Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 29. maj 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.22.00-A01-1-12 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Udpegninger af kommunale repræsentanter til bestyrelser og andet på Teknik og Miljø-området

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 x
 
 x
 x
 
 x
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Anders Debel

Sagsresume

Byrådet har tradition for at foretage en lang række udpegninger, f.eks. bestyrelsesmedlemmer til selvejende institutioner m.v. Herudover foretager de enkelte fagudvalg udpegninger. Der lægges med denne sag op til en revision, således at alle fagudvalg indenfor egne berørte områder gennemgår de aktuelle udpegninger med henblik på at afgive en samlet anbefaling til Byrådet om ensartet praksis for fremtidige udpegninger. Eventuelle ændringer vil have virkning fra og med den næste byrådsperiode i 2014 og frem.

 

Forvaltningen anbefaler, at de aktuelle udpegninger på teknik og miljø området  tages til efterretning, at eventuelle forslag til fremtidige ændringer i udpegningspraksis på udvalgets område indstilles til Byrådet, samt at forvaltningen, med forbehold for Byrådets behandling af den samlede sag, bemyndiges til at godkende eventuelle vedtægtsændringer som følge af denne sag,

Sagsfremstilling

De kommunale udpegninger er politiske og foretages som udgangspunkt i forbindelse med konstitueringen ved hver byrådsperiodes start. Byrådet udpeger ca. 300 personer til at repræsentere kommunen i forskellige beslutningsfora. Hertil kommer de udpegninger fagudvalgene selv foretager. Der sker udpegninger såvel blandt byrådsmedlemmerne som blandt andre. Udpegningerne sker overordnet til:

 • selvejende institutioners bestyrelser og repræsentantskaber, særligt kultur-, fritids- og socialområdet

 • selskabers bestyrelser og repræsentantskaber, særligt teknik- og miljøområdet samt økonomi- og erhvervsudvalgets områder

 • velgørende fondes bestyrelser

 • råd og nævn

 

Herning Kommunes udpegningspraksis er ikke systematisk gennemgået efter kommunesammenlægningen. Praksis for udpegninger til selvejende institutioner og fonde skønnes overvejende at bero på tradition.


Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 19. marts igangsat en gennemgang af kommunens udpegningspraksis med henblik på en harmonisering. En skærpet opmærksomhed på den kommunale interesse i den enkelte institution kan samtidig fremme en strategisk tilgang til de kommunale udpegninger fremadrettet, herunder øge opmærksomheden på muligheden for, at Byrådet instruerer de udpegede for at sikre varetagelse af den specifikke kommunale interesse. I det omfang der sker en reduktion i antallet af udpegninger vil det mindske såvel den politiske som administrative opgave, der følger af udpegningerne.  

 

En særlig udfordring forestår i de situationer, hvor byrådsmedlemmer udpeges til en bestyrelse og derefter af denne lader sig vælge som formand. Den kommunale instruktionsbeføjelse er stadig intakt trods formandskab, men vanskeliggøres dog af at bestyrelsesformænd har en særlig bunden opgave ift. at varetage institutionens interesse. Det giver løbende habilitetsmæssige udfordringer, når kommunen behandler sager af betydning for den pågældende institution. Praksis kan ud fra en juridisk tilgang generelt ikke anbefales, med mindre der er en klart defineret kommunal interesse heri.
 
Vedrørende udpegninger til velgørende fondes bestyrelser pågår der et arbejde med at få de mindre fonde nedlagt for at undgå kommunal administration af beskedne fondsmidler. 

 

Plan for revision:
De enkelte fagudvalg gennemgår indenfor eget område frem mod juni 2012 den aktuelle praksis for udpegninger, jf. bilag og indstiller eventuelle forslag til ændringer med virkning fra den kommende byrådsperiode 2014-2017 til Byrådets godkendelse. Ved fagudvalgenes behandling tager udvalgene samtidig stilling til evt. udpegninger indenfor eget område. Fagudvalgenes anbefalinger samles til en sag, der forelægges Byrådet i juni 2012. Det vil i denne sag indgå, at fagudvalgene bemyndiges til at godkende eventuelle vedtægtsændringer som følge af Byrådets beslutning. Efter Byrådets behandling meddeles det de berørte institutioner, at Herning Kommune efter udløbet af denne byrådsperiode ikke længere vil foretage udpegning til bestyrelsen. De enkelte institutioner opnår hermed behørig tid til at indrette sig på de nye vilkår og få tilrettet vedtægterne.


Der udarbejdes herefter en generel vejledning til de kommunale repræsentanter i institutioner og selskaber til brug ved opstarten af den nye byrådsperiode. Vejledningen vil indeholde beskrivelser af opgave og ansvar som kommunens repræsentant, herunder de særlige problemstillinger ved formandskaber. Direktionen udarbejder en plan, der fremadrettet sikrer vidensdeling for kommunens udpegede repræsentanter i forbindelse med opstart og afslutning af en byrådsperiode.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Herning Kommunes aktuelle udpegninger på teknik og miljø området tages til orientering,   

 

at eventuelle forslag til fremtidige ændringer i udpegningspraksis på udvalgets område indstilles til Byrådet, 

 

at administrationen med forbehold for Byrådets behandling af den samlede sag, bemyndiges til at godkende eventuelle vedtægtsændringer som følge af denne sag,

 

at Teknik- og Miljøudvalget tager udvalgets egne udpegninger til efterretning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Christen Dam Larsen er udpeget som suppleant til Green Cities styregruppe.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-951-07 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Anlægsregnskab for udvidelse af Trehøjevej, etape 1

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
x
x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jens Arne Olesen og Niels F. K. Madsen

Sagsresume

Der fremsendes anlægsregnskab for udvidelse af Trehøjevej, etape 1.

Sagsfremstilling

Til 1. etape af udvidelse af Trehøjevej har Byrådet den 18. september 2007 (pkt. 322) og 3. november 2009 (pkt. 283) bevilget midler til projektet - i alt 5,604 mio. kr.

 

Arbejdet er færdiggjort og gennemført som planlagt. Arbejdet med 1. etape har omfattet en udvidelse af Trehøjevej på strækningen Videbækvej til Ørnhøj - mellem Ørnhøj Møbler og Aaskovvej .

Økonomi

[image]

 

Det bemærkes, at afvigelsen udgør 86.729 kr.

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr., skal anlægsregnskabet fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-951-07 Sagsbehandler: Jens Arne Olesen  

Frigivelse af anlægsbevilling til udvidelse af Trehøjevej, 2. etape

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Niels Frede Kargaard Madsen

Sagsresume

Forvaltningen har i samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma Rambøll udarbejdet forprojekt for resterende del af Trehøjevej ialt 6,1 km. frem til rundkørsel ved Videbækvej.

 

Der anmodes om projektgodkendelse, anlægsbevilling samt bemyndigelse til arealerhvervelse til 2. etape fra Agerskovvej til og med Løgagervej i alt ca. 3 km.

 

[image]

Sagsfremstilling

De 6,1 km foreslåes anlagt som på 1. etape, med en kørebanebredde på 7,00 m.

Linjeføringen følger eksisterende på hele strækningen.

 

Eksisterende vejkryds Trehøjevej - Løgagervej ændres af sikkerhedsmæssige grunde til et forskudt firebenet kryds med venstresvingsbaner på Trehøjevej.

Dette betyder, at ca. 200 m af sydlig tilslutning til Trehøjevej omlægges.

Vejudvidelsen kræver, at der sker arealerhvervelse på hele strækningen.

 

Økonomi

Til udførelse af 1. etape er der i 2007 og 2009 bevilget i alt 5.604.000 kr. Der er udarbejdet anlægsregnskab, som behandles på samme møde.

 

På investeringsoversigten for 2012 og 2013 er der henholdsvis afsat 4.575.000 kr. og 3.087.000 kr.

 

Der anmodes om, at der til 2. etape frigives i alt 7.662.000 kr. til forbrug i 2012 og 2013.

Den samlede bevilling vil herefter udgøre 13.266.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forprojekt godkendes og på dette grundlag bemyndiges forvaltningen til at afholde åstedsforretning med henblik på erhvervelse af de nødvendige arealer,

 

at der meddeles forhøjelse af anlægbevilling og rådighedsbeløb på henholdsvis 4.575.000 kr. 2012 og 3.087.000 kr. i 2013 til serviceområde 09, Trafik, nyt sted nr., sideudvidelse af Trehøjevej, etape 2.

            Den samlede bevilling er herefter 13.266.000 kr.

 

at beløbet finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 4.575.000 kr. i 2012 og 3.087.000 kr. i 2013, på serviceområde 09 Trafik, sted nr. 222091 - sideudvidelse af Trehøjevej.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Christen Dam Larsen deltager i åstedsforretningen.

 

Sagsnr.: 05.03.06-P20-1-12 Sagsbehandler: Jens Arne Olesen  

Orientering: Resultat af asfaltlicitation

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsfremstilling

Der foreligger resultat af afholdt offentlig licitation på asfaltarbejder i 2012.

 

Arbejdet er opdelt i 3 entrepriser - slidlag, overfladebelægninger og forstærkninger- med mulighed for reduktionsprocent ved overdragelse af alle entrepriser.

Se kortbilag.

 

NCC Roads A/S er med et tilbud på 9.810.935 kr. det laveste bud og har derfor fået overdraget arbejdet.

 

Øvrige tilbud fremgår af vedlagte bilag.

 

Med ovennævnte resultat er følgende disponeret i 2012.

1. Samlet licitationsresultat                      9.810.935 kr.

2. DRIFT - mindre rep.                             4.500.000 kr.

3. Funktionskontrakt NCC                        2.934.000 kr.

4. Remix Albækvej                                   2.064.996 kr.

5. Slidlag  Fonnesbechsgade                      250.000 kr.

6. Cykelstier                                                300.000 kr.

7. Disponeret til mindre asfaltarbejder     3.574.069 kr.

    I alt                                                     23.434.000 kr.

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

 

at  orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1529-07 Sagsbehandler: Edith Blynning  

Køreplaner Århus - Herning - Skjern fra december 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

 

Sagsresume

Efter Arriva har indført "lyntogsforbindelse" mellem Århus og Herning, er der ikke stop på disse afgange i Birk, hvilket har betydet en forringet transportservice for de studerende i Birk.

 

Herning Kommune har tidligere påpeget denne manglende service og har indsendt ønske til Arriva om, at alle tog stopper i Birk.

 

Arriva har fremsendt svar til Herning Kommune, med afslag på de ønskede stop i kommende køreplan.

 

Forvaltningen anbefaler, at Herning Kommune fremsender anmodning om, at Arriva fremover forsøger at indtænke ekstra stop i Birk om eftermiddagen.

Sagsfremstilling

Arriva Tog har fremsendt køreplaner gældende fra 9. december 2012 til 14. december 2013.

 

Efter at Arriva indførte nye regionale ekspres tog (REX) mellem Århus og Herning, er der på disse afgange ikke stop ved de mindste stationer herunder Birk, hvilket har betydet kortere rejsetid mellem Århus og Herning, men til gengæld en forringet transportmulighed for de studerende i Birk.

 

Herning Kommune fremsendte i november ønske til Arriva om, at de uddannelsessøgende i Birk fik samme transportmuligheder som universitetsstuderende andre steder i landet, og som minimum, at Arriva indfører et ekstra stop om eftermiddagen i Birk.

 

I Arrivas kontrakt med Staten er der givet retningslinjer for, hvorledes kørslen skal udføres. På et møde i januar mellem Arriva og Herning Kommune aftaltes, at Arriva skulle drøfte mulighederne  med Trafikstyrelsen for eventuel ændring i forhold til de regionale ekspres tog kørsel med mulighederne for et ekstra stop om eftermiddagen ved Birk Center Park station.

 

Arriva har nu været i dialog med Trafikstyrelsen og har fremsendt et svar til Herning Kommune.

 

I 2011 har Arriva på strækningen med REX tog haft en samlet passagerfremgang på hele 11 %. Arrova vurderer at fremgangen for langt størstedelens vedkommende er sket på baggrund af netop REX togene.

 

Da denne køreplan er stram i forhold til tid, krydsninger og korrespondancer, er Arriva og Trafikstyrelsen enige om, at de fastholder det eksisterende forslag for REX tog til næste års køreplan.

 

Arriva ser derfor ingen mulighed for i køreplan 2013 at imødekomme det stillede ønske fra Herning Kommune.

 

Herning Kommune har mulighed for at kommentere køreplanerne. Forvaltningen anbefaler, at Herning Kommune fremsender anmodning om, at de fremover forsøger at indtænke ekstra stop i Birk om eftermiddagen.

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,   

 

at  svar fra Arriva vedrørende ekstra stop om eftermiddagen i Birk tages til efterretning,

 

at   Herning Kommune fremsender anmodning til Arriva om at indtænke ekstra stop i

      Birk om eftermiddagen i kommende køreplaner.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 07.00.00-G00-18-10 Sagsbehandler: Bjarne Kallesø  

Orientering: Erhvervsaffaldsgebyr 2012 - procedure for fritagelsesansøgninger

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Meinhardt

Sagsfremstilling

Pr. 1/1-2012 ændrede Herning Kommune reglerne for virksomhedernes adgang til genbrugspladsen. Der betales nu 150 kr. + moms pr. besøg på pladsen.

 

Denne ændring har gjort det mere retfærdigt for virksomhederne, idet de, der bruger pladsen meget nu, også betaler mere. Pr. 9. maj 2012 er der tilmeldt 373 virksomheder.

 

Sammenligning mellem antal tilmeldte i 2011 og 2012:

 

 
2011
2012
Administration - antal
4.513
5.412*
Administration - beløb (kr)
1.376.465
2.543.640
Genbrugsplads - antal
2.827
373
Genbrugsplads - beløb (kr)
3.474.561
750.000**
Ialt beløb (kr)
4.851.027
3.293.640

*  Antallet af virksomheder har ændret sig siden vedtagelsen af gebyret, da Miljø-

  styrelsen i den endelige affaldsbekendtgørelse ændrede praksis for fritagelser.
** Ud fra foreløbige antal besøg forventes at besøgstal på ca. 5.000 for hele året

   (i 2009 var der 3200 besøg).

 

Men virksomhederne skal ligesom tidligere stadig betale et administrationsgebyr, der dækker kommunens udgifter til affaldsplanlægning, regulativer og andel af jordflytningsadministrationen.

Gebyret er vedtaget til at være 470 kr. + moms i 2012.

Som tidligere år vil en del virksomheder blive fritaget automatisk.

 

Det drejer sig om: 

1. Virksomheder, der har en omsætning under 300.000 kr. i regnskabsåret 2010.

2. Virksomheder, der tilhører en lang række brancher og kun har 0-1 ansatte.

 

Når vi trækker de virksomheder fra, så bliver antallet af virksomheder, der skal betale gebyret, reduceret fra 11.045 til 5.412 virksomheder i Herning Kommune.

 

Selvom vi automatisk har trukket virksomhederne fra, skal vi give virksomhederne mulighed for at søge om fritagelse i en 8 ugers periode.

 

Forvaltningen vurderer, at det vil være forholdsvis få, der vil kunne få fritagelse, når man allerede har sorteret mange fra ud fra lister fra Skat og Miljøstyrelsen.

 

Derfor foreslår forvaltningen følgende procedure for fritagelsesansøgninger:

 

1. Kommunen informerer om muligheden for at søge om fritagelse på kommunens

    hjemmeside og i en notits i lokalaviserne.

2. Når ansøgningsperioden har varet i 8 uger lukkes for muligheden for at søge om

    fritagelse.

3. Efter ansøgningsperioden er slut udsendes regninger til virksomhederne.

    Regningen vil desuden indeholde opkrævning for de besøg, virksomheden har haft

    på genbrugspladsen. Regningen forventes at blive udsendt i august/september.

 

Det er nyt, at forvaltningen kan afvise virksomheder efter en ansøgningsfrist.

 

Forvaltningen modtager stadig ansøgninger fra 2010 - og har desværre ikke hjemmel til at afvise dem.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at den beskrevne procedure for fritagelsesansøgninger og regningsudsendelse tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 15.00.00-G01-215-11 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Orientering: Udbud af vandløbsvedligeholdelse 2012-2016

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Søren Brandt, Charlotte Højbjerre, Erik Skibsted

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i foråret 2012 haft vedligeholdelse af de offentlige vandløb i Herning Kommune i EU-udbud.  

 

Udbuddet omfattede vedligeholdelse af ca. 760 km offentlige vandløb i Herning Kommune i perioden 2012-2016 herunder,

 

 • grødeskæring og optagning af afskåret grøde

 • mindre beskæring af buske og træer ifbm. grødeskæring

 • beskæring og fældning af træer og buske

 • tømning af sandfang

 

En nærmere beskrivelse af opgavens omfang, grødeskæringsterminer m.m. fremgår af udbudsmaterialets afsnit om kravspecifikation.

 

Vedligeholdelsesarbejdet blev udbudt i 10 delaftaler (delaftale A-J, se bilag) mod tidligere 6 geografiske oplande. Tilbudsgiverne har haft mulighed for at byde på et eller flere af delaftalerne eller et samlet tilbud på samtlige delaftaler, således at også mindre entreprenører kunne byde på opgaven.

 

Tildelingskriteriet ved valg af tilbud var "det mest økonomisk fordelagtige tilbud". Vurderingsmodellen for "det økonomisk mest fordelagtige tilbud" var: Økonomi 55 %, Funktionskrav og driftssikkerhed 35 % og Miljøhensyn 10 %.

 

I alt 9 entreprenører havde budt på et eller flere delaftaler i udbudsmaterialet. Resultatet af tilbudsevalueringen blev, at følgende entreprenørfirmaer fik tildelt opgaven:

 

Entreprenørfirmaet Kristian Kristensen (delaftale I og J)

Jysk Naturpleje (delaftale A, B, E og F)

Bøgedal Skovbrug (delaftale D)

Hededanmark (delaftale H og G)

Højgårdens Skovservice (delaftale C)

 

Under punktet "økonomi" i vurderingsmodellen varierede prisen pr. meter for manuelt vandløbsvedligeholdelse fra 2,81-5,75 kr./meter, mens prisen pr. meter for mejekurvsarbejde varierede fra 3,0-3,95 kr./meter og prisen pr. meter for vandløbsvedligeholdelse med båd varierede fra 2,8-4,5 kr./meter. Prisvariationen afspejler bl.a. forskelle i vandløbenes målsætninger, vandløbenes størrelse, kantslåning m.m. 

 

Den samlede tilbudssum ifbm. udbud af vandløbsvedligeholdelsen blev 2.964.000 kr. mod ca. 3.200.000 kr. fra det tidligere udbud af vandløbsvedligeholdelsen.

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

 

at   orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.05.15-G01-6-09 Sagsbehandler: Lise Kjær Poulsen  

Anlægsregnskab projekt Nybro i Ørre

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Niels Frede Kargaard Madsen

Sagsresume

Der foreligger anlægsregnskab for projekt Nybro i Ørre. Der er sket ændringer i forhold til anlægsbevillingen pga. efterfølgende justering af projektet.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der fremsendes anlægsregnskaber for renoveringsprojektet "Nybro".

 

Sagen har været behandlet af Byrådet den 3.11.2009 (pkt. 284), hvor man meddelte en udgiftsbevilling på 2,010 mio. kr. og indtægtsbevilling på 1,073 mio. kr. til projektet.


Efterfølgende har Byrådet den 21.6.2011 (pkt. 193) godkendt nedskrivning af udgiftsbevillingen med 0,465 mio. kr., idet opkøb af foderkvote ved Nybro Dambrug ikke længere indgik i projektet. Og i forbindelse med budgetopfølgningen i efteråret 2011, godkendte Byrådet den 15.11.2011 (pkt. 284) en yderligere nedskrivning med 300.000 kr. med henvisning til ændringer i projektet.

 

Renoveringsprojektet af kanopladsen i Nybro er gennemført med baggrund i lokale ønsker. Projektet omfattede overnatningspladsen ud til Storå, opholdshuset "Det Gule Hus", det kulturhistoriske missionshus "Nasaret", og det tidligere fritidshus, hvor der blev etableret en p-plads. Renoveringen har givet overnatningspladsen med tilhørende omgivelser et tiltrængt løft, til stor glæde for brugere såvel som lokale. Projektet blev indviet 15. juni 2010 med 100 gæster.

 

Projektet er støttet med penge fra Friluftsrådet, Naturstyrelsens ordning "Grønne Partnerskaber" samt LAG-midler. Lokale kræfter har lagt frivillige timer i projektet i form af arbejdskraft og mødedeltagelse. Forvaltningen har været projektleder og tovholder i nært samarbejde med Sinding-Ørre Lokalråd og naboer til overnatningspladsen.

 

Det oprindelige projekt indeholdt en omlægning af Nybro Dambrug og omkringliggende arealer. Planen var, at dambruget skulle nedlægges, foderkvoten opkøbes og arealet omdannes til rekreativt areal. Arealet er privatejet. Massiv lokal modstand mod planer om en put and take sø på det tidligere dambrugsareal, samtidig med at lodsejeren alligevel ønskede at fortsætte dambrugsdriften, gjorde, at denne del af projektet frafaldt. Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret mundtligt om denne ændring af projektet i foråret 2011.

 

Projektet er dermed endelig afsluttet og alle tilskud er indbetalt til Herning Kommune. 

 

[image]

 

Bemærkninger:
Ændringer i forhold til anlægsbevillingen skyldes primært, at omlægningen af dambruget ikke blev til noget, hvorfor udgifter til omdannelse af dambrugsarealet til rekreativt areal ikke blev afholdt. Dette er den primære årsag til afvigelsen på 0,742 mio. kr. Samtidig er dele af projektet blevet billigere end først antaget. Tilskuddene til projektet er blevet tilsvarende reduceret i forhold til det faktiske forbrug. 

Netto er der en mindre afvigelse på 37.001 kr., som tilgår de likvide midler.

 

Anlægsregnskabet fremsendes til Byrådets godkendelse med henvisning til brutto afvigelsen på forbrug og tilskud ifh til bevillingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.01.00-G00-1-04 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Punktet er taget af dagsordenen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Beslutning


 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1092-10 Sagsbehandler: Line Thastum  

Grønt regnskab 2011

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Monica Klitgård, Jesper Thomsen, Anders Debel

Sagsresume

Hermed fremlægges Herning Kommunes grønne regnskab for 2011.
 
Grønt Regnskab er et redskab til at vurdere miljøets tilstand og kommunens grønne indsats. Kommunens forvaltninger og afdelinger bruger regnskabet til at udvikle og fastholde indsatsen for at handle grønt og bæredygtigt, og for at nå kommunens grønne mål og forpligtelser, og kommunen kan få ’”mest miljø for pengene”. 


Regnskabet er opdelt i to overordnede temaer: Kommunen som virksomhed og kommunen som geografisk område. Regnskabet er derfor både en oversigt over den kommunale indsats og borgernes og virksomhedernes indsats.
 
Til det grønne regnskab hører bilagsrapporter med uddybende data og opgørelser, fx over de enkelte skolers energiforbrug, de enkelte forvaltningers transport, mere detaljerede klimaopgørelser mv. Desuden udarbejdes der en sammenfatning af regnskabet i en let tilgængelig udgave.
 
Herning Kommunes grønne regnskab danner basis for data i en fælles Green Cities årsrapport, der udarbejdes for første gang i år, som erstatning for den eksterne revision.

 

Forvaltningen anbefaler, at grønt regnskab godkendes.

Sagsfremstilling

Nedenfor følger en oversigt over, hvor det går fremad, og hvor der er plads til forbedringer, samt en status over målopfyldelse i forhold til indgåede aftaler. Som supplement til sagsfremstillingen - se vedhæftede bilag: Sammenfatning og konklusion, samt selve det grønne regnskab og bilagsrapporter.
 
Hvor går det fremad? 


Positiv udvikling for otte Green Cities mål
I forhold til de 16 miljømål i Green Cities aftalen, som Herning Kommune er tilsluttet, viser det grønne regnskab en positiv udvikling hen imod målopfyldelse for målene indenfor: Borger- og virksomhedsinddragelse, affaldshåndtering, vandforbrug, grønne indkøb, natur og biodiversitet samt CO2-udledning og begrænsning af skadelige stoffer. 

Den samlede udledning af CO2 er faldet væsentligt
Der er sket et samlet fald på 12 % siden 2007, som skyldes samfundsmæssig lavkonjunktur samt mere vedvarende energi og energibesparelser.

Men CO2-udledningen er samtidig, siden 2007 steget med 6 % fra transporten og 4 % fra landbruget – især pga. øget dyrehold.


Væsentlig mere vedvarende energi i elproduktionen
CO2-udledningen fra el forbrug i Herning Kommune er faldet med 60 % siden 2007. Det skyldes, at 84 % af elforsyningen nu kommer fra CO2-neutrale kilder, biomasse og vindkraft.
 
Besparelser på el-forbruget slår igennem især hos borgere og landbrug

Elforbruget er faldet med 5 % siden 2009. Borgerne og landbruget har reduceret elforbruget i 2011, mens industrien har reduceret mest siden 2009.

 

Også kommunens institutioner har sparet på el og vand

El-forbruget er også faldet i kommunale bygninger særligt i daginstitutionerne. Det skyldes individuelle besparelser samt besparelser på el-opvarmning pga. et lunere år.
Det har medført en CO2-reduktion fra kommunale bygninger på 2,2 % fald pr. år siden 2009, hvor klimakommune-aftalen er indgået, og bringer os lidt tættere på målet, der er 3,5 % pr. år. Institutioner og skoler har også været gode til at spare på vandforbruget, der er faldet med 8 % siden 2007.


Vindmøllerne kommer på landkortet og planlægning fremmer bæredygtig udvikling.
Der er i 2011 igangsat projektplanlægning af vindmølleprojekter med en samlet kapacitet på næsten 27,5 MV svarende til 46 % af klimaplanens mål om ny vindenergi.
 
Marsterplanen for Sportscenter Herning er udarbejdet i 2011 og er et godt eksempel på, at planlægning kan skabe rammer for bæredygtig udvikling.
 
Færre partikler fra trafikken og cykelindsatsen er skudt i gang
Mindre tung trafik og flere, men mere miljøvenlige biler er årsag til at partikeludledningen er faldet med 12 %fra tung trafik og 6 % fra personbiler, mens CO2-udledningen fra den samlede transport er øget med 1,5 % siden 2010.


CO2-reduktion fra bybuskørslen er faldet med 10 % pga. indsætning af minibusser.
Der er desværre samtidig sket et fald i antallet af passagerer i 2011. Desuden har Herning kommune i 2011 skudt cykelindsatsen 'Herning Cykler' i gang.
 
Borgerindsatsen fastholdes
I 2011 er borgerindsatsen uændret, og der har været afholdt Grøn Herning Uge, grøn inspirationsdag mv. Herning Kommune har deltaget i CIDEA, et forskningsprojekt under Københavns Universitet om borgernes klimavaner.  


DRIFT og Genbrug og Affald fortsætter den grønne indsats og naturindsatsen er i stadig udvikling

DRIFT arbejder som eneste enhed i kommunen under miljøledelse, hvilket løbende forbedrer indsatsen. Genbrug og affald har bl.a. haft forsøgsordning med papindsamling, og på naturområdet har man især været god til at inddrage borgerne.
 
Grønne indkøb
Herning Kommune er med i partnerskab for grønne indkøb. I 2011 lever indkøbene fra de centralt indgåede indkøbsaftaler op til ca. 2/3 af partnerskabsmålene.
 
Hvor kan det blive endnu bedre? 

 

CO2-udledningen fra kommunale aktiviteter er faldet i 2011, men er stadig for høj hvis vi skal nå målene. I 2011 viser tendensen er et svagt fald i CO2-udledningen, men ikke nok til at nå målene. Samlet set udledes der for meget CO2 fra kommunale bygninger, transport og vejbelysning, i forhold til den indgåede klimakommuneaftale og vores Green Cities mål om CO2-reduktion.
 
Færre ressourcer til naturformidlingen og færre grønne flag i institutioner og skoler
Naturformidlingen blev reduceret med ½ årsværk i 2011, hvilket har betydet 2/3 færre naturarrangementer og offentlige ture samt mindre hjælp til grønt spireflag til daginstitutionerne, der er faldet fra tretten til otte. Også grønne flag i skolerne er reduceret. Besparelser og arbejdspres samt nedprioritering er formodentlig årsagen. 


Tilbagegang for økologiske fødevarer i kommunens institutioner
Besparelser i de kommunale køkkener er slået igennem i 2011, og andelen af økologiske fødevarer er nu faldet til 14 %.
 
Green Cities mål hvor udviklingen er stagnerende
For målene om udformning af byggeretningslinjer, miljøledelse og støj er udviklingen stagneret. Målet vedrørende støj er dog ikke så relevant i Herning som i de store kommuner. Udfasning af kemikalier sker i DRIFT, men er endnu ikke implementeret i forhold til kommunens generelle indkøb eller udfasning i bl.a. skoler og daginstitutioner.
 
Lever kommunen op til sine forpligtelser og aftaler
Herning Kommunes grønne regnskab indeholder en opfølgning på indsatserne for at opfylde kommunens grønne mål og forpligtelser. Både de mål kommunen selv har sat sig, samt de mål vi har tilsluttet os via grønne aftaler.
 
Af de vigtigste aftaler og forpligtelser kan nævnes:
 
Lovpligtige områder: Agenda 21 forpligtelser, Miljølovgivning
 
Indgåede aftaler og forpligtigelser:
Green Cities miljøsamarbejdsaftalen. Klimakommuneaftalen. Kurveknækkeaftalen
Partnerskab for grønne indkøb.
 
Herning Kommunes egne miljø, natur og klimamål:
Klimaplan for Herning Kommune. Naturpolitik for Herning Kommune
Andre grønne mål inden for forskellige fagområder
 
I hvor høj grad efterlever Herning Kommune indgåede og egne aftaler og politikker:

Aftale, forpligtelse eller egen politik
Efterleves aftalen
 
 
Agenda 21 forpligtelser
Ja, i middel grad
Green Cities aftalen
Ja, i middel grad
Klimakommuneaftalen
Nej (men forbedret i forhold til 2010)
Kurveknækkeraftalen
Nej
Partnerskab for grønne indkøb
Ja, i middel grad
Klimaplanen
Ja, i middel grad
Naturpolitikken
Ja, i høj grad

 

Overordnet konklusion
For kommunen som geografisk område er der sket væsentlige forbedringer i forhold til klimabelastningen. Det skyldes bl.a. mere vedvarede energi især i elforsyningen. Samfundskonjunkturerne sammen med lovgivning og incitamenter, information og kampagner, samt borgere og virksomheders energibesparelser, er også vigtige årsager.
 
For kommunen som virksomhed er der overordnet set i 2011 igangsat indsatser for en bæredygtig udvikling og for at nå de grønne mål på flere områder end i 2010.
 
Det går den rigtige vej, men indsatsen skal øges yderligere for at kommunen kan opfylde de grønne forpligtelser, særligt på området vedr. udledning af CO2 fra kommunen som virksomhed.

 

Der er således fortsat behov for at allokere ressourcer til og udbrede ejerskabet til vore grønne forpligtelser.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Grønt regnskab 2011 godkendes,

 

at der fortsat følges op på grønt regnskab som anbefalet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-491-08 Sagsbehandler: Line Thastum  

Ny Green Cities samarbejdsaftale 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Anders Debel

Sagsresume

Herning Kommune har været med i Green Cities samarbejdet siden 2001. Samarbejdet danner ramme for kommunens miljø- og klimaarbejde, og er med til at fastholde kommunens position, som en af Danmarks førende grønne kommuner.
 
Green Cities samarbejdet har udviklet sig gennem årene og har fået flere internationale priser og EU-støtte til miljøprojekter. Det har altid været Green Cities kommunernes intension at gå foran, som grønne frontløber-kommuner. For at kunne følge med tiden og fortsat være i front er samarbejdsaftalen derfor løbende blevet revideret i 2007 og nu igen i 2012.
 
Den nye samarbejdsaftale, som byrådet nu skal tage stilling til, er blevet til i samarbejde mellem alle Green Cities kommunerne og er behandlet i Green Cities politiske styregruppe, der nu fremsender aftalen til vedtagelse i byrådene.
 
Teknik- og Miljøudvalget gav 16. januar 2012, pkt. 17 en positiv forhåndstilkendegivelse ved behandling af udkastet til den nye samarbejdsaftale og stillede i den forbindelse forslag til mål for affaldsområdet.

 

Forvaltningen anbefaler, at den nye samarbejdsaftale godkendes.

Sagsfremstilling

I de seneste år har Green Cites samarbejdet udviklet sig til at blive mere udadvendt og til at have en tydeligere stemme i debatten om kommunernes muligheder for at bidrage til en grøn udvikling og omstilling. Samarbejdets ansigt er blevet mere professionelt og kommunernes miljøindsats i højere grad brandet.
 
Samtidig er der kommet mere fokus på det strategiske og projektorienterede i samarbejdet. For eksempel har Green Cities i 2010 fået EU-midler til et fælles projekt: ”Carbon 20”, med deltagelse af mere end 100 virksomheder i de seks kommuner. Herning Kommunes andel er et tilskud på små 400.000 kr. og bidrag i form af arbejdstimer. Der indgår 17 virksomheder fra Herning Kommune i projektet.
 
Samarbejdets kommunikationsplatform og hjemmeside er forbedret, ligesom sekretariatet er blevet mere professionelt.
 
Som konsekvens af denne udvikling er der udarbejdet en ny samarbejdsaftale, som er opdateret i forhold til nationale mål og EU-mål.
 
Den nye samarbejdsaftale
Den nye samarbejdsaftale anbefales af en enig politisk styregruppe i Green Cities. Aftalen fastholder de grundlæggende principper fra den tidligere samarbejdsaftale, dog med nogle strukturelle ændringer samt nye mål og visioner. De væsentligste ændringer i forhold til den tidligere aftale er:

 • Der er nu kun fælles mål inden for 6 områder: Klima, Grundvand, Natur, Økologi Trafik og Affald, frem for de tidligere 16 mål.

 

 • Der er et udvidet fundament samt værktøjer for samarbejdet, som også er forpligtigende, men som kan håndteres mere individuelt tilpasset den enkelte kommune. Det drejer sig f.eks. om: Grønt regnskab, handleplaner for målopfyldelse, grønne indkøb, borger- og virksomhedsinddragelse mv.

 

 • Ekstern revision er bortfaldet til fordel for en fælles synliggørelse af kommunernes grønne resultater, via en årsrapport.

 

 • Øget fokus på fælles projekter og fundraising, samt fælles kommunikationsindsats.

 

 • Sekretariatet etableres som fast sekretariat i en af de deltagende kommuner, til forskel fra tidligere, hvor sekretariatet fulgte formandskommunen og derfor blev nyetableret hvert andet år.

 
Se i øvrigt bilag: ”Green Cities samarbejdsaftale”
 
Hvad indebærer den nye aftale for Herning Kommune?
Grundlæggende er den nye Green Cities samarbejdsaftale en fortsættelse i samme spor som tidligere. Visionen om at være førende grøn kommune er ikke ændret, men det kræver en mere strategisk indsats, hvis man vil beholde den grønne førertrøje.
 
Med den nye struktur i Green Cities vil Herning Kommunes resultater blive mere synlige. Det er en fordel for kommunens branding.
 
For de enkelte måls vedkommende har forvaltningen følgende kommentarer:
Generelt for alle mål gælder, at det vigtigste er at vise en fremdrift og udvikling hen i mod målene og at påvise dette i kommunernes grønne regnskab. – Hvor stor, og på hvilke delområder fremdriften ligger, kan være mere individuelt for kommunerne, da der ofte er meget forskellige vilkår i de forskellige kommuner.
 
Klima
C02 udledningen skal nedbringes
 
Mål:
Vores el- og varmeforsyning er CO2-neutral inden udgangen af 2025

 • Inden udgangen af 2015 er udslippet af CO2 reduceret med 25 % i forhold til 2006.

Kommentar: Målet om CO2-reduktion er det samme som tidligere. Målet danner også baggrund for Herning Kommunes egen klimaplan. Målet om CO2-neutralitet er lidt bredere end Herning Kommunes eget mål, der kun omhandler CO2-neutralitet i varmeforsyningen i 2030 og ikke i 2025.
 
Klimamålene er ambitiøse for alle Green Cities kommunerne, og ligger lidt over regeringens mål. 


Grundvand
Green Cities arbejder aktivt for rent og rigeligt grundvand.
 
Mål:

 • Vi beskytter de boringsnære områder og grundvandsdannende oplande

 • Vi nedbringer vandforbruget i kommunen og påviser en årlig reduktion med henblik på at opnå:

Et gennemsnitligt forbrug pr. borger på 100 liter/døgn i 2015.
En reduktion i vandforbruget i de kommunale bygninger på 25 % i 2020 i forhold
til 2010.
Et ledningstab fra vandværkerne på maksimalt 5 % i 2020
 
Kommentar: Grundvandsmålet kan effektueres differentieret i forhold til kommunernes virkelighed. Her vil det primært være Herning Kommunes opgave at sætte fokus på grundvandsbeskyttelsen, hvorimod f.eks. København skal arbejde mere aktivt for vandbesparelser.
 
Økologiske fødevarer
Vi vil fremme økologisk fødevareproduktion lokalt og nationalt ved at øge produktionen og anvendelsen af økologiske fødevarer.
 
Mål:

 • Mindst 75 % af det kommunale fødevareforbrug er økologisk ved udgangen af 2015

 • Mindst 20 % af landbrugsarealet indenfor kommunegrænsen er økologisk ved udgangen af 2025
   
  Den enkelte kommune skal kunne fremvise en positiv udvikling på de to områder samlet set, indtil målene er opnået.
   
  Kommentar: Målet om økologiske fødevarer er tidmæssigt ændret fra 2012 til 2015, hertil er det suppleret med et mål om at fremme økologisk jordbrug generelt i kommunen. Dvs. samarbejde med landbruget mv. – Dette giver en fleksibilitet og mulighed for Herning Kommune, der i forvejen har en økologisk drevet andel af landbrugsjorden, der er større end landsgennemsnittet.
   
  Natur
  Vi vil bevare og udvikle naturen til gavn for dyr, planter og mennesker.
   
  Mål:

 • Vi øger den biologiske mangfoldighed inden 2015

 • Vi øger tilgængeligheden til, anvendelse af og kendskabet til vores natur, herunder bynær natur.
   
  Naturmålet ligger helt i tråd med kommunens naturpolitik og den måde Herning Kommune arbejder med naturområdet på.
   
  Trafik
  Vi vil sikre mobilitet og tilgængelighed på et bæredygtigt grundlag. Mobilitet og
  tilgængelighedeskal fastholdes både i byerne og mellem by og land.
   
  Mål:

 • Af den samlede trafik i medlemskommunerne skal cykeltrafikken og den kollektive trafik samlet set være øget med 25% i 2020 – alternativt skal biltrafikken reduceres  med 25%, målt i forhold til 2010.

 • I 2025 er mindst 50 % af biltransporten baseret på alternative drivmidler.

 • Mængden af ultrafine partikler i byluften skal nedbringes inden 2015.

 
Det er svært at vurdere, hvilke muligheder Herning Kommune har for målopfyldelse i forhold til trafikmålet, idet kommunen ikke tidligere har haft et tilsvarende mål. Dog har vi allerede en række intentioner og målsætninger om trafik i vores klimaplan. Målet om 50 % alternative drivmidler i 2025, er højre end målet i kommunens klimaplan, der siger 20 % i 2020. Hvilket vil kræve en større fokus på indsatsen, for bl.a. at understøtte elbiler. Det nye Green Cities mål om transport passer godt med at, kommunen gør en ekstra indsats for cyklisme gennem ’Herning Cykler’.
 
Affald
Vi vil bidrage aktivt og ambitiøst til øget genanvendelse.
 
Mål:

 • 30% reduktion af mængden af forbrændingsegnet affald fra husholdninger i 2018 i forhold til 2010.

 • 25% genanvendelse af plast og 20% genanvendelse af metal fra husholdninger i 2018 i forhold til potentialet.

 
Målet om affald er blevet til på baggrund af ønske fra Herning Kommunes Teknik- og Miljøudvalg i forbindelse med forhåndsgodkendelse af den nye Green Cities samarbejdsaftale. Målet forventes at kunne nås på kommunens genbrugspladser, såfremt formidlingsindsatsen intensiveres. Opnåelse af målet vil også give en væsentlig økonomisk gevinst, idet kommunen får en indtægt på det sorterede affald, hvorimod det koster penge at komme af med det forbrændingsegnede affald.
 
Økonomi
Herning Kommune har pt. et Green Cities budget på 206.000 kr. pr år. Et budget der dækker kontingent, revision, deltagelse i møder og konferencer mv.
 
I forbindelse med at Green Cities allerede i løbet af 2011 er begyndt at skifte gear, skete der en marginal kontingent stigning fra 55.000 kr. pr. år til 70.000 kr. i 2012, en stigning Herning Kommune har finansieret via driftsbudgettet.
 
Dette kontingent vil blive fastholdt for 2013 og frem, og økonomien er derfor uændret i den nye Green Cities samarbejdsaftale.

 
Samlet vurdering
Såfremt Herning Kommune fortsat ønsker at fremme bæredygtig udvikling og fremstå som den grønne frontløberkommune, den hidtil har været, vurderer forvaltningen, at det samlet set vil være profitabelt for Herning Kommune fortsat at deltage i Green Cities samarbejdet indenfor de nye rammer. Konkurrencen er stor, og det kræver derfor en aktiv indsats, prioritering og dokumentation af resultater, at føre de grønne mål ud i livet i alle relevante sammenhænge.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at den nye samarbejdsaftale godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-113-10 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Forslag til Kommuneplan 2013-24 for Teknik- og Miljøområdet, 2. etape

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anders Debel

Sagsresume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til tekster vedrørende Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområde til forslaget til Kommuneplan 2013-24. På mødet den 17. april behandlede udvalget sager vedrørende det åbne land. Under dette punkt følger de resterende forslag.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har revideret de gældende kommuneplantemaer, så de er i overenstemmelse med de statslige interesser i kommuneplanlægningen, med nye politikker på vores område, med forhold vedrørende det nye sygehus i Gødstrup og de nye mål i Green Cities samarbejdsaftalen.

 

Forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre justeringer af teksterne inden de sendes videre til By, Erhverv og Kultur.

 

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at materialet indarbejdes i forslag til kommuneplan 2013-24.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget ønsker at få Nationalpark Skjern Å med i kommuneplan 2013 - 24, hvis det lykkes at få genoptaget forhandlinger i forligskredsen om nationalparker.

 

Teknik- og Miljøudvalgets øvrige bemærkninger indarbejdes i det endelige forslag til kommuneplan 2013-24.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Lene Hahn  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 4 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-20

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillægget omhandler ændring af opland G1, G2 og G3 i forbindelse med kloakrenovering i Haderup.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 4 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 4 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 omhandler ændring af opland G1, G2 og G3 i forbindelse med kloakrenovering i Haderup.
 
Oplandene G1, G2 og G3 er i dag fælleskloakeret, men Herning Vand A/S ønsker at udføre separat kloakering i de tre oplande.

 

Området forventes optaget i spildevandsplanen, idet oplandsgrænserne i Haderup ændres i forbindelse med tillægget;

 

Opland
Areal (ha)
Ændringer
G1
5,19
Området separatkloakeres og grundejerne meddeles påbud om separering på privat grund.
G2 (1+2)
5,97
Området separatkloakeres og grundejerne meddeles påbud om separering på privat grund.
G3
2,84
Området separatkloakeres og grundejerne meddeles påbud om separering på privat grund.
G4
0,86
En del af opland G2 ændres til opland G4. Herning Vand A/S forhandler med lodsejerne om frivillig nedsivning af tagvand fra egen grund mod delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.
G6
0,33
En del af opland G1 og G2 ændres til opland G6. Området separatkloakeres og grundejerne meddeles påbud om separering på privat grund.
Planlagte oplande
 
 
G9.P
0,25
Opland G3P ændres til G9P. Mulighed for nedsivning af tag- og vejvand undersøges.
G10.P
0,38
Opland G8P ændres til G10P.
 

 

De berørte oplande omfatter samlet et befæstet areal på 15,8 ha (kommunale veje, private matrikler mv.).  

 

Herning Vand A/S har i samarbejde med Herning Kommune afholdt et borgermøde i Haderup den 1. marts 2012, hvor der blev orienteret om de planlagte separeringsprojekter, som forventes gennemført i perioden 2012-2020 efter nedenstående plan.

 

Etape
Område
Separeringsprojekt forventes gennemført i perioden
 1. etape
 G1 og G2-1
2012-2014
 2. etape
 G3, G4 og G6
2015-2017 
 3. etape
 G2-2
2015-2020Efter separeringen vil spildevandet blive ledt til Haderup Renseanlæg (overpumpning til Herning Renseanlæg ved nedlæggelse af anlægget), mens regnvandet ledes til Haderup Å via regnvandsbassiner. I forbindelse med separeringen nedlægges 5 overløb til Haderup Å, hvilket er en miljømæssig forbedring i forhold til vandløbet.

 

Der etableres bassiner til opsamling af regnvand fra de 3 oplande. Der er planlagt forsinkelse af regnvandet inden udløb i Haderis  Å.

 

Bassin for opland G1 placeres på matrikel 1cc, Haderup By, Haderup, som ejes af privat lodsejer. Herning Vand har indgået frivillig aftale med lodsejeren med henblik på tinglysning af rettighed til etablering af regnvandssø inkl. erstatning. Herved kan eller skal der ikke eksproprieres.

 

Bassin for opland G2 placeres på Haderup Renseanlæg, matrikel 7ad, Haderup By, Haderup i forbindelse med nedlæggelse af anlægget. Matrikel 7ad ejes af Herning Vand A/S.

 

Bassin for opland G3 placeres på matrikel 1az, Haderup by, Haderup, som ejes af Herning Kommune.

 

For bassinplacering på matrikel ejet af Herning Kommune behandles arealoverdragelse fra Herning Kommune til Herning Vand A/S på særskilt dagsordenpunkt.

 

Forslag til tillæg nr. 4 skal fremlægges i en høringsperiode på 8 uger, hvorefter det fremsendes til endelig godkendelse med de eventuelle ændringer som høringen har givet anledning til.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til tillæg nr. 4 til Herning Kommunes spildevandsplan 2009 - 2020 foreløbig vedtages og offentliggøres i 8 uger.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Dann Karlsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 6 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillægget omhandler ændring af opland S01S i forbindelse med kloakrenovering i Sørvad.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 6 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 6 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 omhandler ændring af opland S01S i forbindelse med kloakrenovering i Sørvad.

 

Opland S01S er i dag fælleskloakeret, men Herning Vand ønsker at separere kloakken i oplandet:

 

Opland
Areal (ha)
Ændringer
S01S
21,01
Området separatkloakeres og grundejerne meddeles påbud om separering på privat grund.
 
 
 

 

Herning Vand ønsker desuden at anlægge regnvandsbassiner til opsamling og rensning af regnvand fra opland S01S og en række øvrige oplande i Sørvad:

 

Bassiner for oplandene S01S, S06/S06S.P, S07S, S08S, S09S, S10S, S13S, S14S, S15S og S20S placeres ved hhv. Mølletoften og Enghavevej på matrikel 2as og 2gø, Hundkjær, Vinding, som ejes af privat lodsejer. Herning Vand oplyser, at der er indgået aftale med lodsejer om placering af bassinerne. Ekspropriationsbeslutning behandles på særskilt dagsordenspunkt. Der etableres ét udløb fra bassinerne til Vegen Å.

  

Bassin for opland S03S, S04S, S11S, S12S og S21S/S21S.P placeres ved Grønningen på matrikel 1r og 3im, Vognstrup og Sdr. Lund, Vinding, som ejes af Herning Kommune. Herning Vand A/S oplyser, at Herning Kommune har accepteret bassinplacering og godkendt erstatningstilbud. Der etableres udløb fra bassinet til Vegen Å.

 

Bassin for opland S16S/S16S.P og S18S placeres på matrikel 2t, Tyregård, Vinding som ejes af privat lodsejer. Herning Vand oplyser, at der er indgået aftale med lodsejer om placering af bassin. Ekspropriationsbeslutning er truffet 6. marts 2012. Der etableres udløb fra bassinet til Vegen Å.

 

I forbindelse med anlæggelse af de nye regnvandsbassiner med tilhørende 3 nye udløb nedlægges de mange nuværende, uforsinkede udløb fra oplandende. Der er dermed tale om en miljømæssig forbedring i forhold til recipienten. 

 

Herning Vand har i samarbejde med Herning Kommune afholdt et borgermøde i Sørvad i oktober 2011. På mødet blev borgerne orienteret om de planlagte projekter med kloakseparering og anlæggelse af bassiner.

 

Herning Vand A/S forventer, at separeringsprojektet i Sørvad påbegyndes i sidste halvdel af 2012. Den endelige beslutning vedr. projektopstart tager Herning Vands bestyrelse dog først i efteråret 2012.

 

Forslag til tillæg nr. 6 skal fremlægges i en høringsperiode på 8 uger, hvorefter det fremsendes til endelig godkendelse med de eventuelle ændringer, som høringen har givet anledning til. 

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til tillæg nr. 6 til Herning Kommunes spildevandsplan 2009 - 2020 foreløbig vedtages og offentliggøres i 8 uger.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Lene Hahn  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 12 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-20

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillægget omhandler ændring af opland A14 ved Golfvej i forbindelse med etablering af af nyt regnvandsbassin.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 12 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 12 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 omhandler ændring af opland A14 i forbindelse etablering af nyt regnvandsbassin, der skal håndtere overfladevandet fra kloakoplandet ved Golfvej.

 

I 2009 blev der i området ved Golfvej nedlagt et uforsinket udløb og regnvandet blev afskåret til grøft og forsinket i regnvandssø ved Golfbanen inden afledning til Herningsholm Å. Regnvandssøen håndterer i dag regnvand fra opland A14 og A31. Denne forbedring var imidlertid ikke tilstrækkelig til at undgå oversvømmelser af dele af golfbanen ved kraftige regnhændelser.

 

For bedre at sikre området ved Golfvej og golfbanen mod fremtidige oversvømmelser ønskes opland A14 delt i 2 oplande A14-1 og A14-2. Regnvandet fra de 2 delområder ønskes håndteret med hver deres udledning via regnvandsbassin til henholdsvis Herningsholm Å og Hammerum Bæk.

 

Området forventes optaget i spildevandsplanen, idet oplands grænserne ændres i forbindelse med tillægget;
 

Nuværende
0pland
Ændret opland
Areal (ha)
Ændringer
 
 
 
 
A14
 
15,49
Opland A14 deles i opland A14-1 og A14-2
 
A14P
 
1,45
Opland A14P (Bilka) tilsluttes opland A14-2
 
 
A14-1
 
8,27
Overfladevand fra opland A14-1, A31 og A31P afledes til Herningsholm Å via eksisterende regnvandsbassin på golfbanen
 
 
A14-2
 
8,67
Overfladevand fra opland A14-2 og Y04 afledes til Hammerum Bæk via nyt regnvandsbassin

 

Alle oplande er separat kloakerede og spildevandet afledes til Herning Renseanlæg.
 
Der etableres bassin til opsamling af regnvand fra opland A14-2 og  Y04. Der er planlagt forsinkelse af regnvandet inden udløb i Hammerum Bæk.
 
Bassin for opland A14-2 og Y04 placeres på matrikel nr. 1ab Gjellerup-Lund By, Gjellerup, som ejes af Herning Kommune. Arealerhvervelse er godkendt af Byrådet den 8. maj 2012.
 
Forslag til tillæg nr. 12 skal fremlægges i en høringsperiode på 8 uger, hvorefter det fremsendes til endelig godkendelse med de eventuelle ændringer som høringen har givet anledning til.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til tillæg nr. 12  til Herning Kommunes spildevandsplan 2009 - 2020 foreløbig vedtages og offentliggøres i 8 uger.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.17.00-P19-11-07 Sagsbehandler: Kirsten Marie Brødbæk  

Orientering: Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om miljøgodkendelse på husdyrbrug

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsfremstilling

Natur- og Miljøklagenævnet har stadfæstet Herning Kommunes afgørelse af 7. april 2010 om § 12 miljøgodkendelse af husdyrbruget på Haugevej 12, 7400 Herning.

 

Miljøgodkendelsen blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af naboer til husdyrbruget. Klagerne har bl.a. anført, at udvidelsen vil medføre væsentlige gener i form af fluer og lugt. Klagerne har endvidere anført, at staldanlægget ikke lever op til kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknik. Endelig har klagerne anført, at alternative placeringsmuligheder burde have været overvejet.

 

Bedst tilgængelig teknik

Natur- og Miljøklagenævnet har vurderet, at den faktiske ammoniakemission er mindre en den vejledende emissionsgrænseværdi fra anlægget. Det godkendte projekt overholder derfor husdyrbruglovens krav om anvendelse af bedste tilgængelige teknik.

 

Lugt

Med hensyn til lugt, så lægger Natur- og Miljøklagenævnet vægt på, at der ikke er relevante boliger, bebyggelse eller områder mv. inden for de udregnede lugtgeneafstande. Der er ikke efter nævnets opfattelse grundlag for at antage, at lugtbidraget fra husdyrbruget derved bliver uacceptabelt for omkringboende.

 

Fluer

Så længe ansøger overholder de i miljøgodkendelsens angivne foranstaltninger, så vurderer Natur- og Miljøklagenævnet, at den ansøgte produktion ikke vil medføre væsentlige fluegener for naboerne.

 

Udvidelsens placering

Udgangspunktet i Husdyrloven er, at landbrugsbygninger placeres i tilknytning til de hidtidige bebyggelsesarealer. Placering andet sted kræver en særlig begrundelse. Stald og gyllebeholder placeres henholdsvis 55 og 180 meter fra eksisterende bebyggelser på ejendommen. Denne placering er valgt af ansøger, for at tage hensyn til naboerne, så lugtkravne i husdyrloven kan overholdes. Denne placering blev behandlet af Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2008. Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke grund til at afvise, at placeringen af stalden og gyllebeholderen er den mest hensigtsmæssige både landskabeligt og i forhold til naboerne.

 

Kvælstofudvaskning til Natura 2000-vandområder

Udover klagepunkterne fra naboerne så vurderer Natur- og Miljøklagenævnet også, om Herning Kommune har foretaget en tilstrækkelig konkret vurdering af, om udvaskningen af kvælstof fra udbringsningsarealerne vil kunne modvirke opfyldelsen af bevaringsmålsætningerne for Habitatområderne. Hvis ansøger kan overholde udvaskningen fra et plantebrug, så vurderer Natur- og Miljøklagenævnet, at det ansøgte projekt kan godkendes. Derfor indsættes et nyt vilkår med ekstra efterafgrøder i forhold til godkendelsen af 7. april 2010.

 

 
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,
 
at
    orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 24.01.00-P19-24-08 Sagsbehandler: Kirsten Marie Brødbæk  

Orientering: Natur- og miljøklagenævnets afgørelse i sag om tilladelse til udvidelse af minkproduktion

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsfremstilling

Natur- og Miljøklagenævnet har stadfæstet Herning Kommunes afgørelse af 26. august 2008 om § 10 tilladelse til udvidelse af minkfarmen på Fårbækvej 9, 7540 Haderup fra 1.700 årstæver til 3.300 årstæver i eksisterende bygninger.
 
Tilladelsen blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af Det Økologiske Råd. Klager har navnlig anført, at udvidelsen vil medføre en forøget ammoniakdeposition i det nærtliggende Natura 2000-område "Karup Å". Klager ønsker derfor, at der stilles yderligere krav til bedste tilgængelige teknik i farmens indretning og drift.
 
Bedst tilgængelig teknik
Natur- og Miljøklagenævnet bemærker, at en tilladelse til minkbrug efter § 10 i husdyrloven vil overholde BAT, hvis ammoniaktabet maksimalt er 1,32 kg N pr. årstæve ved udvidelse i åbne 2-rækkede minkhaller, 1,30 kg N pr. årstæve ved udvidelse i øvrige haller og for produktionen i eksisterende haller (uanset haltype) må ammoniaktabet maksimalt være 1,65 kg N pr. årstæve.

 

Nævnet konstaterer, at med den valgte kombination af rendebredde, udmugningshyppighed, halmtilførsel og proteinindholdet i foderet, er emissionsgrænser for nye minkhaller er opfyldt for hele produktionen på Fårbækvej 9, 7540 Haderup.

 
Ammoniakdeposiontion til Natura 2000-område nr. 40 "Karup Å"

Herning Kommune har vurderet, at pga afstanden på 850 meter fra minkfarmen til Natura-2000 området  og den beskedne udvidelse, sammenholdt med de fastsatte vilkår til farmens indretning og drift, vil en evt. forøgelse af depositionen af ammoniak være beskeden og uden betydning for  mosen eller andre naturtyper inden for Natura-2000 området.

 

Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke grundlag for, at tilsidesætte kommunens faglige vurdering og fastsætte yderligere vilkår til begrænsning af ammoniakdepositionen.

 

Derfor stadfæstes Herning Kommunes afgørelse af 26. august 2008 om tilladelse til udvidelse af minkproduktionen på minkfarmen beliggende Fårbækvej 9, 7540 Haderup.

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,
 
at
  orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-811-06 Sagsbehandler: Lone K. Wilson  

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
  X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Kjeldsen, Eric Farley , Lene Kimø

Sagsresume

En revideret udgave af Herning Kommunes forskrift: "Regler for opbevaring af olie og kemikalier" ligger til godkendelse i udvalget.  

 

Forvaltningen anbefaler, at forskriften "Regler for opbevaring af olie og kemikalier' godkendes.

Sagsfremstilling

Forskriften indeholder kommunens regler for, hvordan olie og kemikalier skal opbevares på virksomheder og uddeles, bla. i forbindelse med tilsyn på virksomheder.

 

Den reviderede forskrift er udarbejdet med baggrund i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.

 

Formålet med forskriften er at sikre, at der ikke sker spild af olie eller kemikalier, som kan brede sig til omgivelserne og resultere i en forurening af jord, luft, grundvand, søer, vandløb eller kloak.

 

De væsentligste ændringer i forskriften er ændringer i de krav, der stilles til opbevaring af olie og kemikalier i tanke.

 

Kommunen stiller ikke længere krav om at:

- Etablering og sløjfning af tanke skal anmeldes til kommunen

- Tanken skal sløjfes indenfor en fastlagt årrække

 

- og det præciseres at

-  Tanken skal opbevares på en overdækket plads med tæt belægning

-  Tanken enten skal være dobbeltvægget eller også skal tanken opbevares på en

   plads, der er indrettet, så hele tankens indhold vil kunne tilbageholdes ved lækage

   af tanken.

 

Der ud over er der foretaget nogle redaktionelle ændringer af forskriften. Forskriften består i dag af tre hovedafsnit:

- Indledning, som indeholder en introduktion til forskriften

- Forskriften, som indeholder de regler, der stilles

- Bilag, som indeholder forslag til løsninger

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forskriften " Regler for opbevaring af olie og kemikalier" godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.12.00-P19-9-12 Sagsbehandler: Bodil Schreiber Aaes  

Industrivej Syd, Birk - Opstilling af mobilantennemast

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:  Hans Eghøj

Sagsresume

KM Telecom, Fredericia har på vegne af Telenor A/S søgt om tilladelse til opsætning af mobilantennemast med tilhørende teleudstyr og et teknikskab på adressen Industrivej Syd 15B i Birk. Teknikskabet opsættes ved mastens fod. Masten med teleudstyr camoufleres i en skorsten.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives tilladelse til opsætning af mobilantennemasten med det nødvendige telekommunikationsudstyr, således at den målsætning regeringen har udstukket for informations- og kommunikationsteknologien opnås.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra  KM Telecom, Fredericia, der på vegne af Telenor A/S ansøger om tilladelse til opstilling af en mobilantennemast på erhvervsejendommen, Industrivej Syd 15B, Herning.

 

[image]

 

Antennemasten bliver camoufleret som en 30 m høj skorsten. I skorstensmasten, skjult bag fiberskærme, opsættes 6 panelantenner samt det nødvendige antal kabler og forstærkere. På toppen af masten (skorstenen) opsættes på bærerør 1 stk. ø 60 cm transmissionsantenne, som camoufleres  i en "skorstenshætte"- lignende top. Derved vil alle antenner og link næsten være skjult - og ikke være til gene for helhedindtrykket af området (bilag 1-2).

 

Yderligere opsættes der 1 stk. teknikskab ved mastens fod (se bilag 1-2).

 

Den ansøgte antenneposition har til formål at dække undervisningsområdet og industriområdet med trådløs netværk.

 

I henhold til Mastelovens forskrifter er det undersøgt, om eksisterende strukturer kan anvendes til antennebærere. I dette sende- og modtageområde er der ingen eksisterende brugbare strukturer, hvorfor der er ansøgt om mobilantennemast, camoufleret som en skorsten.

 

Mobiloperatøren overholder kravet om beskyttelse imod udstråling fra mobilantenner, som er fastsat i Lovbekendtgørelse nr. 823 af 3. juli 2007 om radio- og teleterminaludstyr (om elektromagnetiske forhold).

 

TDC, Telia, HI3G og ELRO er forespurgt om de ønsker et mastefællesskab. Den ansøgte mast er dimensioneret således, at den også vil kunne bære 2 andre operatører med antenneanlæg af tilsvarende omfang - i overensstemmelse med Mastelovens bestemmelse, om så vidt mulligt at begrænse antallet af master i landskabet.

 

Kunst- og Arkitektudvalget for Birkområdet er orienteret om det ansøgte projekt. Der er bemærkninger til projektet fra 2 af udvalgets medlemmer (bilag 3-4).

 

Bemærkningerne er bl. a., at der ikke bør rejses en mast i Birk- Centerområdet syd for Silkeborgvej, men at den kan rejses tæt på Kraftvarmeværket eller til nød i området nord for Industrivej Nord (bilag 3-4).

 

Det er tidligere undersøgt om området ved Kraftvarmeværket kunne anvendes. Ved en placering af masten ved kraftvarmeværket, vil det alligevel blive nødvendigt, at sætte en mast nærmere Birk Centerpark området for at opnå en tilfredsstillende trådløst dækning af området.

 

Informations- og kommunikationsteknologi spiller en vigtig rolle i udviklingen af det danske velfærdssamfund. Hvis regeringens målsætning om Danmark som et højhastighedsamfund med velfungerende IT-infrastruktur skal opnås, er det vigtigt, at borgere og virksomheder i alle dele af landet kan få adgang til trådløst og mobilt bredbånd og telefoni. 

 

Forvaltningen vurderer på den baggrund og ud fra en helhedsvurdering at opstilling af mobilantennemasten, camoufeleret i en 30 m høj skorsten, ikke vil ødelægge helhedsindtrykket af Birk Centerpark området  eller oplevelsen af Kulturparken, museerne eller de andre omkringliggende bygningsværker, da en skorsten er en narturlig del af erhvervsområdet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles tilladelse til opstilling af en 30 m høj mobilantennemast med tilhørende teleudstyr og teknikkabine ved mastens fod,

 

at mobilmasten camoufleres som en "skorsten" indfarvet i en lysegrå farve,

 

at "skorstenens " top udføres som en "skorstenshætte", for at skjule antenner og link i mastens top,

 

at mobilmast og teknikkabine fjernes fra området efter endt brug uden beregning for Herning Kommune. Dette vilkår tinglyses på ejendommen for ansøgers regning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-Ø09-4-12 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budgetopfølgning pr. 31/3-12 for Teknik og Miljø

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2012.

 

Sammenfattende viser opfølgningen, at Teknik og Miljø-udvalget samlet set forventer en overskridelse af driftsbudgettet på 8,2 mio. kr. Heraf vedrører 4,2 mio. kr. en forventning om, at beslutningen om at indføre facadeafgift ikke bliver realiseret. De resterende 4,0 mio. kr. vedrører overførsler fra 2011 til 2012, som er medregnet i forventet regnskab. Overførslerne er på nuværende tidspunkt ikke indarbejdet i budgettet.  

 

På anlæg forventes samlet set et merforbrug på 43,7 mio. kr. I merforbruget er medregnet overførslerne fra 2011-12. Overførslerne er på nuværende tidspunkt ikke indarbejdet i budgettet.

 

Forvaltningen anbefaler, at 240.000 kr. overføres fra driftsbudgettet på serviceområde 05 Miljøforanstaltninger til serviceområde 04 Grønne områder fra 2012 og frem, samt at budgetopfølgningen i øvrigt indgår i den samlede budgetopfølgning som efterfølgende behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i tre hovedområder: Drift, anlæg og budgetomplaceringer.

 

Drift:

Det forventede driftsregnskab for 2012 sammenholdt med det korrigerede budget eksklusiv overførsler fremgår af nedenstående skema:  

 

                                                                    [image]

[image]

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set en afvigelse på 8,2 mio. kr. På serviceområde 09 Trafik forventes blandt andet en afvigelse på 4,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes en forventning om, at indtægten fra facadeafgift ikke bliver realiseret. Herudover forventes samlet set for forvaltningen en afvigelse på 4 mio. kr. Afvigelsen vedrører indarbejdet overførsler fra 2011-12, som forventes forbrugt. Overførslerne er på nuværende tidspunkt ikke indarbejdet i budgettet. Forvaltningen er opmærksom på overskridelsen i forhold til sanktionslovgivningen, men har på nuværende tidspunkt en forventning om at bruge overførslerne. Skulle det vise sig senere på året, at kommunen samlet set ikke kan overholde budgettet i forhold til sanktionslovgivningen, vil de nødvendige tiltag blive foretaget, således at det vedtagne budget for Teknik og Miljø området kan overholdes.  

 

På renovationsområdet er der en stor forskydning i forbruget på ordninger for dagrenovation - restaffald, hvilket skyldes, at renovationsindtægten først fordeles i forbindelse med regnskabsafslutningen.

 

Anlæg:

Det forventede anlægsregnskab for 2012 sammenholdt med det korrigerede budget eksklusiv overførsler fremgår af nedenstående skema:  

 

[image]

 

På jordforsyningsområdet forventes det at realisere indtægter svarende til det vedtagne budget på 49,310 mio. kr. i 2012. Der er overført en mindreindtægt fra 2011 til 2012 på 15,935 mio. kr. Denne indtægt forventes ikke at kunne realiseres i 2012. Byrådet har den 6. marts 2012 (pkt. 86) besluttet, at byggemodningsprojekter for 7,380 mio. kr. afventer igangsættelse og derfor ikke er frigivet til de angivne formål. Styregruppen for byggemodning peger på, at dette beløb kan indgå i finansiering af den manglende indtægt på jordforsyningsområdet. Der resterer herefter 8,555 mio. kr. i forventet urealiseret indtægt. Finansiering af beløbet afventer kommende budgetopfølgninger i 2012.

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set et merforbrug på 43,7 mio. kr. I  merforbruget på 43,7 mio. kr. er medregnet overførslerne fra 2011 - 12, som på nuværende tidspunkt ikke er indarbejdet i budgettet. Overførslerne fra 2011 - 12 er på  38,1 mio. kr. samt 5,6 mio. kr. fra driften. Resultatet vil, efter at overførslerne fra 2011 - 12 er indarbejdet i budgettet, udvise et nettomerforbrug på 30.000 kr.  

 

Budgetomplaceringer:

Men henblik på at tilpasse budgettet til de faktiske forhold, er der behov for følgende budgetomplaceringer/tillægsbevillinger:

 

I forbindelse med organisationstilpasningen i Teknik og Miljø er flere opgaver blevet flyttet fra serviceområde 05 Miljøforanstaltninger til serviceområde 04 Grønne områder, hvorfor der er behov for at overføre en del af driftsbudgettet fra serviceområde 05 til serviceområde 04, i alt 240.000 kr.

 

På anlægsområdet er der behov for omplacering mellem stednumrene under serviceområde 01 Byggemodning i henhold til vedlagte økonomiskema.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der overføres 240.000 kr. fra driftsbudgettet på serviceområde 05 Miljøforanstaltninger, stednr. 089004 til serviceområde 04 Grønne områder fra 2012 og frem,

 

at der på serviceområde 01 Byggemodning foretages omplaceringer af budgetbeløb i 2012 i henhold til vedhæftede økonomiskema, således at budgettet svarer til de faktiske forhold,

 

at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. juni 2012 og i Byrådet den 19. juni 2012.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt, idet mindreindtægten på 4,2 mio. kr. i 2012 for råden over offentlig vej (bymidteafgiften) søges finansieret ved den forestående budgetopfølgning, som vedtaget af Byrådet den 8. maj 2012, pkt. 130.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-Ø02-1-12 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budget 2013-2016

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen fremsætter forslag til budget 2013 - 2016 for Teknik og Miljø.

 

Forvaltningen anbefaler, at budgetforslaget indgår i det samlede budgetforslag, som forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. juni 2012.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender jf. budgetproceduren for 2013 forslag til budget 2013 - 2016 for Teknik- og Miljøudvalgets område, serviceområde 01 Byggemodning, 03 Kommunale ejendomme, 04 Grønne områder, 05 Miljøforanstaltninger, 07 Renovation, 08 Drift samt 09 Trafik.

 

Budgetforslaget indeholder nettodriftsrammer, ændringsskemaer, driftsbemærkninger, takstoversigt samt mål.

 

Driftsbudgettet er udarbejdet indenfor de af Økonomi- og Erhvervsudvalgets vedtagne nettodriftsrammer.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at budgetforslaget indgår i det samlede budgetforslag, som forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 11. juni 2012.

 

 

Bilag:

Forslag til budget 2013-2016 (omfattende materiale - ikke tilgængeligt på nettet).

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.02.03-P15-1-12 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Orientering: Landbruget som tema i Kommuneplan 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

På baggrund af beslutningen på fællesmøde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Byplanudvalget den 9. maj 2012 udsendes vedlagte materiale til de interesseorganisationer, der enten er repræsenteret i Grønt Råd eller Landbrugsrådet.

 

Organisationerne er inviteret til et dialogmøde den 20. juni 2012 med det formål at kunne diskutere principperne bag udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder samt udpegningen af områder til store husdyrbrug.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at   orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget ønsker, efter endt høringsperiode, en fælles drøftelse med Byplanudvalget vedrørende udpegning af SVL områder. Der ønskes en fælles stillingtagen til mål og retningslinjer for jordbrugsområdet i kommuneplanen, herunder kortmateriale.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.01.00-P12-2-12 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Ekspropriation

 

Sagsnr.: 07.18.06-G11-1-12 Sagsbehandler: Gitte Østergaard  

Udbud

 

Sagsnr.: 07.00.00-G00-3-10 Sagsbehandler: Hans Meinhardt  

Udbud

 

Sagsnr.: 13.06.04-P19-39-08 Sagsbehandler: Henrik Steffensen Bach  

Aftale om erstatningsskov

 

Sagsnr.: 13.06.04-P19-1-11 Sagsbehandler: Carsten Thomsen  

Ekspropriation, Herning

 

Sagsnr.: 15.00.00-P19-150-09 Sagsbehandler: Kirsten Marie Brødbæk  

Orientering: Politianmeldelse - ulovlig afbrænding af affald

 

Sagsnr.: 09.17.00-K08-286-12 Sagsbehandler: Pernille Kjeldsen  

Orientering: Politianmeldelse - udspredning af gylle på frossen og vandmættet jord

 

Sagsnr.: 13.02.00-P19-434-10 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Orientering: Politianmeldelse - manglende kontrol af drikkevand

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-692-09 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser