Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 30. marts 2016
Mødested: C3.40 + Fællesmøde med BFU

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 13.06.02-G01-14-15 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Orientering om statistik for Herning Kommunes grundsalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Det følger af de politisk godkendte retningslinjer for grundsalg, at statistik for grundsalg forelægges de respektive fagudvalg til orientering to gange årligt. Udover grundsalgsstatistikken vil der blive orienteret om Herning Kommunes udbud af grunde i de enkelte udstykningsområder. Teknik- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget er senest blevet orienteret om grundsalgsstatisk på møderne i august 2015. 

Sagsfremstilling

Salgsstatistik for boliggrunde:

Herning Kommune har pr. 31. december 2015 solgt i alt 65 boliggrunde i 2015. Der var budgetteret med et salg på 39 boliggrunde for hele 2015. Ud af de 65 solgte byggegrunde, er der solgt 19 grunde i Fejerskovparken i Lind, 12 i Ørskovbakken i Snejbjerg, 10 på Kirkebakken i Gjellerup og 8 grunde på Søengen i Sunds. Herudover er der solgt 4 grunde på Løvbakkevej i Tjørring.

 

Salget i første, andet, tredje og fjerde kvartal 2015 fordeler sig som følger i Tabel A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel A ”Salg af boliggrunde samt ledige grunde”:

 

 

Det kan på det foreliggende grundlag konstateres, at grundsalget har været bedst i tredje kvartal 2015. Dette kan delvis skyldes, at kommunen den 19. august 2015 udbød 16 nye boliggrunde på Kirkebakken i Gjellerup. Herudover udbød kommunen i denne periode også 12 nye grunde i 4. etape af Fejerskovparken i Lind. Desuden er det mere populært at bygge i sommerhalvåret. Vinterbyggeri er generelt af lige så god kvalitet som byggeri udført om sommeren, men den kolde periode byder på særlige udfordringer for udvendigt byggeri, for eksempel gør frosten det mere besværligt at udføre jordarbejde.

 

Når der arbejdes på de udvendige dele af et byggeri, for eksempel opbygning af råhuset, vil der være dage, hvor vejret er så dårligt, at håndværkerne ikke kan arbejde. Disse dage kaldes vejrligsdage. Det er på forhånd fastlagt i Erhvervs- og Byggestyrelsens Vinterbekendtgørelse, hvor mange vejrligsdage der skal regnes med i forbindelse med forskellige typer arbejder, afhængigt af årstiden. Der regnes f.eks. ved opbygningen af råhuset ved nybyggeri i 1. kvartal med 15 vejrligsdage, i 2. kvartal med 8, med 6 i 3. kvartal og i 4. kvartal 12.

 

Som det kan ses i Figur A solgte Herning Kommune i 2013 i alt 28 byggegrunde og i 2014 i alt 25 byggegrunde. Det vil sige, at kommunens salg af boliggrunde gennem de seneste år har været meget stabilt. Heldigvis er salget i 2015 en del er betydeligt bedre og tilbage på niveauet i 2009-2010. Resultatet lever derfor mere end op til forventningerne om et samlet salg i 2015 på 39 grunde.

 

Figur A

 

Som det fremgår af Figur B er byggeriet af enfamiliehuse stort set faldet hvert år fra 2006 til 2014. Til gengæld er byggeriet af rækkehuse og etagebyggeri steget. Det er svært at konkludere, hvordan det fuldførte boligbyggeri fordeler sig på kommunale og private byggegrunde. Men ud fra det kommunale grundsalg i 2015 forventes det, at antallet af fuldførte boligbyggerier vil stige i 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur B 

 

 

Der er i budget 2016-2019 planlagt at byggemodne boliggrunde i 2016 i Vildbjerg, Snejbjerg, Kibæk, Sunds og Arnborg.

 

Salgsstatistik for erhvervsgrunde:

Der er pr. 31. december 2015 solgt 46.470 m2 erhvervsjord i løbet af 2015. Salget af erhvervsjord fordeler sig, som det fremgår af Tabel B. Der var budgetteret med et salg af erhvervsarealer på 13.000 m2 i 2015.
 

Tabel B: Salg af erhvervsgrunde i 2015:

 

Tabel C: Salg af storparceller i 2015:

 

 

 

 


I Figur C fremgår Herning Kommunes salg af erhvervsgrunde i perioden 2006-2015. Herning Kommunes salg af erhvervsgrunde var særdeles godt i 2010, hvor der blev solgt i alt 209.726 m2 erhvervsjord. Salget af erhvervsjord i 2015 er dog markant bedre end i 2014, hvor kommunen solgte 3.817 m2 erhvervsjord.

 

Figur C

 

Herudover har kommunen i løbet af 2015 solgt diverse restarealer og kommunale ejendomme. Disse salg fremgår ikke af salgsstatistikken.  


Økonomi- og Erhvervsudvalget tog 22. februar 2016, pkt. 46 sagen til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages orientering.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. 

 

Sagsnr.: 05.01.11-P19-1-09 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Anlægsbevilling - Følgeudgifter til motorvejen mellem Herning og Holstebro

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om anlægsudgiftsbevilling på 558.000 kr. til følgeudgifter i forbindelse med anlæg af motorvejen mellem Herning og Holstebro.

Sagsfremstilling

Følgeudgifterne omfatter etablering af en jordvold langs motorvejen ved Snejbjerg, samt asfaltering af en grusvej på Ørnhovedvej mellem 2 asfaltstrækninger.

 

Jordvolden anlægges med en højde på 3 meter og vil derved skabe en visuel og støjdæmpende afskærmning til motorvejen.

 

Ørnhovedvej bliver ført over motorvejen, og Lundagervej, der bliver afbrudt af motorvejen, bliver tilkoblet Ørnhovedvej på vestsiden af motorvejen. Denne tilslutning bliver asfalteret af Vejdirektoratet, men der bliver så et mindre kommunalt vejstykke af Ørnhovedvej, som ønskes asfalteret, da der ellers vil opstå en grusvej mellem 2 asfaltstrækninger.

Økonomi

Anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten på 558.000 kr. i 2016 på Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 223054.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 558.000 kr. i 2016 til Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 223054 motorvej Herning - Holstebro, følgeudgifter,

 

at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 558.000 kr. i 2016 på Serviceområde 09 Trafik, samme sted nr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.04.23-A00-1-15 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Orientering om Cykelstiplan 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Cykelstiplan 2016 foreligger med en række forslag til prioritering af nye stiforløb, som kan medvirke til at skabe sammenhængende og sikre stiforbindelser i kommunen.

 

Forvaltningen anbefaler, at Cykelstiplan 2016 tages til orientering.

Sagsfremstilling

Udkast til cykelstiplan blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 16. februar 2015, pkt. 17.

 

Siden da er der arbejdet videre med at lave en objektiv vurdering, der sammenligner ønsker til stiforbindelser på tværs.

Vurderingen tager udgangspunkt i forskellige indikatorer, der har betydning for den enkelte stiforbindelses faglige vægtning, herunder trafiksikkerhed, beregnet risiko, utryghed, brug, sammenhæng, alternative ruter og anlægspris.

 

Cykelstiplan 2016 er vedlagt som bilag, og forvaltningen vil på mødet gennemgå prioriteringen af nye stiforløb.

Økonomi

Såfremt de 10 højst prioriterede stiprojekter skal realiseres, fx indenfor de næste 5 år, skal der indarbejdes en årlig pulje på ca. 3,5 mio. kr. på investeringsoversigten til nye cykelstiprojekter.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Cykelstiplan 2016 tages til orientering.

 

 

 

 

 

Beslutning

Cykelstiplanen 2016 taget til orientering.

 

Udvalget ønsker, at en årlig pulje på 3,5 mio. kr. til stiprojekter søges indarbejdet i budgetlægningen fra 2017 og frem.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.07.00-P00-7-14 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Frigivelse af anlægsbevilling til ventilation på Tre Birke

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Anmodning om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 2,029 mio. kr. i 2016 til udskiftning af ventilationsanlæg på det beskyttede værksted Tre Birke, Dueoddevej 9, Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsbevilling.

 

Sagsfremstilling

På det beskyttede værksted Tre Birke er der konstateret problemer med indeklimaet i værksteds- og kontorbygningerne.

 

Målinger har vist, at der på nogle tidspunkter af dagen er et for højt Co2 niveau i indeluften, dvs. over 1000 ppm, som Arbejdstilsynet har sat som grænseværdi for Co2-indhold i luften.

 

I investeringsoversigten for 2016 er der afsat 2,029 mio. kr. til et nyt ventilationsanlæg i værksteds- og kontorbygningerne. Ventilationsanlægget kan afhjælpe problemet.

 

Der er tale om den billigst mulige løsning, som kan leve op til gældende regler og dermed også Arbejdstilsynets krav.

 

Anlægsbevillingen søges frigivet, idet arbejdet ønskes påbegyndt snarest muligt. 

Økonomi

Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 2,029 mio. kr. i 2016 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 559097.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 2,029 mio. kr. i 2016 til Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 559097, til nyt ventilationsanlæg ii værksteds- og kontorbygningerne på Tre Birke,

 

at anlægsudgiftsbevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,029 mio. kr. i 2016 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 559097.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.20.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Plan for ombygning af Sebbesandevej 2, Herning, herunder ansøgning om anlægsbevilling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

I forlængelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning af 22. februar 2016 om involvering af flygtninge i opgaven med istandsættelse og ombygning af Sebbesandevej fremsendes plan for håndtering af opgaven i Kommunale Ejendomme samt ansøgning om anlægsudgiftsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2016 til finansiering af projektet.

 

Anlægsbevillingen finansieres af et tillæg til huslejebetalingen fra Beskæftigelsesafdelingen på 375.000 kr. pr. år i den fireårige lejeperiode.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget har den 20. januar 2016 besluttet, at den kommunale ejendom på Sebbesandevej 2 i Herning, der tidligere har huset Produktionsskolen, fremadrettet skal anvendes til midlertidig boligplacering af flygtninge (Modtagecenter).

 

Kommunale Ejendomme har i forbindelse med Beskæftigelsesudvalgets behandling af sagen lavet et overslag på udgifterne til ombygning, som blev anslået til ca. 1,5 mio. kr.

 

Der er efterfølgende rejst forslag om, at flygtninge involveres i ombygningen af Sebbesandevej, hvilket er behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. februar 2016.

 

Her blev det besluttet, at der skal etableres en byggeenhed i kommunen funderet i Kommunale Ejendomme, hvor flygtninge i betydeligt omfang skal involveres i opgaven med istandsættelse og ombygning af Sebbesandevej 2. Kommunale ejendomme får ansvaret for at levere de relevante håndværkere samt en ansvarlig i forhold til virksomhedspraktikanterne (flygtninge).

 

Målgruppen af flygtninge vil være omfattet af lov om danskuddannelse, og der vil derfor være behov for, at deltagerne kan deltage i danskundervisning ved siden af virksomhedspraktikken. Det fremgår dog af lov om danskuddannelse, at danskundervisningen tilrettelægges fleksibelt med hensyn til tid, sted og indhold for at fremme samspillet med kursistens beskæftigelse, aktivering eller uddannelse.

 

På baggrund af beslutningen i Økonomi- og Erhvervsudvalget er der i et samarbejde mellem Beskæftigelsesafdelingen og Kommunale Ejendomme udarbejdet en model for organisering af opgaven ud fra de besluttede forudsætninger.

 

Sebbesandevej ønskes klar til ibrugtagning omkring den 1. juni 2016, hvorfor der har været brug for at etablere en løsning, der hurtigt kan træde i funktion.

Arbejdet bliver i korte træk organiseret således, at Kommunale Ejendomme sætter to medarbejdere på sagen - en projektleder med det overordnede ansvar for hele ombygningen/istandsættelsen og en medarbejder med base på Sebbesandevej, der skal fungere som daglig leder af byggepladsen og holdleder for virksomhedspraktikanterne. Sidstnævnte medarbejder er rekrutteret internt i DRIFT, hvor der samtidig er lavet aftale om leje af varebil, håndværktøj og arbejdsbeklædning, idet dette ikke forefindes i Kommunale Ejendomme i det fornødne omfang.

Forventningen er, at der kan beskæftiges tre-fem flygtninge 37 t/uge i projektperioden på ca. seks uger. Det undersøges p.t., hvordan holdet bedst kan sammensættes under hensyntagen til den praksis, der normalt er i Herning Kommune omkring kombination af virksomhedspraktik og danskundervisning.

 

Ansættelses- og forsikringsforhold for virksomhedspraktikanterne er i henhold til normal praksis på området.


En stor del af det arbejde, der skal udføres på Sebbesandevej, kræver autorisation og skal derfor udføres af autoriserede håndværkere. Det vil derfor fortrinsvis være lettere tømrerarbejde, malerarbejde samt nedbrydning, oprydning og rengøring, der kan udføres af flygtninge i dette projekt.

Overslag på udgifterne til istandsættelse og ombygning gennemført med den skitserede byggeenhed anslås at være ca. 1,5 mio. kr. - altså uændret i forhold til tidligere overslag med håndværkere til hele opgaven. Dette skyldes primært, at udførelsesperioden forventes at strække sig over længere tid med denne løsning.

Der planlægges efter, at arbejdet på Sebbesandevej kan gå i gang straks efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen den 18. april 2016.  

 

Det skal bemærkes, at der er forudsat, at der på udførelsestidspunktet er adgang til det nødvendige antal kvalificerede virksomhedspraktikanter til at løse opgaven. Alternativet vil være at sætte flere håndværkere på opgaven med risiko for en merudgift til følge.


Det kan supplerende oplyses, at den skitserede model for istandsættelse med involvering af flygtninge vil kunne genetableres med kort varsel til eventuelle kommende ombygninger.

 

Efter projektperiodens udløb vil der ske en evaluering af modellen med henblik på vurdering af eventuelle justeringsbehov fremadrettet.

Økonomi

Ejendommen Sebbesandevej 2 i Herning ligger budgetmæssigt under Serviceområde 03 Kommunale Ejendommen, hvor der i 2016 er en budgetteret indtægt på 160.000 kr. (husleje) og et udgiftsbudget på 86.000 kr. (ejendomsskat og forsikring).

 

Det er aftalt, at Beskæftigelsesafdelingen indgår en fire-årig lejekontrakt med Kommunale Ejendomme på ejendommen. Lejeperioden er aftalt at løbe fra den 15. april 2016 til den 15. april 2020. Lejekontrakten er uopsigelig i lejeperioden.

 

Lejen fastsættes til 535.000 kr. pr. år i lejeperioden, svarende til den budgetterede indtægt på 160.000 kr. + 1/4 af de totale ombygningsudgifter på 1,5 mio. kr.

 

Udgifter til husleje inkl. andel af ombygningsudgift, driftsudgifter mv. afholdes indenfor afsat budget på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.

Kommunale Ejendomme betaler fortsat ejendomsskat og forsikring. Øvrige vilkår i lejeaftalen er i henhold til normal praksis omkring interne lejekontrakter, hvor lejer er ansvarlig for indvendigt vedligehold, herunder glas og kummer, samt pasning og renholdelse af udearealer. Ejer er ansvarlig for udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer, dog undtaget tømning af septiktank, som påhviler lejer.

 

Der søges anlægsudgiftsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2016 til Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme til finansiering af ombygningen.

 

Finansiering sker ved opskrivning af indtægtsbudgettet på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, funktion 00.25.13 "Andre faste ejendomme" med 266.000 kr. i 2016, 375.000 kr. i henholdsvis 2017, 2018 og 2019 samt 109.000 kr. i 2020.

 

Der er ikke aftalt regulering af lejebeløbet, idet indtægtsbudgetterne på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme ikke prisfremskrives jfr. gældende praksis.   

 

Supplerende kan oplyses, at udgiften til indretning af ejendomme til udlejning til beboelse i henhold til Integrationsloven er låneberettiget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at modellen for udførelse af arbejdet med istandsættelse og ombygning af Sebbesandevej godkendes,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2016 til Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, nyt sted nr. til dækning af de anslåede ombygningsudgifter. Udgiften finansieres af de likvide aktiver,

 

at bevillingen finansieres ved opskrivning af indtægtsbudgettet på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, funktion 00.25.13 "Andre faste ejendomme" med 266.000 kr. i 2016, 375.000 kr. i henholdsvis 2017, 2018 og 2019 samt 109.000 kr. i 2020. Indtægterne tilskrives de likvide aktiver,

 

at forvaltningen bemyndiges til at indgå lejekontrakt med Beskæftigelsesafdelingen på de i sagen skitserede vilkår.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.20.00-P00-3-15 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Parkeringskælder ved Kousgaards Plads - klassificering af p-pladser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Claus Pedersen

Sagsresume

Den 1. april 2016 åbner den nye parkeringskælder under Kousgaards Plads i Herning. Sagen omhandler klassificering af de 99 parkeringspladser, som Herning Kommune overtager.

 

Forvaltningen anbefaler langtidsparkering.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opførelsen af 72 ungdomsboliger på Nørregade i Herning blev der etableret en parkeringskælder med i alt 188 parkeringspladser under Nørregades p-plads. Der er indkørsel fra den eksisterende parkeringskælder under Kousgaards Plads.

 

Parkeringskælderen har til formål dels at opfylde parkeringskravet for ungdomsboligerne og dels erstatte de pladser på Nørregades p-plads, hvor der er bygget trappetårne og søjler. Herudover har Herning Kommune tilkøbt yderligere 72 p-pladser.

 

Det er forvaltningens vurdering, at der primært efterspørges pladser til langtidsparkering i området. Derfor anbefales, at alle de 99 p-pladser, som Herning Kommune råder over, får status af langtidsparkering.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at de 99 p-pladser i den nye parkeringskælder under Kousgaards Plads, som Herning Kommune råder over, klassificeres til langtidsparkering.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 07.04.20-G01-1-16 Sagsbehandler: Bjarne Kallesø  

Nye åbningstider på genbrugspladserne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Klaus Langborg Jensen, Birger Strandby Ernst

Sagsresume

Der er udarbejdet et nyt forslag til åbningstider på genbrugspladserne. Forslaget tilgodeser i højere grad borgernes behov, så flere har adgang til genbrugspladserne, når de har fri.

Forslaget indebærer, at Nederkærgård har åbent 360 dage om året, og at de mindre pladser har længere åbent eftermiddage og i weekender.

 

Forvaltningen vil gerne gøre brug af muligheden for at lave ubemandede genbrugspladser eller supermiljøstationer, således at det også er muligt at øge serviceniveaet i tyndt befolkede områder.

 

Udgifterne til de udvidede åbningstider findes i det eksisterende budget.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslaget til nye åbningstider på kommunens genbrugspladser godkendes.

Sagsfremstilling

Der har været et politisk ønske om, at kommunen fik tilpasset åbningstiderne på genbrugspladserne, så de passede bedre til, hvornår borgerne har fri. Brugerundersøgelser har også vist, at borgerne gerne vil have mere åbent.

 

Der er derfor i samarbejde med firmaet Processor lavet en analyse af åbningstiderne, hvor der er set på tidligere brugerundersøgelser og sammenlignet med andre kommuner.

 

Generelt ønsker borgere lange åbningstider i weekenden, da de fleste private kunder har bedst tid til at benytte genbrugspladsen i weekenden. Erhvervskunderne ønsker tidligt åbent på hverdage. Der er derfor flere hensyn at tage, når man planlægger åbningstider på en genbrugsplads.

 

 

 

 

 

Sammenligning med nærliggende kommuner

Tabel 1 viser en sammenligning mellem Herning Kommune og en række nærliggende kommuner på udvalgte nøgletal.

Det ses, at Herning Kommune generelt har flere genbrugspladser end de nærliggende kommuner, og antallet af åbningstimer pr. genbrugsplads er lavere i Herning.

  

Tabel 1: Nøgletal for Herning Kommune og nærliggende kommuner

 

Antal genbrugspladser

Indbyggere pr. genbrugsplads

Genbrugspladser pr. ha

Indbyggere pr. åbningstime

Åbningstimer pr. genbrugsplads

Herning

9

              9.652

0,6812

402

24

Billund

3

              8.811

0,5553

208

42

Esbjerg

4

            28.862

0,5035

555

52

Holstebro

4

            14.415

0,5044

427

34

Ikast-Brande

4

            10.150

0,5453

258

39

Ringkøbing-Skjern

5

            11.408

0,3402

282

40

Silkeborg

4

            22.504

0,4704

481

47

Varde

5

            10.024

0,4032

218

46

Vejen

4

            10.650

0,4916

287

37

Vejle

4

            27.936

0,3779

464

60

Viborg

6

            15.963

0,4259

481

33

 

Eksisterende åbningstider

Tabel 2 og 3 viser de nuværende åbningstider sommer og vinter for Herning Kommunes Genbrugspladser

 

Tabel 2: Eksisterende åbningstider i sommerperioden

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Total

Nederkærgård

7-18

7-18

7-18

7-18

7-18

8-16

10-16

69

Vildbjerg

-

14-18

14-18

14-18

14-18

9-16

-

23

Aulum

-

8-15.30

8-15.30

9.30-17

8-15.30

9-15

-

36

Kibæk

-

11-19

-

-

14-19

9-13

-

17

Sdr. Felding

-

-

12-19

-

10-13

14-17

-

13

Sørvad

-

-

12-14

-

-

13-15

-

4

Ørnhøj

-

-

15-17

-

-

10-12

-

4

Sunds

-

-

14-18

-

-

9-16

-

11

Fasterholt

7-16

7-16

7-16

7-16

7-16

-

-

45

Total

20

39,5

46,5

31,5

39,5

39

6

222

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3: Eksisterende åbningstider i vinterperioden

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Total

Nederkærgård

7-18

7-18

7-18

7-18

7-18

8-16

-

63

Vildbjerg

-

14-18

14-18

14-18

14-18

9-16

-

23

Aulum

-

8-15.30

8-15.30

9.30-17

8-15.30

9-15

-

36

Kibæk

-

11-18

-

-

14-18

9-13

-

15

Sdr. Felding

-

-

12-18

-

10-13

14-17

-

12

Sørvad

-

-

12-14

-

-

13-15

-

4

Ørnhøj

-

-

15-17

-

-

10-12

-

4

Sunds

-

-

14-16

-

-

9-14

-

7

Fasterholt

7-16

7-16

7-16

7-16

7-16

-

-

45

Total

20

38,5

43,5

31,5

38,5

37

0

209

 

Forslag til nye åbningstider

Der er undersøgt forskellige scenarier for åbningstider, men forvaltningen vil foreslå åbningstider som vist i tabel 4.

De nye åbningstider vil ensarte åbningstiderne på mange af Herning Kommunes genbrugspladser. Dette vil være lettere for kunderne at huske. Der lægges op til, at pladserne generelt åbnes senere, og at man på Nederkærgård giver adgang for erhverv fra kl. 7-11. Forvaltningen vurderer, at de fleste virksomheder vil være tilfredse med, at der er én plads, der har åbent tidligt.

 

Desuden lægges op til samme åbningstider hele året, og at Nederkærgård er åben 360 dage om året, så der er åbent alle helligdage bortset fra 24. - 26. december og 31. december - 1. januar. På de små pladser holdes lukket på søn- og helligdage som i dag. 

 

Forvaltningen forslår samme åbningstider hele året af følgende årsager:

 

1. Det giver en bedre kundeservice. Borgerne kan nemmere huske åbningstiderne,

    når disse ikke varierer henover året, og der sikres, at borgerne kan aflevere affaldet,

    når de har fri - også om vinteren.

2. Da der er samme mandskab sommer og vinter er merudgiften begrænset.

3. Næsten alle andre kommuner omkring Herning har pladser med søndagsåbent

    hele året. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4: Forslag 1 til åbningstider

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Total

Nederkærgård***

11-18

11-18

11-18

11-18

11-18

8-17

8-17

53

Nederkærgård Erhverv

7-18

7-18

7-18

7-18

7-18

8-17

8-17

-

Vildbjerg

-

12-18

12-18

12-18

12-18

8-17

-

33

Aulum

-

12-18

12-18

12-18

12-18

8-17

-

33

Kibæk

-

12-18

-

12-18

12-18

8-17

-

27

Sdr. Felding

-

12-18

12-18

-

12-18

8-17

-

27

Sørvad**

-

-

12-17

-

-

9-13

-

9

Ørnhøj**

-

-

-

12-17

-

14-17

-

8

Sunds*

-

12-18

12-18

12-18

12-18

8-17

-

33

Fasterholt

7-16

7-16

7-16

7-16

7-16

-

-

45

Total

16

46

45

45

46

60

9

268

 

*     Åbningstiderne for Sunds er gældende, når den nye plads er klar.

      Indtil da benyttes de nuværende åbningstider.
**   Sørvad og Ørnhøj gøres ubemandede, så åbningstiderne bliver

      hævet betydeligt for disse pladser.

*** Åbent fra 7-11 for erhverv.

 

Hvis man vælger hovedsageligt at fokusere på kundeservice og åbningstider, der passer med kundernes ønsker, vil dette forslag være at foretrække. De private husstandes ønsker vil blive tilfredsstillet med forslagets fokus på at have længe åbent - og længere åbent i weekender - samt åbent både lørdag og søndag hele året på Nederkærgård.

  

Der er en række fordele ved at vedtage disse åbningstider: 

-

Genbrugspladserne vil have åbent, når borgerne har fri. Specielt den lange åbningstid om lørdagen samt søndagsåbent på Nederkærgård medvirker til dette

-

Søndagsåbent hele året på Nederkærgård er efterspurgt af kunderne

-

Nederkærgård gøres til en plads, der har åbent 360 dage om året

-

De mindre pladser får også bedre åbningstider eftermiddage og lørdage

-

Yderligere giver den senere åbning mulighed for oprydning med maskiner inden åbningstid

-

Dette vil hæve serviceniveauet på pladserne

 

Hvordan øge serviceniveauet

Flere kommuner har gjort sig erfaringer med ubemandede genbrugspladser fx i ydertidspunkterne formiddag og aften. Erfaringerne indtil nu er gode. Der er netop lavet en rapport herom fra Ølgod Genbrugsplads i Varde Kommune. Rapporten viser, at serviceniveauet øges, uden at sorteringerne bliver væsentligt forringet. Ubemandede genbrugspladser har samme funktioner som bemandede genbrugspladser, dog kan der være enkelte fraktioner, som ikke kan afleveres i den ubemandede åbningstid, såsom asbest. Ubemandede genbrugspladser er billigere i drift end bemandede genbrugspladser. Ubemandede genbrugspladser kan være døgnåbne eller kun åbne i dagtimerne.

 

Varde Kommune har også gjort sig erfaringer med supermiljøstationer. Supermiljøstationer er afleveringspladser med mulighed for at aflevere et bredt udvalg af fraktioner. Disse er ubemandede, men tilgodeser ikke samme funktioner som en ubemandet genbrugsplads. De er praktiske at benytte i tyndt befolkede kommuner, da de er omkostningseffektive og tilgodeser de fleste kunders behov. I Varde Kommune har de etablereret 16 supermiljøstationer, hvor de modtager 12 fraktioner, inkl. haveaffald. Erfaringen viser, at 75-80% af det, der afleveres på en almindelig genbrugsplads, ville kunne afleveres på en supermiljøstation.

 

Hvis Herning Kommune skal øge serviceniveauet på de mindre pladser, så vil det kunne opnås ved at tage nogle af disse tiltag i brug. 

Økonomi

De ekstra driftsomkostninger ved den udvidede åbningstid skyldes øgede lønudgifter. Erfaringer med udvidelse af åbningstider fra andre pladser viser, at der ikke kommer mange flere kunder eller mere affald. Det betyder, at omkostningerne til dette ikke vil stige. Modellerne viser derfor meromkostninger til løn:

-       Lønudgifterne til den nuværende bemanding er 5.305.716 kr.

-       Lønudgifterne til forslaget er 5.731.069 kr. Der er altså meromkostninger på

        425.353 kr.

  

Udgifterne til de udvidede åbningstider findes i det eksisterende budget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslaget til nye åbningstider på Herning Kommunes genbrugspladser godkendes,

 

at genbrugspladserne i Ørnhøj og Sørvad gøres ubemandede i år.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Karlo Brondbjerg kunne tiltræde indstillingen, dog ikke søndagsåbent fra kl. 8 - 17 på Nederkærgård.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.01.00-Ø34-1-14 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Frigivelse af anlægsbevilling til realisering af tre bynære projekter i 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Frigivelse af anlægsbevilling til realisering af tre bynære projekter i 2016: Etablering af ny beplantning m.m. i rundkørsel i Skarrild, oprensning af skøjtesø i Sørvad, samt færdiggørelse af ny beplantning på kommunale arealer i tilknytning til Herning Golfbane.  

Sagsfremstilling

De projekter som fremgår af denne sag er dels to borgersamarbejdsprojekter og dels ét projekt valgt ud fra en samlet liste af opgaver. Forvaltningen peger på, at midlerne afsættes til følgende tre projekter, der falder inden for grønne bynære områder, som kommunen allerede er involveret i eller til færdiggørelse af tidligere igangsatte aktiviteter.

 

Der søges om frigivelse af anlægsbevillingen til forskønnelse af rundkørsel i Skarrild i samarbejde med borgerne - 50.000 kr. På baggrund af et forslag fra borgerne i Skarrild, har der været en tæt dialog om en løsning, som fremadrettet vil blive et vartegn for byen, til erstatning for nuværende flypropel. Forvaltningen anbefaler fælles løsning i samarbejde med de lokale, som påtager sig arbejdet samt den efterfølgende drift.

 

Foranlediget af henvendelse fra borgerforeningen i Sørvad er der et ønske om oprensning af lavvandet sø i den grønne kile, som anvendes til skøjteløb m.m. Projektet anslås at kunne realiseres for ca. 68.000 kr.

 

Sidste år ansøgte Herning Golfklub om midler gennem borgersamarbejdspuljen til genplantning på kommunens areal. Klubben har ansøgt om 40.000 kr. til færdiggørelse af den planlagte beplantning.  

 

Forvaltningen modtager løbende henvendelser om renoveringsopgaver og lign. som ikke kan honoreres inden for de ordinære afsatte driftsmidler. Større anlæg og renoveringsopgaver ud over ordinærdrift, udføres for den afsatte anlægspulje. Forvaltningen vil fremlægge en særskilt plan med en foreløbig prioritering af disse projekter, som forvaltningen foreslår realiseret i 2017, 2018 og fremadrettet.  

Økonomi

Restrådighedsbeløb på 158.000 kr. i 2016 på Serviceområde 04 Grønne områder, sted nr. 020099 rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder, anbefales frigivet til de ovennævnte formål.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 158.000 kr. i 2016 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr.,

 

at anlægsudgiften finansieres af det i budgettet afsatte rådighedsbeløb på 158.000 kr. i 2016 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.02.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Anlægsbevilling Fuglkær Å og anlægsregnskab for Halkjær Bæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen ønsker at anvende en del af det afsatte rådighedsbeløb for Halkjær Bæk (i investeringsoversigten benævnt Halbæk Bæk) projektet (stednr. 071096) til et andet projekt med lignende formål (okkerbekæmpelse) i Fuglkær Å med tilløb, idet projektet ved Halkjær Bæk har vist sig ikke at kunne realiseres fuldt ud.

Fuglkær Å ligger syd for Præstbjerg Naturcenter.

 

Forvaltningen anbefaler, at der overføres 190.835 kr. til projektet ved Fuglkær Å med tilløb (nyt stednr.).

 

Samtidig aflægges afsluttende anlægsregnskab for projektet i Halkjær Bæk (stednr. 071096). Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Projektet ved Halkjær Bæk med etablering af et okkeranlæg har vist sig ikke at kunne realiseres fuldt ud, da der har været problemer med at finde en optimal placering af et okkerbassin i området. Der er etableret et sandfang i Halkjær Bæk.

 

Forvaltningen ønsker på den baggrund at anvende det resterende rådighedsbeløb fra Halkjær Bæk projektet på netto 190.835 kr. i 2015 til et andet projekt med lignende formål (okkerbekæmpelse) i Fuglkær Å med tilløb. Projektet omhandler okkerbekæmpelse og restaurering af Fuglkær Å med tilløb. Projektet fremlægges i særskilt dagsordenspunkt "Frigivelse af rådighedsbeløb til vandløbsrestaurering 2016" på dagsordenen.

 

 

Forvaltningen ønsker samtidig at afslutte anlægsregnskabet for stednr. 071096 Halkjær Bæk. Byrådet bevilligede den 26. august 2008, pkt. 197, 435.000 kr. i udgift og 218.000 kr. i indtægt til okkerbekæmpelse i Fuglkær Å ved etablering af okkerbassin i Halkjær Bæk. Anlægsudgifts- samt anlægsindtægtsbevillingen nedskrives med henholdsvis 409.000 kr. og 218.000 kr.

 

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 190.835 kr. i 2016 til Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandløbsrestaurering i Fuglkær Å,

 

at udgiften finansieres af restrådighedsbeløb på 190.835 kr. netto i 2015 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 071096 Halkjær Bæk (i investeringsoversigten benævnt Halbæk Bæk). Beløbet overføres til 2016 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2015 til 2016. Anlægsudgifts- og anlægsindtægtsbevillingerne nedskrives med henholdsvis 409.000 kr. og 218.000 kr.,

 

at anlægsregnskabet for stednr. 071096 Halkjær Bæk (i investeringsoversigten benævnt Halbæk Bæk) godkendes.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-24-15 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Frigivelse af rådighedsbeløb til vandløbsrestaurering 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen anmoder om frigivelse af anlægsbevilling på 643.000 kr. for 2016 til et vandløbsrestaureringsprojekt i Fuglkær Å og et projekt med regulering af Hammerum Å.

 

Projektet ved Fuglkær Å med tilløb omhandler reduktion af okker og restaurering af vandløb. Projektet vil skabe synergi og sammenhæng mellem flere større naturområder ved Fuglkjær Å. Projektet skal samtidig forbedre den samlede naturkvalitet i området. Indsatsen vurderes at skabe resultater, der sikrer, at vi når flere af målene i kommunens naturpolitik. Samtidig fremmes lystfisker-turismen i Herning Kommune ved forbedringer af naturforholdene i åen, som udgør en del af Storå-systemet.

 

Projektet ved Hammerum Å omfatter regulering af en ca. 2 km lang strækning af vandløbet, justering af tilløb, justering af lave områder og miljøforbedrende foranstaltninger i vandløbet.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsbevillingen for 2016 indenfor Serviceområde 04, Grønne Områder (stednr. 071099), Rådighedsbeløb vedrørende diverse anlægsarbejder i 2016 frigives til de to vandløbsprojekter. 

Sagsfremstilling

I henhold til kommunens naturpolitik ser forvaltningen muligheder for at nå en række af målene, ved at gennemføre et vandløbsrestaurerings projekt i Fuglkjær Å. Projektet vil skabe bedre levesteder for en række af kommunes ansvarsarter. Derudover vil projektet medvirke til at forbedre vandløbet, som løber igennem flere større naturområder, heriblandt Præstbjerg Naturcenter og Vind Hede. Projektet vil skabe synergi mellem nuværende projekter i området, som f.eks. afgræsningsprojektet ved Skjernvej, vandløbsrestaurering i Præstbjerg Bæk og kommunens foreslåede indsatser i vandområdeplanerne.

 

Fuglkær Å er et tilløb til Storå. Vandløbet løber til Storåen nedenfor Vandkraftsøen. Der er derfor både opgang af laks og havørred i vandløbssystemet. Ved at forbedre vandkvaliteten og mindske okkerudvaskningen i systemet, bidrager indsatsen også til at forbedre de vigtige gyde- og opvækstområder, der er for laks og havørreder længere nedstrøms i vandløbet. Projektet vil dermed være et vigtigt bidrag til udvikling med fokus også på lystfisker- og Å-turisme i Storåsystemet.

 

I den øverste del af vandløbet (hvor projektområdet ligger), er der en tydelig belastning af okker. Derudover er delstrækninger i vandløbet præget af ringe fysiske forhold.

 

Der skal udarbejdes et skitse- og detailprojekt for et samlet projekt. Projektet kommer til at omhandle reduktion af okkerbelastning fra Smalhals Bæk, Halkjær Bæk (Halbæk Bæk) samt tre private udløb til Fuglkær Å. Derudover forbedres de fysiske forhold i selve Fuglkær Å ved udlægning af gydegrus og sten.

 

 

Oversigt over projektområde.

 

Projektet ønskes koblet med et projekt under lavbundsordningen. En ordning, hvor kommunen har fået tilsagn om en forundersøgelse til genskabelse af de naturlige afvandingsmæssige forhold i de å-nære arealer. Projektet under lavbundsordningen er fuldt finansieret af staten. Forundersøgelsen skal både afdække de tekniske muligheder for at realisere et projekt, herunder de afvandingsmæssige betydninger. Derudover skal forundersøgelsen indeholde en ejendomsmæssig forundersøgelse. På nuværende tidspunkt har der kun været kontakt med få lodsejere, disse har givet udtryk for interesse for ordningen. 

 

Projektet ved Hammerum Å omfatter regulering af en ca. 2 km lang strækning af vandløbet, justering af tilløb, justering af lave områder og miljøforberedende foranstaltninger i vandløbet. Projektet har været forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 24. november 2014, pkt. 220, og den 11. januar 2016, pkt. 8.  

Økonomi

Det afsatte rådighedsbeløb på 643.000 kr. i 2016 på Serviceområde 04, Grønne Områder (stednr. 071099), Rådighedsbeløb vedrørende diverse anlægsarbejder finansierer udarbejdelse af et skitse- og detailprojekt, udarbejdelse af udbudsmateriale samt udgifter til udførelse af anlægsarbejdet ifbm. restaurering af Fuglkjær Å med tilløb - 543.000 kr.

 

Derudover finansierer rådighedsbeløbet udgifter til anlægsarbejdet ifbm. regulering af Hammerum Å - 100.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 543.000 kr. i 2016 til serviceområde 04, Grønne Områder, Vandløbsrestaurering i Fuglkær Å med tilløb (nyt stednr.), til udarbejdelse af et kombineret skitse- og detailprojekt, udarbejdelse af udbudsmateriale samt udførelse af anlægsarbejdet ifbm. restaurering af Fuglkær Å med tilløb,

 

at udgiften på 543.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 04, Grønne Områder (stednr. 071099), Rådighedsbeløb vedrørende diverse anlægsarbejder i 2016,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 100.000 kr i 2016 til serviceområde 04, Grønne Områder, Regulering af Hammerum Å (nyt stednr.), til anlægsarbejdet ifbm. projektet,

 

at udgiften på 100.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 04, Grønne Områder (stednr. 071099), Rådighedsbeløb vedrørende diverse anlægsarbejder i 2016.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. Det endelige projekt for Fuglkær Å fremlægges til godkendelse i udvalget.

 

Sagsnr.: 06.00.00-P20-1-16 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Godkendelse af deltagelse i ansøgning om midtjysk klimaprojekt Coast to coast

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget blev den 8. februar 2016, pkt. 37 orienteret om Herning Kommunes eventuelle deltagelse i en ansøgning til EUs LIFE program, Coast 2 Coast. Region Midtjylland har nu samlet en række kommunale partnere omkring en ansøgning om EU-støtte.

 

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med projektet med henblik på deltagelse i Region Midts fælles ansøgning til EU.

Sagsfremstilling

Vandløbssystemet Storå opstrøms Holstebro udgør et afstrømnings-område på 830 km2, delt mellem kommunerne Ikast-Brande, Herning og Holstebro

 

Alle tre kommuner opererer med problemstillinger med vandforvaltning i det åbne land som opmærksomhedspunkter i deres klimatilpasningsplaner.

 

I det statsfinansierede udviklings- og demonstrationsprojekt ”Landmanden som Vandforvalter” og Naturstyrelsens pilotprojekt ”Vandet fra Landet” har der været fokuseret på, hvordan det åbne land kan bruges til magasin for stadig større nedbørsmængder og dermed mindske risikoen for oversvømmelser i byerne.

 

Der er imidlertid ikke fuld indsigt i, hvordan projektideerne virker i praksis, og hvordan oversvømmelser af åbne arealer influerer på arealanvendelsen og de eksisterende naturværdier. Der er således behov for at etablere nogle pilotprojekter (markprojekter), hvor teorierne prøves af i praksis, og konsekvenserne for arealer og natur afdækkes.

Mulighederne for at anvende afkobling af dræn, etablering af mini-vådområder, periodevis øget afvanding og opbevaring af vand på forskellige årstider, undersøges nærmere, herunder effekten på landmændenes drift og eventuelle afgrødetab.

 

Arbejdet vil have karakter af forundersøgelser. 

Vandtilbageholdelse på markniveau vil ikke hver for sig kunne løse oversvømmelsesproblematikken, men kan, som mange bække små, være en langsigtet metode til at mindske oversvømmelsestruslen og dermed forlænge holdbarheden af lokale klimatilpasningstiltag.

 

Konkret skal undersøgelserne realiseres i dialog med landmænd i et Storå-opland i oplandskommunerne. 

Der er ikke afsat midler til egentlige anlægsarbejder. Skal der oprettes et værkstedsområde, kræver dette tilførsel af midler fra anden side.

Økonomi

Med vores ansøgning, vil både Holstebro og Herning Kommune bidrage med 100 timer hver pr. år i op til 6 år.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forvaltningen går videre med projektet med henblik på deltagelse i Region Midt fælles ansøgning til EU.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.01.00-P22-1-15 Sagsbehandler: Torbjørn Sig Tarp  

Strategi for allergivenlig beplantning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Omkring en million danskere lider af pollenallergi, og Statens Institut for Folkesundhed anslår, at der i år 2020 vil være op mod 800.000 flere danskere med allergi. Pollenallergi og høfeber koster årligt samfundet 1,5 mio. sygedage.

 

For at Herning Kommune kan bidrage aktivt til at nedbringe mængden af pollen indstilles det, at der vedtages en strategi for allergivenlige beplantninger på offentlige arealer.

 

Forvaltningen foreslår, at der med baggrund i strategien, udarbejdes en ny praksis for ny-anlæg og udskiftning af beplantninger, og at der i budget 2017 indarbejdes en pulje i 2017 og 2018 til kampagner og tilskud til udskiftning af allergifremkaldende træer hos bolig- og grundejerforeninger i byerne. 

Sagsfremstilling

I Danmark generes pollenallergikere værst af pollen fra el, hassel, elm, birk, græs og bynke, der alle danner store mængder pollen, som spredes med vinden. Birketræet vurderes at være den træart, der skaber de største gener for pollenallergikere i Herning, da birk er hyppigt forekommende i Herning by og nærmeste omegn (Knudmosen, Herning Golfbane m.fl.). Birkepollen vil aldrig kunne undgås, da pollen også spredes med vinden fra omegnskommunerne og endda helt fra Sverige, de baltiske lande, England m.fl.

 

Foreningen Astma-Allergi Danmark oplyser dog, at det er de lokale birketræer, der udløser de voldsomste gener hos allergikere. Det er således antallet af lokale birketræer og deres placering, der har stor indflydelse på pollenallergikeres hverdag. Jo flere birke- og andre allergifremkaldende træer der findes, og jo tættere pollenallergikeren er på disse træer, desto større gener. Det betyder, at flere og flere borgere oplever, at pollen fra byens træer er en gene for dem i deres hverdag. Ophold i byens parker og grønne områder og i byen helt generelt bliver derfor problematisk for denne gruppe af borgere, og deres livskvalitet svækkes. Derfor opfordrer Astma-Allergi Danmark alle landets kommuner til at tage hensyn til pollen-allergikere, når der plantes nye træer og buske.

 

I Københavns Kommune har Teknik- og Miljøudvalget i samarbejde med Astma-Allergi Danmark udarbejdet retningslinjer for brug af træer, der er allergifremkaldende, så de fremover ikke vil blive plantet i kommunens parker, pladser og gaderum. Teknik- og Miljø vil fremover have særligt fokus på at undgå at plante træer, der kan udløse pollenallergi, men der kan dog være undtagelser, hvis forholdene gør det nødvendigt.

 

Flere kommuner bl.a. Aarhus og Kolding har fulgt trop med lignende tiltag.

 

Forvaltningen har undersøgt flere muligheder for, at Herning Kommune kan imødekomme det stigende problem for pollenallergikere.

 

En massiv indsats for at udskifte alle allergifremkaldende træer over en kort årrække anbefales ikke, da det vil være forbundet med meget store udgifter, og det vil forringe indtrykket af de mange grønne byrum.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at Herning Kommunes indsats over for de allergifremkaldende beplantninger alene retter sig mod nyplantninger og en løbende udskiftning af beplantninger, der hvor udskiftning alligevel skulle foretages. Denne løsning vil ikke medføre øgede anlægsudgifter og vil give en stor effekt over tid.

 

Forvaltningen anbefaler desuden, at der gennemføres en kampagne, der sætter fokus på Herning Kommunes indsats for at nedbringe pollen i byens rum, samt forslag til, hvad borgerne selv kan gøre for at nedbringe pollen lokalt. Kampagnen anbefales desuden suppleret af en pulje, hvor bolig- og grundejerforeninger, kan søge om tilskud til udskiftning af eksisterende allergifremkaldende beplantninger.

Økonomi

For at gøre kommunens borgere og virksomheder opmærksomme på, at de kan bidrage til at nedbringe allergigenerne ved at vælge allergivenlige beplantninger, anbefales det, at der i budgetlægningsarbejdet for 2017 søges indarbejdet en pulje på 1 mio. kr. i 2017 og 1 mio. kr. i 2018 på Service Område 04, Grønne områder. Beløbet foreslås anvendt til informationskampagne og en tilskudsordning målrettet bolig- og grundejerforeninger.

 

Strategi og økonomi skal vedtages som samlet pakke - ellers fornyet sagsfremstilling med revideret strategi.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at vedhæftede strategi for allergivenlig beplantning godkendes,

 

at forvaltningen udarbejder et administrationsgrundlag, der tager hensyn til pollenallergikere, når der plantes træer i byens grønne rum,

 

at der søges indarbejdet en anlægspulje på 1 mio. kr. i budget 2017 og 1 mio. kr. i budget 2018 på Service Område 04, Grønne områder, til kampagner og tilskud til støtte til udskiftning af allergifremkaldende træer hos bolig- og grundejerforeninger. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.00.00-P20-1-16 Sagsbehandler: Tine Meide Kierkegaard  

Orientering om tildeling af midler fra Borgersamarbejdspuljen 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Der er modtaget 17 ansøgninger til borgersamarbejdspuljen i 2016. Der er meddelt tilsagn til 8 projekter på i alt 118.410 kr. ud af en samlet ansøgt projektsum på i alt 407.545 kr.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i år modtaget 17 ansøgninger om tilskud fra Borgersamarbejdspuljen 2016. I alt er der uddelt 118.410 kr. Kriterierne for tildeling af tilskud kan læses i folderen "Borgersamarbejdspuljen - til alle byers grønne områder 2015", som findes på www.herning.dk Folderen med kriterierne og vilkår for udmøntning af borgersamarbejdspuljen er vedtaget i Teknik- og Miljøudvalget den 28. marts 2011.

 

Der er i år lagt vægt på primært at tildele midler til projekter med beplantning. Desuden er 2 projekter til forskønnelse af Skarrild rundkørsel og færdiggørelse af igangsat beplantning på kommunens areal ved Herning Golfbane overført til anlægspuljen, da de menes at have en særlig vigtighed for området og mere karakter af anlægsprojekt. Det fremgår af særskilt sag på samme møde vedrørende frigivelse af anlægsmidler.

Forvaltningen har tillige lagt vægt på, at de projekter, der støttes, er geografisk fordelt i kommunen.

 

Følgende projekter har fået tilsagn:

  • Abildaa Forsamlingshus: Beplantning ved forsamlingshuset (30.000 kr.)
  • Tanderupkær Borgerforening: Belægningssten og inventar til bålhytte (10.000 kr.)
  • Borgerforeningen for Sinding og Ørre: Tilskud til genbeplantning af Amerikanergrunden (14.610 kr.)
  • Herning Discgolf: Tilskud til anlæg af offentlig tilgængelig discgolfbane for at styrke anvendelsesmulighederne i parkområdet ved Fuglsang Sø (25.000 kr.)
  • Vind Borger- og Idrætsforening: Faldsand, som en del af et større aktivitetsprojekt (18.800 kr.) 
  • Det frivillige Landsbylaug tilknyttet Frilandsmuseet: Beplantning i Museeumshaven (8.000 kr.)
  • Feldborg Borgerforening: Beplantning ved kælkebakken (3.500 kr.)
  • Den selvejende Institution "Stakroge Skole": Anlæg af natursti og shelter ved Stakroge Skole (8.500 kr.)

 

Eget bidrag er primært værdisatte frivillige arbejdstimer samt en medfinansiering fra fonde. Legepladsprojekter er ikke prioriteret, da Byrådet i 2014/2015 har vedtaget en ny struktur med færre men opgraderede legepladser.

 

Afslag er givet til projekter, som enten falder uden for kriterierne, er af mere naturpræget karakter, er legepladsområder eller er projekter, som er vurderet ikke kommer alle til gode.

  

Alle ansøgere er orienteret om ovenstående, da der er lagt vægt på hurtig sagsbehandling, så der gives god tid til realisering af projekterne, som skal være afsluttet inden 1. december.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages orientering.

 

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 06.02.10-K04-1-13 Sagsbehandler: Daniel Lindvig  

Orientering om status for vandplaner 2013-2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Status for kommunens vandplaner. Indsatser i 1. planperiode.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget vedtog på mødet den 10. august 2015, pkt. 52, Herning Kommunes Vandhandleplan 2013-2015.

 

Siden har forvaltningen ansøgt staten om at dispensere for gennemførelse af indsatserne i Favsmose Bæk ved Kibæk Mølledam, samt åbning af rørlagt strækning i Højsgaard Bæk og i Egebæk som følge af, at forundersøgelserne viste, at projekterne ikke var omkostningseffektive. Proceduren er her, at forvaltningen har fremsendt en såkaldt note-5-ansøgning, som Naturstyrelsen herefter behandler. Staten har behandlet ansøgningen for indsatsten i Favsmose Bæk ved Kibæk og meddelt dispensation til at indsatsen kan bortfalde, som følge af manglende omkostningseffektivitet. Staten har endnu ikke behandlet ansøgningerne på de to rørlagte strækninger. Forvaltningen afventer derfor svar på disse to indsatser.

 

Forvaltningen har endvidere, via en statsfinansieret støtteordning til opkøb af dambrug, fået tilsagn til finansiering af opkøb af Dambrug i Sunds Nørre Å. Derfor vil forvaltningen fremsende ansøgning til realisering for dette projekt, når ansøgningsvinduet åbner i foråret 2016.

 

Tilbage står realiseringen af projekt ved Rind Å Ålekiste. I forbindelse med dette projekt, har forvaltningen ventet på statens fremlæggelse af en plan for forvaltning af ål. En sådan forvaltningsplan er endnu ikke fremlagt. Derfor kan der tidligst forventes en ansøgning til realisering af dette projekt i ansøgningsvinduet i efteråret 2016, hvis der kan opnås aftale med ejeren.

 

I løbet af vinteren 2015/2016 har forvaltningen fået færdigbehandlet forundersøgelsen af Gødstrup Sø. Forundersøgelsen viste, at Gødstrup Sø ikke er egnet til aluminiums behandling, som følge af  en række kemiske og biologiske forhold, sammen med søens samlede belastning også af fosfor. Det er endvidere blevet vurderet, at eksisterende alternative virkemidler til sørestaurering som f.x. sedimentfjernelse eller biomanipulation heller ikke er mulige for Gødstrup Sø. Der er derfor også sendt en note-5-ansøgning til staten på, at indsatsen i Gødstrup Sø skal bortfalde, dels på grund af manglende omkostningseffektivitet, men også som følge af, at søen ikke er egnet til sørestaurering. Forvaltning har på bredejerforenings generalforsamlingen den 14. marts 2016 orienteret lodsejere ved Gødstrup Sø om forundersøgelsen og dennes betydning.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-15 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Foreløbig vedtagelse af Tillæg 2 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 for Kibæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

   X

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Med dette tillæg udvides spildevandsopland ved Velhustedparken i Kibæk, ligesom der etableres nyt regnvandsbassin til håndtering af regnvand fra to oplande i spildevandsplanen. Samtidig nedlægges det eksisterende regnvandsbassin for oplandet.  

Sagsfremstilling

Til byggemodning af den resterende del af Velhustedparken i Kibæk (bl.a. boligvej 7), og til eventuel udlægning af boligområder nordvest for Velhustedvej, skal der etableres yderligere kapacitet til forsinkelse af regnvand. Det drejer sig om spildevandsplanens opland 1.23, når oplandet udvides med opland 1.23.P. Oplandet er i Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udlagt til separatkloak.

 

Til brug for forsinkelse af regnvand etableres et vådt regnvandsbassin, der kan modtage overfladevandet fra alle 3 delområder af planoplandet. Samtidig nedlægges et eksisterende regnvandsbassin ved Velhustedvej (ca. 300 m sydvest for det nye bassin). Se figur 1.

 

Det eksisterende bassin har indtil nu modtaget regnvand fra Velhustedparken, men det er fysisk ikke muligt at lede al overfladevand fra de nye byggemodninger i til dette bassin. Derfor etableres det nye bassin, som fremadrettet skal modtage al overfladevand fra begge oplande.

 

Fig 1. 3 delområder af planopland 1.23.P.

 

En forudsætning for etablering af spildevandsopland og regnvandsbassin for området er, at opland og bassin optages i Herning Kommunes spildevandsplan. Med dette tillæg optages spildevandsopland samt bassin i spildevandsplanen jf. oplandskort, udløbsskema og oplandsskema i tillæggets bilag 1 - 3.

 

Oplandet optages i spildevandsplanen som separatkloakeret, med afledning af spildevand og regnvand fra befæstede arealer til Herning Vand A/S kloaksystem. Oplandet udgør 8,88 ha. Afledning af spildevand fra oplandet skal ske til Kibæk Renseanlæg og afledning af regnvand skal ske til Følpøt Bæk via regnvandsbassin.

 

Recipient for regnvand

Ved nedlæggelse af eksisterende bassin bliver Følpøt Bæk recipient for udledning af regnvand fra de to oplande via andet udløb til samme recipient (se oplandskortet, bilag 1). Mål for Følpøt Bæk er ”god økologisk tilstand”. Vandløbets tilstand er ”god økologisk tilstand”, hvilket vil sige at målsætningen er opfyldt.

 

Indsatser for neddrosling af udledningen af regnvand fra befæstede arealer i de to oplande, der skal sikre målsætningens opfyldelse, vil ske med etableringen af det nye bassin. Indtil da vil udledningen af regnvand fra den eksisterende bydel ske gennem et simpelt bassin.

 

Regnvand fra begge oplande vil blive neddroslet i vådt bassin, som Herning Kommunes Spildevandsplan foreskriver. Det vurderes på denne baggrund, at den øgede regnvandsudledning fra oplandet til Følpøt Bæk, ikke giver anledning til væsentlig hydraulisk belastning af vandløbet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 2 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 foreløbig vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.00.12-K08-1-16 Sagsbehandler: Lene Hahn  

Orientering om tilsynskampagne 2016 for husdyrbrug og virksomheder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Monica Klitgard Hansen, Lene Kimø

Sagsresume

Forvaltningen har planlagt, og er ved at gennemføre tilsynskampagner for 2016 om alarmsystemer på gyllebeholdere og tilsyn med garageanlæg hos entreprenør- og vognmandsvirksomheder.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Ifølge "Bekendtgørelse om miljøtilsyn" skal kommunen hvert år udføre to tilsynskampagner.
 

I 2016 har forvaltningen planlagt at udføre følgende kampagner:

 

1. Kontrol med, at der er etableret de lovpligtige alarmsystemer på gyllebeholdere, der ligger tæt på åbne vandløb og søer. Pressemeddelelse er vedlagt dagsorden.

 

Formålet med kampagnen er at sikre, at lovkravet til alarmsystem er overholdt for de beholdere, der ligger tæt på åbne vandløb og søer. Ejere af beholderne vil blive bedt om at indsende relevant dokumentation. Når fristen for indsendelse af dokumentation er udløbet, vil Herning Kommune gennemføre et antal uvarslede tilsyn med fokus på gyllealarm.

 

Herning Kommune vil informere om reglerne direkte til ejerne af de berørte beholdere samt via relevant informationsmateriale.  

 

2. Tilsyn med garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed mv., hvor der ikke tidligere er ført tilsyn.

 

Det forventes, at der i kommunen er flere virksomheder med aktiviteter, som kan relateres til den type virksomhed, end de virksomheder, som kommunen i dag har kendskab til og derfor fører regelmæssigt tilsyn med. Det er kommunens erfaring, at der på denne type virksomheder, hvor der ikke tidligere har været tilsyn, kan være væsentlige miljøforhold, som kræver regulering.

 

Virksomhederne lokaliseres og udpeges til tilsyn på baggrund af søgning i diverse registre. Tilsynene på de udvalgte virksomheder gennemføres som et varslet basistilsyn, dvs. at der føres tilsyn med samtlige af virksomhedens miljørelaterede forhold.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-491-08 Sagsbehandler: Lotta Sandsgaard  

Green Cities

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Green Cities styregruppe har besluttet at indstille til byrådene i medlemskommunerne, at samarbejdet ophører med udgangen af 2016.

 

Forvaltningen anbefaler, at samarbejdet ophører.

Sagsfremstilling

Green Cities har eksisteret siden 2000, og Herning Kommune har været med siden 2001.

Green Cities har været opbygget over en samarbejdsaftale med fælles fundament, værktøjer og mål. Samarbejdet har været organiseret i en styregruppe med en politiker fra hver kommune. Der har desuden været en administrativ embedsmandsgruppe.

Green Cities var karakteriseret ved en ambitiøs miljøprofil, via fælles projekter, kommunikation om kommunernes grønne indsatser, en større efterårskonference mv, samt selvfølgelig det individuelle arbejde for målopfyldelse i kommunerne.

 

Green Cities Styregruppe besluttede på møde den 9. marts 2016 at indstille til byrådene i medlemskommunerne, at samarbejdet ophører med udgangen af 2016. Herning Kommune er repræsenteret i styregruppen ved Finn Stengel Petersen.

 

Baggrunden for styregruppens anbefaling er, at medlemstallet har været stødt faldende, og det ikke er lykkedes at rekruttere nye medlemskommuner. København meldte sig ud i efteråret, og Albertslund har netop besluttet også at trække sig fra samarbejdet. Der er således kun Allerød, Kolding og Herning Kommuner tilbage.

 

De kommuner, der har trukket sig, har blandt andet begrundet det i, at de har fundet andre enten mere relevante og/eller mere ambitiøse samarbejder omkring den grønne eller bæredygtige udvikling i kommunerne.

 

Styregruppen var enige om, at samfundsudviklingen har gjort, at et Green Cities med så snæver en medlemskreds ikke længere har en berettigelse. Eksisterende relevante samarbejdsprojekter søges fastholdt, mens tiden er moden til, at medlemskommunerne søger en bredere vifte af samarbejder for at løse fremtidens udfordringer på miljøfronten.   

Økonomi

Herning Kommunes kontingent til Green Cities har dækket fælles løsning og koordinering af en række opgaver på miljøområdet.

 

Forvaltningen arbejder videre med en ny organisering af de pågældende opgaver og undersøger nye samarbejdsformer.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Green Cities samarbejdet ophører med udgangen af 2016.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-886-15 Sagsbehandler: Hanne Jacobsen  

Holstebrovej 33, Herning - dispensation til overskridelse af byggefelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Der er søgt om dispensation til at opføre en tilbygning til eksisterende dagligvarebutik uden for det i lokalplan nr. 13.C7.1 lokalplanlagte byggefelt for ejendommen Holstebrovej 33, Herning.

Udvidelsen sker fordi nuværende dagligvarebutik har fået ny ejer, og butiksarealet ønskes udvidet med et areal på 228 m² og herudover med et overdækket areal på 37 m². 

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles dispensation til lokalplanen til overskridelse af byggefeltet med de ansøgte m². 

Sagsfremstilling

Ejendommen er reguleret af lokalplan nr. 13.C7.1. Tilbygningen ønskes placeret uden for det lokalplanlagte byggefelt og kræver derfor dispensation til lokalplanens § 7 stk. 6, - hvor det fremgår, at der kun må opføres bebyggelse inden for det på lokalplanens kortbilag nr. 3 viste byggefelt.

  

 

Projektet har været sendt i høring ved berørte parter.

Der er indkommet 1 indsigelse fra en nabo på ejendommen Ydunsvej 12. Indsigelsen omhandler støj og andre gener i forbindelse med butikkens drift.

 

Det er forvaltningens vurdering, at de nævnte gener ligger inden for lokalplanens støjbestemmelser og ikke kan henvises til selve udvidelsen. Det vurderes, at udvidelsen ikke i sig selv vil give anledning til yderligere miljøpåvirkninger.

 

Ansøger oplyser, at boligen Ydunsvej 8 er opkøbt og bliver inddraget til parkeringsformål.

 

I forbindelse med udvidelsen af butikken har ansøger ønsket eksisterende varetilkørsel fra Holstebrovej nedlagt for at give plads til mere parkering, hvorefter indkørsel fremover kun sker fra Ydunsvej. Den tilkørsel, der ønskes nedlagt, har aldrig været fastlagt i lokalplanen og er formentlig en ældre eksisterende tilkørsel fra tidligere ejendom.

 

Forvaltningen har meddelt ansøger en principiel godkendelse til en ny ind- og udkørsel fra Ydunsvej.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles dispensation til lokalplan nr. 13.C7.1 § 7 stk. 6til overskridelse af byggefeltet med de ansøgte m².

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.00-P19-7-16 Sagsbehandler: Casper Laursen  

Skærbækvej 12, Lind - Dispensation til opførelse af klyngehuse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Wraa Nielsen, Hans Eghøj

Sagsresume

I forbindelse med erhvervelse af et grundareal ved Fjederholt Å - tidligere Skærbæk Savværk - søges dispensation fra lokalplanen til opførelse af 22 nye boliger grupperet i klynger af 4 - 8 boliger.

 

Forvaltningen anbefaler, at der dispenseres til det ansøgte ud fra en generel vurdering af, at der ikke er tale om udvidelser i forhold til lokalplanens bestemmelser, men derimod ændringer, som er reducerede i forhold til lokalplanen.

Sagsfremstilling

Det ansøgte er omfattet af lokalplan nr. 69.L8.1. Lokalplanen er fra 2006, med et samlet areal på cirka 5,7 ha inkl. areal udlagt til naturområde langs åen. Lokalplanen er oprindelig udarbejdet som en projektlokalplan til et projekt, der aldrig blev realiseret. Der har gennem årene været flere forsøg på at realisere projekter på ejendommen. I 2008 og igen i 2013 blev det forsøgt at skabe et nyt projekt på ejendommen. På Byplanudvalgets møde den 2. december 2013, under pkt. 145, blev der søgt en principgodkendelse om udarbejdelse af ny lokalplan for åben/lav udstykning. I den forbindelse besluttede Byplanudvalget at meddele afslag med den begrundelse, at man ønskede at fastholde lokalplanens intentioner.

 

Lokalplanen er udarbejdet med mulighed for at opføre et større nybyggeri med cirka 35 boliger bygget som række-, kæde- eller længdehuse. Projektgrunden er beliggende syd for Lind og i nærheden af landsbyen Skærbæk, lige ned til det naturskønne Fjederholt Å og lige ved hovedvejen rute 18, Skærbækvej, som forbinder Herning og Brande.

 

Det fremsendte forslag med cirka 22 boliger kræver følgende dispensationer fra bestemmelserne i lokalplanen:

 

§ 2.2 Lokalplanen opdeles i delområderne I, II og III, som vist på kortbilag nr. 1 

 

Den eksisterende bebyggelse i delområde II ønskes nedrevet, da den i henhold til bygherre er utidssvarende, og bygherre mener, at der kan skabes en bedre bebyggelsesplan, hvis delområde II inkluderes i delområde I.

 

 

 

§ 5.4 Indenfor delområde I må der ikke udstykkes storparceller med et areal mindre end 1.500 m² (inkl. byggefelt) 

 

Der ønskes dispensation fra § 5.4 i forbindelse med at omdanne bebyggelsen fra række- /kædehuse til klyngehuse med egen matrikel. Nye matrikler vil ikke blive mindre end 700 m2.

 

§ 7.1 Bebyggelse skal placeres inden for de på kortbilag nr. 2 viste byggefelter 

 

Der ønskes dispensation til en ændret bebyggelsesplan, som bygherre vurderer i højere grad vil kunne realiseres og efterkomme områdets efterspørgsel.  

 

§ 8.1 Facadebeklædning skal overvejende fremstå i træ, der er malet sort eller

          svenskrød. Mindre bygningsdele kan dog fremstå i andre materialer som

          metal, glas eller i pudset eller vandskuret murværk. Pudset og vandskuret

          murværk skal fremstå i farverne hvid eller sort 

 

Der ønskes dispensation fra § 8.1, i det bygherre mener, at muligheder for facadematerialer er for snævert og gør projektet svært at realisere. Der anmodes om dispensation til, at bebyggelsens facader også kan udføres i mursten i grålige nuancer samt mindre bygningsdele i ubehandlet / oliebehandlet træ.

 

Forvaltningen har, i samarbejde med bygherren, tilpasset projektet i forhold til lokalplanen, og det vurderes, at projektet, med de ansøgte dispensationer, er i tråd med lokalplanens principper, og at de ansøgte dispensationer vil give mulighed for realiseringen af en 10 år gammel projektlokalplan.

 

Forvaltningen vurderer, at det overordnede indtryk af den ønskede bebyggelse, ikke er en væsentlig ændring i forhold til lokalplanen, og da der ikke er tale om dispensationer, som fraviger og påvirker omgivelserne, har det ansøgte ikke været sendt i høring.


Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, 8. februar 2016, pkt. 46:

at der meddeles dispensation til lokalplan nr. 69.L8.1., til § 2.2, § 5.4, § 7.1 og § 8.1 til det ansøgte.

Teknik- og Miljøudvalget, 8. februar 2016, pkt. 46:

Sagen udsat.

 

Efter udsættelse har sagen været sendt til orientering i Byplanudvalget på mødet den 29. februar 2016, under meddelelser. Byplanudvalget har taget sagen til orientering.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles dispensation til lokalplan nr. 69.L8.1 til § 2.2, § 5.4, § 7.1 og § 8.1 til det ansøgte.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-P19-1-16 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Overførsel af uforbrugte budgetmidler fra 2015 til 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

I forbindelse med afslutning af årsregnskab 2015 udarbejdes oversigt over budgetoverførsler fra 2015 til 2016 for drift og anlæg.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015 er der følgende forslag til overførsel af restbudgetbeløb fra 2015 til 2016 for Teknik og Miljø området.

 

Serviceområde 01 Byggemodning, drift udviser et mindreforbrug på 0,022 mio. kr., som tilføres kassen.

 

Anlæg udviser et nettomindreforbrug på 31,4 mio. kr., som overføres til 2016.

  

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, drift udviser et mindreforbrug på 0,159 mio. kr. ekskl. 0,275 mio. kr. på de takstfinansierede områder: Funktion 033046, 052823, 053842, 053852, 053858 og 053859, som overføres til 2016 i henhold til reglerne. Mindreforbruget på 0,159 kr. overføres til 2016 til vedligeholdelsesarbejder på folkeskole området.

 

Anlæg udviser et nettomindreforbrug på 8,8 mio. kr. som overføres til 2016 til fortsættelse af igangværende projekter.

 

Serviceområder 04 Grønne områder, drift udviser et mindreforbrug på 0,654 mio. kr. grundet tilbageholdelse af driftsmidler for at imødegå manglende udbetaling af tilskud fra NaturErhvervsstyrelsen vedr. anlægsprojektet Hyttens Dambrug. Efter forhandlinger blev beløbet mod forventning udbetalt ultimo 2015, hvorfor forvaltningen tidsmæssigt ikke har kunnet nå at igangsætte øvrige planlagte projekter, og mindreforbruget søges derfor overført til anlæg til følgende igangsatte eller vedtagne projekter i 2016:

 

108.875 kr. til igangsat genslyngning af del af Tranholm Bæk, Vildbjerg. Teknik- og Miljøudvalget den 30/11-15 pkt. 230.

430.000 kr. til opkøb af vandindvindings- og stemmeret, Sdr. Green Dambrug jf. Teknik- og Miljøudvalget den 8/2-16 pkt. 52.

115.125 kr. til fjernelse af ulovligt opfyld på kommunalt areal i beskyttet natur jf. Teknik- og Miljøudvalget den 8/2-16 pkt. 35.

 

Anlæg udviser et nettomindreforbrug på 2,5 mio. kr. Heraf vedrører netto 0,033 mio. kr. et mindreforbrug på afsluttede anlægsprojekter, som ikke overføres. Det resterende netto mindreforbrug på 2,4 mio. kr. overføres til 2016 til fortsættelse af igangværende projekter.

 

Serviceområder 05 Miljøforanstaltninger udviser et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. som vedrører skadedyrsbekæmpelse. Området er gebyrfinansieret og mindreforbruget overføres til 2016. Grundet nyt udbud er prisen for 2016 blevet højere på grund af nye krav om giftfri bekæmpelse.

Under funktion 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. er der et merforbrug på 0,1 mio. kr., som dækkes af et mindreforbrug på funktion 005285 Bærbare batterier på 0,117 mio. kr. De resterende 0,017 mio. kr. overføres til 2016.

 

Serviceområde 06 Klimatilpasning, anlæg udviser en netto mindreindtægt på 2,3 mio. kr., som overføres til 2016 til fortsættelse af igangværende projekt.

 

Serviceområde 07 renovation, drift udviser en afvigelse på 16,5 mio. kr., som tilføres mellemregningskontoen mellem Herning Kommune og Renovation.

 

Anlæg udviser et nettomindreforbrug på 3,6 mio. kr. Heraf vedrører 0,9 mio. kr. et mindreforbrug på afsluttede anlægsprojekter, som ikke overføres. Det resterende netto mindreforbrug på 2,7 mio. kr. overføres til 2016 til fortsættelse af igangværende projekter.

 

Serviceområde 08 Drift, udviser under drift en merindtægt på 0,012 mio. kr., som reguleres via kassen.

 

Anlæg udviser et mindreforbrug på 0,137 mio. kr., som overføres til 2016 til fortsættelse af igangværende projekter.

 

Serviceområde 09 trafik, belægninger m.v. udviser et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. Heraf anvendes 2,5 mio. kr. til dækning af et merforbrug på funktion 022001 Fælles formål, 022205 Driftsbygninger samt 022811 Vejvedligeholdelse m.v. Det resterende mindreforbrug på 5 mio. kr. søges overført til anlæg i 2016 til udsatte planlagte asfaltarbejder vedr. koordinerede vej/kloakrenoveringsprojekter, som først kan udføres i 2016, herunder Park Allé i Vildbjerg (3 mio. kr.) og Kollundvej i Lind (2 mio. kr.). Busdriften udviser et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., som overføres til 2016 til afregning af 4. kvartal fra Midttrafik.

  

Anlæg udviser et nettomindreforbrug på 23,2 mio. kr. Heraf vedrører 0,3 mio. kr. et mindreforbrug på afsluttede anlægsprojekter. Det resterende netto mindreforbrug på 22,9 mio. kr. overføres til 2016 til fortsættelse af igangværende projekter.

 

Samlet set søges der overført 9,3 mio. kr. i driftsmidler fra 2015 til 2016. Under anlæg søges overført netto 66 mio. kr. fra 2015 til 2016.

 

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at overførslerne for drift og anlæg på Teknik og Miljø området godkendes jævnfør bilag,

 

at 654.000 kr. i mindreforbrug under serviceområde 04 Grønne områder overføres fra drift til anlæg til følgende projekter:

     108.875 kr. til igangsat genslyngning af del af Tranholm Bæk, Vildbjerg.

     430.000 kr. til opkøb af vandindvindings- og stemmeret, Sdr. Green Dambrug

     115.125 kr. til fjernelse af ulovligt opfyld på kommunalt areal i beskyttet natur,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb i 2016 til Serviceområde 04 Grønne Områder til ovennævnte projekter, nye stednr.

 

at 4,962 mio. kr. i mindreforbrug under serviceområde 09 Trafik overføres fra drift til anlæg til følgende projekter:

     2,962 mio. kr. til asfaltarbejder ifm. vej/kloakrenoveringsprojekt, Park Allé, Vildbjerg

     2 mio. kr. til asfaltarbejder ifm. vej/kloakrenoveringsprojekt, Kollundvej i Lind,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb i 2016 til Serviceområde 09 Trafik til ovennævnte projekter, nye stednr. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-P19-1-16 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Orientering om opfølgning på politiske budgetmål for 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Opfølgning på politiske budgetmål fastsat i forbindelse med budget 2015.

 

Forvaltningen anbefaler, at opfølgningen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Der er til afslutning af årsregnskab 2015 foretaget opfølgning på de politiske budgetmål, udarbejdet for serviceområderne 03 til 09 under Teknik og Miljø i forbindelse med budget 2015.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at opfølgning på politiske budgetmål tages til efterretning.

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-2-15 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Perspektivnotater for Teknik- og Miljøudvalgets område til budget 2017-2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 x

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Præsentation af perspektivnotater for Teknik- og Miljøudvalgets områder til fremlæggelse på budgetkonferencen den 25. april 2016.

 

Forvaltningen anbefaler, at perspektivnotaterne godkendes.

Sagsfremstilling

Præsentation af perspektivnotater for Teknik- og Miljøområdet, som vil indgå i budgetmaterialet til 1. budgetkonference. Perspektivnotaterne indeholder økonomiske, styringsmæssige og faglige fremtidsperspektiver på de enkelte serviceområder med baggrund i de overordnede strateginotater.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at perspektivnotaterne godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-2-15 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budgetmål 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Forvaltningen fremsætter forslag til budgetmål for budget 2017 for Teknik og Miljø.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til de politiske budgetmål for 2017 godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender jf. budgetproceduren for 2017 forslag til politiske budgetmål for 2017 for Teknik- og Miljøudvalgets område: Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, 04 Grønne områder, 05 Miljøforanstaltninger, 07 Renovation, 08 Drift samt 09 Trafik.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til de politiske budgetmål for 2017 godkendes og herefter indgår i drøftelserne på 1. budgetkonference.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Der udarbejdes to ekstra politiske mål - vandløbsvedligehold, serviceområde 04, og vej- og parkdrift, serviceområde 08.

Bilag

 

Sagsnr.: 22.11.00-G00-1-16 Sagsbehandler: Peter Jørgensen  

Orientering om referat fra kvartalsmøde med Herning Taxa

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Freidahl Graae

Sagsresume

Forvaltningen afholder hvert kvartal et møde med bestyrelsen for Herning Taxa og vognmanden uden for bestillingskontoret.

Sagsfremstilling

Referat fra mødet den 1. marts 2016 er vedlagt.

 

I 2016 er der aftalt følgende møder:

 

14. jun. 2016 kl. 9:30-11:30 (politisk deltagelse)

07. sep. 2016 kl. 9:30-11:30

05. dec. 2016 kl. 9:30-11:30 (politisk deltagelse).

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.04.16-P20-1-15 Sagsbehandler: Lotta Sandsgaard  

Ideoplæg til udvikling af Løvbakke Natur- og Læringscenter

 

Sagsnr.: 05.01.00-P19-3-11 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Vesterholmvejs forlængelse - Taksationsafgørelse

 

Sagsnr.: 82.20.00-G01-2-16 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Anlægsbevilling til ombygning af kommunal ejendom

 

Sagsnr.: 82.06.00-P20-1-16 Sagsbehandler: Bjarne Kallesø  

Ny genbrugsplads

 

Sagsnr.: 09.00.00-P00-4-16 Sagsbehandler: Jesper Thomsen  

Placering af virksomhed

 

Sagsnr.: 01.04.00-P27-25-16 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Ændring af vejnavn

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-339-14 Sagsbehandler: Trine Ross Laursen  

Orientering om politianmeldelse

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser