Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 30. april 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 13.05.00-G00-1-17 Sagsbehandler: Lene Ahle Skoubo Jakobsen  

Udbud bybusser 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Line Engell Nørby

Sagsresume

Der foreligger behandling af høringssvar på revision af bybusnettet.

 

Forvaltningen anbefaler, at de indkomne høringssvar drøftes.

Sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 19. februar 2018, pkt. 35 blev det besluttet at sende forslag til revision af bybusnettet i høring i perioden 5. - 25. marts 2018.

 

Der er indkommet i alt 148 henvendelser med i alt 175 høringsforslag, samt brev med 462 underskrifter lokalt fra Hammerum. Høringssvarene er gennemgået, og der foreligger anbefalinger, som ønskes drøftet i udvalget.

 

Især i Hammerum har borgerinteressen været stor, og derfor er der udarbejdet forslag til yderligere betjening af Hammerum. Dette kan have konsekvenser for frekvensen i Birk, eller betyde udgift til en ekstra bus.

 

Et andet fokuspunkt har været kørselsmodeller i forstæderne Tjørring, Gjellerup, Lind og Snejbjerg, hvor Snejbjerg skiller sig ud, da modellen her betyder en lav frekvens i ydertiderne, aften/weekend. Det anbefales, at busserne kører ens i alle forstæder, skiftevis i hver retning, hvilket vil sikre lettere forståelse for kørslen for alle borgere. Modellen fungerer uden problemer i Viborg, og har der kørt i 4 år.

 

I høringen gør Ældrerådet opmærksom på, at der ikke længere vil køre bus tæt på indgangen til HerningCentret. Her er 9 påstigere pr. dag, og på Silkeborgvej yderligere 159 påstigere.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at indkomne høringssvar drøftes.

Beslutning

På baggrund af drøftelsen af de indkomne høringssvar vil udvalgets bemærkninger blive indarbejdet i det endelige oplæg til nyt bybusnet.

 

Nyt bybusnet behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet i maj/ juni.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.04.06-A00-1-18 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til sti mellem Sørvad og Vind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen har i samarbejde med Vind og Vinding borgerforeninger udarbejdet forslag til etablering af en samlet stiforbindelse mellem Sørvad og Vind.

 

Forvaltningen anbefaler, at det afsatte rådighedsbeløb på 1,033 mio. kr. til projektet frigives, og at forvaltningen samtidig bemyndiges til at indlede ekspropriationsprocedure for erhvervelse af areal til en stiforbindelse mellem hovedvej 11 og Vind.

Sagsfremstilling

Der er på investeringsoversigten afsat 1,033 mio. kr. til asfaltering af grussti mellem Vind og Sørvad, hvilket er anledningen til, at der er udarbejdet skitseforslag til en samlet stiforbindelse mellem de 2 byer.

 

Borgerforeningerne i hhv. Vind og Vinding har igennem mange år ønsket, at der bliver skabt en cykel/gangsti mellem de to byer. Der findes i dag et delvis eksisterende banetracé mellem de to byer. Strækningen mellem Sørvad og hovedvej 11 er i dag intakt som offentlig grusvej/sti (benævnt Digevej). Herfra og til Vind er det gamle banetracé blevet udskilt til et antal private matrikler. Banetraceet er flere steder stadig intakt, mens der på et par strækninger er foretaget en udjævning/fjernelse af baneterrænnet, som derfor i dag, indgår i alm. markdrift (se bilag).

 

Der har løbende været samtaler mellem forvaltningen og borgerforeningerne om, hvad de gerne ville prioritere for den million, der er afsat i investeringsoversigten. Den 4. oktober 2017 blev der afholdt en fælles markvandring, hvor det gamle banetracé blev gået igennem fra Skjernvej og til Vind. Sammenfatningen af markvandringen kan ses i bilaget.

 

Det er de lokale borgerforeningers ønske, at det gamle banetracé mellem Skjernvej og Vind genskabes som offentlig sti i lighed med strækningen mellem Sørvad til Skjernvej, således at der etableres en reel stiforbindelse mellem byerne. Derfor var der på mødet enighed om, at de afsatte midler skal gå til erhvervelse af det gamle banetracé. Af hensyn til ordentlig arrondering af marklodder, er der et par steder, hvor der afviges fra det oprindelige baneforløb.

 

Det forventes, at der for det afsatte anlægsbeløb kan erhverves det tilstrækkelige areal til en stiforbindelse, og at der for et eventuelt restbeløb kan udføres arbejder, der gør stien egnet som trampesti i første omgang. Derefter kan stiprojektet udvikles alt efter fremtidige muligheder og ønsker. 

Økonomi

Anlægsudgiften til erhvervelse af banetracéet mellem hovedvej 11 og Vind by finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,033 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, stednr.  222094-06.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forvaltningen bemyndiges til at indlede ekspropriationsprocedure vedrørende ovennævnte formål

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,033 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik , stednr. 222094-06 Herning Cykler fase 5, Asfaltering af grussti mellem Sørvad og Vind

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,033 mio. kr. i 2018 på samme stednr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.13.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Martin Lystbech Nørgaard Frandsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til sikring af skoleveje i 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

   x

   x 

   x 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 902.000 kr. til trafiksikring af skoleveje med henblik på at skabe større tryghed og sikkerhed for børn og unge, der cykler eller går til og fra skolen.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2017 og 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på henholdsvis 552.000 kr. og 350.000 kr. på Serviceområde 09 Trafik til trafiksikring af skoleveje.

 

Forvaltningen og Herning Kommunes Færdselssikkerhedsudvalg anbefaler, at der gennemføres følgende projekter:

 

Trafiksikring omkring Timring Læringscenter

Der etableres byport og hævet flade på Birkmosevej i tilknytning til Timring Læringscenter.

 

H P Hansens Vej, Herning

Sikring af cyklister i krydsene på H P Hansens Vej mellem Brændgårdvej og Herning Gymnasium.

 

Langgade i Sørvad

Der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger omkring krydset Vognstrupvej/Langgade. Oversigten i krydset er dårlig, hastigheden er høj, og det kan til tider være svært for skolebørn at overskue krydsningen af Langgade.

 

Trafiksikkerhedsmæssige ændringer ved skolerne

Der er et stigende behov for at få kigget på trafikantadfærden omkring skolerne og ikke mindst lave tiltag, som kan imødekomme en uhensigtsmæssig adfærd. Adfærden registreres og optages via droneflyvninger og sammenlagt skal det gøre os klogere på trafikanternes bevægelsesmønstre og mere præcist give et billede af, hvor der kan gøres en indsats, og hvad indsatsen skal indeholde af tiltag.

Det afsatte beløb på 202.000 kr. anvendes til fysiske tiltag.

 

Økonomi

Udgifterne til sikring af skoleveje fordeler sig på følgende måde:

 

Projekt

Forventet udgiftsfordeling, kr.

Timring Læringscenter

200.000

H P Hansens Vej, Herning

400.000

Langgade, Sørvad

100.000

Trafiksikkerhedsmæssige ændringer ved skolerne

202.000

Udgift i alt

902.000

 

Anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 902.000 kr. i 2018, hvoraf 552.000 kr. er overført fra 2017, på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099-02 Sikre skoleveje, trafiksikkerhed.

 

Det kan desuden oplyses, at der på byrådsmøde den 19. december 2017, pkt. 305 blev frigivet 200.000 kr. til at sikre skolevej ved etablering af belysning ved stiforbindelse mellem Stensbjergvej og hallen i Lind. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 902.000 kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. "Sikre skoleveje 2018 - 2021",

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 902.000 kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099-02 "Sikre skoleveje, trafiksikkerhed". 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.13.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Martin Lystbech Nørgaard Frandsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til trafiksikkerhedsfremmende tiltag

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

   x

   x

   x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 500.000 kr. til gennemførelse af trafiksikkerhedsfremmende tiltag i 2018, herunder trafiksikkerhedskampagner, undervisning og holdningsbearbejdelse samt fysiske foranstaltninger til trafiksikring.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. på Serviceområde 09 Trafik til trafiksikkerhedsfremmende tiltag, der skal bidrage til at antallet af dræbte og tilskadekomne trafikanter nedbringes.

 

Forvaltningen har i samarbejde med Færdselssikkerhedsudvalget foretaget en samlet prioritering af midlerne til trafiksikkerhedskampagner, undervisning og holdningsbearbejdelse samt etablering af fysiske foranstaltninger til trafiksikring.

 

Trafiksikkerhedskampagner

Trafiksikkerhedskampagnerne afholdes i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik og Politiet.

Følgende kampagner gennemføres i 2018: 

 • Fartkampagne afholdes i ugerne 15-17
 • Uopmærksomhedskampagne afholdes i ugerne 19-21 og igen 38-40
 • Spritkampagne afholdes i ugerne 24-26
 • Skolestartskampagne afholdes i ugerne 32-35

  

Udvidelse af svingbane Pugdalvej/Trehøjevej

Højresvingsbanen parallelforskydes mod nord og der lægges et slip ind på ca. 2 meter mellem kørebanen og svingbanen for at undgå, at større køretøjer tager oversigten for trafikanter, der skal svinge ud på Trehøjevej. 

 

Rumlestriber

For at undgå potentielle mødeuheld etableres der rumlestriber for at øge trafikanternes opmærksomhed, hvis køretøjet imod hensigten skulle komme til at bevæge sig over i modsatte kørebane.

Der etableres rumlestriber på blandt andet Mejrupvej/Hodsagervej mellem Simmelkær og Hodsager, Skovbjergvej/Toksvigvej mellem Høgild og Arnborg og Trehøjevej. Der er tale om vejstrækninger hvor hastigheden er høj og hvor der er sandsynlighed for alvorlige mødeulykker.

Økonomi

 Udgifterne til de trafiksikkerhedsfremmende tiltag fordeler sig på følgende måde: 

 

Projekt

Forventet udgiftsfordeling kr.

Trafiksikkerhedskampagner

150.000

Pugdalvej/Trehøjevej

200.000

Rumlestriber

150.000

Udgift i alt

500.000 kr.

 

Anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099-90 Trafiksikkerhedsfremmende tiltag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. "Trafiksikkerhed i 2018 - 2021"

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099-90 "Trafiksikkerhedsfremmende tiltag".

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.04.08-G01-1-18 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af eksisterende cykelstier

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 733.000 kr. til renovering af eksisterende cykelstier.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der er på investeringsoversigten i perioden 2018 - 2021 hvert år afsat et rådighedsbeløb på 0,733 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik til renovering af eksisterende cykelstier.

 

I den anledning har forvaltningen udarbejdet en liste over hvilke stier der bør renoveres/opgraderes de kommende år. Listen er vedlagt som bilag sammen med oversigtskort over de enkelte stistrækninger.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet i 2018 på 0,733 mio. kr. anvendes til etablering af lysanlæg på Alhedestien mellem Viborgvej og H.C. Ørstedsvej i Herning og på Engbjergskolestien i Snejbjerg. 

 

I 2019 foreslås det, at rådighedsbeløbet anvendes til fornyelse af belægningerne på Bjergstien og Munkgårdstien i Snejbjerg.

Økonomi

Udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 0,733 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222091 Renovering af eksisterende cykelstier.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der etableres lys på Alhedestien og Engbjergskolestien

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,733 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222091 "Renovering af eksisterende cykelstier"

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 0,733 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, samme stednr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-3-18 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af signalanlæg på Dr. Boulevard i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. til renovering af signalanlæg på Dr. Boulevard.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der er på investeringsoversigten for 2018 afsat et rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik til renovering af signalanlæg på Dr. Boulevard.

 

Renoveringen omfatter udskiftning af styreapparater, etablering af radarstyring samt udskiftning af enkelte lanterner.

 

Signalerne vil køre med de samme programmer, der er i dag i myldretiden. Aften og nat vil signalerne blive fuldt ud trafikstyret. Yderligere er der lagt om til en samordning mellem de 3 kryds fra Ellevænget til Dæmningen.

Økonomi

Udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223045 01 Renovering af signalanlæg Dr. Boulevard, 5 kryds.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,9 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223045 01 "Renovering af signalanlæg på Dr. Boulevard, 5 kryds"

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. i 2018 på samme stednr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-4-18 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Ringkøbingvej i Snejbjerg - ombygning og forskønnelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Der foreligger forslag til ombygning og forskønnelse af Ringkøbingvej mellem Snejbjerg og Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at vejstrækningen forskønnes og ombygges.

Sagsfremstilling

Byplanudvalget besluttede på mødet den 4. december 2017, pkt. 195, at afsætte 800.000 kr. til forskønnelse af vejstrækningen mellem Snejbjerg og Herning. Forskønnelsesprojektet koordineres med en samlet renovering af vejstrækningen med ny asfaltbelægning og belysningsanlæg på cykelstierne.

 

Ringkøbingvej er en tidligere 3-sporet statsvej og del af rute 15 mellem Ringkøbing og Århus. Statsvejen blev nedklassificeret til kommunevej i forbindelse med åbningen af motortrafikvejen syd om Snejbjerg i 2008.

 

Siden åbningen af motortrafikvejen syd om Snejbjerg er trafikmængden på Ringkøbingvej faldet fra ca. 10.000 til ca. 4.000 køretøjer i døgnet, og det vurderes, at en del af trafikken i dag stadig er gennemkørende, og derfor med fordel kunne flyttes til motortrafikvejen/Dr. Boulevard.

 

Som en del af forskønnelsesprojektet foreslås det, at vejen ombygges på strækninger mellem de enkelte kryds, således at vejbredden her ændres fra 11 meter til 7 meter. Samtidig foreslås det, at den tilladte hastighed på 80 km/t ændres til 60 km/t, idet denne hastighed bedre vil understøtte vejstrækningens bredde på 7 meter og de mange vejkryds.

 

Ved at gøre kørebanen smallere vil græsrabatten mellem kørebane og cykelsti blive bredere, således at der her kan etableres beplantning. Beplantningen er den væsentligste del af forskønnelsen.

 

Signalanlægget i krydset ved Gl. Ringkøbingvej nedlægges, da krydset kan fungere fint uden.

 

Projektet forventes gennemført i efteråret 2018.

Økonomi

Den samlede årlige udgift til drift- og vedligehold af vejstrækningen vil alt andet lige blive mindre, da det asfaltbelagte areal reduceres og signalanlægget nedlægges.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der gennemføres en forskønnelse og ombygning af vejstrækningen som beskrevet ovenfor.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.18.00-P20-1-18 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Tagrenovering på Engbjergskolen og Højgårdskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Marie Muff, Maria L. H. Christiansen

Sagsresume

Der er en forventning om en overskridelse af anlægsbevilling til renovering af tage på henholdsvis Engbjergskolen og Højgårdskolen. Budgetoverskridelsen kan finansieres af driftsbudgettet til udvendig vedligehold på Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme. Der anmodes om anlægsudgiftsbevilling på 0,9 mio. kr. til projektet.

 

Sagen er behandlet i Børne- og Familieudvalget den 18. april 2018, pkt. 38, hvor indstillingen er tiltrådt.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, samt at anlægsudgiftsbevillingen på 0,9 mio. kr. finansieres af afsat budget til løbende driftsmidler på Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme i 2018.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 16. maj 2017 en anlægsbevilling på i alt 9 mio. kr. til renovering af tagene på henholdsvis Engbjergskolen og Højgårdskolen. Projektet har været nu været udbudt i licitation, og det kan konstateres, at renoveringen ikke kan holdes inden for den afsatte anlægsbevilling. Der mangler 0,4 mio. kr. for at det beskrevne projekt kan realiseres og herudover skønnet ca. 0,5 mio. kr. til de uforudsete følgeudgifter, der erfaringsmæssigt må forventes i forbindelse med renovering af eksisterende bygninger.

 

Forventningen er således p.t., at anlægsbevillingen overskrides med ca. 0,9 mio. kr. 

 

Det vurderes ikke som en mulighed at lade licitationen gå om for at opnå en lavere pris. Ved den første licitation kom der kun pris fra to ud af de fem indbudte entreprenører begrundet i dels travlhed i branchen og dels et komplekst og dermed ikke attraktivt projekt set fra en entreprenørsynsvinkel.

 

Da der samtidig er et tidsmæssigt pres på renoveringerne på grund af AT-påbud og i øvrigt hensynet til brugerne af bygningerne, gennemføres projektet som planlagt. Budgetoverskridelsen forventes finansieret af de løbende driftsmidler til udvendigt bygningsvedligehold og vedligehold og servicering af tekniske installationer, som er placeret på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme. Budgettet til folkeskolerne udgør i alt 7,583 mio. kr. i 2018. Der forventes overført et merforbrug fra 2017 på 0,655 mio. kr., hvormed det korrigerede budget udgør 6,928 mio. kr.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler stednr. 301098, Renovering af tag på Højgårdskolen og Engbjergskolen i 2018

 

at anlægsudgiftsbevillingen på 0,9 mio. kr. finansieres af afsat budget til løbende driftsmidler til udvendigt bygningsvedligehold og servicering af tekniske installationer på Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme i 2018.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 07.01.00-P08-1-18 Sagsbehandler: Karen Marie Frost Troelsen  

Orientering om forsøg med affaldssortering i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bjarne Kallesø, Gitte Østergård

Sagsresume

For at afprøve et enkelt og fleksibelt indsamlingssystem er der gennemført et forsøg med sortering af vådt og tørt affald i Vildbjerg. Forsøget viste et behov for en særlig fraktion for papir/pap. Der var stor tilfredshed med ordningen blandt deltagerne, som gerne vil fortsætte med ordningen. Der var enkelte udfordringer med den efterfølgende sortering/behandling af affaldet, som dog forventes at kunne løses på sigt.

 

Forsøget er det første af sin slags og har vakt interesse blandt en række andre kommuner/affaldsselskaber. Andre AFLD kommuner er desuden interesseret i et lokalt anlæg til efterbehandling af affaldet. Ligesom mulighederne for robotsortering af det tørre affald bør nærmere undersøges.

 

Evaluering af forsøget og resultaterne indgår i den senere drøftelse af ny renovationsordning i Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Baggrunden for valg af forsøgsordning

Det er en stor udfordring for kommunerne at øge mængderne af affald til genanvendelse, samtidig med at borgerne har mulighed for at bortskaffe affaldet på en enkel og letforståelig måde.

 

Der er igennem årene brugt mange penge på information til borgerne. Mange kommuner husstandsomdeler flotte og farverige hæfter, der anviser, hvordan man udsorterer affald fra husstanden. Men trods dette er det svært at opnå en tilstrækkelig sortering. Løsningen kan derfor være centralsortering af affaldet.

 

Forsøget i Vildbjerg er derfor valgt ud fra et ønske om at afprøve et enkelt og fleksibelt indsamlingssystem, hvor det ikke er den enkelte borger, der skal være ”sorteringsspecialist”, men hvor det er kommunen, der løbende afgør, hvilke materialer der skal frasorteres til genanvendelse. Afgørelsen træffes udfra en vurdering af, om det på et givent tidspunkt er miljømæssigt og økonomisk fornuftigt at udsortere en specifik materialefraktion til genanvendelse.

 

Indsamlingssystemet er enkelt - borgerne skal kun afgøre, om et emne er tørt eller vådt (eller hører til i kassen til problemaffald). Den våde fraktion kan anvendes til produktion af biogas (som en organisk fraktion), og den tørre fraktion kan materialeudnyttes.

 

Indsamlingssystemet er fleksibelt – kommunen kan på et hvilket som helst tidspunkt vælge, at der skal udsorteres en ny materialefraktion, uden at skulle inddrage borgerne med fornyet information og nye sorteringskriterier. Kommunen kan give borgerne en ærlig og korrekt information om, hvad der pt. giver mening at udsortere til genanvendelse.  

 

Afvikling af forsøget i Vildbjerg

I perioden 29. maj – 1. december 2017 blev der gennemført et forsøg hos ca. 500 husstande i Vildbjerg. Husstandene blev forsynet med to beholdere – 1 til tørt og 1 til vådt affald. Desuden beholdt husstandene de røde kasser til problemaffald.

 

Borgerne skulle kun tage stilling til, om affaldet var rent og tørt, eller om det var vådt og snavset. Det er derfor let og hurtigt for borgerne at sortere affaldet.

 

Der blev i løbet af forsøget lavet flere brugerundersøgelser, som viste, at borgerne var glade for forsøget – og gerne ville fortsætte.

 

Den tørre fraktion blev efterfølgende sorteret enten manuelt hos AFLD eller på et robotsorteringsanlæg hos Nomi4S, hvor genanvendeligt materiale blev frasorteret og restaffaldet sendt til forbrænding. Fordelen ved fraktionen er, at alt genanvendeligt affald samles i én beholder, og at anlægget kan programmeres til at frasortere de materialer, som det økonomisk og miljømæssigt giver mening at genanvende. Det giver en stor fleksibilitet og mulighed for en hurtigt omstilling efter markedet.

Forsøget viste, at papir og pap skulle frasorteres i den tørre fraktion, da det gav problemer i den efterfølgende sortering samtidig med at papir og pap blev vådt, hvilket forringede kvaliteten til genanvendelse. 77 husstande fik derfor udleveret en ekstra beholder til papir og pap i den sidste del af forsøget. Udover papir og pap var det primært metal og dele af plasten, som blev frasorteret til genanvendelse.

 

Den våde fraktion blev efterbehandlet på henholdsvis et mobilt lejet anlæg hos AFLD og et stationært anlæg hos NC Miljø, hvorefter affaldet kan anvendes til produktion af biogas. Analyseresultaterne fra forsøgene tyder på, at kravene i slambekendtgørelsen med stor sandsynlighed vil kunne overholdes. Der kræves en god frasortering af farligt affald, hvilket der allerede sker via problemkasserne. Restindholdet af plast overholder ikke de forventelige krav, så der vil skulle ske en bedre frasortering af plast enten hos borgerne eller på anlægget. Det er vigtigt for den våde fraktion, at så meget tørt affald som muligt frasorteres.

 

Udfordringer

I forhold til Miljøstyrelsens definitioner, kan der blive problemer med at afsætte pulpen fra den våde fraktion, da den ikke umiddelbart falder ind under kategorien som ”kildesorteret”. Samtidig vil den våde fraktion indeholde alt organisk affald, mens kun en mindre del organisk affald bliver frasorteret ved en kildesorteret organisk fraktion, mens en stor del havner i restbeholderen.

 

Tekstiler giver udfordringer i såvel den tørre som den våde fraktion, da tekstilerne kan vikle sig fast i sorteringsanlæggene. Der bør derfor overvejes alternative indsamlingsmetoder i forhold til tekstiler. Fra 2025 bliver der stillet særlige krav til indsamling af tekstiler.

 

Konklusion

Den bedste og mest fleksible ordning opnås ved tre beholdere eller alternativ to beholdere, hvor den ene beholder opdeles i tørt og papir/pap. 78 % af de borgere, der fik udleveret en tredje beholder til papir/pap, svarede ok til tre beholdere. Mens 51 % af de øvrige adspurgte borgere svarede ok til tre beholdere. De borgere, der under forsøget havde haft tre beholdere, var altså mest positive overfor tre beholdere.

  

Hvis ordningen indføres i kommunen, kræver det, at der er mulighed for behandling af det våde affald. AFLD overvejer etablering af et lokalt efterbehandlingsanlæg, hvilket andre AFLD-kommuner også er interesseret i. AFLD kan manuelt sortere det tørre affald og kan eventuelt på sigt udbygge med automatisk sortering, eller der kan samarbejdes med Nomi4S.

 

Der er udarbejdet en rapport, som mere detaljeret beskriver resultaterne fra forsøget. Link til rapporten.

 

Erfaringerne fra forsøget vil indgå i en efterfølgende drøftelse af en ny renovationsordning.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at afrapporteringen vedrørende Vildbjerg forsøget tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 07.18.06-P00-1-18 Sagsbehandler: Karen Marie Frost Troelsen  

Temadrøftelse om ny renovationsordning i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bjarne Kallesø, Gitte Østergård  

Sagsresume

Der vil på mødet være en temadrøftelse om den fremtidige indsamling af dagrenovation ved husstandene i Herning Kommune.

 

Som oplæg til drøftelsen vil Forvaltningen præsentere udvalget for forskellige modeller, hvor erfaringerne fra Vildbjerg forsøget samt fra udvalgte kommuner vil indgå.

 

Forvaltningen anbefaler, at det drøftes hvilken renovationsordning, der ønskes i Herning Kommune, herunder hvilke fraktioner, der skal indsamles hos husstandene og antal beholdere pr. husstand, samt at den gældende kontrakt med renovatøren forlænges.

Sagsfremstilling

Kontrakten vedr. indsamling af dagrenovation udløber pr. 1. juni 2019. Der er mulighed for at forlænge denne kontrakt, hvilket dog vil medføre en forventet øget udgift. I forbindelse med et nyt udbud/en ny kontrakt er der mulighed for at ændre på husstandsindsamlingen af dagrenovation.

 

De nuværende nationale krav til genanvendelsesprocenten vedr. husholdningsaffald er 50 %. Kravene til genanvendelsesprocenterne øges over de kommende år, hvor der samtidig forventes ændringer i metoden for opgørelsen af genanvendelsesprocenterne. Der stilles nationale krav til indsamling af organisk affald fra 2023 og af tekstiler fra 2025. Samtidig forventes øget producentkrav, som vil kunne påvirke den kommunale affaldsindsamling.

 

Der er i 2017 gennemført et forsøg i Vildbjerg med indsamling af vådt og tørt affald. Formålet har både været at gøre det så nemt som muligt for borgerne at sortere, og at få afprøvet forskellige sorteringsanlæg, herunder robotsortering. Forsøget i Vildbjerg er nærmere beskrevet under andet dagsordenspunkt på dette møde.

 

På mødet præsenterer forvaltningen forskellige modeller, hvor fordele og ulemper ved modellerne bliver nærmere beskrevet. Resultaterne fra Vildbjerg-forsøget samt erfaringer fra andre kommuner indgår i præsentationen.

Teknik- og Miljøudvalget drøfter, hvordan vi i Herning Kommune skal planlægge fremtidens indsamlingsordning.

 

I den forbindelse vil følgende spørgsmål blive vendt: 

- Hvordan sikrer vi størst mulig miljøgevinst?

- Hvordan skal/kan vi leve op til de øgede krav om genanvendelse?

- Hvordan sikrer vi en høj kvalitet af det, der sendes til genanvendelse?

- Er der mulighed for en fleksibel og fremtidssikret indsamling?

- Skal Herning gå forrest med en ny ordning, hvor vi gradvist overlader sorteringen

  til teknologien/robotter?

- Hvor mange fraktioner skal borgerne sortere i?

- Hvor mange beholdere pr. husstand?

- Skal der evt. stilles krav til renovationsbilernes drivmidler? (biogas, brint, el)

 

Til drøftelsen vil der desuden blive præsenteret en overordnet tidsplan, som både indeholder et udbud på indkøb af nye beholdere, og et udbud vedr. indsamling af dagrenovation. Forvaltningen er blevet gjort opmærksom på, at leveringstid på to-kamre renovationsbiler pt er steget til 13 måneder.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at det drøftes hvilken renovationsordning der ønskes i Herning Kommune, herunder hvilke fraktioner, der skal indsamles hos husstandene samt antal beholdere pr. husstand

 

at den gældende kontrakt med renovatøren forlænges i op til et år.

Beslutning

Udvalgets bemærkninger indarbejdes i forslag til ny renovationsordning i Herning Kommune.

Kontrakten med renovatøren forsøges forlænget i op til 2 år.

Den nuværende ordning med indsamling af papir udvides til også at omfatte småt pap i hele Herning Kommune.

Bilag

 

Sagsnr.: 07.00.01-P15-1-14 Sagsbehandler: Karen Marie Frost Troelsen  

Godkendelse af projektforslag til opgradering af genbrugspladsen Nederkærgård i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

  x

  x

 Øvrige sagsbehandlere: Klaus Langborg, Bjarne Kallesø, Gitte Østergård, Jan Märcher

Sagsresume

Nederkærgård er med ca. 266.000 besøgende hvert år Herning Kommunes største og mest besøgte genbrugsplads. Med sine 15 år har pladsen brug for opgradering for at imødekomme tidens krav til en borger- og erhvervsvenlig genbrugsplads.

 

På Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 6. november 2017, pkt. 216 fik udvalget præsenteret forskellige scenarier for en ny plads. Teknik- og Miljøudvalget besluttede, at de eksisterende bygninger nedrives og pladsen opgraderes, så den lever op til de nutidige krav. Derudover blev det besluttet at etablere en genbrugsbutik, der kan sikre større genbrug. Butikken indtænkes som et koncept med en socialøkonomisk/ beskæftigelsesmæssig 'virksomhed'.

 

På Byrådsmødet den 19. december 2017, pkt. 314 blev der meddelt en anlægsudgiftsbevilling på 2,536 mio. kr. til opstart af opgraderingen af Nederkærgård ud af de ca. 21,620 mio. kr., som det vurderes, at etableringen af den skitserede plads vil koste.

 

Forvaltningen har med sparring fra andre kommuner og affaldsselskaber arbejdet videre med skitsen, og indstiller projektforslag til godkendelse. Projektforslaget vil sikre en mere sammenhængende, funktionel og brugervenlig genbrugsplads, samt sikre fysisk adskillelse mellem genbrugspladsen og adgangen til genbrugsbutikken.

 

Forvaltningen anbefaler, at Nederkærgård opgraderes og rådighedsbeløb på de resterende 19,084 mio. kr. frigives. 

Sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 4. december 2017 pkt. 232 blev følgende anbefalinger til opgraderingen tiltrådt:

 

Bygningerne nedrives, og der laves en opgraderet genbrugsplads med følgende: 

 -

fast underlag på hele pladsen

 -

fleksible plansiloer, der gør det nemt for borgerne at komme af med affaldet og placeret, så de kan tømmes fra bagsiden, så farlige situationer med store køretøjer undgås, der hvor borgerne færdes

 -

komprimatorcontainere, som kan indeholde meget affald og ligeledes er nemme for borgerne at lægge affaldet i

 -

døgnåbent afsnit til haveaffald og enkelte andre affaldstyper i nedgravede containere

 -

pladsens indretning skal gøre det let for borgerne at komme til og fra – også med trailer. Derfor skal pladsen have flere spor og rigelig vendeplads

 -

nye bygninger til kontor, kantine, mandskab, farligt affald, sortering af problem-kasse mm.

 -

bygningen skal kunne give medarbejderne overblik over pladsen ’indefra’

 -

en genbrugsbutik, hvor borgerne får mulighed for at købe ting, andre har afleveret

 -

en plads der er fremtidssikret mange år frem.

 

Genbrugsbutikken kan eventuelt tænkes ind i et koncept med en socialøkonomisk/ beskæftigelsesmæssig sidegevinst.

 

Teknik- og Miljøudvalget blev præsenteret for en skitse til en mulig indretning af genbrugspladsen. Forvaltningen har arbejdet videre med skitsen og har i den forbindelse bl.a. afholdt et sparringsmøde med deltagere fra Ikast-Brande og Silkeborg Kommuner samt fra RenoDjurs, som alle har etableret nye genbrugspladser indenfor det sidste år. På baggrund af de forskellige input har forvaltningen udarbejdet et projektforslag, som vedhæftes som bilag.  

 

Den nye skitse vil i højere grad sikre et bedre overblik over hele pladsen og skabe en større sammenhæng på pladsen. Desuden er der en fysisk adskillelse mellem genbrugspladsen og adgangen til genbrugsbutikken, for dermed at sikre et bedre flow i trafikken. Samtidig er det erfaringen, at mange borgere/kunder ikke besøger begge steder samtidig.

 

Genbrugsbutikken er i alt 200 m2 inkl. modtagelse af genbrugseffekter fra genbrugspladsen. Forvaltningen har undersøgt størrelserne på sammenlignelige genbrugsbutikker, hvor den gennemsnitlige størrelse er 610 m2. Butikken indrettes derfor således, at der er udvidelsesmuligheder. Samtidig anbefaler forvaltningen, at der i udbuddet tilføjes en option på en 225 m2 større butik, som giver mulighed for fra starten at etablere en større butik mod en angiven merpris. Undersøgelsen er nærmere beskrevet i vedhæftede bilag.

 

Ændringerne på haveaffaldspladsen gennemføres først inkl. etablering af adgang fra Sandagervej. Mens den øvrige del af genbrugspladsen ombygges, opsættes containere til de øvrige fraktioner på haveaffaldspladsen, som således kan fungere som en midlertidig plads under ombygningen. Desuden henvises borgerne til at benytte kommunens øvrige genbrugspladser under ombygningen. Pladsen forventes færdig april 2020.

Økonomi

På Byrådsmødet den 19. december 2017, pkt. 314 blev de overordnede rammer for opgraderingen af Nederkærgård tiltrådt, ud fra beskrevne principper og et skitseforslag. Den overordnede ramme er på 21,620 mio. kr.

 

På mødet den 19. december 2017 blev der samtidig godkendt en anlægsbevilling på 2,536 mio. kr. til opstart af opgraderingen af Nederkærgård. Beløbet er overført til 2018.

 

Det resterende beløb på 19,084 mio. kr. ønskes frigivet, fordelt med rådighedsbeløb på henholdsvis 3,814 mio. kr. i 2018, 7,635 mio. kr. i 2019 og 7,635 mio. kr. i 2020.

 

Anlægsbevillingen på 19,084 mio. kr. finansieres på Serviceområde 07 Renovation, stednr. 165092 Nederkærgård Genbrugsplads, med 7,635 mio. kr. afsat i 2019, 7,635 mio. kr. afsat i 2020 og 3,814 mio. kr. af tilbagebetalingen fra AFLD.

 

-1.000 kr.-

Afsatte rådighedsbeløb:

Anlægsprojektet:

AFLD

3.814

 

2018

2.536

6.350

2019

7.635

7.635

2020

7.635

7.635

Total

21.620

21.620

 

Hvis det besluttes at tilføje en option til udbuddet på en større genbrugsbutik, vil der blive fremsendt en ny sag til udvalget.

 

Opgraderingen af Nederkærgård vil ikke forårsage ekstra afledte driftsudgifter. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at projektforslaget godkendes,

 

at der tilføjes en option til udbuddet på en 225 m2 større genbrugsbutik,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på de resterende 19,084 mio. kr. til Serviceområde 07 Renovation, stednr. 165092 Nederkærgård genbrugsplads, således af den samlede anlægsbevilling udgør 21,620 mio. kr.,

 

at der afsættes rådighedsbeløb på 3,814 mio. kr. i 2018 på samme stednr.,

 

at anlægsudgiftsbevillingen på 19,084 mio.kr. finansieres inden for Serviceområde 07 Renovation, stednr. 165092 med 7,635 mio. kr. afsat i 2019, 7,635 mio. kr. afsat i 2020 og driftsindtægterne på 3,814 mio. kr. vedrørende tilbagebetalingen fra AFLD i 2018.  

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 07.04.04-A00-1-15 Sagsbehandler: Karen Marie Frost Troelsen  

Orientering om plan for fremtidig forsyningssikkerhed i Energnist I/S

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Energnist I/S har 23. marts 2018 sendt materiale til ejerkommunerne vedrørende plan for fremtidig forsyningssikkerhed til politisk behandling.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Planen for fremtidig forsyningssikkerhed i Energnist skal drøftes med ejerkommunerne. I den forbindelse afholdes en temadag den 31. maj 2018, hvor det vedhæftede materiale gennemgås og drøftes.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 07.04.04-P20-1-16 Sagsbehandler: Bjarne Kallesø  

Orientering om forsøgsprojekt med tørt affald - MUDP-robotsortering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Karen Marie Frost

Sagsresume

Herning Kommune har deltaget i et udviklingsprojekt med det formål at effektivisere udsorteringen af genanvendelige ressourcer fra tørre affaldsfraktioner fra private husholdninger. Projektet har været støttet af Miljøstyrelsen gennem MUDP-midler (MUDP står for Miljøteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram). Projektet er udført af Teknologisk Institut med deltagelse af AFLD, Nomi4S, Renosyd og Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Affaldssortering er et centralt element i den cirkulære økonomi, da sortering er en forudsætning for efterfølgende at kunne genanvende værdifulde materialer fra affaldsstrømmen. Projektet undersøger potentialet for at anvende avancerede sensorsystemer som led i en proces for at opnå bedre sortering. Brug af sensorsystemer er en metode til at identificere og opdele visse materialer i separate fraktioner, eksempelvis plastemner af samme type polymer.

 

Som en indledende aktivitet i projektet er afsætning og modtagekrav blevet undersøgt. Undersøgelsen har afdækket muligheden for afsætning af forskellige materialefraktioner og den optimale pris på samme.

 

I dette projekt er der arbejdet hen imod en generisk løsning til affaldssortering med fokus på at demonstrere mulighederne i nye teknologier på sensor- og databehandlingsområdet. Arbejdet har bl.a. omfattet forsøg med at identificere og sortere almindeligt forekommende plastemner af polymertyperne HDPE, PET og PP.

 

Fokus har været på at benytte eksisterende hyperspektrale kamerasystemer, som kan give information om materialesammensætning og geometri af hvert enkelt affaldsemne. Denne information er efterfølgende blevet anvendt til at opdele og sortere emnerne. I projektet er det demonstreret, at informationerne kan overføres til en robot, der kan udføre opsamling og dermed sortering af emner.

 

I projektet er der udviklet en løsning til affaldsidentifikation ved brug af hyperspektral kamerateknologi.

 

For at opnå et endeligt kommercielt produkt vil det være nødvendigt at videreudvikle softwaren.

 

Det forventes, at det udviklede kamera-system vil kunne benyttes i centrale sorteringsanlæg fx Nomi4S' robotsorteringsanlæg til bedre at kunne udsortere en høj kvalitet af materialer til genanvendelse. Projektet har desuden skabt et godt samarbejdsklima mellem Herning Kommune, Nomi4S, AFLD, Renosyd og Teknologisk Institut, og der forventes også i fremtiden at kunne samarbejde med disse om andre projekter. 

Økonomi

Herning Kommune har bidraget med ca. 600.000 kr., og Miljøstyrelsen har støttet med et tilsvarende beløb.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 04.01.11-G01-2-15 Sagsbehandler: Nichlas Bøge Øgendahl  

Godkendelse af anlægsregnskab for oprensning af Møllegårdssøen i Kibæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Der foreligger anlægsregnskab for oprensning af Møllegårdssøen i Kibæk.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 020091"Oprensning af Kibæk Møllegårdssø" på Serviceområde 04 Grønne områder.

 

Byrådet besluttede på møde den 29. august 2017, pkt. 196, at fremrykke oprensning af Kibæk Møllegårdssø fra 2018 til 2017, og bevilgede 150.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb til diverse anlægsprojekter i parker og bynære grønne områder i 2018, stednr. 020099.

 

Oprensningen er forløbet planmæssigt, og er afsluttet med en lille mindreudgift på 31.480 kr.

 

Sted nr.

Navn

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

020091

Oprensning af Kibæk Møllegårdssø

150.000

118.520

31.480

 

 

Mindre udgiften på 31.000 kr. overføres i overførselssagen til 2018 til stednr. 020093 Parker og bynære grønne område, jfr. Byrådets beslutning på møde den 29. august 2017, pkt. 196.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2018.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.01.00-S00-1-16 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Omdisponering af anlægsmidler til projekter i parker og bynære grønne områder 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Kirstine Kjær og Pia Colstrup

Sagsresume

På grund af ændringer i vejlovgivningen er der bl.a. af hensyn til trafiksikkerheden krav om, at der, pga. hastigheden på Dronningens Boulevard, skal etableres autoværn i forbindelse med plantning af træer.

 

Forvaltningen anbefaler, at der omdisponeres i beløb til realisering af anlægsprojekter i parker og bynære grønne arealer i 2018, så 2 projekter udskydes til 2019 eller senere, og beløbet afsættes til etape 1 med plantning på Dronningens Boulevard, som pga. af krav om autoværn bliver dyrere end forventet og til rydning af træer m.m. i off. parkområde ved Teglværkssøen, Ringkøbingvej. 

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på møde den 6. marts 2018, pkt. 51, at frigive anlægsbevillingen til en række anlægsopgaver i parker og bynære grønne arealer i 2018.

 

I projekterne til realisering i 2017 var er der afsat et beløb på 500.000 kr. til etablering af beplantning på Dronningens Boulevard - etape 1. Da der skal laves ledningsarbejder og etableres et nyt signalanlæg, er dette anlægsarbejde udskudt til 2018, så de samlede anlægsopgaver koordineres.

 

Kravet om autoværn gør, at projektet bliver mere bekosteligt. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at anlægssummen for etape 1 øges med 238.000 kr. til i alt 738.000 kr., så en større del af opgaven vil kunne udføres i 2018. Vedlagt opdateret bilag med anlægsprojekter i 2018.

 

Midlerne omdisponeres inden for anlægsbevillingen ved, at det afsatte beløb på 238.000 kr. til projektet med nytænkt inventar i byparker understøtter kulturpolitikmålet om "modige byrum" udskydes til et senere tidspunkt. Se også vedlagte bilag projekt nr. 9.

Økonomi

Indenfor den afsatte anlægsbevillig til realisering af anlægsprojekter i 2018 omdisponeres midler, så der samlet afsættes 738.000 kr. til realisering af 1. etape med ny beplantning på Dronningens Boulevard.

 

Projektet er endnu ikke projekteret, skitseret eller prissat. Men forvaltningen vurderer, at hele forløbet med genskabelse af beplantning på Dr. Boulevard realiseres i 2-3 etaper.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at omdisponering af midler til projekter i parker og bynære områder i 2018 godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.01.00-G00-1-04 Sagsbehandler: Lise Kjær Poulsen  

Planlægning af Herning Jagtcenters aktiviteter i Ørre-Simmelkær Plantage

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Kaare Hjorth

Sagsresume

Herning Jagtcenter har i mange år lejet arealer til skydebaneanlæg i den kommunale skov, Ørre-Simmelkær Plantage. Arealet er i Kommuneplanen udlagt som rekreativt område. Grænsen for byggeri i området, jfr. kommuneplanen er overskredet. Der er derfor behov for, at der udarbejdes en lokalplan, samt evt. kommuneplantillæg, der definerer rammerne for områdets anvendelse og evt. fortsatte udvikling.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen drøftes og videresendes til Byplanudvalget med henblik på igangsætning af lokalplanlægning for anlæggene i området.

Sagsfremstilling

Plantagen er beliggende mellem Nybro og Hodsager. På Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 25. juni 2012, blev det besluttet at forlænge lejeaftalen med Herning Jagtcenter med yderligere 20 år, så den løber til 2032. Der betales ikke leje af arealet. Af lejeaftalen fremgår det bl.a. at ændringer af skydebaner og faciliteter kun må ske efter tilladelse fra Herning Kommune. Gældende lejeaftale er vedlagt som bilag. Foruden det lejede areal, råder Herning Jagtcenter over den historiske ejendom Nygaard Gl. Skole og et mindre grundstykke omkring denne bygning. Herning Jagtcenter ejer Nygaard Gl. Skole, som er erhvervet på særlige vilkår.

 

Oversigt over anlæg, som tilhører jagtcentret.

 

Hele området med de mange skydeanlæg ligger i landzone og er i Kommuneplanen reguleret med kommuneplanramme 49.R7 for rekreativt område ved Ørre Jagtcenter. Ifølge kommuneplanen, kan området anvendes til naturområde og jagtcenter. Indenfor området, må der kun opføres bygninger, der er nødvendige i forbindelse med jagtcentret og skydebaneanlægget, dog maksimalt 200 m2 bebyggelse. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage, og bygningshøjden må ikke overstige 5 meter.

 

De 200 m2 bebyggelse blev fastlagt i forbindelse med sidste kommuneplanrevision i 2016, hvor alle kommuneplanrammer med skydebaner i det åbne land blev tilføjet denne ændring. Ændringen skete på baggrund af statens ønske om, at begrænse byggeri i det åbne land. Der blev derfor ikke i den forbindelse taget konkret stilling til allerede lovligt opført byggeri.

 

Bygningerne omfatter Nygaard Gl. Skole på 232 m2 samt 2 klubhuse, 1 maskinhus og 3 udhuse, herunder et der også rummer offentlige toiletter. I følge BBR er der i alt 695 m2 bebyggelse i det rekreative område. Hertil kommer flere mindre skydeskure rundt på banerne.

 

Herning Jagtcenter ønsker nu at opstille 3 flytbare overnatningshytter på hver 10 m2. Hytterne ønskes lejet ud i forbindelse med træningssamlinger og stævner der afholdes på centret. Hytterne er allerede opført på arealet. Forvaltningen har meddelt påbud om, at hytterne skal være fjernet fra ejendommen senest den 28. maj 2018.

 

Da kommuneplanrammen for området er overskredet, og kommuneplanrammen ikke giver mulighed for hytter, herunder overnatning, kan ansøgningen om opførelse af yderligere bebyggelse ikke behandles, førend det planmæssigt er på plads, hvad der gælder for området. Herning Jagtcenter og aktiviteterne i området vurderes at være af så stort et omfang, at området skal lokalplanlægges.

 

Jfr. planlovens §35, må der i landzone ikke foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer uden tilladelse fra kommunen.

 

Herning Jagtcenter har oplyst, at baneanlæggene er de største og bedste i den vestlige del af Danmark, og at Herning Jagtcenter også er udnævnt som elitecenter i Team Danmark. Kun én skydebane, der ligger i hovedstadsområdet, overgår denne banes størrelse og kvalitet.

 

I den kommunale skov, Ørre-Simmelkær Plantage, er der adgang for offentlig færdsel døgnet rundt, som på kommunens øvrige offentlige arealer. Der er en afmarkeret sti gennem plantagen, der forbinder områdets kulturhistoriske bygninger, Nygaard Gl. Skole og Helenes Hus på Ørre Hede, med hinanden.

 

Forvaltningen anbefaler, at det overfor Byplanudvalget anbefales, at der udarbejdes en lokalplan for området, så drift og evt. udvikling af faciliteter og anlæg ved Herning Jagtcenter i Ørre-Simmelkær Plantage foregår i overensstemmelse med retningslinjerne i en sådan planlægning.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen drøftes

 

at det overfor Byplanudvalget anbefales, at der udarbejdes en lokalplan, samt evt. kommuneplantillæg for området og dets fremtidige udvikling.

Beslutning

Sagen blev drøftet og indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.00.00-P00-1-17 Sagsbehandler: Lise Kjær Poulsen  

Renovering af stier i Knudmosen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Øget bosætning, stigende grundvandsstand og det faktum, at Knudmosen er en afgravet højmose, kræver løbende vedligeholdelse af det omfattende stisystem i det 275 ha store og bynære naturområde. Der er behov for en større og gennemgribende indsats på flere stiforløb, hvis de skal være farbare det meste af året.

 

Forvaltningen lægger i samme forbindelse op til en niveauinddeling af stierne i 3 niveauer. På den måde kan indsatsen prioriteres, og samtidig kan det tydeliggøres overfor brugerne, hvilken standard man kan forventes på de enkelte stier. De planlagte renoveringer af udvalgte delstrækninger søges udført i 2018 og 2019.

 

Forvaltningen anbefaler, at niveaudelingen af stierne godkendes som udgangspunkt for den løbende vedligeholdelse, og at der på investeringsoversigten søges indarbejdet et beløb til en mere gennemgribende renovering i fremtiden.

Sagsfremstilling

Det 275 ha store bynære naturområde Knudmosen er et oplagt sted at gå, cykle eller løbe sig en tur. Et omfattende stisystem på sammenlagt 23 km afmærkede stier giver rig mulighed for at færdes i mosen. Det faktum, at Knudmosen er en afgravet højmose, og dermed i sagens natur må forventes at være våd mange steder, giver store udfordringer i at holde stierne tørre og farbare. Gennem de seneste 10-15 år har der desuden været en tendens til stigende grundvandsstand i mosen, hvilket giver flere våde partier på stierne. Især i den vestligste del af Knudmosen er det vanskeligt at holde stierne farbare uden brug af gummistøvler. Længere perioder med megen nedbør forværrer situationen yderligere.

 

De vanskelige forhold i mosen kombineret med øget bosætning i kvartererne omkring Knudmosen, og en generel højere forventning til fremkommeligheden i naturområder i almindelighed, har medført en markant stigning i henvendelser fra borgere om stiernes tilstand. Endvidere er det ikke muligt at vedligeholde alle Knudmosens stier, som tørre og farbare stier året rundet, indenfor den nuværende driftsramme.

 

For at klargøre, hvor prioriteringen af vedligeholdelsen skal være, og for samtidig at tydeliggøre overfor brugerne, hvilken standard de kan forvente på de enkelte stier, anbefaler forvaltningen, at stierne i Knudmosen niveauinddeles i 3 niveauer fra A-C:

 

 

A-stier

Det højeste niveau, danner et centralt stinet i kernen af Knudmosen, hvor man kan færdes i almindeligt fodtøj året rundt. A-stierne er garanteret handicapvenlige, som de eneste.

B-stier

Danner sløjfer udenpå det centrale stinet af A-stier, for at supplere eller forlænge en tur i den centrale del af mosen. B-stierne prioriteres næsthøjest, og kan forventes at være så godt som tørre det meste af året, mens der må påregnes brug af gummistøvler eller lignende i særligt våde perioder.

C-stier

Er typisk trampespor gennem indhegninger i mosen, og skal ses som et yderligere tilbud om at opleve Knudmosen væk fra hovedstierne. På C-stierne må gummistøvler påregnes store dele af året.

 

De blå stier er ridestier, som primært benyttes af Herning Rideklub.

 

Niveauinddelingen af de enkelte stiforløb fremgår også af vedlagte bilag: Forvaltningsplan

for stier i Knudmosen.

 

Niveaudelingen kan på sigt danne grundlag for en differentieret information og skiltning af stierne. På den måde vil den enkelte bruger kunne være forberedt på, hvilken standard, der kan forventes på den valgte rute. Det er forvaltningens forventning, at denne løsning kan bidrage til en øget brugertilfredshed.

 

På grund af, at Knudmosen er en afgravet højmose, hvor der under sidste krig blev gravet mange tørv, synker jorden sammen over tid. Det tilførte grusmateriale, som bærelag på stierne, synker tilsvarende, da mosen hele tiden er i bevægelse. Det må alene ud fra det grundlag påregnes, at der er brug for en vedholdende indsats, hvis stierne skal holdes i de ønskede niveauer.

 

Større tiltag i form af mere solide og langtidsholdbare løsninger, samt finansieringen heraf, kan ikke afholdes indenfor den afsatte budgetramme.

 

Forvaltningen anbefaler, at der i investeringsoversigten indarbejdes et beløb til en mere gennemgribende renovering af stierne i fremtiden.  

Økonomi

Den forestående renoveringsindsats i 2018-2019 afholdes indenfor den ordinære driftsramme på serviceområde 04, Grønne områder. Forvaltningen anslår at udgifterne til renovering i 2019-19 vil udgøre ca. 450.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalget vedtager niveauinddelingen af stierne i de tre niveauer A, B og C, som udgangspunkt for den løbende vedligeholdelse

 

at der på investeringsoversigten søges indarbejdet et beløb til en mere gennemgribende renovering i fremtiden.

Beslutning

Sagen udsat.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.00.00-P20-4-15 Sagsbehandler: Mathias Utoft Jørgensen  

Udvikling af Søby Brunkulsleje

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Michael Krabsmark Kamp, Pia Colstrup

Sagsresume

På Byrådsmøde den 21. juni 2016, pkt. 190 blev anlægsbevilling på 3,188 mio. kr. til realisering af Fredningen for Søby Sø og Søby Brunkulsleje, frigivet til landskabspleje, bygninger, stier, formidling og projektudvikling.

 

På Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 6. november 2017, pkt. 207 blev omfanget af renoveringen af Elmers Hus og etableringen af et udsigtstårn og et fugletårn fastlagt. Forvaltningen har modtaget et estimeret overslag for renoveringen af Elmers Hus på 495.000 kr. samt et tilbud på de to tårne på sammenlagt 282.000 kr.

 

Disponeringen medfører, at de forventede anlægsudgifter i anlægsprojektet reduceres med estimeret 750.000 kr., primært som følge af en reduktion af omfanget af renovering af Elmers Hus.

 

Forvaltningen anbefaler, at de 750.000 kr. anvendes til renovering af toiletbygningen ved Søby og at der foretages yderligere landskabspleje og renovering af eksisterende stier i området, jf. fredningsbestemmelserne for Søby Sø og Søby Brunkulsleje. 

Sagsfremstilling

Søby Sø har altid været et yndet udflugtsmål, hvor der blandt andet er gode muligheder for at bade. I forbindelse med badestranden er der en offentlig toiletbygning fra 1980'erne. Bygningen trænger til renovering. Desuden etableres der, i forbindelse med helhedsplanen for Søby Sø og Søby Brunkulsleje, en ny sti forbi badestranden. Det betyder, at der forventes et øget brug af toiletbygningen, da stranden og toilettet bliver et støttepunkt også for brugere af det nye stiforløb. Placering fremgår af vedlagte bilag - udsnit af helhedsplanen.

 

Forvaltningen har ved bygningssyn konstateret behov for vedligeholdelse og istandsættelse. En renovering vil skabe et forbedret støttepunkt ved Søby Sø, som vil styrke den offentlige færdsel i Søby Brunkulsleje. Der er indhentet tilbud på renovering af toiletbygningen indeholdende ny beklædning indvendigt, ny sanitet, maling udvendig og ny tagbeklædning. Forventet pris ca. 80.000 kr. Projektet ønskes igangsat snarest, så renoveringen kan være gennemført inden planlagt indvielse af nye faciliteter i Søby den 15. juni 2018. Forvaltningen har undersøgt prisen for en tilsvarende ny toiletbygning til Søby Sø, som vil koste omkring 250.000 kr. + tilslutningsudgifter og tilretning af fundament.  

 

Landskabet i Søby Brunkulsleje er et unikt kulturlandskab, som synliggøres gennem arbejdet med Helhedsplanen for Søby Brunkulsleje. En styrket indsats med landskabspleje samt yderligere renovering af stier jf. fredningskendelsen vil fremhæve kulturlandskaberne, hvor brunkulssøer og sandtipper bliver gjort synlige.

 

Formidlingen i Helhedsplanen for Søby Brunkulsleje er fremlagt som både en analog og en digital formidling. Med beslutningen af omfanget af renoveringen af Elmers Hus giver den digitale formidling ikke længere værdi, og der etableres dermed kun analog formidling i form af skilte og plancher. En digital formidling i Elmers Hus med infoskærme vil ikke kunne sikres tilstrækkeligt mod hærværk, da huset nu kun skal fungere som kulisse og madpakkehus, som står åbent døgnet rundt. Samtidig er Søby Brunkulsmuseums planer om at udvikle Voldsgaard et nyt tiltag, som der ikke var kendt ved starten af arbejdet med helhedsplanen for Søby Brunkulsleje. Derfor vil en eventuel digital formidling først give mening at kigge på når projektet ved Voldgaard er færdigt, sådan at det hele kan tænkes sammen.

 

Det samlede projektet forventes indviet 15. juni 2018. Landskabsplejen og efterpleje af førstegangsrydninger foretages efter indvielsen.

Økonomi

Efter realisering af de elementer, som blev besluttet på Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 6. november 2017, pkt. 207 estimeres der et tilbageværende rådighedsbeløb på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 050095, Fredningen for Søby Sø og Søby Brunkulsleje på estimeret 750.000 kr., som anbefales anvendt til renovering af toilet ved Søby Sø for anslået 80.000 kr., yderligere landskabspleje, renovering og afmærkning af stier  og konsulentydelser for 670.000 kr.

 

Forvaltningen har modtaget et estimeret overslag fra håndværkere på renoveringen af Elmers Hus på 495.000 kr. samt et tilbud på de to tårne på sammenlagt 282.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der foretages renovering af toiletbygningen ved Søby Sø for anslået 80.000 kr.

 

at der foretages yderligere landskabspleje, jf. fredningsbestemmelserne for Søby Sø og Søby Brunkulsleje for anslået 670.000 kr.

 

at anlægsudgifterne på i alt 750.000 kr. afholdes af tidligere frigivet anlægsbevilling på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 050095 Fredningen for Søby Sø og Søby Brunkulsleje. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-13-16 Sagsbehandler: Winnie Liza Post  

Proaktiv og opsøgende indsats i forhold til vandløbsvedligeholdelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Forvaltningen har arbejdet med forslag og initiativer til et endnu mere proaktivt og opsøgende arbejde i forhold til at opnå en øget brugertilfredshed omkring vandløbsvedligeholdelsen i Herning Kommune. Målet med tiltagene er en større brugertilfredshed med særlig fokus på landbrugserhvervet.

 

Sagen er senest behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 19. februar 2018, sag nr. 42.

 

Forvaltningen anbefaler, at de nævnte forslag til en mere proaktiv tilgang og supplerende indsatser for at øge brugertilfredsheden omkring vandløbsvedligeholdelse, med særligt fokus på landbrugserhvervet, godkendes.

Sagsfremstilling

 Teknik- og Miljøudvalgsmødet vedtog på udvalgsmøde den 6. november 2017, pkt. 205 følgende tiltag for at fremme brugertilfredsheden omkring vandløbsvedligeholdelse:

 

 1. Der udarbejdes en mobil løsning med oplysninger omkring grødeskæring og arbejdsplaner.
 2. Der udarbejdes en standardprocedurer i forbindelse med henvendelser og opfølgning fra forvaltningen.
 3. Arbejdsplaner gøres mere tilgængelige (via den mobile løsning).
 4. Der tilbydes årlige møder med vandløbslaugene.

 

Status på ovenstående tiltag er:

1. Mobilløsningen er under udvikling og ligger klar inden sæsonstart.

2. Der er udarbejdet en standardprocedure for henvendelser. Proceduren inkluderer

     en umiddelbar opfølgning på alle henvendelser.

3. Arbejdsplaner gøres mere tilgængelige via den nye mobilløsning.

4. Der afholdes årlige møder med vandløbslaugene. Der tilbydes deltagelse i møder

     og tilsyn efter lodsejernes behov.

     Forvaltningen har allerede deltaget i nogle af lodsejerlaugenes generalforsamlinger.

 

 

 

 

Nye proaktive tiltag for at øge tilfredshed

Yderligere forslag blev drøftet på Teknik- og Miljøudvalgets møde 19. februar 2018, pkt. 42, hvor følgende blev besluttet:

 

 1. Proaktiv dialog med etablerede lodsejerlaug/vandløbslaug.
 2. Udpegning af vandløbsstrækninger, der kræver ekstra opmærksomhed og en mere opsøgende indsats fra forvaltningen.
 3. Hurtig og effektiv indsats ved henvendelser til forvaltningen om afledning af vand.

 

Forvaltningen forslår følgende indsatser og handlinger på de tre ovenstående tiltag:

 

1.1

Tidligere er der afholdt opstartsmøder i de vandløbslaug, der selv har taget initiativ til dette. Fremadrettet vil forvaltningen aktivt tilbyde alle vandløbslaug et opstartsmøde om den kommende grødeskæring. Opstartsmøderne skal skabe mulighed for en god dialog om den kommende grødeskæringssæson. Oversigt over eksisterende vandløbslaug vedlagt som bilag.

2.1

Der udføres tilsyn forud for grødeskæringen på vandløbsstrækninger med behov for særlig opmærksomhed. På den måde kan forvaltningen være proaktiv i tilrettelser for sæsonens grødeskæring.

En gennemgang af vandløbsstrækninger, der erfaringsmæssigt kræver særlig stor opmærksomhed, viser sig i høj grad at være sammenfaldende med de områder, hvor der er oprettet et vandløbslaug.

 

Så den proaktive og opsøgende indsats vil fremadrettet særligt hænge sammen med opstarts- og dialogmøder med vandløbslaugene.

 

Derudover laves der som tidligere, tilsyn under og efter grødeskæring. Indsatsen fremadrettet vil være at tilbyde vandløbslaug (eller andre) en fælles gennemgang efter grødeskæring. Referater fra en fælles gennemgang vil gælde som en fælles accept og godkendelse af grødeskæringen.

 

Forvaltningen vil i grødeskæringssæsonen 2018, via ordinære driftsmidler på Serviceområde 04, Grønne Områder, tilknytte en ekstra tilsynsperson. Denne person skal udføre tilsyn og opfølgning på disse som en ekstraaordinær indsats. Denne indsats anses for en forsøgsordning i 2018. Viser den ekstra bemanding sig at være en succes, vil der være behov for en ekstrabevilling til en permanent ansættelse i 2019.

3.1

Svartid på henvendelser bliver 3 hverdage. Indenfor de tre dage skal der være aftalt et møde med den pågældende lodsejer eller opstartet en dialog omkring henvendelsen. En indsats i forhold til henvendelsen afhænger af behovet for yderligere data forud for en handling. Eventuelt i form af en opmåling i vandløbet.

 

Økonomi

Ansættelse af ekstra tilsynsperson over 4 måneder i efterårets grødeskæringssæson vurderes til at blive 125.000 kr. Udgiften afholdes indenfor den ordinære budgetramme på SO 04, Grønne områder.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at de foreslåede proaktive og supplerende indsatser for mere brugertilfredshed omkring vandløbsvedligeholdelse med særligt fokus på landbrugserhvervet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.03-P00-1-17 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Klimatilpasningsprojekt med afledning af vand fra Herning syd via omfartsvandløb vest om Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø, Erik Skibsted

Sagsresume

Byrådet besluttede 4. april 2017, pkt. 75 at der skulle udarbejdes en analyse og vurdering af muligheden for afledning af overfladevand fra Knudmosen syd for Herning og vest om Herning by. I dag løber vandet i Herningsholm Å, øst og nord om byen. Der ligger nu en rapport om dette.

 

Forvaltningen anbefaler, at resultatet tages til efterretning, og at forvaltningen sætter gang i arbejdet med en "Helhedsplan for vandhåndtering i Herningsholm Å med tilløb i og omkring Herning By".

Sagsfremstilling

Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik i 2012 en aftale om, at alle landets kommuner skulle udarbejde en klimatilpasningsplan. Den skulle kortlægge risikoen for oversvømmelse og skabe et overblik over nye investeringer i klimatilpasning. Kommunens klimatilpasningsplan blev vedtaget i 2014.
 
I 2013 blev der lavet en ny lovgivning, som gjorde det muligt, at Herning Vand A/S kunne medfinansiere klimatilpassede løsninger over jorden. På denne baggrund besluttede Herning Kommune og Herning Vand A/S at samarbejde om en række såkaldte KLIT-projekter (KLImaTilpasning). Formålet med disse projekter var at minimere risikoen for oversvømmelser langs Herningsholm Å. Det første projekt KLIT 1 er et bassin som ligger i Birk. Dette bassin forsinker afledningen af vand til Herningsholm Å. KLIT 2 i Knudmosen er undersøgt, men der er problemer med jordbundsforholdene (tørvejord). KLIT 3 ligger i Lillelund Engpark og forventes indviet inden sommerferien 2018. KLIT 4 ligger på de lave engarealer ved Gullestrup og er endnu ikke undersøgt.

 

Herning Kommune har sammen med Herning Vand undersøgt muligheden for at minimere afledningen af vand til Herningsholm Å. Projektet kaldes KLIT 5. Idéen med klimatilpasningsprojektet var, at lede overfladevand fra Knudmosen, vest om Herning til Tyvkær Bæk. Der er til tider problemer med at få "plads" til de store vandmængder i vores vandløb og vores regnvandsbassiner både i og langs Herningsholm Å og i dens tilløb. 

 

I den udarbejdede rapport, som er vedlagt sagen som bilag, vurderes der på to elementer:

 

1) Mulighederne for at anlægge tre forskellige forløb for at lede overfladevand fra Knudmosen (A) til Tyvkær Bæk, vest om Herning by (B).

 

2) Overordnet analyse af vandbalancen (overfladevand og grundvand) for Knudmosen og Herningsholm Å-systemet med det formål, at vurdere effekten af KLIT5.

 

 

 

Figur: De tre forslag til mulige løsninger.

 

I rapporten peger man på tre løsninger med forskellige forløb af rør, åbne grøfter og pumper. I de forskellige forløb skal vandet enten pumpes væk eller der skal graves meget dybt ned i et tætbebygget område. Der er lavet anlægsoverslag på 45 mio. kr. for den billigste løsning og 129 mio. kr. for den dyreste.

 

I forhold til den overordnede analyse af vandbalancen tyder de geologiske forhold ved Knudmosen på, at der er kontakt til det øvre grundvandsmagasin. Det vurderes, at en løsning med pumpning af vandet i den vestlige del af Knudmosen blot vil øge tilstrømning af vand og grundvand til mosen.  

 

Det konkluderes, at analyserne af tilførslen af overfladevand viser, at det især er vand fra arealer i det åbne land, der i situationer med vedvarende regn, medfører høj vandstand i vandløbene og i nogen tilfælde også oversvømmelser. 

 

På den baggrund foreslår forvaltningen at der ikke arbejdes videre med KLIT 5, men at der i stedet udarbejdes en helhedsplan for vandhåndtering i Herningsholm Å med tilløb i og omkring Herning By i et samarbejde med Herning Vand A/S.

 

Helhedsplanen skal i første omgang indeholde en screening af mulige områder til forsinkelse og dermed "parkering af vand" (se bilag). Her kan der udvælges det eller de områder, hvor vandet gerne må lave oversvømmelser på reguleret vis. Det delvist kommunalt ejede område mellem Gullestrupvej og Sundsvej har ved flere lejligheder været foreslået som et potentielt vådområde og som vandreservoir (området er udpeget som oversvømmelsesområde i kommuneplanen), men også andre områder kunne være relevante at undersøge. Screeningen skal følges op af effektvurderinger og lodsejerforhandlinger i forhold til en eventuel jordfordeling, erstatning eller kompensation. 

Resultatet af screeningen forelægges for Teknik- og Miljøudvalget. 

Økonomi

Den indledende screening kan finansieres af de uforbrugte midler på anlægsprojektet Afledning af vand fra Knudmosen (stednr. 020092). Af de oprindelige 500.000 kr. er der ca. 150.000 kr. tilbage.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at rapportens resultater tages til efterretning

 

at forvaltningen sætter gang i arbejdet med en "Helhedsplan for vandhåndtering i Herningsholm Å med tilløb i og omkring Herning By".

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-34-17 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Frigivelse af anlægsbevillinger til Vandplanprojekter i Karstoft Å og Fuglkjær Å

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

  X

   X

 

 Øvrige sagsbehandlere: Daniel Lindvig, Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

I Vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn er angivet, at der skal ske en indsats med hensyn til etablering af faunapassage ved spærringen (opstemning) i Karstoft Å ved Skarrildhus og vandløbsrestaurering i Fuglkjær Å.

 

Projekterne er fuldt finansieret via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Miljø- og fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud på i alt 4.138.803 kr. til vandløbsrestaureringsprojektet i Karstoft Å og 608.438 kr. til vandløbsrestaureringsprojektet i Fuglkjær Å. Kommunen kan søge om udbetaling af tilskuddet, når projekterne efter planen er gennemført ultimo 2018.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsindtægts- og anlægsudgiftsbevillinger til gennemførelse af vandløbsrestaureringsprojekterne.

Sagsfremstilling

I Vandområdeplan 2015-2021 er der i Herning Kommune angivet en række vandløb, hvor der skal ske en indsats i form af vandløbsrestaureringsprojekter m.m. Vandløbsrestaureringsindsatsen skal sikre god økologisk tilstand i vandløbene og skabe bedre levevilkår for fisk, planter og smådyrsfauna.

 

Indsatserne i Vandområdeplanen er de forslag til indsatser, som Vandrådet anbefalede kommunerne i 2014, og som kommunerne siden hen indsendte til Staten. Sagen er senest behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. august 2014, pkt. 168.

 

Kommunen kan søge tilskud til gennemførelse af vandområdeplansprojekterne via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen.

 

Der kan søges tilskud til 100 % finansiering af projekternes forundersøgelse, projektering og anlægsarbejde. Tilskuddet består af midler fra Den europæiske Hav- og Fiskerifond og midler fra Miljø- og Fødevareministeriet.

 

Karstoft Å

Herning Kommune vil i 2018 gennemføre et større vandløbsrestaureringsprojekt i Karstoft Å ved Skarrildhus. Projektet har til formål at skabe fri passage til 88,5 km vandløb opstrøms den nuværende opstemning ved møllesøen ved Skarrildhus. Projektet består i at føre vandløbet tilbage i det gamle forløb fra før vandmøllen blev bygget, for at sikre fuld passage ved stemmeværket ved møllesøen. Området med bygninger, møllekule, møllesø mv. bevares, som det er i dag. Projektskitse vedlagt. Se bilag 1.

 

Fuglkjær Å

Herning Kommune vil i 2018 gennemføre et vandløbsrestaureringsprojekt i Fuglkjær Å. Projektet har til formål at forbedre de fysiske forhold i vandløbet, hvorved yngel- og opvækstmulighederne for fisk forbedres, og der dannes levesteder for vandløbssmådyr og bedre forhold for vandplanter. Projektet består i udlægning af 15 gydebanker (hver á 8-20 meters længde), fjernelse af resterne af et gammelt opstemning i vandløbet samt indsnævring af vandløbsprofilet over en 300 meter lang strækning, hvorved vandløbets naturlige strømningsmønster understøttes. Projektområdet strækker sig fra umiddelbart nord for Skjernvej og nedstrøms i vandløbet til Brohus. Projektskitse vedlagt. Se bilag 2.

Økonomi

Karstoft Å

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til vandløbsrestaureringsprojekterne på i alt 4.138.803 kr. til projektet i Karstoft Å (se bilag). Tilsagnsbeløbet fordeler sig på udgifter til løn til eget personale, udgifter til konsulent og udgifter til selve anlægsarbejdet.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til udgifter til løn til eget personale samt konsulent- og anlægsarbejde i alt 4.139.000 kr. i forbindelse med gennemførelse af projektet i Karstoft Å.

 

Fuglkjær Å

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til vandløbsrestaureringsprojekterne på i alt 608.438 kr. til projektet i Fuglkjær Å (se bilag). Tilsagnsbeløbet fordeler sig på udgifter til løn til eget personale, udgifter til konsulent og udgifter til selv anlægsarbejdet.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til udgifter til løn til eget personale samt konsulent- og anlægsarbejde i alt 608.000 kr. i forbindelse med gennemførelse af projektet i Fuglkjær Å.

 

Udgifterne til projekterne finansieres fuldt ud via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Herning Kommune kan søge om udbetaling af tilskuddet ved Miljø- og Fødevareministeriet, når vandløbsrestaureringsprojekterne efter planen er gennemført ultimo 2018.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der til projektet i Karstoft Å meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 4.139.000 kr. i 2018 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt, Fjernelse af faunaspærring i Karstoft Å, Skarrildhus

 

at der til projektet i Karstoft Å meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 4.139.000 kr. i 2018 på Serviceområder 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandplansprojekt, Fjernelse af faunaspærring i Karstoft Å, Skarrildhus. Udgiften finansieres af tilskuddet

 

at der til projektet i Fuglkjær Å meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 608.000 kr. i 2018 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt, vandløbsrestaurering i Fuglkjær Å

 

at der til projektet i Fuglkjær Å meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 608.000 kr. i 2018 på Serviceområder 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandplansprojekt, vandløbsrestaurering i Fuglkjær Å. Udgiften finansieres af tilskuddet. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.01.00-A50-1-18 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Orientering om ny app by- og friluftskort for Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Karen-Louise Smidth, Hanne Thomsen-Mühlbrand, Pernille Rohde

Sagsresume

Som led i markedsføringen af Herning Kommunens mange natur- og friluftsfaciliteter og i realiseringen af kommunens friluftsstrategi er der lavet et nyt trykt friluftskort. På bagsiden af friluftskortet er det nye opdaterede bykort over Herning, Sdr. Felding, Kibæk, Aulum, Vildbjerg og Sunds. Kortene er forsynet med pejlemærker, symboler og piktogrammer, der gør, at det let for borgere og turister at finde frem til relevante steder og oplysninger. Det trykte kort taler direkte sammen med den nyudviklede frilufts-app under VisitHernings app. Materialerne bidrager også til realisering af byrådets arbejdsgrundlag.

 

Forvaltningen anbefaler, at det nye by- og friluftskort og app'en tages til orientering.

Sagsfremstilling

Siden foråret 2017, har Teknik og Miljø i samarbejde med VisitHerning, arbejdet på videreudvikling af eksisterende VisitHerning app-løsning. Det betyder, at app´en nu også kan anvendes til at finde gode skov- og natursteder og alle de øvrige friluftsfaciliteter, samkørselspladser og cykelruter, som findes i Herning Kommune. Det nye kort vil blive omdelt på mødet.

 

Bl.a. i udarbejdelse af Friluftslivsstrategien og realisering af indholdet i denne, er forvaltningen blevet opmærksom på, at rigtige mange potentielle brugere, borgere samt ikke mindst kommunens egne mange institutioner og skoler, ikke kender til Herning Kommunes mange muligheder for natur- og friluftsoplevelser og hvordan de finder dertil.

 

Den fælles løsning i samarbejde med Visit Herning

Undersøgelser viser, at borgerne sjældent leder efter info på kommunens hjemmeside. I langt højere grad benyttes google og andre søgetjenester til at finde information. I en sådan søgning står Visit Herning rigtig stærk. Samtidig har Visit Herning ofte bedt kommunen om faktuelle oplysninger om kommunale steder og anlæg, som ønskes formidlet også til gæster og turister i Herning. Som en del af aftalen, har kommunen fået adgang til selv at indlægge og opdatere lag i Guide-DK, en fælles database, hvor alle i hele turistbranchen kan hente information. På den måde sikres det, at det er korrekte og opdateret materiale, der videregives. Forvaltningen arbejder løbende på opdatering af disse data.

 

Som noget helt nyt, er der nu også koblet digitale kort på app´en, som fungere fint fra den smartphone, som borgerne alligevel har med sig. Det betyder, at man også via kort, også kan finde frem til natursteder og faciliteter tæt på, hvor du er.

 

Produkterne bidrager også til realisering af Byrådets arbejdsgrundlag.

Samtidig med udgivelse af by- og friluftskortet samt app´en, har Teknik- og Miljø bidraget til realisering af flere af de mål, som indgår i Byrådets arbejdsgrundlag i perioden 2018-21. Fra arbejdsgrundlaget kan bl.a. nævnes: "Også aktiviteter i det fri er vigtige for folkesundheden, og Herning Kommunes geografi byder på enestående muligheder for at bevæge sig i naturen. Derfor har Byrådet et særskilt øje på mulighederne for at skabe flere tilbud om udendørs aktiviteter. Eksisterende ruter og stier til fx mountainbikes kan gøres mere tilgængelige og markedsføres vi hjælp af app". Byrådet formulere også, at "grønne oaser tæt på bymidten i Herning, Ikke mindst Knudmosen, skal sættes yderligere i spil som rekreative områder med mulighed for både leg og motion". Det er også et politisk mål "at flere borgere skal få øje på de unikke muligheder".

 

Med den nye fælles app og med det nye by- og friluftskort, har forvaltningen samtidig bidraget til at realisere nogle af byrådets mål.

 

Markedsføring

Nyheden har været omtalt i Herning Folkeblad og på kommunens facebook-side. Desuden har forvaltningen været ude på torve og pladser, for at sælge budskabet om de nye muligheder, og for at uddele kort og påskeæg, som også forud var annonceret i onsdagsavisen, Herning Folkeblad.

 
I dagene op til påsken fredag den 23. marts ved Biblioteket på Tinghuspladsen i Herning og Brugsen i Sunds. Mandag den 26. marts ved centrale handelssteder i Sdr. Felding, Kibæk, Vildbjerg og Aulum. Annonceringen i avisen og nyhedens interesse gav mange besøgende, som oven i købet fik et påskeæg, hvis de på deres mobil kunne vise, at den nye Visit app var installeret.

 

Folkebladet lavede i omtalen fra biblioteket ovenikøbet en video om, hvordan man som borger installerer og kan bruge appen, som blev lagt på AOH-hjemmesiden. Her link til video fra AOH

 

Endelig er der lavet nogle holdere, der sammen med kortene er omdelt til restauranter, hoteller og overnatningssteder m.fl., hvor borgerne kan hente det nye kort, som også fås på alle kommunens biblioteker. I alt er der omdelt 18.000 stk.

 

Teknik- og Miljøudvalget kan evt. overveje, om sagen også skal videresendes til orientering i Byrådet, da løsningerne bidrager til realisering af arbejdsgrundlaget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at de nye by- og frilufkort samt den tilhørende app-løsning tages til orientering.  

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-560-06 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering om møde i Grønt Råd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Der har været afholdt møde i Grønt Råd den 22. marts 2018. Der var 7 punkter på dagsordnen.

 

Forvaltningen anbefaler, at referatet tages til orientering.

Sagsfremstilling

Der har været afholdt møde i Grønt Råd den 22. marts 2018.

 

Der var følgende 7 punkter på dagsordnen:

 

 • Overfladevand i Herning og hvordan træer/skov i en 20 års plan kan afhjælpe grundvand og overfladevand i uhensigtsmæssig form
 • Borgersamarbejdspuljen 2018
 • Vandløbsrestaureringsprojekt ved Skarrildhus i Karstoft Å
 • Orientering fra Naturrådets arbejde
 • Invasive arter
 • Naturindsatsen 2017
 • Naturindsatsplaner for 2018

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at referatet fra Grønt Rådsmøde 22. marts 2018 tages til orientering.

Beslutning

Referatet taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.02.02-P21-1-18 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Fastsættelse af hyppighed for kontrol og orientering om ny drikkevandsbekendtgørelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

 

Sagsresume

Den nye drikkevandsbekendtgørelse trådte i kraft den 27. oktober 2017. Bekendtgørelsen er meget anderledes end tidligere udgaver og ændrer reglerne for kontrol af drikkevand på væsentlige punkter. (Bekendtgørelse nr. 1147 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg af den 24. oktober 2017).

  

Forvaltningen anbefaler, at hyppigheden for forenklet kontrol for vandforsyninger, der leverer til 2-4 huse, fastsættes til hvert 5. år, og at hyppigheden for vandforsyninger, der leverer til 5-9 huse fastsættes til hvert 3. år.

Sagsfremstilling

Bekendtgørelsen deler vandforsyningerne op i følgende kategorier, i forhold til hvad anlægget forsyner:

 

Anlægget forsyner:

Krav i bekendtgørelsen

Én husstand

 

Ingen

Én husstand med kommerciel eller offentlig aktivitet eller fødevareproduktion

 

Kommunen skal fastsætte et kontrolprogram.

2- 9 huse

 

Skal lave en ”forenklet kontrol”. Kommunen skal fastsætte en hyppighed.

 

2-9 huse med kommerciel eller offentlig aktivitet eller fødevareproduktion

 

Kommunen skal fastsætte et kontrolprogram.

Almene Vandværker (over 9 husstande)

Kommunen skal fastsætte et kontrolprogram.

 

 

Én husstand

Ejendomme med egen forsyning, som ikke bruger vandet til andet end almindelig husholdning er ikke længere omfattet af krav om kontrol og vandkvalitet.

Forvaltningen har dog valgt at sende brev ud til alle de ejendomme, hvor det er over 5 år siden der sidst er lavet kontrol. Brevet er et tilbud om at bestille en kontrol via forvaltningen, så prisen for prøven er meget lav.

Kommunen har stadigvæk mulighed for at påbyde rent vand på en ejendom, hvis Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer at vandet er sundhedsskadeligt. Forvaltningen forventer dog ikke at følge op på prøveresultaterne med andet end rådgivning.

 

2- 9 husstande

Vandværker, der leverer vand til 2 – 9 husstande til husholdningsbrug skal lave en "forenklet kontrol". Tidligere var hyppigheden 5 år for alle, hvilket også er styrelsens anbefaling i forslaget til vejledningen. Med en hyppighed på 5 år, kan der gå meget lang tid mellem kontrol af nogle ledninger i systemet. Hyppigheden bør tilpasses antal ejendomme, og prøverne tages i forskellige ender af ledningsnettet.

 

Med baggrund i styrelsens anbefaling foreslår forvaltningen, at hyppigheden for forenklet kontrol for vandforsyninger, der leverer til 2-4 huse fastsættes til hvert 5. år.

Forvaltningen foreslår, at hyppigheden for vandforsyninger, der leverer til 5-9 huse fastsættes til hvert 3. år, fordi der her er tale om et større ledningsnet som påvirker flere ejendomme.

 

Nedenstående viser hvor mange vandforsyninger i kommunen, der er omfattet af beslutningen:

 

Antal husstande i vandforsyningen

Antal vandforsyninger i Herning Kommune

Tidligere vedtaget hyppighed

Forslag til ny hyppighed

2 - 4

43

hvert 5. år

hvert 5. år

5 - 9

8

hvert 5. år

hvert 3. år

 

Fastsættelse af kontrolprogram

Den nye bekendtgørelse har 2 grupper af stoffer, benævnt gruppe A og gruppe B. Gruppe A består af 7 stoffer og svarer stort set til en forenklet kontrol, eller den kontrol vandværkerne tidligere udførte ved forbrugers aftapningshane. Gruppe B er de øvrige stoffer, som bekendtgørelsen fastsætter en grænseværdi for. Det er stofgrupper, som uorganiske stoffer, pesticider og nedbrydningsstoffer, metaller og organiske mikroforureninger.

 

Kommunen har mulighed for at tage nogle stoffer ud af programmet efter konkret vurdering for hvert enkelt vandforsyningsanlæg. Vandforsyningen har desuden mulighed for selv at lave en risikovurdering og på den baggrund få fritaget stoffer fra programmet. Denne mulighed vil dog kun være relevant for større vandværker, da der er ret omfattende krav til risikovurdering.

 

Hyppigheden for kontrol af gruppe A og B er fastlagt i bekendtgørelsen, ud fra hvor meget vand, der leveres pr. dag. Det er således kun de enkelte stoffer, som kan ændres i et kontrolprogram for de enkelte vandforsyninger. Der kan udtages stoffer af kontrollen på baggrund af tidligere analyser, eller hvis gennemgang af forureningstrusler kan sandsynliggøre, at stoffet ikke forekommer i vandet.

  

Fastsættelsen af et kontrolprogram skal så vidt muligt ske efter indstilling fra vandforsyningen, men da der er tale om nye regler, har forvaltningen lavet et udkast til program for de enkelte anlæg. Programmet for alle vandforsyningsanlæg skulle være fastsat pr. 1. januar 2018, dette har dog ikke været muligt at nå.

 

Enkelthusstande og 2-9 husstande med kommerciel eller offentlig aktivitet eller fødevareproduktion

Krav til kontrol for mange af disse anlæg er øget i den nye bekendtgørelse, da mange af disse før kun fik lavet en forenklet kontrol hvert 5. år.

 

Miljøstyrelsen har på deres hjemmeside uddybet, hvad begrebet ”kommerciel eller offentlig aktivitet”, dækker over. Deres liste indeholder institutioner, restauranter, hospitaler, hoteller, forlystelsesetablissementer, skoler, fritidsanlæg, sportsanlæg, kaserner, campingpladser, indkøbscentre, udlejningsejendomme, Bed & Breakfast, dagplejere og plejefamilier.

 

En foreløbig gennemgang viser, at ca. 190 ejendomme er omfattet af ovenstående liste. Hovedparten er udlejningsejendomme. Forvaltningen har dog ikke tidligere registreret vandforsyningerne efter denne opdeling, og derfor vil data kunne ændre sig efter tilbagemeldingen fra ejerne. Forvaltningen har skrevet et høringsbrev til ejerne af de 190 ejendomme, dels for at høre om vores registreringer er korrekte og dels for at gøre opmærksom på de nye krav.

 

Forvaltningen har en forventning om at kunne lave en prisaftale med et laboratorium, tilsvarende den aftale vi tidligere har lavet om forenklet kontrol, hvor prisen ved bestilling gennem kommunen er meget lav. Men det kræver, vi har en endelig liste med ejendomme, som skal have udført denne kontrol.

 

Før udsendelse af brevet har vi har lavet en gennemgang af kortlagte jordforureninger beliggende 100 meter fra alle ejendommene. På baggrund af denne gennemgang er mange af stofferne i gruppe B taget ud af det foreslåede kontrolprogram, f.eks de organiske mikroforureninger. Vi har generelt ikke taget pesticider ud af programmet, men efterfølgende har vi gjort det på specifikke ejendomme, hvor ejer har oplyst, at omkringliggende jord er økologisk drevet gennem mange år. Derfor er forureningsrisiko fra pesticider vurderet til at være minimal på disse vandforsyninger.

 

Fødevarestyrelsen har udtalt at mælkeproducenter ikke er omfattet af bekendtgørelsen. Det er op til den enkelte producent at dokumentere, at vandet er rent, men at det ikke skal være drikkevandskvalitet. I den tidligere bekendtgørelse var kvalitetskrav til vand til malke- og mælkerum specifikt angivet. Der har derfor de sidste par måneder været modstrid i udtalerne fra Fødevareministeriet og Miljøstyrelsen om kontrol af vand til fødevareproduktion. Forvaltningen har ikke sendt orientering til mælkeproducenter.

 

 

 

 

 

Almene vandværker

Forvaltningen har sendt høring af kontrolprogram for de næste 5 år til alle almene vandværker, og langt de fleste har allerede accepteret programmet, og sat det i værk. Programmerne er lavet ud fra forslag til vejledningen om den nye bekendtgørelse. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

 

at hyppigheden for en ”forenklet kontrol” for 2-4 husstande fastsættes til hvert 5. år

 

at hyppigheden for en ”forenklet kontrol” for 5-9 husstande fastsættes til hvert 3. år.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-179-18 Sagsbehandler: Thomas G. Frydensbjerg  

Theresavej 1, Herning - Tilbygning til kontor

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Der er søgt om tilladelse til at opføre 323 m² tilbygning til det eksisterende kontorbyggeri, som huser C.C. Contractor A/S på ejendommen Theresavej 1, Herning. Tilbygningen opføres i samme byggestil som den eksisterende bygningsmasse, med respekt for bygningens arkitektur og materialevalg.

 

Naboen mod nord har fremsendt indsigelser vedr. skygge-, indblik- og lysgene samt byggestøj og værdiforringelse.

 

Forvaltningen anbefaler tilbygningens placering, størrelse og arkitektur, da den vurderes at være en naturlig forlængelse af den eksisterende bygningsmasse og en fin overgang mellem erhvervsområdet mod syd og boligområdet mod nord, uden større gene for naboerne.

Sagsfremstilling

Tilbygningen støtter ejendommens dominerende elementer, så ejendommens arkitektoniske udtryk som helhed bevares.

 

Bygningen er tegnet af Jan Utzon i 1984 for Tankskibsrederiet Herning. Jan Utzon er søn af arkitekt Jørn Utzon. Ejendommen er ikonisk og bærer flere af de kvaliteter og karakteristika, som Utzon er kendt for, blandt andet en let aflæselig konstruktion og en ærlighed og forståelse for materialer og deres egenskaber. Ejendommens tyngde spiller fint sammen med tagets lethed, hvor form og funktion hænger tæt sammen. Ejendommen har et unikt arkitektonisk udtryk, hvor tagets udformning er en reference til havets bølger.

 

Forvaltningen har foretaget en SAVE-vurdering (bevaringsværdi) af ejendommens arkitektur. Ejendommen er vurderet til at have en bevaringsværdi på 2.

 

Forvaltningen vurderer, at tilbygningens placering ved Silkeborgvej er en naturlig forlængelse af den eksisterende bygning og dennes arkitektur.

 

Bygningen vil fra nord fremstå som en bygning i 2 etager, da tilbygningen er projekteret med de karakteristiske ovenlys/lyskasser på taget. Overlysene er en del af bygningens arkitektur, og samt de sikrer tilfredsstillende dagslys i arbejdsrummene.

 

Tilbygningen placeres skråt på naboskellet mod nord. Tilbygningen er, hvor den er nærmest, 4,4 m fra naboskellet, og hvor der er længst væk er den 7,9 m fra naboskellet.
Der er mellem tilbygningen og naboskel projekteret en kældertrappe som adgang til depot og personalefaciliteter i kælderen.

 

Tilbygningen har en bygningshøjde på 6,85 m over terræn, hvor den er højest. Tilbygningens placering og højde er, hvor den er nærmest naboskel, under det skrå højdegrænseplan på 1,4 x afstanden til naboskel, som er retningsgivende for vurderingen af bygningshøjden i forbindelse med eksempelvis enfamiliehuse.

 

Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan. Området er i kommuneplanen udlagt til blandet bolig og erhverv, hvor rammens hensigt er, at bygninger kan opføres i 2 etager med en bygningshøjde 8,5 m over terræn.

Den eksisterende bebyggelse i området er en blanding af boliger og erhverv. Der er på naboejendommene boliger mod nord, syd og vest. Mod øst er en større trafikeret vej (Silkeborgvej).

 

Ejendommen har en let genkendelig form, som blandt andet kan ses fra Dronningens Boulevard ved ankomsten til Herning. Ejendommen er placeret langs Silkeborgvej, og er en fin overgang mellem erhvervsområdet og boligområdet.

 

De nærmeste ejendomme er indrettet til boligformål, hvilket vurderes at have været situationen siden opførelsen af kontorbyggeriet i 1984.

Ejendommens anvendelse har siden 1984 været erhverv, hvor den blev opført til firmaet Herning Shipping. Der er løbende over årene sket mindre udvidelser af erhvervsarealet.

 

Indsigelse:

I forbindelse med sagsbehandlingen har forvaltningen foretaget en høring af de naboer, som er vurderet at have en individuel interesse i sagen.  

 

I forbindelse med høringen er der, fra naboen mod nord, fremsendt en indsigelser vedr. skyggegene på deres opholds- og friareal, på baggrund af bygningens arkitektur, herunder bygningens højde. Indbliksgene fra vinduer i arbejdsrummene samt kældertrappen, hvor det foreslås, at vinduerne matteres og trappen inddækkes. Eventuel lysgene, hvis tilbygningens facade belyses, som den eksisterende bygning. Et håb om at reducere byggestøjen i forbindelse byggearbejdet. Værdiforringelse af deres ejendom med et ønske om kompensation.

 

Forvaltningens vurdering:

Forvaltningen anbefaler tilbygningens placering, størrelse og arkitektur, da den vurderes at være en naturlig forlængelse af den eksisterende bygningsmasse og en fin overgang mellem erhvervsområdet mod syd og boligområdet mod nord.
Tilbygningens placeringen vurderes at medføre en hensigtsmæssig disponering af grunden og sikrer, at de gode parkeringsforhold på ejendommen bevares.

 

Forvaltningen vurderer, at tilbygningen medfører en begrænset skyggegene på naboejendommene, da tilbygningens placering, på trods af bygningens længde, medfører en begrænset skygge på naboejendommen. Generne vurderes at være størst midt på dagen, specielt om foråret og efteråret, hvor solen står relativt lavt på himlen.

 

Det vurderes ligeledes, at tilbygningens indflydelse på området vil virke positivt, da ejendommens samlede bygningsmasse, herunder højde, virker som en fin støjafskærmning for trafikstøjen fra Silkeborgvej.

 

Forvaltningen vurderer endvidere, at tilbygningens vinduer mod nord, som har en afstand på mere end 4 m til naboskel, samt kældertrappens placering vil medføre en kortvarig mulighed for indblik uden større gene for naboen. Det vurderes, at der ikke opstår gene, da der er en større og relativ tæt hæk i naboskel med en højde på omkring 2 m. Der ud over er der mellem tilbygningen og naboskel er anlagt et grønt friareal.

 

Forvaltningen vurderer ikke, at det fremgår af ansøgningen, at facaden belyses. Såfremt ansøgeren ønsker en belysning, vil det ske i overensstemmelse med Herning Kommunes retningslinjer for skiltning.

 

Forvaltningen vurderer, at indsigelsen vedr. værdiforringelse af naboejendommen ligger uden for forvaltningens afgørelse.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles tilladelse til det ansøgte på baggrund forvaltningens helhedsvurdering.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1793-07 Sagsbehandler: Vivi Kjær  

Herning Lufthavn S/I - Regnskab 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jacob Philipsen

Sagsresume

Den selvejende institution Herning Lufthavn S/I fremsender årsrapport for 2017 til behandling og godkendelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at årsrapporten for 2016 for Herning Lufthavn S/I godkendes.

Sagsfremstilling

Årsrapporten er aflagt efter samme retningslinjer som hidtil.

 

Selskabets revisor anfører i sin påtegning, at årsrapporten giver et retvisende billede.

 

2 bestyrelsesmedlemmer er udtrådt og har ikke underskrevet årsrapporten. Størstedelen af bestyrelsen har godkendt årsrapporten den 20. februar 2018.

 

Årets resultat udviser et overskud på 4.532 kr.

 

Bestyrelsen har i sin beretning konkluderet, at resultatet anses for at være rimeligt tilfredsstillende, idet der har været en fremgang i erhvervsflyvning på ikke mindre end 45% i startafgifter. Årets økonomiske resultat på startafgifter i alt anses også for tilfredsstillende. Der har været en stigning i startafgifter på 25% i 2017, hvilket delvis skyldes tilstedeværelsen af faldskærmscentret "DropZone". Der har også været en pæn fremgang på årskort. Det er første gang, startafgifter viser overskud i forhold til budgettet.

 

I regnskab 2017 fremgår det, at der fortsat er hensat 380.000 kr. til vejrstation/GPS-anflyvning (den samlede investering vil beløbe sig til 300.000 - 400.000 kr.).

 

Udbygningen skal muliggøre GPS anflyvninger, hvorved muligheden for tiltrækning af erhvervsflyvninger vil blive forøget.

 

Langsigtet gældsforpligtelse på 405.858 kr. Gældsforpligtelsen består af lån fra Herning Kommune til lysanlæg kr. 220.000 samt 185.858 kr., der er lån af Herning Kommune og videre udlånt til Herning Lufthavn ApS vedr. tankanlæg.

 

Der er i 2017 afskrevet 20.000 kr. på en traktor, der i 2014 blev udskiftet med en væsentlig større traktor.

 

Overskuddet fremkommer ved, at der ikke er forbrugt midler til vedligeholdelse og anskaffelse i øvrigt i 2017. Herning Kommune har beskåret sit tilskud til driften af pladsen med 200.000 kr. Der er derfor i 2017 ikke afsat midler til vedligeholdelse og anskaffelse i øvrigt.

 

Egenkapitalen er opskrevet i forhold til 2016, således at den er positiv med 88.189 kr.

 

På det foreliggende grundlag anbefaler forvaltningen, at årsrapport for 2017 for Herning Lufthavn S/I godkendes.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at årsrapport for 2017 for Herning Lufthavn S/I godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1793-07 Sagsbehandler: Vivi Kjær  

Herning Lufthavn S/I - driftsbudget 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jacob Philipsen

Sagsresume

Bestyrelsen for den selvejende institution S/I Herning Lufthavn fremsender forslag til driftsbudget 2019 til behandling.

 

Forvaltningen anbefaler, at der i 2019 bibeholdes et driftstilskud til S/I Herning Lufthavn på 473.000 kr.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for S/I Herning Lufthavn har stadig en forventning om at få GPS anflyvningsprocedure godkendt, forhåbentlig i 2018, hvilket vil gøre det muligt at få øget erhvervsflyvningen med jetfly fra udlandet i forbindelse med gæster til MCH. En GPS anflyvning forventes at kræve en øget teknisk standard på lufthavnen. Denne investering er beregnet til mellem 300.000 - 400.000 kr. Der er derfor i regnskabsårene fra 2012 - 2015 hensat i alt 380.000 kr. til dette formål.

 

Hvis denne øgede indtjening ikke manifesterer sig, vil eneste anden måde at inddække det budgetterede underskud være at lukke lufthavnen i perioder.

 

Der er endvidere en forventning om et samarbejde med Brand & Redning MidtVest, således at der kan anskaffes kvalificeret udstyr, der gør Brand og Redning MidtVest i stand til at hjælpe Herning Lufthavn med at indfri krav til modtagelse af fly fra udlandet med over 19 personer.

 

S/I Herning Lufthavn har i 2013 modtaget et lån på 300.000 kr. til etablering af nyt tankanlæg fra Herning Kommune. Pengene er videre udlånt til Herning Lufthavn ApS, der forestår den samlede ydelse på lånet. På den baggrund er lånet udgiftsneutralt for S/I Herning Lufthavn, hvorfor det ikke optræder i budgettet. Forpligtelsen påfalder stadig S/I Herning Lufthavn, hvilket også påpeges i den af Partner Revision godkendte Årsrapport 2013 for S/I Herning Lufthavn.

 

Konsekvenser i forhold til det nedjusterede budget:

Det viser sig, at S/I Herning Lufthavn med det nedjusterede budget ikke vil kunne køre rundt i længere tid, hvis der hverken er afsat midler til vedligeholdelse eller investering i tekniske anlæg og installationer.

 

Derfor er bestyrelsen i S/I Herning Lufthavn og bestyrelsen for Herning Lufthavn ApS i gang med et oplæg til sammenlægning af driften på Herning Lufthavn. Der vil kunne opnås besparelser herved. Herning Lufthavn ApS har til formål at udvikle erhvervsmæssig flyvning på Herning Lufthavn. Det vil derfor være en fordel at samle driften i et selskab under forudsætning af, at det nye selskab vil kunne opnå de samme vilkår og tilskud til driften som det nuværende S/I.

Økonomi

Driftsbudgettets resultat for 2019 (før kommunalt driftstilskud) udviser en nettoudgift på 473.000kr. Løn til flyvepladsleder kr. 372.000, løn til flyvepladsassistent 96.000kr. og en flyvepladsafløser 60.000 kr. Total 528.000 kr.

 

Herning Kommune har i rammen for 2019 afsat et kommunalt driftstilskud på 473.000 kr.

 

Herning Kommune har hidtil givet tilsagn om at indestå for lønudgiftsbetalinger på S/I Herning Lufthavn, således at man har sikkerhed for, at status som offentligt godkendt flyveplads med flyvepladsleder kan opretholdes. Lønudbetalingen overstiger det af Herning Kommune afsatte driftstilskud til S/I Herning Lufthavn.

 

Budgettet er i balance.

 

Flyvepladslederen er fra 1. oktober 2017 midlertidigt gået ned i tid til 30 timer ugentligt. Derfor er timer til flyvepladsleder-assistent forhøjet med 7,5 timer ugentligt. Hertil er der budgetteret med 60.000 kr. til afløser og til vikar er der afsat 7.500 kr. Mandskabsmæssigt gør dette, at lufthavnen kan holde åbent om lørdagen i sommerhalvåret.

 

For at opnå en besparelse i budgettet på 200.000 kr. er der afsat kr. 0 til anskaffelse af tekniske anlæg og installationer i 2016 - 2019.

 

Faldskærmscentret, der blev oprettet på Herning Lufthavn i 2015, vil køre videre i 2018 og 2019. Dette betyder øget aktivitet på lufthavnen og derved også stigende indtægter for lufthavnen.

 

Forvaltningen anbefaler, at der i 2019 bibeholdes et driftstilskud til S/I Herning Lufthavn på 473.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at budgettet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-17 Sagsbehandler: Eva Kanstrup  

Præsentation af udvalgets opgaveområder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Præsentation af udvalgets opgaveområder og økonomi, samt forvaltningens organisering.

Sagsfremstilling

Introduktion til fagområdet Drift og Service (parker, veje og renholdelse) ved afdelingsleder Peter Dalsgaard.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at præsentationen tages til orientering.

Beslutning

Præsentationen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 00.32.00-P19-1-01 Sagsbehandler: Peter Dalsgaard  

Orientering om Årsrapport 2017 for Drift og Service

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Drift og Service i Teknik og Miljø udarbejder hvert år en årsrapport. Det økonomiske regnskab aflægges efter principperne i Årsregnskabsloven. Regnskabet indgår som en del af Herning Kommunes samlede regnskab.

 

Forvaltningen anbefaler, at årsrapporten godkendes.

Sagsfremstilling

Regnskabet er udarbejdet efter principperne i årsregnskabsloven og viser en omsætning på 89 mio. kr. og et positivt driftsresultat på 4,258 mio. kr.

 

Opgøres resultatet i henhold til regelsættet for kommunernes regnskabsaflæggelse udgør nettoindtægten 1,916 mio. kr.  Der var budgetteret med en nettoindtægt på 1,751 mio. kr.

Merindtægten på 0,165 mio. kr. er søgt overført til 2018.

 

Differencen mellem kommunens regnskabsaflæggelse og resultatet i Drift og Service skyldes, at der i kommunens regnskabsaflæggelse er kalkuleret med et budgetoverskud på 1,751 mio. kr., samt at der i årsrapporten er indregnet afskrivninger på bygninger og materiel samt differencer i lagerbeholdningerne.

 

Omsætningen og driftsresultatet i 2017 er bedre end i 2016.

 

Miljøregnskabet efter miljøledelsessystemet ISO 14001 (Grønt regnskab 2017) og det sociale regnskab (CSR-rapport 2017) er vedlagt som bilag. 

Økonomi

Merindtægten på 165.000 kr. indgår i den samlede regnskabs- og overførselssag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Årsrapporten 2017 - Drift og Service park/vej-området godkendes og sendes til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 22.11.02-P19-1-17 Sagsbehandler: Eva Freidahl Graae  

Tildeling af tilladelser til shuttlebiler i forbindelse med VM i ishockey

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

I perioden 4.-17. maj 2018 afholdes VM i ishockey i Herning. I den forbindelse er der behov for etablering af transport af akkrediterede personer tilknyttet Ishockey VM 2018 P/S, idet de eksisterende transportmuligheder ikke dækker behovet

 

Forvaltningen anbefaler, at Ishockey VM 2018 P/S tildeles en tilladelse til afvikling af dette transportbehov med 33 shuttlebiler.

Sagsfremstilling

I henhold til § 13 i bekendtgørelse om taxikørsel mv. lov bekendtgørelse nr. 405 af 5. august 2012 kan Herning Kommune give tilladelse til: At kørsel, ved større kørselsarrangementer i forbindelse med statsbesøg, store internationale konferencer og lignende arrangementer af begrænset tidsmæssig udstrækning, kan udføres uden tilladelse til taxi- eller limousinekørsel, såfremt den pågældende kørsel ikke kan dækkes af køretøjer omfattet af allerede udstedte tilladelser til taxi- eller limousinekørsel.

 

Ishockey VM 2018 P/S, der afholdes i perioden 4.-17. maj 2018, har anmodet om at tilladelse til at benytte 33 shuttlebiler under arrangementet "2018 IIHF Ice Hockey World Championship".

 

Det er Herning Kommunes vurdering, at der er tale om et større internationalt arrangement, som er af en begrænset tidsmæssig udstrækning.

 

Shuttlebilerne skal udelukkende anvendes til at transportere akkrediterede personer mellem de forskellige afviklings, - opholds- samt overnatningssteder. Således er det ikke privat personer, der transporteres.

 

Bilerne skal endvidere stå til rådighed hele tiden, - uden mulighed for at køre andre ture end den pågældende kørsel, hvorfor det vurderes, at kørslen ikke vil kunne dækkes af de i Herning Kommune allerede udstedte taxitilladelser.

 

Der har været dialog med Herning Taxa omkring dette og tilkendegivelsen herfra er, at det er korrekt, at Herning Taxa ikke kan dække dette behov.

 

På den baggrund anbefales, at der gives tilladelse efter § 13, som beskrevet ovenfor.

 

Endvidere at tilladelsen gives på følgende vilkår:

 

 1. Der må alene transporteres personer, der er akkrediterede til arrangementet.

 

 1. Der må ikke opkræves betaling for transporten af den ovennævnte personkreds.

 

 1. Shuttlebilerne skal være tydeligt afmærket, så de kan kendes fra andre biler, f. eks ved event logo, sponsorlogo eller andet. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Ishockey VM 2018 P/S meddeles tilladelse til at benytte 33 shuttlebiler under arrangementet "2018 IIHF Ice Hockey World Championship" i perioden 4.-17. maj 2018. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 22.11.02-P19-1-17 Sagsbehandler: Eva Freidahl Graae  

Tildeling af tilladelse til kørsel under VM i ishockey - indehavere af taxitilladelser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

I perioden 4.-17. maj 2018 afholdes VM i ishockey i Herning. De etablerede transportmuligheder forventes ikke til fulde at kunne dække efterspørgslen for transport af privatpersoner

 

Forvaltningen anbefaler, at der i perioden 4.-17. maj 2018 gives tilladelse til, at taxitilladelsesindehavere fra andre kommuner kan køre taxikørsel i Herning Kommune pga. afvikling af VM i ishockey.

Sagsfremstilling

I henhold til § 13 i bekendtgørelse om taxikørsel m.v. lov bekendtgørelse nr. 405 af 5. august 2012 kan Herning Kommune give tilladelse til: at kørsel ved større kørselsarrangementer i forbindelse med statsbesøg, store internationale konferencer og lignende arrangementer af begrænset tidsmæssig udstrækning, kan udføres uden tilladelse til taxi- eller limousinekørsel, såfremt den pågældende kørsel ikke kan dækkes af køretøjer omfattet af allerede udstedte tilladelser til taxi- eller limousinekørsel.

 

Det er Herning Kommunes vurdering, at der er tale om et større internationalt arrangement, som er af en begrænset tidsmæssig udstrækning.

 

Det er forventningen, at de køretøjer, der i dag har tilladelse til taxikørsel i Herning Kommune, ikke vil kunne dække den efterspørgsel privatpersoner vil have i perioden, forventeligt især lige i timerne før og efter kampene. Det skyldes, at mængden af tilskuere, der forventes ifm. arrangementet, langt overstiger kapaciteten af taxaer, samt at køretøjer under Herning Taxas bestillingskontor endvidere er optaget af kommunal kørsel både om morgenen og om eftermiddagen. Den i øvrigt etablerede offentlige transport forventes ikke at mindske efterspørgslen på taxaer væsentligt.

 

Herning Taxa og Herning Kommune har derfor en fælles interesse i at udvide kapaciteten, så borgerne kan transporteres som foretrukket, og branchen i videst muligt omfang kan levere dækkende taxikørsel. Der har været dialog med Herning Taxa omkring dette, og tilkendegivelsen herfra er, at det er korrekt vurderet, at Herning Taxa, Tommy's Taxa samt de 6 tilladelser til erhvervsmæssig persontransport, som er tilsluttet et kørselskontor i kommunen, ikke alene kan dække den forventede efterspørgsel på privatkørsel. Det er derfor ønsket, at Herning Taxa kan invitere tilladelsesindehavere fra andre kommuner til at hjælpe med at afvikle kørslen, hvilket kræver ovennævnte tilladelse.

 

På baggrund af ovenstående vurderes endvidere, at den væsentlig øgede mængde turister/fans, der vil være i byen og omegnen, medfører, at den pågældende kørsel ikke vil kunne dækkes af de i Herning Kommune allerede udstedte taxitilladelser.

 

På den baggrund anbefales, at der gives tilladelse efter § 13, på følgende vilkår:

 

1. Tilladelsesindehaver skal have en gyldig udstedt og operativ taxitilladelse

     udstedt fra anden kommune.

 

2. Bilen der anvendes skal være godkendt til taxakørsel efter de normale

    regler i taxaloven. Der skal anvendes taxameter.

 

3. I perioden, hvis tilladelsesindehaver bevæger sig til Herning for at køre taxa,

    så skal tilladelsesindehaver melde sin ankomst til Herning Taxas bestillingskontor.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der i perioden 4.-17. maj 2018 gives tilladelse til, at taxitilladelsesindehavere fra andre kommuner kan køre taxikørsel i kommunen pga. afvikling af VM i ishockey. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 22.11.00-G00-1-18 Sagsbehandler: Eva Freidahl Graae  

Orientering om kvartalsmøde med taxa

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Forvaltningen afholder hvert kvartal et møde med bestyrelsen for Herning Taxa og vognmanden udenfor bestillingskontoret.

 

Forvaltningen anbefaler, at referat fra seneste møde den 13. marts 2018 tages til orientering.

Sagsfremstilling

Referat fra mødet den 13. marts 2018 er vedlagt.

 

Næste møde afholdes den 19. juni 2018 kl. 10:00-12:00. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at referatet tages til orientering.

Beslutning

Referatet taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.12.00-G01-2-17 Sagsbehandler: Vivi Kjær  

Forhandling

 

Sagsnr.: 09.35.00-K02-6-16 Sagsbehandler: Lene Kimø  

Klage over støj

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser