Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 27. maj 2013
Mødested: B1.01 (Fællesmøde med Byplanudvalget)

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-382-10 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Værdikortlægningen som udgangspunkt for klimatilpasningsplanen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese, Anders Debel, Charlotte Højbjerre

Sagsresume

På baggrund af de skader den stigende mængde regn indtil nu har været årsag til, skal alle kommuner have en klimatilpasningsplan inden udgangen af 2013. Det er obligatorisk, at der som grundlag for klimatilpasningsplanen skal udarbejdes et risikokort med tilhørende værdikort. Risikokortet og værdikortet vil blive beskrevet detaljeret på mødet og vil efterfølgende blive skrevet ind i klimatilpasningsplanen.
Klimatilpasningsplanen udarbejdes som et tillæg til Herning Kommuneplan 2013-2024.

Sagsfremstilling

Til brug for byrådets beslutning om, hvordan Herning Kommunes økonomiske og miljømæssige værdier skal sikres mod klimaforandringer, er der brug for et samlet billede af risiko og konsekvens, herunder muligt skadeomfang for både private og samfundsmæssige værdier i kommunen. Dette beregnes ved hjælp af computermodeller og klimascenarier.

  
Nogle områder i kommunen er i særlig risiko for oversvømmelser, da de ligger lavt i terrænet. Områder der tidligere har været udsat for markante oversvømmelser og områder med for eksempel særlige forsyningsmæssige værdier vil være i fokus, når der skal gennemføres klimatilpasning.  
 
I samarbejde med Herning Vand og DHI (Dansk Hydraulisk Institut) er der foretaget en kortlægning, der skal hjælpe til at prioritere indsatser og økonomi.

 
Kortlægningen af hvilke områder og værdier der skal sikres er derfor afgørende, og vil omfatte mennesker, miljø og samfund. Kortlægningen giver en udvidet vurdering, der ikke isoleret beskriver de økonomiske, men også beskriver de samfunds- og miljømæssige konsekvenser.
 
Værdisætningen kan i henhold til vejledningen fra Naturstyrelsen som minimum baseres på BBR oplysninger for ejendomme. Værdisætningen kan også baseres på forventede skadeomkostninger opstået på grund af oversvømmelse på terræn eller ved opstuvning - hvilket er et accepteret princip fra statens side.
 
Forvaltningen anbefaler at anvende de forventede skadeomkostninger ved oversvømmelse som grundlag for værdisætningen, fordi skadeomkostninger alt andet lige giver et mere retvisende billede af skadeomfang end ejendomsværdien.
 
Herved opnås en mere nuanceret risikovurdering og et bedre beslutningsgrundlag i forhold til oversvømmelsernes samlede påvirkninger i kommunen. Der skal laves en prioritering af indsatsområderne og et økonomisk overslag over forebyggelsen. Det samlede skadekort forventes at give det sagligt og fagligt bedste beslutningsgrundlag til at skabe en beredskabs- og prioriteringsplan for at sikre både private og samfundsmæssige værdier ved en prioriteret indsats i hele vandkredsløbet i kommunen, for både kloakker, regnvandssystemer, vandløb og søer.
 
Uanset om der anvendes skadesværdier eller ejendomsværdier kan der udpeges hotspots, som er særlige områder eller bygninger, der er særligt følsomme for oversvømmelser.
 
Listen over temaer, der som udgangspunkt kan prioriteres/værdisættes i Herning, er vist i bilaget - Tabel 1. Hotspots kan identificeres og lægges i separat tema eller indgå i temaer med en høj værdi. Fx kan temaerne i tabellen angivet med værdien ”må ikke oversvømmes” klassificeres som hotspots. Det er vigtigt at fremhæve, at tabellens bud på skadeomkostninger er det første bud på udgiftsniveauet. Dette første bud skal kvalificeres yderligere i arbejdet med klimatilpasningsplanen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur og for Teknik og Miljø indstiller,

at forvaltningens forslag til principper for værdisætning godkendes som grundlag for det videre arbejde.

Beslutning


Bilag