommune har hidtil givet tilsagn om at indestå for lønudgiftsbetalinger på Herning Lufthavn S/I, således at man har sikkerhed for, at status som offentligt godkendt flyveplads med flyvepladsleder kan opretholdes.

 

Der er afsat 8 timers ekstra lønning så lufthavnen kan holde åben om lørdagen

 

Til vedligehold af teknisk materiel er der afsat 30.000 kr.

 

I 2015 er der oprettet et faldskærmscenter. Dette har medført en forøget indtjening på 18.600 kr. årligt i arealleje.

 

Forvaltningen anbefaler, at det reducerede driftstilskud til Herning Lufthavn indgår i den kommunale budgetlægning for 2016, som vil blive afsluttet medio 2015, hvorefter bestyrelsen vil blive underrettet om størrelsen af det kommunale driftstilskud for 2016.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at budgettet godkendes, hvorved den nævnte ramme for tilskuddet indgår i den kommunale budgetlægning for 2016.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Kent Falkenvig deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.00.00-P19-103-05 Sagsbehandler: Steen Brokær  

Fremlejekontrakt på S/I Herning Lufthavns arealer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

S/I Herning Lufthavn fremsender fremlejekontrakt på arealerne på lufthavnens område til godkendelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at fremlejekontrakten godkendes.

Sagsfremstilling

I henhold til fremlejekontrakt mellem S/I Herning Lufthavn og Herning Kommune fremsendes kontrakter til godkendelse. Af fremlejekontrakten fremgår, at S/I Herning Lufthavn kan indgå kontrakter på arealerne på Skinderholm. Kontraktindgåelsen er dog betinget af Herning Kommunes godkendelse.

 

Der er indgået aftale med Dropzone Denmark, Skinderholmvej 31, Herning vedrørende arealet matr. nr. 6k Thorup By, Sunds, beliggende Skinderholmvej 31, Herning. Kontrakten ophører den 1. marts 2035.

 

I fremlejeperioden kan kontrakten opsiges med 6 mdr. varsel til udløb af et kalenderår.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at fremlejekontrakten godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Kent Falkenvig deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-2-15 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Omprioritering serviceområde 1-9 Budget 2017 og frem

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger, i henhold til den af udvalget besluttede procesplan på mødet den 10. august 2015 pkt. 163, en status på de permanente kortsigtede og langsigtede udfordringer i forhold til budget 2017 og frem.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter løsningsmuligheder samt forslag til eventuelle rammejusteringer indenfor udvalgets kompetenceområde. 

Sagsfremstilling

Udvalget ønsker en drøftelse af de kendte permanente kortsigtede og langsigtede udfordringer i forhold til budget 2017 og frem, herunder løsningsmuligheder samt eventuelle rammejusteringer indenfor udvalgets kompetenceområde.

 

På den baggrund vil forvaltningen fremlægge en samlet oversigt over de permanente økonomiske udfordringer.

 

Forvaltningen vil endvidere på mødet lave et tilbageblik på den økonomiske udvikling indenfor udvalgets område.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget drøfter udfordringer på Teknik og Miljø området i forhold til budget 2017 og frem,
at udvalget drøfter løsningsmuligheder samt eventuelle rammejusteringer for budget 2017 og frem.

Beslutning

Udvalget drøftede udfordringer og løsningsmuligheder i forhold til budget 2017 og frem. Til udvalgets videre drøftelse af eventuelle rammejusteringer vil forvaltningen arbejde videre med de ønskede beregninger og analyser, som fremkom på mødet. Resultaterne fremlægges på næste udvalgsmøde.

 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-14-15 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Orientering om statistik for Herning Kommunes grundsalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Det følger af de politisk godkendte retningslinjer for grundsalg, at statistik for grundsalg forelægges de respektive fagudvalg til orientering to gange årligt. Ud over grundsalgsstatistikken vil der blive orienteret om Herning Kommunes udbud af grunde i de enkelte udstykningsområder. Teknik- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget er senest blevet orienteret om grundsalgsstatisk på møderne i februar 2015. 

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Salgsstatistik for boliggrunde:

Herning Kommune har pr. 31. juli 2015 solgt i alt 38 boliggrunde i 2015. Der er budgetteret med et salg på 37 boliggrunde for hele 2015. De 38 solgte byggegrunde er 11 grunde i Ørskovbakken i Snejbjerg, 9 i Fejerskovparken i Lind, 8 grunde på Søengen i Sunds, 3 i Fasterholt, 2 i Hammerum, 2 på Løvbakkevej i Tjørring og 1 i Hodsager.

 

Salget i tredje og fjerde kvartal 2014 og i første og andet kvartal 2015, fordeler sig som følger i Tabel A i bilag 1.  


Det kan på det foreliggende grundlag konstateres, at grundsalget har været markant større i første og andet kvartal 2015 i forhold til tredje og fjerde kvartal 2014. Dette kan delvis skyldes, at kommunen i denne periode har gennemført en intensiv tilflytterkampagne. Men den vigtigste årsag vurderes at være den generelle økonomiske situation. Salget af byggegrunde er meget konjunkturfølsomt og har derfor været hårdt ramt af lavkonjunkturen og usikkerheden om den økonomiske udvikling i Europa, som startede i 2007.

 

Som det kan ses i Tabel B i bilag 1 solgte Herning Kommune i 2013 i alt 28 og i 2014 i alt 25 byggegrunde. Det vil sige, at kommunens salg af boliggrunde gennem de seneste år har været meget stabilt. Det ser dog ud til, at salget i 2015 bliver en del bedre. Resultatet lever derfor helt op til forventningerne om et samlet salg i 2015 på 37 grunde.

Den 19. august 2015 er der frist for igangværende udbud af 16 nye boliggrunde på Kirkebakken i Gjellerup. Herudover udbyder kommunen 12 nye grunde i Fejerskovparken i Lind. Der er i budget 2015-2018 herudover planlagt at byggemodne boliggrunde i blandt andet Snejbjerg, Kibæk og Sunds.

 

Salgsstatistik for erhvervsgrunde:

Der er pr. 31. juli 2015 solgt 43.190 m2 erhvervsjord. Salget af erhvervsjord fordeler sig som det fremgår af Tabel C i bilag 1. Der er budgetteret med et salg af erhvervsarealer på 13.000 m2 i 2015.
 
I Tabel D i bilag 1 fremgår Herning Kommunes salg af erhvervsgrunde i perioden 2006-2014.

 

Herudover har kommunen i løbet af 2015 solgt diverse restarealer og kommunale ejendomme. Disse salg fremgår ikke af salgsstatistikken. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.15-P20-1-13 Sagsbehandler: Sine Dall  

Orientering om Strategi for Smukke indfaldsveje

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

I forbindelse med budget 2015 blev det besluttet, at der skal gennemføres forskønnelse af indfaldsvejene til Herning fra 2016. Der er udarbejdet et forslag til en strategi, der skal sikre, at indfaldsvejene til Herning styrker byens identitet. I strategien vægtes kvalitet i og langs vejarealet og ved byens ankomster.

 

Strategi for Smukke indfaldsveje er godkendt af Byplanudvalget på møde den 10. august 2015.

 

Forvaltningen anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget tager sagen til orientering, og at arbejdet med projekt "Smukke indfaldsveje" prioriteres og fortsættes i takt med, at der afsættes midler til opgaven.

Sagsfremstilling

Herning Byråd har i sit politiske arbejdsgrundlag for perioden 2014 – 2017 ønsket at se på mulighederne for at forskønne indfaldsvejene til Herning. Byrådet har herefter afsat 3 mio. kr. til anlæg i 2016. Der er derfor udarbejdet en strategi for ”Smukke indfaldsveje” i samarbejde mellem de fagområder, der varetager opgaverne omkring planlægning, anlæg og drift af vejarealer, rundkørsler og indfaldsveje til Herning.

 

Strategi:

Strategien for smukke indfaldsveje til Herning sætter fokus på byens "velkomstarealer". Udover at være trafikkorridorer skal velkomstarealerne også være steder for positive oplevelser, der vækker vores nysgerrighed efter at lære byen nærmere at kende.

 

Strategien tager udgangspunkt i, at der skabes en samlet forståelse og oplevelse af, at indfaldsvejene er en del af Hernings visitkort.

 

Strategien opererer med begreberne ”ankomsten” og med ”indfaldsveje”.

 

Det ene element i strategien er ”ankomsten”, som skal være veldefineret. Nogle steder er ankomsten en rundkørsel eller et større vejkryds. Andre steder er ankomsten overgangen fra det åbne land og til byen. Det vigtige ved ankomsten er, at den byder velkommen.

 

Det andet element er ”indfaldsveje”, som er vejen efter ankomsten til Herning. Her skal der være fokus på oplevelsen ved at køre på byens overordnede veje. 

Indfaldsveje skal betragtes som enkelte strækninger, i en samlet helhed med omgivelserne. Indfaldsveje skal afspejle det konkrete sted og de muligheder, der er for at skabe sammenhængende, oplevelsesrige vejforløb.

 

I strategien er der beskrevet forskellige virkemidler, der skal arbejdes med for at nå målet for strategien. Virkemidlernes vigtighed vægtes forskelligt på den enkelte indfaldsvej og ved byens ankomster.

 

Der arbejdes med virkemidlerne, beplantning, facader og arkitektur, skiltning, kunst og udsmykning samt belysning. Der er ved hvert virkemiddel fastsat mål for at opnå målet for ”Smukke indfaldsveje”.

 

Der forelægges på et kommende møde handlingsplan med projekter, som realiseres inden for de afsatte midler i 2016.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-5-15 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Vejprojekt

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser