Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 30. november 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.32.10-S55-1-15 Sagsbehandler: Jan Märcher  

Godkendelse af anlægsregnskab for bolig- og erhvervsudstykninger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Karin Skov-Aggerholm

Sagsresume

Anlægsregnskaber for udstykningsområder i Vildbjerg, Skibbild og Sørvad kan nu afsluttes.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes.

Sagsfremstilling

Alle grunde i de nævnte udstykningsområder er solgt, og anlægsregnskaberne kan nu afsluttes.

 

 

Der har været nettoindtægter på i alt 391.381kr. for ovenstående udstykningsområder.

I resultatet indgår overførsel af kommunalt ejede arealer til udstykningsområdet. Den medtagede værdi er det overførte areals grundværdi.

 

Hvis et anlæg, for hvilket der er opnået momsrefusion, inden for en periode af 5 år sælges, skal den refunderede købsmoms tilbagebetales til momsrefusionsordningen.

Tilbagebetalingen for ovenstående udstykninger er således sket i takt med salget af grundene og arealerne.

Tilbagebetalingen udgør i alt 421.882 kr.

 

Regnskabsresultatet inkl. momstilbagebetaling viser således samlet nettoudgifter på 30.501 kr.

Det skal bemærkes, at der ikke i ovenstående er en sammenstilling af regnskabsresultatet med givne anlægsbevillinger. Dette skyldes, at bevillingerne historisk ikke har været givet til konkrete udstykningsområder, men som puljebeløb dækkende flere udstykninger.

Fra 2011 og frem bliver bevillingerne givet til de konkrete udstykningsområder.

 

I det følgende er der en kort forklaring til de enkelte udstykningsregnskaber.

 

002047 Østervang, Vildbjerg (påbegyndt 2006)

Udstykningen omfatter en boligvej til 6 parcelhusgrunde samt én eksisterende ejendom. Vejen er etableret uden kantbegrænsning og med afvanding til trug. Desuden er der etableret grussti og beplantning på et offentligt grønt område på ca. 2.500 m2 syd for Østervang. Grusstien forbinder Tranholmvej med Østervang og boldbaner mod vest.

 

002049 Gefionsvej, Skibbild (påbegyndt 1996)

Området omfatter sidste etape på 11 parcelhusgrunde i boligområdet Gefionsvej. Udstykningsområdet blev påbegyndt i 1970’erne og den sidste etape i 1996.

 

002051 Grønningens forlængelse, Sørvad (påbegyndt 2004)

Boligudstykning med i alt 20 parcelhusgrunde, som er udstykket i to etaper på hver 10 grunde i 2004-05.

 

003038 Tyregårdsvej, Sørvad (påbegyndt ca. 1980)

Udstykning af et erhvervsområde på ca. 4 ha. Området ligger nordvest for Sørvad og indeholder bl.a. Sørvad Genbrugsplads.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at  anlægsregnskaberne godkendes.

Dire

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-2-15 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Omprioritering serviceområde 1-9 Budget 2017 og frem

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Forvaltningen fremlagde på møderne den 31. august 2015, pkt. 180 og den 21. september 2015, pkt. 199, i henhold til den af udvalget besluttede procesplan, en status på de permanente kortsigtede og langsigtede udfordringer i forhold til budget 2017 og frem, samt et tilbageblik på den økonomiske udvikling indenfor udvalgets område.

 

Udvalget drøftede udfordringer, løsningsmuligheder og omprioriteringer i forhold til budget 2017 og frem, og ønskede yderligere beregninger og analyser til den videre drøftelse af eventuelle rammejusteringer.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter udfordringer på Teknik og Miljø området i forhold til budget 2017 og frem, og løsningsmuligheder samt eventuelle rammejusteringer for samme periode.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet de ønskede beregninger og analyser, som fremlægges på mødet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at

udvalget drøfter udfordringer på Teknik og Miljø området i forhold til budget 2017 og frem,

 

at

udvalget drøfter løsningsmuligheder samt eventuelle rammejusteringer for budget 2017 og frem.

 

Dire

Beslutning

Til udvalgets videre drøftelse af eventuelle rammejusteringer vil forvaltningen arbejde

videre med de ønskede beregninger og analyser, som fremkom på mødet.

Resultaterne fremlægges på udvalgets møde i januar.

 

Sagsnr.: 05.04.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Godkendelse af projektbeskrivelse til udvikling af Alhedestien

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Martin Skøtt

Sagsresume

Alhedestien er en vandrer-, ride- og cykelsti anlagt på den nedlagte jernbane mellem Herning og Viborg.

 

Herning og Viborg Kommuner har siden kommunesammenlægningen i 2007 haft ansvaret for driften af det meste af Alhedestien. Efter flere henvendelser fra lokale borgergrupper har der været foretaget flere besigtigelser af stiforløbet, og potentialet for at udvikle en samlet rekreativ sti for gående, cyklende og ridende brugere mellem Herning og Viborg vurderes at være stort. Der er indledt et samarbejde med Viborg Kommune for at afdække mulighederne for et fælles projekt.

 

Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes et samlet skitseprojekt for opgradering af Alhedestien. Forslag til finansiering af sagen forelægges efterfølgende for udvalget.

Sagsfremstilling

 Alhedestien er en regional stirute (nr. 21), og den blev etableret i 1995 af de daværende Ringkjøbing og Viborg amter, samt Skov- og Naturstyrelsen. Stiens beliggenhed fremgår af bilag 1.

 

Det sammenhængende stisystem mellem Herning og Viborg er 49 km. Stien starter i dag fra Knudsvej (stien fortsætter som sådan videre mod Gl. Vejlevej) og slutter ved Middagshøjvej i Viborg by ved broen til Viborg banegård. Stien er anlagt i 1,8-3,0 m bredde med en asfalt- eller betonstensbelægning.

 

Siden kommunesammenlægningen i 2007 er det kommunernes ansvar at vedligeholde og ajourføre de tidligere regionale stiruter, herunder Alhedestien, og etablere nye regionale stiruter.

Herning og Viborg Kommuner foretager den mest nødvendige vedligeholdelse, men der har ikke været udført større anlægsarbejder.

 

Der har i en årrække været henvendelser fra foreninger og borgere om bl.a. at få forbedret servicen på stien i form af bl.a. forbedret belægning, madpakkehuse, shelters, information og servicefaciliteter i øvrigt. Der er også efterspørgsel fra bl.a. turistforeninger efter informationsmateriale. Der kan f.eks. sættes skilte op ved historiske steder, som de tidligere trinbræt på banestrækningen – i lighed med det, der er foretaget på Himmerlandsstien.

 

Der er ikke udgivet informationsmateriale om stien siden 2006, hvor turistbureauerne udgav en brochure om stien. Der er ikke tidligere udarbejdet en fælles turistmæssig promovering af Alhedestien i de 2 kommuner eller hos turistkontorerne.

 

En opgradering af Alhedestien vil turistmæssigt være hensigtsmæssig - dels ved, at man kan cykle på sammenhængende stiruter på tidligere banestrækninger fra den ene endestation til den anden. (Fra Herning til Viborg og videre ad Himmerlandsstien til Løgstør eller mod syd fra Herning via regional cykelrute 32 og national cykelrute 4 mod Skjern.) Fra Viborg banegård har Alhedestien forbindelse til 4 andre cykelruter - Himmerlandsstien (Løgstør-banen), Nørreå-ruten (Fårup-banen), Vammen-ruten og Foulum-ruten. Endelig og ikke mindst vil der kunne skabes gode forbindelser mellem bolig og arbejdssted mellem de forskellige strækninger.

 

Forvaltningen har vurderet stianlægget i Herning Kommune. Anlægget fremstår på delstrækninger slidt og indbyder ikke cyklister til gode oplevelser langs ruten. Ved flere vejkrydsninger er det utrygt at færdes på ruten, og skiltningen har mange mangler. I budgetforliget fra 2016 er der afsat 1,1 mio. kr. til forbedring af belægninger på Alhedestien i Herning Kommune.

Ud over bedre belægninger er der et stort potentiale for at skabe nogle gode rammer for oplevelserne langs ruten i form af bl.a. servicefaciliteter, henvisningsskilte, bedre komfort og information om natur- og kulturelle tilbud.

 

Proces

Der foreslås nedsat en administrativ tværgående projektgruppe i de to kommuner.

 

Endvidere foreslås nedsat en referencegruppe, der har til formål at sikre lokale input, udveksling af information og lokal forankring. Referencegruppen består af en repræsentant fra de væsentligste interesseorganisationer omkring Alhedestien: Turistforeningerne, Cyklistforbundet, Dansk Islændhesteforening og Dansk Rideforbund, samt borgerforeningerne i de lokalsamfund, som stien går gennem – Hald Ege, Skelhøje, Frederiks, Karup, Kølvrå, Ilskov, Sunds og Gullestrup.

 

Projektarbejdet deles op i 5 delprojekter:

·           Fælles skiltning, ruteskiltning og seværdigheder

·           Fælles informationsmateriale

·           Madpakkehuse, sheltere og andre servicepunkter

·           Belægninger, renovering / udvidelse (sti samt ridespor)

·           Trafiksikkerhed (krydsninger)

Økonomi

Der vil være mulighed for at søge finansiering til dele af det samlede projekt fra fonde og puljer.

 

Der er afsat 1,1 mio. kr. på investeringsoversigten i 2016 til stednr. 222094 03 Herning Cykler fase 5 Alhedestien - asfaltering.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at

der udarbejdes et samlet skitseprojekt inkl. anlægsoverslag for opgradering af Alhedestien,

 

at

sagen efterfølgende forelægges Teknik- og Miljøudvalget med forslag til finansiering af den del af projektet, der ligger i Herning Kommune.

 

Dire

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.00-G01-2-14 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Herning Cykler - fase 4

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Martin Skøtt

Sagsresume

Anmodning om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 11.535.000 kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 4.614.000 kr. til gennemførelse af projekter i henhold til cykelpuljeansøgningen - Herning Cykler fase 4, samt bemyndigelse til at erhverve arealer til etablering af cykelsti mellem Herning C og DNV-Gødstrup og cykelsti langs Pugdalvej i Vildbjerg.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsbevilling, og at forvaltningen bemyndiges til at indlede ekspropriationsprocedure.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har via Klimaplanen en målsætning om at flytte mindst 5 % daglige bilture til cykler og/eller kollektiv trafik. Der arbejdes hen mod dette mål ved hjælp af en lang række tiltag under det samlede projektnavn "Herning Cykler".

 

I fire omgange har Herning Kommune fået tilsagn om støtte til cykelprojekter fra Transportministeriets Cykelpulje. Puljen støtter 40 % af udgifterne.

 

Cykelpuljeansøgningen i fase 4 omfatter en række projekter, der skal understøtte de igangværende tiltag og give bedre forhold for cyklister. Ansøgningen, som omfatter en samlet udgift på 11,5 mio. kr. i 2015-2017, hvoraf puljemidler udgør 4,6 mio. kr.

 

Ansøgningen blev godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde 26. maj 2014, pkt. 109. Vejdirektoratet meddelte 24. juni 2014 tilsagn om støtte til projekterne og efterfølgende har forvaltningen fremsendt acceptskrivelse 25. november 2014.

 

Ansøgningen til fase 4 indeholder følgende elementer:

 

Anlæg

 • Supercykelrute Herning C – Det nye Regionshospital i Gødstrup.
 • Cykelsti langs Pugdalvej i Vildbjerg
 • 2 nye ambassadørskoler
 • Cykelfaciliteter i midtbyen

 

Information og Event

 • Samlet cykelkort med cykelfaciliteter og primære ruter
 • Generel synlighed/kampagner af projektet

 

Udvikling og Innovation

 • Boligforeninger på cykel (udgår)       
 • Velkomstpakke til nye virksomheder og borgere i kommunen

 

Evaluering

 • Opdatering af Cykelregnskabet

 

Det bliver nødvendigt at erhverve arealer til etablering af cykelstierne Herning C - DNV-Gødstrup og Pugdalvej, hvorfor der anmodes om bemyndigelse til at indlede ekspropriation efter vejloven.

 

Projekterne er planlagt til gennemførelse i 2015, 2016 og 2017.

 

Økonomi

 Projektet finansieres af følgende beløb:

 

Mio. kr.

2015

2016

2017

I alt

Udgift:

 

 

 

 

Herning Cykler - fase 4, rådighedsbeløb afsat på investeringsoversigten 2015 - 2018

1,067

3,232

0,903

5,202

Sunds omfartsvej, mindreforbrug

2,192

0,200

 

2,392

CEU-infrastruktur, mindreforbrug

 

1,190

 

1,190

Byggemodning, Erhvervsgrunde Pugdalvej, medfinansiering

 

0,218

 

0,218

Yderligere tilskud

 

2,533

 

2,533

Udgift i alt

3,459

7,373

0,903

11,535

 

 

 

 

 

Indtægt:

 

 

 

 

Herning Cykler - fase 4, rådighedsbeløb afsat på investeringsoversigt 2015 - 2018

0,427

1,293

0,361

2,081

Yderligere tilskud

 

2,533

 

2,533

Indtægt i alt

0,427

3,826

0,361

4,614

 

I sagens behandling på Byrådets møde den 23. juni 2014 blev det besluttet at reducere projektets udgifter med 0,465 mio. kr., idet Forebyggelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget ikke har fundet det muligt at prioritere midler fra driftsbudgettet til at støtte cykelpuljeansøgningen med henholdsvis 0,165 mio. kr. og 0,300 mio. kr.. Byrådet besluttede derfor at adfærdsprojektet "Boligforeninger på cykel" udgår og at anlægsprojektet "Cykelfaciliteter i midtbyen" reduceres således at projektets samlede udgifter reduceres med 0,465 mio. kr. Reduktionen er besluttet efter udløb af ansøgningsfristen og fremgår derfor ikke af cykelpuljeansøgningens bilag som er vedlagt sagen.

 

Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 11.535.000 kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 4.614.000 kr. til gennemførelse af projekter i henhold til cykelpuljeansøgningen - Herning Cykler fase 4.

 

De afledte driftsudgifter på 87.000 kr. afholdes indenfor den nuværende driftsramme på Serviceområde 09 Trafik. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

 at

der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 11.535.000 kr., samt yderligere rådighedsbeløb på 2.192.000 kr. i 2015, samt 4.141.000 kr. i 2016 til Serviceområde 09, Trafik, stednr. 222016 Herning Cykler - fase 4,

 

at

anlægsudgiften finansieres af de til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222016 Herning Cykler - fase 4 med 1.067.000 kr. i 2015, 3.232.000 kr. i 2016 og 903.000 kr. i 2017,

 

 at

anlægsudgiften herudover finansieres af et mindreforbrug på Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 222074 Sunds omfartsvej med 2.192.000 kr. i 2015 og 200.000 kr. i 2016. Anlægsbevillingen nedskrives tilsvarende,

 

 at

anlægsudgiften derudover finansieres af et mindreforbrug på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222070 CEU-infrastruktur med 1.190.000 kr. i 2016. Anlægsbevillingen nedskrives tilsvarende,

 

 at

anlægsudgiften endvidere finansieres af Serviceområde 01 Byggemodning, Pugdalvej, Vildbjerg, stednr. 003033 med 218.000 kr. i 2016,

 

 at

der meddeles anlægsindtægtsbevilling på 4.614.000 kr. på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222016 Herning Cykler - fase 4, samt yderligere rådighedsbeløb til indtægten på 2.533.000 kr. i 2016. Indtægten på 2.533.000 kr. medfinansierer anlægsudgiften,

 

 at

anlægsindtægten på 2.081.000 kr. afholdes af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222016 Herning Cykler - fase 4 med 427.000 kr. i 2015, 1.293.000 kr. i 2016 og 361.000 kr. i 2017,

 

 at

den afledte driftsudgift på 87.000 kr. afholdes indenfor den nuværende driftsramme på Serviceområde 09 Trafik,

 

 at

der meddeles tilladelse til at igangsætte proces for ekspropriationer til anlæg af Supercykelsti mellem Herning C - DNV Gødstrup,

 

 at

der meddeles tilladelse til at igangsætte proces for ekspropriationer til anlæg af cykelsti langs Pugdalvej.

 

Dire

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 07.00.01-P15-1-14 Sagsbehandler: Gitte Østergaard  

Endelig godkendelse af affaldshåndteringsplan 2015-2024

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Birger Strandby Ernst, Bjarne Kallesø, Gitte Østergård

Sagsresume

 Herning Kommune har lavet et forslag til en ny Affaldshåndteringsplan 2015 - 2024.

 

Planen har været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 31. august 2015, pkt. 170, i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. september 2015, pkt. 295, og i Byrådet den 15. september 2015, pkt. 234.

 

Forslaget blev foreløbig godkendt og sendt i offentlig høring i 8 uger. Inden offentliggørelsen er materialet korrigeret for budgetforligets aftaler: 

·         etablering af genbrugsplads i Sunds området,

·         søndagsåbent på genbrugspladsen i Herning gøres permanent. 

 

Planen har her efter været i offentlig høring i 8 uger fra 16. september til 11. november 2015.

 

Der er kommet 3 henvendelser i høringsperioden.

 

Forvaltningen anbefaler, at Affaldshåndteringsplan for Herning Kommune 2015-2024 godkendes. 

Sagsfremstilling

De 3 henvendelser, der er kommet ind i høringsperioden, drejer sig om følgende.: 

- en borger opfordrer til central sortering

- en borger ønsker mulighed for at afmelde papirbeholderen og spare udgiften

- en borger er både bekymret for, om en 2-delt beholder kan dimensioneres korrekt, og om det sorterede affald håndteres korrekt ved afhentning.

 

De 3 henvendelser er vedlagt som bilag til sagen. Borgerne er gjort bekendt med, at henvendelserne offentliggøres.

 

Henvendelser giver ingen anledning til bemærkninger fra forvaltningen .

 

 

 

 

Selve planen fokuserer på 3  områder: 

- Bedre sortering

- Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

- Bedre affaldsbehandling og afsætning

 

For at opfylde de nationale målsætninger om 50% genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022, foreslås en 2-trins model i Herning Kommune: 

1. Fra 2018 skal metal frasorteres fra alle husstande til genanvendelse.

2. Fra 2022 skal det organiske affald frasorteres fra alle husstande.

 

For at finde den bedste løsning på udsortering af plast og organisk affald ved husstandene, vil der i planperioden ske nærmere undersøgelser af mulighederne for indsamling og behandling.

Planen lægger op til, at der skal findes en løsning som indebærer maksimum 2 affaldsbeholdere samt en problemaffalds-kasse ved hver husstand.  

Planen lægger desuden op til flere initiativer på genbrugspladserne, blandt andet optimering af indretning, evaluering af åbningstiderne og en ny genbrugsplads i Sundsområdet. 

Der er lavet en sammenfatning af høringsoplægget, som er trykt i en "populær udgave". Sammenfatningen er vedlagt som bilag.

 

Alle kommuner skal hvert 6. år udarbejde en 12-årig plan for affaldshåndteringen i kommunen. Hovedvægten skal ligge på planens første 6 år.

 

Del 1 – Målsætning og planlægning

Del 2 – Kortlægning

 

Planen er lavet på baggrund af:

-  Den nationale ressourceplan ”Danmark uden affald” der slår fast, at Danmark

   brænder for meget affald af. De nationale mål angiver, at vi i langt højere grad skal

   se affald som en ressource, der kan genbruges og genanvendes.

-  Herning Kommunes nuværende affaldshåndteringsplan 

 

”Danmark uden affald” lægger op til, at kommunerne etablerer nye ordninger, så der på landsplan genanvendes 50 % af husholdningsaffaldet.

 

Med de nuværende ordninger i Herning Kommune genanvendes der i dag 34%. Det sker ved indsamling af papir ved husstandene, glas og pap i miljøstationer samt plast, metal og pap på genbrugspladserne.

For at nå det nationale mål på 50 %, vurderer forvaltningen, at det er nødvendigt at indføre husstandsindsamling af både metal-, plast og det organiske affald.

 

Forvaltningen foreslår en 2-trins model:

 

2018 mål

37 % genanvendelse af husholdningsaffaldet, forventes opnået ved husstandsindsamling af metal. Husstandsindsamling af plast afventer stillingtagen til, om der skal laves sorteringsanlæg i regi af Østdeponi, eller om der skal anvendes en anden aftager. Ved at håndtere affaldet i et sorteringsanlæg, kan plast og metal og evt. andre typer affald indsamles i samme rum i den 2-delte beholder og efterfølgende sorteres i rene typer affald.

 

2022 mål

50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet, forventes opnået ved genanvendelse af  organisk affald fra husstandene. Inden da skal der laves en undersøgelse af muligheder for udsortering af organisk affald fra restaffaldet uden kildesortering. Afsætning og genanvendelse af det organiske affald i biogasanlæg, skal også undersøges nærmere.

 

Planlagte initiativer 2015-2018: 

· Udskiftning af affaldsbeholdere ved husstandene.

· Forsøg med udsortering af metal og papir i en 2-delt beholder.

· Genbrugspladsernes indretning skal gennemgås og optimeres - herunder skal

  Nederkærgård Genbrugsplads, Herning opgraderes.

· Åbningstiderne på de 8 genbrugspladser skal harmoniseres - søndagsåbent på

  Nederkærgård Genbrugsplads gøres permanent i sommerhalvåret.

· Etablering af ny genbrugsplads i Sunds området.

· Kompetenceløft af medarbejderne på genbrugspladserne.

· Storskraldsordninger ved etageejendomme skal ensrettes.

· Glascontainere skal gradvist udskiftes til nedgravede løsninger.

· Etablering af fællesforening for velgørende organisationer, som kan aftage

  genbrugseffekter på genbrugspladserne.

· Udvikling af skoletjenesten.

· Adfærdspåvirkende kampagner/ informationskampagner – f.eks. sortering

  af problemaffald.

· Udvikling af hjemmeside og selvbetjeningsløsninger.

· Følge markedet for bedst mulig afsætning.

· Følge udviklingen af behandlingsteknologier.

 

Nedenstående skal undersøges med henblik på afklaring:

· Videreudvikling af tværkommunale samarbejder, herunder fusion af

  fælleskommunale selskaber.

· Muligheder for udsortering af plast ved husstandene, samt

  mulighederne for genanvendelse.

· Muligheder for udsortering af organisk affald ved husstandene

  samt mulighederne for genanvendelse.

 

Affaldshåndteringsplanen fremlægges til endelig godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget 30. november, i Økonomi- og Erhvervsudvalget 7. december og i Byrådet 15. december.  

Økonomi

Det forventes, at gebyrniveauet i perioden 2015-2018 kan fastholdes på 2014-niveau, dog med forbehold for almindelig pristalsregulering, lovændringer, nye eller forhøjede nationale afgifter og gebyrer, samt væsentlige stigninger i affaldsmængderne. Gebyret for perioden 2019-2024 kan være mere usikkert at forudsige. Muligheden for en mindre takstnedsættelse undersøges og er afhængig af, hvilken teknologisk løsning, der skal anvendes til udsortering af den organiske del ved husholdningerne. Affaldshåndteringsplanen finansieres ud over de i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb, af den eksisterende driftsramme.      

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at  Affaldshåndteringsplan for Herning Kommune 2015-2014 endeligt godkendes.

Dire

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 07.00.00-G00-7-10 Sagsbehandler: Bjarne Kallesø  

Godkendelse af projekt om sortering af husholdningsaffald med støtte fra Miljøstyrelsen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Birger Strandby Ernst, Martin Skøtt

Sagsresume

Herning Kommune har sammen med Østdeponi og Teknologisk Institut søgt 606.864 kr. hos Miljøstyrelsen til et projekt, hvor der skal udvikles robotter, der kan sortere tørt husholdningsaffald.

Det samlede budget for projektet er på 1.191.529 kr. Herning Kommune skal betale i alt 557.166 kr til projektet.

Miljøstyrelsen har meddelt, at de synes projektet er rigtigt godt, og derfor gerne vil støtte det.

Herning Kommune skal senest den 2. december 2015 give besked til Miljøstyrelsen, om man vil tage imod støtten og gennemføre projektet.

 

Forvaltningen anbefaler, at projektet godkendes. 

Sagsfremstilling

Som tidligere oplyst, så har Herning Kommune et ønske om, at det skal blive nemmere for borgerne at aflevere affald til genanvendelse, så borgerne ikke behøver opdele affaldet i mange typer.

 

En sammenblanding af de tørre affaldstyper vil kræve en sortering centralt. Affaldsselskabet Østdeponi vil kunne etablere et sorteringsanlæg, eventuelt i partnerskab med andre affaldsselskaber, der kan sikre dette. Erfaringer fra andre anlæg og ikke mindst fra udlandet viser, at der er en del urenheder, som man er nødt til at eftersortere manuelt. Det er dyrt, besværligt og resultatet er langt fra perfekt.  

 

For at løse dette problem har Herning Kommune spurgt Teknologisk Institut, om de vil indgå i et projekt, der skal erstatte mandskab med robotter. Teknologisk Institut har allerede meget stor erfaring med at benytte og udvikle robotter til håndtering af affald. Helt konkret ønsker man også at undersøge, om robotter kan sortere en del af affaldet fra problemaffaldskasser, som i dag sorteres manuelt.

 

Som medejer af Østdeponi har det været oplagt for Herning Kommune at få Østdeponi med i projektet, da et eventuelt sorteringsanlæg kunne etableres hos Østdeponi til gavn for alle ejerkommuner. Ansøgningen er lavet af Teknologisk Institut, Østdeponi og Herning Kommune. Projektet er dog åbent for at andre kommuner eller selskaber kan deltage.

 

Projektet er et udviklingsprojekt, hvor det meste arbejde foregår hos Teknologisk Institut i Odense, hvor de allerede har robotter, der kan benyttes i projektet. Herning Kommune forventer at skulle levere affald til sortering.

 

Det er en forventning at vi med projektet får vi viden om, hvordan robotter skal integreres i en centralt sorteringsanlæg, så der opnås endnu bedre sortering. Derudover vil projektet kunne betyde, at en robot delvist kan erstatte sorteringen af problemaffaldskasser.

 

På overordnet plan kan den udviklede teknologi effektivisere og forbedre genanvendelsesbranchen i Danmark. Teknologien kan også eksporteres til genanvendelsesvirksomheder verden over - et milliardmarked. Robotteknologi og automatisering er en dansk styrkeposition, der kan bringe Danmark i front for udvikling af fremtidens genanvendelsesløsninger.

 

Herning Kommune har i samarbejde med de nævne parter søgt såkaldte MUDP-midler hos Miljøstyrelsen til at få projektet sat i værk. MUDP står for Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationprogram. Det er en lov vedtaget af Folketinget som har det formål at fremme udvikling og anvendelse af nye effektive miljøløsninger på prioriterede miljøudfordringer og samtidigt understøtte vækst og beskæftigelse.
Miljøstyrelsen har meddelt, at de støtter projektet med 606.864 kr. Herning Kommune skal selv bidrage med 557.166 kr til projektet.

 

Dette projekt er et element i affaldshåndteringsplanen, hvor der står beskrevet, at Herning Kommune vil undersøge alternativer til traditionel kildesortering.

Økonomi

Herning Kommune skal betale 557.166 kr. til projektet.

Pengene findes over driften - Serviceområde 07, Genbrug og Affald.

Østdeponi har en pulje på ca. 33 mio kr., som er oparbejdet på grund af overdækning af behandlingspriserne hos Østdeponi. Der kommer senere en drøftelse af, hvad kommunen skal bruge disse penge til.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at

projektet godkendes,

 

at

Herning Kommune betaler 557.166 kr. til projektet, finansieret over driften, Serviceområde 07, Genbrug og Affald.

 

Dire

Beslutning

Indstillingen tiltrådt, dog under forudsætning af, at andre kommuner / Østdeponi-samarbejdet bidrager til finansieringen.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.10.00-P19-7-08 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Opretholdelse af shelterplads i Sørvad Plantage

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Torbjørn Tarp, Martin Skøtt

Sagsresume

På byrådets møde den 26. maj 2015 blev det besluttet at gennemføre besparelser, der blandt andet medførete at tre af de shelterpladser, som benyttes mindst i kommunen, nedlægges. Besparelsen var et led i arbejdet med mulighedskataloget. Den ene af de nedlagte pladser er shelterpladsen i Sørvad plantage. Det har imidlertid vist sig, at der er langt større brug af pladsen end først vurderet. Derfor søger Sørvad Borgerforening pladsen opretholdt mod at de selv bidrager med dele af driften.

 

Forvaltningen anbefaler, at pladsen opretholdes, og at borgerforeningens tilbud om selv at forestå dele af driften imødekommes og at den resterende besparelse på 15.000 kr. findes inden for den i budget 2016 afsatte pulje på 0,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

Ved behandling af besparelsesforslag vedrørende shelterpladser, var der taget hensyn til hvor meget pladserne var booket i Herning Kommunes booking-system. Det er den eneste statistik er er for hvor meget pladserne benyttes.

 

Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med Sørvad Borgerforening om eventuel overtagelse af pladsen. Her gjorde borgerforeningen opmækrsom på, at mange lokale borgere samt besøgende benytter overnatning i shelter, uden på forhånd at have booket i kommunens bookingsystem. Sagen har desuden været rejst i Landsbykontaktudvalget, hvor der blev lovet, at se på sagen igen.
Borgerforeningen i Sørvad har til gengæld for at pladsen opretholdes lovet, at bidrage til oprydning og tilsyn i området. Borgerforeningen vil også påtage sig fremadrettet af forsyne shelterpladsen med brænde.

 

Forvaltningen anbefaler på den baggrund at shelterpladsen, som ligger sammen med bålsted, indlagt byvand, muldtoilet og helt ny naturlegeplads ved "Naturcirklen" i Sørvad Plantage opretholdes.

Økonomi

Forvaltningen har anslået, at den årlige besparelse ved nedlæggelse af pladsen vil give en nettobesparelse på ca. 20.000 kr./år. Borgerfreningens bidrag til driften udgør fremadrettet en besparelse på ca. 5.000 kr. årligt.


Forvaltningen anbefaler at den resterende finansiering findes på den i budgettet afsatte pulje på 0,5 mio. kr., jf. budgetforliget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at

shelterpladsen i Sørvad Plantage opretholdes og fastholdes i bookingsystemet, og lokale borgere bidrager til driften,

 

at

den resterende driftsugift på 15.000 kr. pr. år finasieres af Teknik- og Miljøudvalgets pulje, som udvalget fik i forbindelse med budgetforliget for 2016.

 

Dire

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 17.04.16-P20-1-15 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Løvbakke Natur- og Læringscenter - udviklingsmidler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lise Kjær Poulslen, Martin Skøtt

Sagsresume

Forvaltningen anbefaler, at udvalget afsætter 100.000 kr. fra rådighedspuljen i 2016 til udarbejdelse af en kvalificeret projektbeskrivelse for udvikling af et evt. kommende Løvbakke Natur- og Læringscenter.

Sagsfremstilling

Hele området i Løvbakke Naturcenter og Dyrehave samt Løvbakke Naturskole har øgede besøgstal. Derfor er der behov for opgradering af anlæg og faciliteter, som kan understøtte de mange besøg og brug af området. Alene i 2014 er der registreret over 54.885 besøgende. Desuden ligger 12 folkeskoler, med 5.700 elever, inden for en radius af 10 km, og området ligger 5 km fra centrum af Herning.

 

På tværs af forvaltningerne, Børn og Unge samt Teknik og Miljø, har der været nedsat en arbejdsgruppe, der har udarbejdet et forprojekt til udvikling af Løvbakke Natur- og Læringscenter.

 

Politisk er der fremsat et ønske om, at der på forårskonferencen 2016 fremlægges et kvalificeret oplæg til et samlet projekt. På den baggrund anbefaler forvaltningen af der afsætttes 100.000 kr. til formålet. Beløbet skal bruge til bl.a. at lave et skitespojekt med hjælp fra konsulenter samt udarbejdelse af overslag for realisering af et samlet projekt. 

Økonomi

Byrådet har i forbindelse med budgetlægningen for 2016 og frem afsat en rådighedspulje på 0,5 mio. kr., som Teknik- og Miljøudvalget kan disponere over.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at

der af rådighedspuljen for 2016 på i alt 0,5 mio. kr. afsættes i alt 100.000 kr. til udarbejdelse af en kvalificeret projektbeskrivelse.

 

Dire

Beslutning

Indstillingen tiltrådt under forudsætning af, at Børne- og Familieudvalget afsætter et tilsvarende beløb indenfor deres budgetområde.

 

Forslag til skitseprojekt for Løvbakke Natur- og Læringscenter præsenteres for Børne- og Famlieudvalget og Teknik- og Miljøudvalget forud for budgetkonferencen.

 

Sendes til orientering i Børne- og Familieudvalget.

 

Orientering om arbejdet med projektets indhold på kommende udvalgsmøde.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-15-14 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Vedtagelse af friluftslivsstrategi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Mathias Jørgensen og Erik Skibsted

Sagsresume

Der er udarbejdet en friluftslivsstrategi, som udstikker 4 overordnede mål og sætter fokus på 4 temaer: Bevægelse, Læring, Fællesskab og Oplevelser. Udkastet til strategien har været i høring i 2 måneder.  

Forvaltningen anbefaler, at Friluftsstrategi for Herning Kommune godkendes. Desuden anbefaler vi at der udarbejdes en handlingsplan med forslag til konkrete indsatser og aktiviteter for 2016, herunder en kommunikationsplan. 

Sagsfremstilling

Ny strategi for Friluftsliv

Herning Kommune vedtog i 2013 en revideret naturpolitik, som i 10 mål beskriver indsatsen på det grønne område. Et af målene er friluftsliv, hvor indsatsen er at udarbejde en strategi for friluftsliv.

 

Strategien har været fremlagt  på en temadrøftelse i Teknik- og Miljøudvalget den 16. februar 2015, punkt 32. Udvalget kom her med en række bemærkninger til strategien, som er blevet taget med i det videre arbejde. På mødet blev det besluttet, at friluftlivsstrategien skulle sendes i høring i råd, udvalg og offentligheden inden udvalget fik den igen til endelige politiske behandling og vedtagelse.

 

Friluftslivsstrategien sætter fokus på at fremme friluftslivet i naturen, parker og byrum ved at skabe et fremtidssikret fokus på udviklingen af friluftslivet. Friluftslivsstrategien udstikker 4 overordnede målsætninger og sætter fokus på 4 temaer i friluftslivet: Bevægelse, Fællesskab, Læring og Oplevelser.

 

 

Figur som illustrerer de 4 temaer.

 

Friluftslivsstrategi i høring

Friluftslivsstrategien blev sendt i høring i perioden fra den 1. juni til den 31. juli 2015. Offentligheden og interesseorganisationer har haft mulighed for at komme med input via kommunens hjemmeside. Samtidig er der gennemført en intern høring i kommunens øvrige råd samt politiske fagudvalg.

 

Der er indkommet 9 høringssvar, hvoraf 8 er fra kommunens øvrige fagudvalg og råd. Det sidste høringssvar er fra en privat borger i Herning Kommune. Alle høringssvarene er positive tilkendegivelser til indholdet og målene i Friluftslivsstrategien. Høringssvaret fra borgeren handler om en konkret ide til afmærkning af vandreruter. Ældrerådet og Handicaprådet pointerer, at strategien bør signalere, at alle kan være med, også gangbesværede og folk med handicap. Dette ønske er søgt imødekommet i den reviderede friluftslivsstrategi, og i den efterfølgende realisering af strategien, hvor der tænkes tilgængelighed ind i fremtidige anlæg/projekter, hvor det giver mening. De øvrige 6 fagudvalg bakker op om indholdet i det fremlagte.

 

Tabel som viser hvornår Friluftslivsstrategien har været behandlet i de øvrige udvalg og råd.

 

Høringsvar fra ældrerådet, handicaprådet og den private borger samt svar til borgeren er vedlagt i deres fulde længde.

 

 Friluftslivsstrategien er vedlagt som bilag.

 

 

Friluftsliv i form af oplevelser, læring, bevægelse og fællesskab. Fotoet er taget i Løvbakke Dyrehave af fotograf Ole Jørgensen.

 

Formidling og fremtiden

Når Friluftslivsstrategien er vedtaget, vil den blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

 

Borgere og interesseorganisationer bliver informeret og inddraget i arbejdet med at udvikle friluftslivet i Herning Kommune. Forvaltningen anbefaler at der udarbejdes en plan for hvordan strategien implementeres. Teknik- og Miljøudvalget vil, som en del af opfølgningen på Byrådets naturpolitik, modtage en årlig tilbagemelding på effekten af de igangsatte indsatser.

 

Der er allerede vedtaget anlægsprojekter for bl.a. Søby Brunkulslejer samt Gødstrup-fredningen. Realisering af disse projekter i 2015 og 2016 vil bidrage til realisering af friluftsstrategien, da både stier, formidling og friluftsfaciliteter m.m. forventes at indgå i disse projekter.

  

Friluftsliv i form af fællesskab og oplevelser omkring et bål. Fotoet er taget i Sdr. Anlæg i Herning af fotograf Ole Jørgensen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at

 Friluftslivsstrategi for Herning Kommune godkendes,

 

at

 der udarbejdes en handlingsplan med forslag til konkrete indsatser og aktiviteter for 2016, herunder en kommunikationsplan.

 

Dire

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-560-06 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering om møde i Grønt Råd 19. november 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsfremstilling

Der er afholdt møde i Grønt Råd den 19. november 2015.

 

Det anbefales at sagen tages til orientering.

 

Der var 5 punkter på dagsordnen:

 • Cykelplan og Mobilitetsplan
 • Kommunens administration af fredede områder
 • Skjern Å Forvirringen, fisk og kulturarv
 • Henvendelse fra sammenslutningen af danske erhvervsbiavlere
 • Naturråd som del af Grønt Råds opgave?

 

Desuden var der ros til forvaltningen for hånteringen af vandløbsvedligeholdelsen.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at  sagen tages til orientering.

Dire

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.03-G01-1-13 Sagsbehandler: Winnie Liza Post  

Realisering af helhedsprojekt i Tranholm Bæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Annika Sundberg Lauridsen, Erik Skibsted

Sagsresume

I forbindelse med Herning Vand´s etablering og udvidelse af regnvandsbassiner i Vildbjerg, anbefaler forvaltningen, at projektet udføres som et helhedsprojekt. Et projekt, hvor der også arbejdes med at forbedre de miljømæssige forhold i Tranholm Bæk, igennem Vildbjerg by.

 

Projektet har været præsenteret for Teknik- og Miljøudvalget den 10. august 2015, pkt. 148, og har efterfølgende været i offentlig høring i 8 uger. Der er indkommet et høringssvar. Høringssvaret vedrører dog ikke direkte projektet. Teknik- og Miljøudvalget har ønsket en redegørelse for projektets påvirkning af de afvandingsmæssige forhold opstrøms Vildbjerg by.

 

Forvaltningen anbefaler, at redegørelsen tages til orientering, og at forvaltningen arbejder videre med realisering af projektet i samarbejde med Herning Vand.

Sagsfremstilling

Baggrund for projektet

Baggrunden for restaureringsprojektet i Tranholm Bæk er, at Herning Vand ønsker at etablere regnvandsbassiner på eksisterende regnvandsudløb (med udgangspunkt i Herning Kommunes spildevandsplantillæg nr. 18). Projektet omhandler regnvandsudløb indenfor Vildbjerg by med udløb til Tranholm Bæk.

 

Derudover har Herning Kommune i 2008 lavet en handlingsplan til forbedring af tilstanden i Rødding Å og Tranholm Bæk. Arbejdet med handlingsplanen blev opstartet allerede i den daværende Trehøje Kommune.

 

Målsætningen om god økologisk tilstand for Tranholm Bæk er ikke opfyldt. Ved gennemførelse af det beskrevne projekt forventes det at vandløbet opfylder målene i vandplanerne. Forvaltningen anbefaler derfor at etableringen af regnvandsbassiner tænkes som et helhedsprojekt, hvor der samtidig laves forbedringer af de naturmæssige forhold i Tranholm Bæk igennem Vildbjerg by.

  

De eksisterende og uforsinkede udløb til vandløbet medfører store udsving i vandføringen i Tranholm Bæk. De store udsving i vandføringen medfører slidtage på brinkerne og en betydelig sandvandring i vandløbet. Vandløbet har flere steder lave brinker, hvilket betyder, at de mest udsatte områder oversvømmes, når der kommer megen regn.

 

Med udgangspunkt i den problemstilling fik Herning Kommune i 2014 lavet en konsekvensvurdering for de regnbetingede udløb til Tranholm Bæk. Arbejde er udført for at vurdere effekten af etablering af regnvandsbassiner (forsinkelsesbassiner) på de regnvandsbetingede udløb til Tranholm Bæk, se bilag.

 

Konklusionen på konsekvensvurderingen er at:

 • Den samlede udledning fra byens befæstede arealer til Tranholm Bæk (liter/sekund) forsinkes væsentligt.
 • Udsvingene i vandstanden i Tranholm Bæk vil variere betydeligt mindre (maksimalt stige 0,8 m mod tidligere op til 1,4 m, ved regnvejrshændelser),
 • Der vil fremover ske langt færre oversvømmelser i terræn langs Tranholm Bæk i Vildbjerg.

 

Selve etableringen af regnvandsbassiner på strækningen medfører dermed en mere stabil vandføring i vandløbet i det regnvandet ledes langsommere til vandløbet.

 

Forvaltningen anbefaler at der arbejdes med et helhedsprojekt, der samtidig har fokus på forbedring af de fysiske forhold, fordi det er en effektiv måde at nå vandplanernes krav god økologisk tilstand.

 

Tiltagene indebærer at:

 • der etableres gydegrus og sten
 • der laves mindre slyngninger på vandløbet

 

Projektets påvirkning af de afvandingsmæssige forhold

Etableringen af regnvandsbassiner skal håndtere belastningen af overfladevand fra de tilstødende byarealer. De forsinker vandet fra de befæstede arealer og belaster dermed ikke vandløbet i samme grad som de nuværende uforsinkede udløb. Det vil skabe bedre plads i vandløbet til at aflede det vand der kommer fra oplandet ovenfor byen, til vandløbet. Ved genslyngning og udlægning af grus og sten i vandløbet bremser man samtidig vandet i vandløbet en smule. Det betyder at man, så vidt det er muligt bremser overfladevand fra de tilstødende byaraler. Samtidig bremser man det vand der kommer ind i byen fra landbrugsoplandet en lille smule, ved at genslynge vandløbet på strækningen. Ingen af de to tiltag har nogen indflydelse på de afvandingsmæssige forhold ovenfor byen. De vil derimod modvirke oversvømmelser både i Vildbjerg by og på de landbrugsarealer der ligger nedenfor Vildbjerg By.

 

Forvaltningen vurderer, at det samlede projekt, med etablering af regnvandsbassiner langs Tranholm Bæk og genslyngning af vandløbet, ikke vil forringe de afvandingsmæssige forhold oven for projektområdet. Neden for Vildbjerg By forventes det at frekvensen af oversvømmelser af vandløbsnære arealer mindskes.

 

Til orientering for udvalget, har der ikke været klager i forhold til afvanding eller grødeskæring på strækningen ovenfor projektområdet.

Den strækning, der planlægges genslynget, er i dag 376 m og bliver med de nye slyngninger 441 m dvs. 65 m længere.

 

 

 

 

Rugmarken

Der etableres en åben grøft igennem et kommunalt grønt område ved Rugvænget til afledning af vand fra oplandet. Vandet ledes i dag via regnvandssystemet til Tranholm Bæk.

Denne del af projektet bliver en nødvendighed, når Herning Vand separerer drænvandet fra oplandet fra regnvandssystemet. Prisen på denne del vurderes til 110.000 kr.

 

Indsigelse

Der er i høringsperioden for restaureringsprojektet kun indkommet én henvendelse. Henvendelsen omhandler problemer med overfladevand på et grønne område ved Rugvænget. Denne problemstilling vurderes ikke at være en del af dette restaureringsprojektet, og håndteres derfor særskilt i.f.m. driften af det grønne område ved Rugvænget. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller:

at

redegørelsen om de afvandingsmæssige forhold tages til orientering,

 

at

forvaltningen arbejder videre med realisering af helhedsprojektet for Tranholm Bæk, i samarbejde med Herning Vand A/S.

 

Dire

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.05.13-P05-1-15 Sagsbehandler: Lise Kjær Poulsen  

Godkendelse af anlægsregnskab for kortlægning af naturarealer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Berg Hansen, Erik Skibsted, Martin Skøtt

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for kortlægning af naturarealer.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 050097, Kortlægning af naturarealer.

 

Byrådet bevilgede den 28. april 2015, pkt.124 i alt 262.000 kr. til kortlægning af naturarealer i Herning Kommune.

 

Projektet er nu afsluttet, og der er lavet detaljerede registreringer af planter og dyr i 413 forskellige områder. Det samlede areal, som er blevet kortlagt i 2015, er på ca. 1800 ha, hvilket svarer til ca. 12% af det samlede naturareal i Herning Kommune. Det samlede areal af § 3-beskyttede moser, enge, heder og overdrev i Herning Kommune er i 2014 opgjort til ca. 13.000 ha. De naturområder, som er blevet kortlagt, ligger primært i ådale og i hedelandskaber, hvor naturen kan plejes med græssende dyr. Alle data er indrapporteret, så de indgår i det HNV-kort (High Nature Value), som bruges ved tildeling af støttekroner til naturpleje. Opdateringerne vil kunne ses, når 2016 udgaven af HVN-kortet offentliggøres.

 

Projektet har betydet, at landmænd i Herning Kommune får større chancer for at få et højere tilskudsbeløb ved at udføre naturpleje via afgræsning i fremtiden. Et stigende antal tilskudsordninger prioriteres efter dette HNV-kort, så der vil også fremover være brug for lignende kortlægninger.

Økonomi

 Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

050097

Registrering af naturarealer

262.000

260.000

2.000

 

Idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges regnskabet alene for Teknik- og Miljøudvalget.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2015. Det overskydende beløb tilføres likvide midler.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at  anlægsregnskabet godkendes.

Dire

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-19-15 Sagsbehandler: Daniel Lindvig  

Forslag til vandløbsrestaureringsprojekt ved Sdr. Felding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Som led i realisering af naturpolitiken, samarbejder forvaltningen med de frivillige fra Sammenslutningen ved Skjern Å, om at skabe faunapassage i en mindre bæk, Præstegårdsbækken, ved Sdr. Felding. Projektet forventes også at have en positivt effekt i forhold til å-turismen i Skjern Å-området.

 

Forvaltningen anbefaler, at restaureringsprojektet i Præstegårdsbækken godkendes og sendes i høring hos relevante parter.

 

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et restaureringsprojekt for vandløbet, der kan gennemføres i foråret 2016.

 

Projektet har til formål, at skabe fri passage i vandløbet samt forbedre naturkvaliteten, så vandløbet opfylder målene i kommunens naturpolitik, samt skaber bedre forhold for blandt andet havørreder i Skjern Å.

 

Status er, at vandløbet løber gennem en opstemmet sø vest for Sdr. Felding, ca. 300  meter fra Præstegårdbækkens udløb i Skjern Å, som udgør en total spærring i vandløbet. Vandløbet har et godt fald og meget rent vand. Projektet påvirker ikke afvandingsforholdene opstrøms i den lille bæk med udløb til Skjern Å.

 

Projektet indebærer, at vandløbet skal føres uden om søen, hvor et nyt vandløb etableres så naturligt som muligt. Det nye vandløbs forløb bliver ca. 400 meter langt.

 

Med projektets udførelse forventes det, at den naturlige afvandingstilstand for vandløbet genoprettes samtidig med, at projektet bidrager positivt til at nå målene i kommunens naturpolitik. Endvidere vil den lille bæk være et vigtigt og godt gyde- og opvækstområde for havørreder i Skjern Å-systemet. Det vurderes derfor, at projektet bidrager positivt til lystfisker- og å-turisme i Skjern Å-systemet.

 

Projektet laves som et samarbejdsprojekt med de frivillige, der arbejder med vandpleje i Skjern Å Sammenslutningen. De frivillige har haft den indledende dialog med lodsejeren, og bidrager med både frivillig arbejdskraft og medfinansiering til projektet. Lodsejeren er meget positiv over for projektet.  

Økonomi

Forvaltningen anslår, at den samlede udgift for realisering af projektet udgør 75.000 kr. Dertil kommer udgifter til gydegrus, som afholdes af Skjern Å Sammenslutningen.

 

Projektet finansieres indenfor den ordinære driftsramme SO 04, Vandløb til realisering af vandløbsprojekter.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at

 restaureringsprojektet godkendes og sendes i offentlig høring. Projektet realiseres, hvis der ikke kommer bemærkninger i høringsperioden.

 

Dire

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.05.10-P19-7-07 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Godkendelse af anlægsregnskab for naturgenopretning ved Von å samt afgræsningsprojekt langs Von å

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Lise Kjær Poulsen, Erik Skibsted, Martin Skøtt

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for naturgenopretningsprojekt ved Von å samt afgræsningsprojekt langs Von å vest for Kibæk.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 071091 Von å. Byrådet bevilgede den 11. oktober 2011, pkt. 270 1.205.000 kr. i udgift og 600.000 kr. i indtægt til naturgenopretning ved Von å, og 17. december 2013, pkt. 350 bevilgede Byrådet 516.000 kr. i udgift og 284.000 kr. i indtægt til afgræsningsprojekt langs Von å vest for Kibæk.

 

Vådområdeprojektet og afgræsningsprojektet ved Von å er nu afsluttet. Der er etableret et vådområdeprojekt ved Von å med genslyngning af en delstrækning af Von å og udlægning af gydebanker på udvalgte lokaliteter. Von å er en del af Skjern åsystemet, hvorfor projektet kan bidrage positivt til at fremme Skjern å-turismeprojeket.

 

For at bevare arealerne langs Von Å lysåbne er der efterfølgende etableret afgræsning på 8 delområder på strækningen. I alt 26 ha er indhegnet i projektet. Alle arealer i projektet er privatejet. Aftaler om afgræsning er indgået udelukkende på frivillig basis.

 

Økonomi

 

 

Von Å, vådområdeprojekt, stednr. 071091 01 er udført i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune. I den forbindelse er det aftalt med Ringkjøbing-Skjern Kommune, at indtægten til projektet i form af støttemidler fra Natur- og Erhvervsstyrelsen skulle tilgå Ringkøbing-Skjern Kommune, og at der efterfølgende skulle laves en afregning af udgifterne mellem kommunerne. Dette er årsagen til, at der ikke er indgået indtægter til Herning Kommune ifbm. projektet, og at udgifterne er blevet tilsvarende mindre.

 

Afgræsningsprojektet, stednr. 071091 02, blev udbudt i licitation til en række leverandører. På grund af stor lokal konkurrence på markedet på det tidspunkt, blev anlægsomkostningerne væsentligt lavere end budgetteret. Projektet blev delvist finansieret af tilskud fra NaturErhvervstyrelsen. Tilskuddet reguleres procentvis efter projektets omkostninger. Da de samlede omkostninger blev lavere end budgetteret, faldt tilskuddet tilsvarende.

 

Idet der er tale om væsentlige afvigelser mellem forbrug og bevilling fremsendes anlægsregnskabet til godkendelse i Byrådet. Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede regnskab for 2015.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at  anlægsregnskabet godkendes.  

Dire

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.02.10-P20-1-14 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Godkendelse af anlægsregnskab for Vandløbsrestaurering 2013

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt, Erik Skibsted

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for vandløbsrestaurering 2013.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 071090 Vandløbsrestaurering 2013.

 

Byrådet bevilligede den 27. august 2013 pkt. 249 614.000 kr. til vandløbsrestaurering i 2013. Den 22. juni 2015 pkt. 190 nedskrives anlægsbevillingen med 390.000 kr. til delvis finansiering af anlægsarbejdet ifbm. naturgenopretningsprojekt ved Ronnum Bæk, stednr. 071087.

 

Der er gennemført en forundersøgelse af et vandløbsrestaureringsprojekt med genslyngning og fjernelse af styrt i Ronnum Bæk og der er udarbejdet et skitseprojekt.

 

I Ginderskov Bæk er der udført vandløbsrestaurering i form af fjernelse af resterne af et gammelt stemmeværk, der er blevet erstattet af en række små gydebanker. For at gøre vandløbet mere lysåben er der fjernet pilekrat langs vandløbet.

 

Projekterne har til formål at bidrage til opfyldelse af målene indenfor vandløbsområdet jf. Herning Kommunes Naturpolitik. Desuden vurderes det, at projekterne bidrager til at fremme Herning Kommunes muligheder for at udvikle å-turismen, ved at forbedre forholdene for fisk i vandløbene. 

Økonomi

 

Der har efter nedskrivningen været en anlægsbevilling på i alt 224.000 kr. til Vandløbsrestaurering 2013 og der har samlet været udgifter for 217.700 kr.

 

Idet bruttoudgifterne er under 2 millioner kr. aflægges anlægsregnskabet alene for Teknik- og miljøudvalget. Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommune årsregnskab og godkendt sammen med det samlede regnskab for 2015.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at   anlægsregnskabet godkendes.

Dire

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 83.00.00-42-15 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Orientering om udbud af vandløbsvedligeholdelse 2016-2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Charlotte Højbjerre, Erik Skibsted

Sagsresume

Vedligeholdelsen af de offentlig vandløb i Herning Kommune skal i EU-udbud. Udbuddet omfatter ordinær vedligeholdelse af de offentlige vandløb i en 4-årig periode fra 2016-2019.

Sagsfremstilling

Forvaltningen er ved at udarbejde udbudsmaterialet i forbindelse med et nyt EU-udbud af vedligeholdelsen af de offentlige vandløb i Herning Kommune. Udbuddet omfatter ordinær vedligeholdelse af de offentlige vandløb i Herning Kommune i perioden 2016-2019, herunder:

 

 • manuel grødeskæring i 545 km vandløb
 • grødeskæring med mejekurv i 131 km vandløb
 • grødeskæring med båd i 114 km vandløb
 • mindre beskæring af buske og træer i forbindelse med den ordinære grødeskæring
 • optagning, håndtering og evt bortkørsel af afskåret grøde og affald i vandløbet som f.eks. plastik, flasker m.m.
 • tømning af 31 stk. sandfang
 • gennemgang af 102 km vandløb for væltede træer
 • indsendelse af dokumentation for arbejdets udførelse via EnviDrift (færdigmeldinger, arbejdsplan m.m.)

 

Vedligeholdelsen af vandløbene udbydes i 10 delaftaler. Der kan bydes på en, flere eller samtlige delaftaler således, at også mindre entreprenørfimaer har mulighed for at byde på opgaven.

 

Forvaltningen vil med udbudsmaterialet have fokus på styring af arbejdet med vandløbsvedligeholdelsen. Entreprenørerne skal, som noget nyt, udarbejde arbejdsplaner, indsende færdigmeldinger m.m. via programmet EnviDrift.

 

Der vil i forbindelse med udbuddet af vandløbsvedligeholdelsen blive udarbejdet nye opdaterede vedligeholdelseskort. Vedligeholdelseskortene udarbejdes af rådgivningsfirmaet Orbicon.

 

Der udarbejdes oversigtskort for de enkelte delaftaler og derudover detailvedligeholdelseskort for de enkelte vandløb med angivelse af strækning, skærebredde, metode, termin m.m.

 

Som led i at forbedre brugertilfredsheden med vandløbsvedligeholdelsen, er det besluttet at vedligeholdelseskortene sammen med entreprenørenes arbejdsplaner, lægges på Herning Kommunes hjemmeside www.herning.dk, så borgerne får adgang til informationerne (jf. "Handleplan for øget brugertilfredshed med vandløbsvedligeholdelsen i Herning Kommune".)

 

Forvaltningen skønner, at kommunen må forvente en merpris i forhold til det tidligere udbud af vandløbsvedligeholdelsen for perioden 2012-2015. Årsagen til dette skyldes at markedspriserne indenfor området har ændret sig og sidste udbud prismæssigt vurderedes at have været meget fordelagtigt.

 

Teknik- og miljøudvalget vil blive præsenteret for resultatet af udbuddet af vandløbsvedligeholdelsen i løbet af foråret 2016.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at  sagen tages til orientering.

Dire

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-302-10 Sagsbehandler: Lene Kimø  

Legalitetsgodkendelse af ny betalingsvedtægt for Herning Vand A/S og takster for afledning af spildevand i 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Tove Jakobsen

Sagsresume

Herning Vand A/S har i november 2015 bedt Herning Kommune om at legalitetsgodkende ny betalingsvedtægt og selskabets vandafledningstakster for 2016.  

Forvaltningen anbefaler, at betalingsvedtægten og taksterne legalitetsgodkendes.  

Sagsfremstilling

Som følge af Lovbekendtgørelse om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber skal Herning Kommune legalitetsgodkende selskabets betalingsvedtægt og takster. 

Godkendelsen er en såkaldt legalitetsgodkendelse, idet kommunalbestyrelsen skal tilse, om taksterne er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Lovgivningen er i denne forbindelse især betalingsloven og vandsektorloven. 

I forbindelse med legalitetsgodkendelsen har Herning Vand A/S tilsendt takster for afledning af spildevand, selskabets budget for 2016, forsyningssekretariatets prisloftafgørelser og revideret betalingsvedtægt for selskabet.

Konkret skal følgende overholdes:

at

økonomien i spildevandsforsyningen hviler-i-sig-selv. Det betyder, at indtægter

og udgifter skal balancere over en årrække i forsyningsselskabets regnskaber.

at

taksten ikke overskrider det statslige prisloft, fastsat af Forsyningssekretariatet

under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Med prisloftet fastsættes en

indtægtsramme for forsyningsselskabet, og en øvre grænse for selskabets

indtægter fra den primære drift i 2016. Prisloftet fastsættes i kr. pr. m³.

Takster
Takster for vandafledning for 2016 er vedlagt dagsordenen som bilag 1. Vandafledningsbidraget er opdelt i et fast og et variabelt bidrag. Det faste bidrag opkræves pr. stikledning, der er ført frem til en ejendoms grundgrænse. Beløbet er fastsat efter gældende lovgivning og udgør 574 kr. ekskl. moms for 2016. Det variable vandafledningsbidrag er fastsat til 22,00 kr. pr. m³ for 2016. Det faste bidrag er faldet med 0,3 % og det variable bidrag er steget med 2,3 % siden 2015.

Taksterne for 2016 er opsplittet i en trappemodel for henholdsvis Vand A/S (betaling for distribution og rensning) og Rens A/S (betaling for rensning alene). Tilslutningsbidraget (pr. bolig eller pr. påbegyndt 800 m² erhvervsgrund) er i 2016 fastsat til 47.592 kr. ekskl. moms, svarende til et fald på 1,1 % i forhold til 2015. 
 
Herning Vand A/S overholder med de fastsatte takster indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet (se bilag 2), hvorimod omkostningsrammen for 2016 ikke er overholdt. Årsagen hertil er en merudgift til oprensning af bassiner ved Lillelund Engpark, der alene i 2016 repræsenterer en merudgift på 2 mio kr. Herning Vand A/S har den 22. oktober 2015 søgt Forsyningssekretariatet om en forhøjelse af prisloftet, da der er tale om væsentlige enkeltstående driftsomkostninger, der kun kommer hvert 10. år. Imødekommes denne ansøgning ikke, vil selskabet flytte projektet, så det udjævnes over 2016-2017. Herved overholdes prisloftet.

Forvaltningen finder, at fastsættelse af taksterne er sket i overensstemmelse med gældende lovgivning, dvs. at hvile-i-sig-selv princippet og prisloftet forventes overholdt. Uanset udfaldet af ansøgningen om forhøjelse af prisloftet, vil der ikke ske ændring i taksterne i forhold til bilag 1.

Betalingsvedtægten

Betalingsvedtægten er en revision af den eksisterende vedtægt godkendt af Byrådet den 11. december 2014. Teksten er ændret i overensstemmelse med lovgivningen, relateret til klageadgang. I forbindelse med ændring af forbrugerklageloven, skal der ændres i Herning Vands betalingsvedtægt. Der skal tilføjes et afsnit om klagemulighed, vedrørende tvister med kloakforsyningen. ( Lov nr. 524 af 29 april 2015 om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklageloven. Loven træder i kraft 1. oktober 2015). Afsnittet er tilføjet i bilag 3, Betalingsvedtægt Herning Vand A/S på side 16 punkt 5.1. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at   betalingsvedtægten og taksterne for 2016 legalitetsgodkendes.

Dire

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.17.00-P19-74-13 Sagsbehandler: Kirsten Marie Brødbæk  

Orientering om Natur og Miljøklagenævnet afgørelse om miljøgodkendelse på minkfarm

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsfremstilling

Natur- og Miljøklagenævnet har stadfæstet Herning Kommunes afgørelse om miljøgodkendelse til minkfarmen på Løgagervej 42, Sørvad

 

Herning Kommune har den 12. marts 2014 givet miljøgodkendelse til minkfarmen på Løgagervej 42, 6973 Ørnhøj. John Agerbo, som minkfarmen, ejer også minkfarmen på Løgagervej 48. Vi har meddelt miljøgodkendelse til minkfarmen på Løgagervej 48 samtidig med miljøgodkendelsen til Løgagervej 42

 

En nabo til minkfarmen har klaget over miljøgodkendelsen. Han klager over, at de to minkfarme ikke bliver miljøgodkendt som et samlet anlæg. Derudover klager han over lugtgener og stiller spørgsmål ved, hvordan lugtberegningerne bliver lavet. Han undrer sig over, at Herning Kommune kan give miljøgodkendelse, når naboejendommen (klagerens) ligger inden for den beregnede lugtgeneafstand (den afstand, hvor vi kan beregne, at en lugt vil medføre for stor gene). Lugtgeneafstand er forskellig afhængig af, om det er boliger i byzone eller i landzone. Når det er boliger i landzone, og boligen ligger på en ejendom med landbrugspligt, så er der ikke en lugtgeneafstand. Klagen vedrører også afstandskrav til dræn. Der skal være minimum 15 meter fra minkhaller til vandløb, søer og dræn. Klager mener, at marken til de nye minkhaller er drænet.

 

Samlet godkendelse til de to minkfarme

Landbrugsejendomme i Danmark ligger normalt på hver sin matrikel, og derved er det selvstændige ejendomme. Når en landmand ejer flere ejendomme, så skal det vurderes, om de kan drives og derved sælges hver for sig. I forbindelse med miljøgodkendelsen skal vi vurdere, om minkfarmene kan drives hver for sig, og om miljøforholdene kan adskilles. Natur- og Miljøklagenævnet konkluderer på samme måde som Herning Kommune, at de to minkfarme ikke er driftsmæssigt forbundne, selvom de anvender de samme marker til udbringning af husdyrgødning, og de har fælles pelseri til færdiggørelse af minkskindene. Der er næsten en km mellem de to farme, og derved kan miljøforholdene (lugt, ammoniak mm) adskilles.

 

 

 

 

Lugt

De generelle afstandskrav i Pelsdyrbekendtgørelsen siger, at der skal være minimum 100 meter til nabobeboelse. Nærmeste nabobeboelse til minkfarmen ligger 165 meter fra farmen. Derved er kravene i bekendtgørelsen overholdt.

 

Der skal også laves lugtberegninger af lugtgeneafstanden. Den er beregnet til 186 meter til nabobeboelse. Lugtgeneafstanden skal kun overholdes til nabobeboelser, der ligger på ejendomme uden landbrugspligt. Klagers beboelse ligger på en ejendom med landbrugspligt, og derved er der ingen krav til afstand i forhold til lugt.

 

Natur- og Miljøklagenævnet er enig i kommunens vurderinger af lugt og afstandsforhold.

 

Dræn

Herning Kommune har ikke kendskab til, at marken til de nye minkhaller er drænede. Ansøger - John Agerbo - oplyser, at han heller ikke har kendskab til, at markene er drænede. Natur- og Miljøklagenævnet har ingen bemærkninger til kommunens vurderinger af drænforholdene.

 

Afgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet får ingen betydning for Herning Kommunes sagsbehandling fremover. Afgørelsen følger Miljøstyrelsens vejledninger af naboforhold til minkfarme. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at   sagen tages til orientering.

Dire

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.00-P19-240-15 Sagsbehandler: Anja Plykker  

Trøstrupsgade 7, Herning - Opdeling af ejendom i 4 boligenheder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en forespørgsel om muligheden for at ejendommen Trøstrupsgade 7 kan ændres fra nuværende 2 til 4 boliger.

Den ønskede ændring er i strid med kommuneplanrammen for området, og i øvrigt med en tidligere udvalgsbeslutning tilbage fra 13. august 1964 forud for opførelsen i 1965.

 

Forvaltningen anbefaler at udvalget fastholder 2 boliger på ejendommen i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der gives afslag på de ønskede 4 boliger.

 

Sagsfremstilling

Trøstrupsgade 7 er opført i 1965 sammen med naboejendommen Trøstrupsgade 5. De 2 ejendomme udgjorde dengang en samlet ejendom.

 

I forbindelse med den daværende politiske behandling var det ønsket at indrette 7 værelser til udlejning i hver bygning. Beslutningen blev, at man kunne give tilladelse til maksimalt 2 boliger pr. bygning (2 boliger i nr. 5 og 2 boliger i nr. 7).

Til orientering fremgår det af byggesagsarkivet at nr. 5 tilbage i 1991 stadigvæk bestod af 2 boliger. Efter dette tidspunkt er nr. 5 imidlertid blevet ændret til 3 boliger, men uden kommunen har været orienteret herom. Det findes ikke dokumentation i byggesagsarkivet, så tilsyneladende er der ikke meddelt byggetilladelse til denne ændring, men de 3 boliger er dog registreret i BBR.

 

Forvaltningen har oplyst ansøger om, at udvidelse af etagearealet og boligantallet på ejendommen Trøstrupsgade, ikke kan forventes tilladt bl.a. fordi vi vurderer, at der kan fremkomme indbliksgener til naboen fra udeopholdsarealer og fordi grunden er for smal til at kunne udstykkes hensigtsmæssigt. Kommuneplanramme 14.B4 udlægger området til åben/lav boligområde med maks. 2 boliger pr. ejendom, som svarer til de planlægningsmæssige muligheder der også var gældende tilbage i 1965.

Der er fremsendt et skitseprojekt fra arkitektfirmaet Arkitec, hvor man ønsker at indrette 4 boliger i ejendommen.

 

Området er i kommuneplanramme 14.B4 udlagt som åben/lav område (fritliggende enfamiliehuse og dobbelthuse). Naboerne kan derfor have en forventning om at der ikke etableres tæt/lav boliger (rækkehuse med lodret lejlighedssskel) i området. Den øgede belastning ved flere boliger kan være til gene for naboen mod vest, som er et enfamiliehus.

 

Forvaltningen vurderer, at der ikke er mulighed for at indrette p-pladser og udendørs friarealer i overensstemmelse med retningslinierne i kommuneplanrammen, 2 p-pladser pr. bolig og udendørs opholdsareal på 100% af boligarealet. Desuden vil det være vanskeligt at få plads til at opfylde kravet i byggelovens §10A om at ejendommen skal kunne udstykkes med lovlig vejadgang til alle udstykkede parceller.

 

Trøstrupsgade 5 og 7 ligger i udkanten af et åben/lav boligområde der er udlagt i kommuneplanen. I området mod Thrigesvej er der flere tæt/lav projekter, disse er dog overvejende omfattet af selvstændige lokalplaner. Forvaltningen vurderer, at der kunne være anledning til at se på bebyggelsesmæssige overgange til hele området i den sydøstlige ende af Trøstrupsgade og Tietgensgade. Som konsekvens heraf skal kommuneplanrammen ændres til tæt/lav og samtidig kravene til p-pladser og friarealer (udendørs opholdsarealer) justeres, så de imødekommer at området kan ændre karakter.

 

Forvaltningen ser følgende 3 muligheder for sagens videre behandling:

 

At kommuneplanens bestemmelser for området fastholdes og der maksimalt indrettes 2 boligenheder på ejendommen.

 

At der på baggrund af konstateret indretning af 3 boligenheder på naboejendommen godkendes 3 boligenheder på hver ejendom og med vilkår om, at der fremsendes dokumentation for, at der kan skabes tilfredsstillende parkeringsforhold, friarealer mm. og at der gennemføres en nabohøring herfor.

 

At  sagen overbringes til Byplanudvalgets behandling med stillingtagen til, om der skal gives mulighed for at ændre kommuneplanrammen for området således, at der kan gives mulighed for tæt/lav bebyggelse, rækkehuse mv., som en overgangsbebyggelse mellem områdets åben/lav bebyggelse og de nuværende etageboliger i Thrigesvejområdet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

 

at

 der på baggrund af kommuneplanens bestemmelser fastholdes mulighed for 2 boliger på ejendommen, og at der meddeles afslag på forespørgsel om at udvide boligantallet til 4.

 

 

Dire

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.03.03-P19-17-15 Sagsbehandler: Trine Ross Laursen  

Hammerum Hovedgade 8 - Lovliggørelse af ridebaner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

På baggrund af klage over støvgener fra naboer, har forvaltningen modtaget en ansøgning om lovliggørelse af et ridebaneanlæg på Hammerum Rideskole. Anlægget er etableret i landzone.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles landzonetilladelse til det ansøgte på vilkår af, at der etableres afskærmende foranstaltninger mod støvgener

Sagsfremstilling

Siden 1997 har der været rideskole på ejendommen. Rideskolen har 175 medlemmer.

 

På ejendommen er der i alt etableret 3 ridebaner. Ridebanen mod syd er etableret i 1998 og måler 20 x 60 m. Ridebanen i midten er etableret omkring 2004 og måler 60 x 60 m. Den sidste ridebane er anlagt i 2007 og har et mål på 20 x 60m. Banerne er opbygget af ca. 20 % ler og 80 % sand. Alle tre ridebaner er placeret minimum 2 meter fra skel.

 

I forbindelse med etablering af ridebanerne, har rideskolen været i dialog med professionelle baneentreprenører. Samtidig har rideskolen investeret i en vandingsmaskine, der bl.a. bruges til vanding af banerne i tørre perioder for at modvirke støvgener. 

 

Herning Kommune modtog den 22. maj 2008 en henvendelse fra naboer over støvgener fra ridebanerne. Ved nærmere undersøgelse af sagen blev det dengang konstateret, at der ikke var givet tilladelse til etablering af ridebanerne, samt at ridebanerne ligger inden for kommuneplanens ramme OF9, der angiver følgende "området skal anvendes til lægivende beplantning for bebyggelsen mod øst. Der må ikke opføres bebyggelse i området". Den 28. maj 2008 oplyste forvaltningen, at der gerne måtte etableres ridebaner indenfor rammeområdet. Sagen blev herefter afsluttet.

 

Forvaltningen var på daværende tidspunkt ikke opmærksom på, at et ridebaneanlæg kræver landzonetilladelse.

 

Sagen har været fremsendt i naboorientering og der er indkommet 25 indsigelser/bemærkninger til det ansøgte, som i hovetræk beskriver følgende:

 

 • Alle 25 indsigere giver udtryk for de er generet af støv fra ridebanerne. Støvgenerne opleves specielt i forårs- og sommer månederne. Det er hovedsaligt ved brug af beboernes udendørs opholdsarealer de er generet af støvet. Der kan dog også forekomme støv inde i boligerne.
 • 18 indsigere mener ridebanerne bør flyttes mod vest, så de bliver placeret op mod erhvervsområdet.
 • 6 indsigere beskriver vandingsmaskinen som en tankvogn med vandspreder der trækkes af en traktor, hvilket betyder den kun kan betjenes af enkelte personer.
 • 6 indsigere foreslår at sandet bliver udskiftet med muslingeskaller. Hvis dette ikke er muligt, foreslår de banerne flyttes.

 

Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med ansøger omkring muligheden for at flytte banerne.

 

Ansøger oplyser at det vil være forbundet med store omkostninger, ca. 400.000 kr. at flytte banerne.

Ansøger oplyser samtidig, at rideskolen har indkøbt en vandingsmaskine til det formål at vande banerne. Desuden har de udskiftet 20% af sandet med ler. Den gamle tankvogn, som tidligere blev benyttet til samme formål, blev skrottet for ca. 3 år siden. Endvidere oplyser ansøger, at de har haft problemer med vand på banerne i 2015, så ansøger er uforstående over for de billeder og video, der er fremsendt i forbindelse med naboorienteringen. Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med indsiger, der oplyser at billeder og video er tilbage fra sommeren 2014.

 

Vedrørende forslaget omkring udskiftning af sandet med muslingeskaller, har forvaltningen modtaget oplysninger fra en ekspert på området (professionel ridebanebygger). Eksperten oplyser at muslingeskaller er skadelige for hestens ben, samt de er skarpe. Derfor kan det være farligt, hvis rytteren falder af. Det er ekspertens vurdering, at støvgener kan afhjælpes ved vanding af banerne, samt at det suppleres med et tæt hegn bestående af buske og træer.  

 

Den første ridebane blev anlagt omkring 1998. Herefter blev de to andre anlagt og opbygget af sand. I 2015 bliver en del af sandet udskiftet med ler, samt der blev indkøbt en selvkørende vandingsmaskine til vanding af banerne for at modvirke støvgener.

 

Yderligere vil der være mulighed for at etablere en mere tæt beplantning mod beboelsen i området på rideskolens areal og evt. suppleret med beplantning på en del af et kommunalt ejet stiforløb.

 

Forvaltningen vurderer, at rideskolen har taget initiativ til flere tiltag for at minimere støvgenerne fra ridebanerne. Det vil være anbefalingen, at dette suppleres med en tæt beplantning, som kan etableres både på rideskolens areal samt på del af det kommunale stiforløb, mod at ansøger afholder udgifter og drift af beplantningen. Beplantningen skal ske i et samarbejde med kommunen. 

 

Sagen sendes til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

 

at

der gives landzonetilladelse i henhold til planlovens § 35, stk. 1 til ridebaneanlæg og med vilkår om, de anviste beplantningsinitiativer etableres for at minimere støvgenerne,

 

at

den del af det kommunale areal, som ønskes til rådighed for at skabe en tæt afskærmende beplantning, bekostes og driftes af ansøger.

 

 

Dire

Beslutning

Sagen udsat.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.02.03-G01-1-15 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Godkendelse af takstblade 2016 for vandforsyningsselskaber i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

De 21 vandforsyningsselskaber i Herning Kommune har alle fremsendt takstblad for 2016 til godkendelse. Taksterne for 2015 blev legalitetsgodkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 15. december 2014, punkt 245.

 

Forvaltningen anbefaler, at takster for 2016 for vandforsyningsselskaber godkendes.

Sagsfremstilling

Taksterne for alle vandforsyningsselskaber skal godkendes i henhold til vandforsyningsloven § 53. Godkendelse består i kontrol af, at beregningen af tilslutningspriser overholder regulativet for de private vandværker, samt at vandprisen sikrer ”hvile-i-sig-selv”-princippet.  Prisen skal sikre, der kan opretholdes en sikker, stabil og god vandforsyning i såvel teknisk som økonomisk henseende.

 

Der gælder dog særlig vilkår for selskaber med salg over 200.000 m3 om året og derfor omfattet af vandsektorloven. Disse er underlagt et prisloft fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som skal overholdes.

 

Alle vandforsyningers takstblade overholder regulativet. Tilslutningspriserne er enten uændret eller indeksreguleret med - 0,38.

Prisen for vand er uændret for 11 selskaber. 3 selskaber har ændret fordeling mellem opkrævning af fastbidrag og pris pr. m3, hvilket vil give en højere pris for nogle forbrugere og lavere hos andre. 4 forsyninger har sat prisen ned og 3 selskaber har sat prisen op.

 

Alle ændringer i prisen for vand er begrundet i budgetter for 2016. Dette er dog ikke til fældet for selskaber omfattet af vandsektorloven, bla. har Hammerum Vandværk sat prisen 3,60 kr. ned, som afledt konsekvens giver det underskud i budgettet, men er nødvendig for overholdelse af prisloftet.

 

Feldborg Vandværk og Sandet Vandværk har haft uændrede vandpriser gennem mange år på trods af budgettet for 2016 viser et underskud. Sandet Vandværk har mistet en stor forbruger, hvorfor indtægten falder væsentligt. Selskabet har en formue på 1,3 mio. kr., så økonomien kan klare et underskud. Feldborg Vandværk har både i 2013 og 2014 haft underskud i regnskabet på ca. 100.000 kr. uden at ændre prisen eller lave et tilfredsstillende budget.

 

Forvaltningen vil lave en særlig opfølgning i 2016 på de selskaber hvor der ikke er en budgetmæssig balance.

 

Forvaltningen anbefaler, at takster for vandforsyningsselskaber godkendes med de anførte bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at

takstblade 2016 for 21 vandforsyningsselskaber godkendes. Der vil dog blive krævet en ekstraordinær redegørelse fra de selskaber hvor der ikke ses en balance i budgettet.

 

 

Dire

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.00-P19-152-15 Sagsbehandler: Casper Laursen  

Orientering om afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet - Nørre Alle 29, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Herning Kommune har den 27. august 2015 givet en principgodkendelse til en ny villa med parkering i kælder, på ejendommen Nørre Alle 29, Herning.

 

Afgørelsen er påklaget af en advokat på vegne af naboerne til byggeriet. Klager gør gældende, at parkeringsanlægget er VVM-pligtigt (Vurdering af Virkning på Miljøet) og/eller screeningspligtigt.

 

Natur- og Miljøklagenævnet er enig med Herning Kommune i, at projektet ikke er omfattet af punkter i hverken bilag 1 eller 2 i VVM-bekendtgørelsen. Projektet er således ikke omfattet af VVM-bekendtgørelsen, og dermed ikke VVM-pligtigt.

 

Natur- og Miljøklagenævnet kan derfor ikke give klager medhold i, at Herning Kommune skulle have VVM-screenet projektet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at  sagen tages til orientering.

Dire

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.01-P19-18-14 Sagsbehandler: Annette Bloksgaard  

Godkendelse af adresseændringer ved anlæg af motorvej rute 18 Snejbjerg - Sinding, etape 6717

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

I forbindelse med anlæggelse af motorvejen Holstebro - Herning, rute 18, delstrækningen Snejbjerg til Sinding, afbrydes flere af de kommunale veje som følge heraf.

Derfor skal der af flere årsager ske ændringer af vejnavne og husnumre.

 

Samtidig er der ønsker fra både beboere i området og vejmyndigheden, at der bliver ryddet op i "hus-nummerlinjen". Som følge af ændringen er det svært at finde rundt i området og specielt i forhold til de ændringer som vedrører Helstrupvej.

 

 Forvaltningen anbefaler, at nye vejnavne Gammel Helstrupvej og Sønder Næstholtvej og de afledte konsekvenser for adressering og hus-nummerering godkendes.

 

Sagsfremstilling

Gennemgang af ændringer fra nord mod syd:

 

Ørnhovedvej og Lundagervej

Her er etableret ny overkørsel, og de fleste adresser er uændrede.

Lundagervej 9 får ny adgang over den nye overkørsel, og forvaltningen foreslår adressen Ørnhovedvej 19.

Ejer oplyser i indsigelse, at gården hedder "Lundager" og sikket har givet navn til vejen. Ejerne håber på at beholde vejnavnet Lundagervej, som kompensation for den nye lange vejadgang ca. 1,2 km hver vej.

Skal Lundagervej bevares vest for motorvejen, medfører det at 3-4 ejendomme øst for motorvejen som følge heraf skal have ny adresse. Hertil er der også kommet indsigelser.
Hvis det ønskes, kan forvaltningen oplyse, at gårdens navn "Lundager" eventuelt kan knyttes til adressen i CPR-vejregisteret.

 

Et ubebygget jordstykke foreslås ændret fra Lundagervej 21A til Ørnhovedvej 21A. Forvaltningen vurderer, at det vil være uproblematisk.

 

 

 

 

Næstholtvej

Vejnavnet bevares  øst for motorvejen. Vest for motorvejen er Næstholtvej 12 og Næstholtvej 16 beliggende, og de foreslås koblet på det nye vejnavn Sønder Næstholtvej.

 

Forslag til nyt vejnavn Sønder Næstholtvej er modtaget positivt fra flere beboere: 

Helstrupvej 49

foreslås ny adresse

Sønder Næstholtvej 3

Helstrupvej 51

foreslås ny adresse

Sønder Næstholtvej 11

Næstholtvej 17

foreslås ny adresse

Sønder Næstholtvej 17

Næstholtvej 12

foreslås ny adresse

Sønder Næstholtvej 12

Næstholtvej 16

foreslås ny adresse

Sønder Næstholtvej 16

 

Vejnavnet Vesteragervej er foreslået, men vejnavnet Vesterager eksisterer allerede i Herning Kommune.

En ejer i området har foreslået, at adresserne kobles på Fonvadvej, men der er ikke husnumre nok til rådighed her, så der vil i givet fald blive en del A og B numre, som normalt ikke ønskes i landzone.

 

Helstrupvej

Vejen starter i Snejbjerg by, går mod vest og drejer mod nord indtil Helstrupvej 68. Adresseringen forsætter med Helstrupvej 68B, 69 og 70 osv. beliggende ca 2,5 km derfra. Det har givet anledning til stor forvirring i området, og flere kører forkert.

 

Der er udarbejdet 2 forslag til adresseændringer:

 

Forslag 1 - er udarbejdet, hvor korrekte og sigende adresser øst for motorvejen bevares og den uhensigtsmæssige nuværende adressering af Helstrupvej er tænkt ind i forslaget. Indsigelser hertil vedlægges som bilag. På baggrund af indsigelserne til forslag 1 er der efterfølgende udarbejdet et forslag 2.

 

Forslag 2 - her har man kontaktet ejere/beboere på Helstrupvej 34 - 68, beliggende øst for den nye motorvej, og foreslået et nyt vejnavn Øster Helstrupvej.
Til dette forslag er der kommet en del indsigelser. Indsigelserne er vedlagt som bilag.

 

Forslag til nyt vejnavn Gammel Helstrupvej for en del af Helstrupvej.

Det er ved en positiv tilbagemelding oplyst, at alle beboerne er tilfredse med vejnavnet Gammel Helstrupvej, primært fordi "Helstrup" stadig indgår i vejnavnet.

Det drejer sig om nuværende Helstrupvej 74, 76, 77, 79, 81 og 83.

 

Ejere og beboere på Helstrupvej 34 - 68, øst for motorvejen, er hørt om eventuel adresseændring til "Øster Helstrupvej", hertil er indkommet mange indsigelser.

Det oplyses, at området er Helstrup og fører til Helstrup. Helstrupgård er beliggende her og den planlagte ny "Nordisk By Helstrup" skal ligge her ifølge skrivelse fra en ejer i området.

I forslag 1 er dette område uændret, hvad angår adresseændring.

 

Snerlundvej 

I forslag 1 blev det foreslået, at Snerlundvej forlænges mod øst via overkørslen til Helstrupvej 68B.

Hertil kom indsigelse fra virksomheden Øster Skovgård Julehandel, Helstrupvej 70.
Indsigerene skriver, at det er svært at finde rundt på Helstrupvej, og det er en god ide, at gøre noget ved det.
De mener, at der bør tages særlige hensyn til virksomheder, da GPS normalt først er opdateret 1/2 år efter adresseændring m.m.

De er derfor nervøse for en omsætningsnedgang, hvis kunderne ikke kan finde den nye adresse, se bilag.

 

Forslag 1 indebærer at:

Helstrupvej 68B

foreslås tildelt adressen

Snerlundvej 2

Helstrupvej 70

foreslås tildelt adressen

Snerlundvej 4

Helstrupvej 72 (enhed i beboelsen Helstrupvej 72A)

foreslås tildelt adressen

Snerlundvej 6 (enhed i beboelsen Snerlundvej 6A)

Helstrupvej 69

foreslås tildelt adressen

Snerlundvej 1

Helstrupvej 73

foreslås tildelt adressen

Snerlundvej 3

Helstrupvej 75

foreslås tildelt adressen

Snerlundvej 5

   

Virksomheden Dansk Landbrugs Grovvareselskab, Helstrupvej 69, er tilfredse med adresseændringen, da det flere gange har givet problemer, at Helstrupvej 68 og Helstrupvej 69 ligger så langt fra hinanden.

 

Kort over området er vedlagt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at følgende ændringer af adresser og husnumre godkendes

 

Lundagervej 7

foreslås tildelt adressen

Ørnhovedvej 17B

(eksproprieres bevares

som ejendom)

Lundagervej 9

foreslås tildelt adressen

Ørnhovedvej 19

Lundagervej 21A

foreslås tildelt adressen

Ørnhovedvej 21A

 

 Bjalderbækvej 11

foreslås tildelt adressen

 Trehøjevej 3

 Snejbjerg Hovedgade 108

foreslås tildelt adressen

 Albækvej 8

 Snejbjerg Hovedgade 110

foreslås tildelt adressen

 Albækvej 10

 Snejbjerg Hovedgade 112

foreslås tildelt adressen

 Albækvej 12

 

Helstrupvej 74

foreslås tildelt adressen

Gammel Helstrupvej 9

Helstrupvej 76

foreslås tildelt adressen

Gammel Helstrupvej 11

Helstrupvej 77

foreslås tildelt adressen

Gammel Helstrupvej 7

Helstrupvej 79

foreslås tildelt adressen

Gammel Helstrupvej 1

Helstrupvej 81

foreslås tildelt adressen

Gammel Helstrupvej 5

Helstrupvej 83

foreslås tildelt adressen

Gammel Helstrupvej 3

 

 

 

 

 

Helstrupvej 49

foreslås tildelt adressen

Sønder Næstholtvej 3

Helstrupvej 51

foreslås tildelt adressen

Sønder Næstholtvej 11

Næstholtvej 17

foreslås tildelt adressen

Sønder Næstholtvej 17

Næstholtvej 12

foreslås tildelt adressen

Sønder Næstholtvej 12

Næstholtvej 16

foreslås tildelt adressen

Sønder Næstholtvej 16

 

Helstrupvej 68B

foreslås tildelt adressen

Snerlundvej 2

Helstrupvej 70

foreslås tildelt adressen

Snerlundvej 4

Helstrupvej 72

(enhed i beboelsen

Helstrupvej 72A)

foreslås tildelt adressen

Snerlundvej 6

(enhed i beboelsen

Snerlundvej 6A)

Helstrupvej 69

foreslås tildelt adressen

Snerlundvej 1

Helstrupvej 73

foreslås tildelt adressen

Snerlundvej 3

Helstrupvej 75

foreslås tildelt adressen

Snerlundvej 5

 

 

Dire

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-634-15 Sagsbehandler: Jesper Leding  

Tanderupkærvej 67, Herning - opførelse af husstandsmølle

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Der ansøges om tilladelse til opførelse af en husstandsmølle. Ejendommen er beliggende i landzone, og det ansøgte kræver landzonetilladelse og er beliggende inden for flere beskyttelsesområder

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles afslag på det ansøgte.

Sagsfremstilling

 

Ansøgningen omhandler en husstandsmølle af typen GAIAWIND 133 på 10 KW med en totalhøjde på max. 25,0 m. Møllen ønskes opført inden for eksisterende byggefelt og er placeret max. 16,0 m fra nærmeste bygning og dermed i overenstemmelse med lovgivningens afstandsbestemmelser..

 

Møllens placering er beliggende inden for naturbeskyttelseslovens søbeskyttelseslinje, og er samtidigt beliggende på grænsen til et udpeget landskabeligt værdifuldt område.

 

Den 26. oktober 2015 blev placeringen og området besigtiget af forvaltningen.

 

Landskabet i området er overordnet et jævnt, svagt bølget landbrugsområde med mellemstore til store marker adskilt af delvist transparente levende hegn. Primært bestående af løvtræer. Der er stedvis lange kig over landskabet.

 

Inden for dette landskabsområde ligger et tidligere brunkulsleje, som er udpeget som særligt værdifuldt landskabsområde. Dette område ligger som en ”ø” i landbrugsområdet og adskiller sig landskabeligt herfra ved at være tæt kuperet med delvist ubevoksede sandflader og sandtipper samt mange små søer, der vidner om den tidligere brunkulsgravning.

 

Området ejes af Naturstyrelsen og er offentligt tilgængeligt som rekreativt område. Et stisystem giver adgang til hele området, og der er en åben plæne (opholdsareal) med p-plads, bålplads og borde-bænkesæt ved den sø, der ligger nærmest adressen, hvor møllen ønskes opført.

 

Af naturbeskyttelseslovens § 16 fremgår, at der ikke må opføres bebyggelse, foretages terrænændringer eller etableres beplantning inden for sø-beskyttelseslinjen. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne, skure, master og lignende.

Bestemmelsens formål er at sikre søer og åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv.

 

Jævnfør retningslinje 2 vedrørende landskab i Herning Kommuneplan 2013 kan etablering af anlæg og byggeri i eller ved de udpegede særligt værdifulde landskaber kun ske, såfremt de landskabelige kvaliteter ikke i væsentlig grad forstyrres eller påvirkes negativt.

 

Et teknisk anlæg som en vindmølle vil ofte være et visuelt forstyrrende element i oplevelsen af et landskab, da det pga. sin industrielle karakter fremstår som et fremmedelement og alene derved forstyrrer landskabsoplevelsen. Møllevingernes rotation skaber desuden en bevægelse, der forstærker den forstyrrende effekt.

 

Det vurderes, at den ansøgte husstandsmølle i kraft af sin placering tæt på det udpegede landskabsområde både visuelt og støjmæssigt vil få en væsentlig negativ påvirkning af oplevelsen af de landskabelige og naturmæssige kvaliteter i området og derved reducere den rekreative værdi.

 

Med den ønskede placering vil møllen stå få meter indenfor eller på grænsen til det udpegede landskab. Der vil være en afstand til det nærmeste opholdsområde (den åbne plæne) og stier på knap 120 m og med en højde på 25 m vil møllen være meget synlig henover beplantningen og ind i de åbne dele af området. Møllevingernes høje rotationshastighed vil øge den forstyrrende effekt.

Dertil kommer den konstante støj fra vingerotation, som vil være tydelig i en del af det udpegede område og vil kunne høres som en konstant rytmisk susen. Dette vil forstyrre eller endog overdøve naturens lyde, hvilket vil fratage området dets kvalitet som fredeligt og uforstyrret.

 

Forvaltningen vurderer, at der ikke vil kunne anvises andre placeringer på ejendommen, som ændrer ved ovenstående landskabelige vurderinger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

 

at

der meddeles afslag til opstilling af husstandsvindmølle efter bestemmelserne i lov om planlægning § 35, stk. 1, samt lov om naturbeskyttelse § 16, med baggrund i vurderingen af møllens påvirkning af omkringliggende naturarealer.

 

Dire

Beslutning

Der meddeles tilladelse til opstilling af husstandsvindmølle på den ønskede placering på ejendommen.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-430-15 Sagsbehandler: Jesper Leding  

Orientering om afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet - nyt maskinhus på ejendommen Stradevej 1, Sørvad

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet vedr. placering af nyt maskinhus på ejendommen Stradevej 1, Sørvad

Sagsfremstilling

I sag om placering af et nyt maskinhus uden for eksisterende byggefelt på ejendommen og på modsatte side af offentlig vej, har Natur- og Miljøklagenævnet stadfæstet Herning Kommunes afgørelse. Afgørelsen er vedlagt i bilag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

 at   sagen tages til orientering.

Dire

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 22.11.00-G00-1-15 Sagsbehandler: Peter Jørgensen  

Orientering om kvartalsmøde med Herning Taxa

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Freidahl Graae

Sagsresume

Forvaltningen afholder hvert kvartal et møde med bestyrelsen for Herning Taxa og vognmanden uden for bestillingskontoret.

Sagsfremstilling

Referat fra mødet 15. november 2015 er vedlagt.

 

I 2015 er det aftalt, at der afholdes et kvartalsmøde den 1. december. Mødet den 1. december er med politisk deltagelse. Repræsenter for politiet deltager efter behov. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at   sagen tages til orientering.

Dire

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-1-15 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Ekspropriation til vejformål

 

Sagsnr.: 09.13.01-P19-27-15 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Status for udbud af rottebekæmpelse i Herning Kommune

 

Sagsnr.: 13.02.00-P19-231-09 Sagsbehandler: Lucia Aagaard  

Politianmeldelse for manglende kontrol af drikkevand

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser