Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 30. maj 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 13.00.00-P15-1-12 Sagsbehandler: Lotta Sandsgaard  

Energistrategi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

I forbindelse med revision af kommuneplanen, skal den nuværende klimaplan revideres. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til energistrategi, der skal afløse klimaplanen.

Strategien er et redskab, der skal hjælpe Herning Kommune i arbejdet med at begrænse de globale klimaforandring. Strategien skal desuden være med til at sikre, at omstillingen til vedvarende energi sker på en måde så det giver mening i Herning. Vision er: "Mere vækst med energirigtige løsninger"

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til energistrategi indarbejdes i forslag til Kommuneplan 2017-2028

Sagsfremstilling

Danmarks første klimaplan blev vedtaget i Herning Kommune i 2009. Med et fald i kommunens CO2 udledning på 6,5% frem til 2013, har vi mange gode erfaringer at bygge videre på. (Status på CO2 fra 2015 forventes at foreligge medio 2016.) Da klima- og energiområdet er i stor udvikling og forandring, foreslår forvaltningen at klimaplanen erstattes med vedlagte forslag til Energistrategi. Strategien er opbygget så den kan rumme udviklingen på området både med hensyn til rammevilkår, nye teknologier mv.

Visionen er: "Mere vækst med energirigtige løsninger". Strategien samler kort byrådets mål og den strategi der gør, at omstillingen til vedvarende energi sker på en måde, der giver mening i Herning.

 

Strategien ledsages af et idékatalog, der er blevet til i et samarbejde med erhvervslivet og lokale energiaktører. Alle har bidraget i bl.a. workshops og netværksmøder med stort engagement. Idékataloget er tænkt som inspiration til byrådets videre arbejde. Det er målet at strategien følges op af konkrete handleplaner, der vedtages sammen med budgettet. Med vedtagelse af forslag til Energistrategi, tages der således ikke stilling til konkrete handlinger. Forvaltningen vil efterfølgende udarbejde forslag til handleplan for 2017.

 

Energistrategien indeholder følgende mål:

 • Herning kommune skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050
 • Omstillingen til en energieffektiv kommune styrkes
 • Potentialet i energieffektive løsninger udnyttes til at skabe lokal vækst og erhvervsudvikling.

 

Forslag til strategi for hvordan Herning Kommune skal arbejde for at nå målene, er udarbejde på baggrund af en række workshops mv. med deltagelse af det lokale erhvervsliv og energiaktører - og lyder:

 

Byrådet vil arbejde for sine mål ved at:

 • Indgå i tværgående samarbejder med erhverv, borgere og uddannelser om energieffektivisering, god ressourceudnyttelse og teknologiomstilling.
 • Formidle og synliggøre vedvarende energiløsninger og energibesparende tiltag
 • Indgå i samarbejde med energisektoren om omstilling til fossilfrit energisystem
 • Skabe gode rammevilkår for omstillingen af energisystemet og energieffektivisering
 • Deltage i samarbejde med andre kommuner og indgå i internationale projekter om energieffektivisering og omstilling af energisystemet
 • Gå forrest og vise vejen med energieffektive løsninger i kommunale aktiviteter.

 

Økonomi

Der tages stilling til økonomien i forbindelse med vedtagelse af handleplan for 2017.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at energistrategiens mål godkendes og indarbejdes i forslag til kommuneplan 2017-2028.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.00.00-P15-1-13 Sagsbehandler: Line Engell Nørby  

Mobilitetsstrategi for Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til en mobilitetsstrategi for Herning Kommune. Strategien skal være med til at sikre, at der skabes et solidt fundament for den fremtidige udvikling af den trafikale infrastruktur.

 

Forvaltningen anbefaler, at mobilitetsstrategien godkendes.

Sagsfremstilling

Mobilitetsstrategien er en samlet strategi for alle trafikanter, hvor mennesket og ikke transporten er det centrale. Strategien sætter fokus på, at vi benytter forskellige transportformer alt efter ærinde, tid og behov. Og det er strategiens mål, at transportsystemet betragtes som en helhed og ikke særskilte enheder. Trafik og transport skal derfor tænkes på en ny måde, hvor mobilitetstanken er vejen frem.

 

Strategiens mål er også at skabe mobilitet for alle. Derfor skal såvel borgere som besøgende have mulighed for at kunne træffe det rette transportmiddelvalg alt efter turens mål, længde og formål.

 

Strategien omfatter 6 temaer, som hver især indeholder politiske mål, målsætninger og initiativer for området. Desuden beskrives mobilitetsnettets opbygning med trafikårer og knudepunkter (transportsamlingssteder).

 

Strategien er et planstyrende redskab. Strategien vil indgå i tæt sammenhæng med kommunens øvrige planer, på linje med Kommuneplanens strategiske niveau, og med direkte sammenhæng til underliggende temaplaner og handlingsplaner. Strategien skal således sikre, at langtidsplanlægningen og arbejdet med god og bæredygtig mobilitet vil ske som en naturlig del af kommunens projekter.

 

Mobilitetsstrategien følges op af en handlingsplan for infrastrukturen i Herning Kommune samt sektorplaner. Mobilitetshandlingsplanen kommer til at indeholde konkrete anlægsprojekter og løsningsforslag, der skal sikre, at de begrænsninger, der er i den eksisterende infrastruktur, løses i forhold til strategiens temavisioner.

 

Forvaltningen vil på mødet gennemgå mobilitetsstrategien med ændringsforslag. Udvalgets bemærkninger vil blive indarbejdet i endeligt forslag til strategi.

 

Udkast til strategi med tilhørende redegørelse er vedlagt som bilag.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til mobilitetsstrategi i Herning Kommune godkendes.

Beslutning

Forslag til mobilitetsstrategi i Herning Kommune foreløbigt godkendes og sendes i høring hos de høringsberettigede parter.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.03-P00-1-16 Sagsbehandler: Line Engell Nørby  

Kommuneplanforslag 2017-28 for Teknik og Miljø området

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lotta Sandsgaard

Sagsresume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til tekstrettelser til Kommuneplanforslaget 2017-28.

 

Forvaltningen anbefaler, at de foreslåede ændringer godkendes

Sagsfremstilling

I følgende tekster, som Teknik- og Miljøudvalget er ansvarlig for, er der sket en eller flere af følgende rettelser til kommuneplanforslaget 2017-2028

 • rettelser i "Byrådets mål"
 • rettelser i "Byrådet vil arbejde for at nå"
 • rettelser i "Retningslinjer"

 

Det drejer sig om teksterne:

 • Trafik
 • Fritidsformål i det åbne land
 • Forurenede arealer
 • Genanvendelse af forurenet jord
 • Skov
 • Landskab
 • Råstofindvinding
 • Energistrategi
 • Lavbundsarealer
 • Energi

 

Herunder gives et resume af rettelser i de enkelte tekster.

Alle rettelser i tekster kan ses i bilag.

 

Trafik:

Mobilitetsstrategiens vision - mobilitet for alle - samt initiativer fra strategien er indarbejdet.

Cykelstiplanen er indarbejdet.

Der er justeringer af mål for det overordnede vejnet og jernbanenet.

Derudover er der lavet en del sproglige rettelser.

Kortet revideres, så det kun afspejler trafikale temaer.

 

Fritidsformål i det åbne land:

Indholdet er ændret til kun at omhandle friluftsliv, hvormed overskriften også ændres. Der var tidligere indskrevet arbejdsmålsætning om idræt. Det er taget ud og skrevet i temaet "Idræt og Fritid". Disse to temaer er derfor nu indholdsmæssigt mere ensartede, men der fremgår tydelige sammenhænge på tværs af de to temaer. Hovedændringerne retter sig mod indskrivningen af Friluftslivsstrategiens målsætninger og handlinger. I planperioden vil der bl.a. blive arbejdet for at udvikle åturismen, Løvbakke natur- og læringscenter samt området ved Søby. Det eksisterende kortbilag er taget ud og erstattes af det kommende friluftslivskort, som viser mulighederne i Herning Kommune.

 

Forurenede arealer:

Der er tilføjet et nyt mål om at forurende  

 

Genanvendelse af forurenet jord:

Tekstens titelnavn ændres for at præcisere tekstens indhold. Byrådets mål er udvidet med forurenet jord og lettere forurenet nedknust byggeaffald. Disse, samt de øvrige produkter, kan med fordel genanvendes efter en konkret vurdering og tilladelse/godkendelse. 

 

Skov:

De positive skovrejsningsområder er udvidet med 933 ha for at give mulighed for at etablere bynær skov. I den forbindelse er der under "Det er byrådets mål at" tilføjet et punkt, der beskriver dette. Punktet lyder "skabe attraktive boligformer bl.a. ved at give mulighed for at etablere bynær skov". Ellers er der blot foretaget mindre justeringer, der ikke ændrer på indholdet i mål, arbejde for og retningslinjer.

I afsnittet "Baggrund" er der indført tekst, der beskriver de bynære skove samt muligheden for skovrejsning som et frivilligt virkemiddel i landbrugspakken. Desuden er teksten tilrettet de reviderede naturpolitikmål vedr. andelen af skov i kommunen.

Der er endnu ikke rettet i kortmaterialet over negative skovrejsningsområder, da det primært vil vedrøre de ændrede udpegninger af vindmølleområde. Disse vedtages først på Byplanudvalgsmødet 23. maj, og de negative skovrejsningsområder vil derfor først blive tilrettet derefter.

  

Landskab:

Under "Byrådet vil arbejde for sine mål ved at" er indsat følgende: "Gennemføre en landskabsanalyse for kommunen i løbet af den kommende planperiode"

Om tilføjelsen:

 

Den eksisterende udpegning af særligt værdifulde landskaber i Herning Kommune er fra før 2007. Der er ikke umiddelbart tilgængelig dokumentation for baggrunden for udpegningen, som desuden er meget grovmasket og antagelig primært baseret på kortstudier. Udpegningen lever ikke op til Europæisk Landskabskonvention, som Danmark har tilsluttet sig. Samtidig gør udpegningens grove afgrænsning og manglende dokumentation udpegningen svær at administrere og argumentere for over for berørte borgere.

 

Der er behov for en landskabsanalyse baseret på Landskabskaraktermetoden, som er den model, Staten anbefaler. Landskabsanalysen skal tilvejebringe en revideret udpegning af de særligt værdifulde landskaber samt en kvalificering af retningslinjerne. Formålet er at lette og kvalificere sagsbehandlingen indenfor sagsområder i det åbne land. Der vil fortsat skulle foretages en konkret vurdering i de enkelte sager.

Landskabsanalysen vil støtte kommunens administrationsarbejde i det åbne land, fx landzoneadministration, vindmølleplanlægning og anden planlægning for tekniske anlæg, miljøgodkendelser af husdyrbrug, skovrejsningsansøgninger mm.

En fladedækkende analyse vurderes at beløbe sig til 1-1,2 mio. til dækning af konsulentudgift. Hertil kommer bidrag fra administrationen.

 

Det bemærkes, at Staten gjorde indsigelse til nuværende kommuneplan om netop manglende kvalitet i landskabstemaet.

 

I redegørelsen er indsat følgende:

"Landskabsanalyse.

Herning Kommune vil i planperioden foretage en landskabsanalyse som grundlag for en revideret udpegning af de særligt værdifulde landskaber. Den gældende udpegning stammer fra Ringkøbing Amt. Der er ikke umiddelbar adgang til grundlaget for udpegningen, og selve udpegningen bør opdateres og justeres. Hensigten er dels at tilvejebringe en tidssvarende og mere præcis udpegning, dels at kvalificere og lette sagsbehandlingen i det åbne land."

 

Råstofindvinding:

Teksten er konsekvensrettet efter at Region Midtjylland pr. 1. juli 2014 har overtaget myndighedsopgaver efter råstofloven. Herning Kommune foretager fortsat myndighedsbehandling vedrørende natur-, miljø- grundvands- og landskabelige hensyn i tilknytning råstofindvindingen.

 

Energistrategi:

Forslag til ny Energistrategi "Mere vækst med energirigtige løsninger" er indarbejdet i kommuneplanen. Strategien behandles på særskilt punkt på mødet.

 

Lavbundsarealer:

I den nuværende kommuneplan er der udpeget lavbundsarealer som potentielle vådområder. For at imødekomme krav fra Landbrugspakke bliver mulighederne for mindre og flere vådområder i ådalene udvidet.

Den reviderede udpegning er ingen begrænsende udpegning. Den er kun en udpegning af potentielle områder, hvor det vil være muligt at bruge vådområderne som et virkemiddel fra Landbrugspakken. Der vil for eksempel være § 3 natur indenfor nogen af de udpegede arealer, så en eventuel etablering af et vådområde vil kræve en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde med en vurdering i reelle muligheder, konsekvenser og vurdering via anden lovgivning.

Udpegningen tager udgangspunkt i de ådale i kommunen, hvor det vil give god mening at etablere vådområder til reduktion af kvælstofbelastningen. Etablering af vådområder skal også ses som en mulighed for at løse flere problemstillinger i samme handling.

Vådområderne vil også skabe forsinkelse af regnvand, tilbageholdelse af okker i okkerbelastede systemer, bidrage til mere natur og en højere grad af biodiversitet.

Landbrugspakken peger på etablering af vådområder som et virkemiddel til reduktion af kvælstofbelastningen. Der er derfor lavet flere udpegninger af lavbundsarealer i forbindelse med revisionen, for at skabe så vide rammer og muligheder for denne proces.

Forskellen på de eksisterende og de anbefalede udpegninger fremgår af oversigtskortene i bilaget. Eksisterende udpegning af lavbundsarealer (blå markeringer). Anbefalet udpegning af nye lavbundsarealer (blå markeringer plus lilla (nye) markeringer). 

 

I følgende tekster, som Teknik- og Miljøudvalget er ansvarlig for, er der sket en eller flere af følgende rettelser til kommuneplanforslaget 2017-2028

 • mindre sproglige rettelser
 • stavefejlsrettelser
 • rettelser i baggrundsteksten for emnet
 • konsekvensrettelser af mål og retningslinjer som følge af planer godkendt i planperioden for Kommuneplan 2013-2024 eller regionale/statslige beslutninger

 

Det drejer sig om nedenstående tekster:

Teksterne med markering af rettelser er vedhæftet sagen.

 • Bynære grønne områder
 • Erhvervsområder samt placering af virksomheder og forurenende fritidsaktiviteter
 • Affald
 • Klimatilpasning
 • Spildevand forsyningsområdet
 • Spildevandsrensning
 • Strategi for en bæredygtig udvikling
 • Støjbelastede arealer
 • Geologi
 • Natur
 • Naturkvalitetsplan
 • Større uforstyrrede landskaber
 • Internationale naturområder
 • Overordnet grøn struktur
 • Akvakultur
 • Beskyttelse af grundvand og drikkevand
 • Vandindvinding
 • Vandområder

 

I emnet 'Affald' er målene fra Green Cities taget ud. Begrundelsen er, at det ikke er relevant at kigge på en reduktion af de enkelte fraktioner hver for sig. Der arbejdes nu i stedet for hen imod en forøgelse af den samlede genanvendelsesprocent, jf. den nye Affaldsplan.

 

Desuden er der sket revision af kortet for bynære grønne områder.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at de foreslåede rettelser i tekster og kortmateriale godkendes,

 

at forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre justeringer i teksten inden videresendelse til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. Udvalgets bemærkninger indarbejdes.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-2-14 Sagsbehandler: Mohamad Hamze  

Anlægsbevilling til renovering af gader i forbindelse med kloakfornyelse 2014 - 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om en anlægsudgiftsbevilling på 1.112.000 kr. til renovering af veje i forbindelse med kloakfornyelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1.112.000 kr. i 2016 til serviceområde 09 Trafik, samt at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1.112.000 kr.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der på serviceområde 09 Trafik stednr. 223068 Renovering af gader og veje ifm. kloakfornyelse overført 552.000 kr. fra 2015 samt afsat 560.000 kr. i 2016, i alt 1.112.000 kr. til renovering af veje i forbindelse med store ledningsomlægninger, hvor dele af vejbelægningen bliver opbrudt.

 

Beløbene foreslås anvendt til nye kantsten, omlægning af fortove og fornyelse af rendestensbrønde i forbindelse med renovering af kloaksystemet i Sølvgade. Arbejderne indgår i en samlet helhedsplan med de af Byplanudvalget afsatte midler til fornyelse af belægninger og inventar i området omkring bybusterminalen.

 

Renovering af afvandingssystemet bliver erfaringsmæssigt 50 - 75 % billigere, når den udføres i forbindelse med kloakfornyelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på i alt 1.112.000 kr. i 2016 til serviceområde 09 Trafik, sted nr. 223068 - Renovering af gader og veje i forbindelse med kloakfornyelse,

 

at udgiften finansieres af de på samme sted nr. afsatte rådighedsbeløb på i alt 1.112.000 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.01.08-P00-1-16 Sagsbehandler: Mohamad Hamze  

Orientering om asfaltbelægninger 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Orientering om årets planlagte asfaltarbejder, herunder resultat af afholdt licitation.

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende resultat af afholdt offentlig licitation på asfaltbelægninger den 9. maj 2016:

 

Firma

Tilbud i kr.

NCC

5.021.789,50

Pankas

5.288.938,66

Colas

5.721.175,10

Arkil

5.940.166,00

Munck

6.568.003,50

Lemminkäinen

7.328.363,50

 

NCC Industry er med et samlet tilbud på 5.021.789,50 kr. lavestbydende og har derfor fået overdraget arbejdet.

 

Med et drifts-rådighedsbeløb i 2016 til asfaltbelægninger på ca. 25,0 mio. kr. er følgende indtil videre disponeret:

 

Aktivitet

Beløb i mio. kr.

Licitationsresultat

5,0

Holstebrovej

2,0

Torstedvej

1,5

Øvrige større belægningsarbejder

3,0

Reparationer - udført af Drift og Service

4,5

Funktionskontrakt

3,5

Cykelstier

1,0

Disponeret til regulering og mindre arbejder

4,5

I alt

25,0

  

De ved licitationen udbudte vejstrækninger fremgår af vedlagte oversigtskort.

 

Ud over ovenstående udføres der i 2016 nye belægninger på Kollundvej, Lind og Park Allé, Vildbjerg koordineret med renovering af vand- og kloakledninger. Der er tale om udsatte projekter fra 2015 som finansieres af overførte midler fra 2015. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.14.08-G01-6-13 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Flagning langs indfaldsveje til Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

   

Øvrige sagsbehandlere: Elo Christensen

Sagsresume

Forslag til ny praksis omkring flagning langs indfaldsveje til Herning i forbindelse med arrangementer i MCH.

 

Forvaltningen anbefaler, at der fremover flages med eventflag.

Sagsfremstilling

Herning Kommune sørger i dag for flagning med Dannebrog i forbindelse med arrangementer/events i MCH.

 

Byrådet har vedtaget "Herning Kommunes nye layout-guide", og i den forbindelse er der designet et nyt eventflag, som blandt andet er tiltænkt anvendt til flagning langs indfaldsveje til Herning.

 

Det nye eventflag kan ses herunder, og MCH er indforstået med, at det nye flag tages i brug snarest muligt.

 

Ved de helt store events som VM og EM vil der, i lighed med tidligere, blive ophængt særlige flag. 

 

Økonomi

I forbindelse med arbejdet med mulighedskataloget blev det besluttet at finde en besparelse på ca. 50 % på flagning, svarende til 200.000 kr. Det betyder, at der fremover ikke vil blive flaget med Dannebrog i samme omfang som tidligere, når der er arrangementer/events i MCH.

 

Flagning med Dannebrog er forholdsvis bekostelig, da arbejdet med ophængning og nedtagning af flag ofte sker uden for normal arbejdstid. Ved at erstatte Dannebrog med et eventflag kan opgaven udføres inden for normal arbejdstid, og flaget kan blive hængende flere dage i træk. Det er derfor muligt at flage i samme omfang som tidligere, såfremt Dannebrog erstattes med eventflaget, og spare de 200.000 kr., som er besluttet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der fremover flages med eventflag langs indfaldsveje til Herning i forbindelse med arrangementer/events i MCH.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.        

 

Sagsnr.: 03.00.00-S00-1-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Anlægsbevilling til ny ydermur på Herninglund 2, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Anmodning om anlægsudgiftsbevilling på 0,186 mio. kr. i 2016 til ny ydermur på ejendommen Herninglund 2 i Herning.

Sagsfremstilling

Den kommunale udlejningsbolig Herninglund 2 i Herning har stået tom siden efteråret 2015 på grund af fugtproblemer og deraf følgende mistanke om skimmelsvamp.

 

Der har været iværksat flere mindre omfattende renoveringstiltag i forsøg på at udbedre årsagen til fugten i ejendommen, hvilket desværre ikke er lykkedes.

 

Det har nu vist sig, at fugten stammer fra ydermuren. Det er derfor nødvendigt at bryde den eksisterende facademur ned og opføre en ny.

 

I budget 2016 står et rådighedsbeløb til diverse anlægsarbejder på 0,116 mio. kr., som er overført fra 2015 til ekstraordinær istandsættelse af udlejningsejendomme i 2016.

 

Rådighedsbeløbet ønskes frigivet og anvendt til delvis dækning af udgiften til den ny ydermur, som udgør i alt 186.000 kr. jfr. tilbud.

 

Den resterende del af udgiften afholdes inden for driftsbudgettet til vedligehold af beboelsesejendomme på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2016 på 0,186 mio. kr. til Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, nyt stednr. "Ny ydermur - Herninglund 2, Herning",

 

at anlægsbevillingen finansieres af det i 2016 afsatte rådighedsbeløb på 0,116 mio. kr. på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 011099 01, "Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder",

 

at den resterende finansiering på 0,070 mio. kr. i 2016 sker fra driftsbudgettet på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, funktion 00.25.11 "Beboelse".

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 03.25.18-G01-3-16 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Anlægsbevilling til ombygning af Knudsvej 10-12 i Herning til midlertidig flygtningeindkvartering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Beskæftigelsesudvalget har peget på Knudsvej 10-12 i Herning som egnet til midlertidig flygtningeindkvartering.

 

Kommunale Ejendomme skal stå for ombygningen, hvorfor der søges om anlægsudgiftsbevilling på 1,372 mio. kr. til projektet.

 

Anlægsbevillingen finansieres af en betalingsaftale med Beskæftigelsesafdelingen på 1/4 af beløbet i fire år.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget har den 16. marts 2016 godkendt den kommunale ejendom Knudsvej 10-12 i Herning som egnet til midlertidig flygtningeindkvartering.

 

Bygningen kræver en ombygning for at blive egnet til boligformål, hvortil udgifterne er anslået til 1,372 mio. kr.

 

Kommunale Ejendomme skal stå for ombygningen jfr. praksis i tidligere lignende sager.

 

Der er meddelt dispensation for anvendelse af bygningen til formålet.

Økonomi

Ejendommen Knudsvej 10-12 er en kommunal bygning, som ejes af Kultur og Fritid. Beskæftigelsesafdelingen overtager ved ibrugtagningen alle løbende udgifter vedrørende ejendommen.

 

Kommunale Ejendomme står således udelukkende for udførelse af ombygningen og tilvejebringelse af finansiering hertil.

 

På baggrund af ovenstående søges om anlægsudgiftsbevilling på 1,372 mio. kr. i 2016 til Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, nyt sted nr. "Ombygning af Knudsvej 10-12, Herning".

 

Finansiering sker via en fireårig betalingsaftale mellem Beskæftigelsesafdelingen og Kommunale Ejendomme. Den årlige betaling er 1/4 af udgifterne, svarende til 0,343 mio. kr. pr. år. Aftalen er uopsigelig i perioden.

 

Udgifter til årlig betaling for ombygningen samt driftsudgifter afholdes indenfor afsat budget på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.

 

Arbejdet med ombygning forventes igangsat primo august 2016, hvor hele ejendommen forventes at være fraflyttet af de nuværende brugere.

 

Under denne forudsætning kommer betalingsaftalen til at udgøre 0,143 mio. kr. i 2016, 0,343 mio. kr. i 2017, 0,343 mio. kr. i 2018, 0,343 mio. kr. i 2019 og 0,200 mio. kr. i 2020, som indtægtsbudgettet på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, funktion 00.25.13 "Andre faste ejendomme" skal opskrives med.

 

Såfremt der de kommende måneder sker en ændring i det p.t. vurderede behov for indkvarteringspladser fra Beskæftigelsesafdelingen, vil igangsætningstidspunktet blive udskudt. Budgettilpasning mellem årene som konsekvens heraf vil indgå i en af årets budgetopfølgninger.

 

Det forventes, at der vil blive inddraget flygtninge, ansat i virksomhedspraktik hos Kommunale Ejendomme, i projektet efter samme model som på Sebbesandevej.

 

Udgift til indretning af ejendomme til udlejning til beboelse i henhold til Integrationsloven er låneberettiget.

 

Endvidere er der som led i aftalen mellem KL og regeringen af 18. marts 2016 om "Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge" etableret en pulje på 75 mio. kr. i 2016 og 75 mio. kr. i 2017 til "Tilskud til etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge". Der kan opnås tilskud på op til 50% af kommunens udgifter til etablering af midlertidige boliger og ombygning af tomme bygninger, og der vil blive ansøgt om tilskud til nærværende ombygning. Det igangværende ombygningsprojekt på Sebbesandevej vurderes også at opfylde betingelserne for tilskud, ligesom kommende ombygningsprojekter vil blive vurderet i forhold til tilskudsmuligheder.

 

Såfremt der opnås tilsagn om tilskud, vil sagen blive fremsendt på ny til politisk behandling.

 

Der skal i forbindelse med sagen gøres opmærksom på, at der ved budgetforliget for budget 2013 samt på møde den 14. maj 2013 i Byrådet er truffet beslutning om, at provenuet fra salg af Knudsvej 10-12, når salget er gennemført, tilføres Serviceområde 15 Kultur til at realisere planerne for nyt gårdrum for Nørregade 7 i Herning.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,372 mio. kr. i 2016 til Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, nyt stednr. "Ombygning af Knudsvej 10-12, Herning" til dækning af ombygningsudgifterne. Udgiften finansieres af de likvide midler,

 

at bevillingen finansieres ved opskrivning af indtægtsbudgettet på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, funktion 00.25.13 "Andre faste ejendomme" med 0,143 mio. kr. i 2016, 0,343 mio. kr. i 2017, 0,343 mio. kr. i 2018, 0,343 mio. kr. i 2019 og 0,200 mio. kr. i 2020. Indtægten tilskrives de likvide midler,

 

at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med Beskæftigelsesafdelingen om betaling af ombygningsudgifterne på de i sagen skitserede vilkår. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-5-16 Sagsbehandler: Daniel Lindvig  

Godkendelse af VandOplandsStyregrupper 2016 - 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Orientering om forlængelse af aftale for vådområdeindsatsen, herunder arbejdet i VandOplandsStyregrupperne (VOS'erne)

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til sekretariatskommuner godkendes.

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen og Kommunernes Landsforening (KL) har indgået en aftale om at fortsætte de nuværende vandoplandsstyregrupper (VOS'erne) for vådområdeindsatsen. Grupperne blev nedsat for perioden 2010- 2015. VOS'erne varetager derfor også planlægningen og koordineringen af vådområdeindsatsen for perioden 2016-2021.

 

Vådområderne indgår i landbrugspakken som et frivilligt kollektivt virkemiddel. De frivillige virkemidler skal sikre halvdelen og reducere udledningen af næringsstoffer til havmiljøet for den kommende planperiode i vandplanerne.

  

Vandoplandsstyregrupperne skal bl.a. sikre udarbejdelsen af VandOplandsPlaner (VOP'er). Vandområdeplanerne er et redskab til planlægning (rammestyring) af den indsats, der efter aftalen skal foretages i koordination mellem de involverede kommuner i hovedvandoplandet. I Herning Kommune er det aktuelt at deltage i vandområdestyregrupperne (VOS'erne) for Limfjorden, Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord i det omfang kommunen har projekter i de enkelte vandoplande.

 

VOS´erne skal, foruden koordineringen af ændringer i vådområdeindsatsen, to gange årligt opdatere planerne og indsende disse til Naturstyrelsen, henholdsvis 1. juni og 1. december.

 

VOS´erne skal også sørge for at:

- planlægge og koordinere en samlet vådområdeindsats for perioden 2016-2021

- inden 1. juni 2016 udarbejde en plan for hvert hovedvandopland, hvoraf mulige

  projekter, deres økonomi, reduktion af næringsstof og overordnet tidsplan for

  gennemførsel fremgår

- beslutte hvilke mulige projekter, der forventes søgt tilskud til

- udpege én projektejer (kommune) for hver forundersøgelse og for hvert etablerings-

  projekt blandt styregruppens medlemmer

- sikre, at den gennemsnitlige arealeffektivitet for den forventede vådområdeindsats

  for hovedvandoplande lever op til minimumskravene

- sikre, at den gennemsnitlige omkostningseffektivitet for den forventede

  vådområdeindsats maksimalt er 1.300 kr./kg N (kvælstof) og 16.800 kr./kg P (fosfor)

 -vandoplandsplanerne opdateres, når projektporteføljen i vandoplandet ændres

- indsende den gældende vandoplandsplan for hovedvandoplandet efter behov i

  forhold til nye og reviderede ansøgninger dog mindst to gange årligt.

 

Forvaltningen anbefaler, at Limfjordsrådet fortsætter varetagelsen af opgaverne for Vandoplandsstyregruppe i oplandet til Limfjorden, samt at Ringkøbing-Skjern Kommune fortsætter varetagelsen af opgaverne for Vandoplandsstyregruppe for Ringkøbing Fjord, og begge at disse varetager den beskrevne opgave for Vandoplandsstyregrupperne i planperioden 2016-2021.

 

For Nissum Fjord afventes der en afklaring af hvilken kommune, der skal varetage opgaverne i Vandoplandsstyregruppen, når der er overblik over hvor de forskellige indsatser er udpeget. Således at det sikres at den kommende sekretariats kommune, som minimum har et vådområdeprojekt med i planerne. Indtil dette er nærmere afklaret fortsætter Holstebro Kommune som sekretariatskommune. 

 

Forvaltningen anbefaler at de tidligere udpegede politiske udpegede medlemmer til VOS'erne fortsætter som nedenstående:

Ringkøbing Fjord: Jens-Bernhard Knudsen og Johannes Videbæk.

Nissum Fjord: Jens-Bernhard Knudsen

Limfjorden: Jens-Bernhard Knudsen og Anne Marie Søe Nørgaard.

Økonomi

Omkostningerne til fælles sekretariatsudgifter bliver fordelt over medlemskommunerne. Udgifterne afholdes inden for den ordinære driftsramme på serviceområde 04, vandløb.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Limfjordsrådet fortsætter varetagelsen af opgaverne for Vandoplandsstyregruppe i oplandet til Limfjorden i planperioden 2016-2021,

 

at Ringkøbing-Skjern Kommune fortsætter varetagelsen af opgaverne for Vandoplandsstyregruppe for Ringkøbing Fjord i planperioden 2016-2021,

 

at der for Nissum Fjord afventes en endelig afklaring af hvilken kommune, der skal varetage sekretariatsopgaverne i Vandoplandsstyregruppen, når der er overblik over hvor de forskellige indsatser er udpeget,

 

at udvalget udpeger en politisk deltager for Nissum Fjord udover Jens-Bernhard Knudsen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Anne Marie Søe Nørgaard udpeges til Vandoplandsstyregruppe for Nissum Fjord.

 

De politisk udpegede repræsentanter er udpeget for 2016 og 2017.

 

Sagsnr.: 04.10.00-P19-1-11 Sagsbehandler: Mathias Utoft Jørgensen  

Godkendelse af afsluttende regnskab for projekt rideskov i Hodsager Plantage

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet afsluttende anlægsregnskab for projekt Rideskov i Hodsager Plantage.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

I projektet er der etableret 3 afmærkede rideruter i skoven. Dertil er der etableret en shelterplads med tre sheltere, to hestefolde, et muldtoilet, en parkeringsplads, og der indlagt vand på pladsen. Der er nedsat en styregruppe bestående af repræsentant fra Hodsager Rideklub, Islænderrideklubben Litla, Aulum-Haderup-Grove jagtforening samt Herning Kommune, som årligt mødes og evaluerer aktiviteterne i Hodsager Plantage.

 

Projektet blev indviet den 6. december 2015. Til indvielsen deltog lokale rideklubber og borgere. Der var stor ros til projektet fra deltagerne til indvielsen. I afrapporteringen af naturindsatsen for 2016 sammendrages og evalueres den effekt de nye ridefaciliteter har skabt i Hodsager Plantage for 2016.

Økonomi

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 053094 Rideskov i Hodsager Plantage.

 

Byrådet bevilgede den 28. april 2015 pkt. 131, 277.000 kr. i udgift og 190.000 kr. i indtægt til projekt Rideskov i Hodsager Plantage. Indtægterne er givet i form af tilskud fra Friluftsrådet og Naturstyrelsens Lokal Grønne Partnerskaber.

 

Stednr.

Anlæg

 

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

053094

Rideskov i Hodsager Plantage

U

277.000

278.741

-1.741

 

 

I

-190.000

-190.000

0

 

 

N

87.000

88.741*

-1.741

* Kultur og Fritidsudvalget har bidraget med 25.000 kr.

 

I det bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges regnskabet alene for Teknik- og Miljøudvalget.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2016. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at det afsluttende anlægsregnskab godkendes. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.00.00-P20-4-15 Sagsbehandler: Mathias Utoft Jørgensen  

Godkendelse af helhedsplan for udvikling af Søby Brunkulsleje

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til en helhedsplan for Søby Brunkulsleje med tilhørende budget for de afsatte 3,188 mio. kr. Der afdækkes mulighed for at fundraise yderligere midler. Planen indeholder indsatser indenfor landskabspleje, bygninger, stier og formidling. Planen er udarbejdet i samarbejde med lodsejere og har været drøftet med de fire lokale borgerforeninger (Kølkær, Fasterholt, Høgild og Arnborg) samt Grønt Råd. Der er fuld opbakning til planen hele vejen rundt.

 

Forvaltningen anbefaler, at helhedsplanen godkendes, og at der frigives anlægsudgiftsbevilling på 3,188 mio. kr. til realisering af helhedsplanen i 2016 og 2017.

Sagsfremstilling

Det overordnede formål med helhedsplanen er at realisere fredningen for Søby Sø og Søby Brunkulsleje, hvor fredningens formål sigter efter at; områdets naturmæssige, landskabelige værdier samt kulturværdier søges bevaret eller forbedret. Samtidig skal offentlighedens adgang forbedres til de dele af området, hvor det vurderes at være sikkerhedsmæssigt forsvarligt og foreneligt med naturværdierne. Derfor vil helhedsplanen forsøge at gøre Søby Brunkulsleje til en spændende udflugtsmål i Herning Kommune, som er kendt nationalt, hvor besøgende kan dykke ned i brunkulsgravningens historie og opleve det spændende kulturlandskab.

 

Der er foretaget enkelte ændringer i forhold til det, der var skitseret i fredningen. Dette fremsendes til godkendelse hos fredningsnævnet.

 

Helhedsplanen sætter fokus på følgende indsatser, som også kan ses på vedlagte kortoversigt:

 • Landskabspleje:
  • Rydning af udsigter på privatejede arealer
  • Rydning af opvækst på de to tilbageværende sandtippearealer (ørkener)
 • Bygninger:
  • Konceptudvikling og opbygning af Elmers hus som toilet- og formidlingshus.
  • Konceptudvikling og opbygning af et udsigtstårn og et fugletårn (se placering på vedlagte kortoversigt).
 •  

 • Stier:
  • Etablering af kombineret gang- og cykelsti fra Elmers Hus i retning mod Kølkær
  • Etablering af vandrestier på privatejede arealer
  • Etablering af støttefaciliteter (parkeringsplads, bord-bænkesæt etc.)
 • Formidling:
  • Udvikling og installation af informationstavler, billede standere og oplysningsskilte
  • Konceptudvikling af udrulning af digital formidling om området og historien. 
 •  

De fire lokale borgerforeninger har mulighed for at indsende forslag om ønsker til helhedsplanen frem til 15. maj 2016. Deres forslag søges indarbejdet i helhedsplanen ud fra frednings formål og retningslinjer, øvrig gældende lovgivning samt helhedsplanens overordnede projektindhold. 

Økonomi

Der er afsat rådighedsbeløb på 2,125 mio. kr. i 2016 og 1,063 mio. kr. i 2017, i alt 3,188 mio. kr. på Serviceområde 04 Grønne områder til realisering af fredningen for Søby Sø og Søby Brunkulsleje. Der er udarbejdet et basisbudget ud fra de 3,188 mio. kr., som skal sikre, at de aktiviteter Herning Kommune er forpligtet til at gennemføre jf. fredningsbekendtgørelse.

 

Naturstyrelsen og AFLD Fasterholt (det tidligere Østdeponi) forestår selv etablering af de faciliteter og indsatser skitseret på deres arealer og afholder selv udgiften. Herning Kommune forestår dog etableringsomkostninger og drift af Elmers Hus samt udsigtstårn og fugletårn.

 

AFLD har budgetteret med 908.970 kr. til anlæg og Naturstyrelsen har budgetteret med 170.000 kr. til anlæg og 130.000 kr. årlig til løbende drift.

Der afdækkes mulighed for at fundraise yderligere midler, med det formål at kunne udvikle og øge kvaliteten af Elmers Hus og de to tårne samt udvikle og udbygge den digitale formidling.

 

 

Der blev i forbindelse med budget 2009 af Byrådet afsat 245.000 kr. til drift af området og anlæg. Driftsudgifter afholdes indenfor afsat driftsbudget på Serviceområde 04 Grønne områder.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at helhedsplanen godkendes,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 3,188 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb på 2,125 mio. kr. i 2016 samt 1,063 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr.,

 

at anlægsudgiften finansieres af de til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,125 mio. kr. i 2016 og 1,063 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 050099 01 Søbyfredningen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-15 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af tillæg 3 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 for erhvervsområde i Birk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 3 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes på baggrund af en ny lokalplan for erhvervsområde i Birk beliggende mellem Uldjydevej og jernbanen (Lokalplan nr. 33.E5.1).

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 3 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Med lokalplan nr. 33.E5.1 for erhvervsområde i Birk bliver det muligt at etablere virksomheder, der opererer inden for udvikling af planteavl og salg af planteavlsprodukter. Bebyggelsens anvendelse skal være administration, lager, laboratorier og væksthuse. Lokalplanen forventes foreløbigt vedtaget af Byrådet den 21. juni 2016.

 

En forudsætning for at etablere erhverv i området er, at området optages i Herning Kommunes Spildevandsplan. Med dette tillæg (bilag 4) optages lokalplanområdet i spildevandsplanen som opland Y36-2.P, jf. oplandskort, udløbsskema og oplandsskema i tillæggets bilag 1 - 3.

 

Lokalplanområdet er på ca. 7 ha. Området optages i spildevandsplanen som separatkloakeret, med afledning af spildevand og regnvand fra befæstede arealer til Herning Vand A/S kloaksystem.

 

Lokalplanen stiller krav om, at maksimalt 50% af området må bebygges og/eller befæstes med tæt belægning med afløb til Herning Vand A/S kloak. Der vil således maksimalt blive afledt regnvand fra et areal på 3,5 ha.

 

Afledning af spildevand skal ske til Herning Renseanlæg. Regnvand fra tage og befæstede arealer skal ledes til et eksisterende regnvandsbassin vest for lokalplanområdet . I regnvandsbassinet sker der forsinkelse og rensning af vandet. Bassinet skal udvides for at kunne aftage den ekstra vandmængde fra det nye lokalplanområde.

 

 

 

Recipient for regnvand

Regnvandsbassinet udleder via privat grøft til Hammerum Å. Miljømål for Hammerum Å er ”god økologisk tilstand”. Vandløbets aktuelle tilstand er ikke dokumenteret, men Herning Kommune vurderer, at der er målopfyldelse.

 

Etablering af det nye lokalplanområde betyder, at der vil blive tilledt mere regnvand til bassinet for opland Y36 end det er tilfældet i dag. Bassinet bliver udvidet, så det kan håndtere den øgede vandmængde, og det bliver indrettet efter spildevandsplanens retningslinjer. Det betyder bl.a., at afløbsvandføringen forsinkes til ca. 11 l/s. Da den nuværende udledning er 15 l/s, forventes den øgede befæstelse ikke at give anledning til at vandføringsevnen påvirkes eller ringere tilstand i vandløbet eller den private grøft.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at

at tillæg 3 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 foreløbig vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-15 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af tillæg 4 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025, skole i Hammerum/Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 4 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes på baggrund af en ny lokalplan til offentlige formål i område mellem Hammerum og Gjellerup (Lokalplan nr. 31.OF8.1).

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 4 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Med lokalplan nr. 31.OF8.1 bliver det muligt at etablere en ny skole for Hammerum/Gjellerup, samt udvikle de eksisterende institutioner og idrætshallen med tilhørende fodboldbaner. Desuden lægger lokalplanen op til, at der kan skabes nye rekreative områder i den grønne kile langs Hammerum Bæk. Lokalplanen forventes foreløbigt vedtaget af Byrådet den 17. maj 2016.

 

En forudsætning for at etablere en ny skole og udvide eksisterende institution i området er, at området optages i Herning Kommunes spildevandsplan. Med dette tillæg (bilag 4) optages følgende dele af lokalplanområdet i Spildevandsplanen , jf. oplandskort, udløbsskema og oplandsskema i tillæggets bilag 1 - 3:

 • området, hvor skolen skal bygges (opland Y14-3.P)
 • området, hvor institutionen ved Frølundvej 49 ligger (opland Y10-2.P)

 

Lokalplanen udlægger arealer til grønne områder og til boldbaner. Disse optages ikke som nye oplande, da der ikke skal ledes regn- og spildevand væk herfra til offentlig kloak. Hvis fodboldbanerne skal drænes, skal der søges om særskilt tilladelse til afledning af drænvand.

De nye oplande optages i spildevandsplanen som separatkloakerede, med afledning af spildevand og regnvand fra befæstede arealer til Herning Vand A/S kloaksystem.

 

Afledning af spildevand fra de nye oplande skal ske til Herning Renseanlæg.

 

 

 

 

Regnvand fra ny skole

Regnvand skal ledes til eksisterende regnvandsbassin vest for lokalplanområdet, ved Drosselvej og Bogfinkevej. I regnvandsbassinet sker der forsinkelse og rensning af vandet. Regnvandsbassinet er etableret for få år siden. Det skal udvides for at kunne aftage den ekstra vandmængde fra det nye opland, hvor skolen bygges. Herning Vand A/S foreslår at lede vandet hen til bassinet via en grøft. I forbindelse med ansøgning om udledningstilladelse vil det blive nærmere planlagt/afklaret, hvordan afledningen af regnvand skal foregå, og i hvilket omfang bassinet skal udvides/ændres.

 

Regnvand fra institutionen ved Frølundvej 49

Regnvand fra institutionen ledes direkte til udløbsledningen fra regnvandsbassinet for opland Y09. Der sker således ingen rensning af vandet inden det løber ud i bækken. Når institutionen skal udvides, vil Herning Vand etablere et regnvandsbassin til rensning og forsinkelse af alt regnvand fra institutionsområdet.   

 

Recipient for regnvand

Både det eksisterende bassin ved Drosselvej/Bogfinkevej og det nye bassin ved Frølundvej udleder/skal udlede til Hammerum Bæk. Miljømål for Hammerum Å er ”god økologisk tilstand”. Vandløbets aktuelle tilstand er "moderat økologisk tilstand".

 

Etablering af ny skole og evt. udvidelse af eksisterende institution betyder, at der vil blive ledt mere regnvand til det nuværende og kommende bassin i området, end det er tilfældet i dag. Bassinerne anlægges/udvides, så de kan håndtere den øgede vandmængde, og de bliver indrettet efter spildevandsplanens retningslinjer for regnvandsbassiner. Den øgede befæstelse i lokalplanområdet forventes derfor ikke at give anledning til at vandføringsevnen påvirkes eller ringere tilstand i vandløbet.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at

at tillæg 4 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 foreløbig vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-15 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Endelig vedtagelse af tillæg 1 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 vedr. Ørnhøj

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 1 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 udarbejdes på baggrund af følgende: 

 • Lokalplan for området ved Halkjærvej i Ørnhøj, der skal anvendes til varmeværk og solfangeranlæg.
 • Planoplande Ø02P, Ø14P og Ø22P i Ørnhøj, der i spildevandsplan 2015 – 2025 ved en fejl er udlagt til nedsivning af regnvand. Disse planoplande udlægges med dette tillæg til separatkloak med afledning af regnvand til Herning Vand A/S´ kloakledning.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 1 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 endelig vedtages. 

Sagsfremstilling

Med lokalplan 84.T1.2, hvor forslag til planen netop er udsendt i offentlig høring, bliver det muligt at etablere varmeværk og solfangeranlæg på ny placering i nordkanten af Ørnhøj By.

 

  Placering af lokalplan 84.T1.2 i Ørnhøj

 

Spildevandsplan for varmeværket

En forudsætning for etablering af varmeværk og solfangeranlæg i lokalplanområdet, er at området optages i Herning Kommunes spildevandsplan. Med dette tillæg optages lokalplanområdet i spildevandsplanen. Forslag til tillægget er vedhæftet dagsordenpunktet som bilag 4. Oplandskort og skemaer som bilag 1 - 3. Oplandet optages i spildevandsplanen som separatkloakeret, med afledning af spildevand og regnvand fra befæstede arealer til Herning Vand A/S kloaksystem.

 

Afledning af spildevand skal ske til Grønbjerg Renseanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune. Indtil separering af kloaksystemet i Ørnhøj By der vil ske inden 2023, vil regnvand fra tage og befæstede arealer blive ledt til forsinkelse i nyt, midlertidigt regnvandsbassin ved varmeværket og videre til den eksisterende regnvandsledning til Halkær Bæk.

 

Etablering af midlertidigt bassin ved varmeværket

Den centrale del af Ørnhøj By skal i henhold til spildevandsplan 2015 - 2025 separere spildevand og regnvand inden 2023. I den forbindelse bliver der etableret nyt regnvandsbassin i nordkanten af byen, hvorpå regnvand fra befæstede arealer fra varmeværket skal kobles. Udløb og bassiner for denne ændring af byens kloaksystem er allerede medtaget i Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 – 2025.

 

Idet Herning Vand A/S´ kloaksystem p.t. ikke har kapacitet til den øgede mængde regnvand fra varmeværket, uden at der vil ske oversvømmelse (bl.a. på varmeværksgrunden), skal der etableres en midlertidig forsinkelse af regnvand fra værket inden tilledning til det eksisterende kloaksystem. Dette vil ske ved et simpelt bassin, som Herning Vand A/S etablerer og drifter på varmeværkets ejendom.

  

Recipient for regnvand fra befæstede arealer

Recipient for udledning af regnvand fra lokalplanen er Halkær Bæk. Det vurderes, at den øgede regnvandsudledning fra varmeværket til Halkær Bæk ikke vil give anledning til væsentlig øgede vandmængder og hydraulisk belastning af vandløbet.

 

Ændring af kloakeringstype for planoplande i Ørnhøj

Planoplandene Ø02P, Ø14P og Ø22P i Ørnhøj, er i spildevandsplan 2015 – 2025 ved en fejl blevet udlagt til nedsivning af regnvand fra befæstede arealer. I henhold til spildevandsplanens nedsivningskort er områderne placeret, hvor det ikke vurderes muligt at nedsive regnvand. Disse områder skal i henhold Herning Kommunes spildevandsplan 2015 – 2025 udlægges til separatkloak med afledning af regnvand fra befæstede arealer til Herning Vand A/S´ kloaksystem. Med dette tillæg til spildevandsplan 2015 – 2025 ændres betegnelsen for kloakoplande Ø02P, Ø14P og Ø22P til Ø14P, med afledning af regnvand til separatkloak via Herning Vand A/S´ kloaksystem. 


Offentlig høring

Forslag til tillæg 1 har været i offentlig høring i 8 uger indtil den 4. maj 2016 og der er ikke indkommet bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 1 til Herning Kommunes spildevandsplan endelig vedtages.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-132-16 Sagsbehandler: Hanne Jacobsen  

Ørskovbakken 64, Snejbjerg - dispensation til facadebeklædning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om dispensation til at anvende mørk naturskifer som facadebeklædning på et nyt enfamiliehus på ejendommen  Ørskovbakken 64, Snejbjerg.

 

Forvaltningen har meddelt afslag på det ansøgte, og ejer har efterfølgende anmodet om at få sagen forelagt Teknik- og Miljøudvalget.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles afslag til det ansøgte facademateriale. 

Sagsfremstilling

Ejer har søgt om af opføre et nyt enfamiliehus, som ønskes beklædt med naturskifer og med tagpap på taget. 

 

 

Projektet kræver dispensation til lokalplan nr. 51.B10.1 § 8 stk. 2, - at ydervægge på ny bebyggelse må udføres som blank mur i tegl, pudset eller vandskuret mur i lyse farver, træ eller beton. Partielle dele af ydervægge må udføres i let pladebeklædning og zink.

 

Ejer begrunder bl.a. ansøgningen med at:

Beklædningen er ligesom teglsten et naturprodukt, som er et solidt og rustikt byggemateriale, der holder sig flot i adskillige år og sandsynligvis i hele bygningens levetid. Andre fortrin for naturskifferbeklædning er:

 

·         Ingen genskin og refleksioner til omkringliggende naboer

·         Naturprodukt og bæredygtigt byggemateriale som ikke skader naturen ved

          bortskaffelse

·         Er vedligeholdelsesfrit og holder sig smukt og ensartet gennem hele materialets levetid

 

Sammenlignes beklædning af naturskiffer med ”pudset eller vandskuret mur i lyse farver”, kan det siges, at lyse farve kan fremstå som reflekterende og skabe genskin til gene for naboer. Desuden kan vandskuret og pudset overflade betragtes som misligholdt ved afskalninger af puds og overfladebehandling. Her vil naturskiffer stå med ensartet overflade og patina.

 

Det er forvaltningens vurdering, at det mørke og tunge udtryk, som naturskifer giver, ikke er foreneligt med lokalplanens intentioner om, at området skal have en lys og let karakter, og at bygninger hovedsageligt skal fremstå i murede overflader, blank mur i tegl, pudset/vandskuret overflader eller beton og træ.

Forvaltningen ville være indstillet på at godkende naturskifer, hvis det blev anvendt partielt på mindre dele af bygningens facader, og således at bygningens hovedindtryk fremstår med murede overflader. En løsning som ejer har afvist.

 

Forvaltningen har ikke kendskab til, at der er meddelt dispensation til andre typer facadebeklædninger i området end dem, der er vedtaget i lokalplanen. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der med henvisning til lokalplanens § 8 stk. 2, meddeles afslag til anvendelse af naturskifer som facadebeklædning.

Beslutning

Udvalget besluttede at sende ansøgningen i nabohøring.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.03.03-P19-5-16 Sagsbehandler: Trine Ross Laursen  

Holstebrovej 29, Vind - udstykning af storparcel

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om udstykning af en storparcel for at kunne opføre et nyt enfamiliehus på ejendommen Holstebrovej 29, Vind, 7500 Holstebro.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles landzonetilladelse til udstykning og opførelse af enfamiliehus.

Sagsfremstilling

Ejer ønsker at udstykke del af matrikel nr. 5i Vind By, Vind med henblik på at opføre et enfamiliehus. Den nye ejendom får et grundareal på 6.545 m².

 

Ejendommen er beliggende i landzone og er omfattet af Kommuneplanramme 86.BL1.

Kommuneplanrammen angiver følgende:

Området indeholder mulighed for både boliger, butik og erhverv. Den blandede anvendelse skal fastholdes, så der stadig er mulighed for etablering af nye boliger.

 

Der er søgt om landzonetilladelse til opførelse af et nyt enfamiliehus i 2 etager. Enfamiliehuset får et boligareal på ca. 275 m² samt en integreret garage på ca. 75 m². Den totale bygningshøjde bliver max. 8,5 m over terræn.

Huset opføres i teglsten med et tag af enten tagpap eller tagsten.

Der bliver etableret et beplantningsbælte langs Holstebrovej samt langs det nordlige skel mod Holstebrovej 29.

 

Sagen har været fremsendt til naboorientering, og der er indkommet 1 indsigelse fra Holstebrovej 31. Indsigelsen beskriver i hovedtræk følgende: 

 • At bebyggelse, der ligger øst for det ansøgte, er omfattet af Lokalplan nr. 116. Der er i denne lokalplan angivet byggefelter, hvor bebyggelsen skal placeres forholdsvis tæt på Holstebrovej, så området får karakter af bymæssig bebyggelse. Indsiger mener derfor, at enfamiliehuset skal placeres tæt på Holstebrovej, og at der ikke skal etableres et beplantningsbælte.
 • At der i 2007 og 2010 er udarbejdet en udviklingsplan for Vind. Planen er udarbejdet af borgerne i Vind i et samarbejde med Herning Kommune. Indsiger bemærker, at området i udviklingsplanen (Holstebrovej 29) er udlagt til 3 mindre udstykninger. Indsiger anbefaler, at der udarbejdes en lokalplan for området (Holstebrovej 29), eller at der kun tillades udstykning i overensstemmelse med udviklingsplanen.

 

Forvaltningen vurderer:

Det er korrekt, at de to ejendomme (Holstebrovej 24 og 26) der ligger øst for Holstebrovej 29, er omfattet af Lokalplan nr. 116. Ingen af de to bebyggelser er placeret inden for de angivne byggefelter, men har tidligere fået tilladelse til at blive trukket tilbage på grunden. På den baggrund vil forvaltningen vanskeligt kunne regulere dette forhold på den nye udstykning.

 

Udviklingsplanen har ingen juridisk bindende virkning. Vi har derfor ikke mulighed for at kræve, at der udstykkes som angivet i udviklingsplanen. Det kan kun ske ved udarbejdelse af en ny lokalplan for området, og der er ikke aktuelle planer om at udarbejde en lokalplan for området. Derfor er vurderingen, at det ansøgte kan imødekommes ved en landzonetilladelse.

 

Vind Borgerforening har afholdt bestyrelsesmøde tirsdag den 10. maj 2016. Borgerforeningens bestyrelse er positive overfor det ansøgte projekt (se bilag).

Økonomi

Ingen

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles tilladelse til udstykning og landzonetilladelse til det ansøgte enfamiliehus i henhold til Planlovens § 35, stk. 1.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-204-16 Sagsbehandler: Anja Plykker  

Olufsgade 5, Herning - Overskridelse af højde i skelbræmmen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Ejeren af Olufsgade 5, Herning, ansøger om tilladelse til opførelse af carport i skel med et dobbelt saddeltag. Bygningen overskrider byggeretten mht. højden i skelbræmmen.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles tilladelse til opførelse af carporten med en mindre (0,5m) overskridelse af højden i skelbræmmen.

Sagsfremstilling

Olufsgade 5 ansøger om tilladelse til opførelse af carport i skel. Carporten ønskes opført med et dobbelt saddeltag, som vil medføre at bygningens højde i skelbræmmen vil blive 3 m mod tilladeligt 2,5 m inden for byggeretten i BR-10, kap. 2.2.6, stk. 1.

Sagen har været sendt i høring ved naboen, Olufsgade 7, som har fremsendt indsigelser mod byggeriet.

 

Naboen argumenter i punktform:

1. Samlet længde i skel overskrider 12 m

2. Anvendelse af erhvervsbygning: Naboen mener at bygningen ikke længere anvendes

    til erhverv.

3. Frit udsyn hindres ved byggeriet

4. Den ønskede carport kan ikke sammenholdes med carporten ved. nr. 7, idet boligen

    ved nr. 9 er anderledes placeret på grunden

5. Salgsværdien af nr. 7 menes at falde med 300.000 ved byggeriet.

6. Olufsgade 5 har selv rettet henvendelse til nr. 7, som føler sig truet af et alternativt

    byggeri inden for byggeretten, hvor de ikke ville blive spurgt.

7. Stiller spørgsmålstegn ved bebyggelsesprocenten på Olufsgade 5

8. Hvorfor er andre naboer i området ikke blevet hørt i sagen.

9. Efter Teknik- og Miljøudvalgets afgørelse vil nr. 7 beslutte om de vil føre sagen

    videre.

 

Ejendommene Olufsgade 5 og Olufsgade 7 er beliggende i et område, der i kommuneplanramme 12.BL1 er udlagt til blandet bolig og erhverv. Ejendommen Olufsgade 5 har en eksisterende erhvervsbygning beliggende i bagenden af ejendommen. Denne er bygget med tilladelse i 1956, med en placering 2 m ( jf. filarkivet) fra skel mod Olufsgade 7. Erhvervsbygningen er omfattet af reglerne for erhvervsbyggeri, og placering i forhold til skel er underlagt regler for erhvervsbyggeri.

Naboen, som gør indsigelser mod byggeriet, henviser til reglerne for udhuse mv. tilknyttet enfamiliehuse, hvorefter garager, carporte og udhuse beliggende i skelbræmmen højst må have en samlet længde på 12 m. Uanset erhvervsbyggeri på ejendommen kan der stadig tillades byggeri af maks. 12 m udhusbyggeri i skelbræmmen, jf. BR-10, kap. 2. Den ønskede carport er 12 m i længden mod skel.

 

Den eksisterende erhvervsbygning er fortsat registreret som erhvervsbygning, og er derfor underlagt reglerne for disse. Retspraksis viser at man ikke kan vinde hævd på udsyn/udsigt. Den angivne værdiforringelse er ikke dokumenteret i indsigelsen. Bebyggelsesprocenten på Olufsgade 5 vil efter ændringen (herunder nedrivning af en eksisterende garage bagest på grunden) være 38 mod tilladelig 45. Forvaltningen har i sagen hørt den berørte nabo, hvilket er sædvanlig praksis.

 

Vurdering:

Forvaltningen vurderer, at erhvervsbygningen, som er placeret i modsat ende af matriklen, og er omfattet af andre regler, ikke har indflydelse på den ønskede carport. Idet ejendommene er beliggende i et blandet bolig og erhvervsområde, må man påregne større gener fra erhvervsbygninger, end hvis man boede i et rent boligområde. Carporten er beliggende nord for ejendommen Olufsgade 7, og vil således ikke skabe skyggegener for Olufsgade 7. Der er tale om en mindre overskridelse på 0,5m i højden i forhold til byggeretten. Olufsgade 7 har en tilsvarende carport med en tilsvarende placering og højde ved skel mod Olufsgade 9.

Forholdet om ændringer i vejadgangen til lagerbygning er tilladt af vejmyndigheden. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles tilladelse til opførelse af carporten med en mindre (0,5 m) overskridelse af højden i skelbræmmen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.00-P19-124-16 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen  

Kløvermarken 5, Vildbjerg - Dispensation til etageantal

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Ejeren af Kløvermarken 5, 7480 Vildbjerg (den gamle skolehal) ansøger om dispensation til lokalplanen for at kunne opføre bebyggelse i én etage på hele grunden.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives dispensation til lokalplanen for det ansøgte projekt.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter opførelse af 8 etplansboliger på mellem 91 og 140 m². Boligerne opføres som en samlet bebyggelse med et ensartet udtryk. (Se visualisering i bilag)

 

Ejendommen er beliggende i et område, der er omfattet af lokalplan nr. 81.BL5.1, delområde VI og VII. Ifølge lokalplanen kan området bruges til boliger, som i delområde VI maksimalt må opføres i 2 etager. Dette overholdes med det fremsendte projekt.

 

I delområde VII skal nyt byggeri opføres i minimum 2 og maksimum 4 etager. Ansøger ønsker at opføre hele bebyggelsen i én etage, så der skabes en sammenhængende bebyggelse.

Det er ansøgers vurdering, at det er denne boligtype i et plan med uproblematiske adgangsforhold der er efterspørgsel på i Vildbjerg.

Princip for placering af boligerne fremgår af bilag.

 

Området nord og vest for bebyggelsen består hovedsageligt af enfamiliehuse og en enkelt rækkehusbebyggelse.

Mod øst ligger Vildbjerg Kirkecenter som er opført i 3 etager, Den Gule Bygning (Vildbjerg Gl. Skole) som er i 2 etager og mod syd ligger en etagebebyggelse i 3 etager.

 

 

Forvaltningen vurderer, at en bebyggelse i én etage vil passe fint ind i området, som i forvejen fortrinsvis er boliger af denne type.

En bebyggelse i et plan vil desuden give færre skygge- og indbliksgener for de omkringliggende boliger end byggeri i 2-4 etager.

 

Projektet er sendt ud til naboorientering i lokalplanområdet med indsigelsesfrist den 17. maj 2016. Hvis der kommer bemærkninger til projektet vil disse blive fremlagt på mødet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles dispensation til lokalplan nr. 81.BL5.1, for opførelse af boliger i én etage i delområde VII.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.04-P19-177-15 Sagsbehandler: Jesper Leding  

Ikastvej 48, Sunds - Placering af gyllebeholder i det åbne land

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af gyllebeholder i det åbne land på ejendommen Ikastvej 48, Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles landzonetilladelse til det ansøgte mod at der etableres skærmende beplantning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget ansøgning om byggetilladelse til opførelse af ny gyllebeholder i det åbne land ved siden af eksisterende gyllebeholder

 

Herning Kommune meddelte i 2012 landzonetilladelse til opførelse af gyllebeholder på 3000 m3, der er placeret ca. 300 m fra bygningerne på ejendommen.

Ejeren redegjorde dengang skriftligt for placeringen, og begrundede den med, at bygningerne på ejendommen skulle stykkes fra, og at ejendommen med gyllebeholderen således skulle henligge uden bygninger. Forvaltningens tilladelse til beholderen tog derfor udgangspunkt i disse oplysninger fra ejeren, således at der faktisk blev givet tilladelse til en beholder i det åben land og uden tilknytning til en bygningsmasse.

 

Det fremgår nu efter kommunens tilgængelige registre, at der ikke er sket udstykning af alle bygninger som ellers redegjort for i brev til kommunen af 15. maj 2012. Ejer fortæller i telefonsamtale, at meddelelsen om at bygningerne skulle frastykkes, kun omfattede nogle driftsbygninger i ejendommens nordlige ende. Den resterende beboelsesbygning er ikke planlagt at skulle frastykkes ejendommen.

 

I ny ansøgning ønskes tilsvarende beholder på 3000 m3 placeret i umiddelbar nærhed af eksisterende gyllebeholder.

 

Forvaltningen sendte den 1. april 2016 sagen til orientering hos berørte naboer til projektet, og modtog efterfølgende bemærkning fra en af disse. I brevet til Herning Kommune var det anført, at eksisterende gyllebeholder ofte ikke er forsynet med et tilstrækkeligt flydelag. Naboen bemærker dog, at han ikke vil modsætte sig opførelsen, såfremt beholderne forsynes med fast overdækning.

Ejer har efterfølgende oplyst, at der ikke etableres overdækning.

 

Kommunen har ikke efter gældende lovgivning mulighed for at kræve, at der skal etableres overdækning af gyllebeholderen.

 

Beboelsesbygningen, der således stadig er på ejendommen Ikastvej 48, er beliggende nogenlunde midt i udspredningsområdet. Gyllebeholderne burde således være placeret i umiddelbar nærhed heraf. Det skønnes dog, at da der nu i forvejen findes en gyllebeholder ved ansøgte placering, bør der meddeles landzonetilladelse til placering af ny beholder som ansøgt. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der i henhold til Planlovens § 35,stk.1, meddeles landzonetilladelse til placering af gyllebeholder i det åbne land i umiddelbart tilknytning til eksisterende beholder,

 

at der mellem beholderne og offentlig vej og naboer etableres og vedligeholdes afskærmende beplantning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-390-16 Sagsbehandler: Casper Laursen  

Drejet 24, Herning - dispensation til midlertidig flygtningeindkvartering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Der er modtaget ansøgning om indretning af modtagecenter for flygtninge på ejendommen Drejet 24, Herning. Ejendommen er en tidligere kommunal børnehave der står ubenyttet.

 

Forvaltningen anbefaler, med henvisning til de særlige muligheder for at fravige planlovens anvendelsesbestemmelser, at der dispenseres til midlertidig opholdssted til nyankomne flygtninge, jf. integrationslovens § 12, stk. 6, på ejendommen.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget har på møde den 16. marts 2016 besluttet, at ejendommen Drejet 24 skal anvendes til midlertidig flygtningeindkvartering, såfremt myndighedsgodkendelse kan opnås. Drejet 24 står pt. tom - har tidligere huset børnehave.

 

Det ansøgte kræver dispensation fra planlovens anvendelsesbestemmelser. Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 51.B4. Af rammebestemmelserne fremgår det, at arealet skal anvendes til boliger.

 

For arealer i byzone, hvor der ikke er en lokalplan eller en plan m.v. opretholdt efter planlovens § 68, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen uden tilvejebringelse af en lokalplan efter planlovens § 13, stk. 2, meddele tilladelse til ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse og til bygge- eller anlægsarbejder med henblik på etablering af midlertidige opholdssteder til nyankomne flygtninge, jf. integrationslovens § 12, stk. 6.

 

Dispensationer til etablering af midlertidige opholdssteder til nyankomne flygtninge skal være tidsbegrænset og kan højst gives med en varighed på 5 år fra meddelelsen. Dette vil fremgå af tilladelserne når de behandles.

 

Ansøgningen er sendt i naboorientering den 3. maj 2016 og bemærkninger vil foreligge til udvalgsmødet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der dispenseres fra planlovens anvendelsesbestemmelser til indretning af midlertidig opholdssted til flygtninge, på ejendommen Drejet 24, Herning, for en periode på 5 år, med henvisning til planlovens særlige kap. 2e, § 5u og med baggrund i integrationslovens § 12, stk. 6.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Erling Præstekjær kan ikke tiltræde indstillingen, da han finder Herning Kommune bør udstykke Drejet 24 i Snejbjerg til boliger.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-210-16 Sagsbehandler: Casper Laursen  

Fynsgade 39, Herning - dispensation til opførelse af etageboligbebyggelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

På ejendommen Fynsgade 39, Herning, søges om dispensation til bebyggelsesprocenten og bygningshøjden i forbindelse med ansøgning om opførelse af nye etageboliger.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles dispensationer til det ansøgte.

Sagsfremstilling

På ejendommen Fynsgade 39, Herning, har der i en årrække været en ubeboet villa til salg. Villaen var brandskadet og angrebet af skimmelsvamp. Bygningen er i øjeblikket under nedrivning.

 

Ejendommen er beliggende indenfor Kommuneplanramme 12.B4, der udlægger områdets anvendelse til etageboliger. I kommuneplanen er den maksimale bebyggelsesprocent for området fastsat til 100, med en bebyggelse i maksimalt 4 etager og med en bebyggelseshøjde, der ikke må overstige 15 m.

 

Byggeriet ligger indenfor de rammer, der er beskrevet i kommuneplanen, men udenfor byggeretten jf. bygningsreglementet. Forvaltningen har på den baggrund foretaget en helhedsvurdering og sendt det ansøgte projekt i partshøring.

 

Der ønskes opført i alt 6 nye lejligheder mellem 83 og 92 m². Ejendommen bliver opført i 2 etager med 3 lejligheder på hver etage. Bebyggelsesprocenten for ejendommen bliver herefter på 83 % og overstiger dermed BR-15 kap. 2.2.1, stk. 1, hvor bebyggelsesprocenten er fastsat til maksimalt 60 for etageboligbebyggelse i et område, der i kommuneplanen er udlagt hertil. Højden på bygningen udgør 9,34 m og overstiger dermed BR-15 kap. 2.2.3.1, stk. 1, der fastlægger højden inden for byggeretten til maksimalt 8,5 m.

 

Der er indkommet i alt 4 indsigelser til projektet. Fælles for indsigelserne er følgende forhold:

 

Områdets karakter, bebyggelsesprocent, skyggevirkninger, højde på bygning, indbliksgener, afstandsforhold, forøget trafik samt værdiforringelse af ejendom.

 

Forvaltningens vurdering af indsigelserne:

 

Områdets karakter: Indsigere argumenterer for, at ejendommen er en del af Fynsgade og bør vurderes som egnet til enfamiliehus. Det er forsat forvaltningens vurdering, at en ejendom i 2 etager vil orientere sig mod den karrédannelsen, der allerede er opført langs H.C. Ørsteds Vej, og som kommuneplanen udlægger området til.

 

Bebyggelsesprocent: Indsigere argumenterer for, at ejendommens bebyggelsesprocent er alt for høj i forhold til de 60 %, som bygningsreglementet foreskriver for etageboligbebyggelser. Forvaltningen har vurderet, at bebyggelsesprocenten for projektet forsat er væsentligt under grænsen i forhold til kommuneplanens rammebestemmelser, og at projektet på den baggrund kan gennemføres uden udarbejdelse af en lokalplan, men med en dispensation i forhold til byggeloven.

 

Skyggevirkning/højdeforhold: Indsigere argumenterer for væsentlige skyggevirkninger i forhold til et byggeri, der overholder byggeretten. Bygningen er projekteret udført med sadeltag og en højde på 9,34 m mod byggelovens 8,5 m. Alligevel giver bygningen en væsentlig mindre skyggepåvirkning mod omgivelserne, end hvis huset havde været projekteret med en højde på 8,50 meter og udført med fladt tag.

 

Indbliksgener/afstandsforhold: Indsigere argumenterer for væsentlige indbliksgener fra det projekterede byggeri. Bygningen er placeret lidt skråt på grunden i forhold til naboskel, og på nær et mindre hjørne af huset med gesims/tagrende, hvor afstanden er kortest, overholder byggeriet det skrå højdegrænseplan mod nabo. Altangangen er ligeledes i korrekt afstand fra skel. Altangang er i modsætning til altaner ikke at betragte som opholdsarealer, men som fælles adgangsarealer med begrænset ophold. De indbliksgener, som projektet måtte medføre, vurderer forvaltningen ligger indenfor det tålelige, når man bor i midtbyen.

 

Trafikforhold: Indsigere argumenterer for, at etablering af 6 nye lejligheder vil medføre en væsentlig øget trafik i området. Beboerne får parkering i et eksisterende garageanlæg på ejendommen med en intern gennemgang til de nye lejligheder. Forvaltningen vurderer boligantallet vil medføre en trafik. som må forventes i et centralt placeret byområde.

 

Værdiforringelse: Der er ikke taget stilling til indsigeres kommentarer vedrørende værdiforringelse, da dette er udenfor kommunens kompetenceområde.

 

Indsigelserne er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der dispenseres til det ansøgte byggeri med 6 boliger og med en bebyggelsesprocent på 83 og en bygningshøjde på 9,34 meter.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.01-P19-19-14 Sagsbehandler: Lene Bjerregaard  

Godkendelse af adresseændringer ved anlæg af motorvej rute 18 Sinding-kommunegrænsen Holstebro

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

   X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

I forbindelse med anlæggelse af motorvejen Holstebro - Herning, rute 18, delstrækningen Sinding - til kommunegrænsen mod Holstebro, afbrydes flere af de eksisterende kommunale veje.

For at gøre det lettere og mere logisk at finde rundt i området er det derfor nødvendigt med nogle adresseændringer.

Der opstår i sagen et nyt vejnavn - Bjalderbækvej Nord, som skal godkendes.

 

Vejmyndigheden opfordrer til at begrænse brugen af nye vejnavne, hvilket er taget i betragtning ved de foreslåede adresseændringer.

 

Forvaltningen anbefaler, at nyt vejnavn, Bjalderbæk Nord, og øvrige afledte konsekvenser for adressering og hus-nummerering, godkendes. 

Sagsfremstilling

Gennemgang af ændringer fra nord mod syd.

 

Ravnmosevej - Vindingvej

2 indsigelser

Forvaltningen foreslår, at 3 ejendomme på Ravnmosevej får ny adresse til Vindingvej, da Ravnmosevej bliver delt af motorvejen.

Der er 4 ejendomme på Vindingvej, som bliver påvirket af, at de 3 ovennævnte ejendomme skal kobles på Vindingvej, da de dermed får tildelt nye husnumre.
Nummereringen på Vindingvej får dermed et andet forløb.

 

Der er én ejer til 2 af ejendommene på Vindingvej (nr. 4, 6) samt Ravnmosevej 4A, som forslår en anden nummerering på Vindingvej, så der laves færre ændringer, og der kan tages hensyn til en stor svineproduktion.

 

Vindingvej 8 bliver også tildelt nyt husnummer. Ejeren mener, at ny skiltning kan imødekomme, at hans husnummer fastholdes. Han hævder samtidig, at hans ejendoms placering på hjørnet af sidevejen Vindingvej gør, at ejendommen er let at finde.

Der er ikke indkommet indsigelser i forhold til de resterende 2 ejendomme.

 

Kildevej

1 indsigelse

Ejeren af Vindingvej 2A er blevet tildelt ny adresse til Kildevej 4B, men indsender ønske om, at få Kildevej 4 i stedet for.

 

Romvigvej

1 indsigelse

Romvigvej bliver afskåret af motorvejen, hvilket bevirker, at to ejendomme via en underføring af Romvigvej får tildelt nye husnumre.

Ejeren af Romvigvej 16 mener ikke, det giver mening, men derimod vil skabe forvirring at ændre nummereringen.

Med den foreslåede nummerering kommer de to ejendomme til at indgå i den naturlige husnummerlinje på Romvigvej.

 

Ørre - Ørre Byvej

5 indsigelser

Ørrevej bliver delt af motorvejen.

Forvaltningen har foreslået, at Ørrevej mod nord fremadrettet skal hedde Ørre Byvej. Det bliver dermed en forlængelse af den allerede eksisterende Ørre Byvej.

Ørrevej mod nord vil omfatte adresseændring til 7 ejendomme.

Ørrevej mod syd vil omfatte adresseændring til 22 ejendomme.

 

Ejer synes Ørre Byvej er misvisende og oplyser, at hun tidligere har henvendt sig med forslag til, at Ørrevej mod nord kunne hedde Ørregårdvej, da der er en del Ørregårde på egnen.

 

Ejer er ikke interesseret i en adresseændring og har tidligere oplevet problemer med en adresseændring, hvor det tog flere år inden skriftlige henvendelser til ejendomme kom rigtig frem.

 

Ejer af 2 ejendomme på Ørrevej påpeger stor gene og omkostninger, da den ene ejendom har 5 CVR-nre. tilknyttet adressen. Ejer henviser også til, at Ørrevej ind til nu har været opdelt af hovedvejen og dermed ikke ser noget problem i, at det fastholdes. Samme ejer henviser også til betydningen af, at ejendommens adresse har haft familiær tilknytning gennem tre generationer, og der er nulevende slægtninge.

 

Bjalderbækvej

2 indsigelser (den ene fra Borgerforeningen for Sinding-Ørre)

 

Bjalderbækvej bliver delt af motorvejen.

Bjalderbækvej mod nord omfatter tre ejendomme, som blev foreslået adresseændring til nuværende Trehøjevej.

 

Ejerne af Bjalderbækvej 15 og 17 har sammen lavet indsigelsen på vegne af Bjalderbækvej nr. 12, 15 og 17, omend de ikke har haft kontakt med ejer af nr. 12.

Deres begrundelse omhandler bl.a., at det er deres del af Bjalderbækvej, som faktisk er Bjalderbækvej, da deres nedlagte landbrug hedder V. Bjallerbæk og selve bækken Bjallerbæk har sit udspring umiddelbart op til gårdens jorder og løber gennem nabogårdens jord, altså nr. 17. Historisk kortmateriale er vedlagt deres indsigelse.

 

De kommer med flg. løsningsforslag:

 • at beholde vejnavnet Bjalderbækvej samt fastholde husnumre. Bjalderbæk kan eventuelt suppleres med et N foran for nord.
 • at de beholder vejnavnet, og der laves ændringer på den sydlige del i stedet for. Her oplyses navne, der relaterer til gårdene Meldgård, Kvartborg og Sivebækgaard. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at følgende ændringer af adresser og husnumre godkendes:

 

Ravnmosevej 6

foreslåes tildelt adressen

Hovedvejen 2B

Ravnmosevej 5

foreslåes tildelt adressen

Vindingvej 6D

Ravnmosevej 4A

foreslåes tildelt adressen

Vindingvej 6C

Ravnmosevej 7

foreslåes tildelt adressen

Vindingvej 6B

Vindingvej 6

uændret

Vindingvej 6

Vindingvej 8

uændret

Vindingvej 8

Vindingvej 4

uændret

Vindingvej 4

Vindingvej 2A

foreslåes tildelt adressen

Kildevej 4

Vindingvej 2B

foreslåes tildelt adressen

Kildevej 4B

Kildevej 2

uændret

Kildevej 2

Ørrevej 33 (7400)

foreslåes tildelt adressen

Ørre Byvej 2

Ørrevej 36

foreslåes tildelt adressen

Ørre Byvej 4

Ørrevej 44

foreslåes tildelt adressen

Ørre Byvej 6

Ørrevej 46

foreslåes tildelt adressen

Ørre Byvej 8

Ørre Byvej 2

foreslåes tildelt adressen

Ørre Byvej 10

Ørrevej 43

foreslåes tildelt adressen

Ørre Byvej 3

Ørrevej 45

foreslåes tildelt adressen

Ørre Byvej 5

Romvigvej 18

foreslåes tildelt adressen

Romvigvej 21

Romvigvej 16

foreslåes tildelt adressen

Romvigvej 23

Bjalderbækvej 12

foreslåes tildelt adressen

Bjalderbækvej Nord 12 (nyt vejnavn)

Bjalderbækvej 15

foreslåes tildelt adressen

Bjalderbækvej Nord 15 (nyt vejnavn)

Bjalderbækvej 17

foreslåes tildelt adressen

Bjalderbækvej Nord 17 (nyt vejnavn)

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.00-P19-70-08 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Status for ansøgninger om byggetilladelse i 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Der konstateres i øjeblikket et generelt højt bygge- og anlægsniveau i Herning Kommune. Derfor er der behov for at orientere udvalget om forvaltningens aktuelle situation, servicemål og sagsbehandlingstider.

 

Forvaltningen anbefaler at Teknik- og Miljøudvalget tager udviklingen til orientering.

Sagsfremstilling

 Aktivitetsniveauet er højt i kommunen og der er problemer med at følge med til at behandle sagsmængden og dermed leve op til sagsbehandlingstiderne og de nationale servicemål.

 

Forvaltningen vurderer, at aktivitetsniveauet i øjeblikket ligger ca. 25% over tilsvarende periode i 2015. F.eks. er der pr. 1. maj 2016 behandlet i alt 426 sager i år mod 327 i 2015, svarende til ca. 100 sager mere end samme tidspunkt i 2015.

Der er tilsvarende pr. 1 maj 2016 modtaget 661 sager i år mod 550 i 2015. Flere af sagerne afventer nu sagsbehandling og tilladelser. Derfor har vi i en meget lang periode haft ca. 9-11 ugers ventetid på en tilladelse.

Der er fastsat et generelt servicemål med Herning Byråd på 3-4 uger for en gennemsnitlig sag.

 

Det kan dertil nævnes, at forvaltningen de seneste 2 år har valgt at behandle de mange henvendelser og forespørgsler, der modtages, på en mere systematisk måde, og med et skriftligt svar inden for maksimalt 2 uger. Det betyder, at den erhvervs- og borgerservice, som gives, sker på et kvalificeret og koordineret grundlag som samtidig registreres som data i vores systemer. Dels for at svar kan genanvendes ved tilsvarende henvendelser eller kan indgå hvis de f.eks. bliver til konkrete ansøgninger. Vi behandler ca. 600 forspørgsler hvert år både telefonisk og skriftligt. Denne sagsbehandling kan ofte være lige så tidskrævende som f.eks. en almindelig byggetilladelse.

Forvaltningen vurderer uanset, at behandlingen af de mange forespørgsler er med til at styrke borger- og erhvervsvenligheden.

 

Umiddelbart er der mange projekter i gang lige nu og en forholdsvis tør vinter har også medvirket til et jævnt aktivitetsniveau i branchen hen over vinteren.

 

Forvaltningen kan tilsvarende oplyse, at mere er på vej, i det kommunen i øjeblikket har ca. 30 nye lokalplaner, som endnu ikke er tildelt sagsbehandlere.

Ved kontakt til andre kommuner kan dette billede genkendes flere steder i landet og flere af vores nabokommuner har opgraderet på sagsområdet ved ansættelse af flere sagsbehandlere.

 

Staten og KL har i 2016 aftalt nye nationale servicemål for flere sagsområder i kommunerne bl.a. for byggesagsbehandling.

De nationale servicemål for byggesager er fastsat til (kalenderdage):

 

Simple konstruktioner

40

Enfamiliehuse

40

Industri- og lagerbygninger

50

Etagebyggeri, erhverv

55

Etagebyggeri, bolig

60

 

Fredningssager, landzonesager, projekter med lokalplanpligt og/eller VVM-pligt, samt lovliggørelsessager er undtaget.

 

I de fastsatte servicemål indgår endvidere den tid, der går til partshøringer og/eller naboorienteringer. Der vil altid være længere sagsbehandlingstid i sager, der kræver dispensationer, og i sager, hvor der skal foretages høring eller naboorientering, og hvor der sker efterfølgende udvalgsbehandling.

 

Kommunerne er blevet DUT reguleret på området for at kunne imødekomme servicemålene, og det betyder, at der vil blive ført tilsyn med kommunernes arbejde. Umiddelbart vil vi med den nuværende situation være udfordret på specielt erhvervskategorierne. Situationen afklares indtil videre med en tæt forhåndsdialog, hvor der skabes gensidige aftaler om igangsætning af bygge- og anlægsprojekter.

 

Afdelingens initiativer for at imødekomme servicemålene:

- Der er fra 1. april 2016 indgået aftale med 6 sagsbehandlere om merarbejde i 3 mdr.

   i forhold til at følge med udviklingen.

- Der er pr. 1. april tiltrådt 1 sagsbehandler fra Brand og Redning Midt Vest i en periode

  på 3 mdr. for at hjælpe med sagsbehandling i forårsperioden (ældre aftale som

  fastholdes på 3 år.)

- Pr. 17. maj 2016 er ansat ny byggesagsbehandler i 12 mdr. Ansættelsen er

  finansieret via de DUT midler, som Staten har afsat til kommunerne for at sikre, de

  statslige servicemål. Der skal påregnes tid til oplæring mm., og derfor vil effekten

  af dette tiltag formentlig først være mærkbar efter ca. 2 mdr.

- Der sker omlægning af stationære PC-arbejdspladser til bærbare PC løsninger,

  som bl.a. giver sagsbehandlerne mulighed for at udføre koncentreret sagsbe-

  handling i lukkede kontorlokaler uden forstyrrelser. Tilgængeligheden i forhold

  ansøgere og borgere sikres ved at kolleger på skift tager over. Initiativet forventes

  implementeret inden sommerferien og afløser de tidligere onsdage, hvor adga-

  gen til sagsbehandlerne har været begrænset og derfor er sket via afdelingens

  kundemodtagelse.

 

Der er således iværksat flere initiativer for at følge med til den positive udvikling, men det må forventes, at effekten af indsatsen først kommer på et senere tidspunkt på året, og at der i en periode må forudses udfordringer med at få behandlet sagerne inden for dele af servicemålene, hvis tilgangen af nye ansøgninger fortsætter.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1793-07 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Herning Lufthavn S/I - Regnskab 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Jonna Sørensen

Sagsresume

Den selvejende institution Herning Lufthavn S/I fremsender årsrapport for 2015 til behandling og godkendelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at årsrapporten for 2015 for Herning Lufthavn S/I godkendes.

 

Sagsfremstilling

Årsrapporten er aflagt efter samme retningslinjer som hidtil.

 

Selskabets revisor anfører i sin påtegning, at revisionen af årsrapporten ikke har givet anledning til bemærkninger.

 

Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen den 25. februar 2016.

 

Årets resultat er 117.510 kr. Der er overført 37.510 kr. til næste år og hensat 80.000 kr. til GPS-anflyvning m.v.

 

Bestyrelsen har i sin beretning konkluderet, at resultatet anses for mindre tilfredsstillende, idet der har været en væsentlig tilbagegang i erhvervsflyvning fra udlandet. Årets økonomiske resultat på startafgifter anses også for mindre tilfredsstillende, der har dog været en stigning i startafgifter for skoleflyvning i 2015. Der har også været en lille fremgang på årskort. Der er dog konstateret en tilbagegang på startafgifter i 2015 på ca. 12.000 kr. = 10% i forhold til 2014. Og væsentligt mindre end det budgetterede for 2015.

 

I regnskab 2015 fremgår det af balancen, at der er hensat i alt 60.000 kr. til reparation af startbane samt 380.000 kr. til vejrstation/GPS-anflyvning (den samlede investering vil beløbe sig til 300.000 - 400.000 kr.)

 

Udbygningen skal muliggøre GPS anflyvninger, hvorved muligheden for tiltrækning af erhvervsflyvninger vil blive forøget.

 

Langsigtet gældsforpligtelse på 463.863 kr. Gældsforpligtelsen består af lån fra Herning Kommune til lysanlæg 220.000 kr. samt 243.863 kr., der er lånt af Herning Kommune og videre udlånt til Herning Lufthavn ApS vedr. tankanlæg.

 

Der er i 2015 afskrevet 20.000 kr. på en traktor, der i 2014 blev udskiftet med en væsentlig større traktor.

 

Det positive resultat begrundes med tilbageholdenhed med vedligeholdelse i øvrigt. Der har været øgede udgifter til flyvepladsafløser, hvilket har medført en øget udgift på lønningerne på 57.000 kr. i forhold til 2014.

 

Egenkapitalen er forbedret i forhold til 2014, således at den er positiv med 142.962 kr.

 

På det foreliggende grundlag anbefaler forvaltningen, at årsrapporten for 2015 for Herning Lufthavn S/I godkendes.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at årsrapport 2015 for Herning Lufthavn S/I godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1793-07 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Herning Lufthavn S/I - Budgetforslag 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Bestyrelsen for den selvejende institution Herning Lufthavn fremsender forslag til driftsbudget for 2017 til behandling.

 

Forslaget fremsendes til behandling i udvalget, idet det ansøgte driftstilskud overstiger rammen til tilskuddet.

 

Forvaltningen anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget beslutter, hvilket driftstilskud til Herning Lufthavn S/I, der skal indgå i den kommunale budgetlægning for 2017.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Herning Lufthavn S/I har stadig en forventning om, at få GPS anflyvningsprocedure godkendt, forhåbentlig i 2016, hvilket vil gøre det muligt at få øget erhvervsflyvningen med jetfly fra udlandet. En GPS anflyvning forventes at kræve en øget teknisk standard på lufthavnen. Denne investering er beregnet til mellem 300.000 og 400.000 kr. Der er derfor i regnskabsårene fra 2012 til 2015 hensat i alt 380.000 kr. til dette formål.

 

Der er en forventning om, at der i 2016 og 2017 vil ske en fremgang for erhvervsflyvning, såfremt det lykkes at skaffe beflyvning med mindre jetfly med messegæster til MCH. Dette forudsætter godkendelse af pladsen til GPS anflyvninger. Når GPS anflyvningen er etableret ses der potentiale til øget indtjening. Hvis denne øgede indtjening ikke manifesterer sig, vil eneste anden måde at inddække det budgetterede underskud være at lukke lufthavnen i perioder.

 

Herning Lufthavn S/I har i 2013 modtaget et lån på 300.000 kr. til etablering af nyt tankanlæg fra Herning Kommune. Pengene er videre-udlånt til Herning Lufthavn ApS, der forestår den samlede ydelse på lånet. På den baggrund er lånet udgiftsneutralt for Herning Lufthavn S/I, hvorfor det ikke optræder i budgettet. Forpligtelsen påfalder stadig Herning Lufthavn S/I, hvilket også påpeges i det af Partner Revisions godkendte Årsrapport 2013 for Herning Lufthavn S/I.

 

 

 

 

Konsekvenser i forhold til det nedjusterede budget:

Det viser sig, at Herning Lufthavn S/I med det nedjusterede budget ikke vil kunne køre rundt i længere tid, hvis der hverken er afsat midler til vedligeholdelse eller investering i tekniske anlæg og installationer.

Derfor er bestyrelsen i S/I Herning Lufthavn og bestyrelsen for Herning Lufthavn ApS i gang med et oplæg til sammenlægning af driften på Herning Lufthavn. Der vil kunne opnås besparelser herved. Herning Lufthavn ApS har til formål at udvikle erhvervsmæssig flyvning på Herning Lufthavn. Det vil derfor være en fordel at samle driften i et selskab under forudsætning af, at det nye selskab vil kunne opnå de samme vilkår og tilskud til driften som det nuværende S/I.

Økonomi

Driftsbudgettets resultat for 2017 (før kommunalt driftstilskud) udviser en nettoudgift på 486.750 kr. Løn til flyvepladslederen 440.000 kr. inkl. ferietillæg samt løn til flyvepladsassistent 36.000 kr. Total 476.000 kr.

 

Herning Kommune har i rammen for 2017 afsat et kommunalt driftstilskud på 469.000 kr. i 2016 priser.

 

Herning Kommune har hidtil givet tilsagn om at indestå for lønudgiftsbetalinger på Herning Lufthavn S/I, således at man har sikkerhed for, at status som offentligt godkendt flyveplads med flyvepladsleder kan opretholdes. Lønudbetalingen overstiger det af Herning Kommune afsatte driftstilskud til Herning Lufthavn.

 

Der er i driftsbudgettet budgetteret med et underskud på 20.750 kr. i forhold til budget 2016.

 

Der er afsat 5 timers ekstra lønning ugentligt, så lufthavnen kan holde åbent om lørdagen i sommerhalvåret.

 

For at opnå en besparelse i budgettet på 200.000 kr. er der afsat 0 kr. til anskaffelser til tekniske anlæg og installationer i 2016 og 2017. Til vedligeholdelse af baneanlæg er ligeledes afsat 0 kr. i 2016 og 2017.

 

Fladskærmscentret, der blev oprettet på Herning Lufthavn i 2015 vil køre videre i 2016 og 2017. Dette betyder øget aktivitet på lufthavnen og derved også stigende indtægter for lufthavnen.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget beslutter, hvilket driftstilskud til Herning Lufthavn der skal indgå i den kommunale budgetlægning for 2017, som vil blive afsluttet medio 2016, hvorefter bestyrelsen vil blive underrettet om størrelsen af det kommunale driftstilskud for 2017.   

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at budgettet godkendes, dog således at forslaget om forhøjelse af driftstilskud til Herning Lufthavn S/I med 20.750 kr. ikke imødekommes, hvorved den nævnte ramme for tilskuddet indgår uændret i den kommunale budgetlægning for 2017.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-2-16 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016, Teknik og Miljø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på det forventede regnskab for 2016. Opfølgningen bygger på forbruget pr. 31. marts 2016.

 

Opfølgningen viser, at Teknik og Miljø området samlet set forventer et merforbrug på driftsbudgettet ekskl. det takstfinansierede område på 3.970 mio. kr. Der overføres 3.681 mio. kr. fra 2015. Det forventede reelle merforbrug pr. 31. marts 2016 efter at overførslerne er indarbejdet vil være 0,289 mio. kr. På det takstfinansierede område forventes et mindreforbrug på 10,502 mio. kr.

 

Merforbruget skyldes primært en forventet merudgift på serviceområde 09 Trafik, vejafvandingsbidrag samt en forventet mindreindtægt på arbejder for fremmed regning.

 

På anlæg forventes samlet set et merforbrug på netto 45,556 mio. kr. Der overføres netto 65.978 mio. kr fra 2015 til 2016. Herudover overføres 5,616 mio. fra drift til anlæg fra 2015 til 2016. Det forventede reelle mindreforbrug på 31. marts 2016 efter at overførslerne er indarbejdet vil være netto 26,038 mio. kr.

 

Overførslerne fra regnskab 2015 er pr. 31. marts 2016 ikke indarbejdet i budgettet.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i tre hovedområder: Drift, anlæg og budgetomplaceringer.

 

Drift:

Det forventede driftsregnskab for 2016 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set et merforbrug på 3,970 mio. kr. ekskl. det takstfinansierede område. Her i er indregnet de forventede budgetoverførsler fra 2015 til 2016 på 3,681 mio. kr. Det forventede reelle resultat for 2016 er pr. 31. marts 2016 et mindreforbrug på 0,289 mio. kr.

 

De væsentligste afvigelser skyldes følgende:

 

Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger.

Under funktion 005591 Skadedyrsbekæmpelse forventes et reelt mindreforbrug på 0,677 mio. kr. efter overførsel af budgetmidler fra 2015. Det forventede regnskab er usikkert, da man afventer resultatet af det nye udbud på rottebekæmpelsesområdet og udgifterne forbundet hermed ved forlængelse af kontrakten med nuværende entreprenør Rentokil.

 

Serviceområde 07 Renovation.

På serviceområdet forventes en afvigelse på 10,502 mio. kr. De væsentligste afvigelser forventes på følgende områder: Varekøb og afskrivninger (blandt andet ikke igangsatte initiativer fra affaldsplanen), diverse vedligehold på genbrugspladserne, lønudgifter, behandling af affald fra genbrugspladserne (lovkrav om PCB analyser er ikke igangsat endnu), fælles tiltag, blandt andet forsøgsordninger, som udskydes, behandling af dagrenovation (midlertidig tilbagebetaling af overhead fra fælleskommunalt forbrændingsanlæg), husleje ( bogført i 2015). Endvidere forventes et øget forbrug på: Ny genbrugsplads i Sunds, køb af grund i Sunds, forbrugsafgifter og dagrenovationskørsel.

Niveauet for renovationsgebyret vil blive drøftet på et kommende TMU-møde.

 

 

Serviceområde 09 Trafik.   

Under funktion 022003 Arbejder for fremmed regning forventes en mindreindtægt i 2016 på 0,785 mio. kr. efter overførsel af budgetmidler fra 2015. Området omfatter udgifter og indtægter til asfaltretableringer i forbindelse med ledningsopgravninger i asfaltbelagte vejarealer. Den overførte mindreindtægt fra 2015 på 0,785 mio. kr. forventes ikke at kunne realiseres. Der er en forventning om, at kontoen over en årrække vil balancere.

 

Herudover forventes et merforbrug til vejafvandingsbidrag  på 1,833 mio. kr. på grund af øget aktivitet fra Herning Vand i forbindelse med kloakrenoveringer.

 

Korrigerende handlinger.         

Det forventede merforbrug til vejafvandingsbidrag på 1,833 mio. kr. forventes overført til 2017. Budgettet vil, med de forudsætninger, der er kendte på nuværende tidspunkt, over en årrække (forventet 10-15 år) balancere.

 

Anlæg:

Det forventede anlægsregnskab for 2016 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 

 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set et merforbrug på 45,556 mio. kr. I forventet regnskab er medregnet budgetoverførslerne på netto 65,978 mio. kr. fra 2015 til 2016 samt overførslen fra drift til anlæg på 5,616 mio. kr. fra 2015 til 2016. Overførslerne er pr. 31. marts 2016 ikke indarbejdet i budgettet.

Det forventede reelle mindreforbrug pr. 31. marts 2016 efter at overførslerne er indarbejdet vil være på 26,038 mio. kr.

  

 

På jordforsyningsområdet forventes det at realisere indtægter på 42,031 mio. kr. i 2016. Der overføres en mindreindtægt fra 2015 til 2016 på 6,971 mio. kr., som forventes at kunne realiseres i 2016.

 

Forventet regnskab 2015 for byggemodningsudgifter (Økonomi- og Erhvervsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget) udgør i alt 51,171 mio. kr. svarende til det korrigerede budget på 33,313 mio. kr. samt 17,858 mio. kr. af overførte mindreudgifter fra 2015 til 2016. Byrådet har den 6. marts 2012, den 16. april 2013 samt den 26. august 2014 besluttet, at byggemodningsprojekter for 14 mio. kr. afventer igangsættelse og rådighedsbeløb til udgifter hertil er derfor ikke frigivet. Der forventes således i alt overført mindreudgifter på 14 mio. kr. fra 2016 til 2017.

 

Budgetomplaceringer.

Med henblik på at tilpasse budgettet til de faktiske forhold er der behov for følgende budgetomplaceringer/tillægsbevillinger:

 

På anlægsområdet under serviceområde 01 Byggemodning er der behov for omplacering mellem stednumrene i henhold til vedlagte økonomiskema.

 

Der anmodes om anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 325.000 kr. i 2016 til Serviceområde 04 Grønne områder, Vandløbsvæsen stednr. 071086 vandløbsrestaurering i Tranholm Bæk jf. TMU 10/8-16 pkt. 148 samt 30/11-16 pkt. 230. De samlede projektomkostninger er oprindeligt 434.000 kr. Der er tidligere frigivet 109.000 kr. i forbindelse med overførselssagen jf. BY 26/4-16.

 

Den resterende udgift på 325.000 kr. finansieres med 206.000 kr. fra driften på serviceområde 04, Grønne områder, Vedligeholdelse af vandløb, 25.000 kr. fra driften på serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020001 Byens Grønne områder samt 30.000 kr. fra serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020097 Bynære områder og parker i 2016. Jf. BY 1/3-16 pkt. 49 er der givet en anlægsudgiftsbevilling på 50.000 kr. til drænprojektet i Vildbjerg, stednr. 020097. Projekt Tranholm Bæk skal ses i sammenhæng hermed, hvorfor restbevillingen på 30.000 kr. flyttes til stednr. 071086 Tranholm Bæk. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarende.

 

I forbindelse med gennemførelse af projektet er grøften ved Rugvænget blevet dyrere end først antaget, da man i forbindelse med anlægsarbejdet blev opmærksom på nogle drænudløb, der skulle sikres afløb til den nye grøft. Dermed er der blevet mere jordarbejde/jordkørsel, ligesom der på grund af jordbundsforholdene var nødvendigt med ekstra brinksikring af grøften, og der måtte udlægges køreplader i projektområdet på grund af vejrliget. Derfor søges om yderligere anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til afvigelsen på 64.000 kr. i 2016 til serviceområde 04 Grønne områder, Vandløbsvæsen, stednr. 071086 vandløbsrestaurering i Tranholm Bæk. Afvigelsen finansieres af serviceområde 04 Grønne områder, Vandløbsvæsen, stednr. 071088 Vandløbsrestaurering 2014. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarende. 

 

434.000 kr.

Samlet anlægsudgiftsbevilling til vandløbsrestaurering i Tranholm Bæk finansieres således:

109.000 kr.

Tidligere frigivet i forbindelse med overførselssagen jf. BY 26/4-16

206.000 kr.

Serviceområde 04 Grønne områder, drift, Vedligeholdelse af vandløb 

  25.000 kr.

Serviceområde 04 Grønne områder, drift, stednr. 020001Byens grønne områder, ekstraordinær drift

  30.000 kr.

Serviceområde 04 Grønne områder, anlæg stednr. 020097Byens grønne områder og parker i 2016

  64.000 kr.

Serviceområde 04 Grønne områder, anlæg Vandløbsvæsen,  stednr. 071088 Vandløbsrestaurering 2014

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der på serviceområde 01 Byggemodning foretages omplaceringer af budgetbeløb i 2016 i henhold til vedhæftede økonomiskema, således at budgettet svarer til de faktiske forhold,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt rådighedsbeløb på 325.000 kr. i 2016 til serviceområde 04 Grønne områder, Vandløbsvæsen, sted nr. 071086 Tranholm Bæk,

 

at udgiften finansieres med 206.000 kr. i 2016 fra driften på serviceområde 04 Grønne områder, Vedligeholdelse af vandløb samt 64.000 kr. i 2016 fra Serviceområde 04 Grønne områder, Vandløbsvæsen, stednr. 071088 Vandløbsrestaurering 2014. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarende,

 

at udgiften herudover finansieres med 25.000 i 2016 fra driften på serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020001 Byens Grønne områder samt 30.000 kr. i 2016 fra serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020097 Bynære grønne områder og parker i 2016. Anlægsbevillingen nedskrives tilsvarende,

 

at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. juni 2016 og i Byrådet den 21. juni 2016.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-2-15 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Omprioritering serviceområde 1-9 Budget 2017 og frem

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere:   

Sagsresume

Forvaltningen fremlagde på møderne den 31. august 2015, pkt. 180, den 21. september 2015, pkt. 199, den 30. november 2015, pkt. 221, den 11. januar 2016, pkt. 6 og 8. februar 2016 pkt. 44 i henhold til den af udvalget besluttede procesplan, en status på de permanente kortsigtede og langsigtede udfordringer i forhold til budget 2017 og frem, samt et tilbageblik på den økonomiske udvikling indenfor udvalgets område.

 

Udvalget drøftede udfordringer, løsningsmuligheder og omprioriteringer i forhold til budget 2017 og frem, og ønskede yderligere beregninger og analyser til den videre drøftelse af eventuelle rammejusteringer.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter udfordringer på Teknik og Miljø området i forhold til budget 2017 og frem, og løsningsmuligheder samt eventuelle rammejusteringer for samme periode.

Sagsfremstilling

Udvalget ønsker en drøftelse af de kendte permanente kortsigtede og langsigtede udfordringer i forhold til budget 2017 og frem, herunder løsningsmuligheder samt eventuelle rammejusteringer indenfor udvalgets kompetenceområde. 

 

Kendte permanente udfordringer

 

Stigende ejendomsskatter

Forvaltningen oplever en konstant stigning i udgifterne til ejendomsskatter for både arealer og bygninger. Forvaltningen har i flere tilfælde vurderet, at stigningerne ikke stemmer overens med virkeligheden og der er på den baggrund indsendt 8 klagesager i 2015 over specifikke ejendomsvurderinger til SKAT. Herning Kommune har fået medhold i 5 ud af 8 sager vedrørende arealer, hvilket giver en budgetmæssig balance på serviceområde 01 Jordforsyningen.

Der er mulighed for at genoptage de resterende 3 klagesager i forbindelse med kommende ejendomsvurderinger fra SKAT.

 

Ubalance udlejningsejendomme

I 2015 forventes et merforbrug (eller mindreindtægter) for kommunens udlejningsejendomme samt andre faste ejendomme med ca. 1,7 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært ubalance mellem de realiserbare huslejeindtægter kontra de budgettere indtægter samt stigende ejendomsskatter. Huslejeindtægterne i budgettet er bl.a. i en årrække blevet prisfremskrevet uden det har været muligt at regulere på de realiserbare lejeindtægter. Alle bebolige kommunale lejemål er udlejet på nuværende tidspunkt og dermed er der ikke tale om tomgangslejemål. I budgetforliget for budget 2016 er der håndteret 0,35 mio. kr. og samtidig bliver indtægtsbudgetterne ikke prisfremskrevet fremadrettet. For budget 2017 og frem forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug (eller mindreindtægter) for kommunens udlejningsejendomme og andre faste ejendomme på ca. 0,8 mio. kr.

Der vil fortsat være fokus på salg af ikke rentable udlejningsejendomme, og samtidig vil forvaltningen lave en dybere analyse af udlejningsområdet i 2016. For 2015 og 2016 vil de forventede afvigelser blive dækket af tilbageholdte midler på diverse vedligeholdelseskonti. For 2017 og frem kan det også blive nødvendigt at dække de forventede afvigelser med diverse vedligeholdelseskonti.

Alternativt skal udfordringen på de ca. 0,8 mio. kr. indgå i budgetforhandlingerne for budget 2017 og frem.

 

Stigende vejafvandingsbidrag

I takt med at Herning Vand A/S øger deres aktivitetsniveau til renovering af kloakker mv., stiger kommunens vejafvandingsbidrag til Herning Vand A/S tilsvarende. Herning Vand A/S har lavet et skøn over det forventede vejafvandingsbidrag kommunen skal betale i perioden 2015 - 2018, hvilket i november 2015 er opgjort til 29,4 mio. kr. Der er afsat 22,0 mio. kr. i budgettet for den tilsvarende periode og dermed vil der med udgangen af 2018 være et merforbrug på 7,4 mio. kr.

Merforbruget på de 7,4 mio. kr. kan håndteres løbende i perioden 2019 - 2034. Det forudsætter dog at Herning Vand A/S fastholder deres aktivitetsniveau for 2018, således der fra budget 2019 og frem er et årligt mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr., som kan bruges til at afdrage på de 7,4 mio. kr.

Alternativt skal udfordringen på de 7,4 mio. kr. indgå i budgetforhandlingerne for budget 2017 og frem.

 

Asfalt samt koordinerede kloakprojekter

Der er på nuværende tidspunkt afsat ca. 25 mio. kr. årligt i budgettet til løbende renoverings- og vedligeholdelsesarbejde af kommunes veje. Såfremt kommunens asfaltveje skal opretholdes i en forsvarlig stand, bør der afsættes yderligere 5-6 mio. kr. årligt til området. Der er endvidere beregnet et samlet økonomiske efterslæb på kommunens asfaltveje på ca. 70,0 mio. kr.

Udvalget arbejder i øjeblikket på om der evt. kan tilføres yderligere budgetmidler til området og ellers tilpasses det årlige renoverings- og vedligeholdelsesarbejde til det afsatte budget. Det samme gør sig gældende for de koordinerede kloakprojekter.

 

Kollektiv Trafik, herunder Rejsekortet

Implementeringen af rejsekortet på landsplan er blevet dyre end forventet. For Herning Kommune betyder det en forventet merbetaling for perioden 2019 - 2028 på ca. 2,068 mio. kr.

Udfordringen kan enten håndteres via omprioriteringer/besparelser på det samlede budget til kollektiv trafik, f.eks. i forbindelse med det kommende udbud på bybusnettet. Alternativt skal udfordringen på de 2,068 mio. kr. indgå i budgetforhandlinger for budget 2017 og frem.

Derudover kommer der også en udfordring med håndteringen af bybusbetjeningen af det nye hospital fra januar 2019. Udvalget har tidligere besluttet et serviceniveau der giver en ekstra udfordring på ca. 2,2 mio. kr. fra budget 2019 og frem, hvilket også bør indgå i de kommende budgetforhandlinger.

 

Omprioriteringer indenfor udvalgets ramme

Forvaltningen har arbejdet videre med de spørgsmål, herunder de beregninger og analyser inden for udvalgets kompetenceområde, som skal danne baggrund for eventuelle rammejusteringer indenfor det eksisterende budget. Der arbejdes bl.a. på, om asfaltområdet kan tilføres nye budgetmidler fra udvalgets øvrige områder.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget drøfter udfordringer på Teknik og Miljø området i forhold til budget 2017 og frem,

 

at udvalget beslutter hvilke løsningsmuligheder, der skal anvendes, og om der skal ske rammejusteringer for budget 2017 og frem.

Beslutning

Udvalget besluttede at omprioritere 189.000 kr. fra serviceområde 04, Skovdrift fra 2017 og frem samt 523.800 kr. fra 2017/2018 og frem fra serviceområde 09, Kollektiv Trafik. Omprioriteringsbeløbene fra den Kollektive Trafik, herunder udmøntningstidspunkt, undersøges nærmere inden sagen behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Dermed ønskes der samlet overført 712.800 kr. til serviceområde 09, Asfalt.

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-2-15 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Forslag til budget 2017 - 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Forvaltningen fremsætter forslag til budget 2017-2020 for Teknik og Miljø området.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender jf. budgetproceduren for 2017 forslag til budget 2017-2020 for Teknik og Miljøområdet, serviceområderne: 01 Byggemodning, 03 Kommunale ejendomme, 04 Grønne områder, 05 Miljøforanstaltninger, 07 Renovation, 08 Drift og 09 Trafik.

 

Budgetforslaget indeholder nettodriftsrammer, ændringsskemaer, driftsbemærkninger, perspektivnotater, budgetmål samt takstoversigt. (Perspektivnotater samt budgetmål for 2017 er godkendt i Teknik- og Miljøudvalget, den 30. marts 2016).

 

Driftsbudgettet er udarbejdet indenfor det af Økonomi- og Erhvervsudvalgets vedtagne nettodriftsrammer.

 

Udfordringer i budget 2017-2020.

På Teknik- og Miljø området forventes følgende udfordringer i budget 2017-2020:

 

Ubalance udlejningsejendomme

I 2016 forventes et merforbrug (eller mindreindtægter) for kommunens udlejningsejendomme samt andre faste ejendomme på ca. 0,8 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært ubalance mellem de realiserbare huslejeindtægter kontra de budgettere indtægter samt stigende ejendomsskatter. Huslejeindtægterne i budgettet er blandt andet i en årrække blevet prisfremskrevet, uden det har været muligt at regulere på de realiserbare lejeindtægter. Alle beboelige kommunale lejemål er udlejet på nuværende tidspunkt, og dermed er der ikke tale om tomgangslejemål. I budgetforliget for budget 2016 er der håndteret 0,35 mio. kr., og samtidig bliver indtægtsbudgetterne ikke prisfremskrevet fremadrettet. Afvigelsen forventes dækket af diverse vedligeholdelsekonti i 2016.

 

For budget 2017 og frem forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug (eller mindreindtægter) for kommunens udlejningsejendomme og andre faste ejendomme på ca. 0,8 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært ubalance mellem de realiserbare huslejeindtægter kontra de budgettere indtægter samt stigende ejendomsskatter. Der vil fortsat være fokus på salg af ikke rentable udlejningsejendomme, og samtidig vil forvaltningen lave en dybere analyse af udlejningsområdet i 2016.

 

For 2017 og frem kan det også blive nødvendigt at dække de forventede afvigelser med diverse vedligeholdelseskonti. Alternativt skal udfordringen på de ca. 0,8 mio. kr. indgå i budgetforhandlingerne for budget 2017 og frem.

 

Stigende vejafvandingsbidrag

I takt med Herning Vand A/S øger deres aktivitetsniveau til renovering af kloakker mv., stiger kommunens vejafvandingsbidrag til Herning Vand A/S tilsvarende. Herning Vand A/S har lavet et skøn over det forventede vejafvandingsbidrag kommunen skal betale i perioden 2015 - 2018, hvilket i november 2015 er opgjort til 29,4 mio. kr. Der er afsat 22,0 mio. kr. i budgettet for den tilsvarende periode og dermed vil der med udgangen af 2018 være et merforbrug på 7,4 mio. kr.

 

Merforbruget på de 7,4 mio. kr. kan håndteres løbende i perioden 2019 - 2034. Det forudsætter dog at Herning Vand A/S fastholder deres aktivitetsniveau for 2018, således der fra budget 2019 og frem er et årligt mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr., som kan bruges til at afdrage på de 7,4 mio. kr.

 

Alternativt skal udfordringen på de 7,4 mio. kr. indgå i budgetforhandlingerne for budget 2017 og frem.

 

Asfalt samt koordinerede kloakprojekter

Der er på nuværende tidspunkt afsat ca. 25 mio. kr. årligt i budgettet til løbende renoverings- og vedligeholdelsesarbejde af kommunes veje. Såfremt kommunes asfaltveje skal opretholdes i en forsvarlig stand, bør der afsættes yderligere 5-6 mio. kr. årligt til området. Der er endvidere beregnet et samlet økonomiske efterslæb på kommunens asfaltveje på ca. 70,0 mio. kr.

Udvalget arbejder i øjeblikket på om der evt. kan tilføres yderligere budgetmidler til området og ellers tilpasses det årlige renoverings- og vedligeholdelsesarbejde til det afsatte budget. Det samme gør sig gældende for de koordinerede kloakprojekter.

 

Kollektiv Trafik, herunder Rejsekortet

Implementeringen af rejsekortet på landsplan er blevet dyrere end forventet. For Herning Kommune betyder det en forventet merbetaling for perioden 2019 - 2028 på ca. 2,068 mio. kr.

Udfordringen kan enten håndteres via omprioriteringer/besparelser på det samlede budget til kollektiv trafik, f.eks. i forbindelse med det kommende udbud på bybusnettet. Alternativt skal udfordringen på de 2,068 mio. kr. indgå i budgetforhandlinger for budget 2017 og frem.

 

Derudover kommer der også en udfordring med håndteringen af bybusbetjeningen af det nye hospital fra januar 2019. Udvalget har tidligere besluttet et serviceniveau der giver en ekstra udfordring på ca. 2,2 mio. kr. fra budget 2019 og frem, hvilket også bør indgå i de kommende budgetforhandlinger.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at budgetforslaget godkendes og indgår i det samlede budgetforslag, som forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. juni 2016 samt  Byrådet den 21. juni 2016.

 

Bilag

Forslag til budget 2017-2020 (omfattende materiale - ikke elektronisk tilgængeligt).

Beslutning

Udvalget besluttede på samme møde, den 30. maj 2016, pkt. 133, at omprioritere 189.000 kr. fra serviceområde 04, Skovdrift fra 2017 og frem, samt 523.800 kr. fra 2017/2018 og frem fra serviceområde 09, Kollektiv Trafik. Omprioriteringsbeløbene fra den Kollektive Trafik, herunder udmøntningstidspunkt, undersøges nærmere inden sagen behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Dermed ønskes der samlet overført 712.800 kr. til serviceområde 09, Asfalt.

 

Ændringsforslagene indarbejdes i sagsfremstillingen til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Sagsnr.: 13.05.00-G00-1-16 Sagsbehandler: Edith Blynning  

Ændring af kontrakt

 

Sagsnr.: 09.17.60-K08-221-15 Sagsbehandler: Christina Thorslev Petersen  

Orientering om politianmeldelse

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser