Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 29. maj 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.00.05-P20-1-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Orientering om Forskønnelsespuljen - Vildbjerg og Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
x


x

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Erik Skibsted, Jacob Philipsen

Sagsresume

Der har været en dialog med borgerforeningerne i Vildbjerg og Aulum omkring projekter til Forskønnelsespuljen. Der foreligger nu projekter til en 1. etape af projekter i byerne.

Projekterne behandles på Byplanudvalgets møde 22. maj. Byplanudvalgets beslutning vil foreligge til mødet.


Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Vildbjerg

I forbindelse med udviklingen af projekter har der været afholdt møder med handelsforeningen og borgerforeningen.Park Alle i Vildbjerg

Herning Vand er i gang med at kloakrenovere en del af Park Alle. Fra Linde Alle til Lysgårdvej. På denne del af strækningen reduceres vejbredden til 6,5 meter ved at lave en bredere græsrabat på vestsiden af vejen. Her forslås, at der plantes grupper af buske langs vejen. Buskene supplerer de flotte eksisterende egetræer langs vejen med en blomstring, som skaber variation og oplevelse langs vejen.


Fra Lysgårdvej til syd for Præstevænget lægges nyt slidlag på kørebanen. Her gøres vejen ligeledes smallere, men den indsnævres fra begge sider så den nye vejbredde ligeledes bliver 6,5 meter. For at skabe en sammenhæng plantes der grupper af buske på begge sider af vejen.

Der er 2 etaper i projektet. Den nordlige del, hvor Herning Vand kloakrenoverer, etableres i 2017. Den sydlige del med nyt slidlag udføres i 2018.

Det samlede projekt løber over en strækning på 1,6 km. Projektet er optimeret i forhold til driften af beplantningen langs vejstrækningen.

Asfaltarbejde, sætning af nye kantsten samt opstibning finansieres på SO09 - Veje og trafik. Forskønnelsespuljen betaler græssåning og beplantning langs hele projektet.


Økonomi: 170.000 kr.


Niels Mouritsens Plads (Tandlægegrunden) i Vildbjerg

Der ønskes forskønnelse af området med plads til mindesten for Niels Mouritsen. Stenen og økonomi hertil står borgerforeningen for. De vil placere stenen lidt tilbagetrukket på grunden så der stadig er et større areal tilbage til aktiviteter. Der ønskes belysning som uplight på stenen samt en lav bunddækkebeplantning rundt om stenen.

Borgerforeningen og Lions Vildbjerg har ligeledes sponsoreret en multianvendelig bænk til pladsen.


Borgergruppen, som har været med i processen, er fremkommet med et ønske om forskønnelse af det eksisterende plankeværk i beton omkring pladsen. De mener det skæmmer området. Plankeværket er ikke Herning Kommunes, og der er lavet tiltag til forskønnelse med plantning af klatrende beplantning langs hegnet. Beplantningen er forholdsvis nyetableret, men godt på vej, og vil med tiden begrønne hegnet. Man kan fremover, hvis der skal skiftes planter, vælge en plantetype, som fremstår mere grøn en større del af året. Forvaltningen anbefaler derfor at se tiden an og lade beplantningen få rigtigt fat.


Der ønskes pullertlys på pladsen af den samme type, som står i Bredgade. Pullertlyset placeres i kanten af bøgepurren som rumskabende element.


Der er ønske om fast belægning i stedet for grus. For at skabe sammenhæng med den øvrige belægning i byen, og set ud fra pladsens størrelse, forslås chaussesten.

Det er forvaltningens vurdering, at den belægning med grus, der er på pladsen i dag, er velfungerende og derfor anbefaledes ikke en fast belægning set ud fra byrummet og anvendelsen i dag.


Økonomi: Belysning samt forskønnelse 60.000 kr.


Økonomi: Fast belægning ca. 200 m² - 200.000 kr. Herning Kommune ligger ikke inde med chaussesten fra andre projekter, dermed indgår indkøb af belægning i prisen.


Samlet økonomi for Vildbjerg: 230.000 kr. Med fast belægning på Niels Mouritsens Plads 430.000 kr.


Udearealer ved den Gule Bygning i Vildbjerg

Der er dialog med en gruppe, som står for Den Gule Bygning. De skal i gang med at kloakrenovere arealet bag den gule bygning. Dette har de selv økonomi til.

De ønsker, at der ses på forskønnelse af den gamle skolegård. Her er planerne, at den skal fungere som parkering og ophold. Det gamle skolegårdstræ bevares som fortælling om skolen og som karaktergivende element i gårdrummet.

De har igangsat en skitsering på området. Det vides endnu ikke, hvad der konkret ansøges om, det kunne f. eks. være belysning, inventar, belægning eller beplantning.

At forskønne arealet ved Den Gule Bygning er et led i at færdiggøre området omkring den gamle skolegrund i Vildbjerg, da boligområdet omkring stort set er helt udbygget.


Aulum

Der har været afholdt flere møder med borgergruppen i Aulum, borgerforeningen, handelsforeningen og erhvervsforeningen, til sidst i processen er der afholdt et velbesøgt borgermøde, hvor borgerne i Aulum kunne komme og høre om planerne for deres by.
Danmarksgade i Aulum

Forskønnelse af Danmarksgade med nye træer og bunddækkende beplantning. De gamle træer og mure fjernes, og der plantes nye mindre træer, som passer til byens rum og størrelse. Bedene gøres lidt større for at give bedre vækstvilkår og plads til bunddække. De eksisterende p-pladser, pullerter og pullertlys fastholdes.


Det er muligt, inden for den rammeaftale som Herning Kommune har med Eniig omkring belysning, at udskifte lysmaster og armaturer. Det er hermed muligt at få det samme type armatur, som den eksisterende lyspullert i gaden. Projektet skal betale differencen på udskiftning af masten fra en almindelig galvaniseret mast til en mørkegrå farvet mast.

Det samme belysningsarmatur og mast er brugt i Bredgade i Vildbjerg.


I den anden ende af Danmarksgade, på hjørnet af Engvej, over for stationen, er der et åbent græsareal, som ønskes forskønnet med beplantning. Der foreslås bøgepur og mindre træer. Det hænger godt sammen med beplantningen omkring stationen.


Der er et ønske om at bruge den vestlige del af Danmarksgade, mod Skolegade, til torve- og markedsdage. Dette er noget Aulum selv kan igangsætte ved ansøgning gennem Brug Byen. Der er ikke trafik, busser og lignende, der forhindrer, at man lejlighedsvis kan afspærre denne del af Danmarksgade.


Økonomi: 130.000 kr.


Lilletorv, hjørnet af Danmarksgade og Højgade i Aulum

Lilletorv bruges til byens juletræ og nissehus. Arealet fremstår lidt forsømt. Der forslås et blomstrende hjørne, som indbyder til ophold. Stenen med vand, som ikke fungerer, foreslås fjernet, da den skal renoveres og der skal monteres vandmåler for at vandet kan risle igen.

Selve projektet består af en cirkulær beplantning med spiræa og samme type træer som i Danmarksgade. Træerne får dermed sammenhæng med projektet i Danmarksgade. De eksisterende lygtepæle udskiftes til pullertbelysning af samme type som i Danmarksgade.

Belægningen fastholdes og tilpasses projektet. Der forslås nye bænke til ophold, da de gamle fremstår slidte.


Der ønskes en fodgængerovergang over Højgade fra Lilletorv og over mod hjørnet på Danmarksgade. Der er fornylig lagt nyt slidlag på vejen og nye striber på denne del af Højgade. For at etablere et fodgængerfelt skal der være en bedre belysning, og der skal skiltes. Det er et anlæg, der koster omkring 30.000 kr.

Forvaltningen vurderer, at et fodgængerfelt ikke ligger indenfor det Forskønnelsespuljen giver tilskud til. Dette spørgsmål oversendes
til Teknik- og Miljøudvalgets til beslutning.


Økonomi: 120.000 kr.


Flag i Aulum

Borgerforeningen ønsker nye bøsninger til opsætning deres flag i Aulum. De har ca. 51 flag. Det foreslås, at der sættes nye bøsninger i grupper af 3 efter en samlet godkendt plan. Ved at sætte flagene i grupper opnås en anden virkning end i dag, hvor de står enkeltvis. De gamle bøsninger sløjfes ved lejlighed, f.eks. ved renovering af fortove.


Økonomi: 30.000 kr.


Samlet økonomi for Aulum 280.000 kr.


Indfaldsvejene til Aulum

Næste fase af projekter, som foreslås i Aulum, er ankomsten til byen. Med motorvejens åbning i 2018 ændres ankomsten til byen. Der skitseres på et projekt, som omhandler de centrale ankomster til byen, skiltning, beplantning mm. Projektet kan eventuelt udføre i efteråret 2018.


Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller til Byplanudvalgets møde 22. maj:


- at

Byplanudvalget godkender projekterne i Vildbjerg og Aulum med en samlet økonomi 510.000 kr.,

- at

Byplanudvalget tager stilling til, om der skal fast belægning på Niels Mouritsens Plads i Vildbjerg, økonomi 200.000 kr.,

- at

Byplanudvalget beder Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til, om der skal etableres fodgængerfelt ved Højgade i Aulum, økonomi 30.000 kr.


Byplanudvalget besluttede 22. maj 2017, pkt. 84, at tiltræde ovenstående indstilling fra Direktøren af By, Erhverv og Kultur. Dog etableres der ikke fast belægning på pladsen som er benævnt Niels Mouritzens Plads.

Økonomi

Bevilling på 2 mio. kr. for 2016 er frigivet. Der er tidligere disponeret over midler for

1.085.000 kr. Med de forslåede projekter i Vildbjerg og Aulum er det samlede beløb for 2016 på 1.595.000 kr. Med fodgængerfelt i Aulum og belægning i Vildbjerg 1.825.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til efterretning. 

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

Udvalget ønsker, at fodgængerfelt ved Højgade i Aulum indgår i den samlede prioritering af midler til trafiksikkerhedsfremmende projekter i kommunen.

Projektet vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være blandt de højst prioriterede.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.05.00-P00-75-14 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Godkendelse af anlægsregnskab for fjernelse af ulovligt opfyld på kommunalt areal i Feldborg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

 X

 Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet afsluttende anlægsregnskab for fjernelse af ulovligt opfyld på kommunalt areal i Feldborg.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for "Fjernelse af opfyld", stednr. 081098 på Serviceområde 04 Grønne områder. Byrådet bevilligede den 26. april 2016 pkt. 72, 115.000 kr. til fjernelse af ulovligt opfyld på et kommunalt areal i beskyttet mose. Arbejdet med fjernelse af ulovligt opfyld og reetablering af den beskyttede mose på det kommunale areal er nu gennemført. 

Økonomi

 

Mindreforbruget på 22.900 kr. skyldes, at forvaltningen modtog et fordelagtigt tilbud fra entreprenøren på arbejdets udførelse.

 

Idet anlægsregnskabet viser en større afvigelse i forhold til bevillingen, fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-6-17 Sagsbehandler: Daniel Lindvig  

Orientering om sammensætning af nye vandråd for Limfjorden, Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Udvalget orienteres om sammensætning af de tre vandråd for hovedoplandene til Limfjorden, Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord og de to opgaver, som rådet skal rådgive kommunerne om.

 

Forvaltningen anbefaler, at indstillingerne fra sekretariaterne om sammensætning af Vandråd for Limfjorden, Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalget er tidligere på mødet den 20. februar 2017, punkt 36, blevet orienteret om processen for etablering af lokale vandråd. Vandrådene er nedsat igen, for at kunne rådgive kommunerne om ny udpegning af miljømål for mindre vandløb med et opland på under 10 km2, som følge af et folketingsflertal med aftalen om en fødevare- og landbrugspakke. På mødet godkendte udvalget Limfjordssekretariatet, Herning Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune, som sekretariater for de kommende vandråd for henholdsvis Limfjorden, Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord.

 

Sekretariaterne har i samarbejde med de øvrige kommuner opfordret landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand, til senest den 3. april 2017 for hovedvandoplandene Limfjorden og Nissum Fjord og 27. marts 2017 for hovedvandopland Ringkøbing Fjord, at indsende en indstilling af medlemmer til de kommende vandråd samt anmodning om oprettelse af vandråd.

 

Sekretariaterne har efterfølgende udarbejdet forslag til sammensætningen af vandrådene i henhold til kriterierne fra Miljø- og Fødevareministeren, efter ønske fra lokale organisationer.

 

Vandråd for hvert af hovedvandoplandene skulle være nedsat senest den 20. april 2017, og sammensætningen er derfor indberettet til Miljøstyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget har tidligere i forbindelse med udarbejdelse af kommissorium for Vandråd Nissum Fjord, accepteret, at sekretariatskommunerne varetager nedsættelse af vandråd og herunder sikrer ligelig interessemæssig fordeling mellem grønne organisationer og erhvervsinteresser.

 

Jens-Bernhard Knudsen er valgt som mødeleder af Nissum Fjords vandrådets møder sammen med en af forvaltningen udpeget sekretær.

 

De tre sekretariatskommuner har som nævnt fremsendt forslag til indstilling af medlemmerne til vandrådene for Limfjorden, Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord, som fremgår af bilag 1.

 

Forvaltningen vurderer, at de fremsendte forslag til sammensætningen af vandrådene lever op til de fastsatte kriterier, som beskrevet ovenfor og kan derfor anbefale, at Teknik- og Miljøudvalget følger indstillingen.  

 

Vandrådene har fået følgende to opgaver, Rådet skal:

 

 1. Vurdere, om de vandområder, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag

            til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne lever op til de opdaterede

            faglige kriterier for afgrænsning af vandløb, som regeringen har fastlagt.

Denne del af opgaven forventes løst af Vandrådene inden sommerferien 2017.

 

 1. Udvælge de vandområder, som Miljøstyrelsen efterfølgende kan analysere med henblik på at vurdere om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.

  Kommunerne afventer vejledning fra Miljøstyrelsen, som forventes at foreligge inden sommerferien. Herefter vil vandrådene skulle løse opgaven i perioden fra august til oktober.

 

Desuden er der stillet en frivillig opgave til vandrådene med at kommentere videreførte Vandmiljøplan 1-indsatser. Det er ikke en opgave, kommunerne har fået midler til at løse, og det er aftalt med de øvrige kommuner, at opgaven som udgangspunkt ikke udføres.

 

Det forventes, af Vandrådene kommer med en anbefaling, som kan behandles politisk i løbet af efteråret 2017, så der senest den 31. december 2017 kan fremsendes indstilling til Miljøstyrelsen.

Som det fremgår af ovenstående er der tale om en meget stram tidsplan. Derfor må behandlingen og kvalificeringen også basere sig alene på eksisterende data, som kommunerne ligger inde med, samt det materiale som Miljøstyrelsen har stillet til rådighed.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at indstillingerne fra sekretariaterne om sammensætningen af vandråd for Limfjorden, Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord tages til efterretning.

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.01.00-P00-2-14 Sagsbehandler: Anne Kirstine Kjær  

Renovering af Hjertestien ved Lillelund Engpark, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

I forbindelse med etablering af ny klimasø i Lillelund Engpark er det vedtaget at renovere og opgradere den ca. 2 km lange Hjertesti i området. Stien opgraderes med enten stenmel eller asfalt af hensyn til færdslen og tilgængeligheden for handicappede i området.

 

Forvaltningen indstiller, at der laves en fast belægning med asfalt på Hjertestien og at hele projektet søges etableret i 2017 under hensyntagen til Herning Vands færdiggørelse af øvrige projekter i Lillelund Engpark.

Sagsfremstilling

En opgradering af Hjertestien vil anslået koste 999.000 kr. Forvaltningen har i handlingsplanen for bynære parker og grønne områder 2017-19 foreslået at dele opgaven i 3 etaper over 3 år. Efter godkendelse af handlingsplan for brug af anlægsmidler til parker og grønne områder, behandlet i Byrådet den 4. april 2017, pkt. 53 har forvaltningen arbejdet videre med realisering af 1. etape.

 

Den eksisterende sti er en trampesti belagt med træflis og derfor i perioder fugtig og er ikke handicapvenlig. Opgraderingen består af en ny opbygning til en kørefast sti, som også er handicapvenlig, i en større bredde til 2,5 m. Stien ønskes i en kørefast kvalitet i tilfælde af, at brugen af området øges med deraf følgende øget driftbehov.

 

Forvaltningen har hidtil lagt op til at udskifte flisbelægningen med stenmel. Valget skyldes dels, at stenmel vil passe ind i området, som fortsat skal være naturpræget med afgræsning og med et lavt plejeniveau, dels at stenmel er et forholdsvist bæredygtigt materiale, og dels økonomi, idet faste belægningstyper, som fx asfalt eller en majsbelægning erfaringsmæssigt er dyrere i anlæg. Faste belægningstyper er dog som udgangspunkt en del billigere i drift. Driftsmæssigt er en fast belægning at foretrække.

 

Pga. spørgsmålet om afledt drift har der været ønske om en pris også på en sti med fast belægning til sammenligning. Samtidig er asfalt blevet en del billigere end ved de første beregninger i 2013.

 

 

 

Der er indhentet 3 overslag på opgaven:

 

Belægningstype

Anlæg, overslag kr.

Årlig afledt drift, overslag, kr.

Stenmel

715.000

50.000 (strigling, ukrudtsbrænding og efterfyldning)

Majsbelægning (tromlede småsten i bitumen/tjære)

1.000.000

4.500 (fejning)

Asfalt

1.000.000

4.500 (fejning)

 

En stenmelssti er billigst i anlæg, men vil medføre en afledt drift i form af løbende efterfyldning med stenmel. Behovet for efterfyldning vil afhænge af brugen af området.  

 

En sti med majsbelægning eller asfalt har en holdbarhed på 10-20 år, før man kan forvente reparationsarbejder i et eller andet omfang. Pga. materialets karakter kan det dog medføre et øget forventningsniveau til driften, eksempelvis vintertjeneste. En asfaltsti vurderes at være den mest handicapvenlige. 

Økonomi

Der er indhentet overslag på opgaven. Overslaget overskrider ikke den samlede anslåede pris i handlingsplanen for bynære grønne områder (999.000 kr. 2017-19).

 

Der er på byrådsmøde den 7. marts 2017, pkt. 53, frigivet 332.000 kr. til opgradering af Hjertestien på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020093 Parker og bynære grønne områder. Herudover er der på byrådsmøde den 4. april 2017, pkt. 75, frigivet 547.000 kr. til projektet på samme stednr. Der er således afsat i alt 879.000 kr. til renovering af stien i 2017. Der er dermed opstået mulighed for at renovere hele stien med stenmelsbelægning i 2017.

 

Vælges der asfaltsti vil der mangle ca. 120.000 kr. til fuldførelse af hele opgaven i 2017. I givet fald foreslår forvaltningen at finde midlerne i anlægsbudgettet for Bynære grønne områder 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020093 ved at udsætte en opgave fra 2017 til 2018 for at få løst opgaven på én gang. En størrelsesmæssigt passende opgave er udskiftning af inventar på H. P. Hansens Vej (100.000 kr.).

  

Driftsudgifter til Hjertestien afholdes indenfor driftsbudgettet på Serviceområde 04 Grønne områder.

 

Forvaltningen anbefaler, at der laves en fast belægning med asfalt, og at hele projektet søges realiseret i 2017 under hensyntagen til Herning Vands færdiggørelse af etape 2 i klimasikringsprojektet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der laves en fast belægning med asfalt på Hjertestien,

 

at hele projektet søges etableret i 2017 under hensyntagen til Herning Vands færdiggørelse af øvrige projekter i Lillelund Engpark.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 09.00.00-G01-4-16 Sagsbehandler: Line Thastum  

Grønt Overblik 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Grønt Overblik 2016 fortæller om udvalgte grønne indsatser og aktiviteter, samt en overordnet status for de forskellige områder. Desuden peger overblikket på udvalgte indsatser for 2017.

 

Forvaltningen anbefaler, at Grønt Overblik 2016 godkendes.

Sagsfremstilling

Herning Kommunes grønne regnskab består af Grønt Overblik og flere temarapporter. Det er ottende gang regnskabet laves. Grønt Overblik er en udvalgt sammenfatning af årets resultater og aktiviteter, der behandles politisk og offentliggøres. Grønt Regnskabs temarapporter er små fagrapporter for de enkelte områder, der ligger bag Grønt Overblik.

 

Regnskabet, dækker både kommunale aktiviteter og hele kommunen geografisk – borgere og virksomheder. Formålet med det grønne regnskab er blandt andet at følge kommunens udvikling i forhold til klima, miljø og natur, og i forhold til opfyldelse af kommunens grønne mål.

 

Mere detaljerede opgørelser og status for 2016 findes i temarapporterne. Temarapporterne omfatter: Klima og Energi, Naturindsatsen, Genbrug og Affald, Transport, Vand, Kommunale bygninger - Energiforbrug, DRIFT, Grønne Indkøb, Planlægning og Privat byggeri.

 

Temarapporterne vedr. Natur, Genbrug og affald, Vand, Drift, Grønne Indkøb, Planlægning og privat byggri, og kommunale ejendomme vil være at finde på Herning Kommunes intranet (På tværs/ Koncerninfo/Grøn Kommune/Grønt regnskab) fra den 25. maj.

Øvrige temarapporter - Transport samt Klima og energi - vil efterfølgende blive lagt samme sted på intranettet.

Temarapporterne er først tilgængelige for offentligheden efter byrådets behandling af Grønt Overblik.

 

Nogle af årets fokusområder i Grønt Overblik er:

 

 • Herning Kommune ligger på en fjerdeplads i regionen, når det gælder produktion af vedvarende energi. Det skyldes i høj grad flisfyring på Herningværket.

 

 • Lokale virksomheder går foran i forhold til grøn energi: Herning Varmeforzinkning får etableret egen vindmølle, og Ege tæpper sender overskudsvarme til boliger.

 

 • Naturpolitikkens mål opfyldes næsten alle, dog er målet om biodiversitet svært at opfylde, da det kræver en langvarig indsats at skabe levesteder for truede dyr og planter.

 

 • 759 elever fordelt på 37 klasser har været igennem kommunens ”affaldsskole” i 2016 for at lære om genbrug og sortering.

 

 • Kommunens hjemmepleje har indkøbt 71 miljøvenlige hybridbiler, der forventes at kunne give en væsentlig brændstofbesparelse.

 

 • Ifølge kommunens cykelregnskab er cyklismen stigende.

 

 • Miljøfestival for skolerne i Huset No7 har været en succes, og gentages i 2018.

 

 

Nogle af de fremadrettede indsatser er:

 

 • Opstart af Landsby energi-projekt med fokus på udfasning af oliefyr, energirenovering og energibesparelser.

 

 • Pilotprojekt om flådeanalyse og styring af kommunal kørsel.

 

 • Udvikling, produktion og afprøvning af 100 eventboxe til affaldssortering ved events. Et samarbejde på tværs af kommunens fagområder og med lokale eventaktører.

 

 • Forsøgsordning for 500 husstande i Vildbjerg, der skal sortere i en ”Våd” og en ”Tør” fraktion. Den tørre fraktion sorteres på et nyt centralsorteringsanlæg i Holstebro.

 

 • Færdiggørelse af klimasø i Lillelund Engpark.

 

 • Udarbejdelse af forslag til ny klimatilpasningsstrategi.

 

 • Der arbejdes med ny indkøbsstrategi. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Grønt Overblik 2016 godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-16 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Endelig vedtagelse af tillæg 10 til spildevandsplan 2015-2025 for Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 10 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes på baggrund af ønsket om at etablere en ny genbrugsplads i Sunds. Området er lokalplanlagt (Lokalplan nr. 21.E4.2, Erhvervsområde ved Thorupvej og Smalmosevej i Sunds). I følge spildevandsplanen skal regnvand i området nedsives, men da grundvandet står højt er nedsivning ikke muligt. Derfor er det nødvendigt at ændre spildevandsplanen.

 

Forslag til tillæg 10 har været sendt i offentlig høring i 8 uger i perioden 10. marts 2017 til 5. maj 2017. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 10 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 vedtages.

Sagsfremstilling

Den nye genbrugsplads i Sunds ønskes etableret på Bødkervej 1c, matr. 1dr Thorup By, Sunds. Genbrugspladsen bliver på ca. 8000 m2 og placeres i den sydvestlige del af Bødkervej 1c. Arealet udmatrikuleres fra matr. 1dr og vil således få selvstændigt matrikelnummer. Arealet har form som et rektangel. Ved den foreløbige vedtagelse af tillæg 10 var arealet placeret med nord-syd orientering. Dette er nu ændret, så arealet ligger langs Bødkervej (øst-vest orientering). Kortbilaget er ændret, så det afspejler dette.

 

Området er optaget i Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 som opland E16.P, hvor regnvand skal nedsives. På grund af høj grundvandsstand i området er det imidlertid ikke muligt at nedsive overfladevand. Det er derfor nødvendigt at ændre spildevandsplanlægningen for området.

 

Med dette tillæg ændres spildevandsplanen for den sydligste del opland E16.P således, at regnvand ikke skal nedsives. I stedet skal regnvandet ledes til regnvandskloak i Bødkervej, jf. oplandskort, udløbsskema og oplandsskema i tillæggets bilag 1 - 3. Det er kun spildevandsplanlægningen for den sydvestlige del af Bødkervej 1c, der ændres med dette tillæg, da det kun er dette område, der aktuelt er bebyggelsesplaner for.

 

Området optages i spildevandsplanen som separatkloakeret (opland E02-3.P), med afledning af spildevand og regnvand fra bebyggede og befæstede arealer til Herning Vand A/S kloaksystem. Afledning af spildevand fra området vil ske til Sunds Renseanlæg.

 

På grund af terrænets hældning kan området ikke afvandes ved gravitation (naturligt fald) til forsyningsledninger i Bødkervej. Efter aftale med Herning Vand A/S sørger kommunen derfor for at køre jord på, så regnvand kan afledes ved gravitation, men kun i forhold til netop det areal genbrugspladsen etableres på. For øvrige dele af Bødkervej 1c, matr. 1dr, Thorup By, Sunds er der for nuværende ikke umiddelbart mulighed for afvanding ved gravitation.

 

Herning Vand A/S har vurderet, at der er begrænset kapacitet i den eksisterende regnvandskloak i Bødkervej og Navervej til at modtage ekstra regnvand fra det nye opland. Herning Vand A/S har derfor behov for at etablere forsinkelse af vandet fra oplandet og er ved at undersøge, hvordan dette kan gøres. Herning Vand A/S forventer at etablere ledninger med en større dimension og med vandbremse i en del af Bødkervej, men det kan også komme på tale, at Herning Vand A/S lægger forsinkelsen inde på genbrugspladsens areal som rørbassin.

 

Regnvand udledes til Kærgård Bæk. Miljømål for Kærgård Bæk er ”god økologisk tilstand”. Vandløbets aktuelle tilstand er tilsvarende ”god økologisk tilstand”.

 

Der er ikke noget regnvandsbassin ved udløbet til bækken. Der er dermed ingen forsinkelse og rensning af regnvandet inden udledning. Det er heller ikke muligt at etablere et regnvandsbassin på grund af begrænset plads i området, men der er planlagt etablering af sand- og oliefang på udløbet. Afløbsvandføringen til bækken forventes ikke øget, da der etableres forsinkelse i en del af Bødkervej. Samlet set forventes etablering af det nye erhvervsområde derfor ikke at give anledning til øget hydraulisk belastning eller væsentlig øget næringsstofbelastning af Kærgård Bæk. Derfor accepteres den ekstra tilledning af vand til regnvandssystemet.   

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 10 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedtages.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-16 Sagsbehandler: Sisse Redeker  

Endelig vedtagelse af tillæg 11 til spildevandsplan 2015-2025 ved Nordre Kirkegård, Gullestrupvej 30, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 11 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes med følgende formål:

 • at hele området for Nordre Kirkegård, Gullestrupvej 30, 7400 Herning optages som separatkloakeret i spildevandsplanen
 • at der ikke længere udledes urenset overfladevand og drænvand fra området, direkte til Holing Bæk
 • at spildevandsplanen ændres, således at den passer til faktiske forhold

 

Tillæg 11 har været fremlagt i offentlig høring fra den 10. marts til den 5. maj 2017. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 11 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 vedtages.

Sagsfremstilling

Baggrund for tillægget

I følge Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er Nordre Kirkegård i dag spildevandsplanlagt for begravelseskapellet og kontorbygningen – men ikke for selve gravarealet. Spildevand fra bygningerne på kirkegården ledes i dag til Herning Renseanlæg via Herning Vand A/S' kloaksystem og overfladevandet fra bygningerne ledes til Holing Bæk. Drænvand samt overfladevand fra selve gravarealerne ledes direkte til Holing Bæk og selve afløbsledningens placering er tinglyst i maj 1967.

 

I 2015/2016 er der udtaget vandprøver til analyse af det udledte overfladevand/drænvand fra Nordre Kirkegård, og der blev fundet spor af e-coli bakterier samt høje værdier af okker. Selv om kirkegården har håndteret problemet med e-coli, vurderer forvaltningen, at drænvand samt overfladevand ikke længere kan udledes miljømæssigt forsvarligt direkte i Holing Bæk.

 

Baggrunden for dette tillæg er således, at Herning Kommunes spildevandsplan skal ændres, således, at der ikke længere udledes urenset overfladevand/drænvand til Holing Bæk fra Nordre Kirkegård. Ligeledes skal spildevandsplanen ændres, så uoverensstemmelser mellem spildevandsplanen og de faktiske forhold vedr. udløbsforhold rettes.

 

Uddrag af luftfoto over Nordre Kirkegård med matrikel nummer 1gu Brændgårde, Herning Jorder.

 

Tillæggets indhold

Nordre Kirkegård

En forudsætning for at aflede drænvand og overfladevand til Herning Vands kloaksystem er, at det resterende område af Nordre Kirkegård optages i Herning Kommunes Spildevandsplan som separatkloakeret (opland B05-2). Afledning af overfladevand fra befæstede arealer og bygninger vil ske til Herning Vand A/S' regnvandssystem gennem et nyt separat rør til eksisterende regnvandsbassin. Afledning af drænvand fra gravarealerne vil ske til en nedsivnings-/rensningsgrøft som etableres på Nordre Kirkegårds matrikel. Mængden af drænvand forventes at kunne nedsive i grøften. I forbindelse med sjældne, ekstreme regnhændelser, vil der ske overløb til Herning Vand A/S regnvandskloak. Overløbet til Herning Vand A/S´ kloak vurderes at være miljømæssigt forsvarligt, da det forventes, at drænvandet renses gennem grøften i sådan en grad, at det kan sidestilles med overfladevand.

  

Det private udløb fra Nordre Kirkegård nedlægges i forbindelse med dette tillæg.

 

Rettelse af mindre uoverensstemmelser i spildevandsplan 2015-2025

I Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 er det planlagt, at udløb B02RUL1 nedlægges, når udløb A02RUL1 for klimasøen ved Lillelund Engpark etableres. Da regnvandsbassin B02 ikke er koblet sammen med klimasøen vil dette regnvandsbassin blive ved med at have et særskilt udløb, og det bliver derfor ikke nedlagt.

 

Recipient for regnvand

Optagelse af hele kirkegårds-området i spildevandsplanen betyder, at der vil blive tilledt mere overfladevand samt eventuelt lidt drænvand til eksisterende bassin B02 ved Lillelund Engpark. Bassinet er i dag så stort, at det vurderes, ikke at have nogen betydning for hverken volumen af bassinet eller for afløbsvandføringen. Bassinet udleder til Holing Bæk. Holing Bæk er ikke målsat på den aktuelle strækning og den øgede mængde af regnvand forventes ikke at give anledning til hydraulisk belastning eller ringere tilstand i vandløbet.

 

Tillæg 11 har været fremlagt i offentlig høring fra den 10. marts til den 5. maj 2017. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 11 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedtages.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-16 Sagsbehandler: Sisse Redeker  

Foreløbig vedtagelse af tillæg 12 til spildevandsplan 2015-2025 ved Frølundvej i Hammerum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 12 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 for Frølundvej i Hammerum udarbejdes i forbindelse med etablering af et nyt større regnvandsbassin til erstatning for eksisterende ikke-fungerende regnvandsbassin. Det nye bassin ønskes placeret på anden matrikel end det eksisterende bassin.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 12 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Baggrund for tillægget

Det eksisterende bassin er ikke dimensioneret til den fremtidige udbygning af områderne tilknyttet bassinet og lever ikke op til gældende standarder rent rensemæssigt. Da bassinet er placeret tæt på jernbanen, er det ikke muligt at udvide eller uddybe det eksisterende bassin.

 

Herning Vand A/S ønsker derfor at etablere et nyt større regnvandsbassin på nærliggende matrikler. På den måde sikres der tilstrækkelig kapacitet af bassin, i forhold til den forventede fulde udbygning af oplandene Y09, Y09.P og Y12 og der sikres en optimal rensning af overfladevand fra områderne.

 

Herning Vand A/S ønsker desuden at ændre afløbskoefficienten (den del af regnvandet, der falder på en overflade og løber videre til regnvandskloakken) for 2 oplande (Y09 og Y12) således, at disse svarer til de gældende lokalplaner for områderne.

 

En forudsætning for at etablere et nyt regnvandsbassin, nedlægge et eksisterende bassin samt ændre afløbskoefficienter er, at Herning Kommunes spildevandsplan opdateres. Med dette tillæg ændres afløbskoefficienten for opland Y09 og Y12 og regnvandsbassin Y09RRB2 med udløb Y09RUL1 optages i Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 jf. oplandskort, udløbsskema og oplandsskema i tillæggets bilag 1 - 3.

 

 

 


Oplysninger om nuværende og kommende forhold fremgår af tabel herunder.

  

Oplande

Areal (ha)

Afløbskoefficient

Bef. Areal (ha)

Bemærkning

Nuværende

Y09

39,11

0,16

6,26

 

Y09.P

2.8

0,45

1,26

 

Y12

4,56

0,27

1,23

 

Bassin Y09RRB1

 

 

 

Nedlægges i plan

 

 

 

 

 

Kommende

Y09

39,11

0,47

18,38

Større befæstet areal pga. udbygning i området.

Y09.P

2.8

0,45

1,26

 

Y12

4,56

0,45

2,05

Større befæstet areal pga. udbygning i området

Bassin Y09RRB2

 

 

 

Nyt større bassin, udløb via Y09RUL1.

  

Det nye regnvandsbassin etableres som et vådt regnvandsbassin, der i en fremtidig situation med fuld bebyggelse kan modtage overfladevand fra alle 3 oplande (Y09, Y09.P og Y12).

 

Det eksisterende regnvandsbassin Y09RRB1planlægges nedlagt, da det vurderes, at bassinet ikke har den ønskede rensende effekt i forhold til organisk materiale og næringsstoffer. I forbindelse med nedlæggelse af bassin Y09RRB1 vil bassinet blive fyldt op.

 

Rettelse af mindre uoverensstemmelser i spildevandsplan 2015-2025

I Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 er det planlagt, at udløb Y23RUL1 nedlægges, når ovenstående nye bassin med udløb Y09RUL1 etableres. Da vandet fra regnvandsbassin i opland Y23 med udløb Y23RUL1 benyttes i forbindelse med glatførekursus på Herning Køretekniske anlæg, skal bassinet ikke nedlægges og udledningspunktet bliver derfor ikke ændret eller nedlagt.

 

Recipient for regnvand

Udløb fra det nye bassin vil ske via det eksisterende udløb til Hammerum Bæk.

 

Miljømål for Hammerum Bæk er ”god økologisk tilstand”. Vandløbets aktuelle tilstand er ”moderat økologisk tilstand”. Der er således ikke målopfyldelse i recipienten.

 

Ved etablering af det nye bassin vil kapaciteten øges, og bassinet kan dermed håndtere kommende regnvand fra alle tilknyttede oplande. Bassinet vil blive indrettet efter spildevandsplanens retningslinjer for regnvandsbassiner, og dermed sikres en optimal rensning af overfladevandet inden udløb til recipient.

 

Den planlagte forøgede udledning (på grund af de højere afløbskoefficienter) i forhold til nuværende situation, forventes at være begrænset. Dette skyldes den ringe tilbageholdelse af regnvand i det eksisterende bassin, som betyder, at den reelle belastning af vandløbet er højere end angivet i spildevandsplanen. Da rensningsgraden i det nye regnvandsbassin vil være væsentligt forbedret og der er tillagt en klimafaktor i forbindelse med dimensioneringen af regnvandsbassinet, forventes den forøgede udledning dermed ikke, at give anledning til hydraulisk belastning eller ringere tilstand i vandløbet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 12 til Herning Kommunes Spildevandsplan foreløbig vedtages.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-302-10 Sagsbehandler: Lene Kimø  

Legalitetsgodkendelse af ny betalingsvedtægt for Herning Vand A/S

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tove Jakobsen, Lene Kimø

Sagsresume

Herning Vand A/S har i marts 2017 bedt Herning Kommune om at godkende en ny betalingsvedtægt for selskabet.

Forvaltningen anbefaler, at revision af betalingsvedtægten godkendes.

Sagsfremstilling

Som angivet i betalingsloven skal Herning Kommune godkende Herning Vand A/S´ betalingsvedtægt, når denne skal revideres. Hjemmel for godkendelsen er Lovbekendtgørelse nr. 633 af 07/06/2010 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (betalingsloven), § 3, stk. 2. stk. 2:

 

De nærmere regler om betalingsordningen fastsættes i en vedtægt, der udarbejdes af spildevandsforsyningsselskabet og godkendes af kommunalbestyrelsen. Den godkendte vedtægt offentliggøres i lokale medier.

Forud for denne behandling har Herning Vand A/S indsendt forslag til betalingsvedtægt til Herning Kommune i marts 2017. Forslaget er vedhæftet med bilag 1.

Betalingsvedtægten

Betalingsvedtægten er en revision af den gældende vedtægt, godkendt af Byrådet den 30. november 2015.

 

Teksten i betalingsvedtægten er ændret i henhold til lovgivningen, således at en udtræden af Herning Vand A/S som følge af nedsivning af regnvand på egen grund ikke er endelig. Der vil altid være mulighed for at indtræde igen, hvis der bliver behov for det. Derfor ønsker Herning Vand A/S, at betalingsvedtægtens tekst er som anført i afsnit 3.7 herunder:

 

3.7 Genindtræden i Herning Vand A/S

Hvis der sker delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget, kan det ikke umiddelbart forventes igen, at kunne aflede/tilkoble regnvand fra ejendommen til Herning Vand A/S' kloaknet. Hvis genindtræden ønskes, pålignes et tilslutningsbidrag herfor.

 

En ejendom, der tidligere er udtrådt af Herning Vand A/S (helt eller delvist), kan (helt eller delvist) generhverve retten til at aflede spildevand til Herning Vand A/S. Hvis genindtræden ønskes, pålignes et tilslutningsbidrag herfor.

 

Hvis en grundejer ønsker genindtræden, kan dette tidligst ske, når Herning Vand A/S har skabt den fysiske mulighed herfor. Tidshorisont for dette kan variere fra område til område. Genindtrædning kræver godkendelse af byrådet, via spildevandsplanen.

 

Tilslutningsbidraget kan ikke overstige de faktiske udgifter, Herning Vand A/S har afholdt i forbindelse med gentilslutningen, og kan maksimalt udgøre det tilslutningsbidrag, der kunne opkræves på gentilslutningstidspunktet.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at revision af betalingsvedtægten, jf. udkast april 2017 i bilag 1, legalitetsgodkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.02.08-P16-1-16 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Godkendelse af proces for udarbejdelse af ny vandforsyningsplan

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 10. august 2015, pkt. 155, blev der givet afslag til etablering af ny boring til kvægbrug, som erstatning for eksisterende forsyning fra et alment vandværk. Afslaget blev givet, fordi nuværende vandforsyningsplan ikke i tilstrækkelig grad forholder sig til denne type nye ansøgninger.

 

På mødet fik forvaltningen til opgave at lave et serviceeftersyn af kommunens vandforsyningsplan og derudover at udarbejde en redegørelse for forsyningsret og forsyningspligt.

 

Sagen beskriver de lovmæssige forhold og processen med inddragelse af de almene vandforsyninger.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget udpeger politiske repræsentanter til at indgå i et forberedende arbejde med Vandrådet for almene vandforsyninger om, at udarbejde forslag til mål og retningslinjer i en vandforsyningsplan, samt at diskutere en ny beregningsmodel for vandværkernes takster.

Sagsfremstilling

Gældende vandforsyningsplan forholder sig ikke i tilstrækkelig grad til mulighederne for tilladelse til supplerende forsyning til erhvervsformål. Supplerende forsyning betyder, at dele af ejendommen fortsat forsynes af et alment vandværk, som regel boligen.

 

Forvaltningens administration på området har stor betydning for de almene vandforsyningers planlægning og drift. Derfor bør det være bedre beskrevet i vandforsyningsplanen, hvordan disse sager behandles. Det skal præciseres i hvilke situationer og til hvilke formål, der kan gives tilladelse til supplerende forsyning.

 

Forvaltningen har gennemgået lovkrav og afgørelser i forhold til mulighederne for at give tilladelse til indvinding af vand til erhvervsmæssige formål. Se uddybende forklaring i bilaget om lovmæssige muligheder. Der er i bilaget også beskrevet regler og muligheder for kommunens godkendelse af takster, samt andre kommuners håndtering af lignende sager.

 

Forvaltningen har haft et indledende møde i juni 2016 om en ny vandforsyningsplan med repræsentanter fra vandværkerne. Konklusionen på mødet blev, at afvente afgørelserne fra klagenævnet. På mødet forslog vandværkerne, at ændre beregning af taksterne, så prisen pr. kubikmeter mere afspejler produktionsomkostningerne pr. kubikmeter og de faste omkostninger som i højere grad dækkes af det faste bidrag. Det vil i de fleste tilfælde betyde, at prisen pr. kubikmeter falder.


Kommunen kan dog ikke stille konkrete krav om, at vandforsyningerne bruger denne metode eller bruger en "trappemodel", hvor prisen for vand afhænger af forbrug. Kommunen skal godkende, at beregningen overholder regulativet og hvile-i-sig-selv-princippet. Dette er nærmere beskrevet i bilaget om lovmæssig afgrænsning.

 

Der er i efteråret 2016 sendt et spørgeskema ud til alle vandforsyningerne i kommunen om nuværende praksis i forhold til tilslutning af ejendomme på landet og vandværkernes holdning til supplerende tilladelser. Konklusionen af spørgeskemaet er, at nuværende praksis er meget forskellig for de enkelte vandværker. Vandforsyningernes største bekymring ved supplerende tilladelser er risikoen for sammenkobling af rørsystemer med efterfølgende risiko for forurening af vandforsyningernes eget ledningsnet.

 

Klagenævnet har i januar 2017 behandlet en række afgørelser om egen vandboring til dyrehold, hvor forsyningen hidtil er sket fra et alment vandværk. Der er afgørelser, både hvor kommunerne har givet tilladelse og givet afslag. Nævnet giver kommunerne medhold i begge typer af afgørelser, da det afgørende er kommunens vurdering. Kommunen kan give tilladelse til supplerende forsyning, hvis der laves en vurdering af de samfundsmæssige interesser, miljø og sundhed.

 

Vandforsyningerne er på generalforsamling for Vandrådet den 26. april 2017 blevet orienteret om klagenævnets afgørelser og det fortsatte arbejde med en ny vandforsyningsplan. Hovedkonklusionen blev, at vandforsyningerne tog klagenævnets afgørelser til efterretning, og Vandrådet vil arbejde videre med en model for en anden beregning af takster.

 

Der er flere muligheder for retningslinjer til supplerende tilladelser til erhverv i forhold til mål for kommunens vandforsyning:

 • Der er mulighed for at begrænse supplerende tilladelser til kun at kunne gives, hvor forsyningen ikke tidligere er sket ved almen vandforsyning. Det vil sige ved ny tilslutning til vandværk eller behov for mere vand. Dette er grundlaget for nuværende vandforsyningsplan og praksis.
 • Der er mulighed for at give tilladelse til erhvervsmæssig indvinding til vand uden drikkevandskvalitet. Dette vil være i overensstemmelse med kommende plans retningslinjer for mål, rette kvalitet til rette formål. Det vil åbne op for flere supplerende tilladelser, hvor forsyningen tidligere har været almen vandforsyning.
 • Den mindst begrænsende mulighed er tilladelse til erhvervsformål uanset krav til vandkvaliteten. Denne mulighed vil ikke gøre forskel på de forskellige erhvervs muligheder for at få en tilladelse.

 

Det vigtige er, at kommunen hver gang laver en individuel vurdering af sagen. Vurderingen skal omfatte:

 • Målsætning/retningslinjer i vandforsyningsplanen
 • Beskyttelse af drikkevandsressource, samt natur og miljø
 • Forsyningssikkerhed for vandforsyningens øvrige forbrugere
 • Sikring af vandkvaliteten for vandforsyningens forbrugere

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget udpeger repræsentanter til at indgå i et forberedende arbejde med Vandrådet, med henblik på at udarbejde forslag til mål og retningslinjer i vandforsyningsplanen, samt at diskutere ny beregningsmodel for vandværkers takster.

 

Forvaltningen anbefaler, at der udpeges minimum 2 medlemmer og forventer at arbejdet får et omfang med et møde med Vandrådet i august/september 2017 og endelig et orienteringsmøde med vandværkerne sidst i oktober 2017. Arbejdet skal resultere i et udkast til en ny vandforsyningsplan som forventes præsenteret i december 2017.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der blandt Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer udpeges repræsentanter til at indgå i et forberedende arbejde med Vandrådet for almene vandforsyninger, med henblik på at udarbejde forslag til mål og retningslinjer i ny vandforsyningsplan, samt at diskutere ny beregningsmodel for vandværkers takster.

Beslutning

Anne Marie Søe Nørgaard og Finn Stengel Petersen blev udpeget.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-195-17 Sagsbehandler: Jesper Leding  

Nr. Vejenvej 12, Herning - opførelse af nyt stuehus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Der ansøges om opførelse af nyt stuehus og garage som erstatning for eksisterende. Boligen vil få et beboelsesareal på 613 m2.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles tilladelse efter landzonebestemmelserne i planlovens §§ 34 - 38 til opførelse af stuehus med garage som ansøgt.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre et nyt stuehus og garagebygning som erstatning for eksisterende bygningsanlæg med et stuehus på 210 m2 og herudover stalde, lader mm. på i alt 917 m2 Ejendommen er meget nedslidt og alle bygninger er ved at blive nedrevet.

 

Det nye stuehus vil få et grundareal på 355 m2, og vil med en 1. sal få et samlet boligareal på 613 m2. Garagebygningen vil få et areal på 167 m2.

 

Bygningerne placeres næsten med samme beliggenhed som tidligere bebyggelse, og fremstår som en samlet arkitektonisk enhed. Bygningerne opføres i tegl og tagdækning af tagsten.

 

Efter overtagelse af ejendommen påbegyndte ejer at nedrive og fjerne de udtjente bygninger på ejendommen. Der er som vist på situationsplanen meddelt tilladelse til opførelse af et nyt maskinhus.

 

Det samlede boligareal overstiger 250 m2, og derfor skal sagen behandles efter landzonebestemmelserne i lov om planlægning, og da boligarealet ligeledes overstiger 350 m2, skal sagen forelægges udvalget til beslutning.

 

I henhold til Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser i lignende sager, bør meget store beboelsesbygninger ud fra et generelt landskabeligt hensyn undgås, fordi bygningerne ofte vil virke markante og dominerende i landskabet. Efter nævnets praksis gives der som alt overvejende hovedregel tilladelse til at opføre en ny bolig på op til mellem 250 og 300 m2 til erstatning for en eksisterende bolig.

 

Ved ansøgninger om boliger på mere end 300 m2 i det åbne land afhænger vurderingen af en række forhold, navnlig landskabets karakter og områdets planlægning, men også byggeriets placering, volumen og eventuel udformning, ejendommens størrelse og øvrige bygninger på ejendommen, eventuelt præcedensvirkning samt eventuelt særlige konkrete omstændigheder. Der meddeles normalt afslag på ansøgninger om boliger på mere end 400 m2.

 

Herning Kommune har dog i lignende sager tidligere meddelt landzonetilladelse til opførelse af boliger op til ansøgte størrelse, men efter konkret vurdering.

 

Det vurderes, at boligarealet er meget stort i forhold til ejendommens jordtilliggende, men bygningerne er beliggende samme sted, hvor eksisterende bebyggelse var placeret tidligere. Stuehuset vurderes at kunne virke stort, men adskiller sig ud over boligarealet ikke i byggestil fra den gængse byggestil for landområdet og er tilpasset det nye maskinhus omkring en gårdsplads.

 

Ejendommen er beliggende på et let skrånende terræn, der falder mod et vandløb, men er placeret uden for å-beskyttelseslinjen.

 

Det gamle haveanlæg med flere store træer søges bevaret, men der sker en udtynding aht. helhedsindtrykket. Beliggenheden tæt på Nr. Vejenvej, bevirker at der er naturligt indblik mod gårdspladsen, som der ofte har været tradition for ældre landejendomme.

 

Ejendommen er beliggende i det åbne land, og har et jordtilliggende på ca. 14 ha.

 

Sagen har været fremsendt til naboorientering, og der fremkom i høringsperioden ingen bemærkninger til sagen. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles tilladelse efter landzonebestemmelserne i planlovens §§ 34 - 38 til opførelse af stuehus med garage som ansøgt.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.00-P19-340-16 Sagsbehandler: Jesper Leding  

Schæferivej 7, Sinding - etablering af støjvold

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget ansøgning om tilladelse til opførelse af et stort jordvoldsanlæg omkring ejendommen, Schæferivej 7, Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives afslag på den ansøgte jordvold begrundet i forvaltningens landskabsvurdering, samt at det ansøgte er i strid med bestemmelserne i kommuneplanens retningslinjer og planlovens landzonebestemmelser.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har modtaget ansøgning om etablering af en jordvold fra ejer af ejendommen Schæferivej 7, Herning. Jordvolden ønskes placeret langs ejendommens matrikelskel.

 

Ansøgningen omfatter opførelse af en jordvold med en bredde på op til 30 m og en samlet længde på i alt ca. 420 m. Jordvoldens højde vil blive mellem 10 m og 15 m.

 

Hele området er jævnt skrånende væk fra motorvejen mod nord-øst.

 

Idet jordvolden delvist placeres inden for vejbyggelinje, har ansøger forelagt sagen for Vejdirektoratet, der har godkendt projektet ud fra vejlovens bestemmelser.

 

Ansøger oplyser at jordvolden ønskes etableret for at afskærme ejendommen mod støj fra den kommende motorvej mellem Herning og Holstebro.

 

Forvaltningen fremsendte efter modtagelsen ansøgningen til orientering hos naboer til ejendommen efter landzonebestemmelserne i planloven, og modtog inden for høringsfristen 3 indsigelser / bemærkninger til ansøgningen.

 

Fra naboejendommen Schæferivej 5 - hvor boligen er opdelt i tre lejligheder - vurderer ejeren, at udsigten bliver væsentligt forringet, og lysindfaldet vil også blive væsentligt forringet, hvis jordvolden tillades opført på Schæferivej 7.

 

Ifølge ejer har ansøgningen allerede skabt problemer med hensyn til udlejning af lejligheden på 1. sal, da de nuværende lejere ikke har lyst til at fortsætte lejemålet, efter at de er gjort bekendt med projektet.

Det vurderes af ejer, at jordvolden vil give mindre lys- og solindfald til de nederste de 2 lejligheder i stueplan, hvilket også vil medføre problemer med udlejning.

Endeligt vurderer ejer, at jordvolden vil medføre en forringelse af ejendommens værdi.

 

Fra ejer af ejendommen Nybyvej 20, der er beliggende syd-vest for Schæferivej 7 på den modsatte side af den nye Motorvej, modtog forvaltningen bemærkninger om tilbagekast af støj fra volden.

Langs med en del af strækningen mellem Sindinggårdvej og motorvejen er der allerede bygget en vold, for at beskytte ejendommene vest for motorvejen mod lysgener fra motorvejstrafikanter.

Den ansøgte vold vil blive placeret parallelt med denne, men vil være beliggende væsentligt højere.

Ejer ønsker gerne undersøgt, hvilke støjmæssige gener dette kan medføre, samt om der eventuelt vil kunne skabes resonans mellem de to volde, og om lyden kastes tilbage fra den nye vold.

 

Fra ejer af ejendommen Nybyvej 21, der også er beliggende syd-vest for motorvejen modtog forvaltningen også bemærkninger vedr. støj. Ejer frygter, at en jordvold af den størrelse vil kunne medføre en forøgelse af støjen. Når støj fra motorvejen rammer den påtænkte jordvold, vil den kunne kastes tilbage mod ejendommene syd-vest for motorvejen.

 

Forvaltningen vurderer, at en støjvold, der er udført af jord og beklædt med græsdække og planter, vil være akustisk lydabsorberende. Det skønnes derfor ikke her, at refleksion af lyd vil være aktuel. Skulle en eventuel refleksion af støj fra volden alligevel ske, vil retningen blive op mod himlen og ikke i retning af naboer. (Indfaldsvinkel = udfaldsvinkel). Endeligt vurderes det, at der ved en afstand på ca. 200 meter fra støjvolden til beboerne på den anden side af vejen vil være en betydelig afstandsdæmpning af evt. støj, såfremt der modsat ovenstående alligevel skete refleksion af lyd.

 

Det vurderes, at en jordvold med en længde på 420 m med en højde på mellem 10 og 15 m og bredder på op til 30 m vil være en meget voldsom indgriben i landskabet omkring ejendommen.

 

Ligeledes vurderes det, at naboejendommen vil blive væsentligt berørt af volden. Dels vil udsigten fra boligerne blive begrænset, og dels vil den nærmeste del af volden medføre skyggekast og hindre lysindfaldet

 

Voldanlægget placeres i stor afstand fra ejendommens samlede bebyggelse, og dermed boligdelen, hvor afstanden enkelte steder er mere end 150 m. Dette skønnes ikke at harmonere med landzonebestemmelserne i planloven, hvor bygningsanlæg m.v. skal holdes samlet. Jordvolde er ganske vidst ikke bygningsanlæg, men det ansøgte anlæg skønnes at skulle behandles på lignende måde grundet anlæggets store volumen.

 

I henhold til retningslinjerne i Herning Kommunes kommuneplan skal det åbne land friholdes for nyt byggeri, anlæg og ændret arealanvendelse, der ikke er samfundsmæssigt nødvendigt, eller som vil påvirke landskabet negativt. Ny bebyggelse og anlæg skal tilpasses de eksisterende landskabelige forhold. Det skønnes, at jordvolden vil fremstå dominerende og medføre en væsentlig negativ påvirkning af det åbne og jævnt skrånende landskab, ligesom at den ansøgte jordvold ikke skønnes at være tilpasset områdets landskabelige forhold.

 

Det skal præciseres, at vejmyndigheden for motorvejsanlægget ikke har fundet anledning til at foretage støjdæmpende foranstaltninger langs vejstrækningen i forhold til den aktuelle ejendom. På den baggrund udleder forvaltningen, at behovet for en støjvold ikke er begrundet i grænserne for trafikstøj.

 

Med baggrund i ovenstående anbefaler forvaltningen, at der meddeles afslag på ansøgte.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der med baggrund i forvaltningens vurdering meddeles afslag på den ansøgte jordvold. Afslaget er begrundet i forvaltningens landskabsvurdering, samt at ansøgte jordvold er i strid med bestemmelserne i kommuneplanens retningslinjer og planlovens landzonebestemmelser.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.00-P19-287-16 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen  

Ahornbakken 9, Herning - terrænregulering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
x
Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Ejeren af Ahornbakken 9, Herning ansøger om dispensation til lokalplanens bestemmelser for at foretage terrænregulering i en afstand af 30 cm fra naboskel, for at tilbageholde overfladevand på egen grund.


Forvaltningen anbefaler, at der gives dispensation til lokalplanens bestemmelser for terrænregulering i en afstand af 40 cm da det er kommunens praksis for den plads der skal afsættes til en normal hæk fra naboskel.

Sagsfremstilling

På baggrund af en henvendelse om problemer med overfladevand fra naboen, er der ved et nyopført enfamiliehus på Ahornbakken 9, søgt om dispensation til terrænregulering i en afstand af 30 cm fra naboskel mod Ahornbakken 15.

Der ønskes opført en støttemur i en højde på 25 cm, som der kan terrænreguleres hen imod.


Formålet med støttemuren er dels at optage noget af terrænforskellen, men også at hindre regnvand i at løbe ned ad skråningen og direkte ind i naboens have. Terrænet udformes, så der etableres en mindre lavning på egen grund bag støttemuren, så vandet primært vil nedsive på egen grund. Terrænet har dog naturlig hældning mod naboens grund, og det er ikke muligt at forhindre, at overfladevand i et vist omfang vil løbe fra den ene grund til den anden.


Boligerne ligger i en kommunal udstykning, hvor vejledende sokkelkoter er fastsat i forbindelse med byggemodningen. Sokkelkoterne har en højdeforskel på 0,9 m.


Det naturlige terræn på nr. 9 går fra kote 44.98 ved vejen og ned til kote 44.00 ved naboskel mod nr. 15. Terrænet på nr. 15 er reguleret til kote 44.00, som forudsat i byggemodningsprojektet.


Huset på nr. 9 er placeret 5,8 m fra naboskel. Sokkelkoten er fastsat til 45.20 og der skal derfor reguleres en højdeforskel på ca. 1,1 m på denne afstand.


Ejendommen er beliggende i et område, der er omfattet af lokalplan nr. 15.R4.1. Ifølge lokalplanen må der ikke terrænreguleres i en afstand af 2,5 m fra naboskel (§ 10.3). I forbindelse med salget af ejendommene er det oplyst i salgsvilkårene, at der må terrænreguleres i en afstand af 1 m fra naboskel. Der er derfor tidligere dispenseret administrativt til dette.


Naboorientering

Projektet har været sendt til naboorientering hos de berørte naboer. Der er kommet 1 bemærkning til projektet.


Naboen (nr. 15) er bekymret for at en støttemur kun 30 cm fra skel vil kunne give indbliksgener i deres have, da man vil kunne stå på det forhøjede terræn umiddelbart op ad hækken.

Der er også bekymring for at overfladevand fra skråningen ikke stoppes af støttemuren og at afstanden på 30 cm til naboskel er for kort til at overfladevandet kan holdes på egen grund.

Der henvises desuden til, at ejendommen ved siden af nr. 9 (nr. 11) har lavet en støttemur i en afstand af 1 m fra skel, og det ønskes, at denne linje holdes.


Forvaltningens vurdering

Der vurderes ikke at være væsentlige indbliksgener ved at terrænregulere i en højde af 25 cm ud til naboskel.

Ifølge Bygningsreglementet regnes et opholdsareal først for hævet, når det har en højde på mere end 30 cm. Et hævet opholdsareal i denne højde ville derfor kunne etableres helt ud til naboskel uden tilladelse, og det er forvaltningens vurdering, at en terrænregulering kan sidestilles med dette.


Det naturlige terræn på grunden (nr. 9) har et fald mod nabogrunden (nr. 15). Det er derfor ikke muligt at forhindre overfladevand fra de øverste grunde i at løbe ned mod de nederste.


Det er forvaltningens vurdering, at der med de beskrevne tiltag er lavet en løsning, som i fornødent omfang hindrer overfladevandet i at løbe videre. Det må forventes, at man i et vist omfang skal håndtere overfladevand fra andre arealer, når man bor i et område med terrænforskelle.


Naboejendommen på nr. 11 har lavet en støttemur 1 m fra skel. Her er støttemuren dog højere og huset er placeret 2,5 m fra skel. Der er kun udført støttemur ud for bygningen i grundens modsatte side, da der er etableret et plantebed til at optage terrænforskelle og overfladevand i grundens sydvestlige hjørne mod nr. 9. De 2 støttemure vil derfor ikke have visuel sammenhæng.


Naboejendommen har ikke ansøgt om at placere nærmere skel end 1 m.


Forvaltningen vurderer, at der kan gives dispensation til en støttemur og den beskrevne terrænregulering i en afstand af mindst 40 cm fra naboskel.

Det antages normalt, at en hæk fylder 40 cm til hver side, og ved at placere støttemuren 40 cm fra naboskel sikres det, at hækken kan vokse frit.


Det er en forudsætning for dispensationen, at hækken placeres i eksisterende terræn foran støttemuren, så denne ikke bliver synlig på nabogrunden.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles dispensation til lokalplanens bestemmelser for terrænregulering i en afstand af indtil 40 cm fra naboskel, når der afsluttes med et støttemur i en højde af max. 30 cm.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.00-P19-70-08 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Orientering om sagsbehandlingstider for byggesager maj 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Byggeaktiviteten i kommunen er fortsat i en meget positiv udvikling, og antallet af nye sager er på niveau med sidste år for samme periode.

 

Der henvises til sidste orientering på udvalgets møde den 12. marts 2017, pkt. 85.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Der er ikke umiddelbart tale om en så markant stigning i forhold til sidste orientering, hvor der for de første måneder i 2017 var tale om en stigning på ca. 10%.

 

Ventetiden for at få en byggetilladelse er stadigvæk aktuelt 8-10 uger for de komplicerede sager, men nu nedbragt til ca. 4 uger for ukomplicerede. Opmærksomheden henledes på, at den fyldestgørende ansøgning ofte vil være behandlet inden for ca. 2 uger. Derfor er servicemålene generelt overholdt i 80% af alle afgjorte sager. Det indgår, at der for de komplicerede sager ofte er en igangværende forhåndsdialog om behandlingen.

 

Til udvalgets oplysning er der siden sidste orientering ansat nye sagsbehandlere, således at normeringer nu er på plads. Men naturligvis er der en igangværende oplæring, som påvirker den fulde effekt af bemandingen.

 

Det medfører, at de initiativer, der er sat i værk for at imødekomme de statslige servicemål og det interne kommunale ønske om at få en sagsbehandlingstid for en fyldestgørende ansøgning inden for 4 uger i perioder har været udfordret, men dog overholdt i sin helhed. Det forventes imidlertid at kunne stabiliseres, så snart nye medarbejdere er kørt mere ind.

 

Til orientering afventer forvaltningen nu vedtagelsen af ændringer i BR 15. Vedtagelsen forventes at ske pr. 1 juli 2017. Der er i loven lagt op til en række forenklinger, som forvaltningen vil følge meget tæt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1793-07 Sagsbehandler: Vivi Kjær  

Herning Lufthavn S/I - Regnskab 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Jacob Philipsen

Sagsresume

Den selvejende institution Herning Lufthavn S/I fremsender årsrapport for 2016 til behandling og godkendelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at årsrapporten for 2016 for Herning Lufthavn S/I godkendes.

Sagsfremstilling

Årsrapporten er aflagt efter samme retningslinjer som hidtil.

 

Selskabets revisor anfører i sin påtegning, at årsrapporten giver et retvisende billede.

 

Årsrapporten er godkendt af størstedelen af bestyrelsen den 23. februar 2017. 2 af den samlede bestyrelse (10 bestyrelsesmedlemmer) har ikke underskrevet årsrapporten. De 2, der ikke har underskrevet, er begge udtrådt af bestyrelsen.

 

Årets resultat udviser et underskud på 59.305 kr. Beløbet er overført til næste år.

 

Bestyrelsen har i sin beretning konkluderet, at resultatet anses for mindre tilfredsstillende, idet der har været en væsentlig tilbagegang i erhvervsflyvning fra udlandet. Årets økonomiske resultat på startafgifter anses også for mindre tilfredsstillende, der har dog været en stigning i startafgifter i 2016, hvilket hovedsagelig skyldes tilstedeværelsen af faldskærmscentret "DropZone". Der har også været en lille fremgang på årskort. Der er konstateret en fremgang på startafgifter i 2016 på ca. 25.000 kr. Beløbet er dog væsentligt mindre end det budgetterede for 2016.

 

I regnskab 2016 fremgår det, at hensatte midler 60.000 kr. til reparation af startbane, er blevet anvendt til reparation i 2016. Der er fortsat hensat 380.000 kr. til vejrstation/GPS-anflyvning (den samlede investering vil beløbe sig til 300.000 - 400.000 kr.)

 

Udbygningen skal muliggøre GPS anflyvninger, hvorved muligheden for tiltrækning af erhvervsflyvninger vil blive forøget.

 

Langsigtet gældsforpligtelse på 435.097 kr. Gældsforpligtelsen består af lån fra Herning Kommune til lysanlæg 220.000 kr. samt 215.097 kr., der er lånt af Herning Kommune og videre udlånt til Herning Lufthavn ApS vedr. tankanlæg.

 

Der er i 2016 afskrevet 20.000 kr. på en traktor, der i 2014 blev udskiftet med en væsentlig større traktor.

 

Underskuddet begrundes i væsentlig grad med, at Herning Kommune har beskåret sit tilskud til pladsen med 200.000 kr.

 

Egenkapitalen er nedskrevet i forhold til 2015, således at den er positiv med 83.657 kr.

 

På det foreliggende grundlag anbefaler forvaltningen, at årsrapporten for 2016 for Herning Lufthavn S/I godkendes.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at årsrapport for 2016 for Herning Lufthavn S/I godkendes.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-1-17 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budgetopfølgning pr. 30. april 2017, Teknik og Miljø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Vivi Kjær, Jonna Sørensen

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på det forventede regnskab for 2017. Opfølgningen bygger på forbruget pr. 30. april 2017.

 

Opfølgningen viser, at Teknik og Miljø området samlet set forventer et merforbrug på driftsbudgettet ekskl. det takstfinansierede område på 8,269 mio. kr.

 

På det takstfinansierede område forventes et netto mindreforbrug på 14,622 mio. kr.

 

Det forventede merforbrug skyldes primært en forventet merudgift på serviceområde 05 Miljøforanstaltninger vedr. miljøtilsyn, svømmebadsanalyser og skadedyrsbekæmpelse samt på serviceområde 09 Trafik vedr. vejbelysning, vejafvandingsbidrag samt busdrift.

 

På anlæg forventes samlet set et mindreforbrug på 56,814 mio. kr. Heraf vedrører 33 mio. kr. byggemodning. 

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i tre hovedområder: Drift, anlæg og budgetomplaceringer.

 

Drift

Det forventede driftsregnskab for 2017 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set et merforbrug på 8,269 mio. kr. ekskl. det takstfinansierede område. På det takstfinansierede område forventes en netto mindreudgift på 14,622 mio. kr.

 

De væsentligste afvigelser skyldes følgende:

 

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme

På området forventes et mindreforbrug på 0,673 mio. kr., som primært vedrører de takstfinansierede områder: Funktion 033046 Ungdomsudd. for unge med særlige behov, 052823 Døgninstitution for børn og unge, 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer. 053852 Botilbud til midlertidigt ophold, 053858 Beskyttet beskæftigelse samt 053859 Aktivitets- og samværstilbud.

 

Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger

På området forventes et merforbrug på 0,469 mio. kr. De væsentligste afvigelser vedrører et forventet merforbrug under Miljøtilsyn på 0,217 mio. kr. Heraf vedr. 0,074 mio. kr. svømmebadsanalyser. Under funktion 005593 Skadedyrsbekæmpelse forventes et merforbrug på 0,251 mio. kr.

 

Serviceområde 07 Renovation

Under serviceområdet forventes et mindreforbrug/merindtægt på 14,622 mio. kr. 4,5 mio. kr. vedrører tilbagebetaling fra affaldsselskabet AFDL. og 1 mio. kr. vedrører merindtægt fra salg af papir. Herudover forventes et mindreforbrug på ca. 9 mio. kr.

 

 

 

Serviceområde 09 Trafik

Under funktion 022811 Vejvedligeholdelse m.v. forventes et merforbrug på vejbelysningen på 2,3 mio. kr. samt et merforbrug på vejafvandingsbidrag på 7,758 mio. kr. grundet øget aktivitet fra Herning Vand i forbindelse med kloakrenoveringer. Under funktion 023231 Busdrift forventes et netto merforbrug på 0,579 mio. kr. Heraf vedrører 0,304 mio. kr. terminalbygningen.

 

Korrigerende handlinger:

På grund af et forventet merforbrug på vejafvandingsbidrag og vejbelysning, vil der blive fremsendt en særskilt sag med løsningsforslag på et kommende møde. Forslagene til korrigerende handlinger skal bringe budgettet på Serviceområde 09, Trafik, i balance.

 

Anlæg 

Det forventede anlægsregnskab for 2017 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema.

 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set et mindre forbrug på 56,814 mio. kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviceområde 01 Byggemodning

 

 

På jordforsyningsområdet forventes det at realisere indtægter på 48,347 mio. kr. i 2017, svarende til vedtaget budget.

 

Forventet regnskab 2017 for byggemodningsudgifter (ØKE + TMU) udgør i alt 50,358 mio. kr. svarende til vedtaget budget på 42,758 mio. kr. samt 7,600 mio. kr. af overførte mindreudgifter fra 2016 til 2017.

Byrådet har den 6. marts 2012, den 16. april 2013 samt den 26. august 2014 besluttet, at byggemodningsprojekter for 12 mio. kr. afventer igangsættelse, og rådighedsbeløb til udgifter hertil er derfor ikke frigivet. Herudover er der reserveret rådighedsbeløb til betingede byggemodningsprojekter, samt større anlægsprojekter, som afventer grundsalg. Der forventes således i alt overført mindreudgifter på 33 mio. kr. fra 2017 til 2018.

 

Budgetomplaceringer

 

Med henblik på at tilpasse budgettet til de faktiske forhold er der behov for følgende budgetomplaceringer/tillægsbevillinger:

 

På anlægsområdet under serviceområde 01 Byggemodning er der behov for omplacering mellem stednumrene i henhold til vedlagte økonomiskema.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der på serviceområde 01 Byggemodning foretages omplaceringer af budgetbeløb i 2017 i henhold til vedhæftede økonomiskema, således at budgettet svarer til de faktiske forhold,

 

at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. juni 2017 og i Byrådet den 20. juni 2017.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-1-17 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Forslag til budget 2018-2021, Teknik og Miljø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

     

Øvrige sagsbehandlere: Vivi Kjær, Jonna Sørensen

Sagsresume

Forvaltningen fremsætter forslag til budget 2018-2021 for Teknik og Miljø området.

 

Forvaltningen anbefaler, at budgetforslaget godkendes og indgår i det samlede budgetforslag.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender jf. budgetproceduren for 2018 forslag til budget 2018-2020 for Teknik og Miljø området, serviceområde 01 Byggemodning, 03 Kommunale ejendomme, 04 Grønne områder, 05 Miljøforanstaltninger, 07 Renovation, 08 Drift samt 09 Trafik.

 

Budgetforslaget indeholder nettodriftsrammer, ændringsskemaer, driftsbemærkninger, perspektivnotater, budgetmål samt takstoversigt. (Perspektivnotater samt budgetmål for 2018 er godkendt i Teknik- og Miljøudvalget den 13. marts 2017).

 

Driftsbudgettet er udarbejdet indenfor det af Økonomi- og Erhvervsudvalgets vedtagne nettodriftsrammer.

 

Udfordringer i budget 2018-2021.

 

På Teknik og Miljø området forventes følgende udfordringer i budget 2018-2021:

 

Stigende vejafvandingsbidrag

I takt med Herning Vand A/S øger deres aktivitetsniveau til renovering af kloakker og nye byggemodningsområder mv., stiger kommunens vejafvandingsbidrag til Herning Vand A/S tilsvarende. Herning Vand A/S har lavet et skøn over det forventede vejafvandingsbidrag, Herning Kommune skal betale i perioden 2017 til 2018. Det forventede bidrag for 2017 er skønnet til 7,9 mio. og 2018 til 4,7 mio. kr. kr. På baggrund af de forventede budgetter for 2017 og 2018 vil der ved udgangen af 2018 være et samlet merforbrug på 9,4 mio. kr. Herning Vand A/S har ikke kunnet estimere et skøn over budgettet for 2019-2022, men aktivitetsniveauet forventes at blive bibeholdt. Der vil blive fremsendt en særskilt sag med løsningsforslag på et kommende møde.

 

 

 

Vejbelysning

Kontrakten vedr. vejbelysning stiger mere end det budget Herning Kommunes har afsat hertil. Der vil blive fremsendt en særskilt sag med løsningsforslag på et kommende møde.   

 

Bilag: Forslag til budget 2018-2021 (omfattende materiale - ikke elektronisk tilgængeligt).

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at budgetforslaget godkendes og indgår i det samlede budgetforslag, som forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. juni 2017 og Byrådet den 20. juni 2017.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-4-15 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Ekspropriation

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2197-07 Sagsbehandler: Bjarne Kallesø  

Anvendelse af returbetaling for affaldshåndtering fra det fælleskommunale affaldsselskab AFLD

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser