Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 28. oktober 2019
Mødested: Gødstrupvej 50

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 13.05.00-G01-1-19 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Midttrafiks Strategiplan 2021 - 2024

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Midttrafik skal have udarbejdet en ny strategiplan for perioden 2021 - 2024 og fremsender i den anledning vedlagte notat til politisk drøftelse og kommentering i kommuner og region.

 

Forvaltningen anbefaler, at notatet drøftes og kommenteres. 

Sagsfremstilling

Strategiplanen udgør sammen med Midttrafiks trafikplan og mobilitetsplan styringsgrundlaget, og sammen med Lov om trafikselskaber er det fundamentet for Midttrafiks virke.

 

Midttrafiks bestyrelse har, efter drøftelse i Midttrafiks repræsentantskab og med direktørerne i kommunerne, fastlagt fire mål og fire udviklingstemaer i den kommende strategiplan.

 

De fire overordnede mål er:

 • Tilfredse kunder (brugere)
 • Tilfredse bestillere (ejere)
 • Dygtige leverandører
 • En kompetent og effektiv organisation

 

De fire udviklingstemaer er:

 • Fremkommelighed
 • Grøn omstilling
 • Digitalisering
 • Publikumsfaciliteter

 

I forbindelse med høring af Trafikplan 2019-2022 fremsendte Herning Kommune høringssvar sammen med kommunerne Holstebro, Struer, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande, Viborg og Skive, se bilag.

 

Dette høringssvar omhandlede et ønske om, at trafikplanen havde et mere konkret fokus på mobilitetsløsninger med konkrete temaer og metoder, som skal udrulles i perioden, samt at Midttrafik stiller sig i spidsen for og er mere proaktiv i arbejdet med udvikling af nye mobilitetsløsninger for tyndt befolkede områder. Desuden udtrykte kommunerne i høringssvaret et ønske om, at Midttrafik arbejder med et tema omkring fleksible udbud, som f.eks. at udbyde transport af personer fremfor udbud af ruter.

 

Udover kommunernes ønske om, at Midttrafik i højere grad ser på mobilitetsløsninger, som beskrevet ovenfor, omhandlede høringssvaret også et ønske om, at der arbejdes med en garanti for regional drift på flere ruter, frem for at frekvensen øges, som f.eks. beskrevet for hovednettet.

 

Forvaltningen anbefaler, at Herning Kommune overfor Midttrafik tilkendegiver:

 

 • at ovenstående temaer fra høringsbrev til Trafikplanen indarbejdes i strategiplanen

 

 • at strategiplanen i højere grad har som mål at få flere kunder (brugere) af kollektiv trafik, fremfor alene at have som mål, at kunderne er tilfredse. Tilfredse kunder kan være et middel til at nå målet om flere kunder

 

 • at Herning Kommune vil arbejde med grøn omstilling i den kollektive trafik, i det omfang det er muligt under hensyntagen til de økonomiske forhold, men at en strategiplan for Midttrafik primært skal omhandle Midttrafiks forpligtelse til at tænke udvikling og skabe klarhed over kommunernes handlemuligheder indenfor grøn omstilling

 

 • at der i lige så høj grad, som der arbejdes med fremkommelighed i busdriften, også arbejdes med udvikling af kollektiv trafik i tyndtbefolkede områder, som angivet i høringssvar til Trafikplanen

 

 • at Midttrafik ikke skal lave kvalitetsstandarder eller lignende i forhold til publikumsfaciliteter. Herning Kommune vil ud fra kommunens generelle service overfor borgerne selv beslutte eventuelle standarder og lignende.

 

Fristen for tilbagemelding med bemærkninger til strategiplanen 2021-2024 er den 8. november 2019. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at strateginotatet drøftes og kommenteres i henhold til ovenstående.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. Udvalgets kommentarer indarbejdes i høringssvar til Midttrafik.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.05.00-S55-1-16 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Høringssvar til Midttrafiks budget 2020 - Kollektiv trafik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Midttrafik har den 23. september 2019 fremsendt forslag til budget 2020 i politisk høring hos bestillerne.

Bemærkninger til forslaget skal fremsendes til Midttrafik senest den 31. oktober 2019 til endelig godkendelse i Midttrafiks bestyrelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at Midttrafiks forslag til budget 2020 godkendes.

Sagsfremstilling

Midttrafik har fremsendt forslag til budget 2020 på busdriften i Herning Kommune inden for Serviceområde 09 Trafik. Budgetforslaget, som er vedlagt som bilag, omfatter udgifter og indtægter i forbindelse drift af 9 bybusruter, 2 ruter til uddannelsessteder, 2 lokalruter, 2 uddannelsesruter og 27 skolebusruter under Serviceområde 09 Trafik.

 

Budgetforslaget omfatter også handicapkørsel, men denne del af budgettet hører ikke under Serviceområde 09 Trafik, og behandles derfor ikke i denne sag.

 

På baggrund af de høringssvar bestillerne indsender, behandles et endeligt budget for 2020 i Midttrafiks bestyrelse den 13. december 2019.

 

Midttrafik har i maj måned 2019 udsendt budgetoplæg til administrativ høring. På baggrund af tilbagemeldinger bl.a. fra Herning Kommune, er der foretaget justeringer i materialet. Justeringerne er indarbejdet i dette budgetforslag.

 

Forudsætninger for budgetforslag 2020 er følgende:

 

Udgifter

Omfatter udgifter til busdrift, rejsekortet og administrationsomkostninger til trafikselskabet.

 

Busdriften reguleres med udgangspunkt i regnskab 2018 efter omkostningsindeks, som er fremskrevet fra 2018 til 2020 med 3,8%. Det skal bemærkes, at der er en betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset pga. udsving i brændstofpriser. I 2020 vil underskuddet fra 2018 på 464.000 kr. blive afregnet.

  

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2019 med 2,8% og fordelt på baggrund af køreplantimer.  

 

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2020 er som udgangspunkt baseret på regnskab 2018 med indregning af kendte ændringer. 

Økonomi

Med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger ser økonomien for busdriften på Serviceområde 09 Trafik ud som følger:

 

Herning Kommunes budget for busdrift i 2020

42.468.000

Midttrafiks forslag til budget 2020:

 

Udgifter:

 

Busdrift

51.682.000

Rejsekort

  1.334.000

Trafikselskabet

   3.371.000

Regnskab 2018 til afregning

      464.000

I alt

56.851.000

Indtægter:

-14.310.000

Total netto

42.541.000

Forskel

- 73.000

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Midttrafiks forslag til budget 2020 godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.13.10-P20-1-19 Sagsbehandler: Martin Lystbech Nørgaard Frandsen  

Etablering af 2 -1 - vej Borgergade, Stakroge

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 29. april 2019 pkt. 72 blev det besluttet, at etablere nogle nye og forbedret hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af nye byporte og hævede flader i Borgergade, Stakroge.

 

Der foreligger nu supplende forslag til etablering af en 2 minus 1 vej i Borgergade, Stakroge suppleret med en skiltet hastighed på 40 km/t.

 

Forvaltningen anbefaler, at der etableres en 2 minus 1 vej i Borgergade, og at den skiltede hastighed ændres fra 50 km/t til 40 km/t.

Sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 29. april 2019 pkt. 72 blev det besluttet, at etablere nogle nye og forbedret hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af nye byporte og hævede flader i Borgergade, Stakroge.

 

Projektets endelige udformning er udviklet sammen med Stakroge Borgerforening og i den forbindelse har borgerforeningen ønsket, at gaden gennem byen ændres til en 2 minus 1 vej i lighed med vejene gennem Feldborg og Kollund. Samtidig ønskes den skiltede hastighed ændret fra 50 km/t til 40 km/t. Projektforslaget er vedlagt som bilag.

 

Vejen gennem Feldborg udformet som en 2 - 1.

 

Erfaringerne med 2 minus 1 veje i Feldborg og Kollund har vist at hastigheden bliver reduceret og trygheden for cyklisterne øges.

 

Politiet har godkendt projektet. 

Økonomi

Projektets udgift på ca. 100.000 kr. finansieres af anlægsbevillingen på 510.000 kr. til trafiksikkerhedsfremmende tiltag i 2019, sted nr. 223099-90.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der etableres en 2 minus 1 vej i Borgergade, Stakroge.

Beslutning

Der etableres en 2 minus 1 vej i Borgergade i Stakroge. Den nuværende hastighed fastholdes på 50 km/t.

Bilag

 

Sagsnr.: 07.04.20-G01-1-16 Sagsbehandler: Karen Marie Frost Troelsen  

Opgradering af genbrugspladsen i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Den nye genbrugsplads i Herning inkl. ny genbrugsbutik forventes at åbne den 1. april 2020.

 

Det foreslås, at genbrugspladsen omdøbes til ”Herning Genbrugsplads”, og at der indføres udvidede åbningstider på haveaffaldspladsen, samtidig med at åbningstiderne for den bemandede genbrugsplads justeres.

 

Den nye genbrugsbutik foreslås navngivet "Herning Genbrugsbutik". Det anbefales, at den nye genbrugsbutik starter stille op, og at der i første omgang ansættes medarbejdere i flexjob til butikken. Der er indgået en ny aftale med Fællesforeningen for Genbrug vedr. fordeling af de indleverede genbrugsvarer.

 

Forvaltningen anbefaler den foreslåede navngivning af såvel genbrugspladsen og genbrugsbutikken, og at de foreslåede åbningstider godkendes. 

Sagsfremstilling

Opgraderingen af genbrugspladsen på Mørupvej i Herning inkl. opførelsen af ny bygning er i fuld gang, og processen skrider frem som planlagt. Den nye genbrugsplads forventes at åbne den 1. april 2020.

 

Navn

Genbrugspladsen blev ved opførelsen i 2003 navngivet ”Nederkærgård”, da pladsen er beliggende, hvor der tidligere lå en gård af samme navn. I daglig tale bliver pladsen ofte omtalt som ”Herning Genbrugsplads”, og oplevelsen er, at mange borgere i Herning Kommune ikke kender navnet ”Nederkærgård”.

Herning Kommunes øvrige genbrugspladser er alle navngivet efter den by, hvor de er beliggende.

Forvaltningen anbefaler, at pladsen i forbindelse med åbningen af den nye genbrugsplads omdøbes fra ”Nederkærgård” til ”Herning Genbrugsplads”, således at navnet stemmer overens med det, mange borgere allerede i dag benytter.

 

Åbningstider

På den nye genbrugsplads er haveaffaldspladsen og den øvrige del af genbrugspladsen adskilt med hegn og automatisk port.

 

Dette giver mulighed for at give borgerne adgang til haveaffaldspladsen udenfor den bemandede åbningstid.

Udenfor den bemandede åbningstid skal adgangen til haveaffaldspladsen ske via porten fra Sandagervej, som pt anvendes til den midlertidige genbrugsplads. For at få adgang til haveaffaldspladsen, skal borgerne være oprettet med et mobilnr., og de kan derefter åbne porten ved at ringe til portens telefonnr. Dette giver mulighed for at kontrollere, hvem der har været på pladsen udenfor den bemandede åbningstid, samtidig med at pladsen videoovervåges.

 

Forvaltningen foreslår, at borgerne får adgang til haveaffaldspladsen på alle dage fra kl. 07.00-22.00. Særligt i perioder med hæk-klipning forventes mange borgere at udnytte de udvidede åbningstider på haveaffaldspladsen. Dette anses som en stor serviceforbedring uden at koste ekstra medarbejderressourcer.

 

Samtidig forventes antallet af besøgende på den øvrige del af pladsen at falde væsentligt, da anslået 30 % af besøgene på den gamle plads kun afleverer haveaffald, og som i højsæsonen for haveaffald (april til august) stiger op til 50 %. I dag har genbrugspladsen åbent for borgerne fra kl. 09.00-18.00 på hverdage samt fra kl. 08.00-17.00 lørdage, søn- og helligdage. Erhvervskunder har desuden adgang på hverdage fra kl. 07.00.

 

Fra kl. 07.00-09.00 skal virksomheder ringe til porten for kunne få adgang. Før de kan åbne porten skal de have sendt en SMS, for at betale for deres besøg.

 

Besøgsstatistikken viser, at det kun er ca. 15 % af det totale antal besøgende i weekenderne, der kommer mellem kl. 08.00–10.00 samt mellem kl. 16.00-17.00. Blandt de 15 % kommer en vis andel kun med haveaffald. Det indstilles derfor, at de bemandede åbningstider i weekenden nedjusteres, samtidig med at adgangen til haveaffaldspladsen udvides.

Sammenlignet med genbrugspladser i andre kommuner, ligger genbrugspladsen i Herning klart i toppen, som én af de genbrugspladser med flest bemandede åbningstimer.

 

Forvaltningen anbefaler følgende åbningstider på den nye genbrugsplads og haveaffaldsplads: 

Mandag - fredag

Kl. 09.00 - 18.00 (erhvervskunder fra kl. 07.00)

(uændret)

Lørdage, søn- og helligdage

Kl. 10.00 - 16.00

(ændres fra kl. 08.00 - 17.00)

Haveaffaldspladsen alle dage

Kl. 07.00 - 22.00

(ekstra ubemandet åbent)

Lukkedage for genbrugspladsen og haveaffaldspladsen

24., 25., 26.,31. december og 1. januar

(uændret)

 

"Pusleplads" til trailere

På den nye haveaffaldsplads vil der blive etableret en ”pusleplads” for trailere, hvor borgerne kan spule sin trailer og få luft i dækkene.

 

 

Kompost

Forvaltningen foreslår, at det skal være gratis at hente kompost, fra og med åbningen af den nye haveaffaldsplads. Til gengæld skal borgerne selv læsse traileren både i hverdagene og i weekenderne. I øjeblikket yder personalet hjælp til læsning i hverdagene, mens borgerne selv læsser i weekenderne.

 

Genbrugsbutik

Samtidig med åbningen af den nye genbrugsplads, bliver den nye genbrugsbutik åbnet. Butikken foreslås navngivet ”Herning Genbrugsbutik”.

Varerne til genbrugsbutikken kommer fra de genbrugsting, som borgerne afleverer på genbrugspladsen samt fra indsamlet storskrald.

Forvaltningen har indgået en aftale med de frivillige foreninger, således at den nye genbrugsbutik får alle de indleverede varer hver 2. uge, mens de frivillige foreninger på skift afhenter genbrugsvarerne de øvrige uger. Hvis der er varer, som foreningerne ikke ønsker at aftage, kan genbrugsbutikken også sælge disse.

 

Genbrugsbutikken starter op med følgende åbningstider: 

Onsdag

Kl. 14.00 - 18.00

Fredag

Kl. 14.00 - 18.00

Lørdag

Kl. 10.00 - 14.00

 

Butikken skal primært drives af medarbejdere i flexjob, hvor Teknik og Miljø er i dialog med Beskæftigelsesafdelingen i forhold til rekruttering af medarbejdere. Når butikken er kommet godt i gang, vil også forskellige jobpraktikanter kunne beskæftiges i genbrugsbutikken. 

Økonomi

Ændringerne i åbningstiderne på genbrugspladsen forventes ikke at medføre en merudgift.

Der laves særskilt regnskab vedrørende driften af genbrugsbutikken.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at den nye genbrugsplads navngives ”Herning Genbrugsplads”

 

at åbningstiderne for genbrugspladsen i Herning ændres som foreslået

 

at der ikke skal betales for kompost, når den nye haveaffaldsplads åbner

 

at genbrugsbutikken navngives ”Herning Genbrugsbutik”

 

at åbningstiderne for genbrugsbutikken godkendes.

   

Beslutning

Indstillingen tiltrådt, dog ændres åbningstiden på Herning Genbrugsplads lørdag, søn- og helligedage til kl. 9.00 - 16.00.

 

Genbrugsbutikken navngives Herning Kommunes Genbrugsbutik.

 

 

Sagsnr.: 02.00.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Karen Marie Frost Troelsen  

Navngivning af nyt undervisningshus i Løvbakkerne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Det nye undervisningshus i Løvbakkerne forventes ibrugtaget ultimo november 2019. Huset er beliggende tæt ved Løvbakke Naturskole og skal anvendes til tværfaglig undervisning.

 

Forvaltningen anbefaler, at det nye undervisningshus navngives ”Løvbakkehuset”, som tydeligt angiver husets beliggenhed i Løvbakkerne.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2018 blev det besluttet at forbedre publikums- og undervisningsfaciliterne i Løvbakkerne. I den forbindelse er der ved at blive opført et nyt undervisningshus, som skal anvendes i tæt samspil med den eksisterende Naturskolen. Det nye hus skal bl.a. bruges til Affaldsskole og Naturformidling. Huset indrettes med store glaspartier, som indbyder til at kombinere ude- og indeaktiviter, hvor man kan opleve, at naturen kommer helt ind i undervisningslokalet.

 

Undervisningshuset i Løvbakkerne skal anvendes i den tværfaglige undervisning om natur, miljø, ressourcer, genbrug og genanvendelse særligt for dagtilbud og skoler i Herning Kommune, men også frivillige foreninger vil få mulighed for at booke og anvende huset. Desuden forventes huset at få en vigtig rolle i forhold til formidlingen til borgerne i Herning Kommune, og kommer til at supplere de eksisterende faciliteter i Løvbakkerne - med Løvbakke Naturskole som nærmeste nabo.

 

Huset opføres med grønt sedum-tag og med omgivende regnvandsbede, og bliver dermed en 1:1 demomodel af LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand), som kommunens borgere kan finde inspiration i.

 

Huset forventes indviet den 29. november, hvor Forvaltningen på tværs samarbejder om at lave et juleevent med fokus på natur- og genbrugsmaterialer.

 

Forvaltningen anbefaler, at det nye undervisningshus navngives ”Løvbakkehuset”, som tydeligt angiver husets beliggenhed i Løvbakkerne.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at det nye undervisningshus navngives ”Løvbakkehuset”.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.01.00-A00-2-17 Sagsbehandler: Dan Overgaard  

Evaluering af Vild med Vilje

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

I forbindelse med moderniserings- og effektiviseringsprogrammet 2018 blev det besluttet, at finde en besparelse på Serviceområde 04, Grønne områder, gennem ændring af plejeniveauet for udvalgte bynære grønne arealer (Vild med Vilje).

 

Besparelsen har i 2019 været 75.000 kr. og skal i 2020 øges med 75.000 kr til en samlet besparelse på 150.000 kr.

 

Forvaltningen er i gang med at gå alle områder med Vild med Vilje igennem og går tilbage til de oprindelige plejeniveauer, de steder hvor dette ønskes.

 

Såfremt det ikke ønskes at fastholde besparelsen i 2020 og frem, skal midlerne findes på andre områder indenfor Serviceområde 04, Grønne områder.

Sagsfremstilling

I forbindelse med moderniserings- og effektiviseringsprogrammet i 2018 var der en besparelse på Serviceområde 04, Grønne områder, angående ændring af plejede grønne arealer, herunder Vild med Vilje. Beskrivelsen af besparelsen lød:

 

''Der udpeges en række kommunalt ejede arealer, hvor plejen begrænses. Der udpeges arealer, der ikke har en aktiv funktion, både i det åbne land og i bynære områder. Den begrænsede pleje kan bestå af:

 

1. Ingen slåning bortset fra en slåning hvert 3. - 5. år for at holde træopvækst nede. Dette er mest relevant på arealer i det åbne land.

 

2. En årlig slåning på udpegede bynære arealer, hvor kun kanter op til f.eks. cykelstier holdes kortklippede. Samtidig kan der opretholdes et kortklippet stisystem rundt på arealet og hyppigt brugte delarealer. Herning Kommune er medlem af foreningen "Vild med Vilje", der ønsker at fremme naturens råderum og gøre op med de trimmede græsplæner.'

 

Besparelsen og den ændrede drift har afledt en del borgerhenvendelser. Forvaltningen er i dialog med naboer til arealerne og bla. Centerby-kontaktudvalget.  

Forvaltningen sendte i foråret 2019 brev til naboer til de kommunalt ejede arealer, der blev berørt af det ændrede plejeniveau.

 

På Centerby-kontaktudvalgsmøde blev det fremhævet, at centerbyerne gerne ville have bidraget til at pege på egnede arealer, hvor besparelsen kunne findes.

 

På Grønt Råds møde blev det fremhævet, at Grønt Råd generelt er positivt stillet overfor at lave Vild med Vilje på grønne arealer. Der opfordres til, at der bliver slået stier i arealerne, så man kan færdes, og at denne klipning igangsættes i det tidlige forår, så man undgår at skade jordboende vildt.

 

Generelt mener Grønt Råd, at formidlingen skulle have været ude tidligere, så borgerne ikke oplever det som en forglemmelse, når der ikke bliver klippet græs som hidtil. Det blev foreslået, at man orienterer borger- og grundejerforeninger om hvad der skal ske for 2020, og giver dem mulighed for at kommentere.

 

Der er i alt 19 lokaliteter i Herning Kommune, hvor spareforslaget er effektueret, hvor ca. halvdelen er i Herning by. Ifølge beslutningen skal besparelsen fordobles i 2020.

 

Det er forvaltningens vurdering, at der er lokaliteter, hvor Vild med Vilje fungerer og andre steder, hvor der er kommet klager. Derfor er forvaltningen i dialog med grundejerforeninger, der støder op til de omlagte arealer.

De steder, hvor det fungerer, anbefaler forvaltningen en fastholdelse af driftsformen og de steder, hvor det ikke fungerer, vil arealet blive omfattet af det oprindelige plejeniveau. 

Økonomi

Besparelsen for 2019 har været fastsat til 75.000 kr.

Besparelsen skal i 2020 øges med 75.000 kr til en samlet besparelse på 150.000 kr.

 

Såfremt det ikke ønskes at fastholde besparelsen i 2020 og frem, skal midlerne findes på andre områder indenfor Serviceområde 04, Grønne områder.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at det ændrede plejeniveau fastholdes de steder, hvor det fungerer og tilbageføres til oprindeligt plejeniveau de steder, hvor det ikke fungerer

 

at udvalget orienteres om lokaliteter med Vild med Vilje, der fortsætter i 2020, og hvilke der overgår til det oprindelige plejeniveau

 

at den samlede besparelse på 150.000 kr. i 2020 findes på andre områder indenfor Serviceområde 04, Grønne områder.

Beslutning

Det ændrede plejeniveau tilbageføres som udgangspunkt til oprindeligt plejeniveau.

 

Den samlede besparelse på 150.000 kr. i 2020 findes på andre områder indenfor Serviceområde 04, Grønne områder.

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-29-19 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Frigivelse af anlægsbevillinger til vandområdeplansprojekter, Haderup Å og Råsted Lilleå

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Daniel Lindvig, Pia Colstrup

Sagsresume

I Vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn er angivet, at der skal ske en indsats med hensyn til vandløbsrestaurering i form af udlægning af groft materiale i Haderup Å (Haderis Å) og Råsted Lilleå.

 

Herning Kommune ønsker i den forbindelse af iværksætte forundersøgelser ved de to vandløb, med henblik på at få afklaret mulighederne for at gennemføre vandløbsrestaureringsprojekterne.

 

Forundersøgelserne er fuldt finansieret via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud på i alt 232.500 kr. til forundersøgelsen i Haderup Å og 343.462 kr. til forundersøgelsen i Råsted Lilleå. Kommunen kan søge om udbetaling af tilskuddet, når forundersøgelserne efter planen er gennemført ultimo 2020.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsindtægts- og anlægsudgiftsbevillinger til gennemførelse af forundersøgelserne ved Haderup Å og Råsted Lilleå.

Sagsfremstilling

I Vandområdeplan 2015-2021 er der i Herning Kommune angivet en række vandløb, hvor der skal ske en indsats i form af vandløbsrestaureringsprojekter m.m.

 

Vandløbsrestaureringsindsatsen skal sikre god økologisk tilstand i vandløbene og skabe bedre levevilkår for fisk, planter og smådyrsfauna. Forud for gennemførelse af vandløbsrestaureringsprojekterne skal der gennemføres forundersøgelser med henblik på at få afklaret mulighederne for gennemførelse af projekterne.

 

Kommunen kan søge tilskud til forundersøgelse samt gennemførelse af vandområdeplanprojekterne via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Der kan søges tilskud til 100 % finansiering af projekternes forundersøgelse, herunder detailprojektering samt udbud og kontrahering med entreprenør. Tilskuddet består af midler fra Den europæiske Hav- og Fiskerifond (75 %) og midler fra Miljø- og Fødevareministeriet (25 %).

 

Forundersøgelse i Haderup Å og Råsted Lilleå

Herning Kommune ønsker at gennemføre tekniske- og ejendomsmæssige forundersøgelser, med henblik på at afklare mulighederne for at gennemføre vandløbsrestaureringsprojekter i henholdsvis Haderup Å og Råsted Lilleå samt belyse, hvorvidt projekterne er omkostningseffektive jf. Fiskeristyrelsens kriterier for tilskud til kommunal vandløbsrestaurering.

 

Forundersøgelserne skal beskrive projekterne, herunder hvordan projekterne bidrager til at fremme formålet med restaureringen: God økologisk tilstand i vandområderne. Forundersøgelserne opdeles i to faser. I første fase gennemføres selve den tekniske- og ejendomsmæssige forundersøgelse. Såfremt projekterne viser sig at være omkostningseffektive fortsættes til fase 2 med detailprojektering og udbud og kontrahering med entreprenør.

 

Projektområdet ved Haderup Å ligger i den nordlige del af Herning Kommune syd for Haderup (se nedenstående kort). Gindeskov Bæk løber sammen med Barslund Bæk og bliver til Staulund Å, som længere nedstrøms skifter navn til Haderup Å (Haderis Å). Haderup Å systemet løber ud i Karup Å, som afvander til Limfjorden.

 

 

Projektområdet ved Råsted Lilleå ligger i den nord-vestlige del af Herning Kommune nordvest for Sørvad og Ørnhøj (se nedenstående kort). Råsted Lilleå løber til Storå, som afvander til Nissum Fjord.

 

 

Økonomi

Haderup Å

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til forundersøgelse på i alt 232.500 kr. til et vandløbsrestaureringsprojektet i Haderup Å. Tilsagnsbeløbet fordeler sig på udgifter til løn til eget personale, udgifter til konsulent ifbm. forundersøgelse og detailprojektering.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til udgifter til løn til eget personale samt konsulentarbejde i alt 233.000 kr. i forbindelse med forundersøgelsen i Haderup Å.

 

Råsted Lilleå

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til forundersøgelse på i alt 343.462 kr. til et vandløbsrestaureringsprojekt i Råsted Lilleå. Tilsagnsbeløbet fordeler sig på udgifter til løn til eget personale, udgifter til konsulent ifbm. forundersøgelse og detailprojektering.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til udgifter til løn til eget personale samt konsulentarbejde i alt 343.000 kr. i forbindelse med forundersøgelsen i Råsted Lilleå.

 

Udgifterne til forundersøgelserne finansieres fuldt ud via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Herning Kommune kan søge om udbetaling af tilskuddet ved Miljø- og Fødevareministeriet, når forundersøgelserne efter planen er gennemført ultimo 2020.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

atder til projektet i Haderup Å meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 233.000 kr. i 2020 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Haderup Å, forundersøgelse

 

at der til projektet i Haderup Å meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 233.000 kr. i2019 på Serviceområder 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Haderup Å, forundersøgelse. Udgiften finansieres af tilskuddet

 

atder til projektet i Råsted Lilleå meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 343.000 kr. i 2020 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Råsted Lilleå, forundersøgelse

 

at der til projektet i Råsted Lilleå meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 343.000 kr. i2019 på Serviceområder 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Råsted Lilleå, forundersøgelse. Udgiften finansieres af tilskuddet. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-2-17 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af okkeranlæg ved Grågårde Bæk, Haderup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Charlotte Højbjerre, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet afsluttende anlægsregnskab for anlægsprojektet "Etablering af okkeranlæg ved Grågårde Bæk".

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for etablering af okkeranlæg ved Grågårde Bæk på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 071097.

 

Byrådet bevilligede den 29. august 2017, pkt. 193, 655.000 kr. til forundersøgelse, detailprojektering og anlægsarbejde i forbindelse med etablering af et okkeranlæg ved Grågårde Bæk. Forundersøgelsen viste imidlertid, at projektet ikke kunne realiseres på grund af sikkerhedsmæssige afstandskrav til Midtjyllands Lufthavn (bird-strike bufferzone).

 

Byrådet besluttede efterfølgende den 18. december 2018, pkt. 277 og den 14. maj 2019, pkt. 106, at omfordele anlægsmidler på projektet, i alt 584.000 kr. til vandløbsrestaureringsprojekter med lignende formål. Efter omplaceringen af anlægsmidlerne er anlægsbevillingen på nærværende anlægsprojekt på 71.000 kr.

 

Der er afholdt udgifter på i alt 70.042 kr. til rådgiver i forbindelse med forundersøgelsen af projektet med etablering af okkeranlæg ved Grågårde Bæk.  

Økonomi

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2019.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.02.10-P20-1-15 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Godkendelse af anlægsregnskab for forundersøgelse Skjern Å bro

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Charlotte Højbjerre, Søren Brandt, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet afsluttende anlægsregnskab for Vandløbsrestaurering 2014 delprojekt: Forundersøgelse Skjern Å bro, stednr. 071088 04.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet for projektet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for Forundersøgelse af Skjern Å bro, stednr. 071088 04 på Serviceområde 04 Grønne områder.

 

Byrådet bevilgede den 13. december 2016, pkt. 327 238.000 kr. til en forundersøgelse ved Skjern Å bro med det formål at få belyst, hvordan der kan skabes den nødvendige faunapassage for fisk og smådyr ved opstemningen i Skjern Å/Rind Å (Skjern Å bro) nær indløbet til Skjern Å Nørre Kanal.  

 

Forvaltningen har ved hjælp af ekstern rådgiver fået undersøgt, hvilke vandmængder, der er behov for i forskellige scenarier i forhold til behovet for vand til dambrug, markvanding og bevarelse af den kulturhistoriske Skjern Å Nørrekanal.

 

Der i forundersøgelsen opsat to foreløbige scenarier, henholdsvis et scenarie med faunapassage med vand fra Rind Å alene og et scenarie med vand fra Skjern Å. På baggrund af forundersøgelsen, herunder interviewrunden med interessenterne, vurderes det, at løsningen med vandforsyning fra Skjern Å udgør det bedste kompromis for en løsning. Projektet er nu afsluttet, og der kan aflægges anlægsregnskab. 

Økonomi

 

Merforbruget på 4.393 kr. skyldes, at udgifterne til rådgiver i forbindelse med forundersøgelsen er blevet dyrere end oprindeligt budgetteret.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2019. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-560-06 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering om møde i Grønt Råd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Der er afholdt møde i Grønt Råd den 5. september 2019.

 

Forvaltningen anbefaler, at referatet tages til orientering.

Sagsfremstilling

Der var 2 punkter på dagsordenen:

 • Præsentation af ny formidler i Natur og Grønne Områder
 • Vild med Vilje

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at referatet tages til orientering.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.02.15-A00-1-19 Sagsbehandler: Ole Damgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til opkøb af Staulund Dambrug, Haderup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt og Pia Colstrup

Sagsresume

Miljøstyrelsen har afsat midler i en særlig pulje til dambrug, med henblik på opkøb af retten til indvinding af vand i forbindelse med ophør af dambrugsdrift. Staulund Dambrug har (med kommunens mellemkomst) ansøgt midler fra denne pulje. Med opkøbene opnås en reduktion af udledningerne af kvælstof til Skive Fjord, der vurderes at have et indsatsbehov.

 

Med opkøbet af Staulund Dambrug opnås samtidig en mulighed for at skabe fri passage for fisk og fauna i Feldborg Bæk og Haderup Å.

 

Miljøstyrelsen har givet tilsagn om tilskud til det ansøgte. Tilskuddet udgør købesummen på i alt 3.964.500 kr. samt tinglysningsafgiften på 1.660 kr. i alt 3.966.160 kr. Kommunen varetager håndteringen af ansøgningen og er ansvarlig for de tildelte midler, samt at sørge for, at der sker korrekt tinglysning.

 

Forvaltningen anbefaler, at opkøb af Staulund Dambrugs ret til vandindvinding tages til orientering samt, at der meddeles en anlægsbevilling på 3.967.000 kr. samt tilhørende rådighedsbeløb i 2019 på Serviceområde 04 Grønne Områder, vandløb, nyt stednr. til gennemførelse af opkøbet.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har på baggrund af en henvendelse fra Staulund Dambrug søgt Miljøstyrelsen om tilskud til opkøb af retten til indvinding af vand i forbindelse med ophør af drift af Staulund Dambrug ved Haderup Å og Feldborg Bæk.

 

Miljøstyrelsen meddelte den 26. juni 2019 Herning Kommune tilsagn om tilskud til det ansøgte. Tilskuddet udgør købssummen som er: 3.964.500 kr. samt tinglysningsafgifter 1.660 kr. i alt 3.966.160 kr.

 

Tilskuddet kan udbetales til Herning Kommune, når der foreligger en tinglyst købsaftale mellem Herning Kommune og ejeren af dambruget, og når købesummen er dokumenteret udbetalt til dambrugsejeren. Købesummen og tinglysningsafgifterne svarer til tilskudsbeløbet.

 

Udbetalingen skal i henhold til tilsagn om støtte ske senest 2 år efter det meddelte tilsagn, senest den 1. juli 2021. Ejeren har ønsket at nedlægge dambrugsdriften i indeværende år.

 

Det forventes, at aftalerne kan underskrives og tinglyses senest den 31. december 2019.

 

I vandområdeplanerne 2015-2021 er der for Skive Fjord beskrevet et samlet indsatsbehov på 681,9 ton kvælstof pr. år. Herning Kommune sikrer sig med købet af vandindvindingsretten, at udledningerne til Skive Fjord reduceres med samlet 13,8 ton kvælstof pr. år. Samtidig reduceres udledningerne af fosfor med 1 ton/år og af organisk stof (BI5) med 20,5 ton/år til gavn for nedstrømsliggende vandområder i Karup Å systemet.

 

Yderligere giver opkøbet af Staulund Dambrug mulighed for, at sikre fri passage for fisk og fauna i Feldborg Bæk samt Haderup Å til gavn for åens vandrefisk (havørred og lampretter mm.).

Økonomi

Herning Kommune har fået tilsagn fra Miljøstyrelsen om tilskud til opkøb af retten til indvinding af vand fra Haderup Å og Feldborg Bæk. Tilskuddet er for dambruget i alt på 3.966.160 kr. Tilskuddet består af midler fra en særlig opkøbsordning, som Miljøstyrelsen indførte med henblik på at nedbringe tilførslen af næringsstoffer (fosfor og kvælstof) til søer og kystvande samt fjernelse af fysiske spærringer i vandløbene. Der skal ikke afregnes moms af tilskuddet, da der er tale om offentlige midler.

 

Miljøstyrelsen har godkendt de fastsatte kriterier for tilskud, herunder indsatsbehovet for at nedbringe kvælstoftilledningen til Skive Fjord.

 

Herning Kommune kan søge om udbetaling af tilskuddet ved Miljøstyrelsen, når en aftale vedrørende afståelse af retten til indvinding af vand i forbindelse med frivillig aftale om ophør, er indgået og tinglyst, samt når købesummen er udbetalt.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på Serviceområde 04 Grønne Områder, vandløb, nyt stednr. til udgifter til opkøb af dambrugets vandindvindingsret og tinglysningsafgift på i alt 3.967.000 kr. i 2019. Udgifterne finansieres af det modtagne tilskud.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at opkøb af dambrugets ret til indvinding af vand i forbindelse med frivillig aftale om ophør af drift tages til orientering

 

at der meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 3.967.000 kr. i 2019 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til tilskud til opkøb af retten til indvinding af vand i forbindelse med frivillig aftale om ophør af driften

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 3.967.000 kr. i 2019 til gennemførelse af opkøbet på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Udgiften finansieres af det modtagne tilskud.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.16.04-P19-4-19 Sagsbehandler: Jannie Pedersen  

Stillingtagen til etablering af lege- og fritidslandskab ved Løvbakkerne, Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Byrådet har på deres møde den 19. december 2017, Pkt. 312, givet anlægsbevilling til etablering af lege- og fritidslandskab ved Løvbakke Naturcenter. I forbindelse med screening af VVM-anmeldelsen af projektet har forvaltningen forholdt sig til anvendelse af overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter i by- og landzonen til etablering af lege- og fritidslandskabet, da lege- og fritidslandskabet vil komme til at ligge i nærhed af Herning Vands drikkevandsboringer i Løvbakkerne.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager stilling til, om der skal arbejdes videre med realiseringen af lege- og fritidslandskabet ved Løvbakke Naturcenter. 

Sagsfremstilling

Sagshistorik

Lege- og fritidslandskabet skal etableres ved at indbygge ren overskudsjord fra forestående anlægsprojekter mellem Tjørring og Gullestrup. Der vurderes at være plads til indbygning af ca. 30-50.000 m3 overskudsjord over en knap 10-årig periode (tidshorisont: 2018-ultimo 2026).

Forvaltningen har allerede brugt 210.000 kr. på etablering af adgangsvej til lege- og fritidslandskabet.

 

Byrådet har den 13. november 2018, pkt. 249, endelig vedtaget lokalplan 15.R5.2 for et område til offentlige- og rekreative formål ved Løvbakkerne i Gullestrup. Der er skitseret en helhedsplan for lokalplanområdet som blandt andet omfatter et lege- og fritidslandskab.

 

Forvaltningen har i forbindelse VVM-screeningen af projektet forholdt sig til anvendelse af overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter i by- og landzonen til etablering af lege- og fritidslandskabets på grund af lege- og fritidslandskabets placering i forhold til Herning Vands nye drikkevandsboringer i Løvbakkerne.

 

Herning Vand er i forbindelse med VVM-screeningen af projektet kommet med deres bemærkninger. Herning Vand bemærker, at de i 2018 / 2019 har etableret en ny kildeplads ved Løvbakkerne, som ligger på en afstand af 300 meter fra det planlagte jorddepot. Etableringen af kildepladsen er påbegyndt i 2013, hvor der er lavet en prøveboring, opkøb af jord samt diverse undersøgelser. Planlægningen og valg af den rigtige placering er foregået i tæt dialog med Herning Kommune.

 

Herning Vand bemærker desuden, at kildepladsen vil udgøre den vigtigste ressource i forhold til den fremtidige vandforsyning i Herning Vands forsyningsområde i den kommende periode på 50 – 100 år. Desuden indgår lokaliteten i den strategiske udvikling af vandforsyning i forhold til placeringen af et nyt vandværk. Etableringen af kildepladsen har krævet en investering på 6 mio. kr. Lokationen ved Løvbakkerne er netop valgt fordi den ligger højt i forhold til omgivelsen, og fordi indvindingsoplandet (Nord-Øst for boringerne) er et skovområde. Placeringen er valgt med baggrund i at sandsynligheden for, at grundvandet vil blive forurenet, er begrænset.

 

Herning Vand oplyser, at de geologiske undersøgelser af området viser, at undergrunden består hovedsageligt af sandjord, og evt. forurening relativt hurtigt kan nedsive til grundvandet, der anvendes til drikkevand.

 

Herning Vand vurderer, at der er mange usikkerheder, og at der er en for stor risiko, at der tilføres forureninger, i form af miljøfremmede stoffer, kendte og ukendte pesticider, som kan nedsive til grundvandet og dermed påvirke kvaliteten af grundvandet i nærheden af den for Herning Kommune vigtigste kildeplads ved Løvbakkerne.

 

Området

Drikkevandsboringerne i Herning Vands nye kildeplads i Løvbakkerne er placeret på naboarealet mod sydvest (se kortudsnit nedenfor). Der er udlagt et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) omkring én drikkevandsboringer. Lege- og Fritidslandskabet ligger uden for 300 meters beskyttelses-zonen omkring drikkevandsboringerne. Denne kildeplads er meget ny og har først i juni 2019 fået en endelig tilladelse. Derfor har Miljøstyrelsen endnu ikke beregnet og udpeget følsomme områder, indvindingsopland og beskyttelseszoner for kildepladsen. Ny bekendtgørelse med udpegningerne forventes først midt i 2020.

 

Men på baggrund af geologien i boringerne forventes, at området udpeges som nitratfølsomt indvindingsområde, og at BNBO for boringerne bliver større end for den første boring. Området kommer til at ligge i indvindingsoplandet.

 

Kortudsnittet viser projektområdet med hvid priksignatur. De boringsnære beskyttelsesområder er markeret med rød skravering og de tilhørende beskyttelseszoner som en lyseblå streg. Området ejes af Herning Kommune og anvendes i dag som landbrugsjord.

 

Problemstilling

Herning Kommune administrerer flytning af jord efter Jordforureningsloven. Generelt gælder at overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter i byzonen inden for områdeklassificeringen betragtes som lettere forurenet, hvorfor der er krav til anmeldelse af flytning og analyse af overskudsjord fra dette område. Overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter uden for områdeklassificeringen i byzonen samt overskudsjord i landzonen, herunder landbrugsjord, betragtes som uforurenet, hvor der ikke er krav til anmeldelse af flytning eller analyse af overskudsjord.

 

Lege- og fritidslandskabet betragtes i henhold til miljølovningen som et anlæg til nyttiggørelse af affald, og i skal den forbindelse igennem en VVM-screening og ansøgning om miljøgodkendelse. I miljøgodkendelsen kan der i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen stilles vilkår om skærpede krav til grænseværdien for kategorisering af uforurenet jord - fx krav om analyser af pesticider.

 

Pesticider er en meget uensartet gruppe stoffer. Så selvom jord hidtil har været sprøjtet, kan der med placeringen af overskudsjord risikeres, at en punktkilde tilføres et andet pesticid, som kan udgøre en risiko for drikkevandet. I øjeblikket kan analyseres for ca. 450 forskellige pesticider og nedbrydningsprodukter i vandprøver. Der er i Jordflytningsbekendtgørelsen ikke opstillet nogen grænseværdier for pesticider i jord. 

 

Der er som udgangspunkt hverken krav om- eller grænseværdier for indholdet af pesticider i overskudsjord fra landbrugsjord, men der kan i forbindelse med godkendelsen af lege- og fritidslandskabet ved Løvbakkerne stilles vilkår om skærpede grænseværdier for kategorisering af uforurenet jord, samt en passende analysefrekvens f.eks. 1 pr. 30 tons.

 

De aktuelle muligheder for at anvise overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter i kommunen er begrænset til to terrænreguleringer med ren jord ved siden af aktive råstofgrave. Der er i 2014 meddelt landzonetilladelse til en terrænregulering ved Kollund Sand og Grus syd for Kollund By og 2017 er der meddelt landzonetilladelse til en terrænregulering ved Aulum Grusgrav nord for Aulum.

 

Herning Kommune har i øjeblikket ingen større igangsatte kommunale projekter, der gør det muligt at modtage ren overskudsjord fra private- og kommunale bygge- og anlægsprojekter. Forvaltningen har nedsat en arbejdsgruppe, der har til formål at udpege relevante og egnede arealer i kommunen, hvor det er muligt at indbygge overskudsjord fra private og kommunale anlægsprojekter.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager stilling til, om der skal arbejdes videre med realiseringen af lege- og fritidslandskabet ved Løvbakke Naturcenter. 

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget tager stilling til, om der skal arbejdes videre med realiseringen af lege- og fritidslandskabet ved Løvbakke Naturcenter. 

 

Beslutning

Der skal ikke bruges overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter til realisering af lege- og fritidslandsskab ved Løvbakke Naturcenter.

 

Sagsnr.: 13.06.00-P05-9-17 Sagsbehandler: Jannie Pedersen  

Stillingtagen til etablering af bakkelandskab ved Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Byrådet har på deres møde den 19. december 2017, pkt. 311, givet anlægsbevilling til etablering af bakkelandskab og skovrejsning ved Thorupvej 25B, Sunds. I forvaltningens arbejde med realisering af projektet har forvaltningen forholdt sig til anvendelsen af overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter i by- og landzonen til etablering af bakkelandskabet, da bakkelandskabet vil komme til at ligge tæt på drikkevandsboringer til Sunds Vandværk.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager stilling til, om der skal arbejdes videre med realiseringen af bakkelandskabet og efterfølgende skovrejsning eller om der alene skal arbejdes videre med realisering af skovrejsningen ved Sunds.

Sagsfremstilling

Sagshistorik

Byrådet har den 4. april 2017, pkt. 88, godkendt, at Herning Kommune selv etablerer bynær skov på et areal på Thorupvej i Sunds. En del af skoven, ca. 7 ha, etableres som traditionel skovrejsning. Den resterende del af skoven, ca. 8 ha, skal først etableres efter der er tilført ren overskudsjord fra større byggeprojekter over en 10-årig periode (tidshorisont: 2018 - ultimo 2028), som finansierer etableringen. Det blev i den forbindelse vurderet, at der på arealet kan være 80 - 100.000 m3 jord. Der skulle alene anvendes ren jord, da arealet ligger i indvindingsoplandet for Sunds Vandværk. Jordleverancerne forventes primært at komme fra kommunale bygge- og anlægsprojekter i den nordøstlige del af Herning By, Sunds og mindre byer i den nordøstlige del af kommunen.

 

Byrådet har på deres møde den 19. december 2017, pkt. 311, givet anlægsbevilling til etablering af bakkelandskab og skovrejsning ved Thorupvej 25B, Sunds.

 

I forbindelse med udarbejdelse af landzonetilladelsen til projektet er forvaltningen opmærksom på projektets placering i forhold til drikkevandsboringerne til Sunds Vandværk, herunder problemstillingen vedr. eventuelle pesticidrester ved anvendelse af landbrugsjord til bakkelandskabet. Landzonetilladelsen er meddelt den 16. august 2019.

 

 

Området

Drikkevandsboringerne til Sunds Vandværk er placeret på naboarealet mod vest (se kortudsnit nedenfor). Omkring drikkevandsboringer er der udlagt et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO). Pr 1. januar 2020 forventes nye regler om erhvervsmæssig brug af pesticider i BNBO at træde i kraft. Bakkelandskabet er placeret inden for område med særlig drikkevandsinteresse (OSD) og indvindingsopland til Sunds Vandværk, som er delvist udlagt som følsomt indvindingsopland med hensyn til pesticider. Bakkelandskabet ligger inden for 300 m's beskyttelseszonen omkring drikkevandsboringerne. Bakkelandskabet berører en mindre del af det boringsnære beskyttelsesområde omkring den nordligst beliggende drikkevandsboring.

 

Kortudsnittet viser projektområdet med hvid priksignatur. De boringsnære beskyttelsesområder er markeret med rød skravering og de tilhørende beskyttelseszoner som en lyseblå streg. Følsomme indvindingsarealer er markeret med pink krydsskravering.

 

Området ejes af Herning Kommune og anvendes i dag til landbrugsjord. Naboarealet mod øst ejes af Sunds Vandværk og lejes ud til dyrkning af blandt andet kartofler.

 

Problemstilling

Herning Kommune administrerer flytning af jord efter Jordforureningsloven. Generelt gælder at overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter i byzonen inden for områdeklassificeringen betragtes som lettere forurenet, hvorfor der er krav til anmeldelse af flytning og analyse af overskudsjord fra dette område. Overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter uden for områdeklassificeringen i byzonen samt overskudsjord i landzonen, herunder landbrugsjord, betragtes som uforurenet, hvor der ikke er krav til anmeldelse af flytning eller analyse af overskudsjord.

 

Bakkelandskab betragtes i henhold til miljølovningen som et anlæg til nyttiggørelse af affald, og i skal den forbindelse igennem en VVM-screening og ansøgning om miljøgodkendelse. I miljøgodkendelsen kan der i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen stilles vilkår om skærpede krav til grænseværdien for kategorisering af uforurenet jord - fx krav om analyser af pesticider.

 

Pesticider er en meget uensartet gruppe stoffer. Så selvom jord hidtil har været sprøjtet, kan der med placeringen af overskudsjord risikeres, at en punktkilde tilføres et andet pesticid, som kan udgøre en risiko for drikkevandet. I øjeblikket kan analyseres for ca. 450 forskellige pesticider og nedbrydningsprodukter i vandprøver. Der er i Jordflytningsbekendtgørelsen ikke opstillet nogen grænseværdier for pesticider i jord. 

 

Forvaltningen har vurderet det positivt, at arealet ændres fra dyrket mark til rekreativt område uden gødskning og sprøjtning, da området ligger tæt på Sunds Vandværks boringer. Miljøstyrelsen har udpeget dele af området som følsomt overfor sprøjtemidler. Det vil sige, at der er stor risiko for, at jordlagene ikke nedbryder eller tilbageholder pesticiderne.

 

Der er som udgangspunkt hverken krav om- eller grænseværdier for indholdet af pesticider i overskudsjord fra landbrugsjord, men der kan i forbindelse med godkendelsen af lege- og fritidslandskabet ved Løvbakkerne stilles vilkår om skærpede grænseværdier for kategorisering af uforurenet jord, samt en passende analysefrekvens f.eks. 1 pr. 30 tons.

 

De aktuelle muligheder for at anvise overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter i kommunen er begrænset til to terrænreguleringer med ren jord ved siden af aktive råstofgrave. Der er i 2014 meddelt landzonetilladelse til en terrænregulering ved Kollund Sand og Grus syd for Kollund By og 2017 er der meddelt landzonetilladelse til en terrænregulering ved Aulum Grusgrav nord for Aulum.

 

Herning Kommune har i øjeblikket ingen større igangsatte kommunale projekter, der gør det muligt at modtage ren overskudsjord fra private- og kommunale bygge- og anlægsprojekter. Forvaltningen har nedsat en arbejdsgruppe, der har til formål at udpege relevante og egnede arealer i kommunen, hvor det er muligt at indbygge overskudsjord fra private og kommunale anlægsprojekter.

 

Forvaltningen vurderer, at det på langt sigt er en øget sikring af drikkevandsressourcen, hvis der etableres et bakkelandskab og efterfølgende skovrejsning. Der bør dog sikres, at overskudsjorden til etablering af bakkelandskabet ikke udgør en risiko for drikkevandet.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager stilling til, om der skal arbejdes videre med realiseringen af bakkelandskabet og efterfølgende skovrejsning eller om der alene skal arbejdes videre med realisering af skovrejsningen ved Sunds.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget tager stilling til, om der skal arbejdes videre med realiseringen af bakkelandskabet og efterfølgende skovrejsning eller om der alene skal arbejdes videre med realiseringen af skovrejsningen ved Sunds.

Beslutning

Der skal ikke bruges overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter til realisering af bakkelandsskabet.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-604-19 Sagsbehandler: Søren Kirkegaard  

Th. Nielsens Gade 16, Herning - opførelse af udestue

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Der er på Th. Nielsens Gade 16, Herning søgt om tilladelse til opførelse af en udestue i forlængelse af eksisterende bolig.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives tilladelse til opførelse af udestuen.

Sagsfremstilling

Ejendommen er beliggende i et område uden lokalplan, og det er således byggeloven, der er regulerer ejendommen.

Da byggeriet ikke overholder byggeretten i BR18, er der foretaget en helhedsvurdering af projektet samt en partshøring af den berørte nabo (se bilag 1 - foreløbig helhedsvurdering).

 

 

Ansøger har påbegyndt byggeriet, inden han har modtaget en byggetilladelse. Ifølge ansøger var han af den overbevisning, at han måtte lave en sokkel på grunden uden byggetilladelse. Ansøger har, da forvaltningen blev opmærksom på forholdet, modtaget et standsningsforbud, som efter forvaltningens vurdering er efterkommet.

 

Der er i forbindelse med partshøringen modtaget bemærkninger fra høringspart. Brevet med bemærkninger er vedhæftet som bilag 2 – Bemærkninger til sagen fra høringspart.

 

Forvaltningens bemærkninger til høringspartens indsigelser:

 

Overskridelse af bebyggelsesprocent

Der er på ejendommen i dag opført et boligareal på 187 m2 samt en garage på 36 m2. Derudover er der opført 2 stk. overdækninger på hver 15 m2. Ansøger er i forbindelse med udarbejdelse af den foreløbige helhedsvurdering blevet spurgt til disse overdækninger, da de er opført uden tilladelse. Ansøger oplyser, at såfremt helhedsvurderingen falder positivt ud for ham, så vil han i forbindelse med opførelse af udestuen fjerne de to overdækninger. Ansøger oplyser, at såfremt helhedsvurderingen falder negativt ud for ham, så vil han søge om at få lovliggjort de to overdækninger. Derfor fremgår disse bygninger ikke af helhedsvurderingen, da de vil blive fjernet, såfremt der gives tilladelse til det ansøgte.

 

I forbindelse med forvaltningens standsningspåbud, konstateres det, at der er opført en overdækning under det støbte dæk. Overdækningen har en størrelse på knap 15 m2. Ansøger er orienteret om, at der skal søges tilladelse til denne overdækning. Overdækning samt garage har således et samlet areal på knap 51 m2. Jf. BR18 er der et fradrag for sekundære bygninger på i alt 50 m2. De sekundære bygninger på grunden påvirker således ikke den bebyggelsesprocent (39), der er fastsat i den foreløbige helhedsvurdering.

 

Som det fremgår af den foreløbige helhedsvurdering, overholder det ansøgte ikke byggeretten (30%). Ejendommen er dog beliggende i et område, hvor kommuneplanramme 12.B10 er gældende. Kommuneplanrammen giver mulighed for en bebyggelsesprocent på op til 40 for området, hvilket er i overensstemmelse med det ansøgte.

 

Forvaltningen vurderer således, at arealopgørelsen i den foreløbige helhedsvurdering er korrekt, samt at bebyggelsesprocenten i det ansøgte er i tråd med intentionen i kommuneplanrammen.

 

Overskridelse af bygningshøjde mod nabo

Det ansøgte er placeret 1,8 m fra skel, og har en samlet højde over terræn på 3,15 m (3,35 m). Udestuen er placeret i forlængelse af facaden på eksisterende lovligt opførte hovedhus og er lavere end hovedhuset.

 

Boligen er en klassisk murermestervilla i 3 plan med høj kælder, i øvrigt som de nærmeste nabobebyggelser. Der er i det ansøgte anmodet om at få niveaufri adgang mellem eksisterende stue og udestue, hvilket er bevæggrunden for, at overkant gulv i udestuen er hævet 0,6 m over terræn.

 

Det er forvaltningens vurdering, at placeringen er hensigtsmæssigt i forhold til eksisterende bygningers placering på grunden.

 

Overskridelse af mindste afstand til skel

Bygninger skal jf. BR18 holde en mindste afstand til skel på 2,50 m.

Ejendommen er placeret på en forholdsvis smal matrikel, hvor der allerede ved tidspunktet for opførelse af hovedhuset er accepteret, at boligen er placeret tættere på skel end de 2,50 m, som bygningsreglementet foreskriver. Det ansøgte er placeret i forlængelse af det eksisterende byggeri.

 

Det er forvaltningens vurdering, at placeringen er hensigtsmæssigt i forhold til øvrige bygningers placering på grunden, samt hvad der må forventes, når der er tale om ældre bebyggelse i bymidten, hvor hovedhuset ligeledes er placeret tættere på skel end 2,50 m.

 

Overskridelse af samlet længde af byggeri i skelbræmmen

Bestemmelserne i BR18 henviser til, at den samlede længde af sekundære bygninger i skelbræmmen maksimalt må være 12 m. En udestue opfattes i byggeteknisk forstand som boligareal, og skal derfor ikke medregnes til den samlede længde. På grunden forefindes derfor kun, ved positivt udfald af helhedsvurderingen, én sekundær bygning, garagen, som har en samlet længde på 7,30 m.

 

Forvaltningen vurderer således, at ejendommen overholder bygningsreglementets bestemmelse om den samlede længde af sekundære bygninger i skelbræmmen.

 

Det ansøgte sikrer ikke tilfredsstillende skygge- og indbliksforhold for naboejendommen

Når der opføres byggeri tættere på skel end 2,50 m, vil dette som oftest bevirke skygge på naboejendomme. I den foreløbige helhedsvurdering er der vurderet på tidspunktet for skyggepåvirkningen samt om denne skygge rammer naboers primære opholdsarealer. Forvaltningen har vurderet, at skyggegener for nabogrunden kun vil forekomme i formiddagstimerne, samt at disse ikke rammer naboens primære opholdsarealer, som vurderes at være det flisebelagte areal mod syd i forlængelse af huset.

 

Der er i bygningsreglementet ikke bestemmelser, der regulerer placeringen af vinduer i boligers stueetage, når facaderne er placeret 2,5 m fra skel. Der er i helhedsvurderingen derfor taget udgangspunkt i den del af udestuen, der ligger tættere på skel end 2,5 m, når der vurderes på indbliksgener.

 

Da facaden mod skel er uden åbninger, er der ingen indbliksgener forbundet hermed. Forvaltningen vurderer endvidere, at der ikke er væsentligt øgede indbliksgener forbundet med placering af vinduer 2,05 m (1,8m+0,25m) fra skel, frem for de 2,5 m, hvor der ingen regulerende bestemmelser er i bygningsreglementet. Forvaltningen vurderer, at det ansøgte ikke vil påvirke indbliksforholdene væsentligt for naboejendommen.

 

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens samlede vurdering, at der kan gives tilladelse til det ansøgte, bl.a. med henvisning til, at ejendommen er centralt beliggende i Herning, hvor kommuneplanrammens intentioner er at fortætte området til en bebyggelsesprocent på op til 40. Dette sammenholdt med de relativt smalle grunde gør, at placeringen og påvirkningen af nye bygninger er relativt begrænsede.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der med udgangspunkt i helhedsvurderingen gives tilladelse til opførelse af udestuen som ansøgt.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-660-19 Sagsbehandler: Søren Kirkegaard  

Skomagerbakken 8, Høgild - opførelse af garage, carport og overdækning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Der er på Skomagerbakken 8, Høgild søgt om tilladelse til at opføre en sammenbygget carport, garage og overdækning på ejendommen.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives tilladelse til det ansøgte projekt.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter etablering af en garage i forlængelse af boligen. Der ønskes opført overdækning mod syd og carport mod nord. Begge bygninger bygges op af eksisterende garage.

 

Ejendommen er beliggende i et område, der ikke er lokalplanlagt. Kommuneplanramme 62.B2 er gældende for området.

 

 

Da byggeriet ikke overholder byggeretten i BR18, er der foretaget en helhedsvurdering af projektet samt en partshøring af de berørte naboer (se bilag 1 Foreløbig helhedsvurdering).

 

Der er i forbindelse med høringen indkommet bemærkninger fra høringspart  (se bilag).

 

Forvaltningens bemærkninger til høringspartens indsigelser:

 

Bebyggelsen vil give øgede skyggegener

Der er i dag etableret et stakit i skel mod høringspart på ca. 1,5 m. Inden for byggeretten vil der kunne opføres sekundær bebyggelse i op til 2,5 m. Det ansøgte har en samlet højde på 2,8 m, hvilket er en overskridelse på 0,3 m.

 

Det er forvaltningens vurdering, at en overskridelse på 0,3 m ikke vil give væsentligt øgede skyggegener på naboejendommen. Det vurderes ligeledes, at skyggen ikke vil ramme naboens primære opholdsarealer.

 

At den samlede længde af sekundære bygninger på 14,3 m vil fremstå som en markant ”mur”

Der etableres en overdækning mod garagens sydside samt en carport, som er bygget ved garagens nordside. Begge disse konstruktioner er ”åbne”, således der ikke er facadebeklædning mod skel. Der er således kun ydervæg mod skel i den del, der er garage, svarende til 4,25 m, som har udtryk af mur. De øvrige to bygninger vil visuelt fremstå med søjler og en sternkant.

 

Forvaltningen vurderer, at det ansøgte er med en sådan åbenhed, at den øgede længde ikke vil være til væsentlig gene for naboerne.

 

At projektet vil påvirke udsyn for høringspart.

I forbindelse med den foreløbige helhedsvurdering er der ikke taget stilling til, om det ansøgte medfører udsynsgener for naboejendomme. Der vurderes ikke, at være væsentlige udbliksgener for naboejendommen, da de bygninger, der er i forvejen er placeret uden for eksisterende boligbebyggelse, er åbne konstruktioner uden vægbeklædning.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der ud fra den foreløbige helhedsvurdering gives tilladelse til det ansøgte.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-436-19 Sagsbehandler: Hanne Agerskov  

Gødstrup Sø - opførelse af shelter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Der er søgt en landzonetilladelse til at etablere en shelter/bålhytte ved Gødstrup Sø samt til rekreative støttepunkter til friluftsliv og træning ved søen.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles landzonetilladelse til det ansøgte.

Sagsfremstilling

Herning Kommune ønsker at udvikle det rekreative potentiale i området omkring Gødstrup Sø. I fredningens §7 er der indskrevet mulighed for, at plejemyndigheden kan etablere en shelter/overnatningsplads. Den ansøgte shelter er placeret i henhold til fredningen og godkendt af Fredningsnævnet i afgørelse af 8. maj 2019.

 

I naboorientering af 8. juli 2019 blev der orienteret om planerne ud fra en model med en åben trækonstruktion og tre sovepladser langs siderne. Der indkom 2 indsigelser til dette.

 

Med baggrund i en donation fra Hjerteforeningen har forvaltningen efterfølgende ønsket at etablere en væsentlig større bålhytte med indbygget shelter. Det blev derfor vurderet, at der skulle foretages en ny naboorientering, hvilket resulterede i endnu en indsigelse.

 

I alt 3 lodsejere gør indsigelse mod placeringen af den ansøgte shelter og giver udtryk for, at den bynære placering kan betyde, at den vil blive brugt af unge mennesker med larm og udskejelser til følge.

Indsigerne frygter desuden, at en shelter vil medføre et øget pres på stiforløbet og omgivelserne, samt medføre ulovligt fiskeri og sejlads på Gødstrup Sø. Der er forslag fra indsigerne om, at shelteren i stedet bliver placeret i forbindelse med parkeringspladsen op til fugleskjulet på søens sydøstlige side.

 

Det er forvaltningens vurdering, at det rekreative har et væsentligt formål i selve fredningen af Gødstrup Sø. Dette vil naturligt medføre et øget publikumspres med den bynære placering. Det er således også forvaltningens vurdering, at de påpegede gener overstiges af de mange fordele, der er ved, at borgerne gives gode muligheder for at komme ud i naturen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles landzonetilladelse til det ansøgte.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.05.16-A50-1-17 Sagsbehandler: Randi Nedergaard-Hansen  

Udbud af bybuskørsel

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jacob Phillipsen

Sagsresume

Forvaltningen har i samarbejde med Midttrafik igangsat arbejdet med at forberede udbuddet af bybus-kørsel.

 

Med henblik på at tilrettelægge udbuddet på den mest hensigtsmæssige måde er der afholdt dialogmøder med blandt andre busoperatørerne. I denne sag fremlægges opmærksomhedspunkterne herfra.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i samarbejde med Midttrafik igangsat arbejdet med at forberede udbuddet af bybuskørsel, hvor der er krav om, at driften skal udføres med emissionsfri busser. Det vil sige enten el-busser eller brint-busser.

 

Med henblik på at tilrettelægge det kommende bybus-udbud på den mest hensigtsmæssige måde har Midttrafik og Herning Kommune afholdt et fælles dialogmøde den 10. september 2019, hvor både busoperatører, busproducenter, elforsyningsselskaber og andre interessenter havde mulighed for at deltage. Derudover har Midttrafik efterfølgende afholdt individuelle dialogmøder med interesserede busoperatører.

 

Midttrafik har samlet de i øvrigt samstemmende opmærksomhedspunkter fra dialogmøderne, som følger:

 

Etablering af bus-depot

Busoperatørerne anbefaler, at kommunen involverer sig mere i anlægsfaciliteterne til busserne. Der er pt. identificeret tre scenarier af involveringsgrad:

 

 1. Herning Kommune udpeger relevant matrikel, der har en god placering - både i forhold til bybusnettet og elforsyningsnettet.
 2. Herning Kommune etablerer elforsyningen til matriklen - dette inkluderer installation af transformatorstation på matriklen.
 3. Herning Kommune etablerer alle faciliteter på busdepotet, dvs. vaskehal, værkstedsfaciliteter, chaufførfaciliteter, kontorfaciliteter mm. Busoperatøren vil alene være ansvarlig for at etablere den nødvendige lade-infrastruktur på depotet (afhænger af valg af busproducent).

 

I scenarie 1, kan matrikel enten sælges til busoperatøren eller udlejes til busoperatøren som et erhvervslejemål. Busoperatøren vil være ansvarlig for at etablere og afholde omkostningerne til både elforsyning samt etablere alle faciliteter på busdepotet inkl. nødvendig lade-infrastruktur til busserne.

 

I scenarie 2 og 3 vil det være økonomisk fordelagtigt, at matriklen inkl. installationer (og bygninger i scenarie 3) udlejes til busoperatøren som et erhvervslejemål. På den måde sikres det, at investeringer i installationer og bygninger (elforsyning og busdepot) kun afholdes én gang, da matriklen efter endt kontraktperiode kan genanvendes til ny busoperatør i en ny kontraktperiode.

 

Det foreslås, at de juridiske og økonomiske konsekvenser ved scenarie 2 og 3 afdækkes nærmere.

 

Ladeinfrastruktur i byrummet

Der er ved dialogmøderne peget på to forskellige lade-infrastruktur-modeller. Modellerne er afledt af størrelsen på bussens batteri.

 

 • Udelukkende depot-opladning. Busserne har et stort batteri, der betyder, at busserne kan køre mange kilometer på samme opladning, hvorfor der ikke behov for lejlighedsvis opladning i løbet af dagen. I dette scenarie er der ikke behov for etablering af lade-infrastruktur i byrummet i form af såkaldte pantografer.

 

 • Depot-opladning om natten og lejlighedsvis i løbet af dagen via opladning et centralt sted på rutenettet. Busserne har mindre batterier, som forudsætter, at busserne lejlighedsvis skal oplades i løbet af dagen. Det mindre batteri kan give mulighed for flere siddepladser i bussen, til gengæld er der i dette scenarie behov for etablering af lade-infrastruktur i byrummet i form af såkaldte pantografer. Ved lade-infrastruktur i byrummet vil Herning Kommune have en mere aktiv rolle i forhold til at sikre adgangsforholdene mm. til lade-udstyret. Ansvarsfordelingen mellem Herning Kommune og busoperatøren er essentiel at få afafklaret.

 

Det bør overvejes at gøre omfanget af nødvendig lade-infrastruktur i byrummet til et konkurrenceparameter, hvor tilbud indeholdende det mindste behov for infrastruktur i byrummet opnår højest point. Denne model kan tilgodese både el-busser og brint-busser.

 

Dialogmøderne gav endvidere anledning til følgende opmærksomhedspunkter som Midttrafik til orientering arbejder videre med i udformningen af udbuddet:

 

1 ) Det bør være valgfrit for tilbudsgiveren, hvilken nul-emissionsteknologi der tilbydes. Valgfriheden betyder, at operatøren kan vælge at tilbyde enten brint- eller el-busser (eller begge dele), og at der ikke stilles krav om, at et tilbud skal indeholde begge dele. Ressourceforbruget til at udarbejde tilbud på busdrift er meget højt, når der er tale om nul-emission, og busoperatørerne ønsker derfor valgfrihed til at arbejde med den busteknologi, som de hver især finder mest konkurrencedygtig.

 

2) Der planlægges med driftstart den 27. juni 2021 (se vedhæftede tidsplan).

Det skal dog bemærkes, at efterspørgslen på el-busser i Europa er stor og stigende. Det må derfor forventes, at dette vil kunne betyde forlængede leveringstider, hvorved driftsstarttidspunktet vil skulle flyttes tilsvarende.

 

3) Kontrakten bør udbydes med en fast længde på minimum 10 år med mulighed for forlængelse i en kortere periode. Det anbefales, at administrationen i samarbejde med Midttrafik fastsætter kontraktlængden samt vilkårene for forlængelse.

 

4) Operatørerne orienterede om at de direkte driftsomkostninger for en el-bus er lavere end en dieselbus.

 

5) Ændring i omfang

Busoperatørerne ser det som en risiko, hvis der er mulighed for at reducere antallet af busser i løbet af kontraktperioden. Indtil el-busser er mere almindeligt udbredt, vil mulighederne for at genanvende en el-bus hos en anden kunde ikke være særlig gode. Derfor er der en økonomisk risiko for busoperatørerne, som må forventes at blive prissat i udbuddet. Det anbefales derfor, at der enten gives garanti for, at der ikke skæres ned i antal busser i løbet af kontraktperioden, eller at der udvikles en kompensationsmodel, der tager højde for, hvornår i kontraktperioden reduktionen sker.

 

I forhold til udvidelse af kørselsomfanget i kontraktperioden, så vil bussernes rækkevidde (afhænger af batterikapacitet) sætte den øvre grænse for mulighederne for at udvide kørselsomfanget uden tilkøb af ekstra busser. Mulighederne for at øge kørselsomfanget kan gøres til et konkurrenceparameter, hvor busoperatørerne byder ind med en maksimal procentsats for udvidelse af kørselsomfanget.

 

6) Det anbefales, at der ikke opstilles konkrete krav til hånteringen af batterier ved udskiftning, da disse forventelig vil blive videresolgt, da de vil have en betydelig markedsværdi. Istedet stilles der krav om, at batterierne håndteres på en til en hver tid gældende miljømæssig forsvarlig måde. Derudover stilles der krav om, at busoperatøren er miljøcertificeret.

 

7) Specifikke krav til busindretningen bør minimeres.

Operatørerne har på dialogmødet peget på, at kundespecifikke krav til busindretningen bør minimeres, da standardbusser er billigere og nemmere at anvende efterfølgende til andre formål. Det foreslås, administrationen i den videre proces arbejder med at tilpasse de konkrete krav til busindretningen.

 

8) Det må forventes, at en grøn omstilling af bybuskørslen, hvad enten den er til el- eller brintbusser i første omgang vil betyde forøgede omkostninger, mens det er forventningen, at markedsmodningen over tid vil nedbringe omkostningerne hertil, som teknologierne og markedet modnes.

 

9) Bybuskørsel, brinttankstation og brint samles i et udbud

Erfaringerne fra det første udbud af brint-busser har vist, at det er mest hensigtsmæssigt, at udbuddet af bybuskørslen og etableringen af brinttankstation og brint gennemføres i et samlet udbud, idet to parallelle udbud giver snitflade-risici, som medfører en højere prissætning.

 

Midttrafik deltager i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til efterretning

 

at administrationen arbejder videre med at afdække de juridiske og økonomiske konsekvenser ved, at Herning Kommune påtager sig at etablere et busdepot

 

at omfanget af nødvendig lade-infrastruktur i byrummet gøres til et konkurrenceparameter i udbuddet.

Beslutning

Sagen taget til efterretning, og udvalgets bemærkninger indarbejdes i det videre arbejde med udbud af bybuskørslen i Herning.

 

Forvaltningen arbejder videre med at afdække de juridiske og økonomiske konsekvenser ved, at Herning Kommune evt. påtager sig at etablere et busdepot.

 

Ladeinfrastruktur i byrummet gøres ikke til et konkurrenceparameter i udbuddet.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.35.00-K08-12-19 Sagsbehandler: Lene Kimø  

Orientering om status bygningsaffald i Rind Plantage

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Forvaltningen orienterede om status på sagen om brug af byggeaffald til renovering af skovveje i Rind Plantage på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 23. september 2019 pkt. 163.

 

Analyseresultaterne for delstrækning 2 forventes at foreligge til mødet.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering. 

Sagsfremstilling

Analyseresultaterne for delstrækning 2 forventes at foreligge til mødet. Der vil blive orienteret om resultaterne af analyserne på mødet. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen er taget til orientering efter en grundig drøftelse i udvalget.

 

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-4-18 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budgetopfølgning pr. 31. august 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. august 2019 på Teknik- og Miljøudvalgets område.

 

Samlet set forventes et merforbrug på 17,328 mio. kr. vedrørende drift og et mindreforbrug på 13,879 mio. kr. vedrørende anlæg.

 

Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. august 2019, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. november 2019 og i Byrådet den 12. november 2019.

 

Forvaltningen anbefaler, at budgetopfølgningen pr. 31. august 2019 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning.  

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. august 2019.

 

Af nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2019 overfor det korrigerede budget 2019.

 

Driftsudgifter

 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel forventes en samlet afvigelse vedrørende drift på -17,328 mio. kr.

 

Afvigelsen dækker over både områder med selvforvaltning, projekter og områder henholdsvis indenfor og udenfor rammestyring. Specifikation fremgår af tabellen nedenfor.

 

 Af væsentlige afvigelser kan nævnes:

 

Serviceområde 01 Byggemodning

Merforbruget skyldes primært udgifter til ejendomsskatter. Fra 2018 er der overført et merforbrug på 1,230 mio. kr. Der er fokus på, at de kommunale ejendomme er vurderet korrekt hos SKAT, og der er løbende sket justeringer efter påklage af vurderingerne. De opnåede besparelser er ikke tilstrækkelige til, at underskuddet kan indhentes af den vej. Antallet af ejendomme og arealer øges løbende, og dermed stiger udgiften til ejendomsskatten i takt med erhvervelser til fremtidige byudviklingsformål.

Arealer bortforpagtes indtil de skal anvendes til formålet, ofte ved udbud. Ofte er der tale om små og usammenhængende arealer, hvorfor det er begrænset, hvad der gives bud på i forpagtningsafgift. I 2019 forventes en samlet indtægt på området på 1,7 mio. kr. Vedtaget budget er 2,2 mio. kr.

 

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme

Området udviser et merforbrug på 0,687 mio. kr., som hovedsageligt skyldes, at store dele af den teknik, der er i bygningsmassen, er aldrende og står til udskiftning/ opgradering. Samtidig udgør de eksisterende serviceaftaler til stadighed en større og større andel af det samlede budget. På skoler forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr., daginstitutioner 0,35 mio. kr. samt plejecentre mv. 0,7 mio. kr.

Det har af budgetmæssige årsager ikke været muligt at udføre planlagt vedligehold på ejendomsmassen i et sådant omfang, at ejendommens værdi kunne opretholdes. Det bevirker, at der er flere ejendomme, hvor den generelle vedligeholdelsestilstand på både tag/fag og teknik ikke lever op til den påkrævede norm for f.eks. indeklima.

Der er samlet set et mindreforbrug på det takstfinansierede område på 0,8 mio. kr. Disse midler er øremærket de ejendomme, der er underlagt det takstfinansierede område, og kan ikke anvendes andre steder.

 

Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger

Området udviser i alt et netto merforbrug på 0,050 mio. kr. Rottebekæmpelsen udgør et merforbrug på 0,175 mio. kr.

 

Serviceområde 09 Trafik

Området udviser et merforbrug på 14,076 mio. kr. De væsentligste afvigelser skyldes dels: Et akkumuleret stigende vejafvandingsbidrag på 14,356 mio. kr., en negativ overførsel på vejbelysningen på ca. 2,060 mio. kr. samt et mindreforbrug på belægninger (asfalt) på 1,975 mio. kr. til blandt andet afvikling af underskuddet på vejafvandingsbidraget jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning af 6. november 2017, pkt. 213 samt 4. december 2017, pkt. 228.

 

Korrigerende handlinger

 

Serviceområde 01 Byggemodning

Der vil blive fremsendt en ny sag med forslag til løsning af udfordringerne på området.

 

Serviceområde 09 Trafik

Teknik- og Miljøudvalget har allerede besluttet (6. november 2017, pkt. 213 samt 4. december 2017, pkt. 228) , at der hvert år skal tilbageholdes 1,0 mio. kr. under belægninger (asfalt) til afvikling af underskuddet. Derudover er forvaltningen i dialog med Herning Vand A/S om opgørelsen af det årlige bidrag, herunder beregningsgrundlaget mv. Der vil på udvalgsmødet blive præsenteret en opgørelse over status på afviklingen af underskuddet, herunder et skøn over udviklingen af vejafvandingsbidraget over de kommende år.

 

Den negative overførsel på vejbelysningen kommer fra regnskab 2017, og vil blive løst i forbindelse med regnskabsafslutningen/overførselssagen for 2019.

 

 

Anlægsudgifter

 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel forventes en samlet afvigelse vedrørende anlæg på 13,879 mio. kr.

 

Af væsentlige afvigelser kan nævnes:

 

Serviceområde 01 Byggemodning

 

 

På jordforsyningsområdet forventes det at realisere indtægter på 69 mio. kr. i 2019. Indtægterne vedrører salg af boliggrunde samt blandt andet salg af storparceller på Jordbærmarken og Baunetoften i Tjørring samt salg af erhvervsgrund på Åvænget i Herning.

 

Forventet regnskab 2019 for byggemodningsudgifter (Økonomi- og Erhvervsudvalget + Teknik- og Miljøudvalget) udgør i alt 89,259 mio. kr. Der udføres større byggemodningsarbejder i Lind, Snejbjerg og Kibæk, og etablering af Ny Løvbakkevej mellem Tjørring og Gullestrup påbegyndes. Desuden erhverves arealer i Snejbjerg, Tjørring/Gullestrup og Hammerum/HI Park.

Der er reserveret rådighedsbeløb til større anlægsprojekter, som afventer grundsalg, herunder Fuglsang Holm i Tjørring, samt til betingede byggemodningsprojekter, som f.eks. boligområdet Rind Å Engen i Arnborg og erhvervsområdet Pugdalvej i Vildbjerg. Der forventes således i alt overført mindreudgifter på 10,493 mio. kr. fra 2019 til 2020.

 

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme

Under stednr. 013075 Nedrivning af bygningerne Nørholmvej 3, Herning forventes et mindreforbrug på 1,830 mio. kr.

 

Serviceområde 04 Grønne områder

Stednr. 020089 Etablering af sø, skov- og fritidslandskab ved Løvbakke Naturcenter. Der forventes på tiden et merforbrug på 0,281 mio. kr., som skyldes, at adgangsvejen er blevet væsentlig dyrere end først antaget, for at kunne klare de tunge køretøjer.

 

Bevillingsmæssige ændringer

Jævnfør vanlig praksis frigives anlægspuljerne til projekter (papirpenge) for det kommende år i forbindelse med budgetvedtagelsen. På den baggrund indstilles det,  at der meddeles anlægsudgiftsbevilling til Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222084 03 - pulje til projekter (papirpenge) med 0,312 mio. kr. i 2020. Bevillingen finansieres af det på samme stednr. afsatte rådighedsbeløb.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,312 mio. kr. i 2020 til Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222084 03 - pulje til projekter (papirpenge),

 

at anlægsudgiftsbevillingen finansieres af det på samme stednr. afsatte rådighedsbeløb,

 

at budgetopfølgningen pr. 31. august 2019 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. november 2019 og i Byrådet den 12. november 2019.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Der vil blive fremsendt en sag på kommende udvalgsmøde med løsningsforslag til de økonomiske udfordringer på Serviceområde 01 Byggemodning og Serviceområde 09 Trafik.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-2-18 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Status på udmøntning af Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet på Teknik og Miljø området

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Vivi Kjær

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på mødet den 13. august 2018, pkt. 145 og den 3. september 2018, pkt. 154, forslag til udmøntning af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (aftale mellem regeringen og KL) for Teknik og Miljø området for budget 2019 og frem.

 

Forvaltningen anbefaler, at de nye reduktioner drøftes.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog den 11. juni 2018, at den budgetlagte effektiviserringssum vedr. moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP) skulle fordeles forholdsmæssigt ud på de enkelte fagudvalg. Den vedtagne budgetreduktion ser ud som følger:

 

På mødet den 3. september 2018, pkt. 154 besluttede Teknik- og Miljøudvalget hvilke konkrete besparelser, der ønskes indenfor de udvalgte områder.

 

Forvaltningen fremlægger på mødet det vedtagne moderniserings- og effektiviseringskatalog samt forslag til udmøntning af yderligere MEP besparelser i 2020 og frem til drøftelse af, om der ønskes ændringer i forhold til tidligere beslutning. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der udvælges reduktionsforslag svarende til de påkrævede reduktionsbeløb i 2020 og frem.

Beslutning

Udvalget besluttede reduktionsforslag svarende til 525.000 kr. i 2020 og 320.000 kr. i 2021 og frem. Reduktionsforslagene på de enkelte serviceområder indarbejdes i Budget 2020.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-19 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Orientering om Herning Kommunes budgetforlig 2020-2023

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

Budgetforlig for 2020-23 blev indgået den 30. september 2019.

 

Generelt ønsker Byrådet at arbejde målrettet med FN's 17 verdensmål. Der nedsættes en politisk følgegruppe, som skal have særlig opmærksomhed rettet mod det løbende arbejde med målene.

 

Samtidig er det besluttet, at de politiske fagudvalg minimum én gang pr. kvartal har de for udvalgene relevante verdensmål på dagsordenen, med det formål at sikre videreudviklingen og bevidstgørelsen i det politiske og administrative arbejde omkring verdensmålene og den grønne omstilling.


Der er desuden en række punkter i forliget, som har direkte betydning for udvalgets områder, og som vil blive gennemgået på mødet.

 

Udvalget vil på kommende møder få forelagt sager vedr. udmøntning af de respektive tiltag, og vil i øvrigt løbende få en orientering om fremdriften i de besluttede tiltag for 2020.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orientering om budgetforlig 2020-23 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 05.04.06-P20-1-17 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Erhvervelse af jord til vejformål

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-17 Sagsbehandler: Nina Skov Lauridsen  

Meddelelser