Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 28. november 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 05.01.15-P20-1-13 Sagsbehandler: Sine Dall  

Orientering om Smukke indfaldsveje

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

       

Øvrige sagsbehandlere: Jacob Philipsen, Erik Skibsted, Tommy Jonassen

Sagsresume

Smukke indfaldsveje er godt i gang. Der er mange projekter, der er udført og er ved at blive udført. Der er i sagen givet en status på projekterne.

 

Byplanudvalget har 21. november 2016, pkt. 215, taget status på projekterne til efterretning, samt godkendt økonomien og et revideret projekt for beplantning i midterhellen på Silkeborgvej. Byplanudvalget har herefter sendt sagen til orientering i Teknik- og Miljøudvalget.

 

Forvaltningen anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget tager sagen til orientering. 

Sagsfremstilling

Der er ubrugte projektmidler for 430.000 kr. i budgettet for 2016 til Smukke indfaldsveje. De ubrugte midler er ikke afsat til konkrete projekter.

 

Silkeborgvej

På Byplanudvalgets den 15. august 2016, pkt. 129 besluttede udvalget, at de ville se et revideret projekt med beplantning på Silkeborgvej. Der foreligger nu et revideret projekt.

Det er med den beskrevne økonomi muligt at etablere 12 plantekummer. Plantekummerne er runde og har en diameter på henholdsvis 1,5, 2 og 2,5 meter.

Nogle kummer får mindre flerstammede træer med et lavt bunddække, andre plantes med stauder og enkelte vil blive beplantet med græsser, som kan stå og vaje i vinden. Der forslås én plantetype i hver plantekumme, så plantekummerne får et enkelt og let opfatteligt udtryk, når man kører forbi på vejstrækningen.

Hastigheden på strækningen er 60 km/t.

Projekteret kan forventes udført i foråret 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      herningCentret

       Bilka

 

     Bjarne Nielsen A/S

 

Projektet kræver en del drift, primært til vanding. På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 15. august 2016, pkt. nr. 195, har det tidligere projekt været til

orientering, hvorefter Teknik- og Miljøudvalget besluttede, at den afledte drift på 15.000 kr. forsøges indarbejdet i driftbudgettet fra 2020 og frem.

Afledt drift for 2017-19 er indeholdt i anlægsbevillingen.

 

Anslået anlægsudgift: 230.000 kr. Der skal fjernes et lag asfalt på 60-70 cm inden plantekummerne kan etableres.

 

Med gennemførelse af Silkeborgvej projektet resterer der 200.000 kr. i puljen til Smukke indfaldsveje for 2016, det forslås at de anvendes til nye projekter i 2017.

 

Status på projekter

 

Rundkørsel motorvejsafkørsel ved Lind

Etablering af bøgepur og podie til udsmykning, er udført.

 

Rundkørsel Mads Eg Damgaards Vej/Ringkøbingvej

Plantning centralt i rundkørslen, samt etablering af podie til udsmykning, er udført.

 

Chr. Ydes Vej

Plantning af syrener på skråningen og udtynding af popler, er udført.

 

Viborgvej

Projekt til udførelse med plantning af træer på nordsiden af vejen, er igangsat, forventes færdigt november 2016.

Der er afholdt orienteringsmøde tirsdag den 25. oktober 15-17, med Herning Kommunes projektvogn på Lidls parkeringsplads. Der mødte enkelte borgere frem. Orienteringsmødet medførte ingen ændringer i projektet.

 

 

 

  

Plankeværk Dr. Boulevard mellem Platanvej og Messevejen

Der etableres nyt plankeværk på strækningen på sydsiden af vejen, som afskærmning mod erhvervsvirksomheder med oplag mod vejen. Plankeværket og økonomi hertil står vejafdelingen for, udføres efteråret 2016.

Der kan først etableres beplantning i foråret 2017, dette gøres så snart det er muligt.

 

Vesterholmvej fra Holstebrovej til Gullestrupvej

Projektet med beplantning langs vejen forventes udført hen over vinteren 2016/2017. Der plantes flere arealer med skovplanter, som over en årrække vokser sig større og bliver karaktergivende træer langs vejstrækningen. Beplantningen er en blanding mellem hurtigvoksende og langsomtvoksende træer 50/50.

 

Belysningsprojekt under motorvejsbro Silkeborgvej

Projektet er i igangsat. Hvis alt forløber planmæssigt, forventes projektet færdigt med udgangen af november 2016.

 

Belysningsprojekt cykelbroen til Lind

Vejdirektoratet har godkendt projektet. Det endelige projekt er under udarbejdelse.

Der arbejdes på at inddrage de studerende på Via design i processen med design af et lysmønster, som skal projekteres op på broen. Hermed er det muligt at få nogle gode ideer til designet samt fortælle den gode historie omkring projektet og de studerende. Overskriften på opgaven bliver tekstil.

Der arbejdes på at få projektet færdigt til Formland messen 2. februar 2017, hermed er det også færdigt til Melodi GranPrix.

 

Belysningsprojekt cykelbroen vej Dr. Boulevard/motorvejen

Afventer Banedanmark.

 

Vardevej

Afventer totalenterpriseudbud som offentliggøres den 7. december 2016. Den del som omhandler Smukke indfaldsveje forventes politisk behandlet og udført i 2017.

 

Tjørring Hovedgade

Projektet er i gang, og der plantes træer i efteråret og foråret. Den sidste beplantning færdiggøres op til projektets færdiggørelse i slutningen af juni 2017. I samarbejde med Teknik- og Miljøudvalget arrangeres en fejring af åbningen af vejen.

 

I forlængelse af de beskrevne projekter er der en dialog i gang med Vejdirektoratet (VD) omkring udformningen af de 3 nye motorvejsafkørsler til Herning, afkørslen til Sinding samt Aulum. De i alt 5 afkørsler er vigtige, for at ankomsten opleves som positiv. Der er planlagt et møde med VD og deres konsulent som står for beplantningsprojektet. Her vil vi fremlægge Herning Kommunes projekt omkring Smukke indfaldsveje og vigtigheden af ankomsten til Herning.

Senere på året afklares, hvor snitfladerne mellem VDs arealer og Herning Kommunes arealer kommer til at ligge. Herefter kan det vurderes, om Herning Kommune skal ind og lave projekter på Herning Kommunes jord.

 

Byplanudvalget har sendt sagen til orientering i Teknik- og Miljøudvalget. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-12-16 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Ændring af vejadgang til ejendomme langs Gødstrupvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

I forbindelse med anlæggelse af den nye fordelingsvej omkring DNV-Gødstrup er der behov for at ændre på vejadgange til 4 ejendomme.

 

Det indstilles, at forvaltningen bemyndiges til at indlede forhandlinger om ændring af vejadgange.

Sagsfremstilling

Som det fremgår af nedenstående oversigtskort skal Gødstrupvejs vejforløb ændres omkring baneoverskæringen i forbindelse med etablering af den nye fordelingsvej omkring DNV-Gødstrup.

 

Til følgende ejendomme skal der enten nedlægges eller ændres på indkørselsforhold: 

 • Gødstrupvej nr. 60, matr. nr. 1y,  Gødstrup præstegård, Snejbjerg
 • Gødstrupvej nr. 50, matr. nr. 1bf, Gødstrup præstegård, Snejbjerg
 • Gødstrupvej nr. 62, matr. nr. 1ay, Gødstrup præstegård, Snejbjerg
 • Gødstrupvej nr. 64, matr. nr. 2,    Gødstrup præstegård, Snejbjerg

 

Ejendommenes beliggenhed fremgår af nedenstående oversigtskort.

 

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forvaltningen bemyndiges til at indlede forhandlinger om ændring af indkørselsforholdene på ovenstående matrikler.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.04.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til asfaltering - Alhedestien

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 1,116 mio. kr. i 2016 til asfaltering af Alhedestien mellem Sunds og kommunegrænsen til Viborg kommune.

 

Anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 09 Trafik.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling.

Sagsfremstilling

Der er planlagt udlægning af nyt slidlag fra Sunds/Thorupvej, forbi Ilskov og op til kommunegrænsen til Viborg Kommune, ved Gedhusvej (Agerskov Plantage). Strækningen er ca. 9,4 km lang.

Økonomi

På investeringsoversigten er der på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222094-03 Herning Cykler fase 5 afsat rådighedsbeløb på 1,116 mio. kr. i 2016 til asfaltering af Alhedestien. Der anmodes om frigivelse beløbet.

 

Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med projektet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,116 mio. kr. til Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222094-03 Herning Cykler fase 5 Alhedestien - asfaltering,

 

at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,116 mio. kr. i 2016 på samme stednr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.06.00-P19-1-17 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning i 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 7,050 mio. kr. i 2017 til byggemodningsprojekter på Fejerskovparken i Lind, Tangsøparken i Hammerum, Ahornbakken/Elmebakken i Tjørring og Kirkebakken i Gjellerup.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der anmodes om frigivelse af 7,050 mio. kr., som afsættes til forberedende anlæg i Fejerskovparken, Lind og Kirkebakken, Gjellerup samt færdiggørelsesarbejder i Tangsøparken, Hammerum og Ahornbakken/Elmebakken, Tjørring.

 

De forberedende anlæg omfatter grusvej og udgift til tilslutningsbidrag til forsyninger. Færdiggørelserne omfatter asfalt, kantsten, belysning og beplantning.

 

 

 

Økonomi

Anlægsudgiften på i alt 7,050 mio. kr. finansieres af afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning i 2017.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på i alt 7,050 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 01 Byggemodning til følgende stednumre:

- stednr. 002019 Fejerskovparken, Lind 2,000 mio. kr.

- stednr. 002021 Tangsøparken, Hammerum 2,800 mio. kr.

  Rådighedsbeløbet forhøjes med 0,300 mio. kr. i 2017,

- stednr. 002077 Holing, Tjørring 1,150 mio. kr.

- stednr. 002079 Kirkebakken, Gjellerup 1,100 mio. kr.

 

at de afsatte rådighedsbeløb på i alt 7,05 mio. kr. finansieres af følgende rådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning i 2017:

- stednr. 002019 Fejerskovparken, Lind 2,000 mio. kr.

- stednr. 002021 Tangsøparken, Hammerum 2,500 mio. kr.

- stednr. 002077 Holing, Tjørring 1,150 mio. kr.

- stednr. 002079 Kirkebakken, Gjellerup 1,400 mio. kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 07.04.20-G01-1-16 Sagsbehandler: Bjarne Kallesø  

Videoovervågning på Herning Kommunes genbrugspladser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lotta Sandsgaard

Sagsresume

På Nederkærgård, genbrugspladsen i Herning, har der igenm flere år været benyttet videoovervgning til forebyggelse og opklaring af tyveri. Det vurderes, at systemet har fungeret tilfredsstillende forebyggende og tilfælde af tyveri og hærværk, har politiet brugt videooptagelserne i opklaringsarbejdet. Der opleves i perioder desværre både tyveri og hærværk på flere af kommunens øvrige genbrugspladser.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at der etableres en permanent videoovervågning i forbindelse med nye ordninger om ubemandede pladser i Ørnhøj og Sørvad, samt på de pladser, hvor der viser sig et behov.

 

Forvaltningen anbefaler desuden at der gøres forsøg med et nummerpladegenkendelsessystem, der bl.a. skal gøre det lettere at kontrollere om erhverv har betalt for brug af pladserne.

Sagsfremstilling

Med lovændringen af juli 2007 blev der åbnet mulighed for, at offentlige myndigheder i større omfang kan foretage videoovervågning både udvendigt og indvendigt i offentlige bygninger. Optageudstyr fungerer fuldautomatisk både med hensyn til optagelse, lagring på kommunal server og sletning efter 14 dage.

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 16. februar 2009, at der principielt anvendes videoovervågning af kommunale bygninger, men at hvert enkelt tilfælde behandles i udvalget.

 

Herning Kommunes har et standard videoovervågningssystem som ønskes anvendt. Investeringen i kameraudstyr til alle relevante pladser forventes at udgøre anslået 100.000 kr. Årlige udgifter udgør anslået 10.000 kr.

 

Teknologien i forbindelse med nummerpladegenkendelsessystemer er blevet billigere og bedre. Derfor foreslåes det, at der åbnes mulighed for at gøre forsøg med etablering af nummerpladegenkendelsessystem på enkelte pladser.

I dag betaler erhverv for brug af genbrugspladserne via en SMS løsning. Løsningen indebærer meget kontrol der kan erstattes med det nye automatiske kontrolsystem. Det vurderes at et nummerpladegenkendelsessystem vil kunne indføres for ca. 30.000 kr.

 

Teknik- og miljøudvalget vil blive orienteret nærmere om resultat og forsøget.

 

Økonomi

Udgifter afholdes over det ordinære driftsbudget på genbrugspladserne.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at videoovervågning på kommunens genbrugspladser godkendes,

  

at der kan opsættes nummerpladegenkendelsessystemer i forbindelse med videoovervågningen

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1330-10 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Godkendelse af anlægsregnskab for udskiftning af elevator på Banegårdspladsen i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Claus Pedersen, Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for udskiftning af elevator på Banegårdspladsen i Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 013080 på serviceområde 03 Kommunale ejendomme, Udskiftning af elevator på Banegårdspladsen i Herning.

 

Byrådet bevilgede den 27. januar 2015 pkt. 31 450.000 kr. til udskiftning af den vestlige elevator, som giver adgang til parkeringskælderen under Banegårdspladsen.

 

Den gamle elevator er udskiftet. Den nye elevator er taget i brug.   

Økonomi

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

013080

Udskiftning af elevator ved Banegårdspladsen

450.000

449.760

240

 

I det bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges regnskabet alene for Teknik- og Miljøudvalget.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2016. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.07.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af vinduespartier på Brændgårdskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for renovering af vinduespartier på Brændgårdskolen.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 301090 Renovering af vinduespartier på Brændgårdskolen.

 

Byrådet bevilgede den 28. april 2015, pkt. 128  2,649 mio. kr. til Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme til renovering af vinduespartier på Brændgårdskolen.

 

Der er foretaget udskiftning af de oprindelige træfacadepartier i skolegården til nye vinduer i alukonstruktion (lavenergi).

 

Økonomi

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

301090

Brændgårdskolen - vinduespartier

2.649.000

2.649.292

-292

 

I det bruttoudgifterne er over 2 mio. kr. fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.07.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Godkendelse af anlægsregnskab for tagkonstruktion på Holtbjergskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for renovering af tagkonstruktion på Holtbjergskolen.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 301088 Renovering af tagkonstruktion på Holtbjergskolen.

 

Byrådet bevilgede den 6. oktober 2016, pkt. 258, 523.000 kr. til Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme til renovering af tagkonstruktion på Holtbjergskolen.

 

Der er foretaget renovering af tagpap inklusiv røgventilation på bygning 9, der rummer blandt andet idrætshal, samt renovering af tagpaptag inklusiv udskiftning af ovenlys på bygning 10 - se bygningsskitse nedenfor.

 

Det kan oplyses, at tagrenoveringen på bygning 9 kun omfatter den del af bygningen, der anvendes til idrætshal, idet svømmehal og tilhørende omklædningsrum er lukket ned.

 

Økonomi

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

301088

Holtbjergskolen - tagkonstruktion

523.000

522.790

210

 

I det bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges regnskabet alene for Teknik- og Miljøudvalget.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2016.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.07.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Godkendelse af anlægsregnskab for grundvandssænkning på Timring Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for grundvandssænkning på Timring Skole.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 301092 Timring Skole - grundvandssænkning.

 

Byrådet bevilgede den 28. april 2015, pkt. 125 639.000 kr. til Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme til grundvandssænkning på Timring Skole.

 

Der er foretaget opgravning rundt langs kældervæggene til niveau under kældergulv samt varme- og fugtisolering af kældervægge. Herudover er der etablereret omfangsdræn, herunder separering af kloakanlæg. 

Økonomi

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

301092

Timring Skole - grundvandssænkning

639.000

424.175

214.825

 

Overskuddet skyldes dels, at omfanget af arbejdets ydelser i forbindelse med gravearbejdet blev mindre end forudsat, og dels et fordelagtigt tilbud fra den udførende entreprenør.

 

I det afvigelsen er på 34% fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkning til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.18.00-S00-1-14 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Frigivelse af anlægsbevilling til kloakrenovering i kommunale bygninger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,032 mio. kr. afsat til kloakrenovering i kommunale bygninger i Haderup, Sørvad, Feldborg og Sunds.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,032 mio. kr. i 2016 til Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 013082 samt at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,032 mio. kr.

Sagsfremstilling

Der er afsat midler i 2015 på investeringsoversigten til separering af regnvand og spildevand i kommunale bygninger beliggende i Haderup, Sørvad, Feldborg og Sunds. Nye midler er afsat 2017 - 2019 til samme formål, idet Herning Kommunes kloaksepareringer følger planen fra Herning Vand.

 

Det afsatte rådighedsbeløb i 2016, som er overført fra 2015 jf. byrådsbeslutning af 26. april 2016, pkt. 72, på 1,032 mio. kr., på stednr. 013082 "Kloakrenovering i kommunale bygninger - Haderup, Sørvad, Feldborg og Sunds" søges frigivet til konkrete separeringsprojekter i 2016.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,032 mio. kr. i 2016 til Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 013082 Kloakrenovering i kommunale bygninger - Haderup, Sørvad, Feldborg og Sunds,
at anlægsudgiftsbevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,032 mio. kr. i 2016 på samme stednr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-16-14 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Anlægsbevilling til projekter ved Hjøllund Bæk, Røjenkær Bæk og forundersøgelse Skjern Å bro

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 Øvrige sagsbehandlere: Daniel Lindvig, Søren Brandt, Pia Colstrup

Sagsresume

Det har vist sig, at vandløbsrestaureringsprojektet om genslyngning af Karstoft Å ikke kan gennemføres. Det betyder at der er et restrådighedsbeløb fra Vandløbsrestarurering 2014 på i alt 488.000. Da rådighedsbeløbet er afsat til vandløbsrestaureringsprojekter, forelsår forvaltningen at restbeløbet i stedet anvendes til tre andre projekter, med lignede formål. De tre projekter vil bidrage til en bedre miljøtilstand i vandløbene og understøtte mulighederne for at udvikle lystfiskerturismen.

 

Forvaltningen anbefaler, at restbeløbet vedr. Vandløbsrestaurering 2014 omfordeles og anvendes til realisering af projekter i Røjenkær bæk med tilløb til Storå, Hjøllund bæk med tilløb til Skjern Å og en forundersøgelse vedr. fjernelse af spærring i Skjern Å.

Sagsfremstilling

Byrådet bevilligede den 3. marts 2015, pkt. 75, 622.000 kr. til genslyngning af en del af Karstoft Å "Vandløbsrestaurering 2014" (stednr. 071088) på Serviceområde 04 Grønne områder. Der er afholdt udgifter på 70.000 kr. til projektet. Et beløb på 64.000 kr. er overført til afsluttet projekt for Tranholm Bæk i Vildbjerg. Det uforbrugte beløb udgør derfor 488.000 kr.

 

De afholdte udgifter på 70.000 kr. er anvendt til forundersøgelser, opmålinger og projektering af et projekt, som mod forventning ikke har kunnet gennemføres. En central del af projektområdet ved Karstoft Å skiftede ejer, og den nye ejer ønskede ikke at deltage i det planlagte restaureringsprojekt. Herning Kommune kunne derfor ikke gennemføre genslyngningsprojektet.

 

Mindreforbruget på 488.000 kr. anbefales derfor anvendt til realisering af tre øvrige vandløbsrestaureringsprojekter med lignende formål i henholdsvis Røjenkær Bæk, Hjøllund Bæk samt til forundersøgelse ved Skjern Å bro/Skjern Å Nørrekanal.

 

Røjenkær Bæk med tilløb til Storå

Teknik- og miløudvalget har tidligere besluttet, at der gennemføres et mindre vandløbsrestaureringsprojekt i Røjenkær Bæk. Projektet omfatter fjernelse af tætte bevoksninger af vandplanten pindsvineknop på en delstrækning af vandløbet (station 3900-6300). Pindsvineknop forringer de miljø- og afvandingsmæssige forhold markant på strækningen. Ved at fjerne pindsvineknop med rodnet, og erstatte bunden med grus, uden at hæve bunden, vil man prøve at ændre den negative spiral pindsvineknop har på vandløbet. Lodsejerne på den berørte strækning beretter, at der tidligere var mange stallinger i vandløbet. Projektet vil ligeledes være en forbedring af stallingens gyde- og opvækstområder i vandløbet.   

 

Projektet vurderes at koste 50.000 kr.

 

Hjøllund Bæk med tilløb til Skjern Å

Hjøllund Bæk er et mellemstort vandløb, der løber til Skjern Å mellem Arnborg og Skarrild. Vandløbet ligger på den nedre del i et fredet naturområde og er et potentielt meget fint gydevandløb for laks.

På den nedre del af vandløbet løber vandløbet under Skjern Å Nørrekanal, også kaldet Dalgas Kanal, i en rørføring, men hvor faldet nedstrøms rørføringen vurderes som værende for stejlt, til at der er fri passage i røret.

 

Forvaltningen foreslår, at der skabes fri passage under rørføringen, og at gydemulighederne i vandløbet forbedres ved udlægning af gydebanker. Projektet vurderes ikke, at ville ændre på de afvandingsmæssige forhold i vandløbet. Projektet forudsætter en dispensation fra Fredningsnævnet, idet hele den nedre del af vandløbet ligger i et fredet naturområde.

 

Projektet vurderes at koste ca. 200.000 kr.

 

Forundersøgelse Skjern Å Nørrekanal, spærring ved udløb af Rind Å.

Skjern Å Nørrekanal eller Dalgas Kanal vedligeholdes og drives af Kanalselskabet og danner dermed grundlag for kanalens nuværende eksistens. Kanalen tildeles ved sit nuværende vandindtag ca. 2.300 liter vand/sekund og forsyner 2 dambrug samt ca. 25 markvandingsboringer (hvoraf flere sjældent anvendes). Der er dog usikkerhed om det egentlige behov for den nødvendige vandtilførsel til kanalen.

 

Forvaltningen foreslår, at der gennemføres en forundersøgelse med det formål, at give Skjern Å laksen de bedst mulige betingelser. Undersøgelsen skal belyse hvordan der skabes den nødvendige passage, samtidigmed at hensynet sikres til både brugernes og de kulturmæssige forventninger, som er knyttet til de historiske anlæg Skjern Å Nørrekanal med tilhørende opstemning i Skjern Å/Rind Å. Forvaltningen vil via ekstern rådgiver få undersøgt, hvilke vandmængder, der er behov for i forskellige scenarier i forhold til behovet for vand til dambrug, markvanding og bevarelse af den kulturhistoriske Skjern Å Nørrekanal.

 

Når resultatet af undersøgelserne foreligger, vil næste skridt være at få lavet et udkast til en passageløsning, der forhåbentlig kan opnås enighed om blandt de berørte parter. Forvaltningen har løbende holdt møder med Kanalselskabet, organisationer og Museum Midtjylland. Projektet fremgår også af den handlingsplan for brug af anlægsmidler, som udvalget godkendte på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 15. august 2016, pkt. 187,  hvor midler er afsat til realisering af projektet, som dette er forarbejderne til.

 

Projektet vurderes at koste: 238.000 kr.

 

Effekten af de tre foreslåede projekter er, at skabe passage samt bedre optræks - og gydemuligheder i vandløb for vandrefisk bl.a. havørred og Skjern Å-laks. Forbedring af de fysiske forhold bidrager også til at øge bestandene og sikre grundlaget for fortsat å- og lystfiskerturisme i Herning Kommune.

Økonomi

Det resterende rådighedsbeløb på 488.000 kr. på Serviceområde 04 Grønne områder, "Vandløbsrestaurering 2014" (stednr. 071088) foreslås anvendt til 3 vandløbsrestaureringsprojekter med lignende formål ved Hjøllund Bæk (200.000 kr.), i Røjenkær Bæk (50.000 kr.) og til en forundersøgelse ved Skjern Å bro (238.000 kr.).

 

Puljen til vandløbsprojekt i 2015 er afsat til restaureringsprojekt i Ronnum Bæk. Puljen i 2016 er afsat til bekæmpelse af okker i Fuglkær Å med tilløb.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at mindreforbruget på 488.000 kr. anvendes til tre vandløbsrestaureringsprojekter med lignende formål, jf. nedenstående,

 

at anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 50.000 kr. i 2016 på Serviceområde 04 Grønne områder, under "Vandløbsrestaurering 2014"(stednr. 071088) flyttes til projektet "Vandløbsrestaurering i Røjenkær Bæk", stednr. 071088 03,

 

at anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2016 på Serviceområde 04 Grønne områder, under "Vandløbsrestaurering 2014"(stednr. 071088) flyttes til projektet "Hjøllund Bæk", stednr. 071088 02,

 

at anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 238.000 kr. i 2016 på Serviceområde 04 Grønne områder, under "Vandløbsrestaurering 2014"(stednr. 071088) flyttes til projektet "Forundersøgelse Skjern Å bro", stednr. 071088 04, 

 

at anlægsudgiftsbevilling på 70.000 kr. flyttes fra stednr. 071088 til stednr. 071088 01 Genslyngning af Karstoft Å på Serviceområde 04 Grønne områder. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.02.03-G01-1-13 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Godkendelse af anlægsregnskab for vandløbsrestaurering i Tranholm Bæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Winnie Post, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for vandløbsrestaureringsprojekt ved Tranholm Bæk (stednr. 071086).

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 071086 Tranholm Bæk på Serviceområde 04 Grønne områder.

 

Byrådet bevilligede den 26. april 2016 pkt. 72, 109.000 kr. til genslyngning af en del af Tranholm Bæk. Byrådet bevilligede desuden den 21. juni 2016 pkt. 173, 325.000 kr. til Serviceområde 04, Grønne områder, stednr. 071086 Tranholm Bæk. Anlægsudgiftsbevilling for projektet er således i alt på 434.000 kr.

 

Vandløbsrestaureringsprojektet ved Tranholm Bæk, herunder etablering af grøft ved Rugvænget er nu afsluttet. Der er etableret et nyt slynget forløb af Tranholm Bæk på strækningen mellem Pugdalvej og Sindingvej. Derudover er der etableret en grøft igennem et kommunalt grønt område ved Rugvænget. Grøften afleder vand fra oplandet og har udløb i Tranholm Bæk. 

Økonomi

 

Merforbruget på 18.240 kr. skyldes, at der i forbindelse med projektet er kommet uforudsete udgifter til sikring af drænudløb og brinksikring af grøften ved Rugvænget.

 

Idet bruttoudgifterne er under 2 millioner kr. aflægges regnskabet udelukkende for Teknik- og Miljøudvalget. Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2016.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.02.00-P19-15-07 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Godkendelse af tillægsregulativ for sejlads på Skjern Å

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Kommunerne langs Skjern Å ønsker, i et fælles tillægsregulativ for sejlads på Skjern Å, at samle og harmonisere bestemmelserne for sejlads. Sejladsregulativet for Skjern Å regulerer sejladsen på Skjern Å fra Rørbæk Sø til Borris (Borriskrog bro), herunder søerne Kulsø, Nedersø og Haustrup Sø.

 

Forslaget til sejladsregulativ har tidligere været forelagt Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 16. februar 2016, pkt. 33 og i Vejle, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern Kommuner.

 

Udkast til fælles tillægsregulativ har været i offentlig høring, og der er indkommet enkelte bemærkninger i høringsfasen. Der er foretaget enkelte små justeringer i udkastet, men høringssvarene giver ikke anledning til væsentlige ændringer.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslaget til tillægsregulativ for sejlads på Skjern Å godkendes med 4 ugers klagefrist.

Sagsfremstilling

Kommunerne langs Skjern Å: Vejle, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Herning Kommuner har udarbejdet et forslag til fælles tillægsregulativ for sejlads på det offentlige

vandløb Skjern Å på strækningen fra Rørbæk Sø til Borris, Borriskrog bro (se bilag). Sagen har tidligere været behandlet af Teknik og Miljøudvalget på mødet den 16. februar 2016, punkt nr. 33.

 

Vandløbsmyndigheden har efter Vandløbsloven mulighed for at fastsætte begrænsning i sejladsretten, herunder sejlads med ikke-motordrevne småfartøjer, som robåde, kajakker, kanoer m.m.

 

Baggrunden for at udarbejde et fælles sejladsregulativ er et ønske fra kommunerne om at harmonisere reglerne for sejlads på Skjern Å. Derudover er der et øget fokus på friluftsliv og samt åturisme i kommunerne.

 

Med regulativet samles og harmoniseres de gældende bestemmelser for sejlads i ét fælles sejladsregulativ for kommunerne langs Skjern Å. Regulativet omfatter strækningen af Skjern Å fra Rørbæk Sø til Borris (Borriskrog Bro).

 

Strækningen fra Borris til udløbet af Skjern Å i Ringkøbing Fjord er således ikke omfattet af sejladsregulativet, idet sejladsen her reguleres efter Bekendtgørelse om offentlighedens adgang og rekreative brug af Naturområdet Skjern Enge, juni 2016.

 

Antallet af udlejningskanoer fastsættes til 75 stk. (mod tidligere 65 stk.) og gælder strækningen fra Rørbæk Sø til kommunegrænsen mellem Ringkøbing-Skjern og Herning Kommune.

Gæstemærkeordningen til sejlads i egen kano/kajak fastholdes uændret på 25 stk. men gælder nu strækningen fra Rørbæk Sø til kommunegrænsen mellem Ringkøbing-Skjern og Herning Kommune.

 

Sejladsperioden fastsættes fra den 16. juni til 31. december i tidsrummet fra kl. 8-18 eller til solnedgang, hvis denne er før klokken 18 på strækningen fra Rørbæk Sø til kommunegrænsen mellem Ringkøbing-Skjern og Herning Kommune. Sejladsperioden bliver således forlænget væsentligt på delstrækninger af Skjern Å (tidligere til 31. september)

 

På strækningen fra kommunegrænsen til Borriskrog Bro fastsættes bestemmelser der læner sig op af bestemmelserne i Bekendtgørelse om offentlighedens adgang og rekreative brug af Naturområdet Skjern Enge, juni 2016.

 

Forslaget til sejladsregulativ har tidligere været forelagt Teknik- og Miljøudvalgene i Vejle, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Herning Kommuner. Her blev det vedtaget, at regulativet kan vedtages med 4 ugers klagefrist, hvis der ikke indkommer ændringsforslag eller bemærkninger i høringsperioden.

 

I den 8 ugers høringsperiode er der indkommet høringssvar, og regulativtillægget forelægges derfor Teknik- og Miljøudvalget igen. Kommunerne har modtaget høringssvar fra Skjern Å kanofart og fra ejeren af Rørbæk Sø Camping.

 

Høringssvarene vedrører følgende emner: 

·        

 • ønske om forbud mod sejlads i Nedersø og Kulsø i perioden 1/1-15/6 for spejdere/skoler og institutioner. Ønsket er begrundet i forstyrrelsen af dyreliv.
 • ønske om ens åbningstid fra Rørbæk Sø og ned til Borriskrog bro.
 • ønske om krav om sejladsmærker på regulativets strækning i Ringkøbing-Skjern Kommune (ca. 5,5 km).
 • ønske om erhvervsudlejning af kanoer i Kulsø og Nedersø i perioden 1. maj-15. juni.
 • ønske om at kanoudlejere ikke skal indrapportere alle kanosejladser digitalt i det nye digitale bookingsystem.

 

Den tværkommunale arbejdsgruppe har drøftet de indkomne høringssvar på et møde. Arbejdsgruppen og forvaltningen finder ikke grundlag for at ændre regulativet som følge af de indkomne høringssvar. Dette er uddybet i vedlagte notat (se bilag). Der er foretaget en mindre præcisering af vilkårene i regulativtillægget for strækningen Kulsø/Nedersø til Hastrup Rast. Denne præcisering er foretaget for at undgå misforståelser af reglerne.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillægsregulativet for sejlads på Skjern Å godkendes med 4 ugers klagefrist.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.01.10-P20-1-16 Sagsbehandler: Anne Kirstine Kjær  

Godkendelse af forsøg med blomstereng

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen foreslår, at der igangsættes et forsøg med forskønnelse af grønne områder ved udsåning af blomsterfrøblandinger bl.a. på græsarealet vest for Hedeagerkirken i Herning. Projektet bidrager til opfyldelse af parkpolitikkens mål om øget naturindhold og variation i de grønne områder.

 

Forvaltningen anbefaler, at projektet godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har planlagt et forsøg med 3 forskellige engblandinger i det kommunale græsareal vest for Hedeagerkirken samt enkelte andre steder i kommunen. Formålet er, udover forskønnelse og et øget naturindhold, at opbygge erfaring og viden om anlægsmetode, drift (herunder holdbarhed og økonomi), og hvordan blandingerne trives lokalt.

 

Erfaringerne fra forsøget kan bl.a. bidrage til afsøgning af mulighederne for at f.eks. klippede græsflader fremadrettet konverteres til blomsterblandinger, der slås en gang årligt. Hvis forsøget lykkes og reaktioner fra borgerne er positive, kan vi gentage succesen andre steder i Herning Kommune.

 

Ved Hedeagerkirken får arealet for de samme driftkroner større oplevelsesværdi både visuelt og mht. biodiversitet end det har i dag. Stedet er valgt, fordi der er tale om en større græsflade, som ligger meget synligt. Forvaltningen forventer derfor at få en reaktion fra borgerne på forsøget.

 

 

Projektet ved Hedeagerkirken

 

Februar-marts 2017: 3 arealer/bælter på 700-2.600 m2 klargøres med fræsning. Ca. 1 måned efter fræsning ryddes spirede ukrudtsplanter ved brænding.

April-maj 2017: Udsåning af blomsterfrø.

Maj-juni 2017: Manuel renholdning for tidsel, bynke mm.

Sommer 2017: Blomstringsperiode.

August-september 2017: Slåning og efterfølgende fjernelse af afklip.

Forvaltningen forventer en levetid på ca. 5 år. Det omliggende græsareal passes som hidtil med 2 årlige slåninger.

 

Arealet ved H. P. Hansens  Vej i dag

 

Opstartsfasen, billede fra Guldborgsund Kommune.

Marts: Jorden holdes sort. April: udsåning og spiring i løbet af 2-4 uger

 

 

 

Engblanding til lerjord i blomstringstiden 1. år, maj-september     

 

Marguerit mix

 

 

  Ny nordisk - spiselige blomster (findes ikke som foto endnu)

 

Kommunikation

Erfaringer fra andre kommuner viser, at det er vigtigt at få fortalt brugerne af de grønne områder om hensigten med at erstatte græs med blomsterblandinger. I anlægsfasen vil der derfor ske midlertidig skiltning på stedet, ligesom der vil komme information ud på facebook og kommunens hjemmeside.

Erfaringer fra andre kommuner er at blomsterarealerne afleder mange positive henvendelser i blomstringsperioden.

 

Hedeagerkirken orienteres om planerne.

Økonomi

Projektet gennemføres indenfor det ordinære driftsbudget på SO 04 Grønne områder, parker. Der forventes ikke en besparelse på driften på den konkrete lokalitet, da græsklipning i det pågældende areal i forvejen er reduceret til 2 årlige slåninger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

at projektet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.01.00-G00-12-10 Sagsbehandler: Cecilie Helene Rosenberg  

Aflysning af deklaration om hække på Rønne Allé, Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Peter Vallentin

Sagsresume

Syv grunde på Rønne Allé langs Hjejlevejstien i Sunds er behæftet med en deklaration, der pålægger Herning Kommune at klippe de private hække på ydersiden ud mod stien. Dette giver grundejere en særstilling i forhold til kommunens øvrige borgere.

 

Forvaltningen anbefaler, at deklarationen aflyses.

Sagsfremstilling

Deklarationen for de syv grunde foreskriver, at det er Herning Kommune, der skal klippe borgernes hæk på ydersiden ud mod stien. Andre steder er det hegnslovens bestemmelser, der gælder. Jfr. hegnsloven skal borgerne selv holde hækken på begge sider, når deres grund grænser op mod offentlig vej, sti eller plads. Forvaltningen anbefaler, at deklarationen aflyses, da den er utidssvarende og i modstrid med den praksis der i øvrigt gælder i resten af kommunen.

 

Herning Kommune er eneste påtaleberettigede og kan umiddelbart aflyse deklarationen uden grundejernes samtykke. Juridisk afdeling har bemærket, at det vil være en tilbagekaldelse af såkaldte begunstigende forvaltningsakter. Derfor har forvaltningen valgt at høre grundejerne. Forvaltningen har spurgt de berørte grundejere, hvordan de forholder sig til aflysning af deklarationen. De indkomne svar er illustreret på bilag 1 - Svar på kort, og svarene i deres fulde længde er vedlagt i bilag 2 - Svar. På de 7 matrikler fordelte svarene sig sådan, at 4 grunde var indforståede med aflysningen, 2 var imod og en svarede ikke, muligvis pga. hussalg.

 

Opretholdes deklarationen, skal Herning Kommune leve op til sin forpligtelse og drifte de 275 m hæk mod stien. Kommunen har i mange år ikke udført klipning af hække, kun ved særskilt henvendelse fra borgerne. Der er derfor ikke tale om nogen egetlig besparelse.

 

Aflyses deklarationen, åbnes der for, at borgerne selv kan bestemme, om de vil have hegn eller hæk, og hvilken art de ønsker at plante. Grundejerne overtager selv forpligtelsen til at holde både hegn og hæk på begge sider, og det vil blive lovligt at lave udgang til det grønne område fra egen have. Den eksisterende hæk må bibeholdes, hvis borgerne ønsker at overtage hækken og driften af den. Ønsker borgerne i stedet at plante en ny hæk, skal denne holdes på egen grund, dvs. den skal plantes 30 cm inde på borgernes egen grund.

 

I forbindelse med en mulig aflysning af deklarationen har Herning Kommune lavet en plan for stiens fremtidige drift. Denne plan er vist ved et principsnit og vedlagt brevet til borgerne. Brevet til borgerne er vedlagt sagen, se bilag 3 - Brev hæk langs stien.

 

Foto af Hjejlevejstien.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at deklarationen aflyses.

Beslutning

Sagen udsat.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-15-14 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Godkendelse af handlingsplan for Friluftslivsstrategi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted       

Sagsresume

Som opfølgning på Herning Kommunes Friluftslivsstrategi, forelægges hermed en handlingsplan. Handlingsplanen indeholder en liste over aktuelle projekter og aktiviteter, der går på tværs, og som på forskellig vis løfter temaer og mål i strategien.

 

Forvaltningen anbefaler, at handlingsplanen godkendes.

Sagsfremstilling

På Teknik og Miljøudvalgets møde den 30. november 2015, pkt. 228, blev friluftslivsstrategien vedtaget. Samtidig blev det vedtaget, at der skulle udarbejdes en handlingsplan med forslag til konkrete indsatser og aktiviteter, herunder en kommunikationsplan.

 

Friluftslivsstrategien beskriver, hvordan vi arbejder med friluftsliv. Det gør vi blandt andet ved, at vi formidler og brander friluftsliv. Når vi udvikler tilbud inden for området, så gør vi det i samarbejde med borgerne. Og vi bruger nye teknologier og smarte løsninger. Vi har især fokus på fire temaer: bevægelse, fællesskab, læring og oplevelse. Strategien kan ses her: http://politik.herning.dk/media/9850640/friluftslivstrategi-endelig-version.pdf.

 

Handlingsplan

Handlingsplanen indeholder forskellige konkrete projekter, som hver især er med til, at realisere Friluftslivsstrategien. Listen over projekter er ikke udtømmende, men illustrere gode eksempler på samarbejde på tværs. Sideløbende hermed, arbejder forvaltningen stadig med udvikling af de vigtige friluftslivsområder, hvor der allerede i dag kommer mange mennesker. Således er udviklingen af Løvbakke Natur- og Lærringscenter, Præstbjerg Naturcenter og området ved Fuglsang Sø fortsat i fokus. Forslag til handlingsplan for friluftslivsstrategien er vedlagt som bilag.

 

Eksempler på projekter i 2016/17

Åturismeprojektet er et godt eksempel på et projekt der handler om formidling og branding og er rettet imod borgerne og deres ønsker. Projektet har fået en politisk bevilling på 5 mio. kr. til at fremme særligt lystfiskerturismen. Projektet sigter på at afdække potentialet og arbejde for at de tre åer, Skjern Å, Karup Å og Storå, bliver trækplastre for forskellige aktiv ferieformer som vandre- og cykelferie. Det skal være med til at brande Herning Kommune som et sted, der også indeholder spændende vand- og naturoplevelser.

 

Et andet projekt som rummer alle 4 temaer i friluftslivsstrategien er projekt "Naturen som social løftestang". Det er et beskæftigelsesprojekt for kontakthjælpsmodtagere over 30 år. 3 dage om ugen udfører gruppen naturpleje på udvalgte arealer. Gruppen går pt. på Naturstyrelsens areal i Haunstrup Brunkulsleje, og skal derefter til Søby Brunkulsleje og udføre naturpleje. Der er etableret samarbejde mellem Staben for Sundhed og Ældre, Natur og Grønne Områder, Beskæftigelse- og integrationscenter samt Naturstyrelsen. Fra 2017 bliver Herning Cykler en del af projektet.

 

Kommunikation

Listen fra handlingsplanen vil bliver opdateret mindst en gang årligt på et møde i den gruppe som arbejder med Friluftslivsstrategi. Listen vil indgå som en del af den årlige afrapportering af indsatser på naturområdet. Årsrapporten forelægges Teknik- og Miljøudvalget på mødet i januar, hvorefter den offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Økonomi

Der er ikke selvstænding økonomi forbundet med sagen. De foreslåede projekter i handlingsplanen er finansieret.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at handlingsplanen for friluftslivsstrategien tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-13-16 Sagsbehandler: Winnie Liza Post  

Brugertilfredshedsundersøgelse omkring vandløbsvedligeholdelsen 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted  

Sagsresume

I 2013 blev brugernes tilfredsheden for vandløbsvedligeholdelsen i Herning Kommune undersøgt.

Ud fra resultaterne fik Teknik- og Miljøudvalget den 3. september 2013, pkt. 209, fremlagt 10 punkter til en handlingsplan for øget brugertilfredshed.

 

Teknik- og Miljøudvalget har ønsket en ny brugertilfredshedsundersøgelse gennemført, som er udtrykt i et politisk mål til budget 2017.

 

Forvaltningen indstiller, at brugertilfredshedsundersøgelsen gennemføres som en række offentlige informations- og dialogmøder med fokus på formidling og åben dialog omkring administration og drift af kommunale vandløb.

Sagsfremstilling

I 2013 blev der, efter politisk ønske, gennemført en spørgeundersøgelse om brugertilfredsheden med kommunens håndtering af vandløbsvedligeholdelsen. Med baggrund i de indkomne svar og bemærkninger, vedtog udvalget, på mødet den 3. september 2013, pkt. 209, en samlet handlingsplan med 10 indsatsområder for at skabe en bedre brugertilfredshed.

 

De 10 indsatsområder:  

1.  Arbejdsplaner for vedligeholdelsen gøres tilgængelig og synlige på hjemmesiden.

2.  Avisannoncer indrykkes forud for vedligeholdelsen af vandløb i efteråret.

3.  SMS-service/nyhedsmail.

4.  Mere information til borgerne på hjemmesiden om pligter og rettigheder omkring

     vandløb.

5.  Forhold omkring beskæring af træer og buske.

6.  Information på hjemmesiden fra 12 vandstandsmålere i udvalgte vandløb.

7.  Fælles stormøde for entreprenører.

8.  Mere fokus på Straks-billedbesked om opstart og afslutning i hvert eneste

     vandløb.

9.  Opstartsmøde med de enkelte åmænd og entreprenører.

10. Flere ressourcer til ekstraordinær vedligeholdelse gennem omplacering

       af driftsmidler.

 

Teknik- og Miljøudvalget fik på møde den 11. august 2014, pkt. 169, fremlagt en sag med opfølgning på disse indsatser, som nu er gennemført. Status for indsatserne er vedlagt i bilag.

  

Den gennemførte undersøgelse.

Brugerundersøgelsen fra 2013 blev udført som en spørgeskemaundersøgelse. Ved tilfældig udvælgelse blev der fundet en repræsentativ stikprøve på 12 % af det samlede antal bredejere langs offentlige vandløb svarende til 500 bredejere. Ud af disse bredejere svarede sammenlagt 145 bredejere på spørgsmålene.

 

De lodsejere, som udtrykte utilfredshed med vandløbsvedligeholdelsen, blev efterfølgende personligt kontaktet af forvaltningen. Dialog og samtalerne viste dog, at besvarelserne i nogle tilfælde i højere grad var et udtryk for manglende viden, kontakt og information end egentlig utilfredshed med selve vandløbsvedligeholdelsen. En del af svarene og den oplevede utilfredshed skyldes også, at det kan være svært at have samme forståelse af spørgsmålene samt manglende viden om gældende praksis.

 

Dette afspejler sig i de tiltag, som blev anbefalet, og som er gennemført siden 2013 med fokus på en langt bedre information og dialog med lodsejerne via nettet.

 

I forbindelse med at der skal laves en opfølgende undersøgelse af brugertilfredshed, er det vigtigt, at vi er afklarede om målet for undersøgelsen.

 

Forvaltningen anbefaler, at vi laver en undersøgelse, hvor handlingerne skal være langt mere informations- og dialogbaserede. Det foreslås, at der opstilles et mål for undersøgelsen om: Formidling og forståelse – ansigt til ansigt. For en vej hen imod en løsning på dem alle vurderes at være, at vi mødes og taler med hinanden.

 

Det politisk vedtagne budgetmål for 2017 for vandløbsvedligeholdelse understøtter også en særlig fokus på en god borgerbetjening via åben dialog og klar formidling.

 

Mål

 

At vedligeholdelse af offentlige vandløb fortsat sker i henhold til regulativet, der regulerer det enkelte vandløb.

 

At der fortsat er fokus, også på en god borgerbetjening og en åben dialog om løsning af aktuelle problemstillinger, så vandløbsvedligeholdelsen er med til at sikre, at vandløbene opfylder regulativerne for de enkelte vandløb.

 

At indgåede aftaler med entreprenører om vedligeholdelse af vandløb efterleves jfr. opgavebeskrivelsen og indgåede kontrakter.

 

 

Den kommende undersøgelse

Forvaltningen foreslår, at den kommende undersøgelse tager udgangspunkt i dialogbaserede borgermøder, der afholdes på 4-5 steder i Herning Kommune.
Lokaliteterne for afholdelse af møder vil udvælges ud fra minimum et møde pr vandløbsopland. I Skjern Å og Storå oplandene vil dække der afholdes to møder indenfor oplandet, for at dække den større geografi og udstrækning.

 

Det foreslås, at disse dialogmøder holdes i perioden januar til marts 2017.

 

Her inviteres vores borgere, lokale foreninger indenfor fiskeri, sejlads og landbrug samt alle interesserede ind, for at høre et fælles politisk og administrativt oplæg.

 

Oplægget til hvad formidlingen og indholdet for disse dialogmøde kunne være:

 

1.     Vandløbsregulativet - grundlaget for administration og drift af vandløbene.
Indholdet i regulativet udgør den forventningsramme både lodsejere og andre kan have til afvanding. Administration og vedligeholdelse af vandløb ligger indenfor denne lovmæssige ramme, og det er indenfor den ramme, vi kan samarbejde.

 

2.      Forventninger - til afvanding og grødeskæring, oprensning af sand m.m.
Hvilke forventninger kan man have til afvandingen indenfor de lovgivningsmæssige rammer.
Hvad sker der ved en grødeskæring, og hvad sker der egentlig med grøden?

 

3.      Tilgængelige informationer på kommunens hjemmeside om vandløbene.
Her kan man finde grødeskæringsterminer (vejledende), metoder, generel information, arbejdsplaner, kontaktoplysninger og vandstandsmålere.

 

4.      Information om DriftWeb - Giv et praj.
DriftWeb er den digitale portal til henvendelse i hele kommunen. Herunder ligger også en indgang til vandløb.
Men som et led i vores målsætning om at møde hinanden, anbefaler forvaltningen, at der tages direkte kontakt til den konkrete oplandsansvarlige.

  

Hvordan når vi ud til alle?

Det vil være en afgrænset gruppe, der vil møde frem til de egentlige borgermøder. Derfor anbefales det, at der samtidig, via e-boks, udsendes et kort informationsbrev, med relevante links til vores hjemmeside, til alle bredejere langs vandløbene i Herning. Annonce/omtale i landbrugets lokale medlemsblad kan også overvejes.

Forvaltningen anbefaler, at brugertilfredshedsundersøgelsen med vedligeholdelse af vandløbene sker i en dialog, hvor deltagerne samtidig får en indsigt i regler, og hvordan opgaven gribes an i praksis i dag. Altså at borgerne får sat ansigt på sagsbehandlerne, og at forvaltningen sammen med repræsentanter for udvalget søger fælles forståelse.

 

Forud for dialogmøderne orienteres landbruget og dets lokale rådgivning Sagro, om afholdelse af møderne, og at vi beder landmænd med areal ned til offentlige vandløb om at deltage. 

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at brugertilfredshedsundersøgelsen gennemføres som en række offentlige informations- og dialogmøder med fokus på formidling og åben dialog omkring administration og drift af kommunale vandløb. 

Beslutning

Udvalget ønsker ny brugertilfredshedsundersøgelse gennemført i 2017 som spørgeskemaundersøgelse, suppleret med 2-3 informations- og dialogmøder

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-12-15 Sagsbehandler: Daniel Lindvig  

Godkendelse af tilskud til udsætning af lakseyngel i Skjern Å systemet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger erfaringer med regulering af skarver i Skjern Å-Systemet til orientering, samt forslag om fortsat at yde tilskud til udsætninger af lakseyngel i Skjern Å-systemet.

 

Forvaltningen anbefaler, at orientering om regulering af skarver tages til efterretning, og at Herning Kommune forsat bidrager til udsætningsprogram for lakseyngel.

Sagsfremstilling

Udvalget er tidligere i mail af 22. februar 2016 orienteret om problemstillingen med skarver i Skjern Å-systemet. Det øgede antal af skarver i Skjern Å-systemet udgør en stor trussel mod de sårbare fiskearter, som stalling, havørred og laks i vandløbssystemet. Herning Kommune sendte efterfølgende en henvendelse, på vegne af udvalgsformændene, til Naturstyrelsen sammen med nabokommunerne Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern Kommuner, hvori styrelsen blev gjort opmærksom på problemstillingen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på møde den 22. februar 2016, pkt. 50 et forslag til udviklingen af å-turisme i Herning Kommune. I den forbindelse blev der disponeret 75.000 kr. til samarbejdsprojektet om bortskræmning af skarver, hvor også Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern Kommuner bidrager. Tilskuddet bidrager til regulering af skarver i 2 år. Efterfølgende er ordningen forlænget, så reguleringen foregår i perioden 2016-2018.

 

Erfaringerne med regulering af skarver efter ét års forløb.

Erfaringerne fra projektet viser indtil videre, at det er muligt og effektivt, at bortskræmme skarver fra vinterrastepladser samt fra åens nedre forløb.

 

Skarver, der æder fisk, er særligt et problem i perioden hvor de helt små laks (smolten) trækker fra åen og ud til Ringkøbing Fjord. Særligt her viser det sig vigtigt, at styrke indsatsen for at bortskræmme skarver fra vandløbet. Dertil viser projektet foreløbigt, at det er vigtigt at bortskræmme skarver fra de vinterrastepladser, der eksisterer i de øvre ender af vandløbssystemerne.

 

Bl.a. som følge af skarvernes negative påvirkninger på smålaksene, så er Skjern Å laksen endnu ikke så robust, at den kan klare sig uden hjælp via udsætninger. Andre forhold, som har betydning for laksens udbredelse, er dårlige fysiske forhold og manglende gydemuligheder i vandløbssystemet. Udsætninger af smålaks gennem årene har blandt andet sikret, at det har været muligt for lystfiskerne at hjemtage en lille del af den samlede lakseopgang i vandløbssystemet hvert år. Forvaltningen har også i forbindelse med større naturgenopretningsprojekter udsat laks, for at hjælpe de nyrestaurerede vandløbsstrækninger godt fra start.

 

Siden 2007 har kommunerne (Billund, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Vejle Kommune) i oplandet til Skjern Å ydet tilskud til lakseudsætningerne. Tilskuddet til udsætningerne løber over en tre årig periode, hvor Herning Kommune årligt har ydet et tilskud på 50.000 kr./år. Forvaltningen har netop modtaget en ansøgning om en forlængelse af ordningen for de kommende tre år.

 

Forvaltningen vurderer, at udsætningerne stadigt er et vigtigt element i arbejdet med at genskabe en solid bestand af laks i Skjern Å. Projektet understøtter også Byrådets ønske om at fremme både lystfisker- og å-turismen i Herning Kommune.

 

Økonomi

Tilskud til udsætning af lakseyngel, 50.000 kr. pr. år, finansieres via de ordinære driftsbudgetter på SO 04, Grønne Områder, Vandløb.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at status for og erfaringer med projektet bortskræmning af skarver tages til orientering,

 

at det godkendes, at Herning Kommune fortsat bidrager med et tilskud til det fælles projekt med udsætninger af laks i Skjern Å-systemet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.02.11-K08-7-13 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Orientering om klimatilpasningsprojekt i Storå

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Holstebro Kommune og Vestforsyning A/S ønsker at lave et klimasikringsanlæg, som blandt andet betyder bygning af en dæmning i Storådalen. Ved maksimal vandstand vil en række lodsejere i Herning Kommune blive påvirket. Der er afholdt orienteringsmøde for de berørte lodsejere i Herning Kommune i oktober i år.

 

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Holstebro Kommune og Vestforsyning indbød den 13. oktober 2016 berørte lodsejere i Herning Kommune til informationsmøde om klimasikringsprojektet i Storå i Hodsager.

 

Klimasikringsanlægget indebærer etablering af et nyt dæmningsanlæg til midlertidig tilbageholdelse af op til 2 millioner kubikmeter vand i Vandkraftsøen og op til 3 millioner kubikmeter vand bag et nyt dige i Storådalen øst for den kommende motorvejsbro, syd for Hodsagervej. Ved fuld udnyttelse af vandtilbageholdelse bag dæmning i ådalen vil 148 ha i ådalen blive kortvarigt oversvømmet.

Klimasikringsanlægget skal kun træde i kraft ved situationer, der ellers ville medføre udbredt oversvømmelse i Holstebro. Det vil sige situationer, som Holstebro senest oplevede i vintermåneder i 2007, 2011 og 2015. For at afværge en oversvømmelse svarende til den man oplevede i 2015 ved tilbageholdelse af vand, skal der tilbageholdes 1,5 -2 millioner kubikmeter over 3–4 dage.

 

På mødet i Hodsager blev der givet en orientering om projektet. Der blev blandt andet vist en visualisering af en mulig udformning af anlægget, og orienteret om det forventede projektforløb. I dette forløb indgår en afklaring af, hvordan man som lodsejer bliver kompenseret, hvis dæmning og sluse medfører indskrænkning af brugsretten. Forvaltningen vil vise visualiseringen på udvalgsmødet.

 

Der blev fortalt om de tre projekter, som skal løse klimaudfordringen: Et højvandsværn i midtbyen, en øget opmagasinering i Vandkraftsøen og opførelse af et stort dige øst for Holstebro by og øst for det sted, hvor Holstebromotorvejen krydser Storå.

 

Klimaeksperter har vurderet, at der kan forventes stigende nedbørsmængder i fremtiden, og derfor har Holstebro Kommune og Vestforsyning samarbejdet om at finde en ambitiøs og langtidsholdbar løsning, som kan sikre byen, borgerne og erhvervsdrivende langt bedre mod oversvømmelser og følgerne deraf.

 

Projektet går ud på at styre vandføringen gennem byen, så risikoen for oversvømmelser minimeres. Klimasikringsanlægget består af tilbageholdelse af vandet i to midlertidige reservoirer og et højvandsdige i midtbyen, der muliggør en højere vandføring i åen gennem byen. Det vil koste 45 millioner kroner at bygge anlægget, der skal beskytte Holstebro by mod alvorlige oversvømmelser. Vestforsyning skal håndtere både spildevand og overfladevand - også når det regner rigtig meget. Derfor er det også en del af deres opgave at beskytte Holstebro by mod oversvømmelser som følge af regn og tøbrud.

Det næste der skal ske er, at projektet skal gennemgå en VVM-proces (Vurdering af Virkningerne på Miljøet), dels skal der gennemføres en offentlig høring, inden der kan træffes endelig beslutning om projektet.

 

De lodsejere i både Herning (12 lodsejere som tilsammen har ca. 40 ha af oversvømmelsesområdet - se kortbilag) og Holstebro Kommune, som påvirkes direkte af projektet, får et særligt fokus i den kommende tid, hvor de bliver kontaktet af Holstebro Kommune og Vestforsyning. Det forventes at første spadestik til projekterne vil kunne tages i første kvartal 2018. 

 

Landbrugets rådgivere bidrager i processen også til fastlæggelse af erstatning for det tab, som de berørte lodsejere måtte have, som følge af de kortvarige oversvømmelser, der typisk vil være i vinterhalvåret.

Økonomi

Det forventes, at projektet kompenserer de berørte lodsejere, og projektet forventes at være udgiftsneutralt for Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.18.06-P20-1-16 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Orientering om EU projektet Topsoil og kloakrenovering i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sisse Redeker, Thomas Gad, Erik Skibsted

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 26. april, pkt. 95, at Herning Kommune skulle deltage i EU-projektet Topsoil, som har til formål at belyse problemer med terrænnært grundvand i kombination med klimaforandringer. Projekt fokuserer i første omgang på Sunds.

 

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Topsoil projektet gennemføres parallelt med at der skal ske renovering og separering af kloakkerne i Sunds. Det betyder blandt andet, at regnvand (tag- og overfladevand) og spildevand (toilet og afløb), der før var sammenblandet i ét fællessystem, nu skal afledes i hver sin ledning. Regnvandet ledes til regnvandssøer med udløb til de nærliggende åer, og spildevand ledes til rensningsanlæg. Kloakfornyelsen i Sunds er opdelt i 4 etaper og løber fra 2015 til 2022. Herning Vand har anslået at der hvert år pumpes ca. 800.000 m3 uvedkommende vand væk gennem kloakkerne.

 

 

Den anden etape i kloakprojektet, med bl.a. Kastanievej, Pilevej, Birkevej og Idrætsvej er startet og fortsætter ind i 2017. I den forbindelse har Herning Vand A/S holdt et orienteringsmøde for grundejerforeningsformænd i Sunds den 13. oktober 2016. Formålet var at fortælle om etape 2 og konsekvenserne af kloakrenoveringen. Formålet med renoveringen blandt andet at tætne ledningerne, så de ikke virker som dræn. Konsekvensen af at tætne kloakken kan sammen med et ændret klima betyde, at der er risiko for at grundvandstanden stiger i dele af Sunds.

På orienteringsmødet blev grundejerformændene præsenteret for et kort, der viser hvor risikoen for forhøjet grundvandsstand er størst. Se vedlagte kortbilag.

 

På Herning Vands hjemmeside kan man læse mere om projektet og de enkelte etaper.

 

I Topsoil-projektet er der desuden netop indgået et samarbejde mellem GEUS (De nationale Geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland), Herning Vand A/S og Herning Kommune om at udarbejde en hydrologisk model for Sunds, som skal være med til at give et bud på forslag til løsninger på netop det stigende grundvand. Region Midt vil lave et supplerende vandpejleprogram i forbindelse med projektet, som en del af Topsoil projektet. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1453-11 Sagsbehandler: Inge Hansen  

Godkendelse af regler for fyring med fastbrændsel

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget vedtog på møde den 26. september 2011 forskriften 'Regler for fyring med fastbrændsel'.

 

Forvaltningen har opdateret forskriften med ny lovgivning og suppleret med henvisning til ny vejledning om regulering af luftforurening fra brændefyring.

Samtidig er der foretaget mindre justeringer og præciseringer, der gør forskriften mere tilgængelig for kommunens borgere.

 

Forvaltningen anbefaler, at forskriften godkendes.

Sagsfremstilling

Forskriften blev udarbejdet efter brændeovnsbekendtgørelsen fra 11. december 2007. Denne bekendtgørelse er ophævet og erstattet af en ny brændeovnsbekendtgørelse fra 7. december 2015.

 

Forvaltningen har derfor opdateret forskriften med den nye lovgivning og suppleret med henvisning til en ny vejledning om regulering af luftforurening fra brændefyring.

 

Der er samtidig foretaget mindre justeringer og præciseringer.

 • Under definitionen på rent træ er koks udeladt, da koks erfaringsmæssigt giver anledning til væsentlige lugtgener. Da forskriften gælder i områder med tæt boligbebyggelse vurderes det uhensigtsmæssigt at anvende koks som brændsel.
 • Det er præciseret, at alle spjæld skal være fuldt åbne ved optænding og påfyldning af mere brændsel. Præciseringen foretages for at minimere typiske røggener ved optænding.
 • Forskriften er suppleret med hjælpetekst i faktabokse, bl.a. Miljøstyrelsens fire gode fyringsråd og skorstensfejernes kontaktoplysninger.

 

Det er forvaltningens vurdering, at forskriften har været med til at begrænse antallet af klager over røggener. I 2012 indgik der 25 klagesager over røggener, og i 2016 har der indtil videre være 5 klagesager. Samtidig får borgerne nyttig information om fyring i fastbrændselsovne. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at opdateret forskrift 'Regler for fyring med fast brændsel' godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-103-16 Sagsbehandler: Jesper Leding  

Karupvej 53, Egelund - opførelse af husstandsmølle

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Ejeren af Karupvej 54, Egelund, 7470 Karup, ansøger om tilladelse til at opføre en husstandsmølle på ejendommen. Herning Kommune har modtaget bemærkninger fra en nabo til ejendommen efter at ansøgning om tilladelse til opførelse af husstandsmølle er sendt til orientering hos berørte naboer.

 

Forvaltningen anbefaler, at der, med baggrund i placeringen tæt ved nabo, meddeles afslag på den ansøgte placering. Forvaltningen skønner, at der på ejendommen ikke er mulighed for at placere en husstandsmølle, der dels overholder afstandskravet, dels kan holde en passende afstand til nabobeboelsen.

Sagsfremstilling

Ansøgningen omfatter opførelse af mølle på max. 25 m totalhøjde (øverste vingespids). Møllen af typen Gaia-Wind 133,10 Kw ønskes opført på gittermast i umiddelbar nærhed af eksisterende bygninger. Afstand til bygninger på naboejendom er ca. 77 m, og til naboens beboelseshus ca. 80 m. 

 

 

 

Der er i sagsforløbet foreslået flere placeringer, men inden for lovkravet om at husstandsmøller skal placeres inden for den samlede bygningsmasse blev den viste placering fastlagt som den endelige ansøgning. Opstilling af husstandsvindmøller uden nærhed til eksisterende bebyggelse forudsætter, at området udpeges i kommuneplanen, og at der vedtages retningslinjer for områdets anvendelse i kommuneplanen.

 

Sagen blev sendt til orientering hos berørte naboer, hvor der kom en indsigelse fra nærmeste nabo.

Indsigelsen omhandler frygt for, at en husstandsmølle, der opsættes kun knap 80 m fra beboelseshuset, vil få indflydelse på salgsprisen på ejendommen.

 

Det vurderes, at en placering af en husstandsmølle på ejendommen vil medføre væsentlige gener for nabobeboelsen. Møllen vil være placeret i nord-vestlig retning fra nabobeboelsen, hvilket vil medføre, at husstandsmøllen vil blive meget synlig fra naboejendommens opholdsarealer.

 

Det vurderes også ud fra møllens prøvningsrapport, at der vil være mærkbar støj fra møllen. Støjbelastningen er hhv. 35,3 og 36,6 dB ved hhv. 6 og 8 m/s i en afstand på 85 m fra møllen. Støjkravet for husstandsmøllen er lige netop overholdt.

 

Der findes ikke regler, der kan understøtte naboens bemærkninger om fald i husprisen ved placering af en 25 m høj husstandsmølle ca. 80 m fra ejendommen.

 

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på møde den 21. september 2015, pkt. 198, en tilsvarende sag, hvor en nabo havde fremsendt indsigelse mod en mølle 125 m fra nabobeboelsen. Her besluttede udvalget at meddele afslag.

 

Det skønnes ikke, at der med hensyntagen til retningslinjerne i planloven kan etableres en husstandsmølle på ansøgte placering på ejendommen Karupvej 54, Egelund, Karup, uden at nabobeboelsen vil blive væsentligt berørt. Det anbefales derfor, at der meddeles afslag på ansøgte.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der med planlovens § 35, stk. 1, meddeles afslag på opstilling af en husstandsvindmølle på den ansøgte placering med begrundelse i afstanden til nabobeboelse

Beslutning

Udvalget ønsker undersøgt, om der forefindes alternative placeringsmuligheder med begrundelse i afstanden til nabobeboelse.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.08-G03-5-16 Sagsbehandler: Trine Ross Laursen  

Klintebakken 17, Kibæk - henstilling af campingvogn

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en klage vedrørende henstilling af campingvogn på privat grund på Klintebakken 17, 6933 Kibæk.

Ejeren af Klintebakken 17 er blevet gjort bekendt med klagen, og har efterfølgende indsendt ansøgning om dispensation til henstilling af campingvogn.

 

I henhold til deklaration for Klintebakken skal campingvogne parkeres 5 m fra vejskel.

Det er tilladt at parkere andre større biler ud til vejskel. Andre større biler vil ofte være parkeret på grunden hele året igennem (dog ikke permanent), hvor campingvogne ofte kun vil være parkeret fra april til september.

 

Der er normalt ingen regler for parkering af campingvogne på privat grund.

 

Forvaltningen anbefaler, at Herning Kommune ikke gør brug af påtaleretten og at vi heller ikke meddeler forbud efter planlovens § 43.

Sagsfremstilling

Nuværende ejer af Klintebakken 17, har ejet ejendommen siden oktober 1996. Den gang var parkeringspladsen til campingvognen allerede etableret. Pladsen er etableret i skel mod nabo (Klintebakken 15) og mod vej.

 

I 2004 fik nuværende ejer deres første campingvogn.

 

Hvert år omkring uge 42 bliver campingvognen kørt i ”vinterhi”, og står derfor ikke parkeret på Klintebakken 17. Campingvognen hentes hjem igen til påske, hvor campingsæsonen starter.

 

Ejendommene på Klintebakken er omfattet af deklaration af 3. september 1974.

 

I henhold til afsnit V punkt 4 i deklarationen, må parkering af last-, omnibus, eller andre større biler samt campingvogne ikke finde sted udenfor parcellerne og på vendepladserne.

I henhold til afsnit V punkt 6 må campingvogne ikke parkeres eller anbringes på parcellerne nærmere vejskel end 5 m.

En kommunes mulighed for at administrere på grundlag af privatretlige servitutter fremgår af planlovens § 43. Efter denne bestemmelse kan kommunen ved påbud eller forbud sikre overholdelsen af servitutbestemmelser om forhold, hvorom der kan optages bestemmelser i en lokalplan.

Når kommunen meddeler en tilladelse, der ikke er i overensstemmelse med en bestemmelse i en privatretlig servitut, sker dette ikke på baggrund af en dispensation, men der i mod på baggrund af kommunens beslutning om, ikke at anvende sin påtaleret.

 

En kommunes beslutning om ikke, at ville håndhæve bestemmelser i en privatretlig servitut er ikke en afgørelse efter planloven, og kommunens beslutning kan derfor ikke indbringes for eller efterprøves af Natur- og Miljøklagenævnet.

 

I forvaltningens vurdering er indgået følgende:

 • I henhold til deklarationen, er det kun campingvogne, der skal parkeres 5 m fra vejskel. Det er tilladt at parkere andre større biler ud til vejskel. Andre større biler vil ofte være parkeret på grunden hele året igennem (dog ikke permanent), hvor campingvogne ofte kun vil være parkeret fra april til september. I denne periode, vil der ofte være kortere perioder, hvor campingvognen benyttes, og dermed ikke holder parkeret på privat grund.
 • Der er normalt ingen regler for parkering af campingvogne på privat grund.

 

På baggrund af ovenstående er det forvaltningens vurdering, at kommunen ikke skal gøre brug af påtaleretten, og derved kan campingvogne (på Klintebakken) parkeres på egen grund på lige vilkår med andre større biler.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Herning Kommune ikke gør brug af påtaleretten, og at kommunen heller ikke meddeler forbud efter planlovens § 43 til henstilling af campingvogn på privat grund nærmere vejskel end 5 m, fordi det vurderes at campingvogne kun parkeres lejlighedsvis og være mindre belastende for omgivelserne end den tilladte parkering for større køretøjer.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-583-16 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Østre Kirkevej 25A, Herning - opførelse af ny villa

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget et ansøgningsmateriale, der omfatter nedrivning af eksisterende ældre villa på ejendommen Østre Kirkevej 25A, Herning. Der ønskes efterfølgende opført en ny tidssvarende villa svarende til samme omfang og størrelse som eksisterende ejendom.

 

Forvaltningen anbefaler, at der dispenseres til den ønskede nye villa under forudsætning af, at bygherre tilretter projektet, så der opnås tilfredsstillende forhold mod naboer, så indbliksgener minimeres. Herudover at der sikres et grønt præg mod Østre Kirkevej.

Sagsfremstilling

I følge BBR udgør ejendommens grundareal 301 m² og eksisterende bolig er en ældre bygning i 2 etager, med et samlet boligareal på 195 m². Bebyggelsesprocenten udgør hermed 65. Der er herudover registreret et udhus på 6 m², som ikke medregnes i beregningen af bebyggelsesprocenten. Eksisterende bolig er placeret tæt på eller i skel mod flere naboer.

Der ansøges samtidig om opførelse af ny villa i 2 fulde etager og med et nyt boligareal på i alt 195 m². Den nye bygnings stueetage og 1. sal svarer dermed i omfang og højde til nuværende villa.

 

Der er ikke udarbejdet lokalplan for området, så administrationsgrundlaget er alene byggelovens bestemmelser og Herning Kommuneplan.

Herning Kommuneplan 2009-2020 angiver, at området skal anvendes til boliger med åben-lav karakter. Bygninger med høj bevaringsværdi i henhold til Herning Kommuneatlas skal så vidt muligt søges restaureret og bevaret. Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 30. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager. Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m. Der må højest etableres to boliger pr. parcel i området. Parkeringspladser svarende til mindst 2 pr. bolig. Opholdsarealet skal udgøre mindst 100% af boligetagearealet.

 

Herning Kommuneatlas har ikke registreret en bevaringsværdi på ejendommen, og forvaltningen vil på oplysningsgrundlaget være indstillet på administrativt at give tilladelse til nedrivning af bygningen.

Byggeloven giver som udgangspunkt byggeret til at opføre bebyggelse i 2 etager forudsat, at bygningshøjden overholder 8,5 m. Der respekteres på alle sider en min. afstand til skel på min. 2,5 m. Forhold til det skrå højdegrænseplan svarer overvejende til nuværende byggeris placering og vinduer på 1. sal. Eventuelle muligheder for indblik fra 1. sal er således ikke ændret væsentligt i forhold til nuværende byggeri.

 

Omfanget af bygningen er af en størrelse, der ikke efterlader meget opholdsareal på naturligt terræn. Principielt kan der ikke anvises lovbestemmelser, der er til hinder for en terrasse med den ønskede størrelse. Det ansøgte projekt medfører en bebyggelsesprocent på 65, der ud fra en helhedsvurdering, formelt skal dispenseres til i forhold til lovens 30 procent, men uanset identisk med eksisterende ejendoms 65 procent.

 

Projektets arkitektur kan betegnes som en moderne funkisstil. Funkisstilen findes der andre eksempler på i området. Der er ikke i nuværende lovgivning forhold, som regulerer en ejendoms arkitektur, og det er alene en vedtaget lokalplan, der kan fastlægge bestemmelser for materialer, bygningsudtryk mm. Såfremt projektet ikke ønskes imødekommet i den ansøgte udgave, skal Byplanudvalget nedlægge et § 14 forbud mod projektet og sikre, at udarbejdelsen af en lokalplan, der forhindrer byggeriet, er påbegyndt inden for 12 måneder.

 

Forvaltningen har udarbejdet en arkitektonisk vurdering af projektet. Vedlagt som bilag.

 

I samme kommuneplanramme som det ansøgte, har Teknik- og Miljøudvalget den 10. august 2015 godkendt nedrivning af ældre bolig på Nørre Alle 29, hvor der efterfølgende er opført et nyt enfamiliehus i funkisstil og med lignende udnyttelse af grunden som på den aktuelle ejendom.

 

Forvaltningen kan oplyse, at der er flere omkringliggende villaer i området med tilsvarende store bebyggelsesprocenter. Enkelte ejendomme overholder gældende bygningsreglement i forhold til bebyggelsesprocent, men størsteparten har en bebyggelsesprocent mellem 40 og 60, og enkelte ejendomme har en udnyttelse på 72 og 83 procent. Der er med enkelte undtagelser således tale om et relativt tætbebygget ældre byområde. Der kan på den baggrund konkluderes, at grundens udnyttelse principielt ikke afviger fra tilsvarende ejendomme i området.

 

Af hensyn til ligeretsprincippet vurderer forvaltningen, at samme hensyn bør gøre sig gældende for ejendommen Østre Kirkevej 25A. Forvaltningen anbefaler, at der med baggrund i det arkitektoniske notat sker en bearbejdning af projektet, således at mulighed for indblik reduceres mod naboejendomme, og at der sker en begrønning af friareler, der imødekommer Østre Kirkevejs grønne sammenhæng.

 

Forvaltningen har foretaget en helhedsvurdering af projektet og sendt det i partshøring hos matrikulært berørte naboejendomme, i alt 8 inkl. ejere og lejere jf. bilag.

Der er i høringsperioden indkommet 4 indsigelser mod projektet. 

 

Indsigelserne omhandler følgende hovedpunkter: 

- Bekymring for projektets størrelse og grundens udnyttelse.

- Indbliksgener fra højt hævet terrasse mod omkringliggende ejendomme.

- Projektets arkitektur.

 

Det er forvaltningens samlede vurdering, at det nye projekt principielt svarer til nuværende situation på ejendommen. Der vil således være argumenter for at imødekomme de dispensationsforhold, der vedrører bebyggelsesprocent og det skrå højdegrænseplan, da det ud fra en helhedsvurdering svarer til eksisterende bygning på ejendommen. Forvaltningen anbefaler, at der i dialog med  ansøger sikres en løsning, der minimerer muligheden for indbliksgener mod naboejendomme, samt at der på ejendommen sikres en begrønning, der imødekommer ønsket om et grønt præg langs Østre Kirkevej.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der dispenseres til projektets bebyggelsesprocent på 65 med henvisning til, at det principielt svarer til nuværende ejendoms omfang og at der er fortilfælde for tilsvarende bebyggelsesprocenter andre steder i området,

 

at der dispenseres til placering af bolig i skel, under forudsætning af at dette ikke medfører forøgede indbliksgener mod naboejendommene,

 

at forvaltningen bemyndiges til at tage dialog med ansøger for at justere projektet, således at indbliksgener reduceres, og der sikres et grønt præg mod Østre Kirkevej.

Beslutning

Forvaltningen bemyndiges til at tage dialog med ansøger om at justere projektet, således at indblikgener reduceres, og der sikres et grønt præg mod Østre Kirkevej.

 

Udvalget ønsker at se det justerede projekt til endelig godkendelse.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.14.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Børglumvej 26, Tjørring - genoptagelse af dispensation til carport

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget har tidligere på møde den 26. april 2016, pkt. 101, behandlet ansøgning om dispensation for lovliggørelse af carport på ejendommen Børglumvej 26, Tjørring.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter den konkrete sag på grundlag af naboorienteringen og de indkomne indsigelser/bemærkninger og herunder tager højde for præcedens i forhold til fremtidige sager.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har ønsket at genoptage behandlingen af dispensation for lovliggørelse af carport på ejendommen Børglumvej 26, Tjørring. På udvalgets møde den 24. oktober 2016, pkt. 243, blev det besluttet:

  

På baggrund af en fornyet konkret vurdering af sagen, besluttede udvalget at foretage en nabohøring med henblik på at dispensere til en lovliggørelse af carporten. Til grund for den foreløbige overvejelse om en eventuelt lovliggørende dispensation ligger:

·         Carporten er placeret for enden af vendepladsen, hvorfor den i sin form, omfang

          og udtryk ikke vurderes at hindre det frie udsyn og funktionen af vendepladsen.

·         Carporten er støttet af stolper, der er placeret inden for byggelinjen på 2,5 meter.

·         Carporten har et åbent udtryk, hvor taget er båret af en let og gennemsigtig

          konstruktion, der ikke virker markant eller skæmmende på området.

 

Naboorienteringens omfang er vurderet af forvaltningen og sker på baggrund af den ovennævnte beslutning og under hensyntagen til mulig præcedensvirkning i forhold til fremtidige sager.

 

Dispensationsforholdet er alene afgrænset til at omhandle det område af Byplanvedtægt nr. 21, som også er indgået i tidligere sagsbehandling. Det er vurderet, at dispensationsforholdet vil have størst betydning for de ejendomme, som skelmæssigt alene berører selve vendepladser for stikveje.

 

Muligheden for at dispensere til den i byplanvedtægten fastlagte byggelinje på 5 m, - praktiseret som 2,5 m ved selve vendepladsen, - har i henhold til Planlovens § 20 været sendt i naboorientering til i alt 71 ejendomme beliggende ved områdets vendepladser.

Den konkrete placering af carporten på Børglumvej 26, indtil 0,7 m fra vejskel, er indgået i høringsmaterialet med beslutningens vilkår.

 

Høringsperioden løber til og med 24. november. Indkomne høringssvar vil foreligge til mødet.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalget på baggrund af naboorienteringen drøfter, om der er grundlag for at revurdere tidligere beslutning og således meddele dispensation til placeringen af den konkrete carport på Børglumvej 26, med en afstand på indtil 0,7 m fra skel mod vendepladsen, og med henvisning til, at den i sit udtryk ikke vurderes at hindre det frie udsyn og funktionen af vendepladsen. Carporten er støttet af stolper, der er placeret inden for byggelinjen på 2,5 meter og har et åbent udtryk, hvor taget er båret af en let og gennemsigtig konstruktion, der ikke virker markant eller skæmmende på området.

Beslutning

Sagen blev drøftet.

 

Udvalget besluttede at meddele dispensation til placeringen af den konkrete carport på Børglumvej 26, med en afstand på indtil 0,7 m fra skel mod vendepladsen, og med henvisning til, at den i sit udtryk ikke vurderes at hindre det frie udsyn og funktionen af vendepladsen. Carporten er støttet af stolper, der er placeret inden for byggelinjen på 2,5 meter og har et åbent udtryk, hvor taget er båret af en let og gennemsigtig konstruktion, der ikke virker markant eller skæmmende på området.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-457-15 Sagsbehandler: Casper Laursen  

Orientering om afgørelse fra Natur og Miljøklagenævnet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Herning Kommune har på baggrund af et §14 forbud mod nedrivning af ejendommen på Poulsgade 2-4 i Herning, besluttet at udarbejde bevarende lokalplan nr. 12.E4.6 for erhvervsområde ved Poulsgade i Herning. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af ønske fra Herning Byråd om at fastlægge bevarende bestemmelser for den bevaringsværdige bebyggelse samt bestemmelser for nybyggeri i lokalplanområdet.

 

Det fremsendte forbud mod nedrivning efter planlovens §14, blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, med påstand om at forbuddet var ulovligt.

 

Natur- og Miljøklagenævnet har afgjort sagen den 7. november 2016.

 

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Herning Kommunes afgørelse af 19. november 2015 om forbud mod nedrivning af tankanlæg efter planlovens § 14, på ejendommen matr.nr. 408a, Herning Bygrunde, beliggende Poulsgade 2-4, 7400 Herning.

 

Afgørelsen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-6-13 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Navngivning af busterminal, Banegårdspladsen i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Annette Bloksgaard

Sagsresume

Den nye busterminal i Herning står klar til ibrugtagning medio januar 2017. Området har tidligere været opdelt i en bybusterminal, en busterminal til regionalbusser og Herning Station til togdrift.

 

Efter ombygningen af det samlede område samles alle disse typer trafik med udgangspunkt i en ny bygning. Der skal i denne forbindelse findes et nyt navn til det samlede område og bygningen.

 

Forvaltningen anbefaler, at der vælges et af de tre indstillede navne.

Sagsfremstilling

Den nye bygning og plads samler mange offentlige og private trafikformer. Det drejer sig om bybusser, regionalbusser, skolebusser, eventbusser, turistbusser, togdrift, taxa, flextrafik mm. For at opnå en samlet beskrivelse af alle disse transportmuligheder, er der gennemgået mange navne og betegnelser, og der er også kigget på hvilke navne, der bruges andre steder ved samling af flere trafikformer. Betegnelsen skal ligeledes være forståelig på både dansk og engelsk, for at sikre en bred international forståelse af funktionen.

 

Det nye navn skal bl.a. fremgå i et lysbånd på kanten af taget i den nye bygning, og det bliver ligeledes betegnelsen for området i de digitale køre- og rejseplaner. Forvaltningen og styregruppen for banegårdsprojektet har derfor udvalgt 3 betegnelser, som opfylder disse krav.

 

Forvaltningen og styregruppen indstiller 3 navne til området: 

 • Herning Station
 • Herning Trafikcenter
 • Trafikcenter Herning

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der vælges et af de 3 indstillede navne til det samlede område og den nye bygning.

Beslutning

Udvalget besluttede at området og den nye bygning navngives 'Herning Station'.

 

Sagsnr.: 13.06.00-P05-5-16 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Byggemodning af erhvervsområde til genbrugsplads i Sunds

 

Sagsnr.: 09.17.60-K08-186-16 Sagsbehandler: Pernille Kjeldsen  
 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser