Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 31. maj 2021
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 05.05.06-P20-2-20 Sagsbehandler: Sine Dall  

Forskønnelse og renovering af Lind Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

X
Øvrige sagsbehandlere: Rasmus Bartholdy Jensen, Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 10. august 2020, punkt 144 godkendt projektmidler til beplantning, enkelte trafiksikkerhedstiltag samt nyt slidlag på Lind Hovedgade.


Der foreligger nu et vejprojekt for Lind Hovedgade.


Forvaltningen anbefaler, at projekt og tidsplan for fase 1 og 2 for Lind Hovedgade samt 40 km/t zone omkring Torvet godkendes.

Sagsfremstilling

Lind Hovedgade er gået fra at være en gennemkørende statsvej i en af Hernings omegnsbyer til at være en bygade med fokus på det liv, der leves i Lind. Lind Hovedgade har i dag en vejbredde på 9 meter.


Lind Hovedgade skal omdannes, så der kommer vejtræer i midten af vejen, og der anlægges en hævet flade på den nordlige del af vejstrækningen, hvor Linds handelsliv med butikker ligger. Udformningen af fladen skal lede hen til et samlende torv, hvor der kører biler igennem. I den hævede flade er der en belægning af chaussesten i midten af vejen, der skal fungere som overkørselsareal for bilerne. På den hævede flade er kørebane, cykelsti og fortov i samme niveau. Kørebane og cykelsti er adskilt af en vand-rende. Over den hævede flade kommer der en særlig wirehængt belysning som er hængt ud over vejen. Belysningen er med til at markere torvet som et særligt sted på Lind Hovedgade.


Der kører dagligt 3.800 biler i den sydlige del af Lind Hovedgade og i den nordlige del omkring torvet kører der dagligt 7.600 biler. Den ekstra trafik der er i den nordlige del er primært lokaltrafik. Omkring torvet og den hævede flade anbefales det, at der kommer en 40 km/t zone for at dæmpe hastigheden. Den lave hastighed skal medvirke til, at det bliver nemmere at krydse vejen for de gående, som går mellem butikkerne på begge sider af vejen.


Midt i Lind Hovedgade vil der blive plantet lindetræer i et beplantningsbed omkranset af en kantsten. Der kommer ny belysning på begge sider af vejen. Belysningsmasterne får med projektet en højde, der passer til Lind Hovedgade som en bygade og ikke som en landevej.


Efter den sidste politiske behandling den 10. august 2020 i Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget er der kommet flere projektmidler til projektet i Lind. Der er på byrådsmøde den 20. april 2021, pkt. 52 bevilget 5,750 mio. kr. til en opgradering af krydset ved Lind Hovedgade og Vejlevej samt vejforløbet mellem Vejlevej og Koustrup Alle. Dette skitseprojekt er igangsat og vil blive behandlet i en senere sag.


Tidsplan for udførelse:

Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt at dele projektet i Lind i to etaper da der endnu ikke ligger et færdigt projekt for lyskrydset ved Lind Hovedgade/ Vejlevej samt vejforløbet ved Koustrup Alle. Samtidig giver det en mulighed for en bedre trafikafvikling i forbindelse med anlægsarbejdet.


Etape 1 – Udføres i 2021 med opstart efter sommerferien


 • Den hævede flade med ny belysning og fortove og ny asfalt
 • Etablering af plantebede og plantning af vejtræer i midten af Lind Hovedgade
 • Udskiftning af kantsten langs Lind Hovedgade
 • Forbedring af tilgængelighedsforhold på Lind Hovedgade
 • Tilpasning ved Svinget og Lind Hovedgade


Etape 2 – Udføres i 2022 med opstart i foråret


 • Renovering af lyskrydset Lind Hovedgade/Vejlevej
 • Vejforløbet ved Koustrup Alle og Vejlevej
 • Ny belysning langs Lind Hovedgade
 • Nye fortove langs Lind Hovedgade
 • Asfaltering af etape 1 og 2


Skemaet viser de enkelte delprojekter samt etapedelingen


Sagen behandles af Byplanudvalget den 31. maj 2021.

Økonomi

Udgifter til projektet på i alt 9.305.000 kr. finansieres på følgende måde:

 • 600.000 kr. til ny beplantning finansieres af anlægsbevilling til parker og bynære grønne områder 2021 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020098,
 • 5.750.000 kr. til renovering af kryds, nye kantsten og fortove mv. finansieres af anlægsbevilling til Lind Hovedgade på Serviceområde 09 Trafik, TMU, stednr. 223073,
 • 945.000 kr. til forskønnelse finansieres af anlægsbevillinger til forskønnelse på Serviceområde 09 Trafik, BYP, stednr. 223043 og 223056,
 • 110.000 kr. til forbedring af cykelforhold finansieres af anlægsbevilling til trafiksikkerhedsfremmende tiltag i 2021 på Serviceområde 09 Trafik, TMU, stednr. 223088,
 • 1.000.000 kr. til ny belysning finansieres af driftsbudgettet på Serviceområde 09 Trafik, TMU,
 • 900.000 kr. til ny asfalt finansieres af driftsbudgettet på Serviceområde 09 Trafik, TMU.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalget godkender projekt og tidsplan for Lind Hovedgade
at Teknik- og Miljøudvalget godkender etablering af en 40 km/t hastighedszone i forbindelse med den hævede flade på Lind Hovedgade.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.00.00-P20-1-21 Sagsbehandler: Mette Damkær  

Orientering om gentænkning af mobilitet i landområder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Frem mod udbud af skolebus- og lokalruter igangsættes et projekt med det formål at gentænke og styrke mobilitet i landområder. I projektet arbejdes med fire sammenhængende indsatser: Borgerinddragelse, nye mobilitetsformer, knudepunkter og skolebuskørsel.


Samlet set skal projektet svare på, hvordan Herning Kommune kan arbejde med at gøre det lettere for borgere bosat i landområder at bevæge sig rundt, uanset om de skal på arbejde, i skole, på indkøb, eller om de skal til fritidsaktiviteter osv. Hvordan kan det blive mere smart, nemt, sikkert og bæredygtigt?


Forvaltningen anbefaler, at projektet tages til orientering.

Sagsfremstilling

Baggrunden for projektet er, at skolebus- og lokalruter skal i udbud med driftsstart i 2023. Når det ses i sammenhæng med Herning Kommunes mobilitetsstrategi, de senere års regionale besparelser på den kollektive trafik, deltagelsen i DK2020 og en generel erkendelse af, at den kollektive trafik i landområderne er udfordret på flere parametre, så giver det mening at arbejde bredt med at gentænke mobiliteten i Herning Kommune.


Formålet med projektet er således at gentænke og styrke mobiliteten i hele Herning Kommune – og primært i landområderne.


Mobilitet er forudsætningen for, at man kan komme på arbejde, i skole, til sin uddannelsesinstitution, fritidsaktiviteter, kulturarrangementer og være en del af fællesskabet. Det er den lim, der får hverdagen til at hænge sammen. Mobilitet er mere end rejsen fra a til b. Det handler ikke kun om afstand. Men om hvilke muligheder den enkelte har for at bevæge sig, hvordan rejsen opleves, adgangen til information, ventetid og hvordan man evt. kan bruge sin ventetid. Uden god mobilitet hænger det moderne liv dårligt sammen.


Mobiliteten i landområder har en vigtig rolle i at fastholde attraktive og livskraftige alternativer til de større bysamfund i Herning Kommune. Men netop mobiliteten i landområder er særligt udfordret blandt andet pga. afstand og oplevet mangelfuld dækning med kollektiv trafik.


Projektet skal svare på nedenstående spørgsmål:


 • Hvordan kan Herning Kommune arbejde med at gøre det lettere for borgere bosat i landområder at bevæge sig rundt, uanset om de skal på arbejde, i skole, på indkøb eller om de skal til fritidsaktiviteter osv.?
 • Hvordan kan det blive mere smart, nemt, sikkert og bæredygtigt?


Målene for projektet er, at:

 • Gentænke og dermed styrke mobilitet mellem landsbyer med tætte relationer
 • Gentænke og dermed styrke mobilitet mellem den enkelte landsby og den/de større byer, landsbyen orienterer sig imod
 • Øge kendskabet til eksisterende løsninger: Udvide billedet af, hvad der holder i ”den mentale garage”
 • Gøre det nemt at få overblik over ”mine muligheder”
 • Gentænke og tænke på tværs af eksisterende mobilitetsløsninger - Resultater fra kollektiv trafikplan midt- og vestjylland (KTMV) inddrages
 • Tilstræbe tilpassede mobilitetsløsninger til den enkelte landsby/landsbyklynge/landområde
 • Tænke bæredygtighed ind i både eksisterende og nye mobilitetsløsninger


Det er forventningen, at der ikke kan findes én løsning, som vil være brugbar for alle landområder og landsbyer, men at det handler om flere lokalt tilpassede løsninger, som passer til den enkelte landsby, dens dna og stedsspecifikke ånd og kultur.


I projektet arbejdes med fire sammenhængende indsatser, som alle bidrager til gentænkning af mobilitet i Herning Kommune:


Borgerinddragelse

Fokus er at gentænke mobilitet på landet, samarbejdsmodeller og finde nye løsninger på mobilitetsudfordringer.


Borgerforeningerne er inviteret til at komme med forslag og ideer gennem Landsbykontaktudvalget.
Målet er at få viden og forslag fra de borgere, som anvender - og også i fremtiden skal anvende - tilbuddene. Dette arbejde suppleres med data fra Midttrafiks ungeundersøgelse vedr. anvendelse af kollektiv transport til ungdomsuddannelserne og evt. opfølgende dialog. Resultaterne fra borgerinddragelsesprocessen forventes præsenteret for Landsbykontaktudvalget og Centerbykontaktudvalget på møderne i september 2021.


Nye mobilitetsformer

Fokus er at få udarbejdet en samlet plan og retning for mobilitet i landdistrikterne.


Planen baseres på / kommer til at indeholde:

 • Kortlægning af eksisterende mobilitetstilbud og muligheder
 • Input fra ovenstående proces med borgere fra landområder
 • Forslag til igangsættelse af nye forsøgsprojekter/ mobilitetsinitiativer
 • Forslag til hvordan nye mobilitetsformer kan indtænkes i forskellige kontekster og knudepunkter.


Knudepunkter

Fokus er at få udarbejdet en plan for udbygning af stoppesteder og opkvalificering af udvalgte stoppesteder samt få et bedre driftsstyringsværktøj.


Knudepunkter er en central del af transportsystemet og skal være med til at understøtte den kollektive transport og skiftemulighederne mellem alle transportformer. Kataloget skal i første omgang fokusere på indhold-, service- og driftsniveauer for stoppestederne og efterfølgende videreudbygges til også at indeholde knudepunkter/mobilitetspunkter i generel forstand i resten af kommunen. Kataloget skal være med til at sikre ensartethed og genkendelighed i kommunen og skal anvendes af flere forvaltninger. Der er et presserende behov for at få et operationelt værktøj til vedligeholdelse af stoppesteder.

Herudover undersøges muligheden for (med)finansiering af superstoppesteder fra nationale puljemidler.


Skolebuskørsel

Fokus er at få udarbejdet forslag til serviceniveau for skolebuskørsel og en plan for konkret trafikomlægning af kørsel frem mod udbud med driftsstart i 2023.


Herning Kommunes servicemål er i dag udledt af Folkeskolelovens servicemål. Vurderingen er, at der er brug for at gøre målene mere konkrete og operationelle.


Ved udarbejdelsen af plan for trafikomlægning skal det undersøges om f.eks. den åbne skolebuskørsel kan planlægges, så den kan blive et aktiv for lokalsamfundene i samspil med lokal- og regionalruterne herunder KTMV.


Der bør også ses på fordele og ulemper ved at lægge skolebuskørslen sammen med hele eller dele af den visiterede kørsel og den øvrige kørsel i form af f.eks. svømmekørsel, herunder om et fælles udbud giver mening. Kan vi finde sammenhænge og synergier i måden vi organiserer opgaven på, som kan gøre, at vi kan få mere ud af de udbud/midler vi allerede anvender.

De steder, hvor det ikke bliver muligt at have regulær kollektiv transport, skal det undersøges, om der kan laves en anden lokal løsning. En holdbar, bæredygtig løsning, som borgerne aktivt kan/vil bidrage ind i og se sig selv i.


Projektet gennemføres i et tværfagligt samarbejde og i et tæt samarbejde med Midttrafik og rådgivere med specialistviden på området og resultater fra KTMV inddrages løbende i arbejdet.


Projektet er startet op med borgerinddragelsesprocessen og forventes afsluttet i løbet af foråret 2022, hvor arbejdet med udbuddet af skolebus- og lokalruter skal sættes i gang.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalget tager projektet til orientering.

Beslutning

Taget til orientering.

 

Sagsnr.: 05.00.00-G01-2-21 Sagsbehandler: Hanne Thomsen-Mühlbrand  

Frigivelse af anlægsbevilling til motionscykelruter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Martin Frandsen, Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 304.000 kr. til gennemførelse af en motionscykelrutekampagne samt fysiske tiltag. Tiltagene har til formål at understøtte motionscyklismen samt fremme sikkerhed og tryghed for motionscyklister, herunder understøtte en forståelse mellem cyklister og bilister om at dele vejen. Der gennemføres punktvise fysiske tiltag til beskyttelse af cyklisterne. Alle tiltag gennemføres i samarbejde med cykelklubberne.


Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 304.000 kr. på Serviceområde 09 Trafik til "Beskyttede cykelruter til motion".


Med henblik på at kvalificere projektet har alle cykelklubberne i Herning Kommune været indbudt til 2 workshop, hvor der også var deltagelse af Politiet, konsulentfirmaet Celis Consult og medarbejdere fra Herning Kommune.

Cykelklubberne blev repræsenteret af medlemmer fra Tjørring Cykelmotion, Hammerum-Gjellerup Cykelklub, De små Klinger fra Lind, cykelklubben MedVind fra Vind/Sørvad samt Vildbjerg Cykelmotion.


Grundlæggende anbefaler cykelklubberne ikke skiltning af hele ruter, da de ikke kører faste ruter – ud i modvind og hjem i medvind. Klubberne kører som regel ud fra faste steder i deres lokalområde og holdkaptajnen har i forvejen fastlagt en rute ud fra erfaring og vindretning. Holdkaptajnerne har stor erfaring i at lave ruter, der undgår potentielle farlige steder med meget trafik og for mange krydsninger.

Mange af ruterne ligger til download på diverse platforme og Apps - fx Strava, bikemap, Alltrails, GPSies mv., hvor andre cyklister kan finde inspiration og eventuel selv lave ruter.


Med baggrund i de gennemførte workshop foreslås det, at der gennemføres tiltag med fokus på formidling, punktvise fysiske tiltag til beskyttelse/motivation for cyklisterne, samt fremtidigt samarbejde mellem cykelklubberne, Politiet og Herning Kommune.


Forvaltning anbefaler derfor, at der gennemføres følgende tiltag:


Formidling og branding:

 • Udvikling af korte illustrationsfilm til Facebook, hjemmesider, digitale infoskærme mv.
 • Udvikling af kampagneskilte til opsætning langs udvalgte vejstrækninger samt piktogramskabelon til maling af kampagneskilt på vejene
 • Udvikling af merchandise og flyer til uddeling.


Fysiske tiltag:

 • Opsætning af kampagneskilte på udvalgte strækninger
 • Udpegning af strækninger, hvor der udføres fysiske forbedringer for motionscyklister.


Fastholdelse:

 • Motionscykelklubberne mødes en gang årligt med Herning Kommune
 • Repræsentant for cykelklubberne deltager i Trafiksikkerhedsudvalgsmøderne
 • Giv et praj - opfordre cykelklubberne til at melde ind.


Tidsplan:

 • Workshop 3 med cykelklubberne uge 22
 • Maj 2021 til september 2021 – udviklingsarbejde
 • Lancering i september 2021 og igen i marts/april 2022.

Økonomi

Udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 304.000 kr. i 2021 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099 16 Udendørs cykelrute.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der gennemføres motionscykelkampagne og fysiske tiltag som beskrevet ovenfor
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 304.000 kr. i 2021 på Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. Beskyttede cykelruter til motion
at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 304.000 kr. i 2021 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099 16 Udendørs cykelrute.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.05.00-G00-1-17 Sagsbehandler: Lene Ahle Skoubo  

Ændring af Flexbuslinje 10 Tjørring (Bytoften) - herningCentret (Merkurvej)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

I forbindelse med indsættelse af nye el-bybusser 26. september 2021, ændres behovet for Flexbuslinje 10 Tjørring (Bytoften) - herningCentret (Merkurvej).


Det anbefales, at udvalget tager stilling til en nedlæggelse af Flexbuslinje 10, alternativt at linjen kører videre i en reduceret form.

Sagsfremstilling

Ved implementering af det nye bybusnet i juni 2019, blev der oprettet en Flexbusordning (Flexbus 10), der betjenes af en taxa, for at imødekomme et behov for kollektiv trafikbetjening hos især beboere i kørestol på Kollektivcenteret på Bytoften i Tjørring.


Ved indsættelse af nye el-bybusser pr. 26. september 2021 vil behovet for Flexbus 10 blive mindre, da alle bybusser her vil være udstyret med elramper og automatisk fastspænding af kørestole.


Borgere, som bor i lejlighederne på Ydunsvej, er især ældre og har gjort opmærksom på behovet for let adgang til kollektiv trafik. Med oprettelsen af Flexbuslinje 10 blev Ydunsvej betjent, og vi kan se, at stoppestedet bliver benyttet.


Behovet hos borgergruppen er især, at komme til herningCentret, hvorfor Flexbuslinje 10 betjener stoppet på Merkurvej. Flexbuslinje 10 betjener også andre stop blandt andet Koloritten, som også betjenes af Linje 1. Ingen af disse stop benyttes meget. (Se bilag fra Midttrafik). Udgiften til Flexbus 10 er ca. 30.000 kr./år. og den kører ca. 1 tur pr. dag.


Med det nye bybusnet blev det besluttet, at Flexbuslinje 10 skulle oprettes midlertidigt, indtil vi fik nye busser, som er indrettet mere handicapvenligt. Dog vurderes det, at Ydunsvej stadig har et behov for let adgang til kollektiv trafikbetjening.


Forvaltningen anbefaler, at Flexbuslinje 10 fortsat betjener Ydunsvej med 1 stop ved stationen, hvor borgerne kan skifte til andre busser. Øvrige stop på ruten nedlægges, og der henvises til det øvrige bybusnet. Alternativt skal borgerne på Ydunsvej gå ca. 300 m ud til stop på Holstebrovej (Linje 8) såfremt Flexbus 10 nedlægges.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget tager stilling til en nedlæggelse af Flexbuslinje 10, alternativt at linjen kører videre i en reduceret form.

Beslutning

Flexbuslinje 10 fastholdes i en reduceret form i et halvt år efter de nye elbussers ibrugtagen.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.08-P00-2-21 Sagsbehandler: Satenik Gasparyan  

Orientering om asfaltarbejder 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Der foreligger en orientering om planlagte asfaltarbejder på vejnettet i Herning Kommune, herunder resultat af afholdt licitation.


Det anbefales, at licitationsresultatet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende resultat af afholdt offentlig licitation på asfaltbelægninger den 29. marts 2021:


Firma

Tilbud i kr.

NCC Industry A/S

19.440.486,00

ARKIL A/S

30.308.030,00

Munck Asfalt A/S

22.975.802,00

PEAB Asfalt A/S

18.369.857,80

Pankas A/S

21.423.701,70

Colas Danmark A/S

22.110.050,00


PEAB Asfalt A/S er med et samlet tilbud på 18.369.857,80 kr. lavestbydende og har derfor fået overdraget arbejdet.


Med et drifts-rådighedsbeløb i 2021 til asfaltbelægninger på ca. 26,3 mio. kr. er følgende indtil videre disponeret:


Aktivitet

Beløb i mio. kr.

Licitationsresultat

18,4

Disponeret til regulering og mindre arbejder

2,4

Cykelstier

1,0

Reparationer af mindre og akutte skader

4,5

I alt

26,3


De planlagte asfaltarbejder i 2021 på i alt ca. 84 km vej og 5 km cykelstier fremgår af vedlagte oversigtskort. Arbejderne er angivet med forskellige farver, som viser, hvilken belægningstype der bliver udlagt på de enkelte strækninger.


Desuden er der vedlagt en liste og et oversigtskort, som viser behovet for større asfaltarbejder på det overordnede vejnet i perioden 2022-2026.


Som noget nyt i år, vil alle asfaltbelægninger i Herning Kommune, bliver leveret som ECO-Asfalt.


Hvad er særligt ved ECO-Asfalt?

 • Ved produktion af ECO-Asfalt erstattes naturgas med klimaneutral certificeret biogas som brændstof. Derved reduceres CO2- udledningen ved asfaltproduktionen med ca. 40 %.
 • Har samme kvalitet som øvrig asfalt – blot produceret mere klimavenligt.


Yderligere informationer om ECO-Asfalt kan læses i vedlagt bilag.


Bæredygtighed/DK2020

ECO-asfalt er et skridt på vejen mod følgende FN-verdensmål:

Mål nr. 7: Bæredygtig energi

Mål nr. 9: Industri, innovation og infrastruktur

Mål nr. 12: Ansvarlig forbrug og produktion

Mål nr. 13: Klimaindsats.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 07.04.20-G01-1-16 Sagsbehandler: Karen Marie Frost Troelsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til opgradering af genbrugspladserne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,834 mio.kr. til opgradering af genbrugspladserne.

Sagsfremstilling

Der er behov for følgende opgraderinger på de eksisterende mindre genbrugspladser i Herning Kommune:


 • Genbrugspladsen i Vildbjerg skal have etableret udsugning ved farligt affald samt nye mandskabsfaciliteter
 • Mandskabsfaciliteterne på genbrugspladserne i Sdr. Felding og Kibæk er meget gamle og utætte og står til udskiftning.
 • Løbende udskiftning af automatiske porte samt videoovervågning på de mindre genbrugspladser.


Ovenstående er tidligere drøftet i Teknik- og Miljøudvalget, senest på mødet den 2. december 2019, hvor opgradering blev besluttet. Vildbjerg Genbrugsplads er næsten færdig og fremstår mere brugervenlig med nye plansiloer til de tungere affaldsfraktioner.

Økonomi

Udgifterne finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,834 mio.kr. i 2021 på Serviceområde 07 Renovation, stednr. 165094 opgradering af genbrugspladser.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,834 mio.kr. på Serviceområde 07 Renovation, stednr. 165094 "Opgradering af genbrugspladser"
at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,834 mio.kr. på samme stednr. i 2021.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.02.03-P15-1-20 Sagsbehandler: Anne Kirstine Kjær  

Godkendelse af landskabskarakteranalyse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Som en del af den igangværende kommuneplanproces har forvaltningen gennemført projektet Landskabskarakteranalyse i Herning Kommune. Formålet med projektet er at opdatere og kvalificere kommunens landskabsudpegninger, ”Særligt værdifuldt landskab” og ”Større sammenhængende uforstyrret landskab”. Revideringen og kvalificeringen vil medvirke til at styrke, kvalificere og forenkle planlægningen og sagsbehandlingen i det åbne land.


Projektet munder ud i et kommuneplantillæg for temaerne Landskab og Større sammenhængende landskaber, som forventes foreløbig vedtaget i efteråret 2021.


Forvaltningen anbefaler, at landskabsanalysen godkendes og indarbejdes i kommuneplantillægget.

Sagsfremstilling

Baggrund

Danmark har ved tiltrædelse af Den Europæiske Landskabskonvention (år 2000) forpligtet sig til at

 • identificere samtlige landskaber
 • analysere deres karaktertræk og udviklingstendenser
 • vurdere landskabsværdierne
 • definere kvalitetsmål for de enkelte landskaber.


Af oversigten over nationale interesser i kommuneplanlægningen fremgår, at det er en national interesse, at planlægningen af det åbne land er med til at sikre, at de værdifulde landskaber bevares, herunder at åbne kyster og geologiske værdier fortsat udgør en væsentlig natur- og landskabsværdi.


De eksisterende landskabsudpegninger i Herning Kommune stammer fra Ringkøbing Amt og er fra før 2005. Der er ikke umiddelbart tilgængelig dokumentation for baggrunden for udpegningen, som er meget grovmasket og ikke opdateret, og der findes ikke beskrivelser af de forskellige landskabskarakterer, udviklingstendenser eller kvalitetsmål for de enkelte landskaber.


Landskabskarakteranalysen indeholder anbefalinger til hvordan et område med fordel kan udvikles set ud fra landskabshensyn. Sammen med en opdateret udpegning, som er dokumenteret og argumenteret, får kommunen et bedre og mere kvalificeret grundlag at planlægge og administrere ud fra.

Landskabshensynet er underordnet de gældende retningslinjer for det åbne land og afvejes ift. andre hensyn. Der er således ikke tale om ændret lovgivning men om, at Herning Kommune får et bedre grundlag at administrere loven på.


Formål

En landskabskarakteranalyse (kortlægning, registrering og analyse) giver grundlag for at kvalificere og styrke kommuneplanlægningen i forhold til f.eks. udpegning af vindmølleområder, byudviklingsområder, større sammenhængende uforstyrrede landskaber, skovrejsningsområder, områder til større landbrug m.m.


En revideret og begrundet landskabsudpegning vil desuden være et bredt anvendeligt redskab til at kvalificere og forenkle sagsbehandlingen i landzoneadministration, miljøgodkendelser af husdyrbrug, planlægning for vindmøller, tekniske anlæg mm.


Endelig giver landskabskarakteranalysen et godt grundlag for en kvalificeret dialog både internt og med eksterne samarbejdspartnere ifm. konkrete indsatser og projekter.


Landskabskarakteranalysen er udført efter Landskabskaraktermetoden, som siden 2007 er den mest anvendte metode på kommuneniveau, og som anbefales af Miljøstyrelsen.


Produkter

Konkret indeholder landskabsanalysen:

 • En samlet overordnet beskrivelse af landskabet i Herning Kommune
 • En kortlægning af de forskellige landskabstyper i Herning Kommune
 • Opdaterede og begrundede landskabsudpegninger for temaerne Landskab og Større uforstyrrede landskaber i kommuneplanen
 • Landskabskarakterbeskrivelser for hvert landskabsområde indeholdende tilknyttede målsætninger og anbefalinger
 • En digital løsning, hvor landskabsanalysen kan tilgås direkte fra en digital platform med mulighed for at bruge den som et dialogværktøj med eksterne samarbejdspartnere (fx landbrugskonsulenter).


På mødet vil resultaterne af landskabsanalysen blive gennemgået.

Økonomi

Der er afsat 550.000 kr. til projektet på serviceområde 04, Grønne områder, stednr 020-001, Landskabsanalyse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at landskabsanalysen godkendes og indarbejdes i kommuneplantillægget.

Beslutning

Sagen udsat.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.00.00-P05-1-15 Sagsbehandler: Line Thastum  

Orientering om nedlukning af DN klimakommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Klimakommune og Klimakommune Plus under Danmarks Naturfredningsforening (DN) er blevet nedlagt, og stafetten givet videre til DK2020.


Herning Kommune vil, bl.a. via arbejdet med DK2020, forsat have fokus på CO2-reduktion og bæredygtig udvikling for kommunen som virksomhed.


Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har været klimakommune siden 2008 med en forpligtelse til at nedbringe CO2-udledningen fra egne aktiviteter med 3,5 % om året ind til 2015 og med 2 % om året fra 2016 – 2020.


I november 2020 besluttede Byrådet desuden, at Herning Kommune skulle tilslutte sig DNs Klimakommune Plus, som kræver, at kommunen igangsætter initiativer indenfor mindst to af følgende seks indsatsområder: Energirenovering, Klimatilpasning, Indkøb, Økologi, Global Covenant of Mayors og Ansvarlig kommune.


I brev af 12. april 2021 (se bilag) orienterer Danmarks Naturfredningsforening om, at Klimakommune og Klimakommune Plus er blevet nedlagt og staffetten givet videre til DK2020.


Danmarks Naturfredningsforening skriver bl.a.:

Da vi satte klimakommunerne i søen tilbage i 2007, havde vi en ambition om at flytte klima fra noget man talte om, til noget man konkret handler på. Og at handlingen kunne dokumenteres. Det er lykkedes – din og de øvrige 70 klimakommuner – har leveret markante reduktioner. Næsten en halv million ton mindre CO2 er det blevet til over årene. Alene Herning Kommune har konkret reduceret med 7.829 ton.


Danmark Naturfredningsforening giver stafetten videre til DK2020, der med sit ambitiøse koncept dækker hele kommunen som geografisk område. Kommunerne opfordres til forsat at arbejde for CO2-reduktion for kommunen som virksomhed og at følge udviklingen, så indsatsen kan dokumenteres.


Herning Kommune vil, bl.a. via arbejdet med DK2020, forsat have fokus på CO2-reduktion og bæredygtig udvikling for kommunen som virksomhed. Indsatser som elektrificering af bybusserne og renovationen samt den nyligt indgåede grønne transportaftale med staten, vil sammen med andre indsatser kunne være med til at sikre forsat CO2-reduktion fra kommunens egne aktiviteter.


FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

Ved fortsat at arbejde for CO2-reduktion for kommunens aktiviteter understøtter Herning Kommune flere af FNs verdensmål for bæredygtig udvikling: mål nr. 7 om vedvarende energi og mål nr. 13 om klimaindsats understøttes f.eks. ved omlægning til grøn transport, energirenovering, mere LED i vejbelysningen mm.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.00.00-P20-1-20 Sagsbehandler: Pernille Hagen  

Orientering om status for DK2020 klimaplan for Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Byrådet besluttede på møde den 6. oktober 2020, at Herning Kommune skulle være med i DK2020 klimapartnerskabet. Herning Kommune kom med i DK2020 i efteråret og er kommet godt fra start.


Som partner i DK2020 skal kommunen udarbejde en handlingsorienteret klimaplan, med mål og indsatser, indenfor halvandet år (deadline juni 2022). Planen skal dække kommunen som geografisk område og alle sektorer, der udleder CO2 (energiforbrug og produktion, transport, arealanvendelse/landbrug), samt klimatilpasning. Desuden skal planen bygge på inddragelse og samarbejde med lokale aktører - virksomheder og borgere, indenfor sektorerne.


Forvaltningen vil på mødet give en status, og orientere om den overordnede plan for det videre arbejde.


Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Arbejdet med DK2020 er i fuld gang. I opstartsfasen er organiseringen af projektet kommet på plads. Ligeledes er samarbejdet med det fælleskommunale klimasekretariat i DK2020 Midtjylland og partnerkommunerne sat i system og er i god gænge. Endvidere er der udarbejdet klimaregnskab for Herning Kommune, som blev præsenteret for Teknik- og miljøudvalget den 15. marts 2021 pkt. 61.


I øjeblikket arbejdes der med at få den overordnede proces for inddragelse af aktører og planen for det videre arbejde på plads.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Taget til orientering.

 

Sagsnr.: 06.01.00-P19-14-21 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Herning Vand A/S anmoder om ekspropriation til fordel for dem til udvidelse af eksisterende regnvandsbassin i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Herning Vand A/S ønsker at udvide deres regnvandsbassin beliggende ved Åbjergvænget og Lysgårdvej i Vildbjerg.


Arealet er beliggende i landzone og er ikke omfattet af hverken kommuneplanramme eller af lokalplan.


Herning Kommune kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 58 ekspropriere arealer til brug for anlæggelse af spildevandsanlæg, når der er meddelt tilladelse til de pågældende anlæg. Anlægget er beskrevet og godkendt i Herning Kommunes spildevandsplan.


Forvaltningen anbefaler, at der meddeles tilladelse til at igangsætte en ekspropriation af det beskrevne areal, samt at der udpeges en repræsentant fra udvalget til at deltage i åstedsforretningen.

Sagsfremstilling

På grund af øget pres på det eksisterende regnvandsbassin, som er beliggende ved Åbjergvænget og Lysgårdvej, så ønsker Herning Vand A/S at udvide bassinet.


En udvidelse af bassinet er allerede en del af planlægningen, og der er indarbejdet et bassin i den gældende spildevandsplan for Herning Kommune.


Der er derfor den fornødne hjemmel til at kunne eksproprierer efter Miljøbeskyttelseslovens § 58.


Arealet som Herning Vand A/S ønsker at erhverve er på 1,8 ha.


Herning Kommune kan lovligt ekspropriere til fordel for private selskaber, så længe at der forfølges et lovligt kommunalt formål. Håndteringen af spildevand er ved lov flyttet fra kommunen til et privat spildevandsselskab, men det er fortsat inden for rammerne af et lovligt formål, for en kommune at søge at hjælpe spildevandsselskabet med et realisere de planer, som kommunen selv har vedtaget i den kommunale spildevandsplan. Det er på den baggrund lovligt for Herning Kommune, i den konkrete situation, at ekspropriere til fordel for Herning Vand A/S.


Herning Vand A/S har været i kontakt med lodsejeren, men det har indtil videre ikke været muligt at indgå en almindelig handel om arealet. Ved at sende sagen videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget og senere Byrådet, åbnes der op for, at Herning Vand A/S og lodsejeren kan indgå en aftale på ekspropriationslignende vilkår. Dette kan medvirke til, at der kan laves en aftale, uden at kommunen er nødt til at ekspropriere arealet.


Administrationen anbefaler, at der indledes ekspropriation af arealet, og at Teknik- og Miljøudvalget udpeger en repræsentant til at deltage i en evt. åstedsforretning. Administrationen anbefaler ligeledes, at Byrådet opfordrer til, at Herning Vand A/S søger at indgå en frivillig aftale med lodsejeren evt. på ekspropriationslignende vilkår.


Vedhæftet sagen er kortbilag, som viser det ønskede areal, samt uddrag af den gældende spildevandsplan for Herning Kommune, som viser bassinets placering i planen.

Økonomi

Herning Vand A/S har i deres ansøgning tilkendegivet, at ville afholde alle udgifter forbundet med en ekspropriation af arealet, hvis dette skulle blive nødvendigt. Det være sig udgifter til erstatning, matrikulær og tinglysningsmæssig berigtigelse, øvrig rådgivning samt eventuel taksation, overtaksation og domstolsprøvelse af erstatningsfastsættelsen. Der er således ingen eksterne udgifter forbundet med sagen for Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at administrationen bemyndiges til at igangsætte ekspropriationsprocedure og afholde åstedsforretning vedrørende arealet beskrevet på kortbilaget og i sagen
at der udpeges en repræsentant til at deltage i åstedsforretningen
at Herning Vand A/S forpligtes til at afholde eventuelle udgifter forbundet med ekspropriationen fx. erstatning, udgifter til landinspektør, taksation mv.,
at Herning Vand A/S opfordres til at indgå en frivillig aftale, eventuelt på ekspropriationslignende vilkår
at Byrådet tilkendegiver at være indstillet på at ekspropriere, såfremt der ikke indgås aftale på ekspropriationslignende vilkår.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.


Karlo Brondbjerg blev udpeget som repræsentant til at deltage i åstedsforretningen.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-20 Sagsbehandler: Lucia Aagaard  

Foreløbig vedtagelse af tillæg 37 til Herning Kommunes Spildevandsplan - regnvandsbassiner i Sinding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Tillæg 37 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 udarbejdes på baggrund af anmodning fra Herning Vand A/S. Baggrunden er, at der skal kloaksepareres, og i den forbindelse skal der etableres tre nye regnvandsbassiner, nedlægges et bassin og ændres i eksisterende oplandsgrænser og oplandsnavne. Desuden oprettes et nyt planopland, som forberedelse til et muligt kommende boligområde.


Forvaltningen anbefaler, at tillæg 37 foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

De tre ønskede regnvandsbassiner i Sinding får alle afløb til Herningsholm Å. Et nordligt bassin foreslås placeret på matr. nr. 2c, Den vestlige Del, Sinding. Bassinet får afløb via eksisterende udløb til åben grøft og en ledning over matr. 2 af, Den vestlige Del Sinding. Et østligt bassin foreslås placeret på matr. nr. 2x, Den vestlige del Sinding og et sydligt bassin forslås placeret på matr. nr. 2e, Den vestlige del Sinding med afløb via ledning over matrikel 2eæ og 2eø, Den vestlige Del, Sinding. Det nye planopland E43P ligger syd for Hjortemarken. Området er i kommuneplanrammen udlagt til boligområde. Området forventes ikke bebygget foreløbig.


Recipient for regnvand

Herningsholm Å er ikke hydraulisk belastet. Miljømålet for Herningsholm Å er ”god økologisk tilstand”, og den aktuelle tilstand er ”god økologisk tilstand”. Udledning af regnvand forventes ikke at give anledning til væsentlig øget hydraulisk belastning eller øget næringsstofbelastning af recipienten, da der etableres regnvandsbassin til forsinkelse og rensning af den øgede mængde overfladevand. Den kommende tilledning af regnvand til Herningsholm Å vurderes at være acceptabel. Desuden vil der ikke længere ske overløb af opspædet spildevand ved større regnskyl, da overløb fra de tidligere fælleskloakerede oplande ophører.


Det tidligere opland E46, som allerede er separeret, har hidtil haft afløb til regnvandsbassin med nedsivning. Oplandet bliver med dette tillæg en del af opland E43, hvorfra regnvandet fremover vil blive ledt til det østlige bassin.


Regnvandsbassiner, grøft og afløbsledninger til åen bliver spildevandstekniske anlæg, som Herning Vand skal drive og vedligeholde


For at realisere planerne i dette tillæg, skal der meddeles tilladelse til udledning af regnvand fra de nye bassiner. Der vil blive stillet specifikke vilkår vedrørende placering og udformning af både grøft og de nye bassiner. Der vil også blive stillet vilkår vedrørende indretning, eftersyn og vedligehold af regnvandsbassinerne og vilkår vedrørende afløbsvandføring.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 37 til spildevandsplanen foreløbigt vedtages.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-2-19 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Endelig vedtagelse af tillæg 32 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 - nye bassiner mm i Hammerum-Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Tillæg 32 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes, fordi der er behov for en række ændringer i Hammerum og Gjellerup. Blandt andet er der behov for nye regnvandsbassiner og flytning af eksisterende bassin samt ændret opdeling af oplande, tilretninger af eksisterende oplandsafgrænsninger og nye oplandsnavne.


Tillægget blev foreløbigt vedtaget på Byrådets mødet 2. marts 2021, pkt. 44.


Der er ikke kommet skriftlige indsigelser i forbindelse med den offentlige høring på 8 uger, men forvaltningen er i høringsperioden blevet kontaktet telefonisk af en virksomhedsejer angående placering af et regnvandsbassin og grøften ved Industrivej Nord. Desuden har Herning Vand gjort opmærksom på nogle ting, som skal justeres i kort og skemaer. Der er tale om forhold af bagatelagtig karakter. Ingen af henvendelserne give anledning til ændringer i tillægget.


Forvaltningen anbefaler, at tillæg 32 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 endelig vedtages.

Sagsfremstilling

Herning Vand har anmodet Herning Kommune om at lave et tillæg til spildevandsplanen for Hammerum og Gjellerup. Tillægget skal bl.a. gøre det muligt at etablere flere nye regnvandsbassiner i området end den nuværende planlægning lægger op til. Ud over ændringer vedr. regnvandsbassiner er der også brug for at lave en række andre rettelser i både Hammerum og Gjellerup for at berigtige forhold, strømline nummereringen af oplande m.v.


Bemærk at tillæg 32 behandles sideløbende med tillæg 33, der omhandler de specifikke ændringer, der skal ske i spildevandsplanen, som følge af Statens Vandområdeplaner 2015-2021.


Tillæg 32 indeholder følgende ændringer:


Ændringer vedr. regnvandsbassiner, grøfter og vandveje

 • Placering af et nyt regnvandsbassin på matr. 10h, Birk By, Gjellerup (vest for Fastrupvej) for opland Y07-1.P (se ”1” på kort nedenfor) .
 • Flytning af et planlagt regnvandsbassin fra Egetæppers matrikel 3e, Birk By Gjellerup til Egetæppers matrikel 5a, Hammerum By, Gjellerup. Projektet indebærer anlæg af et forbassin ved Silkeborgvej og en åben vandvej (grøft), der leder vandet mod nord til regnvandsbassin ved Hammerum Bæk (se ”2” på kort nedenfor). Herning Vand har været i dialog med Egetæpper om projektet.
 • Etablering af en grøft i det grønne bælte mellem Industrivej Syd og Silkeborgvej (matr. 3ay og 3au, Birk By, Gjellerup samt 1il, Hammerum By, Gjellerup). En del af grøften skal benyttes til håndtering af ekstremregn. Det skal undersøges nærmere, hvordan grøften kan placeres og udformes (herunder hvilken dybde og bredde den skal have) pga. bevaringsværdige træer, som vokser i det grønne bælte. Ligeledes kræves grundejernes accept af projektet for at realisere det (se ”3” på kort nedenfor).
 • Placering af et nyt regnvandsbassin med tilhørende udløb for opland Y08 på matrikel 7b, Gjellerup By, Gjellerup - den grønne kile mellem Hammerum og Gjellerup (se ”4” på kort nedenfor).
 • Udvidelse af bassin for opland X06 og X06-1. Bassinet fungerer på nuværende tidspunkt som kombineret regnvandsbassin og "sparebassin". Bassinet modtager regnvand fra opland X06 og - i tilfælde af kraftig regn - opspædet spildevand fra opland X06-1, hvor kloakkerne ikke er separeret endnu. Separering forventes inden udgangen af 2026. Bassinet vil til den tid blive ændret til udelukkende at fungere som regnvandsbassin. I den forbindelse planlægges det udvidet mod vest til Herning Vands matrikel 20a, Gjellerup By, Gjellerup (se ”5” på kort nedenfor).
 • Placering af nyt regnvandsbassin for opland Y16 på Herning Vands matrikel 5af, Hammerum By, Gjellerup (se ”6” på kort nedenfor).


Øvrige rettelser

 • En række oplande er blevet delt i to eller flere oplande, eller de har fået et nyt navn, og der er oprettet flere nye oplande.
 • Oplandsgrænserne for nogle kloakoplande er blevet rettet til, så de passer til de faktisk forhold. Tilsvarende er et udløb fra et eksisterende bassin flyttet, så kortet nu anviser den faktiske placering.
 • Befæstelsesgraden i bebyggede områder er opdateret i skemaerne. Tilsvarende er den forventede befæstelsesgrad i planlagte området gennemgået og opdateret.
 • Bassiners afløbstal og overløbshyppighed er opdateret i skemaerne


Henvendelser i forbindelse med den offentlige høring
Der er ikke kommet skriftlige indsigelser i forbindelse med den offentlige høring, men forvaltningen har modtaget en telefonisk henvendelse fra en virksomhedsejer, som bl.a. havde spørgsmål angående placering og størrelse af et af de planlagte regnvandsbassiner. Forvaltningen har orienteret om:

 • at dette tillæg angiver en omtrentlig placering af grøfter og bassiner
 • at endelig placering, udformning og størrelse fastlægges senere
 • at grøfter og bassiner først etableres, når der er behov for dem
 • at etableringen af grøfter og bassiner først vil ske, når der er meddelt en tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven til udledning af regnvand/overfladevand.
 • at berørte grundejere vil blive kontaktet af Herning Vand A/S for nærmere aftale om placering af bassiner og/el. grøfter og erhvervelse af jord hertil.


Forvaltningen er desuden blevet kontaktet af Herning Vand, som i forbindelse med en ekstra gennemgang af udkastet til tillægget, har fundet enkelte forhold, som ikke er helt korrekt anført i kort og skemaer. Der er bl.a. tale om et par oplandsgrænser, som ikke er placeret korrekt og om data for udløb, som er anført med forkerte værdier for bassinstørrelse og afløbsvandføring. Der er tale om forhold af bagatelagtig karakter, som vil blive rettet administrativt ved lejlighed.


Henvendelserne giver ikke anledning til, at forvaltningen vurderer, at der skal ændres i tillægget.


Recipient for regnvand

Den naturlige recipient for regnvand fra hele området er Hammerum Bæk. Hammerum Bæk er hydraulisk belastet, og den aktuelle tilstand jf. Statens Vandområdeplaner er ”moderat økologisk tilstand”. Miljømålet for Hammerum Bæk er ”god økologisk tilstand”. Tilstand og miljømål for vandløb grupperes i 5 trin: dårlig - ringe - moderat - god og høj.


De nye regnvandsbassiner skal bl.a. etableres efterhånden som de fælleskloakerede områder i Hammerum og Gjellerup bliver separeret, og der anlægges ny regnvandskloak. Regnvandet fra fælleskloakerede områder bliver for nuværende ledt til Herning renseanlæg og udledes dermed til Herningsholm Å. Udledningen af regnvandet flyttes derfor opstrøms i vandløbssystemet, når de nye regnvandsbassiner i Hammerum/Gjellerup-området er etableret, men omvendt kommer udledningerne til at være, hvor de mere naturligt hører hjemme.


Grøfter og regnvandsbassiner sikrer forsinkelse og rensning af regnvandet, inden det ledes ud i Hammerum Bæk, og det forventes derfor ikke, at de nye udledninger vil give anledning til øget hydraulisk belastning eller væsentligt øget næringsstofbelastning af bækken. I forbindelse med ansøgningerne om udledningstilladelse skal der dog laves en vurdering af den hydrauliske kapacitet af Hammerum Bæk i forhold til merbelastningen fra de nye regnvandsbassiner.


Specifikke vilkår vedrørende placering og udformning af grøfter og nye bassiner vil blive fastlagt i de konkrete tilladelser, der skal meddeles, når planerne i dette tillæg skal realiseres. Der vil også blive stillet vilkår om indretning, eftersyn og vedligehold af regnvandsbassinerne og vilkår om afløbsvandføring.


Grøfter optages i spildevandsplanen som spildevandstekniske anlæg, som Herning Vand skal drifte og vedligeholde, dog skal Herning Kommune vedligeholde den del af grøften, der skal anvendes til ekstremregn. Grøfter anlægges og udformes under hensyntagen til bevaringsværdige træer og andre lokale hensyn, evt. med et snoet forløb.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 32 til Herning Kommunes spildevandsplan endelig vedtages.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-8-20 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Endelig vedtagelse af tillæg 33 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 - Hammerum/Gjellerup, krav i vandområdeplaner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Herning Vand ønsker et tillæg til spildevandsplanen for en del af Hammerum og Gjellerup. Baggrunden for tillægget er, at der skal gennemføres flere tiltag på kloaksystemet i området for at opfylde kravet til Statens Vandområdeplaner 2015-2021. En nærmere planlægning har vist, at der er behov for en ændring i spildevandsplanen for at de ønskede tiltag kan gennemføres.


Tillægget blev foreløbigt vedtaget på Byrådets mødet 2. marts 2021, pkt. 45.


Der er ikke kommet bemærkninger til forslaget til tillæg 33, som har været i høring i 8 uger i perioden 9. marts til 4. maj 2021.


Forvaltningen anbefaler, at tillæg 33 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 endelig vedtages.

Sagsfremstilling

I Statens Vandområdeplaner for 2015-2021 er der udpeget en række punktkilder, hvor der skal ske en indsats. Der er bl.a. udpeget punktkilder i Hammerum/Gjellerup området, hvor der udledes opspædet spildevand fra overløbsbygværker og sparebassiner. Dette tillæg til spildevandsplanen omhandler den indsats, der skal ske for at opfylde kravene i vandområdeplanerne for punktkilder til Hammerum Bæk. Indsatserne skal gennemføres inden den 22. december 2021.


Herning Kommune og Herning Vand har i et tæt samarbejde planlagt hvilke indsatser, der skal gennemføres, for at opfylde kravene i vandområdeplanerne. Indsatserne er beskrevet herunder.


Udløb Y14 UL1
Et overløbsbygværk i den nordlige del af Hammerum aflaster ca. 5-6 gange om året til Hammerum Bæk, dvs. at der ca. 5-6 gange årligt udledes opspædet spildevand fra bygværket til bækken (se ”1” på kortet). Udløbet nedlægges inden 22. december 2021, og der etableres i stedet et sparebassin. Det kan opsamle og forsinke vandet inden det ledes videre til den afskærende ledning, som løber til Herning Renseanlæg.


Sparebassinet etableres på Herning Vands matrikel 5af, Hammerum By, Gjellerup. Det vil være et tørt bassin, som kun indeholder opspædet spildevand i forbindelse med større regnhændelser og i tømmeperioden kort herefter. Herning Vand vil tilstræbe at udforme bassinet og evt. afskærme det, så det ikke er til gene for omgivelserne. Bassinet bliver enten etableret som et jordbassin eller som et støbt bassin. Bassinet etableres som et midlertidigt bassin og vil være i fuld funktion fra ultimo 2021 til forventeligt primo 2024. Herefter vil mængden af regnvand, som ledes til bygværket, blive reduceret pga. separering i den nordlige del af Hammerum. Efter 2024 vil bassinet stadig være i funktion, men sjældnere. Når der er fuldt separeret, både i vejen og på privat grund, vil bygværket og sparebassinet blive fjernet. Dette forventes at kunne ske i 2025.

Det forventes ikke, at bassinet vil give lugtgener, men hvis det sker, forventes det kun at være i forbindelse med, at der er vand i bassinet, hvilket vil være få gange om året i en periode på ca. 3 år.


Udløb X06RUL1

Et eksisterende sparebassin modtager opspædet spildevand fra opland X03 og regnvand fra opland X06. De to oplande ligger begge i Gjellerup. Fra sparebassinet udledes til Hammerum Bæk via udløb nr. X06RUL1 (se ”2a” på kortet).


Udløbet nedlægges inden den 22. december 2021. Vandet fra sparebassinet vil i stedet for blive ledt til den afskærende ledning, som løber til Herning Renseanlæg. Udløb X03 UL1, som løber til sparebassinet, vil i den forbindelse også blive ledt til Herning Renseanlæg (se ”2b” på figur 1).


Sparebassinet har ligget i området i mange år, og den planlagte indsats, hvor udløbet føres til Herning renseanlæg frem for at udlede til Hammerum Bæk forventes ikke at give anledning til nogen form for ændringer i negativ forstand for folk, der færdes i nærheden af bassinet.


Opland X03 forventes separeret i perioden 2023-2026. Derefter bliver sparebassinet ombygget til et almindeligt regnvandsbassin, og der bliver igen etableret udløb til Hammerum Bæk.


Udløb Y07 UL1

Et eksisterende sparebassin modtager opspædet spildevand fra opland Y07 og regnvand fra opland Y06, som begge ligger i Hammerum. Fra bassinet udledes via udløb nr. Y07 UL1 (se ”3” på kortet). Udløbet nedlægges inden den 22. december 2021. Vandet fra sparebassinet vil i stedet blive ledt til den afskærende ledning, som løber til Herning Renseanlæg.


Sparebassinet har ligget i området i mange år, og den planlagte indsats, hvor udløbet føres til Herning renseanlæg frem for at udlede til Hammerum Bæk forventes ikke at give anledning til nogen form for ændringer i negativ forstand for folk, der færdes i nærheden af bassinet.


Når opland Y07 er blevet separeret (i 2024-2027), vil sparebassinet blive ombygget og sammenbygget med regnvandsbassinet for opland X02, som ligger lige ved siden af. Regnvandsbassinet for opland X02 vil hermed blive udvidet og etableret efter gældende standarder for regnvandsbassiner. Der vil til den tid kun være regnvand fra opland X02 i bassinet. Regnvand fra opland Y07 vil blive håndteret i andet bassinanlæg syd for Hammerum Bæk. Alle regnvandsbassiner får udløb til Hammerum Bæk.Øvrige ændringer

Der laves en række ændringer af oplandsnumre, oplandsgrænser og placering af bassiner i Hammerum og Gjellerup, men disse er af tekniske og praktiske årsager medtaget i et særskilt tillæg, som udarbejdes sideløbende med dette. Se tillæg 32 til spildevandsplanen.


Offentlig høring af tillæg 33

Forslag til tillæg 33 har været i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke kommet bemærkninger til forslaget.


Recipient for regnvand

Den naturlige recipient for regnvand fra hele området er Hammerum Bæk. Hammerum Bæk er hydraulisk belastet, og den aktuelle tilstand jf. Statens Vandområdeplaner er ”moderat økologisk tilstand”. Miljømålet for Hammerum Bæk er ”god økologisk tilstand”. Tilstand og miljømål for vandløb grupperes i 5 trin: dårlig - ringe - moderat - god og høj.


Vurdering i forhold til udledninger fra nye bassiner og bassiner som skal udbygges, når kloakkerne er færdigsepareret i Hammerum og Gjellerup (og der dermed ikke længere vil være nogle overløb af opspædet spildevand) fremgår af tillæg 32 og berøres derfor ikke yderligere i dette tillæg.


Recipient for Herning renseanlæg (som i en periode på nogle få år vil modtage opspædet spildevand fra de tre beskrevne overløb i Hammerum) er Herningsholm Å. Den aktuelle tilstand for Herningsholm Å er ”moderat økologisk tilstand”.


Hammerum Bæk ligger opstrøms Herningsholm Å. Vandet fra Hammerum Bæk løber dermed naturligt til Herningsholm Å. Hydraulisk vurderes det at være uden betydning for Herningsholm Å, at der i en periode på nogle få år bliver en merudledning fra renseanlægget pga. tilførslen af opspædet spildevand fra de tre overløb i Hammerum, som i dag udledes i Hammerum Bæk. Miljømæssigt er det også en fordel, at det opspædede spildevand ledes ind på renseanlægget i stedet for at blive udledt i Hammerum Bæk. Dette vil bidrage positivt til målopfyldelse i Hammerum Bæk.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 33 til Herning Kommunes spildevandsplan endelig vedtages.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-9-20 Sagsbehandler: Jakob Damgaard Frederiksen  

Endelig vedtagelse af tillæg 34 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 - Vildbjerg, krav i vandområdeplaner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Herning Vand ønsker et tillæg til spildevandsplanen for en del af Vildbjerg. Baggrunden for tillægget er, at der skal gennemføres tiltag på kloaksystemet i området for at opfylde kravet til Statens Vandområdeplaner 2015-2021. En nærmere planlægning har vist, at der er behov for en ændring i spildevandsplanen, for at det ønskede tiltag kan gennemføres.


Tillægget blev foreløbigt vedtaget på Byrådets mødet den 2. marts 2021, pkt. 46.


Forslag til tillæg 34 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen.


Forvaltningen anbefaler, at tillæg 34 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 endelig vedtages.

Sagsfremstilling

I Statens Vandområdeplaner 2015-2021 er udpeget en række punktkilder, hvor der skal ske en indsats, bl.a. én punktkilde til Rødding Å. Dette tillæg til spildevandsplanen omhandler den indsats, der skal ske for at opfylde kravene i vandområdeplanerne for Rødding Å. Indsatserne skal gennemføres inden udgangen af 2021.


Herning Kommune og Herning Vand har i et tæt samarbejde planlagt hvilken indsats, der skal gennemføres, for at opfylde kravene i vandområdeplanerne. Indsatsen er beskrevet herunder.


Ændring for udløb V2501UD
Overløbsvand fra opland V03V og overfladevand fra opland V25V løber i dag uforsinket til Rødding Å via udløb V2501UD (se figur 1). For at opfylde kravet til vandområdeplanerne etableres et sparebassin, som kan opsamle og forsinke vandet inden det ledes videre til den afskærende ledning, som løber til Vildbjerg Renseanlæg.


Sparebassinet etableres på matrikel 1b, Lysgård, Vildbjerg. Det vil være et tørt bassin, der tætnes, så udsivning af overløbsvand undgås. Bassinet hegnes ind så uvedkommende færdsel undgås. Bassinet vil kun indeholde opspædet spildevand i forbindelse med større regnhændelser og i tømmeperioden kort herefter. Bassinet vil i en del tilfælde modtage almindeligt rent overfladevand fra opland V25V.


Bassinet etableres inden 22. december 2021 som en midlertidig foranstaltning indtil opland V03V er separeret. Det vil være i fuld funktion fra ultimo 2021 til forventeligt 2026. Separeringen af oplandet forventes udført i årene 2023-2024, hvilket betyder, at boligejerne i oplandet skal have udført separering på egen grund i løbet af 2025. Herefter vil sparebassinet blive oprenset, uddybet og lagt sammen med det eksisterende regnvandsbassin med udløb V2901UD.

Det forventes, at lugtgener fra bassinet vil være i begrænset omfang, da overløbsvand fra bygværket bliver blandet sammen med overfladevandet fra opland V25V og herved bliver stærkt fortyndet. Eventuelle lugtgener forventes kun at forekomme, når der har været overløb fra opland V03V. I langt de fleste tilfælde, vil der kun være almindeligt rent overfladevand fra opland V25V i bassinet.Offentlig høring af tillæg 34

Forslag til tillæg 34 har været i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke kommet bemærkninger til forslaget.


Recipient for regnvand

Den naturlige recipient for regnvand er Rødding Å. Rødding Å er hydraulisk belastet, og den aktuelle tilstand jf. Statens Vandområdeplaner er ”dårlig økologisk tilstand”. Miljømålet for Rødding Å er ”god økologisk tilstand”. Tilstand og miljømål for vandløb grupperes i 5 trin: dårlig - ringe - moderat - god og høj.


Recipient for Vildbjerg renseanlæg, som i en periode på nogle få år vil modtage overløbsvand fra overløbsbygværket til opland V03V og overfladevand fra opland V25V, er Rødding Å, men umiddelbart syd for rensningsanlægget overgår denne til Vorgod Å. Den aktuelle tilstand for Vorgod Å er ”god økologisk tilstand”. Miljømålet for Vorgod Å er ”god økologisk tilstand”.


Rødding Å ligger opstrøms Vorgod Å. Vandet fra Rødding Å løber dermed naturligt til Vorgod Å. Hydraulisk vurderes det at være uden betydning for Vorgod Å, at der i en periode på nogle få år bliver en merudledning fra renseanlægget pga. tilførslen af overløbsvand fra overløbsbygværket og overfladevandet, som i dag udledes opstrøms i Rødding Å. Miljømæssigt er det også en fordel, at det opspædede spildevand ledes ind på renseanlægget i stedet for at blive udledt opstrøms i Rødding Å. Dette vil bidrage positivt til målopfyldelse i Rødding Å.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 34 til Herning Kommunes spildevandsplan endelig vedtages.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-1112-20 Sagsbehandler: Lilian Andersen  

Opførelse af carporte - Møllehøj 8-10, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Der er på ejendommen Møllehøj 8-10, Herning, søgt om tilladelse til opførelse af 17 carporte i tilknytning til etagebyggeriet af 42 boliger i 2 sammenbyggede etageejendomme.

Der er i forbindelse med en høring ved naboerne kommet indsigelser til projektet vedr. bl.a. skyggeforhold.


Forvaltningen anbefaler, at der på baggrund af en helhedsvurdering gives tilladelse til det ansøgte projekt.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter opførelse af 17 carporte på i alt 269 m2, der ønskes placeret i skel mod vest. Byggeriet vil få en længde på 53 m i skel. Byggeretten er 12 m i skel. Højden på carportene er 2,35 m, hvor byggeretten angiver 2,5 m i højde i skel.


Forvaltningen vurderer på baggrund af lokalplanens bestemmelser, at der er et planlægningsmæssigt grundlag for opførelse af en række carporte af den ansøgte størrelse. Endvidere vurderes det at være hensigtsmæssigt i forhold til den samlede bebyggelse på ejendommen.

Da byggeriet ikke overholder byggeretten i BR18, er der foretaget en helhedsvurdering af projektet samt en partshøring af den berørte nabo. Ansøger har været i positiv dialog med naboen om byggeriet, før sagen blev sendt i høring.

Dialogen er gået på valg af et tagmateriale, som mindsker eventuelle støjgener ved regnvejr for beboerne i lejlighederne på nabogrunden, samt på at skabe en lukket mur i skel, som kan fungere som barriere for lys fra billygter på parkeringspladsen, som også kan genere nabobebyggelsen. Det vurderes, at ansøger har taget højde for at mindske eventuelle støjgener ved at vælge tagpap som tagmateriale. Endvidere vurderes det, at en lukket carport, vil være den bedste barriere for lysgener fra billygter.

Der er dog i forbindelse med partshøringen kommet bemærkninger i forhold til carportenes placering. Bemærkningerne går primært på følgende:

 • At byggeriets længde vil give en forringelse af lysforhold til stuelejlighederne pga. skyggekast
 • At byggeriet vil forringe udsynet fra stuelejlighederne


Forvaltningen vurderer, at der ikke vil være væsentlige skyggegener forbundet med byggeriet, da højden på carporten er begrænset til 2,35 m mod nabobebyggelsen, og da byggeriet samtidig ligger øst for naboskel, hvor solen kun findes i et begrænset tidsrum af dagen. Carportene vurderes ligeledes ikke at give indbliksgener for naboen, da byggeriet ikke har vinduer, døre eller andre åbninger mod nabobebyggelsen, ej heller er det en bygning til ophold. Det vurderes desuden, at opførelsen af carporte med en lukket væg i skel, netop vil sikre nabobebyggelsen mod eventuelle lysgener fra billygter. Udsyn/udsigt er ikke reguleret af byggeloven og kan derfor ikke medtages i en helhedsvurdering.


Overordnet vurderes det, at de ansøgte carporte vil fungere som en fin adskillelse til naboejendommen, og at der ikke er væsentlige skygge- eller lysgener forbundet med projektet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der ud fra helhedsvurderingen kan meddeles byggetilladelse til det ansøgte.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-1-21 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 på Teknik- og Miljøudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2021 på Teknik- og Miljøudvalgets område.


Overførslerne fra 2020 er godkendt i Byrådet den 20. april 2021, pkt. 52 og indgår derfor ikke i det korrigerede budget pr. 31. marts 2021. Der er korrigeret for dette ved at tilføje ekstra kolonner til tabellerne.


Samlet set forventes der i 2021 i forhold til de korrigerede budgetter inkl. overførsler fra 2020 et merforbrug på 7,953 mio. kr. vedrørende drift og et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. vedrørende anlæg.


Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2021, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. juni 2021 og i Byrådet den 22. juni 2021.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2021.


Af nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2021 (forventet forbrug ved årets afslutning) sammenlignet med det korrigerede budget 2021.


Der skal gøres opmærksom på, at overførslerne fra 2020 ikke er indeholdt i det korrigerede budget pr. 31. marts 2021, idet disse først er godkendt i Byrådet den 20. april 2021.


Overførslerne og afvigelsen korrigeret for overførsler er derfor vist i særskilte kolonner i tabellerne.


De afvigelser, der beskrives i sagen, er afvigelsen pr. 31. marts 2021 korrigeret for overførsler (de grå kolonner).


Driftsudgifter:


Forventet regnskab 2021 - drift:

Note: I afvigelseskolonnerne er + = mindreforbrug og - = merforbrug


Som det fremgår af ovenstående, forventes i 2021 en samlet afvigelse vedrørende drift på -7,953 mio. kr.


Indeholdt i afvigelsen på -7,953 mio. kr. er følgende takstfinansierede områder: Serviceområde 03 Kommunale ejendomme (1,6 mio. kr.), Serviceområde 05 Skadedyrsbekæmpelse (2,1 mio. kr.) samt Serviceområde 07 Renovation (-4,333 mio. kr.) Herudover er, under Serviceområde 09 Trafik, indeholdt en afvigelse på vintertjenesten på -3,221 mio. kr., som er udenfor rammestyring. Reguleret for ovennævnte beløb, er afvigelsen inkl. overførsel på Teknik og Miljøområdet -4,099 mio. kr.


Afvigelsen dækker således over både områder med selvforvaltning, projekter og områder henholdsvis indenfor og udenfor rammestyring. Specifikation fremgår af tabellen nedenfor.


Forventet afvigelse 2021, drift – fordeling:

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug


Bemærkninger til afvigelserne:


Serviceområde 01 Byggemodning

På området forventes en akkumuleret afvigelse på -0,588 mio. kr. I 2021 forventes en netto afvigelse på -0,262 mio. kr. Den akkumulerede afvigelse skyldes hovedsageligt stigende udgifter til ejendomsskatter på flere af kommunens arealer. På en enkelt ejendom forventes en tilbagebetaling fra Skat på ca. 0,460 mio. kr. for 2020 og 2021. Der er modtaget en reduktion af ejendomsskatten for 2018 og 2019, og forvaltningen formoder, at det er en fejl fra Skats side, at opkrævningen for 2020 og 2021 ikke er nedsat tilsvarende. Forvaltningen afventer stadig en tilbagemelding fra Skat.


Korrigerende handlinger

Forvaltningen arbejder fortsat med at finde løsninger på den økonomiske ubalance.


Serviceområde 03 Kommunale ejendomme

På området forventes et merforbrug på 1,124 mio. kr. Der er samlet set et mindreforbrug på det takstfinansierede område på ca. 1,6 mio. kr. Disse midler er øremærket de ejendomme, der er underlagt det takstfinansierede område, og kan ikke anvendes andre steder. De resterede områder udviser samlet set et forventet merforbrug på ca. 2,7 mio. kr. De væsentligste afvigelser ligger på daginstitutions- og ældreområdet. På daginstitutions området forventes i 2021 et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr., hertil kommer en negativ overførsel fra 2020 på 0,3 mio. kr. Samlet forventet afvigelse i alt -0,4 mio. kr. Under plejecentre forventes i 2021 et merforbrug på 2,2 mio. kr. Heraf er 1,3 mio. kr. en negativ overførsel fra 2020.


Korrigerende handlinger

Forvaltningen vil foretage en analyse af hele serviceområdet med henblik på at finde løsninger, der kan skabe bedre balance mellem budgetterne indenfor serviceområdet.


Serviceområde 04 Grønne områder

På området forventes et mindreforbrug på ca. 0,243 mio. kr.


Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger

På området forventes et mindreforbrug på ca. 1,975 mio. kr. Heraf vedrører 2,1 mio. kr. skadedyrsbekæmpelse. I 2021 forventes et mindreforbrug på 1,032 mio. kr. Der er overført 1,079 mio. kr. fra 2020. I oktober 2018 besluttede Byrådet at hæve taksterne for skadedyrsbekæmpelse for at afvikle det akkumulerede merforbrug samt modstå kommende udgifter til skadedyrsbekæmpelse i forhold til ny lovgivning. Udgifterne i forhold til ny lovgivning har ikke været så omfattende som først antaget. Forvaltningen er i gang med at udarbejde en redegørelse over udgifter før og efter ny lovgivning samt kommende investeringer. Herudover kender man på nuværende tidspunkt ikke omfanget af nye tiltag i forbindelse med den nye bekendtgørelse, som kommer i 2021. Redegørelsen vil blive fremlagt til drøftelse på Teknik- og Miljøudvalgets mødet den 21. juni 2021.


Serviceområde 07 renovation

På området forventes et merforbrug på 4,333 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt: Større udgift til behandling af dagrenovation blandt andet på grund af højere behandlingspris på metal/plast/mad- og drikkekartoner end forventet (1,0 mio. kr.), højere udgift til behandling og afsætning af affald fra genbrugspladserne på grund af større stigning i behandlings- og afsætningspriser end forventet (1,0 mio. kr.) samt 2,3 mio. kr. mere i udgift til tømning af affaldsbeholderen til papir/pap og metal/plast/mad- og drikkekartoner, da tømningsfrekvensen ændres fra hver 4. uge til hver 3. uge.


Serviceområde 08 Drift

På området forventes ingen afvigelse.


Serviceområde 09 Trafik

På området forventes et merforbrug på 4,126 mio. kr., som hovedsageligt skyldes, at der forventes et merforbrug under fælles formål (0,357 mio. kr.), arbejder for fremmed regning (0,779 mio. kr.), Vintertjeneste (3,221 mio. kr.) samt kollektiv trafik (0,112 mio. kr.). Herudover forventes et mindreforbrug under vejvedligeholdelse på 0,314 mio. kr. Merforbruget under arbejder for fremmed regning vedrører asfaltretableringer i forbindelse med ledningsopgravninger i vejarealer og kontoen vil over en årrække balancere.


Anlægsudgifter:


Forventet regnskab 2021 – anlæg:

Note: I afvigelseskolonnerne er + = mindreforbrug og - = merforbrug


Som det fremgår af ovenstående, forventes i 2021 en samlet afvigelse vedrørende anlæg på 4,3 mio. kr.Bemærkninger til afvigelserne


Serviceområde 01 Byggemodning

Note: I afvigelseskolonnerne er + = mindreforbrug og - = merforbrug


På jordforsyningsområdet forventes det at realisere indtægter på 81,902 mio. kr. i 2021. Indtægterne vedrører salg af storparcel på Fuglsang Holm i Tjørring samt salg af boliggrunde blandt andet i Herning, Snejbjerg, Lind og Tjørring.


Forventet regnskab 2021 for byggemodningsudgifter (ØKE + TMU) udgør i alt 110,890 mio. kr. Der udføres større byggemodningsarbejder i Lind, Snejbjerg, Tjørring og Vildbjerg samt etablering af Ny Løvbakkevej mellem Tjørring og Gullestrup. Nedrivning af Gjellerupskolen færdiggøres i 2021, mens nedrivning af Sønderagerskolen igangsættes og forventes udført indtil april 2022.

Der er desuden afsat rådighedsbeløb til arealerhvervelser i Snejbjerg og Hi Park, som realiseres i 2021.


Bevillingsmæssige ændringer

Der ønskes i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 foretaget følgende bevillingsmæssige ændringer:


Serviceområde 01 Byggemodning

Indenfor Serviceområdet foretages korrektioner af rådighedsbeløb og tilhørende anlægsbevillinger i 2021 i henhold til vedhæftede økonomiskema til udgifter til blandt andet ejendomsskatter, drift af grønne områder og veje indtil overdragelse samt mindre færdiggørelser. Det indstilles, at der indenfor Serviceområde 01 Byggemodning foretages korrektioner af rådighedsbeløb og tilhørende anlægsbevillinger i 2021 i henhold til vedhæftede økonomiskema, således at budgettet svarer til de faktiske forhold.


Serviceområde 09 Trafik

På investeringsoversigten for 2022 er afsat 2 mio. kr. til udskiftning af signalanlæg, stednr. 223099 19. Forvaltningen ønsker at fremrykke 1,2 mio. kr. til 2021 for at igangsætte projekteringen af signalanlæggene. Dette arbejder tager godt 1 år, og det er vigtigt, at alle signalanlæg gennemgås, før det fysiske arbejde kan gå i gang. Forvaltningen forventer derfor, at udskiftningen af de lanterner og styreapparater, der er mest nedslidte og trænger til udskiftning, kan gå i gang i starten af 2022. Det indstilles, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr.. i 2021 til Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr., samt at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. i 2022 på stednr. 223099 19.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalget godkender de anførte bevillingsmæssige ændringer jf. sagsfremstillingen
at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. juni 2021 og i Byrådet den 22. juni 2021.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-1-21 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budget 2022-2025 - Teknik og Miljø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Forvaltningen fremsætter forslag til budget 2022 til 2025 for Teknik og Miljø området.


Forvaltningen anbefaler, at budgetforslaget godkendes og indgår i det samlede budgetforslag.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender jf. budgetproceduren for 2022 forslag til budget 2022-25 for Teknik og Miljø området. Serviceområde 01 Byggemodning, 03 Kommunale ejendomme, 04 Grønne områder, 05 Miljøforanstaltninger, 07 Renovation, 08 Drift samt 09 Trafik.

Budgetmaterialet indeholder nettodriftsrammer, budgetmål, ændringsskemaer, budgetbemærkninger samt takstoversigter.

Driftsbudgettet er udarbejdet inden for det af Økonomi- og Erhvervsudvalgets vedtagne nettodriftsrammer.

Alle priser er i 2021-priser, idet fremskrivningen til 2022 priser først sker senere i budgetprocessen.


Udfordringer i 2022 - 2025


Kollektiv trafik

Fra og med 2022 vil Midttrafik implementere en ny indtægtsfordelingsmodel, som på sigt vil medføre en årlig mindreindtægt på ca. 2,6 mio. kr. Samlet set forventes en afvigelse på -2,3 mio. kr. i 2022, -3,2 mio. kr. i 2023 og -4,0 mio. kr. i 2024.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at budgetforslaget godkendes og indgår i det samlede budgetforslag.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.00-P05-6-18 Sagsbehandler: Jesper Enggaard Jensen  

Overtaksationsafgørelse om erstatning

 

Sagsnr.: 01.05.08-K08-8-20 Sagsbehandler: Lennarth Skov Espersen  

Orientering om politianmeldelse - overtrædelse af Naturbeskyttelsesloven

 

Sagsnr.: 01.05.00-P00-66-15 Sagsbehandler: Lennarth Skov Espersen  

Orientering om politianmeldelse - manglende efterkommelse af påbud

 

Sagsnr.: 02.00.20-P07-154-19 Sagsbehandler: Signe Thorsted  

Orientering om politianmeldelse - lovliggørelse af bygninger

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-17 Sagsbehandler: Nina Skov Lauridsen  

Meddelelser