Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 29. april 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.32.10-P19-3-13 Sagsbehandler: Peter Dalsgaard  

Årsrapport 2012, Teknik og Miljø - Drift

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
x
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

DRIFT i Teknik og Miljø udarbejder hvert år en årsrapport. Det økonomiske regnskab aflægges efter principperne i Årsregnskabsloven, miljøregnskabet efter miljøledelsessystemet ISO 140001 og den sociale ansvarlighed ud fra det Sociale Indeks. Det økonomiske regnskab indgår som en del af Herning Kommunes samlede regnskab.
 
Forvaltningen anbefaler, at årsrapporten godkendes.

Sagsfremstilling

Regnskabet er udarbejdet efter principperne i årsregnskabsloven, og viser en omsætning på 94 mio. kr. og et driftsresultat på 5,3 mio. kr.

 

Opgøres resultatet i henhold til regelsættet for kommunernes regnskabsaflæggelse udgør nettoindtægten 5,218  mio. kr. Der var budgetteret med en nettoindtægt på 1,890 mio. kr. Den yderligere merindtægt på 3,3 mio kr. indgår i kommunens samlede regnskab og overførselssag. 

 

Differencen mellem kommunens regnskabsaflæggelse og Drifts overskud skyldes, at der i kommunens regnskabsaflæggelse er kalkuleret med et budgetoverskud på 1,890 mio. kr., samt at der i årsrapporten er indregnet afskrivninger på bygninger og materiel samt differencer i lagerbeholdningerne.

 

Vintersituationen i december 2012 har været omfattende, ligeledes har der været ekstra arbejder i forbindelse med Giro d´Italia, som har haft en positiv indflydelse på omsætningen. Endvidere er sygefraværet faldet, dette har givet en bedre udnyttelse af personale ressourcerne.


Miljøindsats

 

DRIFT er miljøcertificeret efter ISO 14.001:2004. I opbygningen af miljøcertificerings-

systemet er arbejdsmiljøet også indbygget, men ikke certificeret. I praksis betyder det, at der på begge områder vedvarende skal ske forbedringstiltag.

Hos DRIFT betyder det, at det sikres, at lovgivning og myndighedskrav på både miljø- og arbejdsmiljøområdet overvåges og overholdes.  

 

 

 

I 2012 har DRIFT foretaget følgende miljø- og arbejdsmiljø initiativer:

 

 • 7 robot-græsklippere har klippet græs i parker og grønne områder. Det generelle indtryk er, at robotterne er driftssikre, leverer en rigtig god klippekvalitet og desuden er de støjsvage. Miljømæssigt betyder det, at der spares transport både i tid og afstand og samtidig sker der en mindre udledning af drivmiddelgasser lokalt.

 

 • I Birk-området er der indkøbt mere hensigtsmæssigt græsklipningsudstyr, som klipper, hvad der tidligere skulle 3 forskellige maskiner til at klare. Det betyder både mindre tid og kørsel på vejene.

 

 • Yderligere indkøb af batteridrevet udstyr på småmaskine området. Én stanghækklipper, én teleskopstangsav og yderligere 4 hækklippere. Dette betyder ingen udledning af drivmiddelgasser lokalt, ingen risiko for benzinspild på jorden og en langt mere arbejdsmiljøvenlig belastning. Det batteridrevne udstyr er lettere, hvilket mindsker belastningen af led, arme og skuldre.

 

 • Hold Herning by Ren 12 har været afholdt op til Giro d´Italia-starten. Resultatet var, at ca. 50 borgere og frivillige indsamlede i alt 180 kg henkastet affald. I samarbejde med Herning Cityforening blev gågaden spulet og rengjort. Samtidig blev Herning Centrum gået efter i forhold til at få indsamlet herreløse cykler.

 

 • Energirapporternes anbefalinger omkring energibesparende tiltag på bygninger m.v. følges, hvor det er hensigtsmæssigt i forhold til omfang, effekt og økonomi. I 2012 er tørrerummet på Hammershusvej efterisoleret og varmeforsyningen er konverteret til fjernvarme. Endvidere er administrationsbygningens vestside efterisoleret, og der er opsat ny facadebeklæding herunder 6 nye lavenergivinduer.

 

 • Reduktion af papirforbrug ved overgang til elektronisk timeseddelregistrering. Overgangen har kun været teknisk muligt på Vej/Parkområdet og er løbende implementeret på området gennem året. Der er sparet 55 kg papir.

 

 • Siden 2008 er antallet af kemikalieprodukter reduceret fra 467 til 180 produkter. Produkter indeholdende flour og PFOS-midler er udfaset. Produkter indeholdende nafta/råolie er reduceret fra 84 til 29.

 

Social ansvarlighed

 

Hvert år måles Det Sociale Indeks. I efteråret 2012 blev indekset målt til 78,1. Resultatet er en stigning på 3,2 point i forhold til 2011. En score på 60 og derover indikerer, at DRIFT er en ”social ansvarlig virksomhed”. 2012-scoren er den bedste i de 12 år, hvor målingen har været foretaget.
 
Det sociale ansvar udvises bl.a. også ved et samarbejde med Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse (CEB), Jobcentret, Knudmoseskolen og Projektenheden under Herning Kommune. I 2012 er 14 borgere henvist til DRIFT fra disse steder, fordi de har vist interesse for ”praktik” med udendørs arbejde. Borgerne får på den måde en jobrelevant afprøvning af deres kompetencer.
 
I 2012 blev der foretaget en kulturmåling i DRIFT, hvilket er en mere omfattende måling end blot Det Sociale Indeks. Resultatet viser høj score på de ”bløde parametre” som fx forholdet til ledelsen, oplevelsen af ens team, samt hvordan man som individ har det generelt. Der er således høj trivsel på arbejdspladsen i DRIFT.  

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Årsrapport 2012 for DRIFT godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.00-P19-3-11 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til forlængelsen af Vesterholmvej

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Niels Frede Madsen

Sagsresume

Frigivelse af anlægsbevilling på 20,298 mio. kr. til Vesterholmvejs forlængelse frem til det nye regionshospital i Gødstrup.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 20.298.000 kr. i 2013 til Vesterholmvejs forlængelse.

Sagsfremstilling

Med henblik på at skabe vejadgang direkte mellem Herning og det nye regionshospital i Gødstrup anlægges en forlængelse af Vesterholmvej med mulighed for tilslutning til en ny vestlig omfartsvej omkring Herning.

Økonomi

På investeringsoversigten for budget 2012, 2013, 2014 og 2015 er der på serviceområde 09 Trafik, stednr. 222037 afsat henholdsvis 19 mio. kr., 20,298 mio. kr., 33,826 mio. kr. og 2 mio. kr. 

 

Der anmodes om frigivelse af anlægsbevilling på 20,298 mio. kr. til følgende arbejder i 2013:

 • Anlæg af 3 bygværker/broer

 • Færdigprojektering af vejen

 • Anlæg af vejen

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 20.298.000 kr. i 2013 til
Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 222037 – Vesterholmvejs forlængelse,

 

at udgiften på 20.298.000 kr. finansieres af det under samme serviceområde og sted nr. i 2013 til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-1-13 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til cykelsti ved Frølundvej og fodgængerovergang i Aulum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Niels Frede Madsen

Sagsresume

Frigivelse af anlægsbevilling på 650.000 kr. til anlæg af cykelsti langs Frølundvej i Hammerum og markeret fodgængerovergang i krydset Skolegade/Østergade i Aulum.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 650.000 kr. i 2013 til anlæg af cykelsti langs Frølundvej i Hammerum og markeret fodgængerovergang i krydset Skolegade/Østergade i Aulum.

Sagsfremstilling

Der etableres en 350 meter lang cykelsti langs Frølundvej mellem sportspladsen og Nørgård Fritidsgård med henblik på at øge trafiksikkerheden for de bløde trafikanter, der færdes på vejstrækningen. Cykelstien er markeret med rødt på kortet herunder.

 

[image]

 

Desuden etableres der en forgængerovergang i Aulum for at skabe en trafiksikker overgang på Skolegade fra vestsiden og over til de skoler og institutioner, der ligger på østsiden af Skolegade.

Økonomi

Udgiften til de 2 projekter er anslået til 650.000 kr.

 

Der er på investeringsoversigten i 2013 afsat et rådighedsbeløb på 650.000 kr. til projekterne.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 650.000 kr. i 2013 til
Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 222061 – Cykling som dagligt transportmiddel,

 

at udgiften på 650.000 kr. finansieres af det under samme serviceområde og
sted nr. i 2013 til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Der vil blive taget stilling til endelig placering af fodgængerovergang i Skolegade ved Østergade i Aulum på udvalgets møde i maj.

 

Sagsnr.: 05.01.00-P20-16-13 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Herning Cykler - godkendelse af projektansøgning for fase 3

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Herning Kommune har via Klimaplanen en målsætning om at fremme cyklismen i hele kommunen.

 

I to omgange har kommunen fået tilsagn om støtte til cykelrelaterede projekter fra Trafikministeriets Cykelpulje i hhv. fase 1 og fase 2. Puljen støtter med 40 % af udgifterne.

 

I fase 1 er der bevilget samlet anlægsudgifter for 10 mio. kr. og i fase 2 er der bevilget samlet anlægsudgifter for 12,5 mio. kr.

 

I fase 3 ansøger vi om støtte til en række projekter der skal understøtte de igangværende tiltag og give bedre forhold for cyklister. Der ansøges om samlet 10 mio. kr. for 2014 og 2015, hvoraf puljemidler vil udgøre 4 mio. kr.

 

Det anbefales, at projektansøgningen godkendes.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har via Klimaplanen en målsætning om at flytte mindst 5 % daglige bilture til cykler og/eller kollektiv trafik.

 

Kommunen arbejder hen imod dette mål ved hjælp af en lang række tiltag under det samlede navn "Herning Cykler".

 

Ansøgningen til fase 3 indeholder følgende elementer:

 

 • Anlæg

- Supercykelrute fra Tjørring via Fuglsang Sø til Herning C
- Anlæg af cykelfaciliteter ved 4 pendlerpladser rundt om Herning
- Ny sti mellem Lundhuse og pendlerplads samt videre til Herning C
- 2-1 vej på Velhustedvej
- Cykelsti mellem Skibbild og det nye Regionshospital i Gødstrup (DNV)

 

 • Information og Event

- Bager-kampagne bredt ud i lokalsamfundene/boligforeninger (kampagne for

 korte cykelture)

- Initiativer for 50+ gruppen

- Kampagne for indvandrerkvinder

- Lokalkampagne i forbindelse med ”Vi cykler til arbejde” og ”Alle Børn Cykler”

- Generel synlighed/kampagner af projektet

 

 • Udvikling og Innovation

- Aulum som cykel-laboratorium
- Koncept for Bike-Park-Ride ved pendlerpladser rundt om Herning

 

 •  Evaluering

- Opdatering af Cykelregnskab

 

Projekterne er planlagt at skulle køre i 2014 og 2015.

 

Grundet den korte ansøgningsfrist fra puljen blev åbnet, blev der den 8. april 2013 rundsendt en elektronisk høring til udvalget, inden ansøgningen blev indsendt den 11. april 2013.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at vedlagte ansøgning til Cykelpuljen godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om fremsendelse af ansøgning til cykelpulje.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.00-P05-9-12 Sagsbehandler: Henrik Steffensen Bach  

Åbrinken, Sørvad - dispensation fra lokalplan nr. 53, ændring i udstykningsplan

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 
Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Kommunen skal udstykke og byggemodne ca. 6 grunde i Sørvad.
Området der skal udstykkes er omfattet af lokaplan nr. 53, Boligområde ved Åbrinken, Sørvad. Lokalplanen er fra 1987, og lokalplanen foreskriver en endelig udstykningsplan.
 
Siden lokalplanens vedtagelse er der et generelt krav om at der i fremtidige udstykninger tages hensyn til håndtering  af eventuelle klimabetingede regnhændelser.

 

I forbindelse med dispensationen ændres grundene i forhold til det beskrevne i lokalkplanen. Der er derfor et ønske om at grundstørrelser fastlægges, og der fastsættes bebyggelses-% for at lette byggesagsbehandlingen, og for at give grundkøbere et bedre grundlag for beslutning om byggeri.
 
I den anledning er der ønske om dispensation til lokalplanens "§ 4: Udstykning", "§ 5: Vej- og stiforhold" og " § 8: Ubebyggede arealer", idet formåls- og anvendelsesbestemmelserne, beskrevet i lokalplanens §§ 1 og 3 overholdes.
 
Forvaltningen anbefaler, at der meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser om udstykning, vej- og stiforhold og ubebyggede arealer - se bilag.

Sagsfremstilling

Dispensationsansøgningen vedrører udstykning, vejudlæg og ubebyggede arealer, samt øget bebyggelsesprocent.
Forestående er udstykning af de første ca. 6 grunde i område I, etape 2.
 
Etape I er tidligere udstykket.
 
Sikring mod ekstremregnhændelser
Arealet er skrånende mod øst og nord, stedvist stejlt, med en samlet terrænforskel på ca. 13 meter. Det kan få fatale konsekvenser for eventuel klimabetingede ekstremregnhændelser, hvis der ikke i udstykningsplanen tages særlige hensyn til områdets topografi.
 
Lokalplanen for området foreskriver, at udstykning skal ske i henhold til lokalplanens kortbilag, herunder placering af veje, stier og ubebyggede arealer.
Der søges dispensation herfra, da nye udstykninger skal 'klimasikre', primært mod oversvømmelseshændelser ved ekstremregn, således at oversvømmelse af beboelsesejendommen i videst muligt omfang undgås.
 
Dette vurderes muligt ved 5 indbyrdes uafhængige tiltag - se bilag. 

 1. I udstykningen tages der hensyn til at 1. etape af område I ikke oversvømmes, ved at placere og indrette en intern vej umiddelbart nord for det eksisterende læbælte, der adskiller etape I og II.

 2. Tværs gennem arealet er der tidligere placeret en spildevandsledning. Udstykningen kan tilpasses hertil, idet traceet udlægges til sti eller vej, og således at det gennem sin indretning ligeledes kan tjene til afledning af overfladevand, i det omfang der ikke er kapacitet i regnvandssystemet.

 3. I lokalplanområdets nordøstlige afgrænsning mod det åbne land etableres et grønt opholds- og beplantningsbælte på 5-10 meters bredde, der ligeledes indrettes, så det kan håndtere eventuel overfladevand.

 4. Interne veje (boligvejene) indrettes så der på vejarealet etableres kapacitet. Dette kan ske, hvis der gives mulighed for at det udlagte vejareal kan øges fra 8 op til i alt 1 meter.

 5. Der i områdets østlige del mod Vegen Å indrettes et mindre fællesareal for udstykningen, der via sin indretning ligeledes kan tjene til håndtering af overfladevand.

 
De interne veje og stier vil i anledning af klimatiltagene skulle orienteres anderledes, og de vil i videst muligt omfang følge terrænkoterne, bortset fra de under tiltag 1 og 2 beskrevne, der forløber på tværs af terrænkoterne.
 
Udstykning.
Med baggrund i at udstykningens struktur ændres, at vejudlæggene øges, at der i områdets nordøstlige afgrænsning etableres et opholds- og beplantningsareal, og da der indrettes et mindre fællesareal i udstykningens østlige del, kan de i lokalplanen beskrevne "torve" udgå, da der er sikret de fornødne muligheder og plads til ophold og leg.
 
Der er i lokalplanen ikke fastsat grundstørrelser ved udstykning, idet der alene er henvist til lokalplanens kortbilag. Det findes derfor formålstjenligt at fastsætte grundstørrelser således: I områder med åben-lav bebyggelse må ingen grund udstykkes mindre end 700 m2. I områder med tæt-lav bebyggelse må ingen grund udstykkes mindre end 300 m2.
 
Bebyggelse.
Der med den igangværende dispensationsansøgning samlet for område I, etape 2 søges dispensation til at bebyggelsesprocenten hæves fra 25 % til 30 % for åbne-lav bebyggelse og til 40 % for tæt-lav bebyggelse. Dette er en tilpasning til de gældende regler for byggeri.
 
Øvrige forhold.
I tilknytning til udstykningen behandles der andet sted på dagsordenen 'Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 22 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020', da området jfr. udført jordbundsundersøgelse ikke er egnet til nedsivning af overfladevand.
 
Det er forvaltningens vurdering, at der, med dispensation til de beskrevne tiltag, vil være taget de fornødne hensyn til eventuelle klimabetingede nedbørshændelser. Således vil der være det fornødne grundlag for udstykning af området indenfor lokalplanens formåls- og anvendelsesbestemmelser, og som indarbejder de nyeste erfaringer for håndtering af disse eventuelle klimabetingede hændelser.

 

Med dispensation / fastlæggelse af grundstørrelser og bebyggelsesprocent vil byggesagsbehandlingen endvidere kunne lettes.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles dispensation til lokalplan nr. 53, Boligområde ved Åbrinken, Sørvad, § 4,1 til ændring af udstykningsplanen for område I, etape 2, i princippet som angivet på  bilag, idet

 

-
grundstørrelsen for tæt-lav bebyggelse fastsættes til min. 300 m2
-
grundstørrelsen for åben-lav bebyggelse fastsættes til min. 700 m2
-
der i områdets østlige del kan etableres et grønt fællesareal
-
der i områdets nordlige afgrænsning kan etableres et fælles opholds-
og beplantningsbælte på 5-10 meter
-
vejene placeres så de i videst muligt omfang kan fungere som "vandveje" i ekstremregnsituationer
-
der meddeles dispensation til lokalplan nr. 53, Boligområde ved Åbrinken,
Sørvad, § 5.5 til at bredden af de interne veje kan øges op til i alt 11 meter
for område I, etape 2
-
der meddeles dispensation til lokalplan nr. 53, Boligområde ved Åbrinken,
Sørvad, § 8.1 til at bestemmelse om torve udgår for område I, etape 2
-
der meddeles dispensation til lokalplan nr. 53, Boligområde ved Åbrinken,
Sørvad, § 6.2 til at bebyggelsesprocenten fastsættes til 30 for åben-lav byggeri
og 40 for tæt-lav byggeri i område I, etape 2.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1622-07 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Revision af Herning Kommunes naturpolitik

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Naturpolitikken er under revision. Efter temadrøftelsen på Teknik- og Miljøudvalgsmødet 5. november 2012, pkt. 201, har forvaltningen arbejdet videre med målene. Det har givet anledning til en række ændringer. Naturpolitikken er gjort mere handlingsorienteret med fokus på de elementer, som kommunen selv har indflydelse på. Samarbejde med lodsejere og frivillighed er vigtige nøgleord.

 

Forvaltningen anbefaler, at udkast til revideret naturpolitik godkendes og sendes i intern høring i de øvrige fagudvalg samt offentlig høring frem til 29. juli 2013.

Sagsfremstilling

På Grønt Råds møde den 22. november 2012 er Naturpolitikken ligeledes blevet drøftet. Medlemmerne udtrykte tilfredshed med de foreslåede ændringer til politikken.

 

For at sikre en tværfaglig forankring er et tekstudkast til Naturpolitikken drøftet i Direktionen den 31. januar 2013. Udkastet blev generelt positivt modtaget. Efterdrøftelsen i Direktionen er Sundhedsfremmeafdelingen, Planafdelingen og Kultur- og Fritid blevet bedt om at komme med indput til naturpolitikken. Deres indput er indarbejdet i det vedhæftede udkast.

 

De store ændringer i forhold til den oprindelige naturpolitik skitseres her: De to oprindelige mål om sammenhængende natur og ansvarsarter skrives sammen til et mål om biodiversitet. Det oprindelige mål om friluftsliv og kulturmiljøer foreslås splittet op i to nye mål, nemlig friluftsliv og kulturarv. Endelig foreslås et nyt mål om formidling tilføjet, mens målet om Skjern Å Nationalpark glider ud. Således kommer naturpolitikken til fortsat at rumme 10 mål.

 

Som følge af de nye mål for naturpolitikken forslås det, at der inden næste revision af naturpolitikken udarbejdes en Friluftslivstrategi for Herning Kommune, et biodiversitetskort, som viser, hvor i kommunen den største biodiversitet findes, en plan for placering af bynær skov i kommunen, samt en Vandløbsplan med en prioritering af særlige vandløbsindsatser og projekter. Denne vandløbsplan vil indeholde en prioritering af projekter, der sikrer størst mulig synergi med vandhandleplanen, Natura 2000 planerne og med de øvrige aktiviteter indenfor naturforvaltning og -formidling.

 

Ansvarsarterne er vigtige elementer i mange af de 10 mål i naturpolitikken. Derfor bliver de beskrevet i et særskilt afsnit, og ikke som et egentligt mål. Det er også ansvarsarterne som vil blive brugt til at illustrere politikken. Herunder ses et par eksempler:

[image]

Akvareller af Jens Overgaard Christensen. Øverst til venstre: Mariehøneedderkop. Øverst til højre: Hjejle. Nederst til venstre: Klokke-ensian. Nederst til højre: Laks.

 

Naturpolitikken forventes sendt i offentlig høring fra 1. maj til 29. juli 2013. Høringen vil blive gennemført som en klassisk høring, hvor lodsejere og interesseorganisationer kan komme med input og kommentarer via hjemmesiden. Samtidig sendes udkast til naturpolitik i intern høring i de øvrige fagudvalg. Der er ikke planlagt borgermøder, da erfaring fra tidligere borgermøder om naturpolitikken har vist, at interessen er ganske lille. Efter endt høring vil politikken blive fremlagt til godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget og Byrådet.

 

Naturpolitikken vil blive gennemgået på mødet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udkast til naturpolitik godkendes og sendes i intern og offentlig høring frem til 29. juli 2013.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-560-06 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering: Møde i Grønt Råd

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Grønt Råd har afholdt møde den 7. marts 2013.

 

Forvaltningen anbefaler, at referatet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Følgende punkter blev drøftet:

 

 • Planlagte større aktiviteter i Natur og Grønne Områder i 2013 blev gennemgået

 • Der blev givet en status på arbejdet med Naturpolitikken

 • Årsrapporterne over kommunens indsats på natur- og parkområdet i 2012 blev præsenteret

 • Der blev givet en status på det nye sejladsregulativ for Skjern Å.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.11-K08-5-12 Sagsbehandler: Winnie Liza Post  

Orientering: Resultater efter opmåling i Sunds Nørreå

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Efter Teknik - og Miljøudvalgets behandling af pkt. 31 på mødet den den 18. februar 2013 under pkt. 31 er der lavet en opmåling af Sunds Nørreå til afklaring af de regulativmæssige forhold på hele vandløbets 10,8 km meter lange udstrækning.

 

Opmålingen viser, at størstedelen af vandløbet opfylder regulativet. På enkelte strækninger medfører sandaflejeringer, at bunden ligger over den regulativmæssige bund. Dette sand fjernes.

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Resultatet viser et vandløb, der opfører sig som et naturligt vandløb med varierende fysiske forhold og som generelt opfylder de regulativmæssige forhold.

 

Der er lokaliseret 5 steder, hvor opmålingen viser aflejringer af sand. Samlet set er det en strækning på ca 900 meter.

 

Der vil sammen med lodsejerlauget blive kigget på disse strækninger.

En del af løsningen vil sandsynligvis blive placering af et sandfang.

 

Opmålingen viser derudover, at vandløbet mange steder ligger væsentligt under den regulativmæssige bund.

 

I de kommende Vandplaner er der udpeget en indsats med fjernelse af faunaspærrin-

gen ved Nybro. Når projektet ved Nybro er gennemført, vil der være fri opgang af fisk fra Storå til Sunds Nørreå.

Økonomi

Opmålingen har kostet 66.642 kr. plus moms.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Per Sørensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-382-10 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Ansøgning om etablering af klimatilpasningsprojekter i 2013 og 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Anders Debel og Niels Frede Kargaard Madsen

Sagsresume

Herning Vand og Herning Kommune har i fællesskab lavet ansøgninger til 3 klimatilpasningsprojekter, som er sendt til Forsyningssekretariatet inden frist for ansøgninger til projekter fra 2013 udløb den 15. marts 2013. Ansøgningerne skal gøre det muligt at sikre Herning Vands medfinansiering af projekterne. Der er fremsendt yderligere 3 klimatilpasningsprojekter, der kan udføres fra 2014 inden fristen for projekter i 2014 udløb den 15. april 2013.

 

Ansøgningen for 2013 er fulgt af en administrativ underskrevet kontrakt mellem Herning Vand og Herning Kommune, som dog er med forbehold for byrådets godkendelse.
Vedrørende 2014 vil der senere blive fremsendt et kontraktudkast.


Ansøgningerne er i overensstemmelse med budgetforliget for 2013. Af forligsteksten fremgår det, at Herning Kommune i 2013 skal udarbejde en handlingsplan for kommunens klimatilpasningsstrategi og den skal indeholde konkrete klimatilpasningsprojekter, der blandt andet skal omfatte tilbageholdelse af regnvand ved store regnskyl. Investeringen forudsættes gennemført iht. årets økonomiaftale mellem regeringen og KL via Herning Vand.


Forvaltningen anbefaler, at der indgås aftale med Herning Vand om medfinansering af klimatilpasningsprojekter udført fra 2013 svarende til 7.980.000 kr.

Sagsfremstilling

Der er vedtaget ny lovgivning, som giver spildevandsselskaberne mulighed for at medfinansiere kommunale og private klimatilpasningsprojekter, som selskaberne efter hidtil gældende regler ikke ville kunne finansiere over spildevandstaksterne. Det følger af reglerne, at spildevandsselskaberne ikke vil kunne påtage sig en større risiko end, hvad det ville have kostet, hvis selskaberne havde valgt at foretage investeringer i klimatilpasning af deres egne anlæg på sædvanlig vis.


Det er et krav, at projektet har til (del)formål at håndtere tag- og overfladevand.
 
Lovgivningen giver spildevandsselskaberne en unik mulighed for at bidrage med knowhow og ressourcer til at sikre løsninger på de ændrede nedbørsmønstre, som klimaændringerne medfører.
 
Herning Vand og Herning Kommune har derfor lavet 3 forslag til klimatilpasningsprojekter:
KLIT 1: Hammerum Å/Kløvervej
KLIT 2: Knudmosen/Miljøvej
KLIT 3: Lillelund Engpark
 
De tre projekter skal fungere som både vandmagasin og natur-område og derved også opfylde rekreative behov for kommunens borgere. Herningsholm Å løber øst, nord og vest for Herning By og modtager her store mængder overfladevand fra både Herning og omegnsbyerne og fra et stort landbrugsopland. Kommunen har siden 2010 haft en vandstandsmåler stående i Herningsholm Å ved Silkeborgvej i den sydlige del af byen. Denne måler viser, at vandstanden i vandløbet ofte stiger dramatisk ved større nedbørs-mængder, og da vandstanden ikke altid er faldet igen før den næste byge, er der ved flere lejligheder opstået problemer for de nedstrøms liggende arealer, golfbane og kolonihaver, der er blevet oversvømmet.

 

De seneste års erfaringer med oversvømmelser i Herning indikerer, at der skal gennemføres konkrete tiltag i området. Den igangværende risikokortlægning ser ud til at bekræfte dette.

 

Formålet med projekterne er at forsinke tilledningen af overfaldevand fra oplandet for at sikre større kapacitet i Herningsholm Å. Ved at forsinke tilledningen af overfladevand minimeres risikoen for, at vandløbet går over sine breder og oversvømmer dele af Herning, og landbrugsarealer nedstrøms Herning by. Der er desuden problemer med udløbet fra Herning Centralrenseanlæg, der flere gange har haft svært ved at udlede renset spildevand på grund af for høj vandstand i Herningsholm Å.
 
I den forhenværende Vandplan for Nissum Fjord, var Herningsholm Å omkring Silkeborgvej udpeget til ændret vedligeholdelse på grund af manglende målopfyldelse - et mål som udførelsen af KLIT 1 og 2 kan være med til at nå, hvis denne strækning bliver udpeget i den nye vandplan.


Projekterne er dimensioneret, så de vil kunne modstå et regnskylsscenarium svarende til 20-årsregn. Det er således dette serviceniveau, der er fastsat for projektet.
 
Den 15. april 2013 var der endnu en frist, hvor Herning Vand har indsendt forslag om klimatilpasningsprojekter fra 2014. Der er her peget på 3 projekter, KLIT 4 (Herningsholm Å/Gullestrup), KLIT 5 (Hammerum Å/Birk Centerpark) og KLIT 6 (Herningsholm Å/Helstrup). Disse projekter behandles ikke i nærværende sag.
 
Der fremsendes senere en særskilt sag om økonomi, forventet effekt m.v. af de tre projekter fra 2013 og de tre projekter fra 2014. Eventuelle væsentlige afvigelser i forhold til ansøgningerne i nærværende sag - eller hvis der sker bortfald af ét eller flere projekter - vil fremgå af sagen.

Økonomi

§ 2 stk. 1 i lånebekendtgørelsen oplister kommunernes automatiske låneadgang. I dette afsnit er der tilføjet et nyt stk. 19 , hvori det fremgår, at udgifter til håndtering af tag- og overfladevand, som et vandselskab jf. § 2, stk. 1 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, yder bidrag til i forbindelse med medfinansiering af kommunale anlæg efter regler fastsat i medfør af § 1, stk. 5 i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv.. Til de konkrete projekter vil der være låneadgang.
 
Herning Kommune kan således vælge at kontant- eller lånefinansiere anlægsomkostningerne. Anlægsomkostninger inklusive kapitalomkostninger beløber sig til 985.000 kr.
(KLIT 1), 3.190.000 kr. (KLIT 2) og 3.805.000 kr. (KLIT 3). Det samlede beløb er 7.980.000 kr. for projekter ansøgt i 2013.


Der gøres opmærksom på, at data er ved at blive kvalificeret, og at der kan ske ændringer.  
 
I 2013 og 2014, skal Herning Vand A/S dække alle omkostninger i de pågældende projekter. Fra 1. januar 2015 skal projektejer – dvs. Herning Kommune - betale 25% af nye investeringsomkostningerne.


Betaling for investeringsomkostninger skal ske ved en betaling over en periode op til 25 år.


Optages der lån, skal perioden svare til afdragsperioden for dette lån. Forvaltningen anbefaler, at udgifterne lånefinansieres, og at afviklingen af lånet sker over 10 år. Når lånet optages skal udgifter til afdrag og renter fuldt ud betales af Herning Vand A/S.
 
På baggrund af en indhentet låneindikation via KommuneKredit den 15. april, vil der kunne optages et 10 årigt annuitetslån med en fast årlig rente på 1,54 % p.a. og en årlig ydelse på 866.954 kr. Hovedstolen er 7.980.000 kr. Den endelige ydelse vil afhænge af lånevilkårene på tidspunktet for hjemtagelse af lånet.
 
Den årlige ydelse vil kunne opkræves fuldt ud hos Herning Vand A/S.
 
Det indstilles, at der fremsendes en særskilt sag når kvalificeringen af data vedrørende projekter i 2013 er tilendebragt, hvori der meddeles de nødvendige tillægsbevillinger til anlægsprojektet og at finansieringen tilvejebringes via låneoptagelse, med henvisning til at udgifterne i 2013 og 2014 kan lånefinansieres, og at afdrag og renter efterfølgende kan opkræves hos Herning Vand A/S. Rådighedsbeløbene vil blive fordelt på 2013 og 2104 vedrørende projekter igangsat i 2013.

 
Vedrørende låneoptagelsen for investeringen i 2013 vil der blive fremsendt særskilt sag i forbindelse med låneoptagelsen.

 

Konsekvenser for takster i Herning Vand A/S

På baggrund af oplysninger fra Herning Vand A/S om en forventet spildevandsmængde på 4,1 mio. m3 i 2013 kan den forventede takststigning som følge af Herning Vands medfinansiering beregnes til 26 øre inkl. moms. Det vil for en gennemsnitsfamilie med et årligt vandforbrug på 170 m3 betyde en udgift til klimatilpasning på 45 kr. inkl. moms. For en enlig med et årligt vandforbrug på 50 m3 vil det tilsvarende beløb være 13 kr. inkl. moms.
 
De tre klimatilpasningsprojekter, der kan gennemføres fra 2013, ville, hvis den samme mængde regnvand skulle tilbageholdes ved traditionelle foranstaltninger have kostet 39,4 mio. kr. mere opgjort som nutidsværdi i anlæggenes forventede levetid.
 
Forvaltningen har ved at fremsende ansøgninger til Forsyningssekretariatet på de i alt seks klimatilpasningsprojekter i 2013 og 2014 sikret, at byrådet står frit i forhold til hvor og hvordan det vil udmønte sin beslutning fra budgetforliget om ”…at gøre noget konkret for at forebygge oversvømmelser som følge af klimaforandringerne”. Dels inden for de områder, der er udpeget i kommuneplanen, dels i et par andre områder, der vurderes at være velegnede til formålet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der indgås aftale om klimatilpasningsprojekter 2013 mellem Herning Kommune som projektejer og spildevandsselskabet Herning Vand om medfinansiering af klimatilpasningsprojekter fra 2013 svarende til 7.980.000 kr.,

 

at der fremsendes en særskilt sag, når kvalificeringen af data vedrørende projekterne i 2013 er tilendebragt, hvori der meddeles de nødvendige tillægsbevillinger til anlægsprojektet, og at finansieringen tilvejebringes via låneoptagelse, med henvisning til at udgifterne i 2013 og 2014 kan lånefinansieres, og at afdrag og renter efterfølgende kan opkræves hos Herning Vand A/S. Rådighedsbeløbene vil blive fordelt på 2013 og 2104 vedrørende projekter igangsat i 2013.

 

at der hjemtages et 10 årigt fastforrentet annuitetslån med en hovedstol svarende til de låneberettigede afholdte udgifter i 2013 og 2014, og at udgifterne til afdrag og renter i afviklingsperioden bliver opkrævet hos Herning Vand A/S. Der vil blive fremsendt en særskilt sag herom, når lånet skal hjemtages, og de endelige vilkår er klarlagt.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Udvalget ønsker undersøgt, om den nye vandsektorlov giver mulighed for at Herning Vand kan finansiere separeringsprojekter på lodsejers grund som klimatilpasningsprojekter.

 

Tommy Tønning deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-G01-215-11 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Brugerundersøgelse af vandløbsvedligeholdelsen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 24. september 2012, pkt. 185, bedt forvaltningen om at udarbejde et forslag til en brugerundersøgelse af vandløbsvedligeholdelsen i Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslaget til brugerundersøgelsen godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen vil i løbet af maj 2013 gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse af vedligeholdelsen af offentlige vandløb i Herning Kommune.

Brugertilfredshedsundersøgelsen skal medvirke til at vurdere, om kommunen lever op til forvaltningens virksomhedsgrundlag og kvalitetsmål for vandløbsvedligeholdelsen. Undersøgelsens resultater skal kunne bruges til at fastsætte fremtidige handlinger, der styrker brugertilfredsheden og opfyldelsen af kvalitetsmålene.
 
Dataindsamlingen vil ske via elektroniske spørgeskemaer til repræsentanter fra de 8 oplande, som vedligeholdelsen er opdelt i.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslaget til brugerundersøgelse godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Tommy Tønning deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.07.00-P19-1-13 Sagsbehandler: Kirsten Andersen  

Anlægsbevilling til indkøb af bygningsrelaterede IT værktøjer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Niels Frede Kargaard Madsen

Sagsresume

Frigivelse af anlægsbevillinger til indkøb af bygningsrelaterede IT værktøjer.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til indkøb af bygningsrelaterede IT værktøjer.

Sagsfremstilling

Bevillingen anvendes til indkøb af Isyn, som er et digitalt værktøj til anvendelse ved ind- og fraflytningssyn i forbindelse med udlejning af kommunens ejendomme. Derudover indkøbes et IT værktøj DBD til registrering af bygningernes vedligeholdelsesmæssige stand.

Økonomi

Bevillingen anvendes således;
 
[image]


Der er afsat et rådighedsbeløb på 320.000 kr. i 2012, som søges overført til 2013 i overførselssagen, som behandles af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. maj og Byrådet den 14. maj.  Det er en forudsætning for frigivelsen, at overførslen af de 320.000 kr. godkendes.

Nærværende sag om frigivelsen behandles på samme møde som overførselssagen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 320.000 kr. i 2013 til serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, bygningsrelaterede IT værktøjer, nyt stednr.,

 

at  udgiften på 320.000 kr. finansieres af den forventede overførsel af rådighedsbeløb fra 2012 på serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 011099 diverse anlægsarbejder.

 

Det er en forudsætning for frigivelsen, at denne overførsel godkendes af Byrådet den 14. maj 2013.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Tommy Tønning deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Sagsnr.: 82.09.01-S00-1-12 Sagsbehandler: Kirsten Andersen  

Energirenoveringer 2013 - opfølgning på energimærker

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Allan Simonsen, Jacob Philipsen, Niels Frede Kargaard Madsen

Sagsresume

Budgetforliget 2013 indeholder en beslutning om, at Forligspartierne igangsætter energiforbedrende tiltag i kommunale bygninger, som tager udgangspunkt i energimærkningen.


Samlet er der tale om en investering på 20 mio. kr. som skal fordeles over 3 år (2013, 2014 og 2015). Investeringen skal finansieres via lån.

Projektet planlægges i 3 faser, som udføres i hhv. år 2013, 2014 og 2015. Denne dagsorden vedrører primært Fase 1, som udføres i år 2013.

 

Forvaltningen anbefaler, at der frigives rådighedsbeløb på 7 mio. kr. i 2013 til energirenoveringer.

Sagsfremstilling

De projekter der gennemføres i energirenoveringsprojektet tager udgangspunkt en tilbagebetalingstid på maksimum 10 år.
 
I Fase 1 bliver der fokuseret på skoler og daginstitutioner, hvor energirenoveringerne primært vedrører efterisolering af klimaskærmen, efterisolering af tekniske installationer, installering af nyt energivenligt belysning samt optimering af styring af belysningen.


Derudover er det valgt at udskifte alle pumper, som indgår i projektet, i Fase 1, for derved at optimere tilbagebetalingstiden og prisen på de nye pumper. Med henblik på færrest mulige forstyrrelser af driften hos brugerne, udføres alle optimeringerne på den enkelte ejendom på en gang. Udskiftningen af pumperne forstyrrer ikke driften af bygningerne, da disse primært er lokaliseret i teknikrummene.

Økonomi

Anlæg og drift
Der er samlet afsat en pulje på 20 mio. kr. på investeringsoversigten med følgende rådighedsbeløb:


2013 (fase 1) - 7,0 mio. kr.
2014 (fase 2) - 7,0 mio. kr.
2015 (fase 3) - 6,0 mio. kr.
 
Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 7,0 mio. kr. i 2013.
 
Driftsbesparelserne vil blive indarbejdet på de respektive serviceområder, hvor investeringerne gennemføres.

 

Låneoptagelse
Med henvisning til forligsteksten ifm vedtagelsen af budget 2013 med overslagsårene indstilles det, at hele besparelsen anvendes til finansiering af renter og afdrag på det lån, som kan optages, som følge af den automatiske låneadgang for energibesparende foranstaltninger, der følger af en energimærkning jf. lånebekendtgørelsen § 2 stk. 1 nr. 6 litra b. Når lånet er indfriet, vil besparelsen tilgå de likvide aktiver.
 
Det indstilles, at der bliver optaget et lån i 2013, hvor ydelsen svarer til den forventede besparelse, og hovedstolen fastlægges i forhold til den faktiske investering i 2013. Til mellemfinansieringen i 2013, er der mulighed for at optage en byggekredit i KommuneKredit.
 
Der vil blive fremsendt en særskilt sag om lånoptagelse, når de endelige lånevilkår er fastlagt.
 
Fase 2 og 3 i henholdvis 2014 og 2015
For 2014 og 2015 vil der blive fremsendt særskilte sager om frigivelse af rådighedsbeløb og tilsvarende for besparelser i driftsbudgetterne. Principperne vil være de samme som i 2013.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 7,0 mio. kr. i 2013 til serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, Energirenoveringer, sted nr.013083,

 

at udgiften på 7,0 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb, samme sted nr.,

 

at besparelsen på 0,9 mio. kr. tilgår likvide aktiver med henblik på finansiering af renter og afdrag af optagne lån til finansiering af investeringerne i 2013. Ved endelig indfrielse, forbliver provenuet i kommunekassen,

 

at der bliver optaget et lån i 2013, hvor ydelsen svarer til besparelsen på 0,9 mio. kr. og hovedstolen fastlægges i forhold til den faktiske investering i 2013. Forvaltningen bemyndiges til at optage en byggekredit i KommuneKredit til mellemfinansieringen i 2013,

 

at der fremsendes en særskilt sag i forbindelse med den endelige lånoptagning i 2013.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Tommy Tønning deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Sagsnr.: 15.00.00-P19-6-08 Sagsbehandler: Kirsten Marie Brødbæk  

Orientering: Natur- og Miljøklagenævnets stadfæstelse af miljøgodkendelse på mink- og kvægbrug

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsfremstilling

Natur- og Miljøklagenævnet har stadfæstet Herning Kommunes afgørelse af 21. september 2010 om § 12 miljøgodkendelse af husdyrbruget på Fjederholtvej 12, Herning.

 

Miljøgodkendelsen blev påklaget af Det Økologiske Råd. Det Økologiske Råd har navnlig anført, at godkendelsen ikke lever op til kravet om anvendelse af den bedst tilgængelige teknik.

 

BAT

Natur- og Miljøklagenævnet beregner en BAT-emissionsværdi på 1.889,5 kg N/år for kvæg på gyllebaseret staldsystem og 158,9 kg N/år for kvæg på dybstrøelse. Den samlede emissionsgrænseværdi for kvægproduktionen udgør herefter 2.048,4 kg N/år. Natur- og Miljøklagenævnet beregner en BAT-emissionsværdi på 4.025 kg N/år for minkproduktionen.

 

Den samlede emissionsgrænseværdi for anlægget udgør herefter 6.073,4 kg N/år.

 

Ved at ændre tømningshyppigheden af gødningsrenderne på minkfarmen fra 2 gange ugentlig til daglig og anvende foder med proteinindhold på 31 % af OE i uge 30 - 47 overholdes den samlede emissionsgrænseværdi.

 

Derfor tilføjer Natur- og Miljøklagenævnet ændrede vilkår til udmugningshyppighed og proteinindhold i foderet.

 

Kvælstofudvaskning
Husdyrbrugets egne/forpagtede arealer og aftalearealer ligger i oplandet til Ringkøbing Fjord. For at miljøgodkendelsen kan overholde udvaskningen af kvælstof til Ringkøbing Fjord, så må udvaskningen fra arealerne ikke overstige udvaskningen fra et plantebrug.

 

Natur- og Miljøklagenævnet konstaterer, at udvaskningen for egne/forpagtede arealer ikke overstiger udvaskningen fra et plantebrug, og derfor stilles der ikke yderligere vilkår til arealerne.

 

Husdyrbruget afsætter husdyrgødning til aftalearealer beliggende i oplandet til Ringkøbing Fjord. I det dyretrykket i dette opland er stigende, så er arealerne sårbare, og der skal derfor udarbejdes en § 16 godkendelse til disse arealer.

 

Derfor tilføjer Natur- og Miljøklagenævnet et vilkår om, at aftalearealerne skal være godkendt efter husdyrbrugslovens § 16 senest 1 år efter nævnets afgørelse.


Afgørelsen får ingen betydning for Herning Kommunes sagsbehandling fremover, idet
afgørelsen følger principperne i BAT efter Miljøstyrelsens vejledninger og Natur- og Miljøklagenævnets principielle afgørelser om BAT på minkfarme, og Habitatvurderingen følger Natur- og Miljøklagenævnets praksis efter en principiel afgørelse i november 2011.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Tommy Tønning deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Sagsnr.: 24.01.00-P19-22-08 Sagsbehandler: Kirsten Marie Brødbæk  

Orientering: Natur- og Miljøklagenævnets stadfæstelse af miljøgodkendelse på minkbrug

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsfremstilling

Natur- og Miljøklagenævnet har stadfæstet Herning Kommunes afgørelse af 14. september 2010 om § 11 miljøgodkendelse på ændrede vilkår af minkbruget på Hodsagervej 49, 7490 Aulum på ændrede vilkår.

 
Miljøgodkendelsen blev påklaget af Det Økologiske Råd og Danmarks Naturfredningsforening.

 

Det Økologiske Råd har navnlig anført, at det ansøgte projekt skal overholde krav om anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT), at ammoniakemissionen i ansøgt drift reelt er højere end 14.577,78 kg N/år, idet beregningerne skal laves med udgangspunkt i normtal 2010, og at IT-ansøgningsskemaet er mangelfuldt på grund af fordelingen af årstæverne i minkhallerne og på grund af opbevaringskapaciteten i ejendommens gyllebeholdere (der er angivet som 78 %, hvilket reducerer ammoniaktabet med ca. 200 kg N).
 

Danmarks Naturfredningsforening har navnlig anført, at merdepositionen i en hede omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, beliggende ca. 913 m øst for minkfarmen, ikke bør overstige 0,3 kg N/ha/år, idet der er 3 landbrug inden for 1.000 m fra heden, at heden ca. 913 m øst for minkfarmen – ud fra kommunens registrering af arter i området – burde være A-målsat, og at der skal foretages en vurdering af ammoniakpåvirkning
af en hede omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 beliggende 600 m sydøst for minkfarmen.

 

IT-ansøgningen og normtal

Forudsætningerne om normtal, valg af virkemidler, effekten af virkemidlerne m.v. er en integreret del af det elektroniske ansøgningssystem husdyrgodkendelse.dk. NMKN finder ikke grundlag for at anfægte, at der ved behandling af en ansøgning anvendes de forudsætninger, der er aktuelle i ansøgningssystemet på tidspunktet for ansøgningens indgivelse. 

 

BAT
Natur- og Miljøklagenævnet beregner en BAT-emissionsværdi på 12.576,33 kg N/år for minkproduktionen. Beregningen foretages ud fra de samme principper, som tidligere afgørelser angående udmugningshyppighed, halmtilførsel, rendebredde og proteinindhold i OE i uge 30-47.
  
Ved at ændre tømningshyppigheden af gødningsrenderne på minkfarmen fra 2 gange ugentlig til daglig og anvende foder med proteinindhold på 31 % af OE i uge 30 - 47 overholdes den samlede emissionsgrænseværdi.
 
Derfor tilføjer Natur- og Miljøklagenævnet ændrede vilkår til udmugningshyppighed og proteinindhold i foderet.
 

Ammoniakpåvirkning af hedeområder øst/sydøst for minkfarmen

I sager efter husdyrbruglovens §§ 11 og 12 kan kommunen efter en konkret vurdering – af hensyn til ammoniakfølsomme naturtyper, der ikke er omfattet af husdyrbruglovens § 7 – fastsætte vilkår, der svarer til reglerne om bufferzone I og II i husdyrgodkendelses-

bekendtgørelsens bilag 3. Herning Kommune har vurderet, at hedeområdet ca. 913 meter øst for minkfarmen ikke bliver væsentlig belastet af en merbelastning på 0,5 kg N/ha/år. Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering.

 

Afgørelsen får ingen betydning for Herning Kommunes sagsbehandling fremover, idet afgørelsen følger principperne i BAT efter Miljøstyrelsens vejledninger og Natur- og Miljøklagenævnets principielle afgørelser om BAT på minkfarme.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Tommy Tønning deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Lene Hahn  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 16 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-20 for område ved Åvænget i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
x
x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillægget omhandler ændring af opland A12, Y03 og Y26 i forbindelse med etablering af detailhandel og virksomheder på Åvænget i Herning og arealet vest for Åvænget.
 
Der er ikke indkommet bemærkninger til tillægget i forbindelse med den offentlige høring i perioden 12. september til 19. november 2012.

Forvaltningen anbefaler, at tillægget vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 16 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 omhandler ændring af opland A12, Y03 og Y26 i forbindelse med etablering af detailhandel og virksomheder på Åvænget i Herning og arealet vest for Åvænget.
 
I 2009 blev der for centerområdet ved Absolonsvej og Åvænget vedtaget lokalplan nr. 12.E3.3, der udlagde bebyggede og ubebyggede arealer til centerformål, så det bliver muligt at etablere nye butikker til detailhandel, kontorer og liberalt erhverv mv.
 
Tillæg nr. 16 skal sikre håndtering af overfladevandet fra området, der skal ledes til Herningsholm Å via eksisterende regnvandsbassin.

Området forventes optaget i spildevandsplanen, idet oplandsgrænserne ændres i forbindelse med tillægget;
 

Nuværende opland
Ændret opland
Ændringer
 
 
 
A12
 
Opland A12 er udvidet med arealet vest for Åvænget ("Ford-grunden"), opland Y03 samt Y26  
 
 
Y03
Opland Y03 (Åvænget, hvor bl.a. Jem&Fix og McDonalds er etableret) sammenlægges med og ændres til opland A12. Området separat kloakeres ved ændret arealanvendelse  
 
 
Y26
Opland Y26 (hvor Bauhaus er etableret) sammenlægges med og ændres til opland A12. Området separatkloakeres ved byggemodning  
 

 
Opland A12 vil fremtidig udgøre ca. 17 ha (befæstet areal). Området vil være separat kloakeret, idet spildevandet ledes til Herning Renseanlæg og regnvandet ledes til Herningsholm Å fra det samlede opland A12. Der er etableret forsinkelse af regnvandet inden udløb i Herningsholm Å, idet det eksisterende regnvandsbassin øst for Valdemarsvej er udvidet for håndtering af overfladevandet fra det øgede oplandsareal.
 
Udvidelse af regnvandsbassin er sket på matr. nr. 6a, Birk By, Gjellerup og 1a, Holtbjerg, Herning Jorder, som ejes af Herning Kommune. Arealerhvervelse skal godkendes af Byrådet, idet Herning Vand har indgivet købstilbud.
 
Oplandskort for Åvænget i Herning og arealet vest for Åvænget ses af bilag 1.

Efter den foreløbige vedtagelse i Byrådet den 28. august 2012 har tillægget været i offentlig høring i 8 uger i perioden 20. september til den 19. november 2012. Der er ikke indkommet bemærkninger til tillægget i høringsfasen.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg nr. 16 til Herning Kommunes spildevandsplan 2009-20 vedtages endeligt.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Lene Hahn  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 17 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-20 for område ved Golfvej

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillægget omhandler udvidelse af opland A14-2 med A14-2P  i forbindelse med kloakering af et nyt lokalplanområde ved Golfvej, som ved lokalplansforslag nr. 12.E12.2 skulle give mulighed for at anvende området til detailhandel i form af én udvalgsbutik. Naturstyrelsen har imidlertid anmodet Herning Kommune om tilbagetrækning af lokalplanforslag 12.E12.2 på baggrund af forhandlingerne om Forslag til Herning Kommuneplan 2013-2024. Byplanudvalget har den 4. marts 2013 besluttet at følge Naturstyrelsens anmodning og opland A14-2P skal derfor ikke indgå i tillæg nr. 17. 

 

Endvidere udvides opland A14-2 med området for lokalplan 33.E5.1, der i år 2000 er udlagt til erhvervsområde nordøst for Golfvej. Dette område er i dag kloakeret, men er ved en fejl ikke tidligere indarbejdet  i spildevandsplanen.

 

Der er ikke indkommet bemærkninger til tillæg 17 i forbindelse med den offentlige høring i perioden 17. januar til 14. marts 2013.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 17 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Området forventes optaget i spildevandsplanen, idet oplandsgrænsen ændres i forbindelse med tillægget;  
 

Nuværende 0pland
Ændret opland
 
Areal (ha)
Ændringer
 A14-2
 
14,48
Opdatering af oplandsgrænsen så det fremtidig omfatter eksisterende erhvervsområde nordøst for Golfvej
 
 
A14-2P  
1,98
UDGÅR - Udvidelse af opland med nyt lokalplansområde ved
Golfvej 

 

Opland A14-2 er i dag separat kloakeret og A14-2P var planlagt separatkloakeret ved byggemodning. Naturstyrelsen har anmodet Herning Kommune om tilbagetrækning af lokalplanforslag 12.E12.2 på baggrund af forhandlingerne om Forslag til Herning Kommuneplan 2013-2024. Byplanudvalget har den 4. marts 2013 besluttet at følge Naturstyrelsens anmodning, og opland A14-2P skal derfor ikke indgå i tillæg nr. 17. Opland A14-2P udgår derfor af tillæg nr. 17.


Overfladevand fra A14-2 afledes til bassin til opsamling af regnvand fra opland A14-2 og  Y04. Der er etableret forsinkelse af regnvandet inden udløb i Hammerum Bæk.  

 

Spildevandet afledes til Herning Renseanlæg.  

 
Oplandskort for området ved Golfvej ses af bilag 1.

 

Efter den foreløbige vedtagelse i Byrådet den 18. december 2012 har tillægget været i offentlig høring i 8 uger i perioden 17. januar til den 14. marts 2013. Der er ikke indkommet bemærkninger til tillægget i høringsfasen.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg nr. 17  til Herning Kommunes spildevandsplan 2009 - 2020 vedtages endeligt.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 22 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 for område ved Åbrinken, Sørvad

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg nr. 22 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 omhandler kloakering af et område ved Åbrinken i Sørvad. Området ønskes byggemodnet inden udgangen af 2013.  

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 22 vedtages foreløbigt.

Sagsfremstilling

Området består for nuværende af matrikel 3 ht, Sdr. Lund, Vinding. Den østlige del grænser op til det grønne areal langs Vegen Å. Området er i lokalplan nr. 53 fra 1987 udlagt til boligområde ved Åbrinken i Sørvad.

 

Området udgør ca. 4,90 ha og heraf befæstes maksimalt 50 % (dvs. 2,45 ha).

 

Området er allerede optaget i Spildevandsplanen som planopland S18S.P, hvor forventningen var, at regnvand skulle nedsives. Det har imidlertid vist sig, at området er uegnet til nedsivning, og det bliver derfor nødvendigt at aflede alt regnvand til åen.

 

Inden for lokalplanområdet etableres der et regnvandsbassin til opsamling, forsinkelse og rensning af regnvandet. Bassinet indtænkes som en del af de ubebyggede fællesarealer. Grunden til at bassinet placeres inde i området er, at der udenfor området alene er § 3 arealer. Fra bassinet etableres ét udløb til åen. Med dette tillæg til spildevandsplanen sikres det planmæssige grundlag for at anlægge bassin og etablere udløb til åen.

 

Spildevand fra boligerne i området vil blive ledt til Sørvad Renseanlæg.

 

Oplandsnavnet ændres fra S18S.P til S19S.P.

 

Forslag til tillæg nr. 22 skal fremlægges i en høringsperiode på 8 uger, hvorefter det fremsendes til endelig godkendelse med de eventuelle ændringer, som høringen giver anledning til.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg nr. 22 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedtages foreløbigt.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2098-07 Sagsbehandler: Monica Klitgaard Hansen  

Status og perspektiv for myndighedsområderne Natur, Miljø og Byggeri 2012 og 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø, Hans Eghøj

Sagsresume

Status og perspektiv omfatter:

 

-
Ledelsens evaluering 2013 af kvalitetsstyringssystemet for Natur-, Miljø- og Byggeadministrationen
-
Tilsynsberetning til Miljøstyrelsen for 2012
-
Status og fremtid - byggetilladelser i Byggeri, jord og grundvand
-
Status og fremtid - miljøgodkendelser og spildevandstilladelser i Miljø og Klima

Sagsfremstilling

Kvalitetsstyring

Kommunens kvalitetsstyringssystem for Natur-, Miljø- og Byggesagsområdet blev certificeret af Bureau Veritas i 2009 og senest auditeret af samme firma i november 2012. Der skal hvert år udarbejdes en status for kvalitetsstyringen og en analyse af årets resultater. Teknik og Miljøs ledelse har den 6. marts 2013 behandlet ’Analyserapport til ledelsens evaluering af 2012’ og udarbejdet kommentarer her til. Ledelsens evaluering offentliggøres på kommunens hjemmeside efter denne orientering af udvalget.

 

Analyserapporten opgør for 2012 status på udvalgte sagsområder i forvaltningen og resultater af kvalitetsstyringsarbejdet.


For tilsyn og afgørelser viser rapporten:

- at
tilsynsforpligtelsen ift. virksomheder, dambrug og landbrug er opfyldt,
- at
sagspuklen af godkendelsesansøgninger fra både landbrug, dambrug og virksomheder er reduceret.


Derudover viser rapporten, at der fortsat er udfordringer med:
- sagsbehandlingstiden på byggesagsområdet,
- sagspuklen af spildevandstilladelser til virksomheder,

- sagsoversigten på naturområdet.


Chefgruppen har forholdt sig til udfordringerne, og ønsker at der fortsat arbejdes med digitalisering på byggesagsområdet, afvikling af puklen af spildevandstilladelser bl.a. ved samarbejde med Herning Vand. Der er derudover fastsat en frist for etablering af sagsoversigt på naturområdet.

Analyserapportens status for kvalitetsstyringssystemet viser,

- at
der generelt er målopfyldelse,
- at
der fortsat arbejdes med løbende forbedringer, dog med mindre aktivitet i 2012 ift. 2011, og at afvigelsessystemet ikke anvendes i alle afdelinger,
- at
den eksterne audit blev gennemført med 4 mindre afvigelser.

 

Der er fremsat lovforslag om ophævelse af kvalitetsstyringsloven, og om at gøre kvalitetsstyring frivilligt for kommunerne. Chefgruppen afventer beslutning af forslag til lovændring, men finder, at arbejdet med kvalitetsstyring bør fortsætte i en eller anden udstrækning, da det sikrer en ensartet sagsbehandling, giver et godt overblik over sagsbehandlingen i afdelingerne samt styrker opfølgning og prioritering mellem opgaveområderne.

Chefgruppens evaluering fremgår af vedhæftede bilag.

 

Tilsynsberetning

Beretningen viser, at minimumsfrekvenserne for tilsyn aftalt mellem KL og Miljøstyrelsen for landbrug og virksomheder og den lovbestemte frekvens for dambrug blev overholdt i 2012.

 

Landbrug
Herning Kommune har i 2012 besøgt 300 landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold,
heraf er de 281 totaltilsyn. De resterende 19 besøg har været opfølgning på tidligere
forhold. KL og Miljøstyrelsens minimumsfrekvens er dermed overholdt.
 
Tilsynene har givet anledning til 569 reaktioner, heraf er de 76 henstillinger, 489 indskærpelser, 3 politianmeldelser og 1 påbud. Reaktionerne har primært været om antal dyr på ejendommen og vedrørende anlægsdelen.
 
I 2012 er der lavet:

22 godkendelser efter
§ 12
11 godkendelser efter
§ 11
12 godkendelser efter
§ 16
8 tilladelser efter
§ 10
3 tillæg efter
§ 12
3 tillæg efter
§ 11
29 anmeldelser efter
§ 19

 

Der er anvendt 294.810 kr. til konsulenter i forbindelse med godkendelser
af landbrug.

 

Virksomheder og dambrug

Der er i 2012 udført 110 samlede tilsyn på virksomheder inkl. dambrug i Herning Kommune.


Tilsynene på virksomhederne har medført i alt 98 reaktioner, heraf 18 henstillinger, 75 indskærpelser, 2 forbud og 1 politianmeldelse. Reaktionerne handler især om driftsjournaler og opbevaring olie- og kemikalier, både som råvare og som affald.


Der er meddelt 23 miljøgodkendelser i 2011.

Der er ikke anvendt konsulenter til tilsyn og godkendelser i 2012, der er dog anvendt 6.895,00 kr. til spildevandsanalyser.

 

Vandforsyning

Administration efter vandforsyningsloven er ikke en del af den obligatoriske indberetning til Miljøstyrelsen, men til orientering kan det oplyses, at administrationen i 2012 har medført i alt 63 henstillinger, 10 påbud, 166 indskærpelser, 5 politianmeldelser og 91 tilsyn.

Det store antal indskærpelser skyldes overvejende manglende indsendelse af oplysninger om oppumpet grundvand til markvanding, som er omfattet af reglerne om krydsoverensstemmelse.

 

Status og fremtid - byggetilladelser i Byggeri, Jord og Grundvand

2012 har på landsbasis været underlagt den generelle stagnation og afmatning på byggesagsområdet, men situationen i Herning Kommune ligger trods alt ca. 11 % over niveauet i 2011, med i alt 1.456 behandlede byggetilladelser i 2012 mod 1.361 sager i 2011. Årsagen må fortsat henvises til, at kommunen alt taget i betragtning, er i en sund udvikling og knap så ramt af udsvingene.


Der er således sket en halvering af antal m2 nyt landbrugsbyggeri i 2012, men til gengæld en fordobling af antal m2 erhvervsbyggeri generelt. Mest markant er der sket en halvering af antallet af jordvarmesager til 48 i 2012 mod 92 i 2011. Til gengæld har der været stor fokus på opførelse af solcelleanlæg i sidste halvår af 2012. Forvaltningen har brugt mange resurser på disse anlæg. Det er ikke alle anlæg, der har krævet tilladelse, men til gengæld har forvaltningen anvendt meget tid på rådgivning i forhold til lokalplaner.
 
Det har i 2012, med få undtagelser i højsæson, været muligt at overholde det generelle servicemål på 3-4 uger for behandling af en ukompliceret byggeansøgning. Flere opgørelser findes i vedhæftet bilag for byggesagsområdet.
 
Fremadrettet arbejder forvaltningen på forberedelserne til en omfattende digitalisering af byggeområdet. Staten har anbefalet kommunerne at anvende et nyt selvbetjeningssystem Byg og Miljø. Tanken er at ensarte ansøgningsprincipper for kommunerne og sikre en digital selvbetjeningsløsning for borgerne. Statens forventninger er at 80 procent anvender systemet inden udgangen af 2014.

 

Status og fremtid - miljøgodkendelser og spildevandstilladelser i Miljø og Klima

 

Miljøgodkendelser til landbrug

 

Nedenstående skema viser antallet af ubehandlede ansøgninger om tilladelser (§ 10) og godkendelser (§§ 11 og 12) samt tillæg til eksisterende godkendelser efter husdyrgødningsbekendtførelsen.

 

Ansøgninger om miljøgodkendelser og tilladelser til landbrug

 

Status for ubehandlede ansøgninger om tilladelser og godkendelser (inkl. tillæg):

November 2009
121
Januar 2010
105
December 2010
 47
Januar 2012
 61
Januar 2013
 31

 

Forvaltningen er i gang med behandlingen af 32 ansøgninger om miljøgodkendelse og tilladelser. Heraf er 10 sat i bero af ansøger. 3 af ansøgningerne blev sat i bero pga. forventning om faldende dyretryk i oplandet til Nissum Fjord. Miljøstyrelsen offentliggør minimum en gang årligt, hvordan udviklingen i dyretrykket er i oplandene til habitatområderne. I Nissum Fjord er dyretrykket skiftevis stigende og faldende og dyretrykket er netop nu faldende, efter at have været stigende det seneste år. Derfor kan det forventes, at nogle landmænd vil søge om mere lempelige vilkår til arealerne. De 3 ansøgninger, der blev sat i bero, kan nu færdigbehandles.

 

Pt. er sagsbehandlingstiden på ansøgninger indsendt i 2013 for sager uden komplikationer 6 mdr., og enkelte sager, der eventuelt skal udvalgsbehandles, vil afsluttes indenfor 9 mdr. I marts 2013 har forvaltningen modtaget 7 nye § 11 og § 12 ansøgninger, hvorimod forvaltningen det sidste halve år op til marts 2013 ikke har modtaget nogen af disse. Hvis tendensen fra marts måned fortsætter, vil sagsbehandlingstiden alt andet lige stige.

 

Sager efter anmeldeordningen fylder fortsat meget. Forvaltningen har i 2012 modtaget 73 anmeldelser. I 2013 forventes dette antal at stige, idet der fortsat kommer nye anmeldeordninger. Forvaltningen forventer at afgøre disse anmeldelser indenfor 2 mdr. fra sagen er fuldt oplyst.

 

I 2012 er der afgjort 14 sager i Natur- og Miljøklagenævnet. 13 af disse er stadfæstet. Den sidste er en revurdering, hvor dyreholdet var ændret - derfor blev den hjemvist til fornyet behandling. I 2013 er der afgjort 2 sager i Natur- og Miljøklagenævnet, som begge er stadfæstet. Der er derfor ikke flere sager hos klagenævnet.

 

Udover den hjemviste sag skal yderligere 4 landbrug have revurderet miljøgodkendelsen i 2013.

 

Miljøgodkendelser til virksomheder

 

I 2012 er der indgået 13 ansøgninger om miljøgodkendelse, hvor forventningen var 25.

 

I 2011 indgik 27 ansøgninger, og i 2010 modtog forvaltningen 21 ansøgninger.

 

Miljøgodkendelser til virksomheder

 

Status ubehandlede ansøgninger pr. 1. januar 2012
21
Nye ansøgninger indkommet i 2012
13
Meddelte godkendelser i 2012
24
Status ubehandlede ansøgninger pr. 1. januar 2013
10
Forventede nye ansøgninger i 2013
20
Forventet meddelt i 2013
20
Forventet status ubehandlede ansøgninger pr. 1. januar 2014
10

 

 

Der blev meddelt 24 miljøgodkendelser i 2012, og bunken af ubehandlede ansøgninger var pr. 1. januar 2013 10 ansøgninger. Bunken af gamle ansøgninger er reduceret fra 9 til 2, således at der mangler behandling af én ansøgning fra 2006 og én fra 2007. Disse 2 forventes færdigbehandlet inden juli 2013.

 

Hermed er bunken af gamle ansøgninger væk.

 

Med den afsatte ressource til behandling af miljøgodkendelser i 2013 forventes bunken af ansøgninger at være på ca. 10 stk. pr. 1. januar 2014, og ingen af disse ansøgninger vil være fra før 2013. Dette forudsætter, at forvaltningen får de fornødne oplysninger fra virksomhederne til at færdigbehandle de gamle ansøgninger, og at prioriteringen kan ske således, at de ældste sager behandles først. Derudover forudsættes, at der ikke indgår mere end 20 nye ansøgninger. Pt. er der indgået 8 nye ansøgninger i 2013 og bunken er på 17 stk.

 

Miljøgodkendelser til dambrug

Ansøgninger om miljøgodkendelser til dambrug
Status
2010
2011
2012
Ubehandlede godkendelsesansøgninger
10
6*
4

* Faldet skyldes, udover meddelte godkendelser, lukning og sammenlægning af dambrug. 


Pt. er 3 godkendelsesansøgninger færdigbehandlet og den sidste forventes færdigbehandlet april/maj 2013. 

 

Spildevandstilladelser til virksomheder

 

Spildevandstilladelser til virksomheder
Status ubehandlede ansøgninger pr. 1. januar 2012
52
Nye ansøgninger indkommet i 2012
61
Meddelte tilladelser i 2012
58
Status ubehandlede ansøgninger pr. 1. januar 2013
55
Forventede nye ansøgninger i 2013
65
Forventet meddelt i 2013
85
Forventet status ubehandlede ansøgninger pr. 1. januar 2014
35

 

Målet var oprindeligt at meddele 95 tilladelser i 2012. På grund af en voldsom tilgang af opgaver, og dermed tidsforbrug på tillæg til spildevandsplanen, blev målet justeret til 50 tilladelser i 2012. Der blev meddelt 58 tilladelser.

 

Forventningen til status på bunken af ubehandlede ansøgninger pr. 1. januar 2013 var 22 stk., hvor den faktiske status er på 52 ubehandlede ansøgninger. Samlet set er bunken af ubehandlede ansøgninger steget en anelse i 2012. Pt. er der meddelt 22 tilladelser, og der er en bunke på 41 ubehandlede ansøgninger.

 

Der er lavet en strategi for afvikling af bunken af ubehandlede ansøgninger på spildevandsområdet, der prioriterer en behandling af de ældste sager først, forsøg med bunkeafviklingsuge, vagtordning på hastesager, smidigere interne høringsgange, ressourcebesparende tiltag, forlængelse af projektansættelse mv. Hvis der ikke sker en øget tilgang af ekstraopgaver på spildevandsområdet, som i 2012, forventes bunken af ubehandlede ansøgninger pr. 1. januar 2014 at være 35 stk., og sagerne vil ikke være ældre end fra 2013.

  

Implemering af IE-direktivet.

Miljøministeren udsendte januar 2013 11 nye bekendtgørelser på baggrund af implementering af IE-direktivet, som afløser IPPC-direktivet. De største konsekvenser heraf er ændringerne i godkendelserne af landbrug og virksomheder.

 

På landbrugsområdet medfører den nye husdyrgodkendelsesbekendtgørelse følgende ændringer:

 • Skærpede krav til godkendelsernes vilkår til IE-landbrug, som fx indsendelse af egenkontroller hvert år, indsendelse af dokumentation for overholdelse af emissionsgrænseværdier i henhold til Best Available Technology (BAT) og indberetning af ophør og delvist ophør af driften.

 • Kommunen skal mindst en gang årligt vurdere IE-brugenes emissionsovervågning.

 • IE-brug skal underrette kommunen ved manglende overholdelse af vilkår i godkendelsen og straks iværksætte korrigerende handling.

 • Anvendelse af BAT-standardvilkår indsættes i bekendtgørelsen og gøres derved obligatoriske for kommunerne.

 • Tvungen revurdering af IE-brug ved offentliggørelse af nye EU BAT-konklusioner og implementering af teknik til overholdelse af BAT-konklusionerne senest 4 år efter offentliggørelse.

 • Vurdering af evt. jordforurening i forbindelse med ophør af IE-brug.

 

På virksomhedsområdet medfører den nye godkendelsesbekendtgørelse følgende ændringer:

 

 • 9 virksomheder flytter fra bilag 2 til bilag 1, så kommunen fremover har 17 bilag 1-virksomheder. For disse 9 nye bilag 1-virksomheder skal den gældende miljøgodkendelse som noget nyt revurderes inden 7. juli 2015. Revurdering af virksomhedens godkendelser skal derefter ske regelmæssigt hvert 10 år.

 • For de 17 bilag 1-virksomheder skal Herning Kommune som noget nyt i forbindelse med godkendelse afgøre, om der skal udarbejdes en rapport med oplysninger og dokumentation for jordens og grundvandets tilstand med hensyn til forurening (basistilstandsrapport). Der må ikke meddeles godkendelse, før der er indsendt fyldestgørende basistilstandsrapport.

 • Hvis der vedtages en bindende BAT-konklusion i EU, skal for de 17 bilag 1-virksomheder ske implementering af konklusionen ved revurdering af de relevante miljøgodkendelserne inden 4 år efter vedtagelsen. Der er ikke pt. vedtaget sådanne bindende konklusioner relevant for Herning Kommunes virksomheder. Tidsplanen for den endelige vedtagelse af BAT-konklusionen er ikke meldt ud, men arbejdet er begyndt.

 • Skærpede krav til godkendelsernes vilkår, som fx indsendelse af egenkontroller hvert år, indsendelse af indberetning, når vilkår ikke overholdes, krav til maksimale oplag af affald og indberetning af ophør og delvist ophør af driften.

 

Derudover kommer der en ny bekendtgørelse om miljøtilsyn, som bl.a. afløser den hidtil gældende aftale mellem KL og Miljøstyrelsen om minimumsfrekvenser. Bekendtgørelsen, der vil medføre en hel del ændringer i kommunernes tilsyn, er forsinket pga. DUT-forhandlinger, og det endelige udfald kendes endnu ikke.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet tages til efterretning,

 

at tilsynsberetningen godkendes og afrapporteres til Miljøstyrelsen,

 

at orientering om status og fremtid for Byggeri, Jord og Grundvand samt Miljø og Klima tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.03.00-P19-2-13 Sagsbehandler: Sisse Redeker  

Ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten til fjernvarme

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Herning Kommune modtog 21. december 2012 en ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten til fjernvarme, dvs. dispensation for betaling af de faste udgifter til EnergiMidt A/S fra Uffe Jakobsen (Ejendomsselskabet af 02.07.2009 ApS) omhandlende Cedervej 6, 7400 Herning.


Af ansøgningen fremgår det, at Herning Massivtræ A/S (herefter HMT) ønsker at leje/købe ejendommen Cedervej 6, 7400 Herning. HMT oplyser, at virksomheden omsatte for 43 mio. kr. i 2012. Virksomhedens produktion medfører en stor mængde træaffald i form af spåner og flis, som sælges videre til produktion af træpiller.
Virksomheden ønsker at etablere et fyrrum med et 0,200 MW stokerfyr, således, at de kan udnytte deres træaffald både til rumopvarmning og procesvarme.
 
EnergiMidt A/S, som leverer fjernvarmen i området, har udtalt, at det er muligt at levere nok fjernvarme til opvarmning af ejendommen samt brugsvand. Fjernvarmevandet er derimod ikke tilstrækkeligt varmt til, at det kan dække behovet til procesvarme. 

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives afslag på ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligten på Cedervej 6, Herning.


Servitutter på ejendommen

Tilslutningspligten til fjernvarme på ejendommen Cedervej 6, 7400 Herning blev pålagt af Herning Byråds Forsyningsudvalg 8. september 1994 ved godkendelsen af et varmeprojektforslag. Ejendommen er i dag fysisk tilsluttet fjernvarmenettet.

 

Tilslutningspligt betyder, at der skal betales faste afgifter til værket, men det betyder ikke, at der er pligt til at aftage varmen. Dvs. det er muligt at sætte et stokerfyr op og benytte det til opvarmning og procesvarme. I henhold til varmeforsyningsloven er det kun varme benyttet til rumopvarmning og varmt brugsvand, der er omfattet af tilslutningspligt ikke procesvarme.

Sagsfremstilling

Virksomhedens oplysninger
Virksomheden har brug for varmt vand til opvarmning samt ca. 100 til 110°C varmt vand til procesvarme. HMT vurderer, at der ved en løsning med et 0,200 MW stokerfyr skal benyttes ca. 180 tons affaldstræ årligt til både opvarmning og procesvarme, hvilket ifølge HMT svarer til en mængde træaffald, der ved salg vil kunne indbringe HMT ca. 110.000 kr.


Virksomheden har selv indhentet et skønnet fjernvarmeforbrug samt en udgift til det faste bidrag fra EnergiMidt, dette er vurderet til ca. 305.000 kr. samt ekstra ca. 85.000 kr. til elforbrug til procesvarmen. Den faste udgift, svarende til et ækvivalent areal på 2040 m2, udgør ca. 58.000 kr. ud af de 305.000 kr.
 
Forsyningsselskabets bemærkninger
Ansøgningen har været i høring hos EnergiMidt A/S, som svarer, at de forbeholder sig ret til at opkræve betaling for varmetabet i ledningen eller alternativt, at HMT betaler for afbrydelse af stikledningen.
 
Forvaltningen tolker høringssvaret som en accept af dispensationsansøgningen.
 
Der har efterfølgende været en dialog med EnergiMidt A/S, hvor EnergiMidt A/S har givet til kende, at man troede, at reglerne var således, at HMT havde ret til dispensation. EnergiMidt A/S har efterfølgende undersøgt sagen hos Dansk Fjernvarme og har fundet ud af, at sådan forholder det sig ikke.
 
EnergiMidt A/S har ligeledes oplyst, at det er muligt at levere nok fjernvarme til bygningens rumopvarmning og varmt brugsvand, men ikke til procesvarme.  


Forvaltningens kommentarer

Tilslutningsbekendtgørelsen, giver kommunalbestyrelsen mulighed for ved særlige forhold at meddele dispensation fra tilslutningspligten. Kommunalbestyrelsen er tillagt et vidt skøn og kan bl.a. inddrage økonomiske forhold, lokale forhold, herunder evt. miljøforhold. Kommunalbestyrelsen skal dog i henhold til lovgivningen ved hver enkelt dispensationssag foretage en konkret vurdering af sagens forhold.
 
I forbindelse med ansøgningen skal kommunalbestyrelsen derfor vurdere, om der foreligger særlige forhold, som kan begrunde, at der skal meddeles dispensation efter tilslutningsbekendtgørelsen. Sådanne særlige forhold kunne være en urimelig økonomisk situation.


Vurdering
Der er 3 løsningsmuligheder mht. til opvarmning af Cedervej 6. Som det ses i skemaet herunder er der muligheden for en ren fjernvarmeløsning, en ren stokerløsning, hvor der er givet dispensation fra tilslutningspligten til fjernvarmen og en løsning med stokerfyr og tilslutningspligt til fjernvarmen.
 

 
Fjernvarmeløsning (kr.)
Stokerløsning (kr.)
Stoker + fjernvarme (kr.)
Procesvarme
85.000 (el)
38.000
38.000
Opvarmning
247.000
72.000
72.000
Arealbidrag
58.000
 
58.000
Årlige udgifter i alt
390.000
110.000
168.000
 
 
 
 
Indtægt fra salg af affaldstræ
650.000
650.000
650.000
Årligt nettooverskud
260.000
540.000
482.000

Sagens omdrejningspunkt er de ca. 58.000 kr. som årligt betales i faste afgifter. Set i lyset af, at HMT har en årlig omsætning på 43 mio. kr. (herunder en indtægt for træaffald på 650.000 kr.), vurderer forvaltningen, at HMT ikke sættes i en urimelig økonomisk situation ved at være tilsluttet fjernvarmen. Ligeledes må det forventes, at der er en udgift til fjernvarmen, hvis man erhverver sig en ejendom i et område med tilslutningspligt.
 
Forvaltningen stiller ikke spørgsmålstegn ved om fyring med træaffald er en miljømæssig god løsning, og HMT kan frit benytte stokerfyret til opvarmning og procesvarme. Det kan dog ikke anses for et særligt forhold at opsætte et stokerfyr og opvarme med gratis træ. Dette vil i givet fald skabe præcedens for fremtidige lignende sager og dermed medvirke til at underminere den kollektive fjernvarmeforsyning og forsyningssikkerheden. Forsyningsselskabet har i overensstemmelse med varmeforsyningsloven dimensioneret sit ledningsnet således, at det kan opfylde forpligtelsen til at levere varme til de ejendomme, der er pålagt tilslutningspligt. En dispensation fra tilslutningspligten vil gøre fjernvarmen dyrere for de resterende tilsluttede forbrugere.
 
Dispensationsansøgningen om fritagelse fra tilslutningspligten er begrundet i den faste udgift til fjernvarme på ca. 58.000 kr. Denne udgift er forbrugerens betaling for, at der døgnet rundt står en kapacitet til rådighed, som altid kan anvendes. Forvaltningen finder ikke, at der gør sig særlige forhold eller omstændigheder gældende i sagen, der kan begrunde en dispensation fra tilslutningspligten.

 

Der har siden januar 2007 ikke været lignende sager. Der er tidligere meddelt dispensation i forbindelse med byggeri af lavenergihuse. Ligeledes er der givet dispensation til midlertidigt opstillede pavilloner i forbindelse med ombygning eller renovering af skoler, institutioner osv. (som regel af varighed på 2- 3 år).

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der gives afslag på ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligten på Cedervej 6, 7400 Herning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.03.08-P20-1-12 Sagsbehandler: Trine Bjørn Olsen  

Borgmesterpagten (Convenant of Mayors)

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Merete Gammelmark

Sagsresume

Herning Kommunes tiltrædelse af EU's borgmesterpagt (Convenant of Mayors) er en måde at synliggøre kommunens engagement og helhedsorienterede tilgang til klimaindsatsen internationalt og lette adgangen til EU's forskellige støtteprogrammer til finansiering.

 

Ved underskrift af Borgmesterpagten forpligter kommunen sig til at gå videre end EU's krav om 20 % reduktion af CO2-udledningen inden 2020. Herning Kommunes klimamål opfylder allerede betingelserne for at deltage, idet vi har en helhedsorienteret klimaplan og et mål om at opnå 25 % reduktion af CO2-udledningen inden 2015. 

 

Forvaltningen anbefaler, at Herning Kommune tiltræder EU's borgmesterpagt (Convenant of Mayors).

Sagsfremstilling

Borgmesterpagten (Convenant of Mayors) er et initiativ, der samler lokale myndigheders engagement og målrettede arbejde med klimaforbedrende tiltag inden for EU. Underskrivere af Borgmesterpagten forpligter sig til at gå videre end EU's målsætning om at reducere CO2-udledningen med 20 % inden 2020. Med planlægning, der omfatter både egne arbejdsområder og alle relevante sektorer i lokalområdet, sender Borgmesterpagtens underskrivere et stærkt signal til omverdenen om engagement og helhedsorienteret tilgang til klimaindsatsen. Over 4.400 lokale myndigheder i EU har indtil videre underskrevet aftalen, heraf 28 danske kommuner - 7 af disse i Region Midtjylland.

 

For at leve op til Borgmesterpagtens krav skal den lokale myndighed:

 

 • kortlægge klimabelastningen indenfor det geografiske område

 • inddrage lokalsamfundet i udviklingen af en klima- og energihandlingsplan, definere de nødvendige målsætninger og iværksætte aktiviteter, der kan opfylde dem

 • indsende en klima- og energihandlingsplan (sustainable energy action plan, kaldet SEAP) til EU Kommissionen senest et år efter underskrift af aftalen

 • udarbejde og sende statusrapporter med evaluering, overvågning af udviklingen og verificering af igangsatte initiativer til EU Kommissionen mindst hvert andet år

 • dele viden og erfaringer med andre deltagere

 • arrangere klima- og energidage målrettet borgerne og informere lokale medier regelmæssigt om udviklingen

 • gerne bidrage til den årlige konference for Borgmesterpagten i regi af Sustainable Energy Europe

 • organisere sig og afsætte tilstrækkeligt med ressourcer til at kunne gennemføre de nødvendige tiltag


At arbejde med klimaforbedrende tiltag er ikke nyt i Herning Kommune - Herning Kommune var den første kommune i landet, der fik en klimaplan. Med den hidtidige praksis er de formelle betingelser for tilslutning til Borgmesterpagten allerede opfyldt:

 

 • Siden vedtagelsen af Klimaplan 2009-2013 har kommunen arbejdet målrettet på at nedbringe klimabelastningen. Klimaplanen er en fortløbende strategi og handlingsplan for energi- og klimaområdet, som revideres hvert fjerde år

 • Det er Herning Kommunes mål, at udledningen af CO2 skal reduceres med mindst 25 % i perioden 2007-2015

 • For at følge udviklingen og på den baggrund iværksætte de nødvendige tiltag, kortlægges klimabelastningen i hele Herning Kommune hvert andet år. Til kortlægningen anvendes KL's CO2-beregner, som er en udbredt og anerkendt opgørelsesmetode, der gør det muligt at følge udviklingen lokalt og sektorvis

 • Herning Kommune er i løbende dialog med borgerne om klimaindsatsen. Et eksempel er Klimanetværk Herning, som er et etableret netværk af borgere, virksomheder og interesseorganisationer, som samarbejder med kommunen. Selve klimaplanen blev skabt med afsæt i et idékatalog udarbejdet af Klimanetværk Herning. Klimanetværket er aktuelt under revision, idet deltagelse og udbytte er for svingende

 • Hvert år arrangeres Grøn Herning Uge - et temaarrangement, som giver borgerne viden, information og inspiration til en mere klimavenlig livsstil

 • Gennem medlemskabet i Green Cities er Herning Kommune forpligtet til løbende og målrettet at arbejde med klimaforbedrende tiltag. Dette sker både via egne iværksatte initiativer og i regi af det tværkommunale samarbejde. Et eksempel er det EU-støttede projekt Carbon 20, der har til formål at få små og mellemstore virksomheder til at reducere deres CO2-udledning ved hjælp af offentlig-private samarbejder. 16 Herning-virksomheder deltager i dette projekt.

 

Flere af EU's støtteprogrammer til klima- og energiprojekter kræver, at ansøgerne kan præsentere en målrettet strategi for området, og Borgmesterpagten er i den forbindelse et velkendt og anerkendt initiativ. Underskrivernes handlingsplaner og øvrige relevante dokumenter offentliggøres på den fælles hjemmeside, www.borgmesterpagten.eu, og en tilslutning til aftalen kræver således ikke yderligere dokumentation fra kommunen. Borgmesterpagten kan derfor være med til at lette vejen til finansiering af klima- og energiprojekter via EU's støtteprogrammer og Den Europæiske Investeringsbank.

 

Et eksempel er ELENA-programmet, hvortil Region Midtjylland og 14 kommuner (herunder Herning) i øjeblikket forbereder en ansøgning om støtte til teknisk bistand og planlægning af energirenoveringer og etablering af vedvarende energiløsninger i kommunale og regionale ejendomme. ELENA kræver, at kommunerne hver især kan dokumentere en målrettet plan på området. Her vil en tilslutning til Borgmesterpagten være tilstrækkelig.

 

Borgmesterpagten giver også deltagerne adgang til de nyeste værktøjer og metoder, uddannelse og videndeling. Gennem det særlige Benchmarks of Excellence får deltagerne mulighed for at fremhæve de bedste eksempler på klimahandlingsplaner og lokale initiativer. Denne videndeling er en vigtig motivationsfaktor, fordi deltagerne opnår anerkendelse ved at dele deres gode eksempler, og får kvalificerede input til det, der er svært.

 

Herning Kommunes erhvervspolitiske vision er på et bæredygtigt grundlag, at skabe gode, dynamiske rammer for vækst og indtjening hos virksomheder og borgere. Kommunen har fokus på virksomhedernes mulighed for vækst, fordi vækst er en forudsætning for positiv og stigende indtjening og øget velfærd. Rammerne skal skabes på et bæredygtigt grundlag, så vi opnår langtidsvirkning, udviser miljømæssig og social ansvarlighed og bygger på et økonomisk realistisk grundlag. Erhvervspolitikken udmøntes via kommunens Erhvervspolitiske Strategi, hvor der i perioden 2011-2014 er afsat midler til at fremme erhvervsudvikling med branchesatsningen, 'Klima, energi og fremtidens fødevarer'. Konkret er der indenfor denne satsning bl.a. ydet tilskud til DAMRC, Center for Energiteknologier og deltagelse på vindmøllebranchens messe EWEA.

 

Endelig har Herning Kommune en International Strategi med visionen, at "vi er kendt for holdninger og handlinger med internationalt udsyn". Strategien har fire fokus områder: Omdømme, Borger, Erhverv og Medarbejder. Et internationalt klimavenligt omdømme vil være befordrende for eksportfremme indenfor cleantech (fx vedvarende energi, genvindingsindustrien, grøn transport og informationsteknologi), samt bidrage til den grønne omstilling i øvrigt.

 

Det er forvaltningens samlede vurdering, at tiltrædelse af Borgmesterpagten vil forstærke Herning Kommunes profil som en kommune, der går foran, og at opfyldelse af forpligtelserne i Borgmesterpagten kan ske med udgangspunkt i eksisterende aktiviteter.

Økonomi

Ud over de i forvejen afsatte ressourcer til energi- og klimaplanlægning er der ingen yderligere omkostninger forbundet med tilslutning til EU's Borgmesterpagt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Herning Kommune tiltræder Borgmesterpagten.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 14.06.01-P21-1-13 Sagsbehandler: Sussi Hvelplund  

Nedlæggelse af eksisterende sikringsrum på adressen Nørregade 9, Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Michael Jacobsen

Sagsresume

Der er indkommet ansøgning om tilladelse til at nedlægge et eksisterende sikringsrum på ejendommen Nørregade 9, 7400 Herning i forbindelse med om- og tilbygning.

 

Forvaltningen anbefaler, at sikringsrummet nedlægges.

Sagsfremstilling

I forbindelse med en om- og tilbygning af Nørregade 9, fra plejehjem til 98 stk. ungdomsboliger, ønskes et sikringsrum til 240 personer i vestfløjen nedlagt.

 

Bygningen indeholder 3 sikringsrum til henholdsvis 60, 150 og 240 personer.

 

Sikringsrummet i vestfløjen vil, med den planlagte om- og tilbygning, udgøre en hindring i gennemførelse af projektet, da ungdomsboligerne skal forsynes med henholdsvis EL, VVS og ventilation efter nuværende krav. Disse installationer påtænkes placeret i kælderen, men på grund af kravene til nye installationer, kræves der et større areal til disse end hidtil, derfor er der behov for at tage en del af sikringsrummet i brug hertil.

 

I henhold til Beskyttelsesrumslovens § 20, skal eksisterende sikringsrum opretholdes.

Dog kan Kommunalbestyrelsen, i særlige tilfælde, godkende nedlæggelse af sikringsrum, uden at der opføres erstatningsrum, såfremt sikringsrummet udgør en hindring for gennemførelse af en aktuel ombygning.

 

Forvaltningen vurderer, at behovet for at fastholde de 240 pladser i sikringsrummet, ikke længere er aktuelt, idet bygningen ændrer anvendelse fra plejeinstitution til ungdomsboliger, og der er bibeholdt (60 + 150) = 210 sikringsrumspladser i bygningen. Der udover er der tale om mobile personer, der i påkommende tilfælde antageligvis vil søge andre steder hen.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

at der meddeles tilladelse til at nedlægge sikringsrummet, uden at der opføres erstatningsrum.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.02.01-K02-188-10 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Orientering: Natur- og Miljøklagenævnets stadfæstelse vedrørende vandforsyningsboring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Herning Kommune gav i september 2010 afslag på ny vandforsyningsboring på Vistelhøjvej 2-4, da ejendommen allerede var tilsluttet Karstoft Vandværk. Der blev dog samtidig givet en midlertidig tilladelse til indvinding fra markvandingsboring til drikkevand til kvæg. Ejeren påklagede begge afgørelser.

 

Natur- og Miljøklagenævnet har stadfæstet begge afgørelser.

 

Forvaltningen vil gå i dialog med ejer og vandværk om tilbagekobling til vandværket.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-100-13 Sagsbehandler: Jesper Leding  

Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus, Brogårdvej 2, Hodsager

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus og garagebygning som erstatning for eksisterende beboelse på ejendommen.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehuset.

Sagsfremstilling

Der er fra ny ejer af ejendommen Brogårdvej 2, Hodsager, Aulum, søgt om tilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus og garagebygning på ejendommen.

 

Bygningen opføres som erstatning for eksisterende bolig og driftsbygning, der nedrives i forbindelse med gennemførelse af projektet
 
Ansøgningen omfatter opførelse af ca. 375 m2 beboelse, ca. 200 m2 overdækkede terrasser og 50 m2 garage, der placeres inden for eksisterende samlede bebyggelse.

 

Da sagen i henhold til planlovens § 35.1 omhandler opførelse af ny bolig i det åbne land, hvor ejendommens udseende ændres væsentligt, samt hvor beboelsesarealet overstiger 250 m2 kræves tilladelse.

 

Ansøgningen har i overensstemmelse med reglerne i planloven været fremsendt til orientering hos naboer m.v., og der fremkom i høringsfasen ingen bemærkninger.

 

I henhold til gældende bemyndigelse skal sagen i forelægges Teknik- og Miljøudvalget til beslutning, idet boligarealet overstiger 350 m2.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles tilladelse efter § 35,1 i lov om planlægning til opførelse af nyt enfamiliehus på ejendommen Brogårdvej 2, Aulum.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.04-P19-325-12 Sagsbehandler: Jesper Leding  

Husstandsmølle, Kølkærvej 56, Hauge

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Orientering om sag vedr. ansøgning om tilladelse til opførelse af husstandsmølle på ejendommen Kølkærvej 56, Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse tages til efterretning, og at udvalget drøfter muligheden for at behandle ny ansøgning om placering af husstandsvindmøllen.

Sagsfremstilling

Herning Kommune modtog den 26. juni 2012 ansøgning om tilladelse til opførelse af husstandsmølle på ejendommen Kølkærvej 56, Herning.
 
I henhold til ansøgningen ville møllen få en højde på 24,5 m og en rotordiameter på 13,0 m, og ville blive placeret i et område omkring 20 m syd fra nærmeste bygning, som er en hønsestald på ca. 1.700 m2.
 
Ejendommens bygninger er beliggende således, at den oprindelige bygningsmasse er placeret nord for staldbygningen. Stalden er placeret således, at der er ca. 39 m mellem denne og den samlede bebyggelse.
 
I brev af 11. juli 2012 til ansøger anbefalede Herning Kommune en placering i det store område mellem staldbygningen og den øvrige bygningsmasse. Det blev samtidigt beskrevet, at kommunen med stor sandsynlighed ville meddele afslag efter gældende regelsæt og i henhold til kommunens gældende administrationspraksis, såfremt placeringen blev fastholdt.
 
I forvaltningens vurdering af ansøgningen indgik, at bygningsmassen i henhold til landzonebestemmelserne i planloven skal søges placeret samlet, og at der på ejendommen er rigelig mulighed for at samle den allerede spredte bygningsmasse. Det vurderedes, at bygningsmassen ved den ansøgte placering af husstandsmølle ville blive ”trukket længere ” eller spredt endnu mere end den på nuværende tidspunkt er.

Ligeledes indgik det, at der ikke ville være nogen vindmæssig fordel i at placere den på den ansøgte placering frem for en placering mellem bygningerne. Faktisk vil møllen blive placeret væsentligt højere i terrænet (ca. 1 – 1½ m) end ved den ansøgte placering.
 
I brev til Herning Kommune af 20. august 2012 beskrev ansøger, at den ansøgte placering ønskedes fastholdt. I brevet begrundede ansøger placeringen med, at denne i forhold til vind var den bedste. Ligeledes var begrundelsen, at servicering af møllen kræver plads og en fast kørevej til placeringen. Endeligt blev placeringen begrundet i afstand til nabobeboelse.
 
Herning Kommune vurderede, at ingen af disse begrundelser var tilstrækkelige for at tilsidesætte vejledningens bestemmelser om, at bygningsmassen skal søges samlet på ejendommen.


På arealet mellem stald og ejendommens øvrige bygninger synes der at være tilstrækkelig plads til placering af mølle, ligesom der også hertil er fast kørevej. Møllen vil på den anbefalede placering blive placeret højere i terrænet og afstanden til nabobeboelse er meget stor (mere end 350 m).

 
Afslag på det ansøgte fremsendtes derfor den 4. september 2012.
 
Herning Kommune modtog den 3. oktober 2012 klage over kommunens afgørelse fra ansøgers rådgiver, og sagen blev derfor overdraget til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.
 
Den 11. december 2012 afgjorde Natur- og Miljøklagenævnet sagen, og stadfæstede Herning Kommunes afgørelse.


Nævnet skriver i afgørelsen, at: ”Der er lagt vægt på, at kommunens afgørelse er truffet ud fra en konkret vurdering af møllens placering og de hensyn, som skal varetages ved administrationen af planlovens landzonebestemmelser, og at kommunen har peget på en placering, der ses at opfylde disse hensyn. Nævnet har desuden lagt vægt på, at produktionshallen er opført et stykke væk fra ejendommens samlede bebyggelse.
Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster derfor Herning Kommunes afgørelse af 4. september 2012 om afslag på landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på den ansøgte placering.”
 
Sagen blev på møde den 14. januar 2013 fremlagt til orientering i Teknik- og Miljøudvalget, der tog sagen til efterretning. På mødet blev desuden besluttet, at alle fremtidige sager, hvor forvaltningen vurderer, at der skal meddeles afslag, skal behandles i udvalget.
 
Sagen har været omtalt i dagspressen, hvor ansøger forklarede sin ansøgning, og hvor forvaltningen beskrev årsagen til, at møllen ikke kunne placeres som ansøgt jfr. Herning Kommunes praksis, Natur- og Miljøklagenævnets retningslinjer og retningslinjerne i planloven
 
Ansøgning om tilladelse til opførelse af husstandsmølle er ved ny ansøgning af 20 marts 2013 genfremsendt med en ny placering syd for staldbygningen. Den nye placering afviger fra den tidligere ansøgte placering med ca. 25 -30 m, men stadig ved den samme staldgavl. Forvaltningen finder på den baggrund ikke, at den nye placering afviger væsentligt fra tidligere, og dermed er omstændighederne ikke væsentligt ændret.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der med henvisning til Planlovens § 35, stk 1, meddeles afslag til husstandsmøllens nye placering i forlængelse af produktionsbygningen, da den principielt svarer til forvaltningens tidligere afslag. Her blev afslaget bl.a. begrundet med, at placeringen ikke er hensigtsmæssig og vil medvirke til at sprede bebyggelsen endnu mere. Møllen bør derfor placeres mellem den oprindelige bebyggelse og stalden fra 2004, så møllen medvirker til at samle ejendommens bygninger.

Beslutning

Udsat til udvalgets møde i maj.

 

Udvalget ønsker en besigtigelse på Kølkærvej 56, Hauge, og andre opsatte husstandsmøller i kommunen.

 

Besigtigelsesturen afholdes forud for udvalgets møde 21. maj.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.04-P19-543-12 Sagsbehandler: Jesper Leding  

Orientering: Brandsikring af minkstald Skjernvej 221, Ørnhøj

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

På ejendommen Skjernvej 221, Ørnhøj, er der ansøgt om tilladelse til opførelse af minkhal på 106 x 56 m = 5.942 m2. Minkhallen ønskes etableret således, at minkbure og gyllekanaler løber i bygningens længderetning, hvilket giver i alt 12 længdegange.

Sagsfremstilling

I henhold til Bygningsreglementet og Energistyrelsens eksempelsamling om brandsikring af byggeri, der skal danne baggrund for vurderinger i den enkelte sag, må den indbyrdes afstand mellem flugtveje og facadelængden ikke overstige 50 m for staldbygninger (for alle øvrige bygninger gælder, at flugtvejslængde ikke må overstige 25,0 m i ganglinje).

 

Dette skal sikre, at redningsberedskab skal kunne trænge ind i bygningen, samt sikre mulighed for flugt og rømning til det fri. Fra hver dør skal der være mulighed for passage til alle gange i bygningens længderetning.

 

Samtidig skal der i tilladelse til opførelse af staldbygninger på op til 5.000 m2 stilles skærpede krav til bla. flugtveje, og til staldrum på mere end 5.000 m2 stilles yderligere skærpede krav til bl.a. brandventilation og brandteknisk dimensionering.

 

Gyllerender ønskes etableret således, at disse er gennemgående i hele staldens længde. Renderne er placeret med ca. 50 - 60 cm over jord, og giver grundet rendernes bredde ikke umiddelbart mulighed for passage over disse. I henhold til Bygningerelementet må der i passager i staldrum ikke være niveauændringer på mere end 15 cm.

 

Ansøgers rådgiver har fremvist et løsningsforslag, hvor den del af gyllekanalerne, der er placeret i tværpassagerne kan afmonteres ved et kliksystem, men dette har endnu ikke kunnet skønnes anvendeligt. For at kunne trænge ind i bygningen skal beredskabet afmontere fire hængsler og flytte den del af gyllerenden, der spærrer passagen. Dette skal gøres 12 gange for at nå bygningens midte. Ud over dette er der ikke taget hensyn til de trækwirer, der styrer og trække gødningskraberne i hver enkelt gyllerende.

 

Forvaltningen har tidligere vurderet, at såfremt der etableres to tværpassager jævnt fordelt i bygningen, burde yderligere tiltag efter ovennævnte bestemmelser kunne undgås. Alle passager skal dog forholdsvist nemt kunne passeres, og eventuelle løsninger med gennemgående gyllerender skulle kunne passeres nemt og hurtigt.

 

Denne problemstilling har været diskuteret i erfagruppen, hvor fem af otte kommuner vurderer, at der ikke må være spærringer eller oplag i passagerne, og derved ikke gyllekanaler. Tre af kommunerne vurderer, at gyllerender kan etableres i hele bygningens længde og derved på tværs af tværpassagerne. Forskelligheden i kommunernes vurderinger skyldes, at der fra minkhaller ikke skal tages hensyn til rømning af dyr, men at der stadig skal kunne ske indtrængning og rømning og redning af personer.

 

Forvaltningen vurderer, at der kan meddeles tilladelse til opførelse af minkhallen, såfremt der etableres én tværpassage med en fri bredde på min. 1,20 m, og at der i denne ikke etableres spærringer, trækwirer eller gyllekanaler. Tværpassagen skal placeres i bygningens midte. Ligeledes skal der etableres i alt tre døre i hver gavl. Ved denne løsning vil den længste flugtvej være knap 41,0 m, hvilket er en del mere end Bygningsreglementets anbefaling om max. 25,0 m.

 

Vurderingen beror på, at redningsberedskabet herved vil få tilstrækkelig mulighed for at trænge ind i bygningen. Samtidig lægges der til grund, at der i minkhallen vil være tilstrækkelig brand- og røgudluftning i tagkonstruktion, og at der ved etablering af slukningsudstyr ved alle indtrængningsdøre vil være tilstrækkelig mulighed for umiddelbar indsats mod brandspredning. Flugtvejslængden skønnes at være acceptabel, da passager sker i lige strækninger, hvor der i hver ende af disse vil være synlige udgange.

 

Kravet i Bygningsreglementet om, at der ved alle flugt- og indtrækningsveje skal etableres slangevinder, skønnes at kunne opfyldes ved placering af CE-godkendte pulverslukkere i stedet for, idet loftshøjden ikke er mere end ca. 6,3 m. Kastelængden på en pulverslukker er typisk op til 10,0 m. Det indgår ligeledes i vurderingen, at der ikke skal ske rømning af dyr.

 

Ansøger har senest den 4. april 2013 ønsket at få et nyt møde med forvaltningen med henblik på at få mulighed for at udarbejde en brandteknisk dimensionering. Rapporten har til formål at konkludere mulighederne for at fravige en del af Eksempelsamlingens anbefalinger, således at der opnås et tilfredsstillende sikkerhedsniveau.

 

På et møde med ansøger og rådgiverne den 25. april er sagen gennemgået, og der er i den konkrete sag fundet en særlig løsning for etablering af en tilfredsstillende tværgående flugtvej, i det der laves en simpel rampeløsning over samtlige render der sikrer en ubrudt fri flugtvej. Samtidig vil løsningen friholde renderne og wiresystemet for at blive brudt. Rådgiver vil snarest muligt fremsende tegningsmateriale og dokumentation på den aftalte løsning, således at forvaltningen kan udstede byggetilladelsen.

 

Den brandtekniske dokumentation vil efterfølgende blive fremsendt til forvaltningen og vil tage højde for, at eventuel usikkerhed for brandspredning kan sikres ved at etablere en større brand - og røgudluftning.    

Økonomi

Ingen

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-627-12 Sagsbehandler: Jan B. Nielsen  

Orientering: Etablering af oplagsplads for slagger på tidligere genbrugsplads, Feldborgvej 8, Aulum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsfremstilling

I forbindelse med ansøgning om etablering af oplagsplads for slagger på ejendommen Feldborgvej 8, Aulum, har forvaltningen vurderet sagen i relation til højden på påtænkte oplag samt terrænreguleringen.


Områdets eksisterende anvendelse er genbrugsplads. Denne aktivitet ophører ved den ændrede benyttelse.


Terrænreguleringen udføres etapevis i tråd med, at genbrugspladsen flyttes til ny placering i Aulum by.
 
Ejendommen ejes af Herning Kommune og er omfattet af lokalplan nr. 09.T1.1 Område for affaldshåndtering ved Feldborgvej, Skjerk ved Aulum.
Der er i lokalplanen ikke omtalt højder på oplag mv.
 
Forvaltningen har behandlet sagen i relation til terrænregulering samt oplag set ud fra lokalplanens formålsparagraf, som er at sikre byggeri og anlægs indpasning til det omgivende landskab.
 
I samarbejde med Herning Kommune har virksomheden fremsendt forslag til terrænregulering, hvor der også indgår en sikring af den faste belægning. Dette for at der ikke skal ske nedsivning fra kommende oplag. Nedsivet regnvand opsamles og bortskaffes.
 
Der vil ske en stor afgravning efterfulgt af terrænregulering med henblik på at sikre et bæredygtigt underlag samt sikring mod nedsivning af overfladevand.
 
Den afgravede jord anvendes til udligning af terrænet, opbygning af volde osv.
 
Nuværende areal - fra sydvest mod nordøst - har en højdeforskel på ca. 3-4 m. I området forekommer endvidere store niveauforskelle som følge af, at der hen over tiden er foretaget udgravninger samt påfyldninger. Disse forskelle ønskes udlignet ved afgravning af det "naturlige" terræn (nuværende terræn). Endvidere suppleres med volde omkring den nordlige del af arealet. Udligningen af terrænforskellene samt etablering af volde udføres ved anvendelse af eksisterende jordmængder. (Ingen bortkørsel af hensyn til kortlægningen på Vidensniveau 2).

 
Området er kortlagt på Vidensniveau 2. Undtaget er dog en mindre del på det nordlige del af arealet.
 
Det fremtidige niveau fastlægges under hensyntagen til eksisterende terræn. Projekteret plateau mod sydvest tager udgangspunkt i kote ca. 43,50 (eksisterende terræn kote ca. 44). En stigning på ca. 1,5 m til kote ca. 45 svarende til ca. 10 promille. Herfra fald mod nordøst på 10 promille for at slutte i kote ca. 43,63. Endvidere etableres fald på tværs af længderetningen.
 
Områdets nordlige del forsynes med omkringliggende volde, der udføres ca. en 1 m højere end nuværende terræn. Dog ca. 2,5 - 3,0 m over fremtidigt terræn.
 
Forvaltningen har vurderet, at der kan tillades et oplag målt fra projekteret plateau  
på indtil 6 m - dog således at på den nordøstligste del - ca. 40 m - må oplagets højde ikke overstige 4 m, samt at der etableres en supplerende beplantning på skråninger og volde udover den i lokalplanen beskrevne beplantning.

 

Ovennævnte er en vurdering af, at det eksisterende "naturlige" terræn (nuværende terræn) reguleres ved anvendelse af eksisterende jordmængder samt, at beplantningen omkring oplagspladsen er medvirkende til anlæggets og kommende oplags indpasning til det omgivende landskab. 

Det er vurderet, at ansøgningen alene er til orientering i Teknik- og Miljøudvalget, idet der ikke i forhold til lokalplanen tale om dispensationer eller andet, men alene en helhedsvurdering i forhold til landskabet og sikring af grundvandet.

 

Herning Kommune er ejer af arealet, og der arbejdes i øjeblikket på at indgå en lejeaftale om anvendelsen.

 

Der er afholdt informationsmøde, hvor der ikke fremkom nævneværdige bemærkninger til projektet fra naboer mm.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 20.00.00-P20-2-13 Sagsbehandler: Eva Kanstrup  

Orientering: Servicevejvisning til kulturinstitioner

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget behandlede den 18. marts pkt. 55 "Servicevejvisning til kulturinstitutionerne". Udvalget besluttede at følge administrationens anbefaling til placering af servicevejskilte for 6 udvalgte kultur- og fritidsinstitutioner med den tilføjelse, at "udvalget ønsker at fastholde den nuværende skiltning til kulturinstitutionerne i Birk".


De politiske partier i Byrådet har efterfølgende drøftet sagen.
 
Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kredsen af gruppeformænd har på møde den 08. april drøftet Teknik- og Miljøudvalgets beslutning.

 

Der var på mødet politisk enighed om, at det generelt forventes, at der skiltes separat til kommunens væsentligste kulturinstitutioner og lignende attraktioner naturligvis med stadig opmærksomhed på æstetik og trafikhensyn.

 

Der var samtidig enighed om, at Teknik- og Miljøudvalgets beslutning vedr. skiltning i Birk ændres som konsekvens af denne aftale.

 

Fremtidig skiltning til kulturinstitutionerne i Birk vil dermed følge administrationens anbefaling, som præsenteret i bilag til udvalgets dagsorden pkt. 55 den 18. marts 2013.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at aftalen, herunder fremtidig skiltning til kulturinstitutionerne i Birk, tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.32.10-P19-1-13 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Overførsel af uforbrugte midler fra 2012 til 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 (x)
 (x)

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

I forbindelse med afslutning af årsregnskab 2012 udarbejdes oversigt over overførsler fra 2012 til 2013 for drift og anlæg.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2012 er der følgende forslag til overførsel af restbudgetbeløb fra 2012 til 2013 for Teknik- og Miljøområdet.

 

Serviceområde 01 Byggemodning.

Området udviser et merforbrug på 789.000 kr.

Merforbruget overføres ikke til 2013.

 

Anlæg udviser et mindreforbrug på 43.937.000 kr., som modregnes af et merforbrug på 23.330.000 kr. under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Restbeløbet på 20.607.000 kr. ønskes overført til 2013 til fortsættelse af igangværende projekter.

 

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme.

Området udviser samlet set et underskud på 1.099.000 kr. Funktion 002510 til 002513 udviser netto et merforbrug på 327.000 kr., som ønskes dækket af et overskud på serviceområde 09 Trafik, funktion 022201 Fælles formål.

Funktion 003231 til 056898 udviser samlet set et merforbrug på 772.000 kr. Et planlagt merforbrug på 1.000.000 kr. ønskes overført til funktion 032201 Folkeskoler. Et mindreforbrug på 262.000 kr. på de takstregulerede områder funktion 033046, 052823, 053842 og 053852 overføres til 2013. Det resterende merforbrug på 34.000 kr. søges dækket af et mindreforbrug på serviceområde 09 Trafik, funktion 022201 Fælles formål.

Anlæg udviser et mindreforbrug på 1.362.000 kr., som ønskes overført til 2013 til fortsættelse af igangværende projekter.

 

Serviceområde 04 Grønne områder

Området udviser samlet set et merforbrug på 84.000 kr. Et mindreforbrug på 150.000 kr. på funktion 002820 Grønne områder og naturpladser ønskes overført til 2013 til følgende formål: 75.000 kr. til nødvendig pleje i Søbyfredningen og 75.000 kr. ønskes overført til anlæg til igangværende omlægning af bassin i Mindeparken. Underskuddet på 234.000 kr. under funktion 004871 Vedligeholdelse af vandløb skyldes endnu ikke modtaget tilskud vedr. vådområdeprojekt Vorgod Å og ønskes derfor overført til 2013.

 

Anlæg udviser netto et merforbrug på 1.133.000 kr. 2 afsluttede anlægsprojekters restbudget på 39.000 kr. tilgår kassen, hvorfor der ønskes overført et merforbrug på 1.172.000 kr. til 2013 til fortsættelse af igangværende projekter. Merforbruget skyldes blandt andet endnu ikke modtagne tilskud på vandløbsområdet.

 

Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger

Området udviser et mindreforbrug på 675.000 kr. Mindreforbruget på 192.000 kr. på funktion 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. ønskes overført til 2013 til fortsættelse af igangværende projekt til afvikling af bunke af ubehandlede spildevandsansøgninger.

 

Funktion 005591 Skadedyrsbekæmpelse udviser et overskud på 486.000 kr. Området er gebyrfinansieret, og beløbet søges overført til 2013 til finansiering af udgifter i forbindelse med ny rottebekendtgørelsesplan.

 

Serviceområde 07 Renovation

Området udviser et underskud på 2.871.000 kr. Heraf afregnes 2.644.000 kr. via mellemregningskontoen mellem Herning Kommune og Renovation. Det resterende merforbrug på 227.000 kr. vedrører funktion 005285 Bærbare batterier og overføres til 2013. Området er ikke takstfinansieret.

 

Anlæg udviser et mindreforbrug på 3.960.000 kr., som ønskes overført til 2013 til fortsættelse af igangværende projekter.

 

Serviceområder 08 Drift

Området udviser et mindreforbrug på 3.328.000 kr. Heraf ønskes 1.150.000 kr. overført til anlæg i 2013 til følgende formål:

 

300.000 kr.
Renovering af tag på lager/kontorbygning samt indvendig renovering af omklædningsrum og kantine.
500.000 kr.
Opretning af gulv i værksted af hensyn til arbejdsmiljøet, idet gulvet er ujævnt og samler støv, samt en efterfølgende maling af værkstedet.
250.000 kr.
Solceller 17 kWh på værkstedets tag.
100.000 kr.
Opdatering af overvågningsanlæg på Hammershusvej.

 

Anlæg udviser et mindreforbrug på 514.000 kr., som ønskes overført til 2013 til fortsættelse af igangværende projekter.

 

Serviceområde 09 trafik

Området udviser samlet set ekskl. vintertjenesten et nettomindreforbrug på 6.407.000 kr. Heraf ønskes 5.467.000 kr. overført til 2013 til følgende formål:

 

   361.000 kr.
Dækning af underskud på serviceområde 03 Kommunale ejendomme
  -487.000 kr.
Arbejder for fremmed regning
     80.000 kr.
Ekstra konsulentudgifter
1.289.000 kr.
Overføres til anlæg til planlagt asfaltarbejde på Skavevej
3.904.000 kr.
Til betalingsforskydning vedr. Midttrafik samt udgifter i forbindelse med indførelse af rejsekortet.
 312.000 kr.
Skolekørsel 10 kl. Sønderager
      8.000 kr.
Restudbetaling af budget vedr. Herning Lufthavn.

 

Anlæg udviser et mindreforbrug på 34.481.000 kr. Heraf ønskes 34.085.000 kr. overført til 2013 til fortsættelse af igangværende projekter.

 

Samlet set ønskes der overført 5.882.000 kr. i driftsmidler til 2013. Heraf ønskes 2.514.000 kr. overført til anlæg, og 1.392.000 kr. på serviceområde 05 Miljøforanstaltninger og 09 Trafik, som skal anvendes til konkrete formål, søges medtaget i prioriteringen af den udvidede servicedriftsramme på 6 mio. kr.

Økonomi

[image]

 

 

[image]

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at overførslerne for drift og anlæg på Teknik- og Miljø-området godkendes jævnfør bilag,

 

at 2.514.000 kr. af de overførte driftsmidler overføres til anlæg,

 

at de overførte driftsmidler til anlæg søges frigivet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Tommy Tønning deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budgetopfølgning pr 31.03.2013 for Teknik og Miljø

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 (x)
 (x)

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2013.
 
Sammenfattende viser opfølgningen, at Teknik og Miljø-området samlet set forventer en overskridelse af driftsbudgettet på 9 mio. kr. Overskridelsen skyldes primært et forventet merforbrug på vintertjenesten på ca. 3,2 mio. kr. samt et forventet merforbrug på vejbelysningen på ca. 3,5 mio. kr. Her i er indregnet en forventet overførsel fra 2012 til 2013. Overførslerne er på nuværende tidspunkt ikke indarbejdet i budgettet.  

 

På anlæg forventes samlet set et merforbrug på 48,6 kr. I forventet regnskab er medregnet overførslerne fra 2012 til 2013. Overførslerne er på nuværende tidspunkt ikke indarbejdet i budgettet.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i tre hovedområder: Drift, anlæg og budgetomplaceringer.
 
Drift:
Det forventede driftsregnskab for 2013 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 

[image]

[image] 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set en afvigelse på -9 mio. kr. Her i er indregnet en forventet overførsel fra 2012 til 2013.  

 

Afvigelsen skyldes i det væsentligste følgende:

 

Serviceområde 01 Byggemodning.

Der forventes et merforbrug på 1.280.000 kr., som skyldes øgede ejendomsskatter på landbrugsområder, som er lokalplanlagte til boligformål. Der er pt. afholdt udgifter til to enkelte ejendomme i Holing og Gjellerup, som står for udgifter på henholdsvis 820.000 kr. og 367.000 kr.  

 

Kompenserende handlinger

Forvaltningen arbejder på om arealerne i Holing, som er lokalplanlagte til boligformål, evt. skal ændres til landzone og dermed sænkes ejendomsskatterne igen. Alternativt kan det overvejes om arealerne bør sælges.

 

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme.

Der forventes en afvigelse på 300.000 kr. Her i indgår en forventet negativ overførsel på 1,0 mio. kr. fra 2012 til 2013. Herudover forventes et merforbrug på 700.000 kr., som hovedsageligt skyldes ekstra udgifter til varmepriser, faldende indtægter på grund af manglende huslejeindtægter i forbindelse med salg og nedrivning af ejendomme, merudgift på grund af stigende ejendomsskatter i lokalplanområdet Holing samt manglende lejeindtægt i forbindelse med opsigelse af 22 p-pladser i Dalgashus.

 

Kompenserende handlinger 

Forvaltningen arbejde i øjeblikket på at få tilpasset kommunens ejendomsportefølje, således der indenfor serviceområdet kan findes en løsning på ubalancen.

 

Serviceområde 04 Grønne områder.

Afvigelsen på 159.000 kr. vedrører en forventet overførsel fra 2012 til 2013.

 

Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger.

Der forventes et merforbrug på 928.000 kr. Heraf vedrører 678.000 kr. forventede overførsler fra 2012 til 2013. Herudover forventes under funktion 005591 Skadedyrsbekæmpelse et merforbrug på 250.000 kr., som skyldes indkøb af elektroniske fælder og rottespærer i henhold til opfølgning af Rotthandlingsplanen 2013-2015 i henhold til Rottebekendtgørelsesplanen af 26. juni 2012. Merforbruget bliver indhentet i 2014 via ejendomsskattebilletten.

 

Serviceområde 07 Renovation.

Der forventes et merforbrug på 334.000 kr. Heraf vedrører 227.000 kr. en forventet negativ overførsel på bærbare batterier fra 2012 til 2013. Det resterende merforbrug på 107.000 kr. skyldes, at området ikke er dækket ind fuldt ud via DUT. Området genforhandles i 2013-2014, hvorefter den endelige kompensation fastsættes på baggrund af en opgørelse af kommunernes udgifter i perioden 2009-2011.

 

Serviceområde 08 Driftsselskaber.

Der forventes en mindreindtægt på 71.000 kr.

 

Serviceområde 09 Trafik.

Der forventes et merforbrug på 6.844.000 kr. Heraf vedrører 3.256.000 kr.et forventet merforbrug på vintertjenesten. 3.500.000 kr. vedrører vejbelysningen, hvor forvaltningen pr. 31. december 2012 har flyttet indtægten for salg af gadebelysning fra drift til anlæg. I forbindelse med kommunalereformen blev den nuværende procedure besluttet, dvs. når kommunen byggemodner et nyt område og i den forbindelse opstiller gadebelysning, sælges gadebelysningen efterfølgende til EnergiMidt. Indtægten fra salget er indtil nu blevet konteret på driftsregnskabet, men burde være konteret på byggemodningsregnskabet. Indtægten vil fremadrettet blive konteret på byggemodningsregnskabet, og dermed opstår der en udfordring på driftsbudgettet for vejbelysningen på ca. 3.500.000 kr. Det resterende beløb på 88.000 kr. er en forventet overførsel fra 2012 til 2013.

 

Kompenserende handlinger 

Forvaltningen vil forsøge at finde en løsning på det forventede merforbrug på vejbelysningen i 2013. Derudover samarbejder forvaltningen også med EnergiMidt om at effektivisere gadebelysningen, således den samlede udgift til gadebelysning kan reduceres, f.eks. via nye løsninger og alternative lyskilder.

 

Anlæg:
Det forventede anlægsregnskab for 2013 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 

[image]

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set et merforbrug på 48,6 mio. kr. I merforbruget på 48,6 mio. kr. er medregnet de forventede overførsler fra 2012 til 2013, som på nuværende tidspunkt ikke er indarbejdet i budgettet. Overførslerne fra 2012 til 2013 er på 49,6 mio. kr.
 
De væsentligste ændringer ekskl. overførsler fra 2011 til 2013 skyldes følgende:

 

Serviceområde 01 Byggemodning:

Det anbefales, at byggemodningsprojekter for 10 mio. kr. afventer igangsættelse.

 

Serviceområde 07 Renovation.

Der forventes et merforbrug på 600.000 kr. vedr. omlastestationen. Der fremsendes særskilt sag på finansiering af afvigelsen.

 

Der er i forbindelse med overførselssagen søgt om overførsel af 2,5 mio. kr. fra drift til anlæg. Dette beløb er ikke medtaget i forventet regnskab, da der er tale om nye endnu ikke oprettede projekter.

 

[image]
 

På jordforsyningsområdet forventes det at realisere indtægter svarende til det vedtagne budget på -32,923 mio. kr. i 2013. Der overføres en mindreindtægt fra 2012 til 2013 på 14,351 mio. kr. Af dette beløb forventes det at realisere 6 mio. kr. i 2013. Den resterende mindreindtægt på 8,351 mio. kr. forventes ikke at kunne realiseres i 2013 og forventes overført til 2014.
 
Forvaltningen anbefaler, at byggemodningsprojekter for 10,0 mio. kr. afventer igangsættelse, og rådighedsbeløb til udgifter hertil er derfor ikke frigivet. Beløbet og projekter forventes overført til 2014. Forventet regnskab 2013 for byggemodningsudgifter udgør 48,4 mio. kr.  

 

Budgetomplaceringer:

Med henblik på at tilpasse budgettet til de faktiske forhold, er der behov for følgende budgetomplaceringer/tillægsbevillinger:

 

På anlægsområdet er der behov for omplacering mellem stednumrene under serviceområde 01 Byggemodning i henhold til vedlagte økonomiskema.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der på serviceområde 01 Byggemodning foretages omplaceringer af budgetbeløb i 2013 i henhold til vedhæftede økonomiskema, således at budgettet svarer til de faktiske forhold,

 

at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. maj 2013 og i Byrådet den 14. maj 2013.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Tommy Tønning deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

 

Sagsnr.: 22.11.00-P19-1-13 Sagsbehandler: Eva Freidahl Graae  

Foreningsvedtægter for Herning Taxas bestillingskontor

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Vallentin

Sagsresume

Herning Taxa har fremsendt nye foreningsvedtægter for Herning Taxas bestillingskontor til Herning Kommunes godkendelse.

 

Vedtægterne er godkendt på generalforsamling i Herning Taxa den 9. april 2013 og træder i kraft under forudsætning af udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

På baggrund af flere henvendelser til det kommunale tilsyn om at se på opdelingen imellem Herning Taxa's økonomiske forening og bestillingskontoret, har forvaltningen vurderet, at opdelingen imellem Herning Taxa's økonomiske forening og bestillingskontoret ikke er helt i tråd med reglerne. Vurderingen skete på baggrund af hidtidig praksis fra domstolene.

 

Imidlertid var igangsat en retssag i den såkaldte F-kørsels sag. Forvaltningen valgte at afvente en afgørelse i denne sag, idet udfaldet evt. kunne blive en anden praksis fra domstolene. Denne udeblev imidlertid, idet sagen blev afvist grundet procedurefejl og efterfølgende blev der indgået forlig i sagen.

 

Derfor er det fortsat forvaltningens opfattelse, begrundet i hidtidig domstolspraksis, at opdelingen imellem Herning Taxa's økonomiske forening og bestillingskontoret ikke er helt i tråd med reglerne. 

 

Efter en positiv dialog med Herning Taxa herom, fremsendes der nye vedtægter til godkendelse i Herning Kommune. Det er forvaltningens vurdering, at de nye vedtægter bringer forholdet på linje med de gældende regler på området. Derudover indeholder de nye vedtægter få redaktionelle ændringer.

 

Som bilag til vedtægterne er der, som det har været et politisk ønske, udarbejdet et opdateret og tidssvarende uniformsregulativ.

 

På den beskrevne baggrund anbefaler forvaltningen, at de fremsendte vedtægter godkendes.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at vedtægterne for Herning Taxas bestillingskontor godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Tommy Tønning deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

 

Sagsnr.: 22.11.00-G00-1-12 Sagsbehandler: Eva Freidahl Graae  

Orientering: Generel status på taxakørslen i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Udvalget har fremsat ønske om en generel status på taxakørslen i kommunen.

 

Blandt andet ønskes en orientering vedr. taxakørsel i forbindelse med messer, koncerter mv., og om morgenen, hvor det, på baggrund af henvendelser opleves, at det kan være yderst svært at få en taxa i tidsrummet fra 6.30 til 8.30 pga. skolekørslen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen giver på mødet en general status på baggrund af kontakt til branchen og relevante samarbejdspartnere indenfor kommunen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Tommy Tønning deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Sagsnr.: 22.11.00-G00-1-12 Sagsbehandler: Eva Freidahl Graae  

Orientering: Kvartalsmøde med taxivognmænd

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Sagsfremstilling

Forvaltningen afholder hvert kvartal et møde med bestyrelsen for Herning Taxa og vognmændene udenfor bestillingskontoret. Referat fra møde 18. marts 2013 fremsendes til orientering.
 
I 2013 er de resterende møder fastlagt til afholdelse 18. juni, 18. september og 12. december.

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efteretning.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Tommy Tønning deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-364-12 Sagsbehandler: Anja Plykker  

Tillægsdagsorden: Møllegården 17, Kibæk, helhedsvurdering af overskridelse af byggeret i skelbræmme

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Der er søgt om tilladelse til udvidelse af garage med redskabsrum, samt til at ændre tagkonstruktionen på hele den samlede bygning til 45° tag. Herved overskrides byggehøjden på 2,5 m i skelbræmmen. Desuden ønskes bygningen forlænget til 14 m længde i skelbræmme, mod tilladeligt 12 m.

 

Forvaltningen anbefaler på grundlag af helhedsvurdering, at der meddeles tilladelse uden for byggeretten til overskridelse af højde i skelbræmmen og til længde i skel.

Sagsfremstilling

Der er i oktober 2012 søgt om tilladelse til udvidelse af garage og ændring af tagkonstruktion til høj rejsning. Man har ønsket 45° taghældning for at få samme taghældning som hovedhuset. Sagen har været sendt i nabohøring hos den berørte nabo, Møllegården 15, og denne har fremsendt en indsigelse, idet de mener, at det vil give en væsentlig skyggevirkning i have og hus. Indsigelsen er indgivet rettidigt, men har i kommunens postsystem krydset tilladelsen, således at der er meddelt tilladelse, uden at der er taget stilling til indsigelsen fra naboen.

 

Der er derfor meddelt tilladelse til byggeriet, uden at man har orienteret naboen eller medtaget hans indsigelser i sagsvurderingen. Byggeriet er nu påbegyndt, der er støbt sokkel og vinduer og spær er bestilt.

 

Forvaltningen agter herefter at foretage en ny helhedsvurdering, hvor naboens indsigelser medtages i vurderingen, samt at meddele en ny afgørelse i sagen.

 

Vurdering:

Forvaltningen vurderer, at den overskridelse af byggeretten, der er søgt om, er af underordnet betydning. Tagfladen overskrider på et stykke højden i skelbræmmen, mens kippen ligger inden for byggeretten (se vedlagte tegningsbilag med indtegning af det skrå højdegrænseplan). Byggeriet vil kunne skygge mere i nabohaven end en bygning med fladt tag, men den skygger ikke mere, end hvad man må kunne forvente i bymæssig bebyggelse, idet kippen ligger inden for byggeretten. Garagen er placeret 1,8 m fra skel, syd for naboens haveareal. Kiphøjde er 4,4 m i en afstand fra skel på 3,95 m. Boligen har 45° tag med udnyttet tagetage og en kiphøjde på ca. 7,3 m. Husets gavl som vender ud mod garagen er placeret i en afstand fra skel på 6,1 m.

 

Garagens længde i skel  er overskredet med 2 m, men dette vurderes ligeledes at være en mindre overskridelse, som kan accepteres. (Naboen har ligeledes en bygning i skelbræmmen til modsat side med en længde på 13,45 m +  et mindre udhus uden tilladelse i forlængelse heraf). Naboens bolig ligger, målt på ortofoto, ca 7,5 m fra skel, hvortil skal lægges de 1,8 m fra skel til det ansøgte byggeri, og samlet set vurderes det ikke at kunne give en væsentlig skyggegene i bolig eller terrasse ved naboen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles tilladelse uden for byggeretten til overskridelse af højde i skelbræmmen samt til længde i skel.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 22.11.02-P19-2-12 Sagsbehandler: Eva Freidahl Graae  

Anmodning om ændring af betingelser

 

Sagsnr.: 83.00.00-Ø22-2-12 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Offentligt udbud

 

Sagsnr.: 05.01.00-P19-3-11 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Vesterholmvejs forlængelse

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-2-13 Sagsbehandler: Carsten Thomsen  

Ekspropriation

 

Sagsnr.: 13.06.04-P19-4-11 Sagsbehandler: Henrik Steffensen Bach  

Aftale om adgangsvej

 

Sagsnr.: 13.06.00-P05-5-12 Sagsbehandler: Henrik Steffensen Bach  

Erhvervelse af areal på ekspropriationslignende vilkår

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-91-13 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Dispensation

 

Sagsnr.: 00.34.00-S00-1-12 Sagsbehandler: Steen Brokær  

Ansøgning om lån

 

Sagsnr.: 82.01.00-P12-3-12 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Ekspropriation

 

Sagsnr.: 09.00.00-P19-168-05 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Orientering

 

Sagsnr.: 00.22.00-P35-1-12 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Orientering

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-692-09 Sagsbehandler: Lotte Vinter