Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 29. april 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 13.05.00-G00-12-08 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Busruter 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Region Midtjylland har besluttet at stoppe finansiering af rute 11, 12, 19 og 77 fra køreplanskift den 30. juni 2019. Med mindre andet aftales med Herning Kommune opsiger Midttrafik buskontrakterne på de pågældende kørsler, således at kørslen ophører ved køreplanskiftet.

 

Forvaltningen anbefaler, at der træffes beslutning om den fremtidige kørsel på ruterne.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har besluttet at gennemføre besparelser på 55 mio. kr. på de regionale busruter fra 1. april 2019 uden en udfasningsperiode. 34 ruter er berørt af besparelserne med ca. 2,2 mio. påstigere, og besparelserne svarer til godt 20 % af regionens nettobudget til buskørsel i 2018.

 

Regionsrådet besluttede på møde den 19. december 2018, at besparelserne først får virkning fra den 30. juni 2019.

 

Regionen ophører med finansieringen af følgende ruter i Herning Kommune:

 

Rute nr.

Strækning

Netto-

udgift kr.

Køre-

plan-

timer

Selvfi-

nansie-

ring %

Antal

ture

Gns.pas-

sagerer

hverdag

Bemærk

11

Herning-Arnborg-Skarrild-

Karstoft

385.000

830

18

3 - 4

77

Kører kun på skoledage

12

Herning-Sinding-Ørre-

(Ljørring)-Holstebro

1.100.000

4.276

25,3

8

212

Kører kun på hverdage

19

Herning-Hammerum-

Hauge-Kølkær-Fasterholt

350.000

729

16,9

3 - 4

50

Kører kun på skoledage

77

Herning-Ikast-Bording-

Silkeborg

526.000

4.843

44,2

11 

331

Kører alle dage

130*

Ikast-Ham/Gjel.-Sunds-

Ilskov-Simmelkjær

260.000

590

11,7

2

48

Kører kun på skoledage

 

 

 

2.621.000

 

 

 

 

 

* Regionen fortsætter finansieringen af rute 130 som en uddannelsesrute i 3 år.

  

Rute 11

Ruten bliver nedlagt som regionalt finansieret rute med den begrundelse, at den kun kører i Herning Kommune.

 

Det er ikke muligt at erstatte ruten med nuværende skolebusser.

  

Rute 12

Ruten bliver nedlagt som regionalt finansieret rute, da der kører tog på strækningen. Holstebro Kommune ønsker ikke at overtage rute 12.

 

Sinding og Ørre er ikke dækket af tog. Det vurderes, at skolebusrute 157 kan udvides, således at de uddannelsessøgende i området kan komme frem og tilbage til Herning.

 

Gennemsnitsprisen på en skolebusrute er ca. 500.000 kr. Merudgiften til udvidelsen skønnes til ca. 150.000 kr.

 

Rute 19

Ruten bliver nedlagt som regionalt finansieret rute med den begrundelse, at den kun kører i Herning Kommune.

 

Det er ikke muligt at erstatte ruten med nuværende skolebusser.

 

Rute 77

Ruten nedlægges som regionalt finansieret rute. Herning - Ikast - Bording - Silkeborg betjenes af tog. Rute 116 betjener Herning - Ikast. Rute 952X betjener byerne Herning - Ikast - Silkeborg. Der indsættes 3 afgange i hver retning på rute 116 mellem Herning og Ikast.

 

Ikast-Brande Kommune og Silkeborg Kommune ønsker ikke at opretholde kørslen. 

 

Rute 130

Ruten nedlægges som regionalt finansieret rute, da betjeningen af Gjellerup, Sunds, Ilskov og Simmelkær har stærk lokal karakter. Der opretholdes et midlertidigt tilskud, så ruten kan fortsætte stort set uændret (primært af hensyn til uddannelsessøgende).

 

Ikast-Brande Kommune overtager finansieringen af rute 130, i en periode på 3 år, hvor Region Midtjylland yder tilskud til uddannelsessøgende. Ruten fortsætter uændret.

 

Rute 101 og 102 uddannelsesruter mellem Herning Station og uddannelsesområder 

Det skal bemærkes, at busserne, der kører rute 11 og 19, også indgår i kørslen på uddannelsesruterne, idet der ikke er den nødvendige kapacitet i bybusnettet til transport af de uddannelsessøgende.

 

Brev fra henholdsvis Herning Gymnasium og borgergruppe fra den sydlige del af kommunen er vedlagt som bilag. 

Økonomi

Oprettelse af 2 uddannelsesruter for den sydlige del af kommunen samt en udvidelse af skolebusrute 157 vil koste ca. 900.000 kr. årligt.

 

Udgiften foreslås finansieret således inden for Serviceområde 09 Trafik: 

 

2019

2020

2021

2022

 

 kr.

 kr.

 kr.

 kr.

Forventet udgift

450.000

900.000

900.000

900.000

Forslag til finansiering:

 

 

 

 

Overførsel fra 2018 - Kollektiv trafik

450.000

450.000

 

 

Skolebusruter / lokalruter

 

450.000

450.000

450.000

Ophør "Funktionskontrakt" - asfalt

 

 

450.000

450.000

Finansiering i alt

450.000

900.000

900.000

900.000

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Herning Kommune ikke overtager nogen af de regionale ruter

 

at Herning Kommune opretter to nye uddannelsesruter, således at uddannelsessøgende fra den sydlige del af kommunen har mulighed for at komme til og fra Herning

 

at skolebusrute 157 søges udvidet, således at uddannelsessøgende fra Sinding - Ørre området har mulighed for at komme til og fra Herning

 

at udgiften finansieres indenfor serviceområde 09 Trafik, som angivet i sagsfremstillingen. 

Beslutning

Herning Kommune overtager ikke nogen af de regionale ruter.

 

Der oprettes to nye uddannelsesruter, således at uddannelsessøgende fra den sydlige del af kommunen har mulighed for at komme til og fra Herning.

 

Skolebusrute 157 udvides, således at uddannelsessøgende fra Sinding - Ørre området har mulighed for at komme til og fra Herning.

 

Udgiften finansieres indenfor serviceområde 09 Trafik.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.00.00-I00-1-17 Sagsbehandler: Line Engell Nørby  

Midttrafiks trafikplan 2019-2022 - Høringssvar

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Ahle Skoubo, Tommy Jonassen

Sagsresume

Midttrafik har fremsendt Trafikplan 2019 - 2022 i høring hos kommunerne i Region Midt, og der foreligger forslag til fælles høringssvar med Holstebro, Struer, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande, Skive og Viborg Kommuner.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til fælles høringssvar godkendes og at der laves et selvstændigt høringssvar gående på at Sdr. Felding bør være en del af hovednettet, da det er en centerby i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Midttrafik skal hvert fjerde år udarbejde en trafikplan, som giver svar på, hvordan Midttrafik ser de kommende års udvikling, herunder hvilke muligheder og udfordringer den kollektive trafik står overfor, og hvordan disse udfordringer håndteres.

 

I den forbindelse har Midttrafik fremsendt Trafikplan 2019 - 2022 i høring.

 

Hovedgrebet i trafikplanen er et midtjysk hovednet, der binder alle byer med flere end 2.000 indbyggere sammen med regionens hovedbyer. Med forslaget til hovednettet vil 79 % af borgerne i Midttrafiks område enten have under 2 km til en hovednetsstrækning eller være dækket af bybusbetjening i regionens hovedbyer. Målet er, at hovednettet og knudepunkterne i dette fremover skal være den stabile grundstamme i det kollektive trafiknet, hvorom den øvrige trafik tilrettelægges.

 

Derudover behandler trafikplanen de forskellige udfordringer, som demografik og geografien i Midttrafiks område giver i fire yderligere afsnit: "Mindre byer og landdistrikter", "Bybusbyer", "Kollektiv trafik i Aarhusområdet" samt et afsnit omkring fremkommelighed i de større byer.

 

Trafikplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe samt en styregruppe hvor kommunerne har været repræsenteret.

 

Hovedpunkterne i det fælles høringssvar er følgende:

 • Udvikling af mobilitetsløsninger i den vestlige del af regionen
 • Hovednettet og fordeling af regional kollektiv trafik i regionen
 • Økonomien i hovednettet - konsekvenser og realisme
 • Implementering og proces

 

Herning Kommune er sidste kommune til at have det fælles høringssvar til politisk behandling. Høringssvaret er blevet godkendt i de andre kommuner og Herning Kommune fremsender derfor det fælles høringssvar til Midttrafik på vegne af de 8 kommuner.

 

Sdr. Felding er ikke en del af hovednettet i trafikplanen, da byen falder for minimumsgrænsen på 2.000 indbyggere, som er kriteriet for at byen er en del af hovednettet. Forvaltningen mener dog, at Sdr. Felding bør være en del af hovednettet, da det er en centerby i Herning Kommune.

 

Punktet er ikke en del af det fælles høringssvar, da det blev vurderet i høringssvarsgruppen, at det var en ren Herning-sag. Hvis det skal indgives som høringssvar, skal det dermed være som selvstændig kommunal supplement til det fælles høringssvar.

 

Trafikplanen og tilhørende høringsbrev samt det fælles høringssvar er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at de 8 kommuners forslag til fælles høringssvar godkendes.

 

at der udarbejdes et selvstændigt høringssvar gående på, at Sdr. Felding bør være en del af hovednettet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.35-P00-1-19 Sagsbehandler: Line Engell Nørby  

Revision af vejklassificering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Seneste revision af vejklassificeringen blev gennemført i forbindelse med kommunalreformen. Siden 2007 er der sket en stor udbygning af særligt det overordnede vejnet i Herning Kommune, og der er derfor behov for, at gennemføre en revision af nuværende vejklassificering.

 

Forvaltningen anbefaler, at revisionen godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunevejnettet består af alt fra større landeveje til små grusveje og er af meget forskellig standard og funktion. De største og mest trafikerede veje er statsvejene, mens de største og mest trafikerede kommuneveje typisk er de landeveje, som blev overdraget fra Ringkøbing Amt i forbindelse med kommunalreformen.

 

Seneste revison af vejklassificeringen blev gennemført i 2007 af det samlede vejnet til brug for både planlægning af vejenes udvikling og driften af vejene.

 

Siden 2007 er der sket en stor udbygning af særligt det overordnede vejnet i Herning Kommune, og der er derfor behov for, at gennemføre en revision af nuværende vejklassificering.

 

Nogle af Herning Kommunes veje har idag brug, der er mere svarende til en lokalvej end en trafikvej. Desuden har motorvejene i kommunen omfordelt trafikken på det eksisterende vejnet.

 

Revisionen er sket ved følgende tiltag og opdeling i følgende 5 vejklasser:

 • Trafikvejene opdeles fremadrettet i to grupper:
  • Klasse 1) Gennemfartsveje
  • Klasse 2) Fordelingsveje
  • Tidligere var det en samlet gruppe for veje med over 600 biler pr. døgn i åbent land og over 2.500 biler pr. døgn i byområder
 • Klasse 3) Lokalveje, primære
 • Klasse 4) Lokalveje, sekundære
 • Klasse 5) Grusveje: er inddelt i 3 klasser: A, B og C

 

 

Åbent land tidligere kriterier

Åbent land nye kriterier

Byområder tidligere kriterier

Byområder nye kriterier

1) Trafikveje, gennemfartsveje

Over 600 biler pr. døgn

Statsveje og regional betydende veje

Over 2.500 biler pr. døgn

Statsveje og regional betydende veje

2) Trafikveje, fordelingsveje

Over 600 biler pr. døgn

Over 1.000 biler pr. døgn

Over 2.500 biler pr. døgn

Over 2.000 biler pr. døgn

3) Lokalveje, primære

200 - 600 biler pr. døgn

600 - 1.000 biler pr. døgn

1.000 - 2.500 biler pr. døgn

1.000 - 2.000 biler pr. døgn

4) Lokalveje, sekundære

50 - 200 biler pr. døgn

50 - 600 biler pr. døgn

0 - 1.000 biler pr. døgn

0 - 1.000 biler pr. døgn

5) Grusveje

0 - 50 biler pr. døgn

0 - 50 biler pr. døgn

Veje med grusbelægning

Veje med grusbelægning

 

Vejklassificeringen bruges som et administrativt redskab til fastsættelse af service- og vedligeholdelsesniveauet for den enkelte vej / grusvej.

 

Revisionen af vejklasserne har medført følgende ændringer i samlede længder inden for de tre overordnede vejklasser:

Vejklasser

Nuværende længder

Fremtidige længder

Trafikveje

435 km

307 km

Lokalveje

1.177 km

1.305 km

Grusveje

357 km

357 km

 

Som det ses af ovenstående er længden af trafikveje ændret fra 435 km til 307 km. En række tidligere trafikveje er på baggrund af de ændrede kriterier nu blevet klassificeret som primær lokalveje, hvilket deres brug svarer mere til.

 

Kort der viser den nye klassificering (3 stk.) er vedlagt som bilag. Desuden er der vedlagt et kort, der viser hvilke nuværende trafikveje, der ændrer status til lokalveje.

 

Som eksempel på tidligere trafikveje, som nu bliver lokalveje, kan nævnes Ørre Byvej mellem Sinding og Ørre samt Timringvej/Grønbjergvej mellem Trehøjevej og Grønbjerg.

 

Serviceniveauet vil således alt andet lige blive nedjusteret på de trafikveje, som nu bliver klassificeret som lokalveje. Det vil især give sig udslag i vintertjenesten hvor der er forskel på, hvorledes der udføres glatførebekæmpelse og snerydning på trafikveje og lokalveje.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at revision af klassificeringen af de offentlige veje i Herning Kommune godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.08-P00-2-19 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Sunds Hovedgade - Renovering og forskønnelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der foreligger skitseprojekt for etablering af cykelstier og forskønnelse af Sunds Hovedgade. Projektet koordineres med Herning Vand´s fornyelse af kloaksystemet.

 

Forvaltningen anbefaler, at skitseprojektet godkendes.

Sagsfremstilling

Herning Vand er igang med at forny kloaksystemet i Sunds Hovedgade som medfører at stort set hele gaden graves op. Vejkassen vil i den forbindelse blive sænket for at forbedre afvandingsforholdende i og omkring gaden, herunder håndtering af ekstremregn. Tilstødende gader til Sunds Hovedgade er også omfattet af kloakfornyelsen.

 

Der er således en oplagt mulighed for at ændre vejprofilet, således at en denne mere understøtter gadens nye funktion som bygade efter anlæggelsen af omfartsvejen. En ændring af vejprofilet er ikke forbundet med ekstraomkostninger, da gaden i forvejen er gravet op. 

 

Trafikmålinger viser en årsdøgntrafik på ca. 4.000 køretøjer og gennemsnitshastigheden er 42,7 km/t. 85 % af alle køretøjer kører under 50,5 km/t.

 

Med baggrund i ovenstående er der i samarbejde med Sunds Borgerforening udarbejdet vedlagte skitseforslag for 1. etape til nyt vejprofil med separate cykelstier i begge sider og plantebede. Kørebanebredden ændres fra 7 meter til 6 meter som er samme bredde som eksempelvis Tjørring Hovedgade. Projektet er godkendt af politiet.

 

Projektet vil blive gennemført i 2 etaper, hvor den sydlige strækning mellem Kærsgårdvej og Teglgårdvej udføres i 2019 og den nordlige strækning mellem Nøddevej og Strandvejen forventes udført i 2021.

 

 

Økonomi

Udgiften til renoveringen af Sunds Hovedgade finansieres af afsatte midler på investeringsoversigten på Serviceområde 09 Trafik i 2019 og 2021 til renovering af gader og veje ifm. kloakfornyelse.

 

Byrådet besluttede på mødet den 17. april 2018, pkt. 85 at prioritere 0,5 mio. kr. fra forskønnelsespuljen til Sunds Hovedgade. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at skitseprojektet for renovering af Sunds Hovedgade godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.  

Sagen sendes til orientering i Byplanudvalget.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.22-P00-21-18 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Nedlæggelse af p-plads ved Huset NO7, Herning - som offentlig vej og p-plads

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Peter Vallentin, Pia Colstrup

Sagsresume

Kultur- og Fritidsforvaltningen søger om tilladelse til nedlæggelse af den offentlige vej/p-plads "Nørregade Skole p-plads".

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Kommunen har en række kulturinstitutioner i bygningerne, Nørregade 7A-D, som har mere end 100 ansatte, der arbejder på forskellige tidspunkter af døgnet. Der håndteres materialer og udstyr til og fra de forskellige institutioner og aktiviteter, hvorfor der er behov for, at der kan parkeres tæt ved.

 

 

De mange ansatte og brugere af kulturinstitutionerne skal deles om de 27 parkeringspladser, som jfr. vejloven ønskes nedklassificeret, så pladserne via skiltning kan forbeholdes medarbejdere, besøgende og handicap p-pladser. Jfr. vejloven kan offentlige p-pladser ikke reserveres til bestemte formål. Derfor søges p-pladsen nedklassificeret til privat vej/p-plads, så brugen bringes i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Forvaltningen har i forbindelse med de allerede opsatte skilte ikke modtaget henvendelser. Desuden vil p-pladserne kunne benyttes, også af andre uden for institutionernes åbningstid.

 

Der er lavet aftale om, at Kultur- og Fritidsforvaltningen efter en eventuel nedklassificering af vej- og p-arealet, overtager den fremtidige drift af arealet.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles tilladelse til det ansøgte, hvis der i den 8 ugers høringsperiode ikke indkommer væsentlige bemærkninger.

Økonomi

Det er ikke praksis, at Herning Kommune, nedklassificerer offentlige parkeringspladser til fordel for personale og brugere af en bygning i midtbyen. Det kan oplyses, at Herning Kommune i 2018 har erhvervet offentlige parkeringspladser i umiddelbar nærhed for 118.000 kr. pr. plads.

 

Udgifterne til fremtidig drift af vej/p-pladsen på anslået 3.000 kr. årligt til asfalt, fejning mv. afholdes indenfor den ordinære driftsbudgetramme på Serviceområde 15 Kultur.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen drøftes.

Beslutning

Parkeringspladserne ved Huset No. 7 fastholdes som offentlige, og parkeringsskiltene fjernes.

 

Sagsnr.: 05.00.00-P20-1-15 Sagsbehandler: Jesper Enggaard Jensen  

Godkendelse af trafiksikkerheds tiltag ved Lindbjergskolen i Hammerum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

I forbindelse med etableringen af den nye skole i Hammerum/Gjellerup - Lindbjergskolen - er der behov for at gennemføre nogle trafiksikkerhedsmæssige tiltag, som vil gøre Frølundvej mere sikker for de bløde trafikanter mellem Hammerum Hovedgade og adgangsvejen til hal/skole.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til gennemførelse af trafiksikkerhedsmæssige tiltag på Frølundvej godkendes.

Sagsfremstilling

Forskellige tiltag til sikker skolevej ved Lindbjergskolen er undersøgt med henblik på at få skabt en mere trafiksikker og tryg vej til/fra skole og fritid.

  

Der foreslås gennemført følgende trafiksikkerhedsmæssige tiltag:

   

Gennemgående fortove

Der er 8 tilstødende sideveje, som er i niveau med kørebanen på Frølundvej, og trafikanterne her har ubetinget vigepligt for den kørende trafik på Frølundvej. Det foreslås, at fortovene føres gennem de krydsende veje, således der opnås en fartdæmpende effekt i krydsene, og fodgængerne får fortrinsret på Frølundvej.

 

Tilstødende veje, hvor der ønskes fortovsgennemføringer

 

Afstribning for cyklister

Der etableres en 10 cm stribe på kørebanen i hver side af Frølundvej. Stiben skal sikre cyklisterne en bane på 1 meter.  

Det er muligt at supplere den beskrevne løsning med standsnings-/ parkeringsforbud, såfremt der viser sig et behov herfor. 

 

Skitse på afstribning samt gennemgående fortov 

 

Cykelgade

Strækningen mellem Hammerum Hovedgade og Højgade ønskes udført som Herning Kommunes første cykelgade med en udformning som vist på nedenstående skitse og billede. 

I en cykelgade er billisten "gæst" og skal tage særligt hensyn til cyklisten. Dermed kan der skabes bedre tryghed for cyklister i smalle gademiljøer, hvor der normalt ikke er plads til alle trafikanttyper. 

  

Skitse på udformning af cykelgaden

  

Billedet er taget fra en cykelgade i Odense

  

Den skiltede hastighed ændres fra 50 km/t til 40 km/t på hele vejstrækningen.

 

Ovenstående forslag til trafiksikkerhedsmæssige tiltag er drøftet og godkendt af politiet.

Økonomi

Udgiften til de beskrevne tiltag er anslået til ca. 600.000 kr. og afholdes inden for den økonomi, der er afsat til trafiksikkerhed i forbindelse med skolebyggeriet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til trafiksikkerhedsfremmende tiltag på Frølundvej godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.12.10-P20-1-17 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af veje i forbindelse med kloakfornyelse i Aulum, Sunds, Ørnhøj og Sørvad

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,683 mio. kr. afsat til renovering af veje i forbindelse med kloakfornyelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223084 Renovering af gader og veje i forbindelse med kloakfornyelse afsat 1,683 mio. kr. i 2019.

 

Beløbet foreslås anvendt til opstart af renovering af kantsten, fortove og rendestensbrønde i forbindelse med fornyelse af kloaksystemerne i Aulum, Sunds, Ørnhøj og Sørvad.

 

I Sunds Hovedgade udnyttes muligheden for at etablere cykelsti i begge sider, nu da vejen er gravet op. Det skal desuden bemærkes, at Byplanudvalget har afsat midler til forskønnelse af Sunds Hovedgade.

 

Kloakfornyelsen i Aulum, Sunds og Ørnhøj fortsætter i 2020.

Økonomi

Udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,683 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223084 Renovering af gader og veje i forbindelse med kloakfornyelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,683 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223084 - Renovering af gåder og veje i forbindelse med kloakfornyelse,

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,683 mio. kr. i 2019 på samme stednr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-2-19 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af signalanlæg på Holstebrovej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,836 mio. kr. til renovering af signalanlæg på Holstebrovej.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der afsat et rådighedsbeløb på 1,836 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik til renovering af signalanlæg på Holstebrovej.

 

Renoveringen forventes at omfatte de på nedenstående oversigtskort viste kryds.

 

 

 

Renoveringen omfatter udskiftning af styreapparater, etablering af radarstyring samt udskiftning af enkelte lanterner.

 

Signalanlæggene vil køre samordnet i myldretiden, men alle programmer vil blive gennemgået for at opnå en bedre samordning, end der er i dag. Aften og nat vil signalerne blive fuldt ud trafikstyret.

Økonomi

Udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,836 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223045 02 Renovering af signalanlæg Holstebrovej - 8 kryds.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at

der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,836 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223045 02 "Renovering af signalanlæg på Holstebrovej - 8 kryds",

at

anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,836 mio. kr. i 2019 på samme stednr.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.13.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Martin Lystbech Nørgaard Frandsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til trafiksikkerhedsfremmende tiltag i 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

   x

    x

    x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 510.000 kr. til gennemførelse af trafiksikkerhedsfremmende tiltag i 2019, herunder trafiksikkerhedskampagner samt fysiske foranstaltninger til trafiksikring.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 510.000 kr. på Serviceområde 09 Trafik til trafiksikkerhedsfremmende tiltag, der skal bidrage til at antallet af dræbte og tilskadekomne trafikanter nedbringes.

 

Forvaltningen har i samarbejde med Færdselssikkerhedsudvalget foretaget en samlet prioritering af midlerne til trafiksikkerhedskampagner samt etablering af fysiske foranstaltninger til trafiksikring.

 

Trafiksikkerhedskampagner

Trafiksikkerhedskampagnerne afholdes i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik og Politiet.

 

Følgende kampagner gennemføres i 2019:

 • Krydsulykker afholdes i ugerne 24-26
 • Spritkampagne afholdes i ugerne 27-31
 • Skolestartskampagne afholdes i ugerne 33-36
 • Uopmærksomhedskampagne afholdes i ugerne 40-43

 

Stakroge

I 2019 er der afsat penge til at asfaltere hele by-strækningen i Stakroge og i den forbindelse er der behov for at få etableret nogle nye og forbedret hastighedsdæmpende foranstaltninger. Det vil udmønte sig i to nye ”byporte” bestående af to hævede flader, samt etablering af en ny hævet flade midt i byen. Herved fjernes de gamle fartdæmpere i form af bump og chikaner.

 

 

Rumlestriber

For at undgå potentielle mødeuheld etableres der rumlestriber for at øge trafikanternes opmærksomhed, hvis køretøjet imod hensigten skulle komme til at bevæge sig over i modsatte kørebane. Mødeulykker er den største uheldsforekomst i midt- og vestjyllands politikreds. Rumlestriber er et simpelt værktøj til at forhindre dem.

 

Der etableres rumlestriber på Feldborgvej og Videbækvej. Her er der tale om vejstrækninger hvor hastigheden er høj og hvor der er sandsynlighed for alvorlige mødeulykker.

Økonomi

Udgifterne til de trafiksikkerhedsfremmende tiltag fordeler sig på følgende måde:

 

Projekt

 

Forventet udgiftsfordeling

Trafiksikkerhedskampagner

125.000 kr.

Stakroge

100.000 kr.

Rumlestriber

285.000 kr.

Udgift I alt

510.000 kr.

 

Anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 510.000 kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099-90 Trafiksikkerhedsfremmende tiltag. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 510.000 kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. Trafiksikkerhed 2019,

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 510.000 kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099-90 "Trafiksikkerhedsfremmende tiltag".

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.13.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Martin Lystbech Nørgaard Frandsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til sikring af skoleveje 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  x

  x

   x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 561.000 kr. til trafiksikring af skoleveje med henblik på at skabe større tryghed og sikkerhed for børn og unge, der cykler eller går til og fra skolen.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 561.000 kr. på Serviceområde 09 Trafik til trafiksikring af skoleveje.

 

Forvaltningen og Herning Kommunes Færdselssikkerhedsudvalg anbefaler, at der gennemføres følgende projekter:

 

Ørnhøj Skole

Der etableres fysiske tiltag på skolevejene inden for byzonen, men fokus ligger primært på vejene tæt ved skolen. Opgaven udføres i tilknytning til Herning Vand´s kloakseparering her i 2019.

 

Lindbjergskolen

I forbindelse med etablering af den nye Lindbjergskolen, vil der i området komme til at ske en større ændring af skoletrafikken. Derfor er det vigtig at fokusere indsatsen på at få lukket nogle trafikmæssige udsatte steder. Det drejer sig bl.a. om stikrydsninger og steder med for høj hastighed.   

 

Kibæk Skole

Der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger på Velhustedvej og Møllegaardsvej og samtidig udformes der en bedre krydsningsløsning for cyklister på Møllegaardsvej. Opgaven udføres i forlængelse af Herning Vand´s kloakseparering.    

 

Trafiksikkerhedsmæssige ændringer ved skolerne

Der er et stort behov for at få kigget på trafikantadfærden omkring skolerne og ikke mindst lave tiltag, som kan imødekomme en uhensigtsmæssig adfærd. Adfærden registreres og optages via droneflyvninger og sammenlagt skal det gøre os klogere på trafikanternes bevægelsesmønstre og mere præcist give et billede af, hvor der kan gøres en indsats, og hvad indsatsen skal indeholde af tiltag.

Det afsatte beløb på 211.000 kr. anvendes til fysiske tiltag.

 

Økonomi

Udgifterne til sikring af skoleveje fordeler sig på følgende måde:

 

Projekt

 

Forventet udgiftsfordeling

Ørnhøj skole

100.000 kr.

Lindbjergskolen

150.000 kr.

Kibæk Skole

100.000 kr.

Trafiksikkerhedsmæssige ændringer ved skolerne

211.000 kr.

Udgifter i alt.

561.000 kr.

 

Anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 561.000 kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099-02 Sikre skoleveje, trafiksikkerhed.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 561.000 kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. Sikre skoleveje 2019,

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 561.000 kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099-02 "Sikre skoleveje, trafiksikkerhed.  

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.07.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af pavillon v/Qualsholm i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for renovering af pavillon v/ Qualsholm (Børneliv) i Sunds.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 513084 Renovering af pavillon v/Qualsholm på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme.

 

Byrådet bevilgede den 9. oktober 2018 pkt. 224 250.000 kr. til renovering af pavillon v/Qualsholm.

 

Eksisterende træbeklædning på pavillon var udtjent, og vedligehold var ikke længere rentabel. Al vægbeklædning på hele pavillonbygningen er derfor fjernet, og eksisterende konstruktion er efterisoleret. Herefter er der etableret en ny facadebeklædning, der er udført i vedligeholdelsesfri plader.

 

 

Indgangen før renovering.                                   Indgangen efter renovering

 

Økonomi

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

513084

Renovering af pavillon v/Qualsholm (Børneliv)

250.000

241.150

8.850

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2019.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P00-1-15 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Godkendelse af anlægsregnskab for udskiftning af vinduer Markedspladsen 2, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for udskiftning af vinduer, Markedspladsen 2, Herning.

Koloritten, Hjemmeplejen, Hjælpemiddelenheden, HedeboCentret og Familiecentret har lokaler på Markedspladsen 2.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes. 

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 013077 Udskiftning af vinduer Markedspladsen 2, Herning på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme.

 

Byrådet bevilgede den 31. oktober 2017 pkt. 247 131.000 kr. til påbegyndelse af udskiftning af vinduer på Markedspladsen 2 i Herning.

 

Der er i alt udskiftet 16 vinduer i varierende størrelse.

Økonomi

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

013077

Udskiftning af vinduer

Markedspladsen 2, Herning

131.000

131.773

-773

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2019. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.06.00-P19-1-19 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning af 16 grunde syd for Tavlundparken i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 5,9 mio. kr. til byggemodning af 16 grunde syd for Tavlundparken i Lind.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der er stor efterspørgsel på byggegrunde i Lind, og derfor foreslås det at opstarte byggemodning af ny etape på 16 grunde syd for Tavlundparken. Byggemodningen i 2019 omfatter museumsundersøgelser, anlæg af fordelingsvej med grus, stam- og boligvej med asfalt og kantsten samt tilslutningsbidrag til forsyninger. Grundene byggemodnes i perioden maj-september 2019. De forventes udbudt til salg med overtagelse i oktober 2019.

Økonomi

Byggemodning af de 16 grunde syd for Tavlundparken er en fremrykning af byggemodning i Lind, hvor der i vedtaget budget er planlagt 40 grunde i 2022. Udgifter til byggemodning kan indeholdes i rammerådighedsbeløb til udgifter på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 i 2019. Beløbet er afsat til færdiggørelser, som udskydes, og byggemodningsområder, som afventer grundsalg. Ændringer til anlægsbudgettet for udgifter i 2020-2023 som følge af fremrykningen af byggemodning i Lind indgår i arbejdet med investeringsoversigten.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 5,9 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 01 Byggemodning stednr. 002081 Kollundvej, Lind

 

at det afsatte rådighedsbeløb på 5,9 mio. kr. finansieres af rammerådighedsbeløb til udgifter på Serviceområde 01 Byggemodning stednr. 002003 i 2019.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.07.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Godkendelse af anlægsregnskab for faldsikring på skoler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for etablering af faldsikring på skoler.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 301091 Faldsikring på skoler på Serviceområde 03 Kommunal Ejendomme.

 

Byrådet bevilgede den 28. april 2015 pkt. 127 631.000 kr. til etablering af faldsikring på skoler. Faldsikringen er udført på bygninger med fladt tag, hvor bygningshøjden er mere end 3,5 meter og er et krav i Arbejdsmiljølovgivningen.

 

Der er udført faldsikring på følgende skoler:

 • Aulum Byskole
 • Brændgårdskolen
 • Herningsholmskolen
 • Sønderager Skole

 

Indenfor samme bevilling er den lovpligtige faldsikring også udført på Lind Plejecenter. Der er her truffet en administrativ beslutning omkring dette, da det kunne indeholdes indenfor den bevilgede anlægssum.

Økonomi

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

301091

Faldsikring på skoler

631.000

609.138

21.862

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2019. 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-768-08 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til energimærkning af kommunale bygninger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,714 mio. kr. i 2019 til energimærkning af kommunale bygninger.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.  

Sagsfremstilling

Der er generelt fokus på energiforbruget i offentlige bygninger, og derfor er det i kommunens interesse, at bygningerne holdes i en sådan stand, at unødigt energiforbrug undgås.

 

I 2009 blev det i Herning Byråd besluttet, at der skulle gennemføres energimærkning af kommunale ejendomme, hvilket blev iværksat successivt fra 2009. Der er således gået ca. 10 år fra de første energimærkninger og der skal således foretages genmærkning af de kommunale ejendomme, da en energimærkning er gældende i 10 år. Samtidig har kommunen nogle få ejendomme, hvor der skal ske en førstegangs energimærkning (bl.a. ved senere erhvervelser). 

 

Der er afsat penge til genmærkning i årene 2019-2022 - og forvaltningen forventer opgaven udbydes til udførelse efter sommerferien 2019.  

Økonomi

Udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 0,714 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 013087 Energimærkning af kommunale bygninger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,714 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 013087 Energimærkning af kommunale bygninger,

 

at anlægsudgiftsbevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 0,714 mio. kr. i 2019 på samme stednr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.18.00-S00-1-14 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til kloakseparering i kommunale bygninger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

x

x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 5,060 mio. kr. afsat til kloakseparering i kommunale bygninger.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der er på investeringsoversigten afsat 5,060 mio. kr. til separering af regnvand og spildevand i kommunale bygninger. Herning Kommunes kloaksepareringer følger som udgangspunkt planen for udskiftning af hovedledninger fra Herning Vand.

 

Forbruget og det forventede forbrug fordeler sig således:

 

 

Der vil således blive overført en overskridelse på minimum 0,5 mio. kr. til 2020 og frem. Der er i årene 2020 til 2022 afsat yderligere 5,1 mio. kr. til kloaksepareringer, hvoraf der på nuværende tidspunkt forventes et forbrug i 2020 på ca. 2,7 mio. kr. ud fra den eksisterende planlægning fra Herning Vand og allerede modtagne påbud. Prioritering af yderligere midler til projektet indgår i arbejdet med investeringsoversigten for 2020-2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekterne fordeler sig således: 

Sted

Type arbejde

2019 (kr.)

2020 (kr.)

Birktoften

Udførelse

700.000

 

Krudthuset

Udførelse

75.000

 

Aulum Hodsager Skole (Aulum)

Forberedelse og udførelse

35.000

1.000.000

Kastaniegården

Forberedelse og udførelse

25.000

500.000

Lyngen 3

 

40.000

 

Eventyrhaven (Aulum)

Forberedelse og udførelse

25.000

300.000

Snejbjerg Svømmehal

Udføres, når hovedkloakken nødvendiggør det

300.000

 

Sunds Skole

Udførelse

1.250.000

 

Idrætsvej 6 (tennisklub)

Udførelse

25.000

 

Strandvejen 28

Udførelse

150.000

 

Kibæk Skole

Undersøgelse

 

25.000

Ørnhøj (Børnehøjen og skole – mangler hal og plejehjem)

Forberedelse og udførelse

 

900.000

Anslået

 

2.625.000

2.725.000

 

Økonomi

Udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 5,060 mio. kr. i 2019 inkl. overførsler fra 2018 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 013082 kloakseparering i kommunale bygninger. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 5,060 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 013082 Kloakseparering i kommunale bygninger,

 

at anlægsudgiftsbevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 5,060 mio. kr. i 2019 inkl. overførsler fra 2018 på samme stednr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-2-18 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Generel orientering om økonomien på Teknik og Miljø området

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet 11. marts 2019 i forbindelse med gennemgangen af perspektivnotaterne til budget 2020, at de gerne vil have en generel orientering om serviceområderne 01 Jordforsyningen, 03 Kommunale ejendomme, 04 Grønne områder, 05 Miljøforanstaltninger og 09 Trafik, herunder udviklingen i driftområdernes økonomi fra 2016 til 2020.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har, ud fra de nuværende driftsbudgetter, forberedt en orientering om udviklingen af budgetterne for årene 2016 til 2020 for serviceområderne 01Jordforsyningen, 03 Kommunale Ejendomme, 04 Grønne områder, 05 Miljøforanstaltninger samt og 09 Trafik.

 

Forvaltningen orienterer på mødet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 04.00.00-P20-2-19 Sagsbehandler: Thomas Brandt Ebbesen  

Borgersamarbejdspulje 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Brandt Ebbesen, Dan Overgaard

Sagsresume

Hvert år bliver der i samarbejde med borgere, efter ansøgning, realiseret en række samarbejdsprojekter. Det er projekter, hvor kommunen bidrager med ca. 50% af udgiften, og arbejdet udføres primært af ansøger/borgerforeningen selv, som også påtager sig den efterfølgende drift af anlæg m.m.

 

Der er afsat en pulje på 170.000 kr. til ordningen. Puljen tildeles projekter, der medvirker til udvikling af de bynære grønne områder.

 

Der er indkommet 12 ansøgninger om tilskud fra borgersamarbejdspuljen for en samlet ønsket tilskudssum på 318.000 kr.

 

Forvaltningen anbefaler, at 9 projekter støttes via midler fra ordningen, til en samlet sum på 162.000 kr. i 2019.

De 8.000 kr., der ikke bliver uddelt, vil indgå i til opfyldelse af borgerønsker i kommunens grønne områder.

Sagsfremstilling

Borgersamarbejdspuljen 2019 har været annonceret i Herning Folkeblad og Facebook. Ansøgningsfristen var den 17. marts 2019. Forvaltningen har modtaget 12 ansøgninger om tilskud i 2019. Der er samlet søgt om tilskud på i alt 318.000 kr. Ansøgerne skal som udgangspunkt selv bidrage med minimum 50% af projektsummen, her kan eksempelvis frivillige arbejdstimer indgå. Efter færdiggørelse af projekterne påhviler drift som følge af nye anlæg m.m. ansøgerne selv. Dette bidrager til et stort lokalt ejerskab for projektet.

 

Der er også i år fremsendt spændende lokale projekter, som opfylder kriterierne for at opnå tilskud. I vedlagte bilag er medtaget de 9 projekter, som forvaltningen anbefaler støttet gennem Borgersamarbejdspuljen, se bilag 1.

 

Forvaltningen har prioriteret, at 3 projekter ikke opfylder kriterierne for at opnå tilskud.

 

I det ene projekt ansøges der om tilskud til udstyr til en bålhytte, som forvaltningen vurderer bør være låst inde, hvorfor det ikke er offentligt tilgængeligt.

Det andet projekt indeholder renovering af en skoles udearealer. Hvilket forvaltningen ikke vurderer er en opgave for borgersamarbejdspuljen.

Det 3. projekt er utilstrækkelig beskrevet, hvorfor forvaltningen ikke kan tage stilling til projektet. Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med ansøger ift. eventuelle fremtidige ansøgninger.

 

Ansøger vil blive orienteret om eventuelle muligheder for finansiering via andre kommunale ordninger, som fx. forskønnelsespuljen.

Økonomi

Borgersamarbejdspuljen udgør i 2019 170.000 kr. af de ordinære driftsmidler på Serviceområde 04 Grønne områder.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles tilsagn om tilskud til 9 borgersamarbejdsprojekter i 2019.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Ansøgninger om tilskud vedlægges referatet.

Forvaltingen går i dialog med ansøgere til projekt 4 og 12, med henblik på ansøgning af midler fra puljen igen i 2020.

 

Kent Falkenvig deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.05.00-P00-33-17 Sagsbehandler: Rune Elnegaard Sørensen  

Sommeraktiviteter i Karup Å ved Fårbæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard            

Sagsresume

Fårbæk Borgerforening ansøger om tilladelse til etablering af en sommerferieaktivitet i Karup Å om sommeren i op til 8 uger pr. år.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen drøftes i udvalget.

Sagsfremstilling

Forvaltningen konstaterede i forbindelse med et vandløbstilsyn, at der var etableret en sommerferie aktivitet på åskrænten ved Karup Å i Fårbæk. Aktiviteten består af en hvid plastik-dug på ca. 10x20 meter, som er rullet ud på å-skrænten, som på stedet er ca. 5 meter høj og relativ stejl. Aktiviteten forsynes med vand fra en pumpe i åen, som fordeler vandet på plast-dugen via en perforeret slange. Sommerferie aktiviteten har været etableret hver sommer fra ultimo juni til medio august, i hvert fald siden 2010 ifølge luftfotos. Den er offentligt tilgængelig og tiltrækker især børn og unge i lokalområdet, men også besøgende fra hele egnen.

 

Bortskygning og slid på vegetationen medfører erosion på åbredden, hvilket har medført, at åen indtil videre har gravet sig op til 4 meter yderligere ind mod foden af skrænten. Åslyngningen omkring aktiviteten (ca. 530 meter) anvendes desuden til at flyde rundt på med baderinge o.lign., som føres med strømmen.

 

Fårbæk Borgerforening søger om lovliggørende tilladelse til årligt tilbagevendende etablering af aktiviteten i sommerperioden. Se bilag 1 - ansøgning. Sommer aktiviteten er placeret på et sted, hvor der i forvejen er etableret natursti med broer over åen, pavillon, p-plads, bålsted, og hvor der også er givet tilladelse til en shelterplads. Petanque-bane, flagstang, boldbane og sandkasse, som også findes på stedet, er der ikke givet tilladelse til, men forvaltningen er i dialog om lovliggørelse og vurderer, at der kan gives dispensation, såfremt Fredningsnævnet giver tilladelse. Området er nærmere beskrevet i bilag 2.

 

Karup Å er udpeget som beskyttet vandløb og å-skrænten består af § 3-beskyttede naturtyper (mose og overdrev). Åen har en å-beskyttelseslinje på 150 meter, hvor der bl.a. ikke må foretages terrænændringer uden dispensation. Da der er tale om en årligt tilbagevendende, ændret anvendelse af arealet, kræves der tilladelse efter planloven. Åen er desuden omfattet af vandløbsloven, og der må derfor ikke foretages terrænændringer nærmere end 2 meter fra vandløbet.

 

Karup Å og en del af åskrænten er udpeget som Natura 2000-område, bl.a. på grund af vandløbet og en række andre naturtyper, samt forekomsten af arterne odder, grøn kølleguldsmed, bæk- og flodlampret. I forbindelse med myndighedsbehandling, skal kommunen derfor foretage en vurdering af, om det ansøgte kan påvirke de arter og naturtyper, som ligger til grund for udpegningen af området. Hvis det ikke kan afvises, at naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget kan blive påvirkes, kan der ikke gives tilladelse.

 

Ådalen er i kommuneplanen udpeget som en del af den overordnede grønne struktur. Ifølge retningslinjerne for Grøn struktur fremgår det bl.a., at aktiviteter, der kan forringe naturkvaliteten i områderne, i videst muligt omfang skal undgås.

 

Området er omfattet af Karup Å Fredningen, og forvaltningen har derfor forelagt sagen for Fredningsnævnet. Nævnet gav tilladelse, da det ansøgte ikke blev fundet at være i strid med fredningens formål. Fredningens formål går primært på at forhindre regulering af åen og bevare landskabet omkring ådalen.

 

Det er forvaltningens vurdering, at Karup Ådal overordnet set er et unikt og vigtigt naturområde i kommunen, jf. fredningskendelsens bevaring af en næsten intakt ådal med naturlig dynamik, Natura 2000-udpegning, åbeskyttelseslinje, § 3-status og udpegning i kommuneplanen. Forvaltningen vurderer desuden, at sommeraktiviteterne (særligt i sammenhæng med de øvrige tiltag, som f.eks. pavillon) medfører ændringer og forstyrrelser i området, som kan være i strid med de særlige beskyttelsesprincipper, der gælder i Natura 2000-områder. Især odder kan potentielt blive påvirket af forstyrrelse fra den øgede aktivitet i og omkring åen.

 

Der er en meget restriktiv praksis inden for naturbeskyttelseslovens § 3, og kommunen kan kun dispensere i særlige tilfælde, dvs. hvor det ansøgte er af generel, samfundsmæssig interesse. Kommunen kan dispensere fra åbeskyttelseslinjen, hvis det ansøgte ikke er i strid med landskabelige og naturbeskyttelsesmæssige interesser i ådalen. En landzonetilladelse vil kræve en forudgående nabohøring af de tilstødende lodsejere. En dispensation vil ikke være i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for Grøn Struktur.

  

Forvaltningen vurderer, at Karup Ådal overordnet set er et unikt og vigtigt naturområde i kommunen, og etablering af sommerferieaktiviteten vil ikke være i overensstemmelse med de lovmæssige bindinger, der er på området. En dispensation vil desuden kunne danne præcedens i forhold til lignende ansøgninger.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen drøftes i udvalget.

Beslutning

Udvalget har foretaget en konkret vurdering af sommerferieaktivitet ved Karup Å i forhold til de rekreative, landskabelige og naturmæssige interesser i området.

 

Der gives tilladelse til årlig tilbagevendende midlertidig sommerferieaktivitet ved Karup Å i Fårbæk.

.

Det skal sikres, at aktivitetens placering ikke giver anledning til terrænændring af åskrænten og åbrinken.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-17-19 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til vandløbsrestaurering i Vegen Å (etape II)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

  X

  X

Øvrige sagsbehandlere: Winnie Post, Pia Colstrup

Sagsresume

Herning Kommune vil i samarbejde med 'Sammenslutningen for Storå' gennemføre et vandløbsrestaureringsprojekt i Vegen Å nær Vinding.

 

Projektstrækningen på cirka 2 km strækker sig fra Vinding Kirke og ned til kommunegrænsen. Projektet omfatter bl.a. etablering af gydebanker, udlægning af skjulesten, fjernelse af et mindre styrt og udplantning af vandplanter.

 

Forvaltningen anbefaler, at udgifterne til projektet på 284.000 kr. finansieres af puljemidler til vandløbsprojekter, mindreforbrug fra projektet "Etablering af okkeranlæg ved Grågårde Bæk" på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 071097, som har et lignende formål.

Sagsfremstilling

Herning Kommune vil i samarbejde med 'Sammenslutningen for Storå' gennemføre et vandløbsrestaureringsprojekt i Vegen Å nær Vinding. Projektstrækningen strækker sig fra Vinding Kirke og ned til kommunegrænsen (se nedenstående oversigtskort).

 

 

I 2018 samarbejdede forvaltningen med 'Sammenslutningen for Storå' om et lignende projekt i Vegen Å fra Langgade i Sørvad til Vinding Kirke. Et projektområde på 2,2 km, som har medført mere end 100 gydninger på strækningen i gydesæsonen 2018. Det gennemførte projekt er med andre ord en succes, som med fordel kan udvides til at indeholde hele strækningen af Vegen Å i Herning Kommune.

 

Projektstrækningen, hvor kommunen ønsker at gennemføre et vandløbsrestaureringsprojekt, har et godt fald og dermed optimale muligheder for at skabe gode fysiske forhold, der opfylder kravene til både vandløbsfauna og optrækkende fisk.  

 

Projektet omfatter en vandløbsstrækning på 2,1 km og indeholder følgende tiltag:

 

 • Udlægning af 20-25 gydebanker,
 • Udlægning af skjulesten
 • Fjernelse af et mindre styrt
 • Eventuel fjernelse af pindsvineknop på udvalgte strækninger
 • Eventuel beskæring af træ langs vandløbet
 • Udplantning af vandranunkel og vandstjerne

 

Indenfor projektområdet er de vandløbsnære arealer eng og mose beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven § 3. Nogle af arealerne bliver afgræsset af kvæg. Projektet vil lokalt ændre afvandingen i vandløbet ved udlægning af grus, men placeringen af gydebanker vil blive aftalt med involverede bredejere og tilpasset de steder hvor der eventuelt er afvandingsmæssige behov.

 

 

Forvaltningen kan oplyse at projektet kan gennemføres med velvillig accept fra alle involverede bredejere.

Økonomi

Forvaltningen anbefaler, at udgifterne til vandløbsrestaureringsprojektet i Vegen Å på 284.000 kr. finansieres af puljemidler til vandløbsprojekter, mindreforbrug på anlægsprojektet "Etablering af okkeranlæg ved Grågårde Bæk" på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 071097, som har et lignende formål.

 

Byrådet bevilligede den 29. august 2017, pkt. 193 655.000 kr. til etablering af et okkeranlæg ved Grågårde Bæk, stednr. 071097 finansieret af puljemidler til vandløbsprojekter. En forundersøgelse viste, at projektet ikke kunne realiseres på grund af sikkerhedsmæssige afstandskrav til Karup Lufthavn (bird-strike bufferzone). Byrådet besluttede den 18. december 2018, pkt. 277 på den baggrund, at 300.000 kr. af det resterende mindreforbrug i stedet kunne anvendes til tilpasning af gennemførte naturgenopretningsprojekter ved Fjederholt Å og Vorgod Å. Der er herefter et resterende rådighedsbeløb på anlægsprojektet på 284.000 kr. i 2019.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der til vandløbsrestaureringsprojektet i Vegen Å meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 284.000 kr. i 2019 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandløbsrestaureringsprojekt i Vegen Å (etape II)

 

at anlægsudgiften på 284.000 kr. finansieres af rådighedsbeløb på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 071097 etablering af okkeranlæg ved Grågårde Bæk i 2019. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarende med 284.000 kr. på samme stednr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-5-16 Sagsbehandler: Daniel Lindvig  

Orientering om status for vådområdeindsatsen i Nissum Fjord

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Orientering om status for vådområdeindsatsen i Nissum Fjord. Da tidligere forundersøgelser har vist, at projekterne ikke har været mulige at realisere, er der blevet udpeget nye mulige projektområder, der skal laves forundersøgelser på, således at den samlede kvælstof reducering til Nissum Fjord fortsat kan nås. Et muligt projektområde ligger i Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret om status for vådområdeindsatsen i Herning Kommune, og tog sagen til orientering  på udvalgsmødet den 18. februar 2019, pkt. 22.

Efterfølgende blev der den 27. marts 2019 afholdt et Vandoplands styregruppemøde for Nissum Fjord oplandet. Her blev den gældende vandoplandsplan gennemgået, som den så ud i december 2018, før screeningsprojektet blev igangsat.

 

Baggrunden for at en række projekter er opgivet blev ligeledes gennemgået. På mødet blev det gennemgået, hvordan der er screenet for nye potentielle vådområder i oplandet, samt præsenterede resultaterne af screeningen, samt herunder et forslag til en netto vandoplandsplan. En netto vandoplandsplan er en plan som indeholder prioriterede projekter, som sikrer at kvælstof kravet til Nissum Fjord nås. En brutto vandoplandsplan indeholder, udover de prioritede projekter, også øvrige mulige projekter som kan trækkes frem, såfremt der ønskes en alternativ prioritering (f.eks. hensyn til kommunefordeling) eller såfremt projekter viser sig ikke at være mulige at gennemføre. Udkast til netto vandoplandsplan blev diskuteret på mødet og gav anledning til, at Sekretariatet for Nissum Fjord derefter har udarbejdet et forslag til netto vandoplandsplan ud fra kriterier om omkostningseffektivitet, fordeling mellem kommuner og projektstørrelser.

 

En alternativ netto vandoplandsplan blev præsenteret på mødet, hvor et projekt i Herning Kommune (Løven å 3 stk. summeret) er erstattet af et område (Ringstrup) i Ikast-Brande. Ændringen medfører en deling af opgaven mellem kommunerne, idet tidsfristerne for at løse opgaven er presset, og det dermed kræver en høj prioritering af opgaven, for at vi i oplandet når i mål med opgaven. Indsatskravet og omkostningseffektiviteten er også opfyldt i den alternative vandoplandsplan.

 

I netto vandoplandsplanen for 2019, som blev foreløbigt godkendt på mødet, har Herning Kommune et projekt øst for Aulum på 66 ha. Kortbilag og foreløbig netto vandoplandsplan er vedhæftet som bilag.

 

Styregruppen godkendte den alternative netto vandoplandsplan, som blev præsenteret på mødet, og kommunerne skal snarest og senest den 15. maj meddele sekretariatet, om de fastholder godkendelsen. 

 

Referat af vandoplands styregruppemødet er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at sagen tages til orientering

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-15-14 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering om status for handlingsplan til Friluftslivsstrategi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Hermed fremlægges status på arbejdet med Herning Kommunes Friluftslivsstrategi. Status fremlægges i form af en handlingsplan, som indeholder en liste over aktuelle projekter og aktiviteter, der går på tværs, og som på forskellig vis løfter temaer og mål i strategien.

 

Forvaltningen anbefaler, at handlingsplanen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. november 2015, pkt. 228, blev Friluftslivsstrategien vedtaget. Samtidig blev det vedtaget, at der skulle udarbejdes en handlingsplan med forslag til konkrete indsatser og aktiviteter. Handlingsplanen bliver løbende opdateret med projekter og aktiviteter, som samlet er med til at løfte målene i strategien.

 

Friluftslivsstrategien beskriver, hvordan vi arbejder med friluftsliv. Det gør vi blandt andet ved, at vi formidler og brander friluftsliv. Når vi udvikler tilbud inden for området, så gør vi det i samarbejde med borgerne. Og vi bruger nye teknologier og smarte løsninger. Vi har især fokus på fire temaer: Bevægelse, fællesskab, læring og oplevelse. Strategien kan ses her: http://politik.herning.dk/media/9850640/friluftslivstrategi-endelig-version.pdf

 

Handlingsplan

Handlingsplanen indeholder forskellige konkrete projekter, som hver især er med til, at realisere Friluftslivsstrategien. Listen over projekter er ikke udtømmende, men illustrerer gode eksempler på samarbejde på tværs. Sideløbende hermed arbejder forvaltningen stadig med udvikling af de vigtige friluftslivsområder, hvor der allerede i dag kommer mange mennesker. Handlingsplanen er vedlagt som bilag.

 

Eksempler på igangværende projekter

Riverfisher

Riverfisher er et projekt som sigter på at fremme lystfiskerturismen i Skjern Å og Karup Å. Projektet er et tværkommunalt samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern, Viborg, Skive og Herning Kommuner, som alle arbejder med brandet Riverfisher. Der er fokus på markedsføring, erhvervsudvikling, infrastruktur og vandløbsprojekter. Det skal være med til at brande Herning Kommune som et sted, der også indeholder spændende vand- og naturoplevelser. Der samarbejdes særligt om at forene natur og turisme i dette projekt.

 

Nationalpark Skjern Å

Ringkøbing-Skjern Kommune og Herning samarbejder om at skabe interesse for at etablere en Nationalpark ved Skjern Å. Der er fokus på dialog med grønne organisationer, landbruget og lodsejere. For at få projektet politisk forankret er der i Ringkøbing-Skjern Kommune nedsat et § 17 stk. 4-udvalg. Udvalget er sammensat af 3 politikere fra Ringkøbing-Skjern Kommune og 1 politiker fra Herning Kommune, 3 repræsentanter fra interesseorganisationerne, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og fra Vestjysk Landboforening samt 4 valgte borgerrepræsentanter.

 

Der er vedtaget en vision for arbejdet hen imod en Nationalpark og der er offentliggjort et projektområdeudkast som viser, hvor man ønsker at komme i dialog med lodsejerne.

 

Kultur på recept

Kultur på recept er et projekt, der styres af Kultur- og Fritidsforvaltningen, og bygger på nogle af kommunens friluftslivsfaciliteter. Indsatsen består af gruppeforløb med ca. 8-10 deltagere, som mødes en eller to gange om ugen i en periode på 10-15 uger. I Herning Kommune er der oprettet forløb med følgende institutioner: 

- Herning Musikskole

- Den Jyske Sangskole

- Herning Billedskole

- Herning Bibliotek

- Skovsnogen

 

Det forventes, at mellem 100-150 borgere visiteres igennem forløbsperioden. Et af de forløb der udbydes varetages af ”Skovsnogen – Deep Forest Artland”, der er et 25 hektar stort udstillingssted under åben himmel i en vestjysk skov 25 km syd for Herning. Her er bl.a. selve naturoplevelsen i centrum med fokus på at skabe øget livskvalitet.   

Økonomi

Der er ikke selvstændig økonomi forbundet med sagen. Projekterne i handlingsplanen er enten finansieret eller søges finansieret via særskilte sager.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at handlingsplanen tages til efterretning.

Beslutning

Handlingsplanen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-560-06 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering om møde i Grønt Råd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Der har været afholdt møde i Grønt Råd den 7. marts 2019.

 

Forvaltningen anbefaler, at referatet tages til orientering.

Sagsfremstilling

Der var 3 punkter på dagsordenen:

 • Nyt kommissorium
 • Kommunens naturindsatser 2018
 • Plejeplaner for fredede områder

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at referatet tages til orientering.

Beslutning

Referatet taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.17.60-K08-6-19 Sagsbehandler: Pernille Kjeldsen  

Godkendelse af administrationspraksis for revurdering af husdyrbrug, der ligger tæt på kategori 1 og 2 natur

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Monica Klitgaard Hansen

Sagsresume

I forbindelse med revurderinger af miljøgodkendelser til husdyrbrug skal kommunen stille krav til totaldepositionen for ammoniak i nærliggende naturområder. Dette kan medføre betydelige konsekvenser for de enkelte husdyrbrugs fremtidige produktionsmuligheder. 

 

Forvaltningen har derfor udarbejdet en administrationspraksis, der skal sikre ensartet sagsbehandling.

 

Forvaltningen anbefaler, at denne administrationspraksis vedtages.

 

Dagsordenspunktet er udsat fra sidste udvalgsmøde den 11. marts 2019, pkt. 49. Forvaltningen har undersøgt yderligere ift. til de spørgsmål, der blev stillet den 11. marts, og svarene fremlægges på mødet.

Sagsfremstilling

I henhold til husdyrbrugloven skal en miljøgodkendelse af et IE-husdyrbrug, se bilag, tages op til revurdering, når der er forløbet 8 år fra miljøgodkendelsen er meddelt. Herefter skal kommunen tage miljøgodkendelsen op til revurdering igen hvert 10. år. Derudover skal miljøgodkendelser til andre husdyrbrug end IE-husdyrbrug også revurderes, hvis husdyrbruget overskrider grænsen for totaldeposition til kategori 1 og 2-natur, se bilag.

  

Ved en revurdering bliver husdyrbrugets miljøgodkendelse derfor gennemgået, for at se om husdyrbruget lever op til:

 • brugen af den nuværende bedst tilgængelige teknik (BAT)
 • husdyrbruglovens krav om totaldeposition af ammoniak fra staldanlægget til nærmeste kategori 1 og 2-natur.

 

I Herning Kommune er der knap 50 IE-husdyrbrug, hvoraf vi på nuværende tidspunkt har kendskab til cirka fem, som ikke kan overholde krav til totaldeposition til nærmeste kategori 1 og 2-natur. Derudover har forvaltningen på nuværende tidspunkt kendskab til et "ikke IE-husdyrbrug", som ikke kan overholde krav til totaldepositionen til nærmeste kategori 1 og 2-natur. 

 

 

 

Hvordan kravene i husdyrbrugloven har ændret sig

Historisk set har de husdyrbrug, der har miljøgodkendelser meddelt før 10. april 2011, ikke haft krav til totaldeposition fra staldanlægget til nærmeste kategori 1 og 2-natur. Dengang skulle der i stedet overholdes nogle afstandskrav fra staldanlægget til bufferzoner omkring naturområderne. Disse krav blev ændret ved Bekendtgørelse nr. 291 om ændring af bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug fra den 6. april 2011. Derfor vil nogle af Herning Kommunes husdyrbrug, i forbindelse med en revurdering ikke kunne overholde de nuværende totaldepositionskrav til kategori 1 og 2-natur.

 

Krav til totaldeposition til kategori 1 og 2-natur gælder både, når der søges om ny miljøgodkendelse og ved revurdering af eksisterende miljøgodkendelse. Det er ikke muligt jævnfør husdyrbrugloven at dispensere fra kravet. Husdyrbruget skal som udgangspunkt overholde kravet på revurderingstidspunktet eller godkendelsestidspunktet. Intentionerne med lovkravet er, at der tæt på kategori 1 og 2–natur ikke skal ligge husdyrbrug, som ikke kan overholde totaldepositionskravene.

 

Husdyrbrugets muligheder for at mindske totaldepositionen vil være brug af BAT. Hvis dette ikke er nok, må husdyrbruget tage en stald ud af drift og/eller gå ned i produktion. Ved revurderinger kan der ikke vurderes på økonomisk proportionalitet.

 

Såfremt kommunalbestyrelsen ikke finder grundlag for at påbyde totaldepositionskravet opfyldt på tidspunktet for revurderingen, skal kommunalbestyrelsen fastsætte en frist for kravets overholdelse under hensyn til den forventede restlevetid for husdyrbrugets staldanlæg. Det betyder, at hvis husdyrbruget ikke kan overholde totaldepositionskravet alene ved indførelse af BAT, og naturen vurderes at kunne tåle en længere belastning, kan fristen for overholdelse fastsættes svarende til staldanlæggets levetid, dog maximalt 30 år efter etableringen af staldanlægget.

 

Ved ansøgning om en ny miljøgodkendelse, hvor totaldepositionskravene ikke overholdes, er det muligt at stille vilkår om nedbringelse af totaldepositionen med 50 % ved meddelelse af miljøgodkendelse og fuld overholdelse af kravet ved første revurdering af miljøgodkendelsen 8 år senere.

 

Herning Kommunes håndtering af revurderingsager, hvor husdyrbruget ikke kan overholde kravene til kategori 1 og 2 natur

 

Forvaltningen foreslår følgende retningslinjer for sagsbehandlingen ved disse revurderinger:

 • Der skal laves en ny vurdering af den påvirkede kategori 1 og 2-natur, både med hensyn til status som kategori 1 og 2-natur samt afgrænsning og tilstand. I vurderingen indgår blandt andet, om naturen har en god eller dårlig bevaringsstatus og naturområdets sårbarhed.
 • På baggrund af naturvurderingen vil kommunen stille vilkår om, at husdyrbruget skal overholde totaldepositionskravet. Tidsfristen for overholdelse fastsættes som udgangspunkt til mellem 0 og 10 år på baggrund af naturens tilstand og mulighederne for anvendelse af BAT. Derudover kan der suppleres med vilkår om gradvis nedbringelse frem til udløb af fristen. Efter 10 år skal der foretages en ny revurdering af miljøgodkendelsen.
 • Husdyrbruget vil have mulighed for en forlængelse af fristen afhængig af staldanlæggets levetid. Dette kræver, at husdyrbruget får en uvildig og faglig kompetent vurdering af staldanlæggets restlevetid. I forarbejderne/betænkningen til husdyrbrugloven er oplyst, at et staldanlæg typisk har en levetid på 15-20 år, men kan have en levetid på op til 25-30 år. Dvs. at der maximalt kan gives en frist for overholdelse af totaldepositionskravet på 22 år, når første revurdering af godkendelsen gennemføres 8 år efter etableringen af staldanlægget.

 

Dette forslag til retningslinjer underbygges af en afgørelse i Natur- og Miljøklagenævnet fra 2015, hvor fristen i den konkrete sag blev fastsat til 22 år på baggrund af en uvildig vurdering af staldanlæggets restlevetid.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til administrationspraksis vedtages.

Beslutning

Forslag til administrationspraksis godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.17.00-P19-26-18 Sagsbehandler: Christina Thorslev Petersen  

Orientering om afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet vedr. klage over miljøtilladelse til svinebrug på Gårdbækvej 3 i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Monica Klitgaard Hansen

Sagsresume

Herning Kommune har i oktober 2018 meddelt miljøtilladelse til svinebrug. Afgørelsen blev påklaget, men klagenævnet har afvist klagen, da de ikke finder klager klageberettiget.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har i oktober 2018 meddelt miljøtilladelse efter husdyrbruglovens § 16b til svinebrug på Gårdbækvej 3 i Vildbjerg. Afgørelsen blev påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagepunkterne omfattede lugt, ammoniak, trafik mm.

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har afvist klagen, da nævnet ikke anser klager for klageberettiget. Nævnet vurderer bl.a. at klager bor udenfor lugtkonsekvensområdet og at tillaldelsen ikke vil medføre væsentlig forøgede trafikgener for klager. På baggrund af vurderingerne realitetsbehandler nævnet ikke klagen, og klager får ifølge afgørelsen sit klagegebyr retur. Klagenævnets afgørelse er vedlagt.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.00.00-K07-1-19 Sagsbehandler: Monica Klitgaard Hansen  

Orientering om tilsynsindberetning til Miljøstyrelsen om tilsyn med landbrug og virksomheder i 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

 

Kommunen skal iht. tilsynsbekendtgørelsen årligt indberette oplysninger til Miljøstyrelsen om årets miljøtilsyn, håndhævelser, miljøgodkendelser og brugerbetaling på landbrugs- og virksomhedsområdet. Indberetningen for 2018 viser bl.a., at tilsynsbekendtgørelsens minimumskrav til antal miljøtilsyn er overholdt.

 

Forvaltningen anbefaler, at tilsynsindberetningen godkendes.

Sagsfremstilling

Resumé af tilsyns- og godkendelsesaktiviteterne i 2018 angives i det følgende, sammen med oplysninger om tilsynskampagnerne i 2018.

 

Hovedparten af data til indberetningen trækkes automatisk fra kommunens eget registreringssystem, GeoEnviron, til DigitalMiljøAdministration (DMA). DMA er et landsdækkende, statsligt system, som kommunen har pligt til at bruge.

 

Landbrug

Der er udført 160 basistilsyn, 55 prioriterede tilsyn, 70 kampagnetilsyn og 45 øvrige tilsyn på landbrug i Herning Kommune. 60 af kampagnetilsynene er udført samtidig med et basis eller prioriteret tilsyn. Tilsynene på landbrug har medført i alt 328 reaktioner, heraf 13 henstillinger, 312 indskærpelser, 0 påbud, 0 forbud samt 3 politianmeldelser.

 

Der er meddelt 10 miljøgodkendelser og tillæg efter § 16a, 13 tilladelser efter § 16b, 0 revurderinger og behandlet 26 anmeldelser.

 

Virksomheder inkl. dambrug

Der er udført 120 basistilsyn, 30 prioriterede tilsyn, 21 kampagnetilsyn og 23 øvrige tilsyn på virksomheder og dambrug i Herning Kommune. 10 af kampagnetilsynene er udført samtidig med et basis eller prioriteret tilsyn. Tilsynene på virksomhederne har medført i alt 119 reaktioner, heraf 43 henstillinger, 68 indskærpelser, 4 påbud, 2 forbud og 2 politianmeldelser.

 

Der er meddelt 14 miljøgodkendelser og tillæg, 3 revurderinger og behandlet 5 anmeldelser.

 

Tilsynskampagner

Der er gennemført to tilsynskampagner, en med ensilagepladser på landbrug og en med udendørs oplag på affaldsvirksomheder. Afrapporteringen af de to kampagner er vedlagt som bilag, og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tilsynsindberetningen for 2018 godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.00-G01-1-19 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Temadrøftelse om ændret anvendelse af ejendomme i det åbne land

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jesper Leding, Hans Eghøj, Marius Reese

Sagsresume

På baggrund af politisk ønske er forvaltningen anmodet om at udarbejde en redegørelse med konkrete eksempler på virksomheder, der etableres i det åbne land efter Planlovens § 35, stk. 1, og som efterfølgende får behov for udvidelser, og i nogle tilfælde bliver lokalplanpligtige.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Forvaltningen forelægger konkrete eksempler på mødet herunder f.eks. maskinstationer/entreprenørvirksomheder, der ønsker at etablere sig i det åbne land. Der vil desuden være fokus på lovgrundlaget, og seneste ændringer i Planloven, som giver kommunerne muligheder for administrationen af § 35, stk. 1.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-86-18 Sagsbehandler: Annemette Vinther Toft  

Skovbjergvej 31B, Sdr. Felding - lovliggørelse af sommerhus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Agerskov, Hans Eghøj

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget udsatte på møde den 11. marts 2029, pkt. 53, beslutning af dette punkt.

 

På ejendommen Skovbjergvej 31B, Sdr. Felding, søges der om lovliggørende tilladelse til et sommerhus opført i 2010 som erstatning for en oprindelig hytte fra 1963. Lovliggørelsen sker på baggrund af tilsyn i forbindelse med ulovlige afløbsforhold.

 

Ejendommen er beliggende i landzone, og huset er beliggende på kanten af ådalen omkring Skjern Å. Afstanden til åen er ca. 130 meter, og huset ligger dermed inden for åbeskyttelseslinjen. Huset støder desuden direkte op til område udpeget som Natura 2000-område og til beskyttet mose. Området er såvel i tidligere kommuneplaner og gældende kommuneplan 2017-28 udpeget som særligt værdifuldt landskabsområde og en del af den Grønne struktur.

Forvaltningen anbefaler, at der gives afslag på det ansøgte, og at der som konsekvens af afslaget bliver varslet påbud om fysisk lovliggørelse ved enten nedrivning af nuværende bygning på 109 m² eller ved tilladelse til en reduktion af nuværende bygning svarende til grundformen på ca. 60 m² inkl. toiletforhold.

Sagsfremstilling

Det oprindelige sommerhus blev opført i 1963, og er dermed opført inden den første By- og landzonelov blev vedtaget i 1970. I henhold til kommunens arkiver er det oprindelige sommerhus opført med en størrelse på 25 m². I 1967 er huset tilbygget med yderligere 15 m² til et bebygget areal på i alt 40 m².

 

I 2010 er det oprindelige sommerhus revet ned og blevet udskiftet med et nyt på ca. 109 m², uden at der er søgt tilladelse hertil.

 

Udgangspunktet efter planloven er, at sommerhuse skal ligge i egentlige planlagte sommerhusområder, og at nye sommerhuse ikke tillades opført i landzone. Der kan dog i visse tilfælde tillades udskiftning eller udvidelse af eksisterende, lovligt opførte sommerhuse i landzone. En eventuel tilladelse beror på en konkret vurdering af bl.a. landskabelige, rekreative, planmæssige og naturmæssige interesser i området, samt husets størrelse, udformning og placering. Endelig lægges også vægt på hensynet til behandling af fremtidige lignende sager.

 

Ifølge Natur- og Miljøklagenævnets praksis på området bør der i områder, der i planlægningen er højt prioriterede, højst tillades mindre udvidelser (6-8 m² for små huse) for at muliggøre indretning af tidssvarende toiletforhold.

Forvaltningen vurderer på baggrund af ovenstående, at der ikke kan gives tilladelse til huset i sin eksisterende form. Ejer er derfor blevet partshørt om et afslag, og har i den forbindelse bemærket, at huset udelukkende anvendes til udlejning til lystfiskere fra ind- og udland, og således fungerer som et aktiv for å-turismen omkring Skjern Å. Huset er desuden indrettet handicapvenligt, og fra huset er der handicapvenlig adgang til åen. Det vil sige, at kørestolsbrugere har mulighed for fiskeri ved åen. Huset er, ejer bekendt, det eneste i området, der tilgodeser handicapvenlige forhold.

 

For at imødekomme muligheden for en løsning har forvaltningen foretaget en konkret vurdering. En reduktion til husets grundform på 6,5 x 9,3 m, svarende til ca. 60 m², vil kunne anbefales, såfremt der opnås en positiv naboorientering - også selv om det størrelsesmæssigt fraviger Natur- og Miljøklagenævnets praksis på området og hvor der således kunne godkendes de oprindelig 40 m² + toiletforhold, 6-8m², svarende til i alt ca. 46-48 m².

Ud fra bygningens nuværende konstruktion, vurderes det ikke teknisk muligt at reducere den til 46-48 m². Det vil derfor efter forvaltningens vurdering og anbefaling være, at nuværende bygning reduceres til ca. 60 m² inkl. toiletforhold.

I skrivelsen af 15. november 2018 fra ejerens rådgiver, Byggeri & Teknik I/S med supplerende bemærkninger fremgår det, at ejer uanset løsningsforslaget ønsker at fastholde de oprindelige rum, og kun kan imødekomme nedrivning af en overdækning ved terrassen. Huset vil derved få en størrelse på 81,5 m² og dermed 41,5 m² mere end den oprindelige bygning på grunden på 40 m².

 

Forvaltningen vurderer herefter, at der er 2 muligheder for lovliggørelse. Den ene er fysisk lovliggørelse, ved at nuværende bygning på 109 m² nedrives, den anden løsning kunne være, at forvaltningens anbefaling imødekommes ved, at den nye bygning reduceres i omfang som grundformen svarende til en bygning på 60 m² inkl. toiletforhold på 6-8 m².

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der gives afslag på det ansøgte

 

at der som konsekvens af afslaget bliver varslet påbud om fysisk lovliggørelse ved enten nedrivning af nuværende bygning på 109 m² eller ved tilladelse til reduktion af nuværende bygning svarende til grundformen på ca. 60 m² inkl. toiletforhold.  

Beslutning

Udvalget har foretaget en konkret vurdering af husets størrelse og placering i forhold til landskabelige, rekreative, planmæssige og naturmæssige interesser i området. Der gives en lovliggørende tilladelse til fritidshusets nuværende størrelse og udformning, såfremt der opnås positiv naboorientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.00-P19-834-10 Sagsbehandler: Jesper Leding  

Orientering om parkering af lastbiler på Røddinglundvej 10, Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

 

Sagsresume

På foranledning af Teknik- og Miljøudvalget fremlægges status i sag vedrørende hensætning af lastvogne og hængere i det åbne land på landbrugsejendommen Røddinglundvej 10, Vildbjerg.

 

Sagen har tidligere været forelagt Teknik- og Miljøudvalget på møderne den 21. juni 2010, 9. august 2010 og senest den 6. september 2010, hvor udvalget meddelte afslag på etablering af en omlastestation for dyretransport på ejendommen.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering. 

Sagsfremstilling

Sagen går tilbage til 2010, hvor virksomheden, i forbindelse med en nødvendig udflytning fra placering ved Herning Slagteri, modtog forvaltningens vejledning om nye placeringsmuligheder.

Ejeren har valgt ikke at følge forvaltningens vejledning og igangsatte etablering af transportvirksomhed til omlastning til eksport af slagtesvin på landbrugsejendommen Røddinglundvej 10, Vildbjerg. En erhvervsaktivitet, der efter kommunens vurdering skulle betegnes som omlastestation.

 

Forvaltningen havde på et tidligt tidspunkt oplyst ejeren, at denne virksomhedstype kunne placeres i et egnet lokalplanlagt område, men at forvaltningen ville se positivt på en placering i landzone, såfremt virksomheden kunne placeres ved en infrastruktur, der var egnet til de mange lastvognstransporter og samtidig ikke var til gene for omgivelserne.

På den baggrund blev ejeren oplyst, at der med meget stor sandsynlighed ikke kunne opnås landzonetilladelse til denne type virksomhed på den valgte placering Røddinglundvej 10.

 

Efter at have anmodet om at arbejdet med etableringen af virksomheden blev standset, modtog Herning Kommune den 18. maj 2010 ejerens ansøgning om landzonetilladelse til etablering af en eksportstald. Sagen sendes på den baggrund til naboorientering efter reglerne i landzonebestemmelserne i planloven. Der indkommer i den sammenhæng flere indsigelser fra flere naboer til ejendommen bl.a. omfattende trafikbelastning.

 

I september 2010 meddeltes der endeligt afslag efter flere behandlinger i Teknik- og Miljøudvalget. Afslaget begrundes i, at vejene omkring ejendommen ikke skønnes, at kunne rumme de mange lastvognstransporter. Ligeledes ønskede Teknik- og Miljøudvalget ikke transportvirksomheder etableret i området.

 

Ansøger ændrer herefter virksomheden til at være en handelsbesætning, som i følge ansøgers oplysninger, er sammenlignelig med en traditionel svinebesætning. Det oplyses, at handelsbesætningen alene omfatter intern transport af egne dyr, som flyttes rundt mellem flere landejendomme. Ejeren mener derfor, at denne erhvervsaktivitet ikke kræver landzonetilladelse, og fortsætter med transporterne.

 

Efter flere klager over transporterne fra en nabo i området, ender sagen i november 2013 med, at forvaltningen giver ejeren et forbud mod at hensætte lastvogne og hængere på ejendommen.

 

Naboen gør forvaltningen opmærksom på, at der fortsat sker en væsentlig transport til og fra ejendommen dagligt, og at der sker parkering af lastvogne og hængere. I 2015 er parkering af vogne og hængere igen taget til, og Herning Kommune meddeler derfor igen forbud mod parkering af vogne og hængere på ejendommen.

 

I forhold til sagens aktuelle status og tidligere hændelsesforløb anser forvaltningen det fortsat problematisk, at transportaktiviterne fortsætter, og kan nævne at sammenlignelig transportvirksomhed for slagtedyr i kommunen er lokalplanlagt i nyere tid, og at denne virksomhed samtidig er placeret ved en transportegnet vej.

 

I forhold til planlovens landzonebestemmelser kan der til en virksomhed, der lovligt er indrettet i overflødiggjorte bygninger i landzone, etableres et mindre ikke skæmmende oplag efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse, hvis det sker i tilknytning til de bygninger, virksomheden er indrettet i.

 

I henhold til vejledningen til planloven gælder følgende for udendørs oplag:

 

” Et “mindre oplag” skal være et oplag, der er en naturlig del af den virksomhed, der lovligt er indrettet i bygningerne.

 

Vurdering af om der er tale om “et mindre ikke skæmmende oplag” er til en vis grad et konkret skøn, som kommunalbestyrelsen har pligt til at foretage.

 

Oplaget vil typisk være ”ikke skæmmende”, hvis det ikke kan ses fra tilstødende ejendomme eller fra offentlig vej. Oplagets omfang skal være “mindre”, også i forhold til omfanget af de bygninger, der rummer virksomheden.

 

Sådanne oplag kan kun etableres uden landzonetilladelse, hvis det har tilknytning til den erhvervsmæssige anvendelse af bygningerne.

 

Oplaget skal almindeligvis kunne placeres på gårdspladsen eller eventuelt på en overflødiggjort møddingsplads eller på lignende steder i direkte tilknytning til de bygninger, hvori virksomheden indrettes. ”

 

Herning Kommune har vurderet, at parkering af lastbiler, vogne, hængere m.v. ikke er hjemhørende på et landbrug og må henføres til transportvirksomhed, der skal placeres i lokalplanlagte erhvervsområder, eller alternativt i et egnet område, hvor infrastrukturen er egnet til transport.

 

Sagsforløb i hovedpunkter:

 

I 2010 fik ejer af omlastestationen i Herning by via samtaler med forvaltningen om ny placering af omlastestationen besked om, at Røddinglundvej 10 ikke ville kunne opnå godkendelse.

 

I maj 2010 erfarede forvaltningen, at indretningen af en omlastestation var påbegyndt – imod sagsbehandling og vejledning fra forvaltningen. Ejeren blev herefter rykket for en redegørelse.

 

Forvaltningen modtog herefter ansøgning om landzonetilladelse til eksportstald, som blev sendt til naboorientering. I høringsfasen modtog forvaltningen en del indsigelser fra naboer.

 

I juni 2010 meddeler forvaltningen standsningspåbud.

 

I september 2010 meddelte Teknik- og Miljøudvalget afslag på etablering af en omlastestation. Afslaget begrundedes i, at vejene omkring ejendommen ikke skønnes at kunne rumme de mange transporter. Ligeledes ønskede Teknik- og Miljøudvalget ikke transportvirksomheder etableret i dette område.

 

I november 2010 foretog forvaltningen miljøtilsyn efter henvendelse fra nabo om, at omlastestationen i mod afgørelsen er etableret. Det blev konstateret, at omlastestation var etableret, og forvaltningen fremsendte derfor krav om ophør til ejeren.

 

I tiden indtil november 2011 modtog Herning Kommune gentagne henvendelser fra nabo om transporter og oplag af lastbiler. Forvaltningen fremsendte sagen til Førevarestyrelsen, der oplyste, at den pågældende virksomhed ikke er at betegne som omlastestation grundet mindre tilretninger. Der er baseret på ejerens egne oplysninger tale om en mindre handelsbesætning, og kan derfor ikke hindres med udgangspunkt i husdyrsbekendtgørelsen.

 

Idet hensætning af lastvogne i det åbne land ikke skønnes at være i overensstemmelse med planlovens landzonebestemmelser, fremsendte forvaltningen i november 2011 spørgsmål til ejer om hensætning af lastvogne. Vi modtog intet svar, men ved tilsyn i første halvår 2012 blev der ikke konstateret oplag / hensætning af lastvogne.

  

I oktober 2013 fremsendte forvaltningen varsel om påbud efter konstatering af, at der igen hensættes lastvogne på ejendommen. Der blev ikke reageret på dette fra ejerens side, hvorefter påbud blev udstedt.

 

I november 2013 oplyste ejer af ejendommen, at der ikke sker hensætning af biler. Grundet hviletidsregler overnatter enkelte biler, der har afleveret svin om aftenen.

 

I juli 2014 foretog forvaltningen syn på ejendommen, hvor det blev konstateret, at der var få vogne parkeret. Forvaltningen foretog i perioden indtil september 2015 flere syn, og det konstateredes, at der herefter var flere og flere vogne parkeret.

 

I september 2015 meddelte forvaltningen varsel om påbud, og i november 2015 meddeltes påbud om fjernelse af de parkerede vogne og forbud mod parkering.

 

I november 2015 modtog Herning Kommune klage over afgørelsen fra ejers advokat, hvorefter sagen blev overdraget til Natur- og Miljøklagenævnets behandling.

 

Først i juni 2017 modtog forvaltningen henvendelse fra (Natur- og Miljøklagenævnet) nu Planklagenævnet, der returnerede sagen til fornyet behandling. Planklagenævnet beklagede den lange sagsbehandlingstid, og begrundede tilbagesendelsen i procedurefejl, idet der i afgørelsen ikke var henvist til planlovens §35, stk.1.

 

Forvaltningen har i flere tilfælde herefter konstateret, at der fortsat hensættes lastvogne og hængere m.v. på adressen, og fremsendte i september 2018 derfor anmodning om ansøgning om landzonetilladelse til oplag af lastvogne m.v. Der er efterfølgende flere gange rykket for denne ansøgning, men der er endnu ikke modtaget svar. Ansøgningen er en nødvendig akt for at give forvaltningen grundlag for at behandle sagen, uagtet at den ikke bliver imødekommet.

 

Siden sagen blev påbegyndt, har særlig en nabo gentagne gange klaget over virksomhedens transporter. Klagerne omhandler primært de mange transporter og de gener, der opstår i den sammenhæng, men også at der samtidig bliver hensat tastvogne og hængere på ejendommen. Der klages forsat over virksomheden, samt parkering og transporter. Seneste klage i sagen er modtaget i oktober 2018.

 

Forvaltningen står derfor overfor igen at skulle varsle et påbud om fjernelse af de ulovligt parkerede lastvogne og hængere.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Udvalget ønsker en revurdering af sagen.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.02.05-G01-2-19 Sagsbehandler: Anne Marie Fredslund Schmidt  

Navngivning af nyt boligområde ved Spinkebjerg, Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

I henhold til Lokalplan nr. 32.B6.1 udlægges Gjellerupskolens eksisterende boldbaner til bebyggelse. Vejen til det nye boligområde skal derfor navngives.

 

Forvaltningen anbefaler, at vejen navngives Spinkebjergparken.

Sagsfremstilling

Der udstykkes 15 grunde i det nye boligområde. Indkørslen til området sker fra boligkvarteret Spinkebjerg, derfor anbefaler forvaltningen, at vejen navngives Spinkebjergparken.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at vejen navngives Spinkebjergparken.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.02.05-G01-1-19 Sagsbehandler: Anne Marie Fredslund Schmidt  

Navngivning af ny vej syd for Tavlundparken i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

   X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Den kommunale udstykning syd for Tavlundparken i Lind er reguleret af lokalplan nr. 61.B12.3. Den udlagte stamvej (G-H) i den nye udstykning skal navngives. Vejen bliver stamvej for boligvej 6 og delområde VI.

 

Forvaltningen anbefaler, at vejforløbet i den nye udstykning navngives Tavlund Ege.

Sagsfremstilling

Den gennemgående vej gennem hele området er navngivet Tavlund Allé. Til venstre ligger Østerlindparken og til højre Tavlundparken.

Forvaltningen anbefaler, at vejforløbet (G-H), syd for Tavlundparken navngives Tavlund Ege. 

  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at vejforløbet (G-H) navngives Tavlund Ege.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-60-19 Sagsbehandler: Thomas G. Frydensbjerg  

Sorøvej 23A, Herning - opførelse af tofamiliehus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Der er på ejendommen Sorøvej 23A, Herning søgt om tilladelse til at indrette et tofamiliehus med vandret lejlighedsskel med to carporte.

 

Der er i forbindelse med en høring ved naboerne kommet indsigelser til projektet vedr. skyggeforholdene.

 

Forvaltningen vurderer, at projektet bør tilpasses, så skyggegenerne på naboens opholds- og friareal reduceres.

Sagsfremstilling

Bebyggelsen opføres i en etage med udnyttet tagetage (1½ etage) med et samlet boligareal på 228 m². Projektets omfang medfører, at ejendommens bebyggelsesprocent bliver 47.

 

Bygningen er projekteret med en bygningshøjde og et facadeudtryk, som er sammenlignelig med nogle af de ældste bygninger i området. Dog er adgangstrappen til 1. sal placeret uden for bygningen mod adgangsvejen, hvilket er atypisk for området. Trappen er afskærmet med lodrette lister, så trappen fremstår som en fast del af bygningens facade i et nutidigt arkitektonisk udtryk.

 

Forvaltningen vurderer, at bygningens omfang, i form af ”fodaftryk”, bygningshøjder og facadeudtryk, er sædvanligt og inden for rammerne for, hvad der kan forventes i området. Grundarealet er kun 480 m2, men der findes andre tilsvarende grunde i området med en bebyggelsesprocent indtil ca. 50 procent.

At bygningsmassen er projekteret med to boliger, skærper kravene til ejendommens parkeringsforhold samt opholds- og friarealer, som forvaltningen finder løst i det aktuelle projekt.

Bygningens placering og dybde på grunden medfører en skygge på terrassen ved naboejendommen mod øst. Skyggegenerne vurderes at være størst om eftermiddagen (efter kl. 15) i sommerhalvåret.

 

Naboejendommen mod øst har anlagt et opholds- og friareal mod syd (haven) i hele grundens bredde. Naboens primære opholdsarealer vurderes at være på en hævet terrasse, der er placeret på den halvdel af grunden, som er længst fra projektet (mod øst).

 

Skyggediagrammet fra projektet viser, at den ansøgte bygning i værste fald kan kaste en skygge på halvdelen af naboejendommens terrasse. Skyggepåvirkningen er størst på den vestlige del af grunden, hvor der er et flisebelagt opholdsareal på terræn. Skyggegenerne påvirker i begrænset omfang naboens primære opholdsareal på den hævede terrasse mod øst.

 

 

Naboejendommen mod øst har i forbindelse med høringen fremsendt en indsigelse mod projektet. Naboen vurderer, at skyggepåvirkningerne på deres terrasse i sommerhalvåret vil være til gene. Naboen foreslår, at bygningen placeres tættere på vejen, samt at bygningens dybde reduceres.

 

Ved hovedparten af ejendommene på den samme side af Sorøvej som det ansøgte projekt, er den primære bebyggelse placeret i samme afstand fra vejskel, hvilket giver et udtryk af, at bygningerne er placeret i samme afstand til vejarealet. Et gadebillede, som forvaltningen tilstræber at bevare.

 

Afskærmningen af adgangstrappen til 1. sal er placeret i den samme afstand til vejarealet, hvilket bevirker, at bygningens gavl er tilbagetrukket med 1,5 m fra den linje, som øvrige facader er i placeret i.

 

Forvaltningen vurderer, at skyggepåvirkningen på naboejendommen kan reduceres, og afstanden til vejarealet kan gøres endnu bedre, hvis adgangstrappen projekteres inde i selve bygningen, og bygningen placeres tættere på vejskel. Dette medfører dog et lidt mindre boligareal, svarende til en samlet reduktion på ca. 28 m2, men vil til gengæld reducere skyggegenerne på naboejendommens opholds- og friarealer, samt sikre en endnu bedre facadeflugt. Den enkelte bolig bliver herefter ca. 95 og 107 m2., hvilket vurderes at være tidssvarende.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at projektet kan godkendes med en tilpasning, så adgangstrappen til 1. sal projekteres inde i bygningen og bygningen flyttes frem til den afstand, som øvrige bygninger har til vejearealet. Derved tilpasses facadeflugten naboejendommene, og skyggegenerne på naboejendommen reduceres.

Beslutning

Projektet kan godkendes med en tilpasning, hvor adgangstrappen til 1. sal projekteres inde i bygningen eller bag ved bygningen, og bygningen flyttes frem til den afstand, som øvrige bygninger har til vejarealet. Derved tilpasses facadeflugten naboejendommene, og skyggegenerne på naboejendommen reduceres.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.00-P19-70-08 Sagsbehandler: Thomas G. Frydensbjerg  

Gebyropkrævning for byggesagsbehandling af midlertidige arrangementer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

  X                                 

X

 Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har ikke tidligere opkrævet byggesagsgebyr i forbindelse med sagsbehandlingen af midlertidige konstruktioner og arrangementer som byfester, cirkusforestillinger, festival- og campingpladser.

 

Reglerne er nu ændret i forbindelse med Bygningsreglement 2018 (BR18), således at sagsbehandlingen kræver en byggetilladelse og derfor er omfattet af bestemmelser om byggesagsgebyr.

 

Forvaltningen anbefaler at ændre Herning Kommunes gebyrinstruks for byggesagsbehandling, således at sagsbehandlingen af midlertidige konstruktioner og arrangementer som byfester, cirkusforestillinger, festival- og campingpladser friholdes for byggesagsgebyr.

Sagsfremstilling

I henhold til Herning Kommunes gebyrinstruks for byggesagsbehandling opkræves der gebyr efter medgået tid for sagsbehandlingen i forbindelse med en byggetilladelse.

 

Forvaltningen har ikke tidligere opkrævet gebyr i forbindelse sagsbehandlingen af midlertidige konstruktioner og arrangementer som byfester, cirkusforestillinger, festival- og campingpladser, da sagsbehandlingen efter de tidligere bygningsreglementer alene krævede en kommunal godkendelse/tilladelse og ikke en egentlig byggetilladelse.

 

Med indførelsen af BR18 er bestemmelserne ændret, således at sagsbehandlingen af midlertidige konstruktioner og arrangementer som byfester, cirkusforestillinger, festival- og campingpladser, kræver en byggetilladelse.

 

Derved vil sagsbehandlingen være omfattet af gebyrinstruksen for byggesagsbehandling.

 

De fleste midlertidige arrangementer som byfester, festival- og campingpladser drives af frivillige private personer, som bruger deres fritid på at planlægge og stå for sådanne arrangementer. Et byggesagsgebyr for 3-5 timers sagsbehandling, kan påvirke de mindre arrangementers overskud, og dermed motivationen i eksempelvis en borgerforening.

 

Forvaltningen anbefaler, at gebyrinstruks for byggesagsbehandling ændres, således at midlertidige konstruktioner og arrangementer som byfester, cirkusforestillinger, festival- og campingpladser friholdes for byggesagsgebyr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at gebyrinstruks for byggesagsbehandling ændres, således at midlertidige konstruktioner og arrangementer som byfester, cirkusforestillinger, festival- og campingpladser friholdes for byggesagsgebyr

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-17 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser